The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mint waranya, 2019-12-16 08:11:32

แฟ้มสะสมผลงานวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

แฟ้มสะสมผลงานวิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

แฟ้มสะสมงาน

รหสั วิชา 2308-2106 วชิ าการออกแบบกราฟิ กป้ายโฆษณา
รหสั วิชา 2308-2003 วชิ าการออกแบบนเิ ทศศิลป์

ผ้จู ัดทา

นาย วรพงศ์ ศรีวลิ ัย

เสนอ

อาจาร์ยเดชา มง่ิ ระกลู

ประจาภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2562
วทิ ยาลัยเทคโนโลยกี ารจดั การเพชรเกษม

วชิ าการออกแบบกราฟิ กป้ายโฆษณา

โลโก้ร้านหนงั สือ
ร้านหนงั สือออกแบบ เป็นประเภทหนงั สือการ์ตนู สาหลบั ทุกวยั รูปแบบของ

งานจะเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน ใหก้ บั
ทุกวยั

ป้ายลอยกระทง

ออกแบบเพ่ือเชิญชวนให้คนท่พี บเห็นมาร่วมงานลอยกระทง รูปแบบเรียบๆ และ
ขอ้ ความท่ีเขา้ ใจง่าย จุดเดน่ ของภาพคือกระทง ถดั มาคอื ขอ้ ความ เติมรายละเอยี ดเป็น

ทอ้ งฟ้าตอนกลางคนื และ ดาว

โลโก้ ร้านกาแฟ

ตวั โลโก้ส่ือถงึ ความเรียบง่าย ใช้สีน้าตาลช่วยสร้างบรรยากาศทีอ่ บอ่นุ และเข้า
ได้กับแทบทุกสี ให้ความรู้สึกสมบรู ณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ

ป้ายฝนหลวง

ออกแบบเน่ืองในโอกาสวนั พระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤษจิกายน เพื่อแสดงความ
ราลกึ ในพระมหากรุณาธิคณุ ทม่ี ตี อ่ ปวงชนชาวไทย พระองคท์ รงทุม่ เทพระวรกายใน

การคิดคน้ วิจยั และพฒั นาเทคโนโลยกี ารทาฝนหลวงจนประสบความสาเร็จ

นามบตั ร

คอนเซปตเ์ ป็นธุรกิจเก่ียวกบั ร้านกาแฟ ดูเป็นมติ รและสะอาด ขอ้ ความและรูปภาพตรง
กบั ภาพลกั ษณข์ องธุรกิจ ฟ้อนตท์ เ่ี ลือกมาสามารถอา่ นไดง้ ่าย ขนาดตวั อกั ษรเหมาะสม

ดูแลว้ ไมอ่ ดึ อดั

ปกหนังสือ

หนา้ ปกมคี วามสัมพนั ธก์ บั เน้ือหา ใชส้ ีโทนเดียวกนั สีเขม้ ทาใหส้ ะดดุ ตา ส่วนสีอ่อน
เป็นพ้ืนหลงั ทาให้ดูสบายตา ตวั อกั ษรอา่ นงา่ ย มีลกู เลน่ จากฟ้อนตเ์ ล็กนอ้ ย รูปภาพทใี่ ช้

ประกอบสอดคลอ้ งกบั ช่ือหนงั สือ

ฉลากสินค้า

ขนาด และ รูปแบบของแพค็ เกต็ จิ้งเหมาะสม มขี อ้ มูลสินคา้ ทีเ่ หมาะสมใส่ไวใ้ น
ขอ้ ความอยา่ งถกู ตอ้ ง ฟอนตท์ ่เี ลอื กใชท้ าให้อา่ นขอ้ ความไดง้ ่าย และ สบายตามาก

ยงิ่ ข้นึ และทาใหล้ กู คา้ จดจาไดง้ ่าย

แผ่นพบั

การเวน้ พ้นื ท่ีวา่ งอยา่ งเหมาะสมทาให้พ้นื ทวี่ ่างสมดุลกนั ในโบรชวั ร์น้นั เพ่อื ประโยชน์
ต่อความสวยงามและอา่ นง่าย

โปสเตอร์วันพ่อ

เลือกพ้ืนสีท่ีสะดุดตา ใช้ตวั หนังสือเขม้ จะช่วยให้เห็นไดด้ ีข้ึน ใช้ตัวหนังสือท่ีอ่าน
ง่าย มองในระยะไกลแล้วไม่เพ้ียน ถา้ ใช้ตัวหนังสือเล็กเกินไปหรืออ่านยากคนก็จะ

ไม่สนใจ ให้ใช้ตัวหนังสือท่ีอ่านง่าย สบายตา มองเห็นไกลๆแลว้ รู้เรื่อง

โปสเตอร์ต่อต้านทุจริต

การจดั เรียงขอ้ ความในโปสเตอร์ ควรจะเป็นข้อความที่สัน้ เข้าใจง่าย ถ้าข้อความ

สัน้ ตัวหนังสือจะขยายใหญ่มากขึน้ คนดูสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ถ้า
ข้ อความยาวเกินไปก็จะชวนให้ ไม่น่าอ่าน

โปสเตอร์บริจาคเลือด

ใชร้ ูปภาพทส่ี ่ือถงึ ความหมายไดด้ ี ขอ้ ความพาดหัว ใช้ตัวอักษรใหญ่ทาให้เด่นที่สุด
ในหัวขอ้ ต่างๆของขอ้ ความโฆษณา ส่วนการพาดหัวรองใช้ตัวหนังสือที่เล็กกว่าใส่

รายละเอยี ดอยา่ งเหมาะสม

ประกวดภาพถ่ายวนั พ่อ

เป็นรูปท่ถี า่ ยในเน่ืองโอกาสวนั พอ่ แสดงถงึ ความรักและความผกู พนั ธ์
ของพอ่ และลูก

การ์ดวันคริสต์มาส

เลอื กใชส้ ีท่สี ่ือถงึ วนั คริสตม์ าสไดด้ ี อยา่ งสี แดง เหลอื ง เขยี ว ถา้ ใช้พ้ืนหลงั สีเขม้
ตวั อกั ษรทใ่ี ชต้ อ้ งสว่าง ไม่ง้นั มนั จะกลมกลืนกบั พ้ืนหลงั ทาให้ดไู ม่น่าสนใจ
วิชาการออกแบบนเิ ทศศิลป์


Click to View FlipBook Version