The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

New Employees 16 Nov 21 KE Ready Program

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pd.kerryexpress, 2021-11-22 01:30:17

New Employees 16 Nov 21 KE Ready Program

New Employees 16 Nov 21 KE Ready Program

November 2021

ยนิ ดตี ้อนรบั พนักงานใหม่ ประจาเดอื น พฤศจกิ ายน 2564

ยินดีตอ้ นรับและแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดือนพฤศจกิ ายน 2564

" ยนิ ดที ไ่ี ดร้ ่วมงานกบั Kerry คะ่ " " ดใี จทไี่ ดเ้ ปน็ สว่ นหนง่ึ ของ Kerry express นะคะ "

นางสาว รวินทร์ พิเชษฐศลิ ป์ (วนิ ) ยนิ ดีตอ้ นรับและแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดือนกันยายน 2564
ตาแหน่ง Senior Manager - Product
หน่วยงาน Service นางสาว ญาณิศา เวชชเศรษฐนนท์ (Farng)
วนั เร่ิมงาน 16 พ.ย. 2564 ตาแหน่ง Manager - Business Strategy
หนว่ ยงาน Retail Management
วันเรม่ิ งาน 16 พ.ย. 2564

" ขอบคณุ โอกาสดีๆทมี่ อบให้คะ่ " " ยินดีท่ีได้ร่วมงานกัน เพราะเป็นสายธุรกิจใหม่ท่ี
กาลังเขา้ มามีบทบาทในชีวติ ของทุกคน "
นางสาว ศิรริ ตั น์ นุชเครอื (รัตน)์
ตาแหนง่ Manager - Parcel Operation นางสาว วฒุ พิ ร ทองแย้ม (วฒุ ิ)
หนว่ ยงาน Parcel Operations ตาแหน่ง Retail Regional Manager
วนั เร่มิ งาน 20 ต.ค. 2564 หนว่ ยงาน Retail Management
วนั เริม่ งาน 16 พ.ย. 2564

" เช่ือถอื ได้ " " ยินดที ี่ไดร้ จู้ กั ครบั "

นาย ศุภกฤต พรมมนิ ทร์ (หนึง่ ) นาย ถิรเจต รัตนโชติ (เจต)
ตาแหน่ง Retail Regional Manager ตาแหนง่ Division Manager - Infrastructure
หนว่ ยงาน Retail Management หนว่ ยงาน Information Technology
วันเร่ิมงาน 8 พ.ย. 2564 วันเรม่ิ งาน 15 พ.ย. 2564

" การบริการท่ีเหนือความคาดหมาย " " ดีใจท่ีไดเ้ ป็นส่วนหน่งึ ในองคก์ รท่ีมีคนหนา้ ตาดี
ทางานอยรู่ วมกันเยอะๆ "
นาย อเุ ทน สาราญรมั ย์ (ต๋อม)
ตาแหน่ง Division Manager - Key Account นางสาว อภิสรา ชยั มาลา (เอ)
หน่วยงาน Retail Management ตาแหน่ง Specialist - Product Design
วันเริ่มงาน 8 พ.ย. 2564 หน่วยงาน Service
วันเร่มิ งาน 16 พ.ย. 2564
" Have a nice day "
" ยินทด่ี ีจะร่วมงานกับบริษทั ขนสง่ อันดับหนึง่ ของ
นาย ศรณั ย์ สาติยะ ประเทศไทยค่ะ "
ตาแหนง่ Specialist - Data Analysis
หน่วยงาน Parcel Operations นางสาว ลลภิ ัสร์ ธีระศรญั วชั ร์ (แพรว)
วนั เรม่ิ งาน 15 พ.ย. 2564 ตาแหนง่ Supervisor - Sales
หนว่ ยงาน KCOOL-Corporate HQ
" ยินดีทไี่ ด้รว่ มงานกับ Kerry express คะ่ " วันเร่ิมงาน 16 พ.ย. 2564

" Kerry ชอ่ื นมี้ ีแต่ของอรอ่ ย... นัน่ มัน Curry "

นางสาว สภุ าพร โภคผล (บมุ๋ บิ๋ม) นาย กิตตธิ ัช แกว้ มณี
ตาแหน่ง Supervisor - Accounting AP ตาแหนง่ Senior Officer - System Engineer
หนว่ ยงาน Financial & Accounting หน่วยงาน Information Technology
วนั เรมิ่ งาน 15 พ.ย. 2564 วันเร่ิมงาน 15 พ.ย. 2564

ยนิ ดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน 2564

" Kerry has nice working environment " สง่ พสั ดุไวมาก "
and supportive colleagues. I'm glad
that I have an opportunity to work นางสาว ปภาวรา อาชวี วณิช (โชติ)
with this leading Organization. " ตาแหน่ง Senior Officer - Mobile Development
นางสาว ชวัลพร ป่นิ ทอง (เจล) หน่วยงาน BO Control Tower
ตาแหน่ง Senior Officer - Investment วันเร่มิ งาน 16 พ.ย. 2564
Administration
หนว่ ยงาน Finance & Investment " เคยใช้บริการขนส่งของ Kerry เปอร์เซ็นต์น้อยมาก
วนั เรมิ่ งาน 11 พ.ย. 2564 ที่พัสดุจะเสียหายหรือถึงล้าช้าถ้าเทียบกับขนส่ง
เอกชนเจ้าอื่นประทับใจมากค่ะและวันน้ีได้มาเป็นส่วน
" ยนิ ดที ี่ไดม้ าร่วมงานกบั Kerry express คะ่ " หนึ่งเลยจะเอาความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาการ
ทางานของบริษัทให้ดีย่ิงขึ้น และให้ลูกค้าประทับใจใน
นางสาว มัญชภุ า สนธริ กั ษ์ (กง้ั ) บริษทั ของเราคะ่ "
ตาแหน่ง Senior Officer - Product Design นางสาว วริศรา ทรพั ย์โภค (เฟรนด์)
หนว่ ยงาน Service ตาแหนง่ Senior Officer - Vehicle Management
วนั เริม่ งาน 16 พ.ย. 2564 หนว่ ยงาน Corporate Admin & Procurement
วันเริ่มงาน 16 พ.ย. 2564

" ดใี จที่ไดเ้ ป็นส่วนหนึง่ กบั Kerry ครับ " " รู้สึกดีใจมากครับ ท่ีได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
กับองคก์ ร "
นาย อภวิ ัฒน์ ปรางศร
ตาแหนง่ Senior Officer - Service Driver ยนิ ดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดือนกันยายน 2564
หนว่ ยงาน Bangkok Sameday
วันเริ่มงาน 15 พ.ย. 2564 นาย ฐิตศิ ักดิ์ อภยั รัตน์
ตาแหนง่ Senior Officer - Service Driver
หนว่ ยงาน Bangkok Sameday
วันเร่มิ งาน 15 พ.ย. 2564

" ประทับใจทไี่ ด้เป็นส่วนหนงึ่ ท่ชี ่วยพลักดัน " ดใี จท่ีไดร้ ว่ มงานกับองค์กรคะ่ "
บริษัทก้าวหนา้ เตบิ โตไปดว้ ยกัน "
นางสาว หทยั ทพิ ย์ กิตลิ าภ (โนนสั )
นางสาว พัชรากร แก้วคา ตาแหนง่ Officer - Facility Management
ตาแหนง่ Officer - Retail Sales Support หนว่ ยงาน Corporate Admin & Procurement
หนว่ ยงาน Retail Management วนั เร่ิมงาน 28 ก.ย. 2564
วนั เร่มิ งาน 10 พ.ย. 2564
" นา่ รัก อบอุ่น "
" ประทับใจเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าครับ
เพราะต้ังแต่ร่วมงานมาทุกคนช่วยเหลือกันดี นางสาว นิธิมา อดุ มเดชาณัติ (มุก)
มากครบั " ตาแหนง่ Officer - Area Sales Executive
หนว่ ยงาน Retail Management
นาย ธวัชชยั เพมิ่ เตมิ ทรัพย์ (หม)ู วันเริ่มงาน 15 พ.ย. 2564
ตาแหนง่ Officer - Area Sales Executive
หน่วยงาน Retail Management " รู้สึกดีใจมากๆท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Kerry
วนั เร่ิมงาน 15 พ.ย. 2564 และอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกนั "

" ขอบคุณครบั ทใ่ี ห้โอกาสผมในการเขา้ มาเป็น นาง สชุ านนั ท์ ลม้ิ สวุ รรณ ลี (สมายด์)
ส่วนหนง่ึ ของครอบครัว Kerry express " ตาแหน่ง Officer - Area Sales Executive
หนว่ ยงาน Retail Management
นาย สารสนิ หงษน์ ยั (แสน) วันเรมิ่ งาน 15 พ.ย. 2564
ตาแหน่ง Officer - Area Sales Executive
หน่วยงาน Retail Management
วันเรม่ิ งาน 15 พ.ย. 2564

ยินดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน 2564

" รู้สกึ ถึงความเป็นครอบครัว " " ประทบั ใจกับบรรยากาศการทางานและการตอ้ นรับ
เป็นอยา่ งดี "
นางสาว บษุ ลดา รุ่งสวา่ ง (มะนาว)
ตาแหน่ง Officer - Sales Executive ยนิ ดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดอื นกันยายน 2564
หน่วยงาน Business
วันเร่ิมงาน 15 พ.ย. 2564 นาย ชวิศกร แซล่ ้ิม (เต)้
ตาแหนง่ Officer - Sales Executive
" รู้สกึ ยินดี " หน่วยงาน Business
วันเรมิ่ งาน 15 พ.ย. 2564

" ยนิ ดีท่ีได้ร่วมงานกับทุกคนค่ะ "

นางสาว ธนภรณ์ เกตุธโิ ภค (บว้ิ ) นางสาว อญั ชิษฐา มะกล่าแดง (พลอย)
ตาแหนง่ Officer - Sales Executive ตาแหนง่ Officer - Area Sales Executive
หน่วยงาน Business หน่วยงาน Retail Management
วนั เรม่ิ งาน 15 พ.ย. 2564 วนั เรม่ิ งาน 15 พ.ย. 2564

" ขอบคณุ สาหรบั โอกาสทไ่ี ด้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง " ยนิ ดที ีไ่ ดร้ ว่ มงานกบั Kerry ค่ะ "
ของ Kerry Express "
นางสาว ภรู ษิ า ซาเจรญิ (จฟ๊ี )
นาย ชวภณ วงศศ์ รี (ปิง) ตาแหนง่ Officer - Accounting AP
ตาแหน่ง Officer - Call Center หนว่ ยงาน Financial & Accounting
หน่วยงาน Service วันเร่มิ งาน 8 พ.ย. 2564
วนั เร่ิมงาน 16 พ.ย. 2564
" เป็นแบรนดข์ นสง่ อันดบั 1 ท่คี นไทยเลอื กใชบ้ รกิ าร "
" ตอนแรกก็กังวล แต่พอได้มาเร่ิมทางาน รู้สึก
พๆ่ี ในแผนกใจดี และเป็นกันเองมากๆค่ะ " นาย ภัทรศินันท์ ทิศชอบ (แชมป์)
ตาแหน่ง Officer - Accounting COD Analyst
นางสาว สวชิ ญา บุญประเสรฐิ (โบ) หน่วยงาน Financial & Accounting
ตาแหนง่ Officer - Accounting COD Analyst วันเริ่มงาน 8 พ.ย. 2564
หนว่ ยงาน Financial & Accounting
วนั เร่ิมงาน 8 พ.ย. 2564 " พนักงานเปน็ กนั เอง "

" ประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร นาย ปณุ ยวัจน์ จิรสถาพร (อ)ู๋
ท่ีกาลังพรอ้ มเตบิ โตไปข้างหนา้ " ตาแหน่ง Officer - Insurance Management
หนว่ ยงาน Corporate Admin & Procurement
นางสาว พิมประภา หอมกลน่ิ (พิม) วนั เริม่ งาน 16 พ.ย. 2564
ตาแหนง่ Officer - Claim Administration
หน่วยงาน Control Tower " มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากท่ีน่ี และ
วนั เร่มิ งาน 8 พ.ย. 2564 ขอใหพ้ ่ๆี ในทมี เอ็นดูเด็กใหมค่ นนด้ี ว้ ยนะคะ "

" ฝากเนอ้ื ฝากตัวด้วยครบั " นางสาว ณฐั กลุ ศรวี เิ ศษ (สม้ โอ)
ตาแหน่ง Officer - Customer Care
นาย อดิศกั ด์ิ สนั แสนดี (บอส) หนว่ ยงาน Service
ตาแหน่ง Officer - Supply Planning วันเรม่ิ งาน 8 พ.ย. 2564
หนว่ ยงาน Corporate Admin & Procurement
วันเรมิ่ งาน 15 พ.ย. 2564

ยินดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564

" ขอบคุณที่ให้โอกาสเข้ามาเปน็ ส่วนหน่งึ กับ " ตื่นเตน้ มากเลยค่ะ "
ทาง Kerry Express คะ่ "
ยนิ ดีตอ้ นรบั และแนะนาพนักงานใหม่ ประจาเดอื นกันยายน 2564
นางสาว ศภุ าพิชญ์ คงชน่ื (แบมแบม)
ตาแหน่ง Officer - HRIS Support นางสาว เมธิยา นนั ทพงษ์ (แอ๋ม)
หนว่ ยงาน People Development ตาแหนง่ Officer - Supply Planning
วันเร่ิมงาน 10 พ.ย. 2564 หน่วยงาน Corporate Admin & Procurement
วนั เริม่ งาน 15 พ.ย. 2564

" ดใี จค่ะ ท่ไี ดร้ บั โอกาสใหร้ ว่ มทางาน " " ความมั่นคงในการทางาน "

นางสาว วรนุช พนั ธวงค์ นาย สุภาอรรถ มาทว้ ม
ตาแหน่ง Officer - BSD Administrative ตาแหนง่ Junior Service Master
หนว่ ยงาน Bangkok Sameday หนว่ ยงาน Bangkok Sameday
วนั เรม่ิ งาน 8 พ.ย. 2564 วันเร่มิ งาน 3 พ.ย. 2564

" ดใี จทีไ่ ด้ทางานเคอร่ี " " สวสั ดีครับ "

นาย เจวาลิน เขยี วสงั ข์ นาย ทวิ า พนั ธด์ ี
ตาแหน่ง Junior Service Master ตาแหน่ง Junior Service Master
หน่วยงาน Bangkok Sameday หน่วยงาน Bangkok Sameday
วันเริม่ งาน 3 พ.ย. 2564 วนั เริม่ งาน 10 พ.ย. 2564

" ดใี จครับทไ่ี ด้มาร่วมงานดว้ ย " " ทางานชว่ ยเหลอื เก้ือกลู กัน "

นาย พพิ ัทธพ์ งษ์ บุญประเสรฐิ นาย สุทวิ ัส พฒั นสุนทโร
ตาแหนง่ Junior Service Master ตาแหนง่ Junior Service Master
หน่วยงาน Bangkok Sameday หนว่ ยงาน Bangkok Sameday
วันเริม่ งาน 10 พ.ย. 2564 วนั เริม่ งาน 10 พ.ย. 2564

" มีความเป็นกนั เอง และสนกุ ไปกบั งาน ไม่มี " ดใี จท่ีไดร้ ่วมงานกบั บริษทั ท่นี า่ เชื่อถืออย่าง
ความเครียดปรึกษาพๆี่ ได้ทกุ เร่ือง " Kerry express ครับผม "

นาย ธนพนธ์ หารจานงคเ์ ดช นาย ศุภกร เหมือนแท้
ตาแหนง่ Junior Service Master ตาแหน่ง Junior Service Master
หน่วยงาน Bangkok Sameday หนว่ ยงาน Bangkok Sameday
วนั เรม่ิ งาน 10 พ.ย. 2564 วันเร่มิ งาน 10 พ.ย. 2564

ยนิ ดตี ้อนรบั และแนะนาพนกั งานใหม่ ประจาเดอื นพฤศจกิ ายน 2564


Click to View FlipBook Version