The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cfo trg, 2019-12-13 02:11:39

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรัง

Keywords: รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรัง

ภาวะเศรษฐกิจจงั หวดั ตรงั ขยายตวั รอ้ ยละ 2.8

ตามการขยายตัวของดา้ นอปุ สงค์ (การใชจ้ ่าย) สะทอ้ นจากดัชนีการลงทนุ ภาคเอกชนขยายตัวตาม
การเพ่ิมขึ้นของสินเชื่อเพื่อการลงทนุ และรถยนตเ์ พ่ือการพาณิชย์ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ตามจานวนการจดทะเบียนใหมข่ องรถยนตน์ งั่ สว่ นบคุ คลและรถจกั รยานยนต์ และดัชนกี ารใชจ้ า่ ยภาครัฐ
ขยายตวั ตามการขยายตวั ของรายจา่ ยประจา ดา้ นอปุ ทาน(การผลติ ) หดตวั จากภาคบริการ ตาม

การลดลงของภาษมี ลู คา่ เพ่มิ หมวดโรงแรมและภตั ตาคาร และปริมาณ
การใชไ้ ฟฟ้ าในโรงแรมที่พกั ในขณะท่ภี าคเกษตรและภาคอตุ สาหกรรม

ยงั คงขยายตวั ได้ สาหรับดา้ นเสถียรภาพเศรษฐกจิ เสถียรภำพทำงเศรษฐกจิ
เงนิ เฟ้ อทวั่ ไปและการจา้ งงาน ขยายตวั เพิ่มขน้ึ

รำยไดเ้ กษตรกร +4.0

อปุ สงค์ +8.9

อปุ ทำน -8.2

• อตั ราเงนิ เฟ้ อ +0.2
• การจา้ งงาน +4.7

•การบริโภคภาคเอกชน +1.4
•การลงทนุ ภาคเอกชน +12.0
•การใชจ้ า่ ยภาครฐั +13.6

• ภาคบริการ -21.1 • ผลผลติ เกษตรกรรม +3.3
• ภาคเกษตรกรรม +3.3 • ราคาผลผลติ เกษตรกรรม +0.6
• ภาคอตุ สาหกรรม +9.9

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั ตรงั ศำลำกลำงจงั หวดั ตรงั ถ.พระรำมหก อ.เมือง จ.ตรงั 92000

โทร.0-7521-8022 โทรสำร 0-7521-0828 E-mail : [email protected] http://www.cgd.go.th/trg

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั ตรงั
TRANG Economic& Fiscal Report

ฉบับท่ี 10/2562
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั ตรังประจำเดือนตุลาคม 2562

เศรษฐกิจจังหวัดตรัง ในเดือนตุลาคม 2562 มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ตามการขยายตวั ของด้านอุปสงค์ (การใช้จา่ ย) สะทอ้ นจากดชั นกี ารลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามการเพิม่ ขน้ึ ของสินเชื่อ
เพื่อการลงทุน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามจำนวนการจดทะเบียนใหม่ของ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการขยายตัวของรายจ่ายประจำ
ดา้ นอปุ ทาน(การผลิต) หดตวั จากภาคบรกิ าร ตามการลดลงของภาษีมลู ค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และปริมาณ
การใชไ้ ฟฟ้าในโรงแรมท่ีพัก ในขณะท่ีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้ สำหรับด้านเสถยี รภาพเศรษฐกิจ
เงนิ เฟ้อทว่ั ไปและการจา้ งงาน ขยายตัวเพ่ิมขนึ้

เศรษฐกิจด้านอุปทาน(การผลิต) มีสัญญาณหดตัวร้อยละ -8.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวรอ้ ยละ -21.1 ตามการลดลงของภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมภตั ตาคาร รอ้ ยละ -26.7 และปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าหมวดโรงแรมและภัตตาคาร หดตัวร้อยละ -4.7 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.3
ตามปริมาณผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไมท์ท่ีออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวั รอ้ ยละ 9.9 จากการขยายตวั ของทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมใหม่ และจำนวนโรงงาน ร้อยละ 17.9 และ 0.9 ตามลำดบั

เครอ่ื งชเ้ี ศรษฐกิจดา้ นอุปทาน ปี 2561 Q1 Q2 Q3 ปี 2562 YTD
(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) -19.7 -6.3 -24.6 -19.3 ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ดัชนผี ลผลิตภาคบรกิ าร -0.5 3.2 -0.2 2.5
(โครงสรา้ งสัดสว่ น 50.5% ) -1.3 11.4 13.5 10.1 -34.6 9.4 -21.1 -15.8
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
(โครงสร้างสัดสว่ น 30.8% ) 2.5 2.8 3.3 2.0
ดชั นผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 18.7% ) 9.5 9.6 9.9 11.5

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) มีสัญญาณขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 12.0 จากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน ร้อยละ 12.0
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนใหม่ของรถจักรยานยนต์และ
รถยยนต์นั่งส่วนบุคคล ร้อยละ 21.8 และ 16.2 ตามลำดับ และดัชนีการใช้จ่ายภาครฐั ขยายตัวร้อยละ 13.6 จากการเพิ่มข้ึน
ของรายจา่ ยประจำเป็นสำคัญ

2

เคร่ืองชี้ด้านอุปสงค์ (Demand Side) ปี 2561 Q1 Q2 Q3 ปี 2562 YTD
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดัชนีการบรโิ ภคภาคเอกชน(%yoy) -5.0 -2.4 -5.5 11.8 6.6 9.6 1.4 1.0

ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน(%yoy) 1.5 8.9 10.4 12.1 12.0 12.7 12.0 10.6

ดัชนีการใชจ้ ่ายภาครัฐ(%yoy) -7.0 4.5 -4.1 4.7 2.5 5.4 13.6 2.7

ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดตรัง ขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามราคาและปริมาณ
ของยางพาราและกุง้ ขาวแวนนาไมท์ท่ีปรบั ตัวเพ่มิ ขึน้

ด้านการเงิน สภาพคลอ่ งในระบบสถาบนั การเงินปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจาก ปริมาณเงนิ ฝากรวม ขยายตัว
ร้อยละ 3.7 และปริมาณสนิ เชอื่ รวม ขยายตวั รอ้ ยละ 12.0

เคร่อื งชด้ี า้ นรายได้เกษตรกรและด้านการเงิน ปี 2561 Q1 Q2 ปี 2562 YTD
Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดัชนรี ายได้เกษตรกร(%yoy) -25.6 1.0 15.6 5.2 -1.7 6.6 4.0 6.9

ปริมาณเงินฝากรวม(%yoy) 0.5 2.1 3.4 4.4 4.4 4.4 3.7 3.7

ปริมาณสินเชอ่ื รวม(%yoy) 7.1 10.0 11.2 12.7 12.0 12.7 12.0 12.0

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวดั เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี ่อน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.2 จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำสูงขึ้นร้อยละ
10.7 ตามการสูงข้ึนของเนื้อสัตว์รอ้ ยละ 19.4 (เนื้อสุกร ลูกชิ้นหม/ู ไก่) ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 9.4 (ปลาลัง ปลาทู ปลาแดง
หอยแครง หอยลาย ปูม้า) ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ตามการสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 6.4 (หัวหอมแดง กระเทียม
กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะละกอดิบ มะนาว ฟักทอง ต้นหอม ฟักเขียว) ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 1.7
(ไข่ไก่) และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ขณะที่ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลงร้อยละ 1.3
เครอ่ื งประกอบอาหารลดลงร้อยละ 1.0 (น้ำมันพืช มะพรา้ ว(ผลแห้ง/ขดู ) มะขามเปียก ซอสหอยนางรม) อาหารบริโภค-นอกบ้าน
ลดลงร้อยละ 0.5 ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้านดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
ร้อยละ 2.2 จากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารลดลงร้อยละ 5.1 ตามการลดลงของน้ำมันเชื้อเพลิง
ร้อยละ 11.8 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงร้อยละ 0.5 (เครื่องแบบนักเรียน กางเกงชั้นใน) ขณะที่หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 1.2 (ยาแก้ปวดลดไข้ ยาหอม สบู่ถูตัว ลิปสติก โฟมล้างหน้า) หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษา และการศาสนาสูงขึ้นร้อยละ 0.5 (อาหารสัตว์ ค่าทัศนาจรภายในประเทศและต่างประเทศ)
หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 0.3 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับ
การจ้างงาน ขยายตวั รอ้ ยละ 4.7

เคร่ืองชี้ดา้ นเสถยี รภาพเศรษฐกจิ ปี 2561 ปี 2562
Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
อตั ราเงนิ เฟอ้ (%yoy)
การจ้างงาน (%yoy) 1.1 0.9 1.7 1.3 1.5 0.7 0.2 1.2

11.8 7.4 4.0 2.9 -11.9 2.9 4.7 4.7

3

ด้านการคลัง เดือนตุลาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจากคลังจำนวนทั้งสิ้น 1,332.1 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกบั เดอื นเดียวกันของปกี ่อน จากรายจ่ายประจำ ขยายตัวร้อยละ19.8 ในขณะที่รายจ่ายลงทุน
หดตัวร้อยละ -44.5 สำหรับอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 10.1 และ
อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ
จำนวน 1,220.3 ล้านบาท และการเบกิ จา่ ยรายจ่ายลงทนุ จำนวน 111.8 ลา้ นบาท ด้านผลการจดั เกบ็ รายได้มจี ำนวนทั้งส้ิน
89.4 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -20.6 จากสรรพากรพื้นที่ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง และส่วนราชการอื่น ที่จัดเก็บรายได้ลดลง
ขณะที่สรรพสามิตพน้ื ท่ีตรงั ธนารักษ์พ้นื ท่ีตรัง จดั เกบ็ รายได้เพ่ิมขึ้น เมอ่ื เทียบกบั เดือนเดียวกนั ของปีก่อน ดลุ เงินงบประมาณ
ขาดดุล จำนวน -1,597.3 ลา้ นบาท

ปงี บประมา ปีงบประมาณ(FY) พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ(FY)
พ.ศ. 2563
เครือ่ งชภ้ี าคการคลงั ณ(FY)
พ.ศ. Q1/FY62 Q2/FY62 Q3/FY62 Q4/FY62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 YTD
รายไดจ้ ัดเกบ็ (ล้านบาท) 2562 390.0 407.3 326.1 126.5 109.8 89.4 (FY)
(%yoy) 329.7
1,453.1 185.2 89.4
ความแตกตา่ งเทียบกบั ประมาณการ 282.6
รอ้ ยละความแตกตา่ งเทียบกบั ประมาณการ -7.2 198.1 1.6 -8.9 37.2 14.5 -24.5 -20.6 -20.6
59.5
รายได้นำส่งคลงั (ล้านบาท) 1,076.8 14.9 330.0 112.6 27.3 22.1 8.4 16.5 16.5
(%yoy) 424.4 3,987.4
รายจ่ายเงนิ งบประมาณรวม(ล้านบาท) 398.3 13.1 550.0 608.6 340.9 21.1 8.3 22.6 -83.4
(%yoy) -32.9 -3,927.8 125.0 110.3 103.4 42.6 18.3 36.7 36.7
ดลุ เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
16,548.3 -19.5 -28.6 8.3 -0.2 -56.5 136.4 136.4

4.4 4,145.3 4,065.7 4,350.0 1,397.1 1,615.5 1,332.1 1,332.1

-16,150. 2.4 -4.0 68.6 6.1 10.0 9.2 9.2

-4,020.3 -3,955.3 -4,246.5 -1,354.5 -1,597.3 -1,295.4 -1,295.4

4

ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตลุ าคม 2562

รายการ งบประมาณที่ไดร้ บั ผลการเบกิ จ่ายจริง ร้อยละ เป้าหมายการ
1. รายจ่ายจรงิ ปีงบประมาณปจั จบุ นั จัดสรร 88.5 การเบิกจ่าย เบกิ จา่ ย
(ร้อยละ)
622.4 14.2
100.0
1.1 รายจ่ายประจำ 540.2 72.6 13.4
100.0
1.2 รายจ่ายลงทนุ 82.2 15.9 19.4
100.0
2. รายจา่ ยงบประมาณเหล่อื มปี 1,202.0 95.9 8.0
0.0
2.1 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 733.4 76.9 10.5
0.0
2.2 ก่อนปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 468.6 19.0 4.1
0.0
3. รวมการเบกิ จ่าย (1+2) 1,824.4 184.4 10.1 100.0

ทมี่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กราฟผลการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปงี บประมาณ 2563
เดือนสิงตุลาคม 2562

ร้ อยละ 100
100

90
77

80

70
60 54

50
32

40

30

20 14.2

10 0
เดือน

0
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

เปา้ หมาย ผลการเบกิ จา่ ย

ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5

กราฟผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณงบลงทนุ ประจำปงี บประมาณ 2563
เดือนตลุ าคม 2562

ร้ อยละ 100
100
90 65
80
70 45
60
50 20
40
30 19.4
20
10 0 เดือน
0 ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิ ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

เปา้ หมาย งบลงทนุ

ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)

ผลการเบกิ จา่ ยงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไี่ ด้รบั งบประมาณจัดสรรตง้ั แต่ 10 ถงึ 100 ลา้ นบาท
ปงี บประมาณ 2563 ประจำเดอื นตุลาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ี กอ่ หนี้ รอ้ ยละ ผลการ รอ้ ยละการ
การก่อหน้ี เบกิ จา่ ยจริง เบิกจา่ ย
ได้รบั จัดสรร
8.1 2.4 8.1
1 กรมทางหลวง 29.4 2.4 52.1 10.6 52.1
17.6 2.6 17.6
2 มหาวิทยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ 20.4 10.6 16.6 1.7 16.6
23.1 17.3 23.1
3 สนง.ตำรวจแหง่ ชาติ 14.6 2.6

4 กรมวิชาการเกษตร 10.3 1.7

รวม 74.6 17.3

ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หนว่ ยงานทีม่ รี ายจ่ายลงทุน วงเงินตงั้ แต่ 10 ถงึ 100 ล้านบาท จำนวน 11 หนว่ ยงาน รวมรายจ่ายลงทนุ 74.6
ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 90.8 ของงบรายจา่ ยลงทุนทไ่ี ด้รับท้งั ส้นิ 82.2 ล้านบาท

6

มาตรการภาครฐั
- บัตรสวสั ดิการ
การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดกิ ารแหง่ รัฐในจงั หวดั ตรัง มีจำนวน 27.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที ี่แล้ว
ร้อยละ 4.1 โดยส่วนใหญเ่ ปน็ ค่าใช้จ่ายในครวั เรือน จำนวน 27.70 ล้านบาท รองลงมาเป็นค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 0.14 ล้านบาท
ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 0.06 ลา้ นบาท และค่าก๊าซหุงตม้ จำนวน 0.02 ลา้ นบาท

การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแหง่ รฐั ในจงั หวดั ตรัง หนว่ ย : บาท

ประจำเดอื นตลุ าคม 2562 รอ้ ยละ

ลำดับท่ี รายการ ต.ค.-61 ต.ค.-62 7.4
-76.9
1 คา่ ใชจ้ ่ายในครวั เรอื น 25,789,229.4 27,696,025.9 -83.9
2 คา่ โดยสารรถไฟ 603,176.6 139,581.0 -66.7
3 คา่ โดยสารรถ บขส. 352,366.0 56,688.0
4 22,995.0 4.1
ค่ากา๊ ซหุงต้ม 69,135.0
27,915,289.9
รวม 26,813,907.0

- มาตรการส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ียวภายในประเทศ ชิมช้อปใช้

จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวสนใจมาใช้สิทธิ จำนวน 128,509 คน (เฟส 1 =76,563 เฟส 2 = 51,946 ) ในขณะท่ี
ประชาชนในจงั หวัดตรงั ไดร้ บั สทิ ธิ จำนวน 195,216 คน (เฟส 1 = 101,741 เฟส 2 = 68,647 เฟส 3 = 24,828 ) มจี ำนวน
รา้ นค้าเขา้ ร่วม จำนวน 1,081 รา้ นคา้ (ร้านชมิ = 589 ร้านชอ้ ป = 110 รา้ นใช้ = 58 ร้านท่ัวไป = 324 )

มียอดการใช้จ่ายรวม จำนวน 205.03 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ และลำดับที่ 31 ของประเทศ แบ่งเป็น
การใช้จ่ายจากเป๋าตังค์ 1 จำนวน 118.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยส่วนใหญ่เป็น
การใชจ้ า่ ยทีร่ ้านค้าช้อป (ร้าน OTOP วิสาหกจิ ชุมชน ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ) จำนวน 88.65 ล้านบาท รองลงมาเป็นร้านค้าท่ัวไป
จำนวน 14.64 ล้านบาท ร้านชิม (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 13.54 ล้านบาท และร้านใช้ (โรงแรม/รีสอร์ท โฮมสเตย์)
จำนวน 1.28 ล้านบาท สำหรบั กระเป๋าตังค์ 2 มยี อดการใช้จ่าย จำนวน 86.92 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.95 ของเป้าหมาย
การเบิกจา่ ย โดยเป็นการใชจ้ ่ายทร่ี า้ นชอ้ ป จำนวน 48.89 ลา้ นบาท ร้านชมิ 36.98 ล้านบาท และร้านใช้ จำนวน 1.04 ล้านบาท

7

การใช้จ่ายตามมาตรการส่งเสรมิ การท่องเท่ียวภายในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ หน่วย : บาท
ตงั้ แต่ 27 กนั ยายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562
รวม
ประเภทร้านคา้ กระเป๋า 1 กระเป๋า 2 50,518,903
ชมิ 13,538,794 36,980,109 137,544,047
ช้อป 88,650,622 48,893,426 2,327,997
ใช้ 1,283,258 1,044,739 14,638,857
ทวั่ ไป 14,638,857 - 205,029,803
รวม 118,111,530 86,918,273
128,509,000 971,175,000 1,099,684,000
เปา้ หมาย

หมายเหตุ เปา๋ ตงั 1 : รับเงนิ สนับสนนุ 1,000 บาท เปา๋ ตัง 2 : ได้เงนิ ชดเชยคนื 15% ตั้งเป้า ใช้จ่ายเฉล่ียคนละ 3,000 บาท

การใชจ้ า่ ยชิมชอ้ ปใช้ เป้าหมายการเบกิ จา่ ยชมิ ช้อปใช้

ร้านค้าทั่วไป 205,029,803 รา้ นชิม 1,1ล0้าน0บาท คิดเป็ น 971.17 1099.68 คิดเป็ น
7.14% 600 91.91% 18.64%
24.64% 100 คิดเป็ น
8.95%

128.51 118.11 86.92 205.03

ร้านใช้ กระเปา๋ 1 กระเป๋า2 รวม
1.14% -400
ร้านชอ้ ป
เปน็ ลำดับท่ี 8 ของภาคใต้ 67.08% เป้าหมาย ใชจ้ ่ายจรงิ
ลำดบั ที่ 31 ของประเทศ

8

เครอ่ื งชีภ้ าวะเศรษฐกจิ การคลงั จังหวดั (Economic and Fiscal)
ตารางที่ 1 เคร่อื งช้เี ศรษฐกจิ

เครอื่ งชเี้ ศรษฐกจิ จงั หวดั weight หน่วย ปี 2561 Q1 Q2 ปี 2562 ก.ย. ต.ค. YTD
-3.1 -16.0 Q3 ส.ค. 8.1 -8.2 -8.7
เศรษฐกิจด้านอุปทาน(Supply Side) 60.0 %yoy -14.6 3.2 -0.2 2.8 3.3 2.0
30.8 -0.5 -7.6 -16.4
(สดั สว่ นตอ่ GPP) ตัน 61,590.1 2.5 2.5 30,329.0 24,616.5 241,865.3
ดชั นีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy -0.5 2.3 2.6 1.9
ตัน
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 30.8% ) %yoy 169,415.3 39,319.0 37,547.0 443,711.7
ตัว 10.8 7.7 7.6 7.5
ปรมิ าณผลผลิต : ยางพารา 91.3 %yoy 288,548.1 60,947.9 94,710.8 33,083.4
ตัน -0.8 3.6 9,148.0 2.1 2.1 4,155.0 3,602.0 35,667.0
ปรมิ าณผลผลติ : ปาล์มน้ำมัน 2.6 %yoy -38.0 18.4 25.9 -11.4
%yoy 468,792.0 118,681.4 118,068.0 39,236.0
จำนวนอาชญาบตั ร : สกุ ร 1.4 5.6 2.8 3,742.5 7.7 7.8 1,998.3 2,088.2 14,870.6
ลา้ น -30.7 7.5 20.8 -11.8
ปริมาณผลผลิต : กงุ้ ขาว 4.7 กโิ ลวัตต์ 47,606.0 10,934.0 13.5 11,983.0 4,142.0 9.6 9.9 11.5
18.7 %yoy 9.3 -6.6 9.6 14.7
ดัชนผี ลผลติ ภาคอตุ สาหกรรม แหง่ /โรง 124.7 40.2 40.3 416.8
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 18.7% ) %yoy 20,445.3 4,151.5 1.4 4,888.4 1,657.3 -3.3 -1.0 -0.8
ลา้ นบาท -6.2 -14.8 0.5 -1.6 670.0 666.0
%yoy -1.3 11.4 674.0 10.1 9.5 3.2 0.9 666.0
%yoy 4.8 22,224.6 22,213.1 -89.6
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอตุ สาหกรรม 35.9 502.4 126.4 125.4 42.4 18.3 17.9 22,213.1
ล้านบาท 22,218 9.4 -21.1 -87.9
จำนวนโรงงานในจงั หวัด 25.1 %yoy -2.1 -1.6 25.7 -2.0 -3.1 -15.8
ลา้ น 666.0 678.0 -24.6 670.0 672.0 1.6 0.9
ทนุ จดทะเบียนของอตุ สาหกรรม 39.0 กิโลวัตต์ 12.6 -26.7 23.1
50.5 %yoy 6.7 7.1 7.2 3.2 3.5 1.1 -17.1
ดัชนีผลผลติ ภาคบริการ 21,842.0 21,892 -26.9 22,225 22,233.3 -1.3 1.1 12.0
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 50.5% ) 50.0 -4.7 -8.5
21.7 20.9 3.7 18.3 18.4
ภาษมี ลู คา่ เพ่ิมหมวดโรงแรมภตั ตาคาร -19.7 -6.3 -10.7 -19.3 -34.6

ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าในโรงแรมและทพ่ี กั 50.0 31.3 11.6 3.4 0.9
0.8 -6.0 -23.5 -42.8
15.4 3.8
-3.35 -9.3 3.4 1.2
-6.0 -9.2

9

เคร่อื งช้เี ศรษฐกิจจังหวัด weight หน่วย ปี 2561 Q1 Q2 ปี 2562
Q2 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD

เศรษฐกิจดา้ นอุปสงค(์ Demand Side) 40.0 %yoy -2.1 5.3 3.6 10.2 8.6 10.2 8.9 6.6

ดัชนีการบรโิ ภคภาคเอกชน 32.2 %yoy -5.0 -2.4 -5.5 11.8 6.6 9.6 1.4 1.0

ภาษมี ูลคา่ เพิม่ จากการขายสง่ ขายปลกี 33.0 ล้านบาท 203.5 54.8 39.2 48.8 15.9 16.8 41.8 184.6
3.5 5.8 13.7 10.2 -7.3 19.6 -3.0 6.3
%yoy

จำนวนรถจกั รยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 21.2 คัน 23,931.0 5,511.0 5,333.0 6,336.0 2,343.0 1,988.0 2,043.0 19,223.0
%yoy 0.1 -9.6 -24.0 16.3 23.8 21.5 21.8 -5.0

จำนวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไมเ่ กนิ 45.8 คนั 3,037.0 769.0 798.0 759.0 277.0 251.0 251.0 2,577.0
7 คนจดทะเบียนใหม่ %yoy 14.2 -11.6 -16.7 12.9 25.9 -4.2 16.2 -5.1

ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน 40.5 %yoy 1.5 8.9 10.4 12.1 12.0 12.7 12.0 10.6

พื้นทอ่ี นญุ าตกอ่ สร้างในเขตเทศบาล 0.01 ตรม. 52,158.0 11,953.0 40,269.0 16,010.0 3,209.0 10,183.0 6,010.0 136,531.0
%yoy 9.8 -10.9 388.0 38.2 -45.8 136.0 -16.2 237.8

จำนวนรถยนต์เพื่อการพาณชิ ยจ์ ด 1.2 คัน 1,538.0 413.0 373.0 409.0 140.0 124.0 136.0 1,331.0
ทะเบยี นใหม่ %yoy 11.5 -13.2 -14.3 11.7 6.1 -6.1 14.3 -4.7

สินเช่ือเพ่ือการลงทุน 98.8 ลา้ นบาท 18,637.7 510.8 518.0 529.0 527.3 534.1 531.6 520.5
0.0 8.9 10.5 12.1 12.0 12.7 12.0 10.6
%yoy

ดัชนกี ารใชจ้ า่ ยภาครฐั 27.3 %yoy -7.0 4.5 -4.1 4.7 2.5 5.4 13.6 2.7

รายจา่ ยประจำ 75.6 ล้านบาท 13,930.9 3,657.2 3,387.4 3,686.7 1,185.3 1,287.0 1,220.3 11,951.6
8.2 7.6 -4.3 1.2 -2.2 -0.6 19.8 3.0
%yoy

รายจ่ายลงทุน 24.4 ลา้ นบาท 2,387.6 488.2 678.3 663.3 211.9 328.5 111.8 1,941.5
2.4 -24.7 -2.2 63.4 101.1 89.1 -44.5 -0.4
%yoy

ด้านรายได้ (Income)

ดชั นีรายไดเ้ กษตรกร %yoy -25.6 1.0 15.6 5.2 -1.7 6.6 4.0 6.9

ดัชนผี ลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy -0.5 3.2 -0.2 2.5 2.5 2.8 3.3 2.0

ดชั นรี าคาผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy -25.2 -0.4 14.3 2.8 -4.1 3.7 0.6 5.1

ด้านการเงนิ (Financial)

ปรมิ าณเงินฝากรวม ล้านบาท 66,224.1 67,602.1 68,917.5 68,219.0 68,343.0 68,219.0 68,556.4 68,556.4
%yoy 0.5 2.1 3.4 4.4 4.4 4.4 3.7 3.7

ปรมิ าณสนิ เชอื่ รวม ล้านบาท 65,566.2 67,870.0 68,936.1 70,152.6 69,260.6 70,152.6 69,817.4 69,817.4

%yoy 7.1 10.0 11.2 12.7 12.0 12.7 12.0 12.0

ด้านเสถยี รภาพเศรษฐกจิ (Stability)

ดัชนีราคาบริโภคทว่ั ไป 142.2 142.7 144.6 144.4 144.5 144.2 143.9 143.9

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) %yoy 1.1 0.9 1.7 1.3 1.5 0.7 0.2 1.2

-อาหารและเคร่ืองดม่ื %yoy -0.6 1.3 3.8 5.5 5.4 4.7 3.2 3.5

-ไม่ใชอ่ าหารและเคร่อื งดื่ม %yoy 2.5 0.5 0.3 -1.7 -1.5 -2.1 -2.2 -0.5

ดัชนรี าคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน 101.6 101.9 101.8 101.6 101.8 101.7 102.0 101.8

อัตราเงนิ เฟ้อพนื้ ฐาน %yoy 1.0 0.6 0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 0.2

ดัชนีราคาผู้ผลติ 102.5 101.3 102.6 101.5 101.3 101.3 100.9 101.7

อัตราการเปล่ียนแปลง %yoy 0.4 -0.4 -0.1 -1.6 -1.7 -1.9 -2.5 -0.9

การจา้ งงาน (Employment) คน 79,224.0 78,896.0 81,031.0 82,241.0 70,137.0 82,241.0 82,241.0 82,241.0

%yoy 11.8 7.4 4.0 2.9 -11.9 2.9 4.7 4.7

10

ตารางท่ี 2 เครอื่ งช้ีการคลัง

ปงี บ ปงี บประมาณ
ประมาณ
เคร่ืองช้ภี าคการคลัง หน่วย ปงี บประมาณ(FY)พ.ศ. 2562 (FY)
(FY)
รายได้จดั เก็บ(ล้านบาท) ล้าน พ.ศ. 2563
บาท พ.ศ.2562
ประมาณการ %yoy Q1/FY62 Q2/FY62 Q3/FY62 Q4/FY62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 YTD
ล้านบาท 1,453.1 (FY)
ความแตกตา่ งเทียบกับประมาณการ ลา้ นบาท 329.7 109.8
ร้อยละความแตกต่างเทียบกับประมาณการ %yoy -7.2 390.0 407.3 326.1 126.5 89.4 89.4
ล้านบาท 376.4 185.2 -24.5
สรรพากรพื้นทีต่ รัง %yoy 1,076.8 47.1 1.6 -8.9 37.2 14.5 101.4 -20.6 -20.6
ลา้ นบาท 424.4 282.6 60.0 55.5 213.8 104.4 8.4 72.9 72.9
สรรพสามิตพื้นที่ตรงั %yoy 1,243.9 198.1 330.0 112.6 27.3 22.1 8.3 16.5 16.5
ลา้ นบาท 270.2 550.0 608.6 340.9 21.1 102.0 22.6 -83.4
ด่านศุลกากรกันตงั %yoy -8.1 177.9 336.1 354.5 283.0 104.8 -21.2 72.5 72.5
ธนารกั ษพ์ น้ื ทีต่ รงั ล้านบาท 21.5 6.8 5.1 -11.7 37.7 10.6 1.5 -23.1 -23.1
สว่ นราชการอ่นื %yoy -2.2 94.0 5.5 4.2 5.0 1.7 0.7 2.1 2.1
รายได้นำส่งคลัง ลา้ นบาท 1.9 0.3 10.7 -12.5 50.4 -0.6 0.14 28.0 28.0
รายจา่ ยเงนิ งบประมาณรวม %yoy 2.4 297.9 0.3 1.0 0.3 0.07 4.6 0.1 0.1
ดลุ เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 12.0 3.1 -57.6 206.0 17.4 -13.8 0.4 -21.9 -21.9
%yoy -18.2 294.3 2.4 4.1 2.5 1.1 -62.9 0.9 0.9
ลา้ นบาท 173.9 49.3 -68.6 90.7 28.5 3.2 5.8 22.7 22.7
%yoy 0.3 251.4 45.7 43.5 35.3 18.8 -56.2 13.8 13.8
ลา้ นบาท 398.3 59.5 -10.0 12.8 33.1 46.5 18.3 -12.4 -12.4
%yoy -32.9 14.9 125.0 110.3 103.4 42.6 -56.5 36.7 36.7
3,987.4 -19.5 -28.6 8.3 -0.2 1,615.5 136.4 136.4
16,548.3 13.1 4,145.3 4,065.7 4,350.0 1,397.1 10.0 1,332.1
2.4 -4.0 68.6 6.1 1,332.1 9.2
4.4 -3,927.8 -1,597.3
-4,020.3 -3,955.3 -4246.5 -1,354.5 9.2 -1,295.4
-16,150.0 16.3 12.0
3.3 -3.0 70.9 6.3 -1,295.4 -7.0
5.8
7.5

สำนกั งานคลังจังหวัดตรงั ศาลากลางจงั หวดั ตรัง ถ.พัทลุง ต.ทบั เท่ียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000
โทร. 0-7521-8022 , มอื ถือ 088-792-9591 โทรสาร 0-7521-0828
E-mail : [email protected] http://www.cgd.go.th/trg


Click to View FlipBook Version