The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dada002546, 2022-07-12 02:04:18

อวัจ

อวัจ

อวัจนภาษา

มารู้จักอวัจนภาษากันเถอะ

เทศ ภาษา

ช่องว่างของสถานที่หรือระยะใกล้ไกลที่
บุคคลสื่อสารกัน เป็นอวัจนภาษาที่สื่อสาร
ให้เข้าใจได้

ตัวอย่าง

การเว้นระยะห่างกับเพื่อน
เพศตรงข้าม

กาล ภาษา

เป็นการใสื่อสารโดยใช้เวลาเป็นเครื่อง
แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร

ตัวอย่าง

การไม่ตรงต่อเวลานัดหมาย
เป็นการแสดงความดูถูก

เนตร ภาษา

เป็นการใช้ภาษาทางสายตาเพื่อเป็น
เครื่องมือสื่ออารมณ์ ความรู้สึก

ตัวอย่าง

การมองด้วยหางตาจะสื่อถึง
ความไม่พอใจ

ภาษาสัมผัส

เป็นการใช้สัมผัสทางการเพื่อสื่ออารมณ์
ความต้องกรไปยังผู้รับสาร

ตัวอย่าง

การกอดเพื่อแสดงความรัก
หรือให้กำลังใจ

อาการ ภาษา

เป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆเพื่อ
การสื่อความหมาย

ตัวอย่าง

การทำมือซ้ายตั้งวงหน้าแล้วพลิก
ข้อมือ เปลี่ยนเป็นจีบหันเข้าหาตัว
สื่อถึงการแนะนำตัวของภาษ
ท่าทาง

วัตถุ ภาษา

เป็นการสื่อสารที่สื่อผ่านให้เห็น
จากลักษณะภายนอก

ตัวอย่าง

การใส่สูทไปทำงานทำให้ดู
น่าเชื่อถือ

ปริ ภาษา

เป็นการใช้น้ำเสียงประกอบถ้อยคำ
ที่พูดออกไป

ตัวอย่าง

พี่สาวและพี่ชายตะคอกใส่
กันและกัน

ภาษาสัญลักษณ์

เป็นลักษณะของสัญญาณต่างๆ ที่กำหนด
ขึ้นเพื่อใช้แทนความหมาย

ตัวอย่าง

ธงสีรุ้งสื่อถึงผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ "LGBTQ"


Click to View FlipBook Version