The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pd.kerryexpress, 2021-03-21 22:14:23

KE06 เคอรี่ลำพูน เก็บโทรศัพท์ส่งคืนเจ้าของ

HI STEP

เคอรี่ไมไ่ ด้มีดีแคส่ ่งของ

วฒั บนตู่ ง้ัา

Sorter - N2 Z3 : CLAM

เคอรลี่ ำพนู เก็บโทรศพั ท์ส่งคนื เจำ้ ของ

A Kerry Man Returned the Phone Back to Its Owner

เก็บของได้ก็ควรคืนให้เจ้าของ น่ีคือคาพู ดของ ได้เห็นโพสตข์ องเจา้ ของโทรศพั ทใ์ น Facebook ไหมครบั ?

หนุ่มเคอรี่จากจังหวัดลาพู น ท่ีอยากจะฝากไปถึงเพื่ อน “เห็นครับ ตอนแรกที่เห็น โพสต์น้ีเพราะมีพ่ี ๆ ที่อยู่ใน
พนักงานเคอร่ีด้วยกัน หากไปเจอเหตุการณ์ลักษณะ คลังสินค้า ซ่ึงอยู่ในกลุ่มลาพู นเขามาบอก รู้สึกดีใจครับ
เดียวกัน ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากเราจะสบาย เพราะได้เห็นคาชมจากพ่ี ๆ หลาย ๆ คนจากคอมเมนต์ใน
ใจที่ได้คืนเจ้าของแล้ว เรายังมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทา Facebook”
เหตกุ ารณ์ตัวอย่างของคุณ อาร์ม วัฒนา บู่ต้ัง พนักงาน
เคอร่ี เอ็กซ์เพรส ตาแหน่ง Sorter ประจาพ้ื นท่ี N2 Z3 :
CLAM ที่ระหว่างเดินทางมาทางานได้เห็นรถจักรยานยนต์
คันด้านหนา้ ไดท้ าโทรศัพท์หลน่ ตัวคณุ อาร์มตามเก็บไดแ้ ต่
ขับตามเจ้าของโทรศัพท์ไม่ทัน จึงเก็บไว้กับตัวเพื่ อนาไป
ตามหาเจ้าของตอ่ ไป เวลาผ่านไปเจา้ ของโทรศัพท์ได้ติดต่อ
เข้ามา คุณอาร์มจึงนาส่งคืนได้สาเร็จ สาหรับเหตุการณ์ใน
คร้ังนี้เจ้าของโทรศัพท์ช่ืนชมการกระทาของคุณอาร์มมาก
จนนาไปโพสตล์ งในกลุม่ หนุ่มสาวชาวนิคมลาพู น

โดยคณุ อาร์มได้เล่าเหตุการณไ์ ว้ว่า

“วันน้ันช่วงเวลาประมาณ 6.30 น. ระหว่างท่ีผมกาลัง
เดินทางมาทางาน ผมได้ขับรถผ่านตลาดสันป่าฝ้ายครับ
ผ ม ไ ด้ สั ง เ ก ตุ เ ห็ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ร่ ว ง ห ล่ น จ า ก
รถจักรยานยนต์ของน้องผู้หญิงคันที่อยู่ข้างหน้า ผมเลย
จอดเก็บโทรศัพท์ แต่ผมเรียกเจ้าของโทรศัพท์ไม่ทันครับ
เขาขบั รถเลยซอยไปก่อน ผมไม่รู้จะติดต่อเขาอย่างไรก็เลย
เกบ็ โทรศพั ทไ์ วแ้ ลว้ กข็ บั รถไปท่ีทางานครับ พอเวลาผ่านไป
น้องผู้หญงิ เจา้ ของโทรศพั ท์เขาก็ตดิ ต่อกลบั มาเครื่องทผี่ ม
เก็บได้ครับ ก็ถามประมาณว่าพ่ี เก็บโทรศัพท์หนูได้หรอคะ
พ่ี อยู่แถวไหน จะขอรับโทรศัพท์คืนค่ะ ผมก็เลยนัดน้องเขา
ให้มารับโทรศัพทท์ ่คี ลงั สนิ คา้ ครับ”

1 People Development

ก่อนหน้านเ้ี คยมีเหตกุ ารณท์ ไ่ี ดช้ ่วยเหลือคนอ่นื ไหมครบั ? อยากฝากอะไรถึงเพ่ื อนพนักงาน หากเขาเก็บของมีค่าได้
ครบั ?
“มีครับ ตอนที่เรียนอยู่ท่ีอุตรดิตถ์ พอดีผมไปหาย่าผมท่ี
ศูนย์ฟองไต ผมเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ซ่ึงมีเงิน 6,000 “ก็อยากจะฝากเพ่ื อน ๆ ครับ ว่าของที่มันไม่ใช่ของเรา ถ้า
กว่าบาท ผมก็เลยนาไปส่งให้ตารวจครับ หลังจากนั้นก็มี เราเกบ็ ได้ เราก็ควรเลือกท่ีจะคืนให้เจ้าของครับ เพราะเขาก็
ตารวจโทรมาแจ้งวา่ เจอเจ้าของกระเป๋าแล้ว เรยี กผมไปพบ ต้องอยากไดข้ องเขาคนื เพื่อให้เขาสบายใจ แลว้ เราก็สบาย
กับเจ้าของกระเป๋าด้วยครับ ซ่ึงเป็นคุณลุงท่ีมาฟอกไต ใจดว้ ยครบั ”
เหมอื นกนั ครับ”
ทางด้านคุณเบนซ์ วิทวัส ทาคา ตาแหน่ง DC Leader
ประจาพ้ื นที่ N2 Z3 : CLAM ซ่ึงเป็นหัวหน้างานของคุณ
อารม์ ได้เล่าเหตกุ ารณเ์ สรมิ วา่ ?

“คือพนักงานเก็บโทรศัพท์ได้ครับ เขาไม่ทราบว่าจะติดต่อ
น้องเจ้าของโทรศัพท์ยังไง ก็เลยเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็ขี่รถ
กลับมาที่คลังสินค้าครับ แล้วก็รอให้เจ้าของติดต่อมาครับ
ประมาณ 20 นาทีน้องเจ้าของเขาก็เอาเบอร์เพ่ื อนโทรเข้า
มาครับ เม่ือติดต่อเจ้าของได้ก็เลยให้เขามารับโทรศัพท์ท่ี
คลงั ครับ”

“เขามีการขอบคุณแล้วก็นาไปโพสต์ Facebook ขอบคุณใน
กลุ่มคนลาพู น ข้อความประมาณว่า“ขอบคุณพลเมืองดี
พนักงานเคอร่ีใจดีช่วยเก็บโทรศัพท์ท่ีทาหล่นแถวตลาด ถ้า
ไม่ได้พี่ช่วยหนูคงแย่แน่ ๆ เลยขอบคุณมากนะ ประมาณน้คี รับ”

รู้สึกอยา่ งไรบ้างครบั ?

“ดีใจมากครับท่ีพนักงานได้ทาดี ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่
เกิดขึ้น ซ่ึงปกติแล้วอาร์มเขาเป็นคนอัธยาศัยดี แล้วก็เข้า
กับคนง่ายดว้ ยครบั มอี ะไรก็ชว่ ยเหลอื เพื่อนรว่ มงานตลอด
ครบั ”

2 People DevelopmentClick to View FlipBook Version
Previous Book
ข้อมูลโรงพยาบาลรามัน
Next Book
KE08 หัวใจหล่อเหลา ส่งกระเป๋าคืนเจ้าของ