The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Hajar Mohd Yusoff, 2021-04-24 15:32:07

DPK2.0_TMK-TAHUN-6

DPK2.0_TMK-TAHUN-6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 6

EDISI 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6
0

KATA PENGANTAR kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
dengan pengumuman pembukaan semula asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun Timbalan Pengarah Kanan
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan Kementerian Pendidikan Malaysia
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlahDokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

1. PENGATURCARAAN SK: Memahami SP: Membina arahan-arahan SK: Memahami
1.0 Pengaturcaraan 1.5 tambahan dalam atur 1.0 Pengaturcaraan
Mencadangkan
SP: Menyatakan kegunaan cara bagi menambah penambahbaikan
1.1 atur cara komputer fungsi sesuatu arahan-arahan
peralatan. tambahan dalam atur
dalam perkakasan cara bagi menambah
harian. fungsi sesuatu peralatan
digital dengan justifikasi.
SP: Membuat perkaitan
1.2 antara langkah-langkah

aktiviti harian dengan
satu set arahan dalam
atur cara komputer.

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

SP: Menulis satu set arahan
1.3 yang menggambarkan

aktiviti harian.

SP: Menulis satu set arahan
1.4 bagi satu peralatan

digital dalam melakukan
tugasan.

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

SK: Menggunakan SP: Membuat perkaitan SK: Menghasilkan Projek
2.0 Algoritma Melalui 2.3 algoritma, pseudokod 4.0 Pengaturcaraan

Pseudokod Dan Carta dan carta alir dalam SP: Membina satu projek
Alir aktiviti harian. 4.1 pengaturcaraan yang
4.1.1 menarik dan kreatif
SP: Mengenal algoritma,
2.1 pseudokod dan carta alir. melibatkan fitur dan
objek yang dipelajari.
SP: Menerangkan makna Fitur yang digunakan
2.2 simbol (mula dan tamat, mestilah bersesuaian
dengan objek dalam
proses, pilihan, aliran) atur cara dengan
dalam carta alir. menggunakan arahan
urutan dan pilihan
berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

situasi.

Catatan:
Guru memulakan SK 2.0
Menggunakan Algoritma
Melalui Pseudokod dan
Carta Alir pada SP 2.1,
SP 2.2 dan SP 2.3 bagi
memberi pendedahan
pengetahuan memahami
situasi, menulis algoritma
dan membina carta alir.
Di sesi PdP ini juga guru
boleh membincangkan
tajuk projek yang sesuai
bersama murid sebagai
langkah permulaan
kepada SK 4.0 iaitu

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

menghasilkan Projek
Pengaturcaraan di
bawah SP 4.1 (4.1.1).

SP: Membezakan aliran SP: Menulis algoritma SK: Menghasilkan Projek

2.4 secara urutan dan pilihan 2.5 berdasarkan situasi 4.0 Pengaturcaraan

tunggal bagi algoritma, secara urutan dan

pseudokod dan carta alir. pilihan tunggal. SP: Membina satu projek

SP: 2.4.1 Membezakan 4.1 pengaturcaraan yang

aliran secara urutan dan SP: Memisahkan pseudokod 4.1.1 menarik dan kreatif

pilihan tunggal bagi 2.6 kompleks kepada 4.1.2 melibatkan fitur dan

algoritma. pseudokod secara objek yang dipelajari.

SP: 2.4.2 Membezakan urutan dan pseudokod Fitur yang digunakan

aliran secara urutan dan secara pilihan tunggal. mestilah bersesuaian

dengan objek dalam

5

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

pilihan tunggal bagi atur cara dengan
pseudokod. menggunakan arahan
SP: 2.4.3 Membezakan urutan dan pilihan
aliran secara urutan dan berdasarkan langkah-
pilihan tunggal bagi carta langkah:
alir. SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.

Catatan:
Guru memulakan SP
4.1.1 dan SP 4.1.2
dalam sesi PdP ini
sebagai langkah
persediaan
menghasilkan algoritma,

6

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

pseudokod dan carta alir
bagi tajuk projek yang
dipilih.

SP: Menggabungkan carta SK: Menghasilkan Projek
2.7 alir urutan dan carta alir 4.0 Pengaturcaraan

pilihan tunggal secara SP: Membina satu projek
logik. 4.1 pengaturcaraan yang
4.1.1 menarik dan kreatif
SP: Menyediakan algoritma, 4.1.2 melibatkan fitur dan
2.8 pseudokod dan carta alir 4.1.3 objek yang dipelajari.

dalam menyelesaikan Fitur yang digunakan
satu masalah yang mestilah bersesuaian
diberi. dengan objek dalam
atur cara dengan
7 menggunakan arahan

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

urutan dan pilihan
berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.
SP: 4.1.3 Mengekod
atur cara.
Catatan:
Guru boleh
menggabungkan SP
4.1.1, SP 4.1.2 dan
SP 4.1.3 dalam
menghasilkan algoritma,
pseudokod, carta alir dan
mula mengekod atur

8

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap
cara projek yang dipilih
dalam sesi PdP ini.

SK: Mengatur cara dan SP: Menjalankan dan SK: Menghasilkan Projek
3.0 Menguji 3.5 membaiki ralat 4.0 Pengaturcaraan

SP: Mengenal pasti fitur-fitur sekiranya ada pada atur SP: Membina satu projek
3.1 pada antara muka cara yang dihasilkan. 4.1 pengaturcaraan yang
4.1.1 menarik dan kreatif
perisian pengaturcaraan. 4.1.2 melibatkan fitur dan
4.1.3 objek yang dipelajari.
SP: Menggunakan fitur-fitur 4.1.4 Fitur yang digunakan
3.2 untuk menggerakkan
mestilah bersesuaian
objek, memasukkan dengan objek dalam
dialog, bunyi dan objek atur cara dengan
baharu dalam perisian menggunakan arahan

9

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap
pengaturcaraan.
urutan dan pilihan
berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.
SP: 4.1.3 Mengekod
atur cara.
SP: 4.1.4 Menguji.

Catatan:
Guru boleh memulakan
SP 4.1.1, SP 4.1.2, SP
4.1.3 dan SP 4.1.4
dalam sesi PdP ini dalam
menghasilkan dan

10

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap
menguji atur cara projek
yang dipilih.

SP: Menghasilkan atur cara SK: Menghasilkan Projek
3.3 secara urutan 4.0 Pengaturcaraan

menggunakan fitur-fitur SP: Membina satu projek
yang sesuai untuk 4.1 pengaturcaraan yang
sesuatu objek: 4.1.1 menarik dan kreatif
4.1.2 melibatkan fitur dan
SP: 3.3.1 Melakukan 4.1.3 objek yang dipelajari.
pergerakan dari 4.1.4 Fitur yang digunakan
kedudukan A ke 4.1.5 mestilah bersesuaian
kedudukan B dan
berpatah balik ke dengan objek dalam
kedudukan A dengan atur cara dengan
kadar kelajuan berbeza. menggunakan arahan

11

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

SP: 3.3.2 Memaparkan urutan dan pilihan
dialog yang sesuai. berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 3.3.3 SP: 4.1.1 Memahami
Mengeluarkan bunyi situasi.
yang sesuai. SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
SP: Menghasilkan atur cara dan carta alir.
3.4 secara pilihan tunggal SP: 4.1.3 Mengekod
atur cara.
menggunakan fitur-fitur SP: 4.1.4 Menguji.
yang sesuai untuk SP: 4.1.5
sesuatu objek: Mendokumentasi.
Catatan:
SP: 3.4.1 Melakukan Guru boleh memulakan
pergerakan secara SP 4.1.1, SP 4.1.2, SP
rawak. 4.1.3 SP 4.1.4 dan SP
4.1.5 dalam sesi PdP ini

12

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Tajuk Standard Pembelajaran
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap
SP: 3.4.2 Memaparkan
dialog dan bagi menguji dan
mengeluarkan bunyi mendokumentasikan atur
yang sesuai apabila cara projek yang dibina.
bersentuh dengan
objek lain.

SP: Menjalankan dan
3.5 membaiki ralat

sekiranya ada pada
atur cara.

13

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6
14


Click to View FlipBook Version