The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thanitajeje1, 2020-10-28 12:51:41

จี้

จี้

คมู ือแนะนําการใช
ชดุ ส่ือสตั วโ ลกนารูคาํ นาํ

คูมือการผลิตส่ือและแนะนําการใชส่ือเลมน้ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
EC สื่อและของเลนสาํ หรับเด็กปฐมวัยจัดทําข้ึนเพ่ืเสนอวิธีการผลิตสื่อและ
การใชส่ือ สัตวโลกนารูประกอบไปดวยรายละเอียดหัวขอตอไปน้ี
-ชื่อชุดส่ือ
-ขั้นตอนการผลิตสื่อ
-วิธีการเลนสื่อ
-ชุดสื่อเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
-ประโยชนของสื่อ
-คุณคาของส่ือ

คูมือการผลิตและการใชส่ือเลมน้ีนาํ เสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับสัตวรอบ
ตัวเด็กเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูช่ือและลักษณะของสัตวแตละชนิด

ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางใหผูสนใจไมวาจะเปนอาจารย ผูปกครองและ
บุคคลที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัยสามารถนาํ ไปเปนแนวทางในการ
ผลิตสื่อและใชส่ือชุดน้ีหรือนาํ ไปปรับใชในการผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยตอไป

นางสาวฐานิตา ศักดิพ์ เิ ศษ
ผจู ําทํา

สารบญั ข

เร่อื ง หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
-อปุ กรณ 1
-วธิ ที ํา 9
-วิธเี ลน 10
-ชดุ สอ่ื เก่ยี วกับพฒั นาการทั้ง 4ดา น 11
-ประโยชนข องส่อื 11
-ประสิทธิภาพของส่ือ

อปุ กรณ 1

1.กระดาษลัง 11.กระดาษ 100 ปอนด
2.สตก๊ิ เกอรใ ส 12.ดินสอ
3.กระดาษแข็ง 13.ยางลบ
4.กระดาษสี 14.กบเหลา
5.กรรไกร 15.ไมบรรทดั
6.กาวรอน 16.ฟวเจอรบ อรด
7.กาวลาเทกซ
8.กาว 2 หนา
9.ปน ยิงกาว , ไสก าว
10.สีชอลก

2

วิธที ํากระดาน

ข้ันตอนที่ 1 กระดาษท่ีใช รอยปอนด ขนาด A3 ขนั้ ตอนท3่ี ทําวงกลมตดิ ในแถวแรก โดยใช
จากน้ันตีตาราง 7 ชอง โดยชองแรกและชอง กระดาษตดั เปนวงกลมเสน ผานศูนยก ลาง
สุดทายจะมีขนาด 6CMx4CM ชองที่ 2-6 มี 1.75CM และระบายสตี ามแถว จากนั้นใชก าว
ขนาด 5CMx4CM ติดลงไปในชอ งแรก โดยตดิ ใหตรงกบั สีแถว

ขน้ั ตอนท2่ี เมอื่ ไดตารางมาแลว ใหร ะบายสี โดย ขน้ั ตอนท4่ี นาํ ภาพสตั วท ่ีวาดพรอ มระบาย
ใหระบายสแี ถว1บนดา นบนสุดและแถวแรกดาน สมี าแลว 6 ชนิด ไดแ ก แมว สุนขั ชา ง ปลา
ขวาสุดเปน สีเดยี วกนั สวนแถวอนื่ ๆใหระบายโดย หมู นก ทากาวแลวแปะลงชอ งดา นบนสดุ
แตล ะแถวแนวนอนเลือกสีทต่ี า งกัน

3

ขนั้ ตอนท5ี่ นํากระดาษมาตดิ กับฟวเจอร ขน้ั ตอนท่ี6 ตัดมมุ ท่แี หลมของฟว เจอรบ อรด
บอรดโดยใชก าว2หนาอยางดแี ปะ เพอื่ ไม เพื่อปอ งกนั การเกดิ อนั ตรายกับเดก็
ใหเ กิดการหลดุ

ข้ันตอนที7่ เคลอื บพลาสตกิ ใส จากน้นั ก็จะไดก ระดาน

4

วิธีทาํ บตั รภาพสตั ว

ขน้ั ตอนที1่ ตดั กระดาษขนาด 4x3.5 ซม ขั้นตอนที่2 วาดภาะระบายสสี ตั วท ง้ั 6 ชนิด

จํานวน 36 แผน ชนิดละ 6 ภาพ

ขน้ั ตอนท่ี3 เคลือบดวยสตกิ๊ เกอรใส จากนนั้ กจ็ ะไดบัตรภาพมา 6 ชนิด
ชนดิ ละ 6 ภาพ

5

วิธที าํ ลูกเตา

ขน้ั ตอนท1่ี ตดั กระดาษขนาด 15x15 ซม ข้ันตอนท4ี่ ตัดสวนที่เขียนวาตัดออก

ขัน้ ตอนที2่ ตีตารางชอ งละ 5ซม. 9 ชอ ง จากขน้ั ตอนที่4 จะไดด งั น้ี

ข้นั ตอนท3่ี ขีดเสนดา นขวาของ ขั้นตอนที่5 พบั สว นท่ขี ีด 1 ซม
ตารางทุกชอง ชอ งละ 1 ซม

6

ขั้นตอนท6่ี เปน การทําฝาลกู เตา จากข้นั ตอนที8่ จะไดด ังนี้
ตัดกระดาษขนาด 7x7ซม

ข้นั ตอนท่7ี วัดและขีดเสน เขา มา ขั้นตอนที่9 พับดานขางเขา มา
1 ซม. ทง้ั 4 ดาน

ข้ันตอนท8่ี ตดั สว นทเ่ี ขยี นวา ตัดออกทุกดา น จากนัน้ จะไดด งั น้ี

7

ขน้ั ตอนท่ี12 นาํ ไมเ สียบลกู ชน้ิ มาตดิ ในกลอง
จํานวน 2 อัน เพื่อปองกันไมใ หก ลอ งพังงา ย
และเม่อื เวลาโยนลูกเตาจะกล้ิงไดดีกวา

ขน้ั ตอนที่10 นําภาพสตั ว 6 ชนิด
และวงกลมแตล ะสี มาติด

ขน้ั ตอนท่1ี 3 ประกอบลูกเตา

ข้นั ตอนที่11 เคลือบดวยสติ๊กเกอรใ ส

จากนัน้ กจ็ ะไดลูกเตาดังภาพ

8

วธิ ที ํากลอ งใสบ ัตรภาพ

ขน้ั ตอนท่1ี ตัดกระดาษลังเพอื่ ทาํ ท่กี นั ข้นั ตอนท่ี4 ตดั กระดาษเพอื่ ทาํ ฐาน
ระหวางชอ งโดยมี 2 ขนาดดวยกัน
1. 4x3ซม 2.10x3ซม

ขนั้ ตอนที2่ คลมุ กระดาษลงั ดวย ข้นั ตอนท5่ี กระดาษลงไปในชอง
กระดาษสีนํ้าตาล แตล ะชอ งใหค รบทุกชอง

ขนั้ ตอนที่3 ประกอบลงไปในกลองลงั ขน้ั ตอนท6่ี คลุมดวยกระดาษสีนา้ํ ตาล
แลวติดดวยกาวรอ นเพอ่ื ความอยูทน จากนน้ั กต็ กแตงตามใจชอบ

9

วิธเี ลน สื่อสัตวโลกนา รู

1.ทอยลูกเตาทีละลูกหรือโยนพรอมกัน จากนั้นใหดูภาพ
และสีท่ีได
2.เมื่อไดภาพท่ีไดแลวใหเลือกบัตรภาพสัตวใหตรงกับภาพ
ท่ีทอยไดแลวนําไปวางใหตรงภาพสัตวที่ได และใหวางตรง
กับสีที่ทอยได
ยกตัวอยางเชน ทอยลูกเตาไดเปนรูปแมว และทอยได
สีนํ้าเงิน ใหเลือกหยอบภาพแมวมาวางชองที่ตรงกับแมว
ในแถวสีนํา้ เงิน
3.จะเลนดวยกันเปนกลุมหรือเดี่ยวก็ได

10

ชุดสือ่ เกี่ยวกบั พัฒนาการทง้ั 4 ดาน

พฒั นาการดา นรา งกาย

-เดก็ ไดพ ัฒนากลา มเนื้อมัดเล็ก
-เด็กไดฝก ทักษะการทาํ งานประสานกันระหวา งตากบั มือ

พัฒนาการดานอารมณจิตใจ

-เดก็ กลา พดู กลา แสดงออกอยางเหมาะสม
-เด็กมีความสขุ ในการเลน
-เด็กเกดิ จินตนาการ
-ฝก การมีความเชื่อมนั่ ใจตนเอง
-รูจักการเสยี สละ ใหอ ภัย

พฒั นาการดานสังคม

-เดก็ ไดฝก เลนและทาํ กิจกรรมรวมกบั เพ่ือนเปน กลมุ
-เดก็ มีสว นรว มในการทํากิจกรรมเปน อยา งมาก
-เด็กไดฝก การยอมรบั ฟง ความคดิ เหน็ ของผูอ น่ื
-พัฒนาใหเด็กรจู ักเคารพในการตัดสนิ และเหน็ ความสําคญั ของการมีกฎกติกา

พฒั นาการดานสติปญ ญา

-ฝก ความจําและความคิดรวบยอด และเรยี กช่อื ส่งิ ตา งๆไดถูกตอง และเห็นความ
สัมพนั ธข องสง่ิ ตางๆ
-ฝกการจาํ แนกและจัดกลมุ ตางได
-เดก็ ไดฝก การตัดสินใจในเร่ืองตางๆและเรมิ่ เรียนรูผ ลที่เกิดข้ึน
-ฝก การสงั เกต
-เด็กไดฝก การอา นภาพ สัญลักณ

11

ประโยชนของสื่อ...สัตวโลกนา รู

เด็กไดพัฒนาพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน เด็กเกิดความสนุกสนานและ
มีความสุขในการเลน ไดเลนรวมกับเพื่อนและผูอื่น เด็กไดทํากิจกรรม
ตามประสบการณของตนเอง ไดฝกคิดแกปญหาในการเลน การเลนที่
ฝกการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เด็กจะจําเนื้อหาและเรียนรู
เน้ือหาจะส่ือน้ีไดอยางแมนยํา และเขาใจงาย เด็กจะเกิดความประทับใจใน
การเลนสื่อ อีกทั้งยังเพ่ิมพูนประสบการณของเด็ก

คุณคา ของสอื่ ...สัตวโ ลกนา รู

-่เปนส่ือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหผูเรียน
สามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงายจากการเลน
-ชวยกระตุนและสรางความเขาใจใหกับผูเรียนทําใหเกิดความสนุกสนาน
-ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการทาํ กิจกรรม
-ชวยใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค
-การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและชวยเสริมประสบการณ
รวมกัน

คมู ือแนะนําการใช
พานองลกู ปด ไปหาสัตวน อยคํานาํ

คูมือการผลิตสื่อและแนะนาํ การใชส่ือเลมน้ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
EC ส่ือและของเลนสาํ หรับเด็กปฐมวัยจัดทําข้ึนเพ่ืเสนอวิธีการผลิตส่ือและ
การใชสื่อพานองลูกปดไปหาสัตวนอยรูประกอบไปดวยรายละเอียดหัวขอ
ตอไปน้ี
-ชื่อชุดสื่อ
-ขั้นตอนการผลิตส่ือ
-วิธีการเลนสื่อ
-ชุดสื่อเก่ียวกับพัฒนาการท้ัง 4 ดาน
-ประโยชนของสื่อ
-คุณคาของส่ือ

คูมือการผลิตและการใชส่ือเลมนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวรอบ
ตัวเด็กเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูชื่อและลักษณะของสัตวแตละชนิด

ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจไมวาจะเปนอาจารย ผูปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ผลิตสื่อและใชส่ือชุดนี้หรือนาํ ไปปรับใชในการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยตอไป

สารบญั ข

เร่อื ง หนา
คํานาํ ก
สารบญั ข
-อปุ กรณ 1
-วธิ ีทาํ 2
-วิธีเลน 4
-ชุดสื่อเก่ียวกบั พฒั นาการทั้ง 4ดา น 5
-ประโยชนข องสือ่ 6
-ประสิทธิภาพของสอื่ 6

อปุ กรณ 1

1.ไมอดั แผน 11.กบเหลา

2.กระดาษสี 12.มีดคตั เตอร

3.ฝาขวดนํา้ 13.เศษผา

4.ไมไอตมิ สี 14.ฟวเจอรบอรด

5.ไมบรรทัด

6.ลูกปด ขนาดกลาง

7.กาวรอน

8.กรรไกร

9.ปน ยิงกาว

10.ดนิ สอ

วิธีทาํ 2

ขนั้ ตอนที่1 ตัดไมอดั แผน ขนาด 39x23 ซม จาก ขน้ั ตอนท4ี่ ทากาวแลว แปะสัตวท ้ัง 7ชนดิ

น้ันเจาะรเู ปน วงกลมจาํ นวน 7 รู ลงบนกระดาน

ขน้ั ตอนท่ี2 วัดและขดี เสน เพอ่ื ลองจัดมมุ ของ ขน้ั ตอนท่ี5 ติดไมไ อติมตามเสนทขี่ ดี ไว
สตั ว 7 ชนิด และจุดเร่ิมตน เพื่อทําเปน ทีก่ ้ันและดา นตา งๆ

ขน้ั ตอนท3ี่ เคลอื บสต๊กิ เกอรใ ส ขั้นตอนท่ี6 นาํ ฝาขวดน้าํ มาใสใน
ภาพสัตวท้งั 7 ชนิด รวู งกลมใหค รบ

3

ขั้นตอนท่7ี นําฟวเจอรบ อรด มาตดิ ทบกบั แผน
กระดานไมอดั แผนโดยใชกาวรอ นในการตดิ
และยงิ กาวซา้ํ อกี ที

ข้ันตอนท8่ี เกบ็ ขอบดวยผา โดยใชก าว 2 หนาติด

จากนั้นก็นําลกู ปด มาใส แลว เลน ไดเ ลย

4

วิธเี ลน สื่อพานองลูกปด
ไปหาสัตวน อ ย

1.ใหเด็กๆเลือกสัตวที่อยากพานองลูกปดไปหา
2.กลิ้งลูกปดไปหาสัตวนอยที่เด็กอยากพานองลูกปดไปหา โดย
ตองบังคับทิศทางการกลิ้งของลูกปดใหลงหลุมของสัตวนอยนั้น
ใหได
3.เม่ือลูกปดลงหลุมแลวถือวาเด็กนํานองลูกปดไปหาสัตวนอย
น้ันไดสาํ เร็จ

5

ชุดสือ่ เกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ดา น

พัฒนาการดา นรา งกาย

-เด็กไดพัฒนากลา มเน้ือมดั เลก็
-เดก็ ไดฝกทกั ษะการทํางานประสานกนั ระหวางตากบั มือ

พัฒนาการดานอารมณ-จติ ใจ

-เดก็ มคี วามสขุ และเพลดิ เพลินในการทาํ กจิ กรรม
-เด็กเกดิ จนิ ตนาการ
-ไดฝกความคดิ รอบคอบ และไดฝ ก การวางแผน
-เดก็ มีความเช่ือมัน่ ในตัวเอง

พฒั นาการดานสงั คม

-เดก็ ไดเก็บของเลนดว ยตนเองหลงั จากเลนเสร็จ
-เด็กไดฝก การรอคอยโดยการตอคิวเลน

พฒั นาการดานสติปญญา

-เดก็ ไดฝ กคิดวางแผนในการทาํ กจิ กรรม
-เดก็ กระตือรือรนในการทาํ กิจกรรม
-ฝก ความจาํ และความคดิ รวบยอด และเรียกช่อื สง่ิ ตางๆไดถูกตอ ง และเห็นความสมั พันธของส่งิ ต
-ฝกการจาํ แนกและจดั กลมุ ตา งได
-เดก็ ไดฝก การตัดสนิ ใจในเรื่องตางๆและเริม่ เรยี นรผู ลท่เี กดิ ขนึ้
-ฝก การสังเกต
-เด็กไดฝกการอา นภาพ สัญลกั ณ

6

ประโยชนข องส่ือ...สัตวโ ลกนา รู

การเลน สอื่ ทําใหเด็กไดพ ัฒนาการทัง้ 4 ดา น มีความสุขกบั การ
ทํากิจกรรมดว ยตนเองและทาํ รว มกบั ผูอื่น เกิดความภูมใิ จในผลงานของ
ตนเอง ไดฝ กการใชส มาธิในการกลิ้งลูกปดใหล งไปยังหลมุ แตละหลมุ มี
การฝกควบคมุ อารมณห รอื ความรสู ึก ฝกคิดรวบยอด ฝกการวางแผนใน
การจะหาวิธีกลงิ้ ลูกปดลงหลมุ อยางไรใหสาํ เร็จ

คณุ คาของสอ่ื ...สัตวโ ลกนารู

-เปน สือ่ ท่ชี ว ยกระตุนและสรา งความเขา ใจใหก บั ผเู รยี นและทําใหเ กิดความ
สนกุ สนานเพลิดเพลนิ
-เปนสอ่ื ที่ชวยใหเ กิดการเรยี นรอู ยา งมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหผเู รียนสมา
รถเขาใจเนือ้ หาบทเรยี นไดง ายจากการเลน
-การใชส่ือจะทํามหผ ูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และชว ยเสรมิ ประสบการณ
รวมกนั

นางสาวฐานิตา ศักดิ์พิเศษ
รหัสนักศึกษา 62121253

คูมือสื่อเลมน้ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชา EC2404-62
สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HALATUJU PENDIDIKAN SELEPAS PT3_clone
Next Book
Periódico Aveyaneda - Octubre 2020