The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prachaya302546, 2019-12-20 03:48:55

ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์

ปญั ญาประดิษฐ์
(AI : Artificial
Intelligence) คอื

เคร่ืองจักร(machine) ทมี่ ีฟงั กช์ ันทีมีความสามารถในการทาํ ความเข้าใจ เรียนรู้องค์
ความรู้ตา่ งๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตผุ ล และการแกป้ ญั หาต่างๆ
เคร่ืองจักรทมี่ ีความสามารถเหลา่ น้ีก็ถอื ว่าเปน็ ปญั ญาประดิษฐ์ (AI : Artificial
Intelligence) นัน่ เองเพราะฉะนั้นจึงสามารถกลา่ วได้วา่ AI ถือกําเนิดขึน้ เม่ือ
เคร่ืองจักรมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้นัน่ เอง ซึง่ AI กถ็ ูกแบ่งออกเปน็ หลายระดับตาม
ความสามารถหรือความฉลาด โดยจะวดั จากความสามารถในการ ให้เหตผุ ล การพูด
และทศั นคติของ AI ตัวนั้นๆ เม่ือเปรียบเทียบกบั มนุษย์อย่างเราๆ

AI ถูกจําแนกเป็น 3 ระดบั ตามความสามารถหรือความฉลาดดังน้ี

1 ) ปญั ญาประดิษฐเ์ ชิงแคบ (Narrow AI ) หรือ ปญั ญาประดิษฐแ์ บบอ่อน (Weak AI) : คือ AI ทมี่ ีค
วามสามารถเฉพาะทางได้ดกี วา่ มนุษย(์ เปน็ ทมี่ าของคาํ วา่ Narrow(แคบ) กค็ ือ AI ทเี่ ก่งในเร่ืองเเคบๆหรือ
เร่ืองเฉพาะทางนัน่ เอง) อาทิ เช่น AI ทีช่ ่วยในการผา่ ตดั (AI-assisted robotic surgery) ทอี่ าจจะ
เชี่ยวชาญเร่ืองการผ่าตัดกว่าคุณหมอยุคปจั จุบัน แตแ่ น่นอนว่า AIตัวน้ีไม่สามารถทจี่ ะทําอาหาร ร้องเพลง หรือ
ทาํ สิ่งอ่ืนทนี่ อกเหนือจากการผ่าตัดได้นัน่ เอง ซึง่ ผลงานวิจัยดา้ น AI ณ ปจั จุบัน ยังอยูท่ รี่ ะดับน้ี

2 ) ปญั ญาประดิษฐท์ วั่ ไป (General AI ) : คือ AI ทมี่ ีความสามารถระดบั เดียวกบั มนุษย์ สามารถ
ทาํ ทุกๆอย่างทมี่ นุษย์ทําได้และไดป้ ระสิ ทธิภาพทใี่ กลเ้ คยี งกบั มนุษย์

3) ปญั ญาประดิษฐแ์ บบเข้ม (Strong AI ) : คอื AI ทมี่ ีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลายๆด้าน

จะเห็นได้วา่ วิทยาการของมนุษย์ปจั จุบันอยูท่ จี่ ุดเริม่ ต้นของ AI เพียงเท่านั้น

ปจั จุบัน ไดม้ ีการนํา AI มาใช้ในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดย "แมคคินซียแ์ อนด์คอมปะนี
(McKinsey & Company) " (บริษัททีป่ รึกษาดา้ นการบริหารชั้นนําของโลก ) ได้กลา่ วไว้
วา่ " AI มีศักยภาพในการทาํ เงินได้ถึง 600 ลา้ นดอลลา่ ร์สหรัฐในการขายปลกี สร้างรายไดม้ าก
ขนึ้ 50 เปอร์เซนตใ์ นการธนาคารเม่ือเทยี บกับการใช้เทคนิควิเคราะห์เเบบอ่ืนๆ และสร้างรายไดม้ าก
กวา่ 89 เปอร์เซนต์ ในการขนส่ งและคมนาคม "

ยิง่ ไปกวา่ นั้น หากฝายการตลาดขององคก์ รต่างๆ หันมาใช่ AI จะเป็นการเพิม่
ศักยภาพให้กับการทํางานดา้ นการตลาดอย่างมาก เพราะว่า AI สามารถทจี่ ะทํางานที่
ซาซากไดอ้ ย่างอัตโนมัติ ส่ งผลให้ตัวแทนจําหน่าย สามารถทจี่ ะโฟกัสไปทกี่ ารสนทนา
กบั ลูกค้า อาทิเช่น บริษัทนามวา่ " Gong " มีบริการทเี่ รียกว่า "conversation
intelligence" , โดยทุกๆครัง้ ทตี่ ัวแทนจําหน่ายตอ่ สายคยุ โทรศัพท์กบั ลูกค้า AIจะ
ทําหน้าทีใ่ นการบันทึกเสี ยงเเละวิเคราะห์ลูกคา้ ในขณะเดยี วกัน มันสามารถแนะนําไดว้ า่
ลูกค้าต้องการอะไร ควรจะคยุ เเบบไหน ถือเป็นการซ้ือใจลูกค้าอยา่ งหนึง่

โดยสรุป , ปญั ญาประดิษฐห์ รือ AI เปน็ เทคโนโลยที ลี่ าสมัยทสี่ ามารถรับมือกับปญั หาทซี่ ับซ้อน
เกินกว่าทีม่ นุษย์จะสามารถรับมือได้ เเละ AI ยังเป็นเคร่ืองมือทสี่ ามารถทาํ งานทซี่ าซากน่าเบ่ือ
แทนมนุษยไ์ ดอ้ ยา่ งดีเยีย่ ม ช่วยให้เราสามารถมีเวลาไปโฟกัสงานทสี่ ํ าคญั และสามารถสร้างมูลคา่
ได้มากกว่า นอกจากน้ีการประยุกตใ์ ช้ AI ในระดบั อุตสาหกรรม ยงั ช่วยลดตน้ ทุนเเละเพิม่ รายได้
มหาศาล

ประวัติย่อของ AI

AI เปน็ คํายอดฮิ ตทีป่ จั จุบัน แม้ว่ามันไม่มันจะไม่ใช่คาํ ทเี่ พิง่ ถกู บัญญัติขนึ้ มาใหม่แต่
อย่างใด ในป 1956 , กลุม่ ของผูเ้ ชี่ยวชาญแนวหน้าจากหลายๆวงการไดร้ ่วมกนั ทาํ
งานวิจัยเกีย่ วกับ AI มีผู้นําทมี ไดแ้ ก่ John McCar y (Dartmou
College), Marvin Minsky (Harvard University), Na aniel
Rochester (IBM) และ Claude Shannon (Bell Telephone
Laboratories) โดยมีจุดประสงค์หลกั ของงานวิจัย คือ การคน้ หามุมมองและ
หลกั การต่างๆทีใ่ ช้การเรียนรู้อย่างครอบคลุมเพ่ือทจี่ ะนํามาประยุกต์ใช้ให้เคร่ืองจักร
สามารถเรียนรู้ไดเ้ ช่นกัน

โดยมีเน้ือหาของโครงการมีดังน้ี
1.) คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Computers)
2.) จะสามารถเขยี นโปรเเกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อยา่ งไร ( How Can a
Computer Be Programmed to Use a Language?)
3.) โครงขา่ ยประสาทเทยี ม (Neural Nets )
4.) การพัฒนาด้วยตนเอง (Self-improvement )
องค์ความรู้เหลา่ น้ีเป็นองคค์ วามรู้พ้ืนฐานทที่ ําให้คอมพิวเตอร์มีความฉลาดมากขนึ้ และยงั ทาํ ให้ความ
คิดทจี่ ะการสร้าง AI มีความเปน็ ไปไดม้ ากยิง่ ขึน้

ชนิดของ AI (Type of Artificial Intelligence) AI ถูกแบ่งออกเป็น 3 sub field ไดแ้ ก่
1) ปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
2) การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine learning)
3) การเรียนรู้เชิงลกึ (Deep Learning)สรุป Artificial intelligence กับ machine learning เป็น 2 คําทที่ ําให้คุณอาจสั บสนได้ในตอนแรก แตเ่ ราคาดหวังวา่
เม่ือคณุ ได้ทําความเขา้ ใจเน่ือ้ หาของบทความ คณุ จะสามารถแยกแยะ 2 คาํ น้ีออกจากกนั ได้ Artificial intelligence (AI)
เป็นวิทยาศาสตร์ในการฝกึ ฝนเคร่ืองจักร( train machine )ให้มีทักษะคลา้ ยคลงึ กับมนุษย์ โดยวิธีในการ train machine ก็มี
อยูห่ ลากหลายวิธกี ารเช่นกัน ในยุคเริม่ ตน้ ของ AI เราใช้วิธกี ารทีเ่ รียกว่า hard-coded programs หรือ การเขยี นโค้ดทีเ่ ปน็
ตรรกะทุกสิ่งอย่างทคี่ าดวา่ machine จะเผชิญกับมัน (ให้ลองนึกภาพถึงหุ่นยนต์ทีถ่ กู เขยี นโปรแกรมมาด้วยการใช้ if-else
condition เป็นหลกั พัน condition แน่นอนวา่ หุ่นยนตอ์ าจจะสามารถทาํ งานไดอ้ ย่างดภี ายใตค้ าํ สั่งนั้นๆ เเต่เม่ือ ระบบมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ หรือ เราอยากจะเพิม่ เติมฟงั กช์ ันไหน ถึงตอนนั้นเราจะสามารถทําได้อยา่ งยากลาํ บาก เพราะต้องจัดการกบั
โคด้ จํานวนมาก ) เพ่ือทีจ่ ะแก้ปญั หาน้ี จึงเกิดเป็นไอเดียของ machine learning หรือกค็ ือให้ machine เรียนรู้หรือปรับตัว
(train) ให้เขา้ กบั ขอ้ มูลหรือสภาพแวดลอ้ มทไี่ ด้รับ (input data ) และ feature ทีส่ ํ าคญั ทีส่ ุดทจี่ ะนํามาซึง่ AI ทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพ คือการมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพ่อต่อการ train ยกตัวอยา่ งเช่น AI สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายภาษาตราบใดทมี่ ีคาํ ศัพท์ที่
เพียงพอทจี่ ะนํามา train นอกจากน้ี AI ยงั เปน็ เทคโนโลยีทีล่ าสมัยทมี่ ีนักลงทุนจํานวนมากยอมทีจ่ ะเสี่ ยงวางเงินหลกั หลายลา้ น
ดอลลาร์ในการลงทุนใน startup หรือ project ทีเ่ กยี่ วขอ้ งกับ AI อีกทงั้ McKinsey ไดท้ าํ การประเมินวา่ AI จะทาํ การ
ขบั เคล่อื นทุกๆอุตสาหกรรมให้เติบโตในอัตรา 10 - 99 เปอร์เซนต์ เป็นอยา่ งน้อย


Click to View FlipBook Version