The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surassawadeesj, 2022-09-06 11:35:58

O13 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค ำน ำคู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเล่มนี้ จัดทำขึ้นบีเพอใช้เป็น
ื่
แนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจ ให้คณะครูที่อยู่ในฝ่ายบริหารวิชาการ และบุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษา กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ คำชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน
ต่าง ๆ

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน
บ้านโป่งน้อยจะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนายชูศักดิ์ เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยสำรบัญ

คำนำ ก
สารบัญ ข - ค

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 1

วิสัยทัศน์ (VISION) 1
พันธกิจ 1

เป้าประสงค์ 1
คำขวัญ 2

สีประจำโรงเรียน 2

เอกลักษณ์ 2
อัตลักษณ์ 2

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3

ค่านิยม 12 ประการแนวทางการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ 4

การบริหารงานวิชาการ 5
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 5

วัตถุประสงค์ 5

1. ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 6
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 6

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 7

6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 8
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9

9. การนิเทศการศึกษา 9
10. การแนะแนว 9

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 10

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 10

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 11
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 11

สถานประกอบการ

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 12
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกษา 12

17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 12
18. การรับนักเรียน 13

19. การจัดทำสำมะโนนักเรียน 13

20. การทัศนศึกษา 13
ด้านบริหารวิชาการ 14

1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ 14
2. หัวหน้าวิชาการสายชั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ 14

ภาคผนวก 15

คำสั่งโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่ 051 /2565
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร และมอบหมายหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/ 2565

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (VISION)


พฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีนวัตกรรม

น าสู่ทักษะชีวิต จิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพยง

พันธกิจ
1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมี

ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ


4. จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะนักเรียนดีศรีโป่งน้อย

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมกับ

ภาคีทุกภาคส่วน

8. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการเรียนรู้

9. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกร


เป้าประสงค ์

1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

6. โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. โรงเรียนประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศกษ

8. โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 1

ค าขวัญ มารยาทดี มีคุณธรรม น าวิชาการ

สีประจ าโรงเรียน ฟ้า - เหลือง

เอกลักษณ ์ โรงเรียนส่งเสริมวิถีพอเพียง
อัตลักษณ ์ มารยาทดี มีวินัยสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

1) สมรรถนะหลัก 6 ด้ำนของหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนโป่งน้อย ตำม (ร่ำง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตาม (ร่าง) กรอบ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพนฐาน พทธศักราช .... ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดให้เป็น
ื้

พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพฒนาให้เป็น ความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะ


ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา สามารถ พฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการพฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะที่มี

ลักษณะ “content – free” คือ ไม่ขนกับ เนื้อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเอง
ึ้
ไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่ความรู้ ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ

ื่
(Procedural Knowledge) ซึ่งเป็น ชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติเพอด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะ
นั้น ๆ เป็นได้ทั้งกระบวนการที่ใช้ เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของ

สมรรถนะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดประเภทต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การ

คิดเชิงวิพากษ์ และการคิด สร้างสรรค์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร

การศกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก าหนดสมรรถนะหลัก 6 ด้าน เพื่อเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การจัดการตนเอง

2. การคิดขั้นสูง

3. การสื่อสาร
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม

5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 2

2) สมรรถนะส ำคัญของหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

พุทธศักรำช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ในการพฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย มุ่งเน้นพฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม


มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ื่
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพอแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ


ประสบการณ์อนจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง

และสังคม
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพอน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพอ
ื่
ื่
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมบนพนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพนธ์และ การ
ื้

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน การ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพนธ์อนดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพอการพฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน

ื่
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 3

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือกแจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อม

ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมอมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ื่
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต ่าหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัว

ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองค่านิยม 12 ประการแนวทางการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ มีดังน ี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สามสถาบันหลกของชาต ิ

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง คร ู

4. ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม

6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริยทรงเป็นประมข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ ่
9. มีสติ รู้คิด รู้ท า
10. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายตา

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 4

การบริหารงานวิชาการแนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ


การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจของ
ิ่
การจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย


เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำ


ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น

ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์


ื่
1. เพอให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ื่
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพอพฒนาตนเอง และ จากการประเมิน

หน่วยงานภายนอก

3. เพอให้โรงเรียนพฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ื่
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ


4. เพอให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
ื่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 5

ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
บทบาทและหน้าที่

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศกษาจัดทำไว้

2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้
ความสำคัญ

3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูล
จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือ

รายวิชาเพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง

5. ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
บทบาทและหน้าที่


1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอน
ื่

ผลการเรียน การประกันคณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ สื่อ และเทคโนโลยีเพอ
การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศกษา และส่งเสริมชุมชนให้


มีความเขมแขงทางวิชาการ

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

บทบาทและหน้าที่

1. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 6

6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ

มีความสามารถพิเศษ


4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

บทบาทและหน้าที่

1. จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกบผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม

ื้
หลักสูตรแกนกลางการศกษาพนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ


2. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ได้แก การศกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา การศกษาที่


ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง
3. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

สังคม และอาเซี่ยน


5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

บทบาทและหน้าที่
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึง ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพอป้องกันและ
ื่
แก้ไขปัญหา

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ

ื่
สะดวกเพอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ


6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมอ กับบิดามารดาและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 7

6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน

บทบาทและหน้าที่

1. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ

2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา

3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน
4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล


6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอง
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียน

ผ่านระดับชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ทำงานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ ใน

การเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย


4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 8

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

บทบาทและหน้าที่
ื่

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศกษา ให้พอเพียงเพอ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พฒนาห้องสมุด

ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องศูนย์วิชาการ

สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เป็นต้น
3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของสถานศึกษาของ

ตนเอง

ื่
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพอพัฒนาการ
เรียนรู้ และ นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก


9. การนิเทศการศึกษา

บทบาทและหน้าที่
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น


กระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคล ให้มี
คุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพอให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ื่
ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง


2. จัดการนิเทศภายในสถานศกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา


10. การแนะแนว

บทบาทและหน้าที่
1. กำหนดนโยบายการจัดการศกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุก

คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ

2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้
ชัดเจนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 9

3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน
5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา

ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว

6. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ

7. ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน
8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน

ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว

9. เชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้าที่

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกษา


2. จัดทำแผนสถานศึกษาทมุ่งเน้นคุณภาพการศกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
ี่
3. จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง

สร้างระบบ การทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

6. ประเมินคุณภาพการศกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพอรองรับการ

ื่
ประเมินคุณภาพภายนอก

7. จัดทำรายงานคุณภาพการศกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน12. การส่งเสริมชุมชนให้มความเข้มแข็งทางวิชาการ
บทบาทและหน้าที่
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 10

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ เลือกสรรภูมิ
ปัญญา วิทยาการต่างๆ

4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน

ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน


13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น
บทบาทและหน้าที่

1. ระดมทรัพยากรเพอการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ื่
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความสัมพนธ์ระหว่างสถานศกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี
ส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

3. ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่นๆ


4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษย์เก่า การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

บทบาทและหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน สังคมอื่นในเรื่อง


เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น ที่ร่วมจัดการศึกษา

3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 11

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน


องค์กรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเป็น

6. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี

ประสิทธิภาพ


15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวชาการของสถานศึกษา

บทบาทและหน้าที่


1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกษา เพื่อให้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ และถือ

ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแกไขปรับปรุง
4. นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

และนำไปแกไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป


16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ หลักสูตร
ื่
สถานศึกษา เพอเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบ

ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

3. ตรวจพิจารณาคณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน


17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

บทบาทและหน้าที่

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 12

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ เทคโนโลยี


เพื่อการศกษา
2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา
พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัด การศึกษาของสถานศกษาให้

มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อ และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา


18. การรับนักเรียน

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพนที่บริการการศึกษาร่วมกน และเสนอข้อตกลงให้

ื้
เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ


2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศกษา
3) ดำเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกำหนด

4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้า

เรียน
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ


19. การจัดทำสำมะโนนักเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา

2) จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ20. การทัศนศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 13

1) วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา


2) ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ด้านบริหารวิชาการ1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ ดูแล กำกบ ติดตาม

กลั่นกรองอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหาร

วิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การ

ประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ
ดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแกเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่าย

บริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

2. หัวหน้าวชาการสายชั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
ื่
การบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน้าที่อนๆที่หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 14

ภาคผนวก

ค าสั่งโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่ 051 /2565
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร และมอบหมายหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/ 2565
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 15

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 16

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 17

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 18

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 19

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 20

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 21

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 22

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 23

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 24

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 25

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ห น้ า | 26


Click to View FlipBook Version