The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natthakanchanphen116, 2022-09-06 21:15:39

รายงาน คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

รายงาน คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

วชิ า การใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานบญั ชี
จัดทำโดย

นางสาวณัฐกานต์ จนั ทรเ์ พ็ญ
ชน้ั ปวช.2/3 เลขที่ 24
แผนกวชิ าการบัญชี

รายงาน
คู่มอื วชิ า การใช้คอมพวิ เตอรใ์ นงานบญั ชี

จัดทำโดย
นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ

ชนั้ ปวช.2/3 เลขท่ี 24
แผนกวิชาการบัญชี

นำเสนอ
คุณครู ทิพวรรณ ลาภยศ

วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คาํ นาํ

รายงานฉบบั น้เี ป็นสว่ นหนง่ึ ของวชิ าคอมพวิ เตอรเ์ พื่องานบัญชี รหัสวิชา20201-2007
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ สาขาการบญั ชี 2/3 โดยมีจุดประสงค์เพ่อื ศกึ ษาความรทู้ ไี่ ด้จากเรื่องการ
เขยี นโปรแกรม และการใชค้ อมพิวเตอร์ในงานบัญชี ซ่ึงรายงานน้มี เี นอ้ื หาเก่ียวกับความรูจ้ าก
การคีย์โปรแกรม smartbiz accounting

ผ้จู ัดทำไดเ้ ลอื กหวั ขอ้ น้ใี นการทำรายงาน เนอื่ งมาจากเปน็ เรือ่ งท่ีควรศกึ ษาไว้เป็นความรู้ขึ้น
พ้นื ฐานและเพ่ือการพฒั นาศักยภาพของตวั ท่านเอง และ ต้องขอขอบคณุ คณุ ครู ทพิ วรรณ ลาภยศ
ชอ่ื บุคคลทชี่ ่วยเหลือ ขอ้ มูล เกี่ยวกบั โปรแกรม smartbiz accounting ผู้ให้ความรู้และแนวทาง
การศึกษา เพอ่ื น ๆ ทกุ คนท่ีให้ ความชว่ ยเหลอื มาโดยตลอดผ้จู ัดทำหวงั ว่ารายงานฉบับนจี้ ะให้
ความรู้ และเปน็ ประโยชนแ์ กผ่ ู้อ่านทุก ๆ ทา่ น

ณฐั กานต์ จนั ทร์เพ็ญ
ผ้จู ดั ทา

สารบัญ หน้าท่ี

การเพิ่มบริษทั เจ้าหนี้ ลกู หนี้ และสินทรพั ย์ 1-5
บันทกึ รายการบัญชเี ดอื นพฤศจิกายน 6-20
บันทึกรายการบญั ชเี ดือนธนั วาคม 21-38

การเพ่ิมบริษัท การกำหนดขอ้ มูลบริษัทและนโยบายบญั ชีท่สี ำคญั

การเตรียมฐานข้อมลู และระบบขายและระบบลกู หนี ้
ไป SO ขาย คลิก เพิ่มและแก้ไข รายช่ือลกู ค้า

คลกิ F3 เพ่ิมชื่อลกู หนี ้ใสร่ หสั ที่อยู่ ตามโจทย์กาหนดให้
คลกิ F10 เพ่อื บนั ทกึ ข้อมลู ลกู หนี ้

คลกิ F3 เพิ่มลกู หนีใ้ ห้ครบตามทโ่ี จทย์กาหนด

การเตรียมฐานข้อมลู ของระบบซือ้ และระบบเจ้าหนี ้
คลกิ PO ซอื ้ คลิก เพม่ิ และแก้ไข รายช่ือผ้จู าหนา่ ย

คลกิ F3 เพิ่มช่ือเจ้าหนี ้ใส่รหสั ท่อี ยู่ ตามโจทย์กาหนดให้
คลกิ F10 เพอ่ื บนั ทกึ ข้อมลู เจ้าหนี ้

คลิก F3 เพ่ิมเจ้าหนีใ้ ห้ครบตามทโี่ จทย์กาหนด

การเพิ่มสนิ ทรัพย์
คลิก FA สนิ ทรัพย์ คลิก F3 เพิ่มข้อมลู สินทรัพย์

คลกิ F10 เพื่อบนั ทกึ ข้อมลู สินทรัพย์

บนั ทกึ รายการบญั ชีเดือนพฤศจกิ ายน

วนั ท1ี่ พ.ย.63 รับชาระหนีจ้ ากบริษัท สามารถคอม จากดั ซง่ึ โอนเงนิ เข้าบญั ชีเงนิ ฝากออมทรัพย์
ธ.กรุงไทยตามใบสง่ ของ/ใบกากบั ภาษี/ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ AR002/015 (สมดุ เงนิ สดรับ)

วนั ที1่ พ.ย.63 ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี จากการขายสนิ ค้าเป็นเงนิ สดให้กบั นายคมกริช ชนะโชค
จานวน 38,100 บาท (สมดุ เงนิ สดรับ F7 SINV_PROD เลือกSR)

วนั ที่ 2 พ.ย. 63 นาเงนิ ท่ไี ด้จากการขายเมื่อวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทงั้ หมดฝากเข้าบญั ชเี งนิ ฝาก
ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย(สมดุ รายวนั ทว่ั ไป)

วนั ที่ 4 พ.ย. 63จา่ ยชาระหนีใ้ ห้บริษทั แอดไวซ์ จากดั ตามใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี TAR00634
โดยสง่ั จ่ายเช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ C033 5 ลงวนั ทีป่ ัจจบุ นั ได้รับใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 0063148 (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

วนั ที่ 5 พ.ย. 63 ตงั้ วงเงินสดยอ่ ย จานวน 20,000 บาท โดยถอนเงินจากบญั ชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ใบถอนเงนิ เลขที่ 4012 (สมดุ รายวนั ทวั่ ไป)

วนั ที่ 6 พ.ย. 63 ยื่นแบบ ภงด.1 เพอื่ นาสง่ ภาษีเดอื นตลุ าคม 2563 ให้กรมสรรพากรเป็นเงนิ สด
ได้รับใบเสร็จรับเงนิ เลขท่ี 453218 (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

วนั ที่ 7 พ.ย. 63 จ่ายเงินสดชาระคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่ายตามใบแจ้งหนีเ้ดือนตลุ าคม 2563 ดงั นี ้
- คา่ นา้ ประปา (รวมภาษีมลู ค่าเพมิ่ แล้ว) ได้รับต้นฉบบั ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี
เลขท่ี 006309014
- คา่ ไฟฟ้า (รวมภาษีมลู คา่ เพ่ิมแล้ว) ได้รับต้นฉบบั ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี
เลขที่ 000113092563 (สมดุ เงินสดจา่ ย F7 PBAILL_PROD เลอื ก PV)

วนั ที่ 8 พ.ย. 63ซือ้ สนิ ค้าเป็นเงินเชื่อ จานวน 223,500 บาท จากบริษัท แคไวซ์ จากดั ได้รับใบกากบั ภาษี/
ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี ้เลขที่ TAR006121 เง่ือนไขการชาระเงิน 2/10, /60 และเงื่อนไข
F.O.B. Shipping Point (สมดุ ซอื ้ เชื่อ F7 PINV_PROD เลอื ก BI)

วนั ที่ 9 พ.ย. 63ขายสนิ ค้าเป็นเงินเช่ือให้ บริษทั สามารถคอม จากดั จานวน 21 1,800 บาท ออกใบสง่ ของ/ใบกากบั ภาษี/
ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี AR002/021 เง่ือนไขการชาระเงิน 2/10, n/30
(สมดุ ขายเช่ือ F7 SINV_PROD เลอื ก SI)

วนั ท่ี 9 พ.ย. 63รับชาระหนีจ้ าก บริษทั เอม็ เอฟ อี ชี จากดั โดยการโอนเงนิ เข้าบญั ชี ธ.กรุงไทย
อ้างถึง ใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี ้เลขที่ AR003/018 (สมดุ เงนิ สดรับ 2/10,N/30)

วนั ที่ 10 พ.ย. 63 รับคืนสินค้าที่ขายเมื่อวนั ที่ 9 พฤศจกิ ายน 2563 จานวน 10,200 บาท
(สมดุ รายวนั ทวั่ ไป F7 SINV_PROD เลอื ก SM)

วนั ที่ 13 พ.ย. 63 ให้บริการซอ่ มแซมคอมพวิ เตอร์ให้แก่ หจก. เอสพซี ี ตามใบกากบั ภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
จานวน 2,000 บาท ถกู หกั ณ ทจี่ ่าย 3% ได้รับหนงั สือรับรองหกั ณ ทีง่ ่าย เลขที่ 13021 (Tax35729800022354 ทีอ่ ยู่
51 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000)
(สมดุ เงนิ สดรับ F7 SBAILL_VAT เลอื ก RV)

วนั ท่ี 14 พ.ย. 63ยื่นแบบ และนาสง่ เงินสมทบประกนั สงั คมรอนาสง่ ของ เดอื นตลุ าคม เป็นเงนิ สด
ได้รับใบเสร็จรับเงนิ จากสานกั งานประกนั สงั คม เลขท่ี 403512 (สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

วนั ที่ 20 พ.ย. 63 จา่ ยชาระหนีบ้ ริษทั คลงั คอมพิวเตอร์ จากดั ตามใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี TAC010012 โดยสง่ั จา่ ย
เชค็ ผ่านบญั ชเี งินฝากกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี C0336 ลงวนั ท่ีปัจจบุ นั ได้รับใบเสร็จรับเงนิ เลขท่ี
6310202 (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

วนั ท่ี 26 พ.ย. 63ได้รับใบแข็งหนีค้ านา้ ประปา เลขที่ 0060349998 จานวน 699.78 บาท
และใบแจ้งหนีค้ า่ ไฟฟา้ เลขท่ี 000022098765 จานวน 3,44 1 .16 บาท
(ทงั้ สองรายการรวมภาษีมลู คา่ เพิม่ แล้ว) (สมดุ รายวนั ทวั่ ไป)

วนั ท่ี 26 พ.ย. 63 รับชาระหนีจ้ ากบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จากดั โดยได้รับโอนเงินเข้าบญั ชเี งนิ
ฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย อ้าง ถึงใบกากบั ภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี AR001/012
(สมดุ เงนิ สดรับ)

วนั ท่ี 28 พ.ย. 63จา่ ยชาระคา่ โทรศพั ท์รายเดอื นให้ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชน่ั จากดั เป็นเงินสด
จานวน 2,100 บาท (ราคากอ่ นภาษีมลู คา่ เพม่ิ ) ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี
เลขท่ี 9547661 โดยหกั ภาษี ณ ท่จี า่ ยตามท่ีกฎหมายกาหนด และออกหนงั สือรับรอง
หกั ณ ที่จ่าย (สมดุ เงนิ สดจา่ ย F7 PBAILL_VAT เลือก PV)

วนั ที่ 30 พ.ย. 63 จา่ ยชาระหนีบ้ ริษัท เคพวี าย เทคโนโลยี จากดั ตามใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี C001/004 โดยสง่ั จา่ ย
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี C0337 ลงวนั ที่ปัจจบุ นั ได้รับใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี C00-06309-30 (เชค็ ผา่ นวนั นีเ้รียบร้อย) (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

วนั ท่ี 30 พ.ย. 63โอนเงินจากบญั ชีเงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เข้าบญั ชเี งินฝากธนาคารเพื่อจา่ ยเงินเดอื น
ให้พนกั งาน จานวน 93,000 บาท โดยหกั ภาษี ณ ทจี่ า่ ย 250 บาท และหกั เงินประกนั สงั คม 5% ในสว่ นของลกู จ้าง จานวน
3,700 บาท และนายจ้างสมทบให้อีก 5% เท่ากนั (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

วนั ท่ี 30 พ.ย. 63 ปิดบญั ชภี าษีซอื ้ ภาษีขาย ประจาเดอื น พฤศจิกายน 2563 (สมดุ รายวนั ทว่ั ไป)

ปิดบญั ชคี า่ เสื่อมราคาตา่ งๆบนั ทกึ รายการบญั ชเี ดือนธันวาคม
1 ธ.ค 63 ซอื้ โตะ๊ คอมพวิ เตอร์จาก บริษัท โฮมเฟอร์นิเจอรเ์ ชียงราย จำกดั เพอื่ ใชใ้ นบริษทั 2 ตวั ๆ ละ
5,500 บาท โดยโอนผ่านเงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขทใ่ี บถอน 4012
ไดร้ ับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสรจ็ รบั เงิน เลขที่ AC003-102 อัตราค่าเสือ่ มราคา 20%
ราคาซาก 1 บาท ประมาณอายกุ ารใชง้ าน 5 ปี (NA006 :อปุ กรณ์สำนกั งาน,Tax ID : 3520400343212)
(สมุดเงินสดจ่าย F7 PINV-PROD BR)

3 ธ.ค 63ซ้ือสินค้าเป็นเงนิ เชอื่ จาก บริษทั เค พี วาย เทคโนโถยี จำกดั จำนวน 141,000 บาท
ได้รับใบกำกบั ภาษี/ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี C001/021 เง่อื นไขการชเี งิน n/45
เงอ่ื นไข F.O.B. Shipping Point ( สมดุ ซื้อเชือ่ F7 PINV-PROD BI )

5 ธ.ค 63รบั ชำระหนจ้ี าก บรษิ ัท สามารถคอม จำกดั โดยโอนเงนิ เขา้ บญั ชีเงนิ ฝากออมทรพั ย์
ธ. กรุงไทย และออกใบเสรจ็ รับเงิน ( สมุดเงินสดรบั )

6 ธ.ค 63ออกใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจง้ หน้ี จากการขายให้บรษิ ทั เอ็ม เอฟ อีซี จำกัด
จำนวน 257,100 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 (สมุดขายเชอ่ื F7 SINV-PROD SI)

6 ธ.ค 63 บริษัทจ่ายคา่ ขนส่งท่ีขายสนิ ค้าในวันนเี้ ปน็ เงินสดให้ บรษิ ทั แฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด
จำนวน 1,500 บาท ไดร้ บั ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0098 หักภาษี ณ ทจ่ี า่ ย 1%
เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point (บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพลส จำกดั :เลขประจำตัวผเู้ สยี ภาษี 0579900041154
ทอ่ี ยู่ 351/2 ถ.อตุ รกิจ อ.เมอื ง จ.เชียงราย 57000) (สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

7 ธ.ค 63 ย่ืนแบบ ภงด.1 และ ภงด.53 เพอื่ นำสง่ ภาษี เดือนพฤศจกิ ายน 2563 ใหก้ รมสรรพากร
เปน็ เงินสด ไดร้ ับใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขท่ี 453398 (สมดุ เงนิ สดจ่าย)

9 ธ.ค 63งา่ ยเงินสดชำระคา่ ใช้จา่ ยคา้ งจ่ายตามใบแจง้ หน้ี เดือนพฤศจกิ ายน 2563 ดงั นี้
- ค่าน้ำประปา (รวมภาษีมลู คา่ เพ่มิ แล้ว) ไดร้ บั ตน้ ฉบบั ใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกำกบั ภาษี
เลขที่ 0060349998
- ค่าไฟฟ้า (รวมภาษีมลู ค่าเพม่ิ แลว้ ) ได้รับตน้ ฉบบั ใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกำกับภาษี
เลขท่ี 000022098765
(สมุดเงนิ สดจา่ ย F7 PBILL-VAT PV)10 ธ.ค 63ย่นื แบบและนำสง่ เงนิ สมทบประกันสังคมรอนำสง่ ของ เดอื นพฤศจิกายน เปน็ เงนิ สด
ได้รับใบเสร็จสำนกั งานประกนั สังคม เลขท่ี 403967 (สมุดเงนิ สดจา่ ย)

13 ธ.ค 63 ย่นื แบบแสดงรายการเพื่อเสยี ภาษีมลู ค่าเพม่ิ ประจำเดือนพฤศจิกายน
โดยไม่มภี าษีทต่ี อ้ งชำระ ไดร้ บั ใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขท่ี 65868
( ไม่บนั ทึกรายการ)
20 ธ.ค 63ขายสินค้าจำนวน 29,000 บาท ให้ นายพุทธา วงวน ออกใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสรจ็ รบั เงนิ
ใหส้ ว่ นลดการคา้ 2% และได้รับเช็คธนาคารออมสนิ เลขที่ 63548 ลงวนั ท่ีปัจจบุ นั
โดยนำฝากเข้าบัญชีเงนิ ฝากกระแสรายวนั ธ.ไทยพาณชิ ย์ ในวนั นแ้ี ละผ่านเชค็ เรยี บรอ้ ย
(นายพุทธา วงวน ) เลขประจำตวั ผเู้ สยี ภาษี1579900022235 ท่ีอยู่ 43 หมู่ 5 ต.สนั กลาง
อ.พาน จ.เชยี งราย 57120) (สมดุ เงนิ สดรบั )

(สมดุ เงินสดรบั F7 SINV-PROD SR)

23 ธ.ค 63เบกิ ชดเชยเงนิ สดยอ่ ย โดยถอนเงินจากบญั ชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขท่ใี บถอน 4015
เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยดังน้ี
- คา่ รบั รอง 3,000 บาท
- คา่ ใชจ้ า่ ยเบด็ เตล็ด 800 บาท (สมุดเงินสดจา่ ย)

25 ธ.ค 63 ขายสนิ ค้าให้ บรษิ ทั พรเี มยี ร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 102,600 บาท
ออกใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสร็จรบั เงนิ และได้รบั เช็คธนาคารกรงุ เทพ เลขท่ี 1234567
ลงวนั ท่ปี จั จบุ นั โดยนำฝากเข้าบัญชเี งินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรงุ ไทย
ในวนั นแ้ี ละผา่ นเช็คเรยี บรอ้ ย (สมดุ เงนิ สดรับ)

(สมดุ เงินสดรบั F7 SINV-PROD SR)

26 ธ.ค 63ได้รับใบแจ้งหน้คี า่ น้ำประปา เลขท่ี 0060354321 จำนวน 738.30 บาท
และใบแจง้ ค่าไฟฟ้าเลขที่ 000022098998 จำนวน 3,343.75 บาท
(ทัง้ สองรายการรวมภาษีมลู คา่ เพิ่มแล้ว) (สมุดรายวันทว่ั ไป)

26 ธ.ค 63จา่ ยชำระหนบี้ รษิ ทั แอดไวซ์ จำกัด ตามใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของเลขท่ี TAR006162
โดยส่ังจ่ายเชค็ ธ.ไทยพาณชิ ย์ เลขที่ C134 ลงวนั ที่ปัจจุบนั ไดร้ บั ใบเสรจ็ รับเงิน
เลขท่ี C00-06309-89 (เช็คผา่ นวนั นเี้ รยี บรอ้ ย) (สมุดเงินสดจา่ ย)

28 ธ.ค 63จ่ายชำระค่าโทรศพั ทร์ ายเดือนให้บรษิ ทั ทรู คอรป์ อเรชั่น จำกดั เป็นเงินสด
จำนวน 2,100 บาท (ก่อนภาษมี ลู ค่าเพมิ่ ) ได้รบั ใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกำกบั ภาษีเลขที่ 9547781
โดยหกั ภาษี ณ ทจี่ า่ ย 3% และออกหนังสอื รบั รองหัก ณ ที่จา่ ยตามกฎหมาย
(สมดุ เงินสดจ่าย F7 PBILL-VAT PV)

30 ธ.ค 63 โอนเงนิ จากบญั ชเี งินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย
เข้าบัญชเี งินฝากธนาคารเพอื่ จา่ ยเงนิ เดอื นให้พนกั งาน จำนวน 93,000 บาท โดยหกั ภาษี ณ
ท่จี ่าย 250 บาท และหักเงินประกันสังคม 5% ในส่วนของลูกจา้ ง จำนวน3,700 บาท
และนายจา้ งสมทบให้อกี 5% เท่ากนั
(สมดุ เงนิ สดจ่าย)

31 ปดิ บัญชีภาษซี ้ือ ภาษขี าย ประจำเดอื น ธันวาคม 2563 (สมดุ รายวันทว่ั ไป)
ปรบั ปรงุ ดอกเบย้ี เงนิ กรู้ ะยะยาว

ปรบั ปรงุ คา่ เผ่ือหนีส้ งสยั จะสญู
ปดิ บัญชีสนิ ค้าคงเหลอื เขา้ บญั ชตี น้ ทุนขาย

ปดิ บญั ชคี า่ เสื่อมราคาตา่ งๆปดิ บัญชรี ายได-้ ค่าใชจ้ ่าย เข้าบญั ชีกำไร-ขาดทนุ


Click to View FlipBook Version