The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานคอมเรื่องตะลุยโจทย์กรด-เบสพื้นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by EarnYeol, 2020-02-27 21:19:53

โครงงานคอมเรื่องตะลุยโจทย์กรด-เบสพื้นฐาน

โครงงานคอมเรื่องตะลุยโจทย์กรด-เบสพื้นฐาน

1

โครงงานคอมพิวเตอร์

เร่ือง ตะลุยโจทยเ์ รือ่ งกรด-เบส
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทาโดย

1. นายศุภกร มุทธาจรัสกลุ ม.5/3 เลขท่ี 10
2. นายณัฏฐกิตติ์ เพ่มิ ศิริ ม.5/3 เลขที่ 11
3. นายภูวนัตถ์ วฒั นเสถียร ม.5/3 เลขท่ี 14
4. น.ส.พรพชิ ยา บญุ ทนั สนุ ี ม.5/3 เลขท่ี 24
5. น.ส.พมิ พป์ ญา แสนสขุ ม.5/3 เลขท่ี 25

รายงานวชิ า ว32121 เทคโนโลย(ี วิทยาการคานวณ)
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนราชวนิ ิตบางแก้ว
สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เก่ยี วกับโครงงาน

โครงงานคอมพิวเตอร์

เรอ่ื ง ตะลุยโจทยเ์ ร่ืองกรด-เบส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผจู้ ดั ทา 1. นายศุภกร มุทธาจรัสกุล ม.5/3 เลขท่ี 10

2. นายณฏั ฐกิตต์ิ เพ่มิ ศิริ ม.5/3 เลขท่ี 11

3. นายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียร ม.5/3 เลขที่ 14

4. นส.พรพิชยา บุญทนั สนุ ี ม.5/3 เลขท่ี 24

5. น.ส.พิมพป์ ญา แสนสุข ม.5/3 เลขที่ 25

ครทู ่ีปรกึ ษา คุณครูปรชี า กิจจาการ

สถานศึกษา โรงเรยี นราชวนิ ิตบางแก้ว

ปีการศกึ ษา 2562หวั ขอ้ โครงงาน ตะลุยโจทยก์ รด-เบสพนื้ ฐาน

ประเภทโครงงาน การพัฒนาสือ่ เพือ่ การศึกษา

ผเู้ สนอโครงงาน 1. นายศุภกร มทุ ธาจรสั กลุ ม.5/3 เลขที่ 10

2. นายณัฏฐกติ ต์ิ เพมิ่ ศิริ ม.5/3 เลขที่ 11

3. นายภวู นตั ถ์ วฒั นเสถียร ม.5/3 เลขท่ี 14

4. นส.พรพชิ ยา บญุ ทันสุนี ม.5/3 เลขที่ 24

5. น.ส.พิมพ์ปญา แสนสุข ม.5/3 เลขท่ี 25

ครทู ี่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ปรชี า กิจจาการ

ปีการศกึ ษา 2562

บทคัดยอ่

การจัดทาโครงการพฒั นาสอ่ื อเิ ล็กทรอนิกสเ์ พ่อื การศกึ ษา มวี ตั ถุประสงค์เพอื่ สรา้ งส่อื การเรยี นการ
สอนในรูปแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ และหาคณุ ภาพของส่อื ท่สี ร้างขนึ้ ใหก้ บั ครูผ้สู อน
รายวิชาเคมี ในระดับช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 5 เคร่ืองมอื ทีใ่ ช้ในการศกึ ษาไดแ้ ก่ สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์
รปู แบบ E-Book โดยใชโ้ ปรแกรม PDF Flip Proในการจัดทาหนังสืออเิ ล็กทรอนกิ ส์ ทาให้เรา
ไดร้ ับความร้เู รอ่ื งการทาโจทย์เคมี และมคี วามเขา้ ใจมากขนึ้กิตตกิ รรมประกาศ

โครงงานนีล้ ลุ ว่ งไดด้ ว้ ยความกรณุ าชว่ ยเหลือ แนะนา ใหค้ าปรกึ ษา ตรวจสอบ
และแกไ้ ขขอ้ บกพรอ่ งตา่ ง ๆ จากคณุ ครูปรชี า กิจจาการ ครผู สู้ อนลายวชิ าสารสนเทศ
ผูจ้ ดั ทาขอบพระคณุ เปน็ อย่างยงิ่

ขอขอบคณุ คณุ ครปู วณี า นาคกล กลมุ่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียน
ราชวนิ ติ บางแก้วท่ีกรณุ าให้ผจ็ ัดทาไดส้ มั ภาษณเ์ ก่ยี วกับกรด-เบส และแนวทางการสอน

ขอขอบคณุ นักเรยี นกลมุ่ ตวั อยา่ งช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 ทัง้ 50 คนทใ่ี หค้ วาม
ร่วมมอื ในทดลองใชห้ นงั สอื อเิ ลก็ ทรอนิกสแ์ ละการทาแบบสอบถามประเมงิ ความพงึ
พอใจเพอื่ ท่ีคณะผู้จดั ทาจะนาไปปรับปรุง พฒั นาต่อไป นอกจากน้ียังมอี กี หลายทา่ ท่ผี ็
จดั ทาไมส่ ามารถกล่าวนามไดท้ ้งั หมด จงึ ขอขอบคณุ ทกุ ทา่ นไว้ ณ โอกาสน้ี

สารบญั ง

เรอื่ ง หน้า

เก่ียวกับโครงงาน ข

บทคดั ย่อ 1

กติ ตกิ รรมประกาศ 3

บทที่ 1 บทนา 8
15
- ทมี่ าและความสาคญั ของโครงงาน 22
- วตั ถุประสงค์
- ขอบเขตการศกึ ษาค้นควา้ 23
- ประโยชนท์ ่คี าดว่าจะไดร้ ับ 24

บทที่ 2 เอกสารและโครงงานท่เี กี่ยวขอ้ ง

บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน

- วสั ดแุ ละอุปกรณ์
- วธิ กี ารจดั ทาโครงงาน

บทที่ 4 ผลการดาเนนิ การ

บทที่ 5 สรปุ ผลการดาเนินงาน

- สรุปผลการศึกษา
- ประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั จากโครงงาน
- ข้อเสนอแนะ

บรรณานกุ รม

ภาคผนวก

1

บทท่ี 1

บทนา

ที่มาและความสาคญั ของโครงงาน
ปัจจบุ นั อนิ เทอรเ์ น็ตและคอมพวิ เตอร์เร่ิมเขา้ มามสี ว่ นกบั วิถชี วี ติ และความเป็นอยูม่ ากข้ึน

สถาบันการศึกษาทุกแหง่ ใหค้ วามสนใจในเร่อื งการประยกุ ตเ์ พ่ือประโยชนท์ างการศกึ ษา
การเรียนการสอนในปัจจบุ ันจงึ เปลย่ี นสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแลว้ แตต่ อ้ งใชเ้ ครอื ขา่ ย
คอมพิวเตอรป์ ระกอบการเรียนการสอนทาให้ปัจจุบนั มแี หลง่ ความรู้เกิดข้ึนมากมาย การเรียนรู้
สมยั ใหม่ต้องใช้เวลาน้อย เรยี นร้ไู ด้เรว็ มกี ารใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกนั รวมถงึ การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ระหวา่ งกันด้วย จึงต้องทาใหค้ วามกา้ วหน้าของเทคโนโลยใี น
ปจั จบุ ันตอบสนองตอ่ การประยุกต์เขา้ กบั การเรยี นการสอนไดเ้ ป็นอย่างดี

จากการศกึ ษาโครงงานคอมพวิ เตอร์เก่ยี วกบั หนังสืออเิ ล็กทรอนกิ ส์ ประกอบไปดว้ ย ความรู้
เกย่ี วกับ กรด-เบส วชิ าเคมเี ปน็ หลกั ของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5 โดยใช้โปรแกรม PDF Flip
Proในการจัดทาหนังสืออิเลก็ ทรอนิกส์ ทาให้เราไดร้ ับความรู้ ความเข้าใจมากขนึ้

ดังน้ันคณะผจู้ ดั ทาจึงคิดที่จะนาความรู้ดา้ นคอมพิวเตอรท์ ี่ได้เรียนมาประยกุ ต์สร้างเป็นสอ่ื
การสอนด้วยโปรแกรม PDF Flip Pro ในการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนกิ ส์ใหผ้ ู้ท่ีสนใจไดศ้ กึ ษาหา
ความรู้ในโจทย์วิชาเคมเี ป็นหลกั

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาการศกึ ษาด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศ
2. เพ่อื ดงึ ดูดความสนใจให้นกั เรียนที่สนใจในวิชาเคมี ไดท้ าโจทย์มากขึน้
3. เพือ่ พฒั นาทักษะในการแก้โจทย์ทซ่ี บั ซ้อนมากยงิ่ ขึ้น

2

ขอบเขตของการศกึ ษาค้นควา้

1. ประชากร คือ นกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยี นราชวนิ ติ บางแกว้
2. กล่มุ ตวั อย่าง คอื นักเรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวนิ ติ บางแก้ว จานวน 50 คน
3.ด้านเนอ้ื หา คอื โจทย์เพมิ่ เติมวิชาเคมี
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ศึกษาประมาณ 2 เดือน

ประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ ับ

1. นักเรยี นไดม้ คี วามรคู้ วามเข้าใจในโจทย์วชิ าเคมีมากขึ้น ด้วยหนงั สืออิเลก็ ทรอนกิ ส์
ทสี่ รา้ งสรรคโ์ ดยโปรแกรม PDF Flip Pro
2. นกั เรียนสามารถนาเทคนิคไปต่อยอดในการสอบสนามต่าง ๆได้
3. นักเรียนไดใ้ ช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์

3

บทที่ 2
เอกสารและโครงงานทเ่ี กี่ยวข้อง

คณะผู้จดั ทาได้ศึกษาคน้ ควา้ ขอ้ มูลและเอกสารทเ่ี กย่ี วข้องดงั น้ี

1.นิยามของกรด-เบส

1.1 Arrhenius Concept
กรด คือ สารประกอบทมี่ ี H และเมือ่ ละลายนา้ จะแตกตวั ให้ H + หรือ H 3O +
เบส คือ สารประกอบทมี่ ี OH และเมอื่ ละลายนา้ จะแตกตวั ให้ OH -

ข้อจากัดของทฤษฎีนี้คอื สารประกอบต้องละลายได้ในนา้ และไม่สามารถอธบิ ายได้วา่
ทาไมสารประกอบบางชนิดเช่น NH 3 จงึ เปน็ เบส

1.2 Bronsted-Lowry Concept
กรด คอื สารทสี่ ามารถใหโ้ ปรตอน ( proton donor)แกส่ ารอน่ื
เบส คือ สารทสี่ ามารถรบั โปรตอน ( proton acceptor)จากสารอื่น

ปฏกิ ริ ยิ าระหวา่ งกรดกบั เบสจึงเปน็ การถา่ ยเทโปรตอนจากกรดไปยังเบสเชน่ แอมโมเนยี
ละลายในนา้

1.3 Lewis Concept
กรด คือ สารท่ีสามารถรับอิเลคตรอนคู่โดดเด่ยี ว ( electron pair acceptor) จากสารอนื่
เบส คือ สารท่สี ามารถให้อิเลคตรอนคู่โดดเด่ียว ( electron pair donor)แกสารอื่น

ทฤษฎีนีใ้ ช้อธบิ าย กรด เบส ตาม concept ของ Arrhenius และ Bronsted-Lowry ได้
และมขี อ้ ไดเ้ ปรียบคอื สามารถอธบิ าย กรด เบส ในกรณที ่ีเกิดปฏิกริ ิยาระหว่างกัน และได้
สารประกอบทีม่ ีพนั ธะโควาเลนซ์

2.คู่กรด – เบส
คอื สารทเ่ี ปน็ คู่กรด-เบสกัน H + ต่างกัน 1 ตัว โดยท่ี คกู่ รดจะมี H + มากกว่าคเู่ บส 1 ตวั

3.ความแรงของกรดและเบส
คอื การแตกตวั ในการใหโ้ ปรตอน(กรด) ความสามารถในการรบั โปรตอน(เบส)

4

CH 3COOH (aq) + H 2O (aq) CH 3COO - (aq) + H 3O + (aq)
<<< เราตอ้ งรู้ทศิ ทางการเลอ่ื นของสมดุลก่อน เราจึงจะบอกถึงความแรงได้>>>

3.1 ถ้าสมดุลเล่อื นไปทางขวา CH 3COOH เปน็ กรดแรงกว่า H 3O + / H 2O เป็นเบสแรงกวา่
CH 3COO -
3.2 ถ้าสมดุลเลอ่ื นไปทางซา้ ย H 3O + เป็นกรดแรงกว่า CH 3COOH / CH 3COO - เป็นเบสแรง
กวา่ H 2O

ถา้ ค่า K > 1 สมดลุ เล่ือนไปขา้ งหน้า(สารผลติ ภัณฑ์มากกว่าสารตง้ั ต้น)
K < 1 สมดุลเล่อื นย้อนกลับ(สารผลติ ภัณฑ์นอ้ ยกว่าสารต้ังต้น)
K = 1 ไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลบั (สารผลติ ภณั ฑ=์ สารตั้งตน้ ) ความแรงท้ัง 2 ข้างเท่ากนั

4.เปรียบเทยี บกรดแกก่ ับเบสแก่
กรดแก่ ( strong acid) คอื กรดท่ีสามารถแตกตัวได้ 100% ในนา้ เช่น HCl H2SO4
HN03 HBr HClO4 และ HI
เบสแก่ ( weak base) คอื กรดท่สี ามารถแตกตวั ได้ 100% ในนา้ เชน่ Hydroxide ของ
ธาตุหมู่ 1 และ 2 ( NaOH LiOH CsOH Ba(OH) 2 Ca(OH) 2 )
กรดออ่ น ( weak acid) คอื กรดทีส่ ามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เพยี งบางส่วน เชน่ CH
3COOH
เบสออ่ น (weak base) คือเบสที่สามารถแตกตวั เป็นไออนได้เพียงบางสว่ น เช่น NH 3

5.ชนดิ ของกรดและเบส
5.1 กรด แบง่ ตามการแตกตวั แบง่ ได้ 3 ชนิด
5.1.1 กรด Monoprotic แตกตวั 1 ไดแ้ ก่ HNO 3 , HClO 3 , HClO 4 , HCN
5.1.2 กรด Diprotic แตกตวั 2 ได้แก่ H 2SO 4 , H 2CO 3
5.1.3 กรดPolyprotic แตกตวั 3 ไดแ้ ก่ H 3PO 4
การแตกตวั ของกรด Polyprotic แต่ละคร้ังจะให้ H + ไมเ่ ทา่ กนั แตกคร้งั แรกจะแตกได้ดีมาก ค่า
Ka สูงมากแต่แตกครั้งตอ่ ๆ ไปจะมคี า่ Ka ต่ามาก เพราะประจุลบในไอออนดึงดดู H +

5

เนือ่ งมาจากกรด Polyprotic มักมคี ่า K 1 >> K 2 >> K 3 H + ในสารละลายสว่ นใหญ่
จะไดม้ าจากการแตกตัวครั้งแรก

5.2 เบส แบง่ ตาม จานวน OH - ในเบส แบง่ ได้เป็น 3 ชนิด
5.2.1 เบสท่ีมี OH - ตัวเดียว เช่น LiOH NaOH KOH RbOH CsOH
5.2.2 เบสที่มี OH - 2 ตัว เชน่ Ca(OH) 2 Sr(OH) 2 Ba(OH) 2
5.2.3 เบสทมี่ ี OH - 3 ตวั เชน่ Al(OH) 3 Fe(OH) 3

6.รวมสตู รท่ใี ช้คานวณในกรณีหา กรดออ่ น เบสอ่อน ไมผ่ สมกนั

สตู รท่ี ต้องการหา

1. คา่ K Ka = [H+] 2 /N Kb = [OH-] 2 /N

2. หา [H+] หรอื [OH-] [H+] = [Ka.N]^1/2 [OH-] = [Kb.N]^1/2

3. %แตกตัว %แตกตัว = [H+] x 100 / N %แตกตวั = [OH-] x 100 / N

4. รวมสตู ร % กบั K % = Ka x 100 / N % = Kb x 100 / N

7.ปฎิกิรยิ าของกรด-เบส

ปฏกิ ริ ิยาของกรด เบส แบ่งไดเ้ ปน็ 4 ชนดิ คือ
- ปฏกิ ริ ยิ าระหว่างกรดแกก่ ับเบสแก่
- ปฏิกริ ิยาระหวา่ งกรดแก่กับเบสอ่อน
- ปฏิกริ ยิ าระหวา่ งกรดอ่อนกบั เบสแก่
- ปฏิกิรยิ าระหวา่ งกรดอ่อนกบั เบสออ่ น

8.การแตกตัวของนา้ และคา่ pH ของสารละลาย
นา้ บรสิ ุทธ์ิจดั เปน็ ตัวทาละลายทสี่ าคัญ เป็นพวก นอน-อเิ ลคโตรไลท์ (nonelectrolyte)
หรือไมส่ ามารถนาไฟฟ้า แตจ่ ากการทดลองพบวา่ น้าบรสิ ุทธนิ์ าไฟฟ้าไดบ้ า้ งเล็กนอ้ ย ทั้งนี้
เพราะวา่ น้าสามารถแตกตัวไดเ้ อง

6

H 2O (1) + H 2O (1) H 3O + (aq) + OH -(aq)
.... acid 1 ..... base 2 .............acid 2 ........base 1

หรอื 2H 2O (1) = H 3O + (aq) + OH - (aq)

จากความสัมพนั ธ์ของ K w ในปฏิกิรยิ าการแตกตัวของน้า
K w = [H 3O +][ OH -] = 1.0 x 10 -14 ท่ี 25 C
(K w ท่ี 0 C = 0.12 x 10 -14 และ ท่ี 60 C = 9.6 x 10 - 14 M2)
จะได้ pK w = pH + pOH
โดยท่ี pH ของ น้า = -log [H 30 +] = 7 และpOH ของ นา้ = -log[ OH -] = 7

โดยทว่ั ไปแลว้ ค่า pH ของสารละลายทพี่ บอยู่ทวั่ ไป จะมีคา่ อยู่ในช่วง 1-14 เท่าน้นั
อย่างไรก็ตาม คา่ pH อาจแสดงค่าเป็นลบหรอื มีค่ามากกวา่ 14 ไดเ้ ช่นเดียวกนั

9.อินดเิ คเตอร์
คอื สารทใ่ี ช้ทดสอบกรด-เบสของสารละลาย อนิ ดิเคเตอรท์ วั่ ไปมสี มบตั ิเป็นกรดออ่ น เปน็
สารท่ีเปลีย่ นสีได้เมอื่ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป *โดยทั่วไปจะใช้ HIn แทนสตู รทั่วไปของอินดิ
เคเตอร์ สมการการแตกตวั ของอินดิเคเตอร์

10.การไทเทรต
เป็นวธิ ีการหาปรมิ าณของสารละลายมาตรฐาน สารทที่ ราบคา่ ความเขม้ ข้นทีแ่ นน่ อน โดย
ใหท้ าปฏิกริ ิยาพอดีกบั สารละลายท่ไี ม่ทราบความเข้มข้นแต่ทราบปรมิ าตร และใช้การเปลี่ยนสีของ
อินดเิ คเตอร์เป็นเกณฑ์ในการบอกจุดยุติ เม่อื กรดและเบสทาปฏกิ ิริยากันพอดีกันตามจุดสมมลู ก็จะ
ทราบปรมิ าตรของสารละลายมาตรฐานแล้วนาค่าทไี่ ด้ไปคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายอน่ื
ได้

จุดยตุ ิ คือจดุ ทกี่ รดกบั เบสทาปฏิกริ ิยาพอดีกันโดยสังเกตจากการเปลย่ี นสี
ของอินดเิ คเตอร์

จุดสมมูล หรอื จุดสะเทนิ คอื จดุ ทกี่ รดกับเบสทาปฏิกิริยาพอดีกนั ตามสมการท่ีดลุ แล้วโดย
กรด-เบสหมด เหลอื เกลอื กับน้า

7

pHของปฏิกิรยิ าสะเทนิ ปฏกิ ิริยาสะเทนิ จดุ pH ไมจ่ าเป็นตอ้ งเทา่ กับ 7 แต่จะข้นึ อยกู่ บั
ชนิดของกรดเบสดังนี้

11.สารละลายบัฟเฟอร์ ( Buffer Solution)
สารละลายบฟั เฟอร์ คือ สารละลายทส่ี ามารถตา้ นทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของ
สารละลายได้ แลว้ สารละลายท่ีค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงเมอ่ื นาไปทาใหเ้ จอื จางหรือเขม้ ข้นข้นึ
สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดออ่ นกับเกลอื ของกรดออ่ นหรือเบสอ่อนกับเกลอื ของเบสอ่อน
และสารในระบบจะไมท่ าปฏิกริ ยิ ากัน โดยท่ีกรดในระบบจะคอยทาปฏกิ ิรยิ ากบั เบสทีเ่ ติมลงไป
และเบสในระบบจะคอยทาปฏิกิริยากบั กรดท่เี ตมิ ลงไป

8

บทที่ 3

วธิ ีการจดั ทาโครงงาน

การดาเนินงานศกึ ษาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรือ่ ง “ตะลยุ โจทยก์ รด-เบสพ้นื ฐาน” ทางคณะ
ผจู้ ดั ทาโครงงานได้ ดาเนินการดังต่อไปนี้

ส่วนที่1ขน้ั เตรยี มการ
1.จดั การประชุมกลุ่มเพื่อทาการเลอื กหัวหน้ากลุ่ม และ กาหนดหน้าท่ีความรบั ผิดชอบ
2.จัดการประชุมกลุม่ เพอื่ แสดงความคดิ เหน็ เพื่อตดั สินใจเลือกหวั ขอ้ เรื่องโครงงาทาการคน้ ควา้
3.ทาการศกึ ษาคน้ คว้าหาข้อมูลและกาหนดรูปแบบของโครงงาน
4.ลงมือปฏิบัติ และ นาเสนอใหอ้ าจารย์ท่ีปรกึ ษาทาการตรวจแก้ไขอยา่ งต่อเน่ือง
5.ทาการสรา้ งเครือ่ งมอื ทใ่ี ช้ในการศึกษาจดั ทาโครงงาน และนาเสนอให้อาจารยท์ ป่ี รึกษาตรวจ
6.ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และวเิ คราะหข์ ้อมูล
7.ทาการสรุปผลโครงงาน จัดทารูปเล่ม จัดทาโปรแกรมนาเสนอ E-book และ ลิงคผ์ า่ น Google
8.ส่งรปู เลม่ และ โปรแกรมนาเสนอ E-book ทีเ่ สรจ็ สมบรู ณ์ กบั อาจารยผ์ ู้สอน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

รายการ ม.ค.2563 ม.ค.2563
สปั ดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สปั ดาห์
ประชมุ กลุม่ เพือ่ ทาการ เลือกหวั หนา้
กลมุ่ และ เลอื กหัวขอ้ โครงงานท่ีจะ ที่ ท่ี ที่ ที่
ทาการศกึ ษา 1-2 3-4 1-2 3-4
ศึกษาหาขอ้ มูล และ รปู แบบเพื่อจดั ทา
เป็น รายงาน

9

ลงมอื ปฏบิ ัตแิ ละ นาเสนอให้อาจารย์
ตรวจสอบแกไ้ ขอยา่ งต่อเนื่อง
สรา้ งเครอ่ื งมือประกอบ ท่ีใชใ้ น
การศกึ ษา โครงงานและน าเสนอให้
อาจารยต์ รวจ
รวบรวมข้อมลู ,สรุปผล,จัดทารปู เลม่ ,
จัดทาโปรแกรมนาเสนอ E-book บน
Google
สง่ รูปเล่มโครงงานในโปรแกรมนาเสนอ
E-book
ส่วนที่ 2 ขน้ั ดาเนนิ การ
เพ่อื ศกึ ษาเร่อื ง “ตะลุยโจทย์กรด-เบสพน้ื ฐาน” โครงงานคอมพิวเตอร์ ไดด้ าเนินการ ดังนี้
1.กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งน้ี ได้แกน่ กั เรียนโรงเรียนราชวนิ ิตบางแก้วระดบั ชน้ั
มัธยมศกึ ษาปีที่ 5
กลุ่มตวั อย่าง : กลุ่มตัวอยา่ งที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้มาจากกล่มุ ตัวอยา่ ง จากกล่มุ ประชากร
รวมเปน็ กลุ่ม ตวั อย่างท้ังสิ้น จานวน 50 คน
2.การสร้างเครอ่ื งมือท่ใี ช้ในการทาโครงงาน
การสรา้ งเครือ่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมขอ้ มลู ครัง้ น้ี ผู้จดั ทาโครงงานไดส้ รา้ งเครื่องมือ มลี ักษณะเปน็
แบบสอบถาม จานวน 9 ขอ้
ตอนท่ี 1 เปน็ แบบสอบถามทเี่ กีย่ วกับ สภาพทว่ั ไปตามกลุ่มตวั อย่างของนกั เรยี นโรงเรยี นราชวินิต
บางแกว้ ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับ PDF Flip Pro ซึ่งมีวธิ ดี าเนินการ ดังนี้
2.1 ศกึ ษาขอ้ มลู PDF Flip Pro เพ่อื รวบรวมขอ้ มลู ท้ังหมดนามาเปน็ แนวทางในการสรา้ ง
แบบสอบถาม
2.2 นาแบบสอบถามทีส่ รา้ งขนึ้ มา และ นาไปให้อาจารย์ทปี่ รึกษาในการจัดโครงงานคอมพวิ เตอร์
ในคร้งั น้เี พ่ือ พจิ ารณาตรวจสอบ และ ขอคาแนะนาเพิ่มเตมิ

10

3.เครอื่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู
เคร่อื งมือที่ใชใ้ นการเก็บรวบรวมขอ้ มลู ในการจัดทาการวจิ ยั ในครงั้ นี้ เปน็ แบบสอบถามทค่ี ณะ
ผจู้ ดั ทาโครงงานได้สรา้ งเพ่ือสารวจความพึงพอใจเก่ยี วกับโปรแกรม PDF Flip Pro โดย
แบบสอบถามแบ่งเปน็ จานวน 9 ขอ้
ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามทีเ่ ก่ยี วกบั สภาพท่ัวไปตามกลุ่มตัวอยา่ งของ นักเรียนโรงเรยี นราชวินติ
บางแกว้ ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5
ตอนท่ี2 เปน็ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ระดบั ชน้ั
มธั ยมศึกษาปที ่ี 5 ท่ี เปน็ กลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวขอ้ งกบั เรอ่ื ง “ตะลุยโจทยก์ รด-เบสพื้นฐาน” มี
ลกั ษณะเป็นขอ้ คาถามแบบมาตราสว่ นประเมนิ ค่า 5ระดบั (Resting Scale) ดงั นี้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ นักเรยี นโรงเรียนราชวนิ ิตบางแกว้ ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษา
ปที ี่ 5 ท่ีมตี ่อ เรือ่ ง ตะลุยโจทย์กรด-เบสพน้ื ฐาน อยู่ในระดบั มากทสี่ ดุ
ระดบั 4 หมายถงึ ระดบั ความคดิ เห็นของ นกั เรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ระดับช้ันมธั ยมศึกษา
ปีที่5 ท่ีมตี ่อ เรอ่ื ง ตะลุยโจทย์กรด-เบสพืน้ ฐาน อยู่ในระดบั มาก
ระดบั 3 หมายถึง ระดบั ความคดิ เห็นของ นกั เรียนโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษา
ปีที่ 5 ที่มีต่อ เรอื่ ง ตะลยุ โจทย์กรด-เบสพ้นื ฐาน อยใู่ นระดับปานกลาง
ระดบั 2 หมายถึง ระดบั ความคดิ เหน็ ของ นักเรียนโรงเรยี นราชวินิตบางแกว้ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที ี่ 5 ทม่ี ตี ่อ เรอ่ื ง ตะลุยโจทย์กรด-เบสพืน้ ฐาน อยู่ในระดบั พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ระดบั ความคิดเหน็ ของ นักเรยี นโรงเรียนราชวนิ ิตบางแก้ว ระดบั ช้ัน
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 ทีม่ ีต่อ เรือ่ ง ตะลุยโจทย์กรด-เบสพนื้ ฐาน อยูใ่ นระดับควรปรับปรงุ
วสั ดอุ ุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. อปุ กรณอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์
งบประมาณในการจดั ทาโครงงาน ไม่มคี า่ ใช้จ่ายในการจัดทาโครงงาน
วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนที่ 1 ศกึ ษาเรือ่ งความหมายการสรา้ งตะลยุ โจทย์กรด-เบสพ้นื ฐาน
วิธีการศึกษา : สบื คน้ ขอ้ มูลทางอนิ เตอร์เน็ต
แผนที่ 2 ศกึ ษาเร่ืองการทางานของตัวโปรแกรมในดา้ นต่างๆ

11

วธิ ีการศึกษา : สืบค้นขอ้ มลู ทางอนิ เตอรเ์ น็ต
แผนที่ 3 ศึกษาเรื่องขั้นตอนและกระบวนการดาเนนิ การ
วิธกี ารศกึ ษา : สบื คน้ ข้อมลู ทางอินเตอร์เนต็
แผนที่ 4 ศึกษาขัน้ ตอนการประเมินผล
วธิ ีการศกึ ษา : โดยใชแ้ บบสอบถามจากกลมุ่ ตวั อย่าง และวเิ คราะห์แบบสอบถามโดยใชส้ ถติ ิ คือ
คา่ เฉลี่ย
การวเิ คราะห์ข้อมลู
- แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของนกั เรยี นนกั ศกึ ษาทีม่ ตี ่อส่ืออเิ ล็กทรอนิกส์
- สรุปแบบสอบถามโดยหาค่าโดยมีสตู รการคานวณดังนี้ สถติ ิท่ใี ชใ้ นการวเิ คราะห์ข้อมลู สถติ ิ
พนื้ ฐาน ได้แก่ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2.คา่ คะแนนเฉล่ีย (Mean) วเิ คราะห์แบบสอบถาม
โดยใช้คา่ เฉลยี่ (Mean) คา่ เฉลี่ย เท่ากบั ผลรวมของข้อมูลท้งั หมดหารดว้ ยจานวนข้อมูลท้ังหมด

แบบสอบถามความพงึ พอใจ

คาชแ้ี จง แบบสอบถามน้ี เปน็ แบบสอบถามความรสู้ ึกหลงั ได้เรยี นตะลุยโจทยก์ รด-เบสพน้ื ฐาน
หลังจากได้เรียนแล้ว ใหผ้ ู้ท่ีเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจในดา้ นตา่ งๆไม่ว่าจะเป็นความร้สู กึ
หลงั จาก เรียนน้กี ด็ ี การทาสารวจความพงึ พอใจในด้านต่างๆก็ดี และข้อเสนอแนะเพ่ือนาไปสูก่ าร
พัฒนาสอน ของเราให้ดยี ิ่งขน้ึ พวกเราจะปรับปรุงและแกไ้ ขเพอ่ื ให้สอนของเรามีประสิทธิภาพมาก
ท่สี ดุ โดยใหท้ ุกคนทาแบบสอบถามโดยการเลือกระดับความพงึ พอใจในด้านตา่ งๆตอ่ ไปน้ี
5 = มากทสี่ ุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = นอ้ ยทสี่ ุด

12

1.ข้อมลู ครบถ้วนชดั เจน
5
4
3
2
1

2.ข้อมลู ถูกตอ้ ง ตรงตามแบบเรียน
5
4
3
2
1

3.ขอ้ มูลและโจทย์สามารถนาไปตอ่ ยอดได้
5
4
3
2
1

13

4.การหมวดหมขู่ อ้ มูลเป็นระเบียบ
5
4
3
2
1

5.การนาเสนอข้อมลู เขา้ ใจง่าย
5
4
3
2
1

6.การนาเสนอข้อมูลในรปู แบบวีดิโอ
5
4
3
2
1

14

7.การสอนอธบิ ายเข้าใจง่าย
5
4
3
2
1

8.การสอนอธบิ ายเทคนิคการทานาไปต่อยอดได้
5
4
3
2
1

9.การสอนไมไ่ ปไวหรอื ช้าจนเกนิ ไป
5
4
3
2
1

10.ขอ้ เสนอแนะ
......................................................................................................

15

บทท่ี 4
ผลการดาเนนิ โครงงาน

การจดั ทาโครงงานคอมพวิ เตอร์น้ี มีวตั ถุประสงค์เพ่ือตอ้ งการใหน้ กั เรียนที่ตอ้ งการทาโจทย์เรอ่ื ง
กรด-เบสเพม่ิ เตมิ ในรูปแบบของE-books และค้นควา้ วชิ า บทท่นี ักเรียนมีปัญหาในการทาข้อสอบ
มากทส่ี ดุ เพือ่ ใหผ้ จู้ ดั ทาโครงงานนามาประยุกตใ์ ช้เพ่ือพฒั นาการค้นควา้ และการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้นึ ซึ่งมผี ลการดาเนนิ โครงงาน ดังน้ี
1. ผลการพฒั นาโครงงาน

การพัฒนาสอ่ื การสอนเรอ่ื งตะลุยโจทยก์ รด-เบสพ้ืนฐาน เพอ่ื เปน็ สือ่ การสอนเกย่ี วการวชิ า
เคมี เร่ือง กรด-เบส

คณะผู้จดั ทาได้ดาเนินงานตามขนั้ ตอนการดาเนินงานที่วางแผนไว้ และนาเสนอเผยแพร่
ผลงานผา่ น flip builder
2. การทดสอบหนงั สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ภาพท่ี1 หน้าปกหนังสืออิเลก็ ทรอนิกส์(E-book)

16

ภาพท2่ี การจัดทาสอื่ E-bookในโปรแกรมPDF Flip Pro
2. ผลการประเมนิ E-book
เปน็ การทดสอบเกม โดยนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่4-6 โรงเรยี นราชวินติ บางแกว้ จานวน 50 คน
การ ทดสอบนเี้ ปน็ การทดสอบเพื่อประเมินความพงึ พอใจ ซ่ึงประเมินโดยใหผ้ ู้ประเมินทา
แบบสอบถามในGoogle Form ซึ่งแบ่งเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดงั น้ี
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ ย, 1 = น้อยทีส่ ดุ
และข้อมูลกรอกแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน ดงั นี้

17

และแบบประเมินความพงึ พอใจ 3 หัวขอ้ หลกั ๆ ดงั น้ี
1. ด้านเนอ้ื หา

คา่ เฉลีย่ 4.3
ค่ามัธยฐาน 4
ค่าฐานนิยม 4

ค่าเฉล่ยี 4.48
คา่ มัธยฐาน 4.5
คา่ ฐานนยิ ม 5

18

ค่าเฉล่ยี 4.38
ค่ามัธยฐาน 4
คา่ ฐานนยิ ม 4

2. ดา้ นการนาเสนอขอ้ มูล

ค่าเฉล่ยี 4.34
ค่ามัธยฐาน 4
คา่ ฐานนยิ ม 4

19

คา่ เฉลี่ย 4.28
คา่ มัธยฐาน 4
คา่ ฐานนยิ ม 4

คา่ เฉล่ีย 4.26
ค่ามัธยฐาน 4
ค่าฐานนยิ ม 4

20

3. ด้านการสอน

ค่าเฉลีย่ 4.3
คา่ มัธยฐาน 4
ค่าฐานนยิ ม 4

ค่าเฉล่ีย 4.22
ค่ามัธยฐาน 4
ค่าฐานนิยม 4

21

ค่าเฉลี่ย 4.28
ค่ามัธยฐาน 4
ค่าฐานนิยม 4
ข้อเสนอแนะ ทบทวนเนื้อหาก่อนสอนเล็กนอ้ ยและเพ่มิ ลูกเลน่ ใหน้ า่ สนใจมากกว่าน้ี
สรุปผลการประเมินในความพงึ พอใจในแต่ละหวั ข้อ ดงั น้ี

หวั ขอ้ ระดบั ความพงึ พอใจ

1.ข้อมูลครบถว้ นชดั เจน พึงพอใจมาก
2. ข้อมูลถูกตอ้ งตรงตามแบบเรยี น พงึ พอใจมากท่ีสดุ
3. ข้อมลู และโจทยส์ ามารถนาไปตอ่ ยอดได้
4. การจดั หมวดหมู่ขอ้ มลู เปน็ ระเบยี บ พงึ พอใจมาก
5. การนาเสนอข้อมูลเขา้ ใจงา่ ย พึงพอใจมาก
6. การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบวดี โิ อ พึงพอใจมาก
7. การสอนอธบิ ายเข้าใจง่าย พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
8. การสอนอธบิ ายเทคนคิ การทานาไปต่อยอดได้ พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
9. การสอนไม่ไปไวหรือชา้ จนเกนิ ไป

22

บทท5ี่
สรปุ ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตะลยุ โจทย์กรด-เบสพนื้ ฐาน สามารถสรุปผลการ
ดาเนินงานและขอ้ เสนอแนะได้ ดงั น้ี
1. การดาเนินงานจัดทาโครงงาน
1.1 วตั ถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพ่ือพฒั นากระบวนการคิด วเิ คราะห์ แยกแยะและการตดั สินใจในแก้ปญั หา
2. เพอ่ื ใชเ้ วลาว่างให้เกดิ ประโยชน์
3. เพอื่ เพมิ่ ความสนุกสนานและความบันเทิง
1.2วัสดุ อปุ กรณ์เครือ่ งมือหรอื โปรแกรมทใ่ี ช้
1. PDF Flip Pro
2. Google Form
3. Microsoft Word
4. Microsoft Excel
2.สรปุ ผลการดาเนินงาน
การจดั ทาหนงั สืออิเล็กทรอนกิ ส์ดว้ ย PDF Flip Pro ผ้จู ดั ทาไดด้ าเนนิ งานตามขั้นตอนการ
ดาเนนิ งานทีเ่ สนอในบทท่ี 3 แล้ว เมอื่ ไดใ้ หน้ กั เรยี นลองได้เรียนรู้และทาแบบประเมินความพึง
พอใจแลว้ ตามความตอ้ งการของผใู้ ช้ แลว้ ถอื ว่าหนงั สืออิเล็กทรอนกิ ส์เล่มน้อี ยู่ในระดับท่ดี ถี งึ ดมี าก
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มน้สี ามารถตอบสนองได้ตรงตามวตั ถปุ ระสงคข์ องโครงงานทุก
ประการ
3.ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนเนอ้ื หาก่อนการสอนเล็กน้อย
2. ควรเพิม่ ลกู เล่นใหม้ คี วามน่าสนใจมากข้นึ

23

บรรณานกุ รม

โรงเรยี นมหิดลวิทยานสุ รณ์. (2562). กรด-เบส. สบื คน้ เมอื่ 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2563, จาก
http://www.mwit.ac.th/teppode/document_acid_base_ed_4.pdf
นายพลศกั ดิ์ แสงพรมศรี. (2560). แบบฝึกหดั กรด-เบส. สืบค้นเมอ่ื 15 กุมภาพนั ธ์ 2563, จาก
https://www.kroobannok.com/news_file/p67612711445.pdf

24

ภาคผนวก

หนังสอื อเิ ล็กทรอนิกส์(E-books)

แบบประเมินความพงึ พอใจ

25


Click to View FlipBook Version