The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้-ภูมิปัญญา-ภาคีเครือข่าย(ตำบลท่าบัว)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nanthawan.sriin, 2022-04-09 08:58:17

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้-ภูมิปัญญา-ภาคีเครือข่าย(ตำบลท่าบัว)

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้-ภูมิปัญญา-ภาคีเครือข่าย(ตำบลท่าบัว)

ทำเนียบเครือข่าย/แหล่งเรยี นรู้ และภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน กศน.ตำบลทา่ บวั

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอโพทะเล
สำนักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั พิจติ ร

สำนกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
สำนกั งานปลดั กระทรวง กระทรวงศึกษาธกิ าร

แหล่งเรียนรู้

ช่ือแหล่งเรียนรู้ ทตี่ งั้ ใชป้ ระโยชน์

ฐานเรยี นรูก้ ารบริหารจดั การขยะ กศน.ตำบลทุกตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะ

ฐานการเรยี นรกู้ ารปลูกพืชผกั เลขท่ี ๑๐๕/๑ หมู่ ๑๓ ตำบลทา่ บัว อาชีพการปลกู พืชผัก
และกศน.ตำบลทุกตำบล

ฐานเรียนรกู้ ารปลูกมะนาว ๑๔ หมู่ ๙ ตำบลท่าบัว ด้านอาชพี การปลูกมะนาว

ฐานเรยี นรู้การใชห้ ้องสมดุ หอ้ งสมุดประชาชนอำเภอโพทะเล ดา้ นหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง

ศูนย์เรยี นรหู้ ลักปรัชญาของ กศน.ตำบลทุกตำบล ด้านหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตร พอเพียง
ทฤษฎใี หม่

ภาคีเครือข่าย

ชื่อเครือข่าย ท่ีตงั้ การสนบั สนุน รูปสถานท่ี
วัดท่าบวั
ม.๔ ต.ทา่ บัว สถานทีจ่ ัด
อ.โพทะเล กิจกรรมและ
จ.พิจิตร แหล่งเรยี นรู้ด้าน
โบราณสถานและ
ศาสนา

วัดคลองตางาว ม.5 ต.ท่าบัว สถานท่จี ัด
อ.โพทะเล จ. กจิ กรรมและ
พิจติ ร แหล่งเรยี นรูด้ า้ น
โบราณสถานและ
ศาสนา

ฐานเรียนรู้การปลูก ม.13 ต.ท่าบัว สถานที่เรยี นรกู้ าร
พชื ผกั อ.โพทะเล จ. ปลกู พชื ผัก แหลง่
พิจติ ร เรียนร้ดู ้านการ
ปลกู พืชผกั การ
ทำปุ๋ยชวี ภาพ ดิน
และ โคก หนอง
นา โมเดล

องค์การบริหารสว่ น 2 ม.4 ต.ทา่ บวั ดา้ นขอ้ มูลบริบท/
ตำบลทา่ บัว
อ.โพทะเล ประชากรตำบล

จ.พจิ ติ ร ทา่ บวั และ

สถานท่ีจัด

กิจกรรม

โรงพยาบาลสง่ เสรมิ 20 ม.4 ต.ทา่ ด้านวิทยากรให้
สขุ ภาพตำบลทา่ บัว บัว อ.โพทะเล ความร้เู ก่ยี วกบั
จ.พิจิตร การปอ้ งกนั โรค
และ บริการ
ขอ้ มูลด้าน
สุขภาพ และการ
จัดกจิ กรรม

ชื่อเครือข่าย ที่ตงั้ การสนบั สนนุ รปู สถานที่
กศน.ตำบลทา่ บวั
ม.๒ ต.ท่าบัว ฐานเรยี นรู้การ
อ.โพทะเล จ. ปลกู พืชผกั ศูนย์
พิจติ ร การเรียนร้ตู าม
หลกั ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรยี นรู้ตลอด
ชีวติ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนา
ประชาธปิ ไตย
ตำบล ศนู ย์
ดิจิทลั

ภมู ิปญั ญาทอ้ งถนิ่

ชอ่ื -นามสกุล ที่อยู่ ด้านความรคู้ วามสามารถ

นางสาวดวงพร ทองแจ่ม 26/1 หมทู่ ี่ 1 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล มคี วามชำนาญด้านการสานตระกร้า
จ.พจิ ติ ร จากเสน้ พลาสติก งานส่ิงประดษิ ฐ์
นางอารี หลงยี่ งานฝีมือ

นางมนทริ า กล่ำทัพ 173/1 หมทู่ ่ี 2 ต.ท่าบวั มคี วามชำนาญด้านการทำไม้กวาด
นายจำเนยี ร ยศมา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ดอกหญ้า

นายวฒั น์ชัย อินทรอ์ ารีย์ 128 หม่ทู ี่ 8 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล การเกษตรชีวภาพ

นางศิริพนั ธ์ แตงออ่ น 107 หม่ทู ี่ 9 ต.ท่าบวั อ.โพทะเล การขยายพนั ธุ์พชื และ เกษตร
นายสุระพล สวา่ งวงศ์ ผสมผสาน
นายเสวก บญุ ชว่ ย
นางนฤดี สงวนศกั ด์ิ 35/5 หมู่ 6 ต.ทา่ บัว อ.โพทะเล หญ้าแฝก,เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรผสมผสาน

185 หมทู่ ่ี 2 ต.ทา่ บัว อ.โพทะเล การขยายพันธุ์พืช

35 หมู่ที่ 8 ต.ทา่ บวั อ.โพทะเล การเกษตรแบบผสมผสาน

5/2 หมูท่ ี่ 12 ต.ท่าบวั อ.โพทะเล การทำไมก้ วาดทางมะพร้าว

35/5 หมทู่ ่ี 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล เกษตรผสมผสาน

วิทยากร

ที่ ชือ่ -นามสกุล กจิ กรรมการศึกษาเพือ่ พัฒนา ที่อยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์

ทักษะชีวติ (ช่ือกิจกรรม)

1. ร.ต.อ.วนิ ติ ย์ ทว้ มเทศ - โครงการกิจกรรมการอบรมให้ บ้านเลขที่ 26 ม.1 081-0376819
ความรู้ขับขปี่ ลอดภัยสร้างวนิ ัย ต.ห้วยรว่ ม

จราจร อ.หนองบวั

- การอบรมให้ความรู้ชมุ ชนร่วม จ.นครสวรรค์

ใจปอ้ งกนั ปัญหายาเสพตดิ

2. ร.ต.ต.ตรภี พ เอ่ียมกาย กจิ กรรมการอบรมใหค้ วามรู้ บ้านเลขที่ 739/4 ม.2 080-5146333
ชุมชนรว่ มใจปอ้ งกันปัญหายา ต.โพทะเล

เสพติด อ.โพทะเล

จ.พจิ ิตร

3. นางสาววาสนา หาญ - กิจกรรมใหค้ วามรูเ้ กยี่ วกับโรค บา้ นเลขที่ 166 หมทู่ ี่ 3 080-5158200
พจมาน ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพนั ธ์ุ ต.หว้ ยเกตุ

ใหม่ 2019(COVID-19) อ.ตะพานหนิ จ.พิจิตร

(3 ชว่ั โมง) 66110

4. นางณฎั ฐา ขนุ ทวี - กิจกรรมการสง่ เสรมิ การดูแล บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ท่ี -
สุขภาวะและสขุ อนามัยของ 1 ตำบลบ้านนอ้ ย
ประชาชนในชุมชน อำเภอโพทะเล จงั หวดั
พจิ ิตร

ที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรมการศกึ ษาเพอื่ พัฒนา ท่อี ยู่ เบอร์โทรศัพท์

สังคมและชุมชน(ช่ือกิจกรรม)

1. รอ้ ยตำรวจเอกทวี - โครงการอบรมให้ความรู้การ 105 ม.1 ต.ลำปะดา 080-9208698

เกตโุ กวทิ ย์ ปกครองระบอบประชาธปิ ไตย อ.บางมูลนาก จ.พจิ ิตร

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็

พระประมขุ และรณรงค์การ

เลือกต้ัง

2. นายวัฒน์ชยั อินทรอ์ ารยี ์ - โครงการส่งเสริมการเรยี นรู้ บา้ นเลขท่ี 35/5 หมทู่ ่ี 089-5664408

"โคก หนอง นา โมเดล" 6 บา้ นทา่ บวั ตำบลทา่

(6 ช่วั โมง) บัว อำเภอโพทะเล

- กจิ กรรมส่งเสริมการปลูกผกั จงั หวดั พจิ ิตร

สวนครวั ในชุมชนสู้ภัยโควิด

(3 ชัว่ โมง)

3. นายประจักษ์ เรือนแก้ว - อบรมให้ความรู้ความเขา้ ใจ 34 หมู่ท่ี 4 ต.ทับคล้อ 064-1807143

การปกครองระบอบ อ.ทบั คลอ้ จ.พจิ ติ ร

ประชาธิปไตยอันมี 66150

พระมหากษัตริยท์ รงเปน็ พระ

ประมุขและรณรงค์การเลือกตั้ง

ท้องถิน่

ที่ ชอ่ื -นามสกุล กจิ กรรมการศึกษาการเรียนรู้ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพั ท์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง(ช่อื กิจกรรม)

1 นางมนทริ า กลำ่ ทัพ โครงการกิจกรรมถนอมอาหาร 128 หม่ทู ี่ 8 ต.ทา่ บัว 063-2419249

เพื่อลดรายจ่ายช่วยเสริมรายได้ อ.โพทะเล จ.พจิ ติ ร

การทำไข่เค็ม (3 ชัว่ โมง)

2 นายวัฒนช์ ัย อนิ ทร์อารยี ์ - กิจกรรมการเรียนรู้การปลกู ฐานการเรียนรูก้ ารปลูก 089-5664408

ผักเสริมสรา้ งคุณลักษณะอยู่ พืชผกั หมทู่ ่ี 13 บ้าน

อย่างพอเพียง หนองสนนุ่ ตำบลทา่

บัว อำเภอโพทะเล

จังหวัดพิจิตร

ที่ ชื่อ-นามสกุล โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชน ท่อี ยู่ เบอรโ์ ทรศัพท์

1. นางสาวนงนชุ ทองแจม่ - วชิ าการทำถุงผ้าขาวม้า บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ที่ 062-8946955

อเนกประสงค์(6 ชวั่ โมง) 7 ตำบลท่าบวั อำเภอ

- วชิ าการทำกว๋ ยเตย๋ี วลุยสวน โพทะเล จังหวัดพจิ ติ ร

ซีฟูด้ (3 ชว่ั โมง)

- วชิ าการทำหนา้ กากอนามยั

(35 ช่วั โมง)

- วิชาการทำหมอนฟักทอง (35

ช่ัวโมง)

2. นางอำนวย พดั ด้วง วชิ าการทำมะนาวดองนำ้ ผ้ึง บ้านเลขที่ 105/2 หมู่ 9 084-2417364

(6 ชั่วโมง) ตำบลทา่ บัว อำเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจิตร

3. นางลำใย สดุ นมุ่ - วิชาการทำข้าวแตน๋ ธัญพชื 31 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าบัว 089-9604416

(6 ชัว่ โมง) อำเภอโพทะเล จังหวดั

- วชิ าการทำขนมดอกจอก พจิ ิตร

(6 ชั่วโมง)

4. นางสาวนรินทรา วิชาการทำนำ้ เต้าหแู้ ละ 37/1 หม่ทู ี่ื 5 บา้ นคลอง 095-7080520

ยอดไพบลู ย์ ปาทอ่ งโก๋ ตางาว ตำบลทา่ บัว

(6 ช่วั โมง) อำเภอโพทะเล

5. นางสุนทร ภูมลู นา วชิ าการทำขนมกระยาสารท บา้ นเลขท่ี 136/2 หม่ทู ่ี 065-7608407

(6 ชั่วโมง) 10 บา้ นบงึ เหลก็ ไฟ

ตำบลทา่ บวั อำเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจติ ร

6. นางกอบกุล บุญกล่ิน วชิ าการปลูกพืชสมุนไพร บา้ นเลขท่ี 26/1 หมู่ที่ 1 093-0294509

(6 ชั่วโมง) บา้ นวัดทับทมิ ตำบลท่า

บวั อำเภอโพทะเล

7. นางหยกฟ้า เพญ็ เขม็ วชิ าการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า บา้ นเลขท่ี 54 หมู่ที่ 5 096-9534156

(6 ชั่วโมง) ตำบลทะนง อำเภอ

โพทะเล จังหวัดพจิ ติ ร

8. นายศริ สทิ ธ์ิ วงศพ์ รม วิชาชา่ งปกู ระเบื้อง (40 ชวั่ โมง) บ้านเลขที่ 137/4 หม่ทู ่ี 098-2634629

12 บ้านท่าบัว ตำบลท่า

บัว อำเภอโพทะเล

9. นางสาวประณติ า พึ่งไชย วิชาการพบั เหรยี ญโปรยทาน บา้ นเลขที่ 169 หมทู่ ี่ 11 062-6843469

แฟนซี (6 ช่วั โมง) บา้ นบึงเตย ต.ทา่ บัว อ.

โพทะเล จ.พิจิตร

10. นางสาวดวงพร ทองแจม่ วิชาการสานหมวกจากเสน้ บา้ นเลขที่ 26/1 หมู่ 1 063-1508068

พลาสตกิ (6 ช่ัวโมง) บา้ นวดั ทับทมิ ต.ทา่ บวั

อ.โพทะเล จ.พิจติ ร

ท่ี ช่ือ-สกุล ทำเนียบวทิ
1 นางสาวนงนชุ ทองแจม่ การพฒั นาอาชีพ อำเภอโพ

2 นางอำนวย พดั ด้วง ท่ีอยู่
3 นางลำใย สดุ น่มุ
4 นางสาวนรนิ ทรา ยอดไพบูลย์ บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ที่ 7
ตำบลทา่ บัว อำเภอโพทะเล
5 นางสุนทร ภมู ูลนา จังหวดั พจิ ติ ร

6 นางกอบกุล บญุ กล่นิ บ้านเลขท่ี 105/2 หมู่ 9 ตำบลทา่
บวั อำเภอโพทะเล จงั หวดั พจิ ิตร
7 นางหยกฟ้า เพญ็ เข็ม บ้านเลขท่ี 31 หมู่ท่ี 11 ตำบลท่า
8 นายศริ สิทธิ์ วงศพ์ รม บวั อำเภอโพทะเล จังหวดั พิจิตร
บ้านเลขท่ี 37/1 หมู่ทื่ี 5 บ้านคลอง
ตางาว ตำบลท่าบวั อำเภอโพทะเล
จงั หวดั พิจิตร
บา้ นเลขที่ 136/2 หมูท่ ่ี 10 บ้านบึง
เหลก็ ไฟ ตำบลท่าบวั อำเภอ
โพทะเล จงั หวัดพจิ ติ ร
บ้านเลขท่ี 26/1 หมทู่ ี่ 1 บา้ นวัด
ทับทิม ตำบลทา่ บวั อำเภอโพทะเล
จังหวดั พิจิตร
บ้านเลขท่ี 54 หมู่ท่ี 5 ตำบลทะนง
อำเภอโพทะเล จงั หวัดพิจติ ร
บา้ นเลขท่ี 137/4 หมทู่ ี่ 12 บ้านท่า
บวั ตำบลท่าบวั อำเภอโพทะเล
จังหวัดพจิ ิตร

ทยากร
พทะเล จังหวดั พิจติ ร

อายุ วชิ าท่สี อน ประสบการณ์ เบอร์โทรศัพท์
062-8946955
(ป)ี (ปี)
084-2417364
47 - วชิ าการทำถุงผ้าขาวมา้ อเนกประสงค์ 12

- วิชาการทำก๋วยเต๋ยี วลุยสวนซฟี ูด้

- วิชาการทำหน้ากากอนามัย

- วชิ าการทำหมอนฟกั ทอง

75 วชิ าการทำมะนาวดองนำ้ ผง้ึ 8

57 - วิชาการทำข้าวแต๋นธัญพืช 6 089-9604416
- วิชาการทำขนมดอกจอก 6 095-7080520

33 วชิ าการทำน้ำเต้าหูแ้ ละปาท่องโก๋

57 วิชาการทำขนมกระยาสารท 12 065-7608407

54 วชิ าการปลูกพชื สมุนไพร 6 093-0294509

46 วิชาการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 10 096-9534156
49 วชิ าชา่ งปกู ระเบ้ือง 14 098-2634629

ท่ี ช่ือ-สกุล ทำเนียบวทิ
9 นางสาวประณติ า พ่ึงไชย การพัฒนาอาชีพ อำเภอโพ
10 นางสาวดวงพร ทองแจ่ม
ทีอ่ ยู่

บา้ นเลขท่ี 169 หมทู่ ี่ 11 บา้ นบงึ
เตย ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
บา้ นเลขที่ 26/1 หมู่ 1 บ้านวัด
ทับทมิ ต.ท่าบวั อ.โพทะเล จ.พจิ ติ ร

ทยากร ประสบการณ์ เบอร์โทรศพั ท์
พทะเล จงั หวดั พจิ ติ ร (ป)ี 062-6843469
3 063-1508068
อายุ วิชาทส่ี อน
(ปี) 10
33 วชิ าการพับเหรยี ญโปรยทานแฟนซี

70 วชิ าการสานหมวกจากเสน้ พลาสติก

ท่ี ชอ่ื -สกุล ทำเนียบวทิ
1 ร.ต.อ.วนิ ิตย์ ท้วมเทศ การศึกษาเพอื่ พฒั นาทักษะชวี ติ อ
2 ร.ต.ต.ตรีภพ เอ่ียมกาย
3 นางสาววาสนา หาญพจมาน ทอี่ ยู่

4 นางณฎั ฐา ขุนทวี บ้านเลขที่ 26 ม.1 ต.หว้ ยรว่ ม
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
บ้านเลขท่ี 739/4 ม.2 ต.โพทะเล
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
บ้านเลขท่ี 166 หมทู่ ี่ 3 ต.หว้ ยเกตุ
อ.ตะพานหนิ จ.พจิ ติ ร 66110

บา้ นเลขที่ 71/2 หมูท่ ี่ 1 ตำบล
บ้านนอ้ ย อำเภอโพทะเล จงั หวดั
พจิ ิตร

ทยากร
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

อายุ วิชาทสี่ อน ประสบการณ์ เบอรโ์ ทรศัพท์
081-0376819
(ปี) (ปี) 080-5146333
080-5158200
47 กจิ กรรมการอบรมใหค้ วามรู้ขับขี่ 15
-
ปลอดภัยสรา้ งวินัยจราจร

55 กจิ กรรมการอบรมใหค้ วามรู้ขับข่ี 25

ปลอดภัยสรา้ งวนิ ยั จราจร

24 กจิ กรรมให้ความรู้เกีย่ วกับโรคตดิ เชอ้ื 3

ไวรสั โคโรนาสายพนั ธ์ุใหม่

2019(COVID-19)

53 กจิ กรรมการส่งเสรมิ การดูแลสขุ ภาวะ 12

และสุขอนามยั ของประชาชนในชมุ ชน

ที่ ช่อื -สกุล ทำเนียบวทิ
1 นายวัฒนช์ ยั อินทรอ์ ารีย์ การศกึ ษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมช

2 รอ้ ยตำรวจเอกทวี เกตุโกวทิ ย์ ท่อี ยู่

บา้ นเลขท่ี 35/5 หมทู่ ่ี 6 บ้านท่าบวั
ตำบลทา่ บัว อำเภอโพทะเล จังหวดั
พิจติ ร

บา้ นเลขท่ี 105 ม.1 ต.ลำปะดา
อ.บางมูลนาก จ.พจิ ิตร

3 นายมานะ เพญ็ เข็ม บ้านเลขท่ี 54 หมู่ที่ 5 ตำบลทะนง
อำเภอโพทะเล จงั หวัดพจิ ติ ร

4 นายประจักษ์ เรือนแก้ว 34 หมู่ท่ี 4 ต.ทบั คล้อ อ.ทบั คล้อ
จ.พจิ ิตร 66150

ทยากร
ชน อำเภอโพทะเล จงั หวดั พิจติ ร

อายุ วิชาท่ีสอน ประสบการณ์ เบอร์โทรศัพท์
089-5664408
(ปี) (ปี) 080-9208698

65 - โครงการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ "โคก 20 087-8419808

หนอง นา โมเดล" 064-1807143

- กิจกรรมส่งเสรมิ การปลูกผกั สวนครัว

ในชุมชนส้ภู ยั โควดิ

49 โครงการอบรมให้ความรู้การปกครอง 6

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข

และการรณรงค์ประชาสัมพนั ธใ์ ห้

ประชาชนออกมาใช้สทิ ธิ์เลือกตงั้

46 โครงการอบรมใหค้ วามรู้การปกครอง 5

ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี

พระมหากษัตริยท์ รงเปน็ พระประมขุ

และการรณรงค์ประชาสมั พันธใ์ ห้

ประชาชนออกมาใชส้ ิทธิ์เลอื กตงั้

32 อบรมให้ความรู้ความเขา้ ใจการ 3

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มี

พระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นพระประมขุ

และรณรงค์การเลือกต้ังทอ้ งถิ่น

ทำเนยี บวทิ
การศึกษาการเรยี นร้หู ลักปรัชญาของเศรษฐก

ที่ ชอ่ื -สกุล ท่ีอยู่

1 นายวฒั นช์ ัย อนิ ทรอ์ ารีย์ ฐานการเรียนรกู้ ารปลกู พืชผัก หมูท่ ่ี
13 บ้านหนองสนุ่น ตำบลท่าบวั
อำเภอโพทะเล จงั หวัดพิจติ ร

ทยากร
กิจพอเพียง อำเภอโพทะเล จงั หวดั พจิ ิตร

อายุ วิชาทส่ี อน ประสบการณ์ เบอร์โทรศัพท์
089-5664408
(ป)ี (ปี)

65 - กจิ กรรมการเรยี นรู้การปลูกผกั 20

เสรมิ สรา้ งคณุ ลักษณะอยู่อยา่ งพอเพียง


Click to View FlipBook Version