The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เนื้อเรื่อง Crash landing on you

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oomnaka2547, 2021-03-15 01:02:56

เนื้อเรื่อง Crash landing on you

เนื้อเรื่อง Crash landing on you

RECOMMENDED KOREAN SERIES

Recommended Korean
series

แนะนาํ ซีรีส์เกาหลีรับรองว่าคุณจะได้อยู่กันอย่างจุใจแน่นอน

โ ด ย คุ ณ ส า ม า ร ถ ดู ผ่ า น ส ต รี ม มิ ง อ ย่ า ง N E T F L I X
V I U ห รือ I F L I X

ทางเราขอรับรองว่าซีรีส์ทีเราแนะนาํ ไปจะต้องโดนใจทุกคนอย่างแน่นอน
เลยทีเดียว

Crash landing on you

Crash landing on you

เปนซรี สี ท์ ีเรมิ ขนึ จากเรอื งราวของ “ยุน เซร”ี นักธุรกิจสาวชาวเกาหลีใต้
ซงึ เปนทายาทมหาเศรษฐี ทีได้นังเรอื รอ่ นและถกู พายุพดั ไกลรว่ งลงสพู่ นื ดิน
ทีซงึ ถกู เรยี กวา่ DMZ หรอื “เขตปลอดทหาร” ทีเปนฝงการดแู ลของ
เกาหลีเหนือ ทําใหไ้ ด้เจอสหาย “ผกู้ องรี จางฮยอก” หลังจากนันได้นาํ ไปสู่
การหลบหนีก่อนทีจะแปรเปลียนเปนความรกั บอกเลยวา่ ซรี สี เ์ รอื งนีคือดี
มากๆ แสดงใหเ้ หน็ ถึงความรกั ของค่พู ระนางและผองเพอื น อีกทังยงั แสดง
ใหเ้ หน็ ถึงการแบง่ เสน้ เขตพรมแดนของฝงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซงึ ทําได้
อยา่ งสมจรงิ ภาพในซรี สี ส์ วยมาก เพลงประกอบก็ดีคือดีไปหมดค่ะ ต้อง
ลองไปดนู ะคะ เราขอรบั รองความฟนค่ะ

นักแสดงนาํ รับบท ยุน เซรี
รับบท จางฮยอก
ซนเยจิน
ฮยอนบิน

สามารถดูได้ทาง Netfix

¹Ñ¡áÊ´§¹íÒ

ซนเยจนิ รบั บท ยุน เซรี

เธอเปน CEO ของแบรนดแฟช่ัน และยังเปนทายาทรุนที่ 3
ของตระกูลที่ร่ํารวยท่ีมีเพียง 0.001% ของประเทศ เธอเปนคนตรง
ไปตรงมา และมีชีวิตท่ีสมบูรณแบบมาต้ังแตเกิด แลววันหนึ่งเธอ
ตกอยูในสถานการณที่ยากลําบากท่ีทําใหเธอตองอาศัยความชวย
เหลือจากชายหนุมท่ีไมคุนเคย อยาง รีจองฮยอก เพื่อที่เธอจะ
สามารถกลับไปใชชีวิตแบบเดิมของเธอได

ฮยอนบนิ รบั บท จางฮยอก

นายทหารมากความสามารถท่ีมีความเยือกเย็นและเชื่อวา
ตัวเองสามารถทําทุกส่ิงทุกอยางไดจากตาํ รา จนกระทั่งเกิดอะไร
บางอยางข้ึนกับเขาแลวทําใหเขาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

à¹×Íé àÃèÍ× §

เปนเรอื งราวความรกั ทีดไู มน่ ่าจะเกิดขนึ ได้ ระหวา่ งนายทหารเกาหลีเหนือ กับ
เศรษฐนี ีเกาหลีใต้ แมจ้ ะเปดเรอื งมาด้วยหน้าเขม้ ๆ ของ ฮยอนบนิ แต่หนังเรอื งนี
มคี วามเปนหนังตลกนะ อาจจะไมไ่ ด้ตลกเปนบา้ เปนหลัง แต่ก็มเี รอื งใหข้ าํ ๆ ได้ยมิ ๆ
อยูเ่ ปนระยะ เรยี กได้วา่ มสี ว่ นผสมทีลงตัวไมเ่ ครยี ดไป หรอื ไรส้ าระไป กลมกล่อมฟ
นกันทกุ ตอนแน่นอน ซงึ ถ้าฟงๆ ดแู ค่นีอาจจะคิดวา่ นีมนั ก็ซรี สี โ์ รแมนติกคอมเมดี
ทัวไป แต่ต้องยอมรบั วา่ ซรี สี เ์ กาหลีเก่งในเรอื งโยงเหตกุ ารณ์ความสมั พนั ธข์ องตัว
ละครมาก และในเรอื งนีเองดเู หมอื นวา่ ตัวละครแต่ละตัวจะมที ีมาทีไมธ่ รรมดา มนั
ต้องมอี ะไรมาใหเ้ ราแปลกใจแน่นอน และอีกสงิ ทีเหมอื นจะรูส้ กึ ได้วา่ มกี ารสง่
สญั ญาณแปลกๆ คือ บอ่ ยครงั ทีตัวละครโดยเฉพาะนางเอกชอบพูดเรอื ง “การ
รวมประเทศ” ขนึ มาเปนระยะๆ สว่ นเรอื งภาพทีหายหว่ งเรอื งนีฉากสวยมาก CG ก็
เนียนมาก การเซต็ ติงฉากต่างๆ ออกมาดพู รเี มยี มสดุ ๆ ผมบอกได้เลยวา่ Crash
Landing on You นันจะสนุกและน่าติดตามมากแน่นอน

การบอกเล่าพนื ฐานความคิดของตัวละครทําได้ค่อนขา้ งลงตัวและดีมาก สว่ น
เรอื งพายุหมุนแมจ้ ะทําดไู มค่ ่อยเนียนแต่ทําใหเ้ ขา้ ใจได้วา่ ผกู้ ํากับน่าจะตังใจใหเ้ ปน
แบบนัน เพอื ใหม้ นั ดวู า่ เปนเหตกุ ารณ์พเิ ศษทีไมไ่ ด้เกิดขนึ เองตามธรรมชาติ เวลาจะ
โยงเขา้ เรอื งปาฏิหารยิ ์ หรอื พรหมลิขติ จะได้ไมต่ ้องดซู เี รยี สเกินไป ซงึ เอาจรงิ ๆ ผม
ชอบนะ จะมแี ปลกๆ ในตอนแรกนีอาจจะเปนพวกบรบิ ททีไมไ่ ด้สาํ คัญเท่าไหร่ อยา่ ง
เรอื งการโดนจบั หรอื ปล่อยตัวของพอ่ ของนางเอก

สว่ นนางเอกพอเรมิ ตังหลักได้แล้วก็เรมิ ใชส้ กิลในการต่อรองใหต้ ัวเองได้ในสงิ ที
อยากได้ และทําใหค้ นดไู ด้รูท้ ีมาของคําวา่ “Seri’s choice” อีกด้วย ในขณะ
เดียวกันก็มกี ารเปดตัวละครใหม่ “กู ซงึ จุน” อีกหนึงตัวละครหลักของเรอื ง เปด
ตัวมาแบบหยงิ ๆ มนั ๆ แต่พอเจอคนจรงิ เขา้ ไป ความมนั ใจก็ดถู ดถอยลงยงั คง
ต้องติดตามกันต่อไปวา่ เขาจะเปนคนยงั ไงกันแน่ แล้วจะมผี ลอะไรกับเนือเรอื งตอน
นีเปนตอนทีเนือเรอื งคืบหน้าไปเยอะมาก แต่รายละเอียดต่างๆ ผู้กํากับเก็บได้เนีย
นกรบิ เลย อยา่ งโรงแรมทีเปดตัว กู ซงึ จุน อยูใ่ นประเทศจนี พนักงานก็พูดจนี
จรงิ ๆ ดีมากๆ

พระเอกนันไมต่ ้องพูดถึง ในตอนนีเราจะได้เหน็ จองฮยอก ได้ทําอะไรแบบทีไม่
เคยทํามาก่อนเชน่ “การโกหกครงั แรก” เพอื ชว่ ยนางเอก การเรมิ การสบื สวน
เรอื งการตายของพชี ายของพระเอกก็เรมิ เหน็ ภาพมากขนึ หลังจากทีเกรนิ ออกมาใน
ตอนทีแล้ว ผมวา่ สว่ นนีคงจะมกี ารหยอดมาทกุ ตอน แต่มสี งิ ทีติดใจอยูห่ น่อยตรง
เหตผุ ลทีพชี ายของ จองฮยอก โดนฆา่ นีแหละ ถ้าเฉลยมาไมด่ ีนีแยเ่ ลยนะ เพราะ
บา้ นนีถือวา่ มตี ําแหน่งใหญ่โตไมน่ ่าจะมคี นกล้าทําขนาดนีได้ง่ายๆ มนั ต้องมเี บอื ง
หลังแต่เนืองจากตอนนีกลับไปเน้นปูเรอื งราว และเผยตัวตนของตัวละครหลักมาก
ขนึ ฉากก๊กุ กิกๆ ใหต้ ิงได้กระดีกระด๊าเลยไมค่ ่อยจะมี ซงึ ผู้กํากับเหมอื นจะรูต้ ัวเลย
สง่ ทกุ อยา่ งไปใสไ่ วต้ อนจบจนผมวา่ มคี นกรดี อยูห่ น้าจอแน่นอน (สวนผมก็แอบยมิ
เบาๆ ครบั )ทีสาํ คัญตอนนีนางเอกพูดเรอื งรวมประเทศอีกแล้ว นีสรุปละครเรอื งนี
มกี ารตกลงกับเกาหลีเหนือไวย้ งั ไงหวา่ ? ถ้าไมไ่ ด้มกี ารตกลงกันไวน้ ี จดั วา่ ผู้กํากับ
คงกล้าหาญมาก

ตามสตู รละครเกาหลียุคใหมๆ่ เลย คือค่อนขา้ งแน่นอนวา่ เซรี เรมิ มใี จให้ จองฮ
ยอก แล้วแน่นอน แถมเหมอื นจะรูต้ ัวด้วย แต่อาจจะยงั ไมค่ ่อยอยากจะยอมรบั
เพราะเรอื ง เหนือ-ใต้ คําอยู่ (ละครเกาหลีสว่ นใหญ่เปดตัวเรว็ ต้นๆ มนั จะเปดมา
ใหร้ กั กันก่อน แล้วค่อยไปเจอปญหา ผา่ พนั อุปสรรค์ไปด้วยกันมากกวา่ ในขณะที
ละครไทย มนั จะใชอ้ ุปสรรค์เปนบททดสอบก่อนเลย คือต้องผา่ นเรอื งราวทังหมด
มาก่อน แล้วค่อยมารกั กันทีหลัง รบั ปุบจบปบ) จองฮยอก เองก็เรมิ สนใจนางเอก
มากขนึ เรอื ยๆ แต่ยงั ไมร่ ูต้ ัว (แบบซอื เกิน) แล้วปญหาก็วงิ เขา้ บา้ นมาตัวเบอ้ เรอ่
เลย

ในตอนนีมโี มเมน้ ต์ดีๆ ระหวา่ พระเอกนางเอกเยอะมาก โดยเฉพาะฉากซอ้ นจกั
ยานในรูปขา้ งบนนีบอกเลยวา่ ตอนนี ดไู ปยมิ ไป อะไรๆ ก็ดนู ่ารกั ไปซะหมดเลย แต่
ฉากเบาๆ แบบนีก็แฝงมากับการณบอกเล่น มุมมอง ความคิด ความเปนอยูข่ อง
คนเกาหลีเหนือออกมาได้…แปลกๆ ไมร่ ูผ้ มคิดไปเองไหม? มนั เหมอื นแบบคน
เกาหลีเหนือโลวเ์ ทคโนโลยกี วา่ ทีเหน็ (ถ้าพูแบบใจรา้ ยๆ หน่อยก็ “ดโู ง่” อะ)
ขนาดคนกลับจากเมอื งนอกยงั มคี วามคิดแปลกๆ เลย แบบไมฉ่ ลาดเท่าทีควร ไมร่ ู้
วา่ ได้รบั อนุญาตจากเกาหลีเหนือรยึ งั ไมร่ ูเ้ หมอื นกัน หรอื แน่แล้ววา่ Crash
Location on You จะเน้นตลกนําโรแมนติก? ถ้าอยา่ งนันก็พอรบั ได้ แล้วตอน
นีดจู ะสวนทางกับตอนทีแล้วนิดนึง คือตอนนีเน้นเรอื งค่พู ระนางมากขนึ แล้ว
เปลียนเอาพวกเหตกุ ารณ์ไมค่ าดฝนไปไวท้ ้ายๆ ตอนแทน แต่ในตอนนีมฉี ากทําให้
แอบเขนิ ๆ อยูห่ ลายฉากเลยดฟู นกวา่ ตอน 3 หน่อย

หลังจากแนะนาํ ตัวละครหลักของเรอื งไปเรยี บรอ้ ยแล้วใน 4 ตอนแรก ตอนนีก็
เปนตอนทีหลังเรอื งจะรอ้ ยความสมั พนั ธข์ องตัวละครต่างๆ เขา้ ด้วยกัน ซงึ ทําได้ดี
และกระชบั มากดีมาก กู ซงึ จุน นีมาเปนตัวโจก๊ ชดั ๆ ตอนแรกคิดวา่ จะ
รา้ ย)นอกจากนีตอนนีก็เปนฉากทีเน้นภมู ทิ ัศน์ของเกาหลีเหนือแบบสดุ ๆ ได้เหน็ ฉาก
ทีเปนเอกลักษณ์มาก และไมค่ ิดวา่ จะได้เหน็ 4 ตอนแรกผมยงั ชงั ๆ ใจอยูค่ ิดวา่
หมูบ่ า้ นทหารนีน่าจะเซต็ ฉากในโรงถ่ายแน่ๆ แต่ฉากเมอื งเปยงยาง กับทกุ หญ้าที
รถไฟวงิ ผา่ นเนียผมวา่ น่าจะเปนของจรงิ นะ คือยกกองไปถ่ายกันทีเกาหลีเหนือจรงิ ๆ
ซงึ ดเู ปนอะไรทีน่าจะไมง่ ่ายเลย

สดุ ท้ายนันสงิ หนึงทีประทับใจเราทีสดุ ก็คือ ซรี สี เ์ รอื งนีทําหน้าที ‘สะท้อนสงั คม’
ได้อยา่ งสรา้ งสรรค์และน่าสนใจ เพราะมนั กล้าพูดกล้านาํ เสนอสงั คมในด้านทีคนดู
อยากเหน็ และใหค้ วามสนใจได้จรงิ ทังเรอื งความเหลือมลําของทังสองประเทศ
เรอื งความต่างของภาษา ปญหาคอรร์ ปั ชนั ในกองทัพ และชวี ติ ความเปนอยูข่ อง
สองสงั คมทีแมจ้ ะใกล้กันแค่ไหนแต่ก็เหมอื นกับคนไมเ่ คยรูจ้ กั กันมาก่อน ผ่านเรอื ง
ราวครบรสทีมที ังความรกั ความฮา สบื สวนปรศิ นา และบูร๊ ะหาํ ได้อยา่ งอรอ่ ย
กลมกล่อม ถือเปนอีกหนึงงานคณุ ภาพจากแดนกิมจทิ ีเหมาะสมจะเปนซรี สี ฟ์ อรม์
ยกั ษ์สาํ หรบั ปลายปนีจรงิ ๆ น่ะแหละ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
En el bosque (hay)
Next Book
20_Tintin di Tibet