The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตะวันออกกลางล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dararat Timthong, 2019-11-18 23:46:49

ตะวันออกกลางล่าสุด

ตะวันออกกลางล่าสุด

อาหารตะวนั ออกกลาง

อาหารตะวนั ออกกลาง เป็นอาหารที่ไดร้ ับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมใหญ่สามแหล่งคือเปอร์เซีย, อาหรับ และออตโตมาน เมื่อ
ศาสนาอิสลามแพร่กระจายไปทาใหว้ ฒั นธรรมการปรุงอาหารของตะวนั ออกกลางแพร่กระจายไปสู่อินเดีย มลายู - ชวา รวมท้งั ประเทศไทย
ลกั ษณะเด่นของอาหารตะวนั ออกกลางไดแ้ ก่

• นิยมตม้ เค่ียวจนอาหารนุ่ม โดยเฉพาะเน้ือสตั วแ์ ละยงั นาเน้ือสตั วท์ ่ีนุ่มแลว้ ไปปรุงอาหารอยา่ งอ่ืนไดอ้ ีก
• นิยมรับประทานเน้ือสตั วเ์ ป็นหลกั ส่วนในเปอร์เซียจะนิยมรับประทานเน้ือสตั วก์ บั ถว่ั หรือผลไมแ้ หง้
• ผกั ท่ีสาคญั ไดแ้ ก่ถว่ั ชนิดต่าง ๆ มะเขือ, แตงกวา, กระเจี๊ยบเขียว นิยมใชน้ ม, โยเกิร์ต, เนยแขกหรือกี แต่ไม่นิยมน้ามนั มะกอก
นอกจากน้นั ยงั นิยมปรุงอาหารยดั ไส้นานาชนิด
• ส่วนท่ีเป็นแป้งเป็นขา้ วสาลีและขา้ วบาร์เลยซ์ ่ึงนามาทาเป็นขนมปัง ส่วนขา้ วเจา้ ถือเป็นอาหารพเิ ศษที่ปรุงอยา่ งประณีตเป็นขา้ วหมก
นานาชนิด แต่ไม่ใช่อาหารประจาวนั
• นิยมปรุงแต่งอาหารดว้ ยหญา้ ฝรั่น เครื่องเทศนานาชนิด น้ากหุ ลาบและขมิ้น

Pita bread

แป้งพิตา ขนมปังลกั ษณะกลมแบน แพร่หลายในประเทศแถบตะวนั ออกกลาง พบมากในอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
ทาจากแป้ง ยสี ต์ อบในเตาดินที่อุณหภูมิ 370 องศาเซลเซียส จะไดแ้ ป้งที่มีรูพรุนตรงกลาง เกิดจากการพองตวั อยา่ งรวดเร็ว เน้ือ
แป้งนุ่มเหนียว นามาผา่ ใส่ไสต้ ่างๆ (pita pocket,pocket pitas) หรือจิ้มทานกบั ซอสต่างๆ
สูตรอาหารที่ใชแ้ ป้งพติ า้ เช่น พติ า้ พิซซ่า, พิตา้ เบรดกบั กงุ้ ยา่ ง , พติ า้ เบรดกบั เน้ือผดั ซอส, พติ า้ เบรดไส้ไก่งวง, พิตา้ เบรดไสไ้ ก่
พริกไทยดา

Hummus
ฮมั มสั , ฮุมมุส (องั กฤษ: hummus) หรือ ฮุมมุศ (อาหรับ: ‫) ُح ُّمص‬เป็นอาหารประเภทจิ้มหรือใชท้ าจาก
ภูมิภาคลิแวนต์ ทาจากถวั่ หวั ชา้ งบด ผสมดว้ ยทาฮีนี (ซอสงา) น้ามนั มะกอก น้ามะนาว เกลือ และกระเทียม ปัจจุบนั ฮมั มสั
เป็นท่ีนิยมทว่ั ตะวนั ออกกลาง (รวมท้งั ตุรกีและแอฟริกาเหนือ) และในรายการอาหารตะวนั ออกกลางทวั่ โลก
แหล่งกาเนิด อียปิ ตแ์ ละเลแวนต์

อุณหภูมิเสิร์ฟ อุณหภูมิหอ้ งหรืออุ่น

ส่วนผสมหลกั ถว่ั หวั ชา้ งกบั ทาฮีนี

Kofta

Kofta เป็นตระกลู ลูกชิ้น หรือมีท โลฟ พบใน ชมพทู วปี , คอเคเซียนใต้ , ตะวนั ออกกลาง , บอลข่าน และอาหาร เอเชียกลาง
ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด koftas ประกอบดว้ ยลูกชิ้น เน้ือสบั หรือเน้ือดิน - เน้ือ ววั , เน้ือ ไก่ , เน้ือแกะ , เน้ือหมูหรือเน้ือหมูผสมกบั
เครื่องเทศและ / หรือหวั หอม ใน ชมพทู วปี และตะวนั ออกกลาง koftas มกั ทามาจากเน้ือแกะเน้ือแกะหรือไก่ในขณะทก่ี รีกไซปรัสและ
บอลข่านรุ่นอาจใชเ้ น้ือหมูเน้ือแกะหรือส่วนผสมของท้งั สาม ใน กรีซ และ ไซปรัส ยงั มีเวอร์ชน่ั มงั สวริ ัติที่รู้จกั กนั ในชื่อ hortokeftedes
ซ่ึงมกั กินในช่วงการถือศีลอดเช่น เขา้ พรรษา นอกจากน้ียงั มีรุ่นที่ยงั ไม่ไดป้ รุงใน ตุรกีที่ เรียกวา่ Çiğköfte ใน อินเดีย พนั ธุ์มงั สวริ ัติ
รวมถึง koftas ที่ทาจากมนั ฝรั่ง, น้าเตา้ , บานหนา้ ต่างหรือกลว้ ย ในยโุ รป kofta มกั จะเสิร์ฟในแซนวชิ ฟาสตฟ์ ู้ดใน ร้านเคบบั

Koftas ในอินเดียมกั จะเสิร์ฟใน แกงเผด็ / น้าเกรวี่ และกินกบั ขา้ วหรือ ขนมปังอินเดีย หลากหลาย ชนิด ในอินเดีย kofta
สามารถเป็น veg เช่นเดียวกบั ไม่ใช่ veg ใน อิหร่าน อิรัก และ อาเซอร์ไบจาน koftas เสิร์ฟพร้อมน้าเกรวี่ spiced เน่ืองจากรูปแบบที่แหง้
ถือวา่ เป็นเคบบั กงุ้ และปลา koftas พบใน อินเดียใต้ เบงกอลตะวนั ตก และบางส่วนของ อ่าวเปอร์เซียอาหารทวปี ยโุ รป

อาหารทวปี ยโุ รปหรือ อาหารตะวนั ตก เป็นคาท่ีใชอ้ า้ งถึงอาหารในทวปี ยโุ รป และประเทศตะวนั ตกอ่ืนๆ รวมท้งั (ข้ึนกบั คาจากดั ความ) รัสเซีย,
เช่นเดียวกบั อาหารที่ไม่ใช่อาหารพ้ืนเมืองในออสเตรเลีย ทวปี อเมริกา แอฟริกาใตแ้ ละโอเชียเนีย ซ่ึงไดร้ ับอิทธิพลจากยโุ รป นิยามน้ีใชโ้ ดยชาวเอเชียตะวนั ออก
เพือ่ ใหต้ า่ งจากอาหารแบบเอเชีย (นี่เป็นแบบเดียวกบั ที่ชาวตะวนั ตกใหน้ ิยามอาหารของประเทศในเอเชียตะวนั ออกวา่ เป็นอาหารเอเชีย) ในขณะท่ีชาวตะวนั ตก
คาน้ีในบางคร้ังจะหมายถึงเฉพาะอาหารบนพ้ืนแผน่ ดินของทวปี ยโุ รป และมีความหมายเช่นเดียวกบั ยโุ รปภาคพ้นื แผน่ ดินโดยเฉพาะในภาษาองั กฤษแบบ
องั กฤษ

อาหารของประเทศตะวนั ตกความหลากหลายภายในกลุ่ม แมว้ า่ จะมีลกั ษณะเฉพาะที่ทาใหแ้ ตกต่างจากอาหารเอเชียและอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกบั
การปรุงอาหารในเอเชีย ตวั อยา่ งเช่น เน้ือสัตวม์ ีความโดดเด่นจะเสิร์ฟในขนาดที่รับประทาน สเตก็ และเน้ือแล่เป็นแผน่ เป็นอาหารที่พบไดท้ วั่ ไปในประเทศ
ตะวนั ตก นิยมใชไ้ วน์องุ่นและซอสเป็นเคร่ืองเคียง ใชผ้ ลิตภณั ฑจ์ ากนมหลายชนิดในกระบวนการปรุงอาหาร ยกเวน้ ในอาหาร nouvelle มีการผลิต ชีส ใน
หลากหลายรูปแบบและ ผลิตภณั ฑน์ มหมกั มีใหเ้ ลือกใชไ้ ดห้ ลายชนิดเช่นกนั ขนมปังจากแป้งสาลีเป็นแหล่งของแป้งที่สาคญั เช่นเดียวกบั พาสตา เกี๊ยว และ
แพสตรี มนั ฝรั่งกเ็ ป็นแหลง่ ของแป้งท่ีสาคญั ในอาหารยโุ รป และแพร่หลายในอาณานิคมของยโุ รปในทวปี อเมริกา ขา้ วโพดพบในอาหารยโุ รปนอ้ ยกวา่ ใน
ทวปี อเมริกา แมว้ า่ อาหารที่ทาจากขา้ วโพด (polenta or mămăligă) เป็นส่วนสาคญั ในอาหารอิตาลีและในคาบสมทุ รบอลขา่ น ขนมปังแบน โดยเฉพาะท่ีมีการ
แตง่ หนา้ เช่น พิซซ่าหรือ tarte flambée และขา้ วมีรับประทานในยโุ รปตะวนั ออกแต่ไม่ใช่อาหารหลกั สลดั ถือเป็นส่วนสาคญั ของอาหารยโุ รป

อาหารเยน็ แบบยโุ รปท่ีเป็นทางการจะแยกเป็นจานต่างๆ โดยพฒั นามาจากการนาอาหารหลายจานมาวางบนโตะ๊ พร้อมๆกนั ไปเป็นการเสิร์ฟ
อาหารตามลาดบั ในแบบท่ีเคร่งครัด อาหารที่เยน็ ร้อน เผด็ และหวานจะจดั เป็นอาหารเรียกน้ายอ่ ยหรือซุป จากน้นั เป็นจานหลกั และสุดทา้ ยเป็นของหวาน
อาหารที่ท้งั หวานและเผด็ เป็นอาหารท่ีพบไดท้ ว่ั ไปในสมยั จกั รวรรดิโรมนั โบราณ แต่ไม่ปกติในปัจจุบนั อาหารที่หวานจดั เป็นของหวานเท่าน้นั การจดั เสิร์ฟที่
ผรู้ ับประทานออกไปตกั อาหารอยา่ งเป็นอิสระดว้ ยตนเองเรียกวา่ บุฟเฟต์ พบไดเ้ ฉพาะในงานเล้ียงหรือวนั หยดุ

อาหารของยโุ รปมที ้งั หมด 5 ภาค

1.อาหารยโุ รปกลาง แบ่งออกเป็น 9 ประเทศ ไดแ้ ก่ อาหารออสเตรีย , อาหารเช็ก , อาหารเยอรมนั , อาหารฮงั การี , อาหาร
โปแลนด์ , อาหารลิกเตนสไตน์ , อาหารสโลวกั , อาหารสโลวเี นียและอาหารสวสิ

2.อาหารยโุ รปตะวนั ออก แบ่งออกเป็น 9 ประเทศ ไดแ้ ก่ อาหารอาร์มีเนีย , อาหารอาเซอร์ไบจาน , อาหารเบลารุส , อาหารจอร์เจีย
, อาหารรัสเซีย , อาหารมอร์โดเวยี , อาหารตาตาร์ , อาหารยเู ครนและอาหารตาตาร์ไครเมีย

3.อาหารยโุ รปเหนือ แบ่งออกเป็น 16 ประเทศ ไดแ้ ก่ อาหารบริติช , อาหารองั กฤษ , อาหารสกอต , อาหารเวลส์ , อาหาร
เดนมาร์ก , อาหารเอสโตเนีย , อาหารแฟโร , อาหารฟิ นแลนด์ , อาหารกรีซแลนด์ , อาหารไอซ์แลนด์ , อาหารไอร์แลนด์ , อาหารลตั เวยี ,
อาหารลิทวั เนีย , อาหารนอร์เวย์ , อาหารสวเี ดนและอาหารซามี

4.อาหารยโุ รปใต้ แบ่งออกเป็น 39 ประเทศ ไดแ้ ก่ อาหารแอลเบเนียน , อาหารบอสเนียและเฮอร์เซโกวนี า , อาหารบลั แกเรีย ,
อาหารโครเอเชีย , อาหารไซปรัส , อาหารกรีก , อาหารกรีกมาซิโดเนีย , อาหารอิตาลี , อาหารเนเปิ ลส์ , อาหารซาร์ดิเนีย , อาหารซิซิลี ,
อาหารทสั คานี , อาหารเวนิส , อาหารออกชิแทน , อาหารในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย , อาหารมอลตา , อาหารมอลโดวา , อาหารมอนเตเนโกร ,
อาหารโปรตุเกส , อาหารโรมาเนีย , อาหารเซอร์เบีย , อาหารสโลวเี นีย , อาหารสเปน , อาหารอนั ดาลูเชียน , อาหารอสั ตูเรียน , อาหารอารา
กอน , อาหารบาหลี , อาหารบาสก์ , อาหารคานาเรีย , Cantabrian cuisine , Castilian-Manchego cuisine , Castilian-Leonese cuisine , อาหาร
คาตาลนั , Extremaduran cuisine , อาหารกาลิเซีย , อาหารวาเลนเซีย , Cuisine of Minorca , อาหารตุรกีและอาหารไซปรัสเหนือ

5.อาหารยโุ รปตะวนั ตก แบ่งออกเป็น 4 ประเทศ ไดแ้ ก่ อาหารเบลเยยี ม , อาหารดตั ช์ , อาหารฝรั่งเศสและอาหารลกั เซมเบิร์ก

อาหารยโุ รปเหนือ

เป็นจานจากประเทศเดนมารค์ ประกอบดว้ ยทอ้ งหมู

ทอดและโดยทวั่ ไปเสริ ฟ์ พรอ้ มกบั มนั ฝรงั่ และซอสขาวกบั ผกั ชี

ฝรงั่ สบั บางครง้ั กม็ ี 'หมสู บั ' หรอื 'ช้นิ หมทู อดกรอบ' หมหู รอื
"เตา้ นม" ของหมใู ชส้ าหรบั stegt flæsk และแถบจะตดั ประมาณ

1/4 น้วิ หนา

อาหารเดนมาร์ก

Stegt flæsk med persillesovs Sunday Roast Dinner
อาหารองั กฤษ
Creamy salmon soup
อาหารฟิ นแลนด์ คนองั กฤษกินเมนูน้ีกนั มานานมาก ส่วนมาก
จะกินเป็นดินเนอร์วนั อาทิตยเ์ ท่าน้นั วิธีการทากค็ ือ
เป็นอาหารของคนฟิ นแลนด์ เมนูน้ีกค็ ือซุป การเอาเน้ือหมู เน้ือไก่ + ผกั ไม่กี่อยา่ งมาอบ กินกบั
ปลาแซลมอน โดยการนาเนยไปผดั กบั แป้งใหส้ ุก Yorkshire Pudding + ราดซอส gravy กเ็ ป็น Roast
หลงั จากน้นั เติมนมลงไปเพื่อใหต้ วั ซุปขน้ หนืดข้ึน แลว้ Dinner
นาปลาแซลมอนลงไป ปรุงรสดว้ ยเกลือ พริกไทย

อาหารยโุ รปกลาง ฟงดูว์ หรือ ฟอนดูตา เป็นอาหารสวสิ อาหารอิตาลี
และอาหารฝรั่งเศสชนิดหน่ึง ประกอบดว้ ยเนยแขง็
ละลายกบั ไวนข์ าวและเคร่ืองปรุงรส เสิร์ฟในหมอ้ เคลือบ
กาเกอลง ซ่ึงต้งั ไวบ้ นเตาแบบพกพา แลว้ ใชส้ อ้ มดา้ มยาว
จุ่มขนมปังลงไปในเนยท่ีละลายอยนู่ ้นั เพ่ือรับประทาน

อาหารสวสิ เซอร์แลนด์ Wiener Schnitzel
Fondue อาหารออสเตรเลีย

Black Forest cake เน้ือท่ีชุบแป้งและเกลด็ ขนมปังทอด ชนิทเซิลมีตน้
ขนมเยอรมนั กาเนิดมาจากประเทศออสเตรีย ชนิทเซิลแบบชุบเกลด็ ขนม
ปังเป็นที่นิยมในหลายประเทศทว่ั โลก สามารถใชเ้ น้ือลูกววั
เคก้ แบลค็ ฟอเรสต์ (เคก้ ในป่ าดา) เป็นเคก้ เน้ือแกะ เน้ือววั ไก่งวง เน้ือกวางเรนเดียร์ และเน้ือหมูใน
ที่นิยมมากๆ มีตน้ กาเนิดมาจาก ทางตอนใตข้ อง การทา
ประเทศเยอรมนั ลกั ษณะของเคก้ น้นั จะ
ประกอบไปดว้ ย ชอ็ กโกแลต เชอร์รี่ และครีม ท่ี แต่ตน้ ตารับจะใชเ้ พียงแค่เน้ือลูกววั เท่าน้นั เสิร์ฟ
มีความกลมกล่อมและอร่อยมากๆในเคก้ รสชาติ พร้อมดว้ ยเลมอนฝานและสลดั มนั ฝรั่ง พร้อมท้งั ใบพาสลีย์
หน่ึงเลยทีเดียว และเนย

อาหารยโุ รป การนาแป้งมาห่อใส่ไสเ้ น้ือ
ตะวนั ออก สบั และหวั หอม หลงั จากน้นั นาไป
ทอดใหก้ รอบ

อาหารไครเมียตาตาร์
Chiburekki

Borscht Pirozhki
อาหารยเู ครน อาหารรัสเซีย

ซุปเป็นตน้ กาเนิดของยเู ครนซ่ึงทาดว้ ยบีทรูท Pirozhki เป็นขนมปังรูปไข่ที่มียสี ต์
เป็นส่วนผสมหลกั ซ่ึงทาใหจ้ านมีสีแดงท่ีโดดเด่น เบลารุสและเบเกอรี่ซ่ึงมีความหลากหลายของไส้
เป็ นซุปเปร้ี ยว กรอก Pirozhki เป็นอาหารพ้ืนถนนยอดนิยมและ
อาหารเพื่อความสะดวกสบายในรัสเซียและเป็ น
ส่วนหน่ึงของวฒั นธรรมรัสเซีย

อาหารยโุ รป ทาร์ตพลมั อบโรยน้าตาลท่ีรสชาติดีอยา่
ตะวนั ตก บอกใคร ดว้ ยเน้ือทาร์ตอดั แน่นดว้ ยเน้ือพลมั

อาหารลกั เซมเบิร์ก
Quetschentaart

Boerenkoolstamppot with rookworst Moules frites
อาหารเนเธอร์แลนด์ อาหารเบลเยยี ม

มนั ฝร่ังบดและผกั คะนา้ หยกิ เสริฟ์ จะเอาไปตม้ หรือ Moules-frites อ่านวา่ "มูล ฟริต(เตอะ)"
ซอเตก้ บั น้ามนั มะกอกกไ็ ดแ้ ละเสิร์ฟกบั ไสก้ รอกรมควนั หอยแมลงภู่และมนั ฝรั่งทอด เป็นอาหารที่
ชาวดตั ช์ นิยมทานในประเทศเบลเยยี ม

อาหารยโุ รปใต้ เสน้ สปาเกต็ ต้ีลวกไดท้ ่ี ผดั รวมกบั หอย
ลายที่ผดั ดว้ ยน้ามนั มะกอก กระเทียม ปรุงรส
และเพ่ิมความหอมดว้ ยไวน์ขาวอยา่ งดี

อาหารอิตาลี
Spaghetti alle vongole

Baklava Tapas
อาหารตุรกี อาหารสเปน

บาคลาวา เป็นขนมที่ทาดว้ ยแผน่ ฟี ลโล Tapas คือ "ของวา่ ง" หรือพวก "คานาเป้" หรือ อาหาร
และถว่ั เปลือกแขง็ ซ่ึงเช่ือมติดอยดู่ ว้ ยกนั ดว้ ย พวก finger food(ใชม้ ือหยบิ ทาน คาเดียวหมด) มีตน้ กาเนิด
น้าเชื่อมหรือน้าผ้งึ มาจากประเทศสเปนคะ่ อาหาร Tapas แต่ละจานจะมีให้
เลือกต้งั แต่พวกผกั ดองเลก็ ๆ นอ้ ย ๆ ชีส ไปจนถึงพวกไก่อบ
เน้ืออบ แต่จะมาในจานขนาดเลก็ เพราะยงั คงความเป็น
อาหารวา่ ง หรือ appetizers styleอาหารทวปี แอฟริกา

ทวปี แอฟริกา แบ่งออกเป็น 5 ภาค
1.แอฟริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 6 ประเทศ ไดแ้ ก่ ซูดาน , ตูนิเซีย , มอริเตเนียโมร็อกโก , ลิเบีย , อียปิ ตแ์ ละแอลจีเรีย
2.แอฟริกาตะวนั ตก แบ่งออกเป็น 16 ประเทศ ไดแ้ ก่ กานา , กินี , กินี-บิสเซา , แกมเบีย , โกตดิววั ร์ , เคปเวริ ์ด ,

เซเนกลั , ซียร์ราลี , โอน , โตโก , ไนจีเรีย , ไนเจอร์ , บูร์กินาฟาโซ , เบนิน , มาลีและไลบีเรีย
3.แอฟริกากลาง แบ่งออกเป็น 9 ประเทศ ไดแ้ ก่ กาบอง , แคเมอรูน , ชาด , เซาตูเมและปรินซิปี ,สาธารณรัฐคองโก ,

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก , สาธารณรัฐแอฟริกากลาง , อิเควทอเรียลกินี , แองโกลา
4.แอฟริกาตะวนั ออก แบ่งออกเป็น 18 ประเทศ ไดแ้ ก่ คอโมโรส3 , เคนยา , จิบูตี , ซิมบบั เว, เซเชลส์ , แซมเบีย ,

โซมาเลีย , แทนซาเนีย , บุรุนดี , ฝร่ังเศส (เรอูนียง) , มอริเชียส , มาดากสั การ์ , มาลาวี , โมซมั บิก , ยกู นั ดา , รวนั ดา , เอธิโอเปี ย
และเอริเทรีย

5.แอฟริกาใต้ แบ่งออกเป็น 5 ประเทศ ไดแ้ ก่ นามิเบีย , บอตสวานา , เลโซโท , สวาซิแลนดแ์ ละแอฟริกาใต้

อาหารแอฟริกาเหนือ Couscous

อาหารแอฟริกาเหนือเป็นผลิตภณั ฑจ์ าก Couscous เป็นอาหารหลกั ของแอฟริกาเหนือเป็นอาหาร Berber แบบด้งั เดิม
ปัจจยั ทางประวตั ิศาสตร์วฒั นธรรมและภูมิประเทศท้งั ที่ไดร้ ับการกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในตาราอาหารศตวรรษท่ีสิบเอด็ ของ semolina น่ึงท่ี
ปวง เสน้ ทางการคา้ โบราณเช่ือมโยงกบั ยโุ รปและสภาพ สามารถทาหนา้ ท่ีเป็นเครื่องประกอบกบั tajine กบั จานผกั หรือรับประทานไดด้ ว้ ยตวั เอง
ภูมิอากาศท่ีไม่มีน้ามีอิทธิพลต่อรสนิยมจากแอลจีเรีย มีหลากหลายรูปแบบในระดบั ภูมิภาคใน Couscous - คุณสามารถเพ่ิมซอส Harissa; เสิร์ฟ
และโมร็อกโกทางตะวนั ตกไปยงั อียปิ ตท์ างตะวนั ออก พร้อมกบั อลั มอนดน์ ้าตาลและอบเชยสาหรับของหวาน หรือเพ่ิมลูกแกะเน้ือลูกววั และ
ท่ีมีชื่อเสียงอาหารของแอฟริกาเหนือเตม็ ไปดว้ ย ลูกชิ้นที่มีส่วนผสมของเหลา้ สีเหลืองเพอื่ สร้างรูปป้ันซิลีเซีย
ส่วนผสมของเครื่องเทศหลากสีเน่ืองจากเมืองต่างๆเช่น
Sfax ในตูนิเซียเป็นที่ต้งั ของตลาดเคร่ืองเทศท่ีมีขนาด
ใหญ่

B'stilla Shakshouka หรือ chakchouka เป็นจานตูนิเซียท่ี Tajine
แผก่ ระจายไปทว่ั แอฟริกาเหนือและเป็นที่นิยมใน
B'stilla บางคร้ังเรียกวา่ pastilla เป็นจานแบบ อิสราเอลเช่นกนั โดยมีชาวยวิ Maghrebi เดินทางมาที่ Tajine อาจเป็นจานเบอร์เบอร์ท่ีโด่งดงั
โมร็อกโก ตน้ กาเนิดของมนั มีช่ือวา่ Fez และเป็นวนั ท่ี
ยอ้ นกลบั ไปสู่ยคุ ของ Califs Umayyad ในศตวรรษท่ีแปด นนั่ สามารถรับประทานอาหารเชา้ กลางวนั หรือม้ือเยน็ ที่สุด ใชช้ ื่อจากหมอ้ ดินเผาท่ีสุก Tajine มีช้นั
B'stilla ประกอบดว้ ยขนมพุดเดิ้ลหวานและเปร้ียว แต่ กไ็ ด้ เป็นหน่ึงในอาหารที่มีสีสนั มากท่ีสุดในรายการน้ี กรวยเพื่อไม่ใหน้ ้าผลไมแ้ ละน้าหายไปใน
สามารถทาดว้ ยไก่หรือนกกระทา โดยปกติทาหนา้ ท่ีเป็น และประกอบไปดว้ ยหวั หอมสบั พริกพริกมะเขือเทศ ระหวา่ งการปรุงอาหารซ่ึงเป็นขอ้ พิจารณาที่
ผรู้ ิเร่ิมในโอกาสใหญ่ b'stilla เตม็ ไปดว้ ยเน้ือนกพิราบหวั และยหี่ ร่าปรุงสุกในกระทะเพอื่ สร้างซอสท่ีอุดมไปดว้ ย สาคญั ในพ้ืนที่ทะเลทรายที่มีแหล่งน้านอ้ ยมาก
หอมและเครื่องเทศเช่นสีเหลืองและผกั ชีก่อนที่อลั มอนด์ ไข่สองฟอง เพ่ิมผกั ชีฝร่ังสบั ลงดา้ นบน จานเตียรอยดเ์ ป็นสตูวท์ ่ีสุกชา้ และสามารถผลิต
และไข่ตีจะถูกเพิ่ม มนั ห่อไวใ้ นขนม warqa บางที่ไดร้ ับ ไดท้ ุกประเภทเช่นเน้ือไก่เน้ือแกะเน้ือปลาหรือ
กรอบมากเมื่อสุก Shakshouka ผกั ตุ๋นกบั เคร่ืองเทศและผลไมแ้ หง้ เสิร์ฟพร้อม
กบั ขนมปังกรอบและขนมปัง

อาหารแอฟริกาตะวนั ตก Moin Moin เป็นพุดดิ้งถวั่ น่ึงที่ทาจากถว่ั ดา, หวั
หอมและการรวมกนั ของพริกสดๆ มนั เป็นจานท่ี
ค่อนขา้ งหลากหลายและบางส่วนเพ่มิ ปลารมควนั , เน้ือ Cachupa
corned หรือไขต่ ม้ เพื่อเพ่ิมรสชาติ สามารถรับประทาน
ไดต้ ามลาพงั พร้อมกบั ขนมปังหรือขา้ ว จากเคปเวริ ์ด

จากไนจีเรีย จานที่มีชื่อเสียงจากหมู่เกาะภูเขาไฟน้ี
Moin Moin เป็นอาหารที่ปรุงสุกจากขา้ วโพดมนั เทศมนั
ฝรั่งปลาหรือเน้ือสตั ว์ เป็นท่ีรู้จกั กนั ทวั่ ไปวา่
Thieboudienne เป็นอาหารประจาชาติของประเทศและเกา้ ใน
จากเซเนกลั สิบของเกาะที่อาศยั อยมู่ ีรุ่นของตวั เองของ
cachupa
จานแบบด้งั เดิมน้ีทาจากขา้ วปลาและซอสมะเขือเทศ
และปรุงแต่งดว้ ยตน้ หอม, แครอท, กะหล่าปลีน้ามนั มนั
สาปะหลงั และถว่ั ลิสง สิ่งที่น่าสนใจคือจานจากอเมริกาใต้
ที่เรียกวา่ Savannah red rice คลา้ ยกนั มากหลายคนเช่ือวา่
ถูกนาไปยงั โลกใหม่จากที่น่ีและปรับตวั โดยคนครีโอล

อาหารแอฟริกาใต้ กลว้ ยน่ึงหรือตม้ ราดซอสเน้ือหรือเฉพาะน้า
อาหารเชา้ แบบอูกานดา้

Katogo

Etkoek (เฟ้ทค้อก) ซ่ีโครงหมูย่างซอสบาร์บคี วิ

แป้งทอดใส่ไส้ โดยมากจะเป็น mince หรือ ซี่โครงหมูยา่ งซอสบาร์บีคิว ท่ีนี่ข้ึนชื่อ
กินเฉพาะแป้งเฉย ๆ กไ็ ด้ มากๆ ไม่สง่ั ไม่ได้ จุดเด่นอยทู่ ี่ซอสหมกั เน้ือ
ท่ีเอาตน้ ตารับของแอฟริกาใต้ทวปี เอเชียแบ่งออกเป็ น 5 ภูมภิ าค ได้แก่

1. เอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ไดแ้ ก่ ไทย ลาว กมั พชู า พม่า เวยี ดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเซีย สิงคโปร์

บรูไน และติมอร์-เลสเต
2. เอเชียใต้ (South Asia) ไดแ้ ก่ อินเดีย ปากีสถาน บงั กลาเทศ เนปาล ศรีลงั กา ภูฎาน และมลั ดีฟส์
3. เอเชียตะวนั ออก (East Asia) ไดแ้ ก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย สาธารณรัฐจีน (ไดห้ วนั ) เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญ่ีป่ ุน
4. เอเชียตะวนั ตกเฉียงใต้ (Southwest Asia ) ไดแ้ ก่ ประเทศอฟั กานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน

กาตาร์ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส [ตามการแบ่งภูมิภาคของ UN อิหร่านและ
อฟั กานิสถาน ถูกจดั อยใู่ นเอเชียใต]้

5. เอเชียกลาง (Central Asia) ไดแ้ ก่ คาซคั สถาน คีร์กิซ อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และทาจิกิสถานอาหารประเทศไทย

ต้มยา ก้งุ (Tom Yam Goong)

ตม้ ยากงุ้ เป็นอาหารประเภทแกง เป็นอาหารคาวท่ีรับประทานกบั ขา้ วสวย รับประทานกนั ทวั่ ทุกภาค
ในประเทศเนน้ รสชาติเปร้ียวและเผด็ เป็นหลกั จะออกเคม็ และหวานเลก็ นอ้ ย ชาวต่างชาติ จะรู้จกั ตม้ ยา ในรูปของตม้ ยากงุ้ มากกวา่
ตม้ ยาชนิดอื่น ๆ โดยตม้ ยาจะใส่เน้ือสตั วอ์ ะไรกไ็ ด้ เช่น กงุ้ หมู ไก่ ปลา หวั ปลา หรือจะไม่ใส่เน้ือสตั วเ์ ลยกไ็ ด้ ผกั ที่นิยมใส่มากที่สุด
ในตม้ ยา ไดแ้ ก่ ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า พริก ผกั อ่ืน ๆ ท่ีนิยมใส่รองลงมาไดแ้ ก่ มะเขือเทศ เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หวั ปลี ใบ
ผกั ชี ส่วนเคร่ืองปรุงที่จาเป็นตอ้ งใส่คือ มะนาว น้าปลา น้าตาล น้าพริกเผา

อาหารประเทศลาว

สลดั หลวงพระบาง หนา้ ตาดูจะคลา้ ยกบั สลดั ผกั น้า มี
เพียงผกั บางรายการท่ีเพ่ิมเขา้ มา และถว่ั ลิสงควั่ โรยตอนสุดทา้ ย
ลกั ษณะของผกั น้า ลาตน้ ขนาดเลก็ ยาว แต่อวบเพราะเล้ียงอยใู่ นแม่น้า
เวลาเค้ียวจะรู้สึกถึงความกรอบของผกั พบเห็นไดต้ ามตลาดเชา้

สลดั หลวงพระบาง

ซุบไก่ (Chicken Soup)

ซุปไก่ (Chicken Soup) เป็นอาหารยอดนิยมของ
ลาว มีส่วนผสมสาคญั ไดแ้ ก่ ตะไคร้ ใบสะระแหน่

กระเทียม หอมแดง รวมถึงรสชาติเปร้ียว ๆ เผด็ ๆ จาก
มะนาวและพริก รับประทานร้อน ๆ กบั ขา้ วเหนียว

อาหารประเทศสิงคโปร์ ปูพริก เป็นอาหารสิงคโปร์แท้ ๆ ด้งั เดิมโดยพอ่
ครัวชาวสิงคโปร์ที่ช่ือวา่ CherYam ในปี ค.ศ. 1950
สามารถพบไดใ้ นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ แมป้ ู
พริกจะช่ือวา่ ปูพริกแต่กร็ สชาติไม่เผด็ มาก

ปูพริก

ลกั สา (Laksa)

ลกั ซา (Laksa) อาหารยอดนิยมของสิงคโปร์ เป็นก๋วยเตี๋ยว
ตม้ ยา (ใส่กะทิ) ลกั ษณะคลา้ ยขา้ วซอยของไทย น้าแกงเขม้ ขน้ ดว้ ย
รสชาติของกะทิ กงุ้ แหง้ และพริก โรยหนา้ ดว้ ยกงุ้ ตม้ หอยแครง
ลกั ชามีหลายประเภทท้งั แบบที ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ

อาหารประเทศเวียดนาม

เฝอ เป็นก๋วยเต๋ียวของชาวเวยี ดนามท่ี
พฒั นามาจากการทาก๋วยเตี๋ยวของจีน เฝอมี
ลกั ษณะคลา้ ยก๋วยเตี๋ยวของไทยแต่ต่างกนั ที่เสน้
น้าซุป และเครื่องเคียง และบางคร้ังกเ็ รียกเป็น
ก๋วยเต๋ียวเวยี ดนาม หรือ ก๋วยจบ๊ั เวยี ดนาม

เฝอ

แหนมหรือ เปาะเป๊ี ยะเวยี ดนาม

แหนม หรือ ปอเปี๊ ยะเวยี ดนาม เป็นอาหารยอดนิยมของเวยี ดนาม
หน่ึงในอาหารพ้ืนเมืองที่โด่งดงั ที่สุดของประเทศแผน่ แป้งทาจาก
ขา้ วจา้ ว นามาห่อไส้ ซ่ึงอาจเป็นไก่ หมู กงุ้ หรือหมูยอ รวมกบั ผกั
ที่มีสรรพคุณ เป็นยานานาชนิด เช่น สะระแหน่ ผกั กาดหอม ทาน
คู่กบั น้าจิ้มหวานปาจาต-ี โรตี และนาน อาหารประเทศอินเดีย

ซาโมซ่าไสผ้ กั รวม อาหารวา่ งแบบ
อินเดีย รสชาติซาโมซ่าจานน้ีอร่อยครบ
เครื่องดว้ ยส่วนผสมนานาชนิดแบบไร้
เน้ือสตั ว์

ซาโมซ่าไส้ผกั รวม

ข้าวหมกไก่ Chicken Biryani

ขา้ วหมกไก่ เป็นอาหารที่นิยม
แพร่หลายในอินเดียอาหารประเทศจีน

เป็ ดปักกงิ่

เป็ดปักก่ิง(องั กฤษ: Peking Duck; จีน: 北京烤鸭; พินอิน: Běijīng kǎo yā) คืออาหารจีนเลิศรสท่ีมีประวตั ิศาสตร์
ยาวนาน และไดช้ ื่อวา่ เป็นหน่ึงในเมนูประจาชาติจีน เสิร์ฟในรูปแผน่ หนงั บางกรอบ ท่ีมาพร้อมแผน่ แป้งบางสาหรับห่อ ตามดว้ ย
ซอสหวานและเครื่องเคียงอยา่ ง ตน้ หอม โดยจะใชเ้ ฉพาะส่วนหวั ที่เป็นสีขาวนามาซอยเป็นเส้น คู่กบั แตงกวาปอกเปลือกหน่ั เป็น
แท่ง หนงั เป็ดจะตอ้ งแล่ออกเป็นแผน่ บางตอนร้อนๆ ยงิ่ หากลงจากเตาใหม่ๆ จะช่วยใหแ้ ล่ง่ายข้ึนและไดเ้ ป็นชิ้นสวยงาม สูตรตน้
ตารับของปักก่ิงจะแล่หนงั ติดเน้ือมาดว้ ย ในขณะที่ประเทศไทยนิยมแล่เฉพาะหนงั ส่วนเน้ือเป็ดนาไปปรุงรสตามชอบ เช่น ผดั
กระเทียม เม่ียงเป็ด เป็นตน้

อาหารเกาหลี

เน้ือยา่ งเกาหลี เวลากินกย็ า่ งๆ แลว้ กินแกลม้ กบั ผกั
สด กระเทียบสด พริกสด ห่อเป็นคาๆ จิ้มน้าจิ้มตามชอบ
ไม่ระบุน้าจิ้มเพราะมีหลากหลาย

พลู โกกี ( Bulgogi )

พบี ิมบับ (Bibimbap)

ขา้ วยาเกาหลี ประกอบดว้ ยขา้ ว เน้ือ ผกั ต่างๆ ไข่ ซอสโคชูจงั เวลา
กินกค็ ลุกๆ กนั ในถว้ ย ไม่จาเป็นตอ้ งเป็นถว้ ยร้อนแบบท่ีเห็นในบา้ นเราก็
ได้ เน้ือท่ีใส่กเ็ ปล่ียนไปไดต้ ามชอบ ส่วนมากจะเป็นหมูสบั กบั เน้ือววั สบั
จริงๆ แลว้ กค็ ือ ขา้ วยาเกาหลีแบบที่เรียกกนั นนั่ แหละตรงที่สุด เพราะมี
อะไรกม็ าคลุกๆ ยาๆ รวมกนั บางทีกม็ ีไข่กงุ้ กไ็ ดถ้ า้ ชอบ สาคญั วา่ ตอ้ งมี
‘โคชูจงั ’ (ซอสพริกเกาหลี) กบั ขา้ วเป็นหลกั

พีบิมบบั (Bibimbap)อาหารประเทศตุรกี

Lokum
( ขนมเตอร์กช ดไี ลท์ )

เป็นขนมหวานท่ีมีลกั ษณะแป้งเจลเหนียวเคียวและหนึบหนบั
มีหลากหลายรสชาตและสีสนั ใหเ้ ลือก

Lahmacun

พซิ ซ่ามว้ น

lahmacun หรือ ลามาคมั เป็นแป้งบางกรอบ ทาซอส
และทอ็ ปปิ้ งดว้ ยเน้ือบด ผกั และสมุนไพรต่างๆหนา้ ตา
คลา้ ยพิซซ่า ตอนกินสามารถฉีนหรือมว้ นเป็นชิ้นเลก็ ๆได้อาหารประเทศ ชูจูก (Shuzhuk)
คาซคั สถาน
ซ่ึงเป็นไส้กรอกเน้ือมา้ ซ่ึงทาไดโ้ ดยการนาส่วนท่ี
เป็นเน้ือซ่ีโครงและไขมนั ของมา้ ซ่ึงผา่ นการหมกั และแช่
เยน็ เป็นเวลา 1 – 2 วนั มาหนั่ เป็นชิ้น เลก็ ๆ ปนกนั ปรุงรส
ดว้ ยเกลือ กระเทียม และพริกไทย จากน้นั กน็ าไปยดั ใส่ใน
ไสม้ า้ ขนาดเลก็ ผกู ปลายไสท้ ้งั สองขา้ ง แลว้ นาไปตม้ หรือ
เอาไปรมควนั และตากแหง้

คูมสิ (Kumiss)

เป็นเคร่ืองดื่มประจาชาติของชาวคาซคั อีกประเภทหน่ึง ทาจากนมมา้
หมกั จนเปร้ียว โดยตามตาหรับคาซคั โบราณน้นั จะตอ้ งหมกั ในถุงที่ทาจาก
หนงั มา้ แลว้ นาไปแขวนไวบ้ นยอดกระโจมหรือไม่กแ็ ขวนไวข้ า้ งอานมา้ และให้
แรงควบของมา้ ช่วยเขยา่ ใหส้ ่วนผสมเขา้ กนั แต่อยา่ งไรกต็ ามในปัจจุบนั จะ
หมกั ในถงั ไมห้ รือถงั พลาสติกแทน คูมิสจดั เป็นเคร่ืองดืมแอลกอฮอลอ์ ่อนๆ
ประเภทหน่ึง นิยมด่ืมเยน็ ๆ โดยมกั จะใส่ในถว้ ยเลก็ ๆ เรียกวา่ ปิ ยาละ (Piyala)
ซ่ึงมีลกั ษณะคลา้ นจานรองชาของญี่ป่ ุนโคเชอร์ (Kosher) หมายถึงอาหารคนยวิ ซ่ึงอาจจะตอ้ งขยายความอีกหน่อยวา่ เป็นอาหารของคนยวิ ผเู้ คร่ง

ศาสนา ทีน้ีจะดูไดอ้ ยา่ งไรวา่ เคร่งหรือไม่เคร่ง ถา้ ใส่หมวกละก็ ไม่วา่ จะหมวกใหญ่ หมวกเลก็ สีดา สีฟ้า หรือสี
ขาวกต็ าม จะตอ้ งหาโคเชอร์รับประทานกนั ทุกคน

สรุปวา่ คนยวิ มีประเทศเป็นของตนเอง ชื่อ อิสราเอล แต่วธิ ีการยดึ ครองดินแดนเพอ่ื ต้งั ประเทศน้นั หา้ ม
เลียนแบบ อิรักเคยเลียนแบบจะเอาคูเวตคืนมากโ็ ดนรุมจนอว่ มอรทยั มาจนถึงบดั น้ี

ศาสนายดู าย

ศาสนาท่ีชนชาติยวิ นบั ถือ คือศาสนายดู าย คมั ภีร์ที่บนั ทึกคาสอนของศาสนาเรียกวา่ คมั ภีร์โตราห์ (Torah) ซ่ึงเกบ็ ไวใ้ นลกั ษณะมว้ นกระดาษยาว ภาษาที่

ใชใ้ นคมั ภีร์คือภาษาฮีบรู คมั ภีร์โตราห์เป็นคมั ภีร์ที่สาคญั ที่สุดสาหรับ ชาวยวิ
นกั บวชในศาสนายดู ายเรียกวา่ แรบไบ (Rabbi) มีหนา้ ที่ในการอบรมส่งั สอนและอธิบายกฎบญั ญตั ิในศาสนา

ชาวยวิ ชาวคริสต์ และชาวมสุ ลิม นบั ถือพระเจา้ องคเ์ ดียวกนั คือพระอลั เลาะห์ คมั ภีร์โตราห์น้นั เป็นคมั ภีร์ 5 เล่มแรกในศาสนาคริสต์ ศาสดาโมเสสผพู้ าชาวยวิ อ
อกจาก อียปิ ตเ์ ป็นผทู้ ่ีไดร้ ับความศรัทธาจากท้งั ชาวคริสตแ์ ละชาวมสุ ลิม แตช่ าวมสุ ลิมมีมาตรฐานอาหารตามศาสนาเป็นของตนเอง เรียกวา่ ฮาลาล (Halal)

โตราห์ (องั กฤษ:Torah ฮีบรู:)‫ּתֹו ָרה‬เป็นคาในภาษาฮีบรู หรือเตารอต ในภาษาอาหรับ หมายถึง การสอน คาสั่ง หรือกฎ เป็นชื่อท่ีใชเ้ รียกพระธรรมหา้ เล่ม
ของโมเสสหรือที่รู้จกั กนั ในช่ือบญั ญตั ิของโมเสส หรือเพนทาทิช (Pentateuch; เป็นช่ือภาษากรีกหมายถึง ท่ีบรรจุหา้ อนั ซ่ึงกค็ ือมว้ นหนงั สือโบราณที่ใชบ้ นั ทึก)
เรียกในภาษาไทยวา่ คมั ภีร์พระธรรมเก่า เป็นคมั ภีร์ท่ีพระผเู้ ป็นเจา้ ประทานลงมาแกศ่ าสดามซู า หรือโมเสสโตราห์ ในภาษาฮิบรูแปลวา่ คาสง่ั สอน หรือ
บทบญั ญตั ิ เขียนดว้ ยภาษาฮิบรู

ในเวลาปัจจุบนั ชาวยวิ และชาวคริสเตียนยงั คงใชค้ มั ภีร์น้ีอยู่ ในขณะท่ีชาวมุสลิมเช่ือวา่ คมั ภีร์น้ีถูกบิดเบือน ตดั ตอน และตอ่ เติมเสริมแต่ง อีกท้งั บทบญั ญตั ิ
หลายประการกถ็ ูกยกเลิกไปแลว้ และพระผเู้ ป็นเจา้ ไดป้ ระทานอลั กรุ อานลงมาแลว้ ชาวมุสลิมจึงไมไ่ ดใ้ ชค้ มั ภีร์น้ี

ศาสนายดู ายมีจุดหมายเพ่อื สร้างชีวติ ที่เที่ยงธรรมและสงบสุข คมั ภีร์โตราห์สอนไวว้ า่ การจะบรรลุวตั ถปุ ระสงคด์ งั กลา่ ว สิ่งสาคญั ท่ีสุดคือ ตอ้ งมีความ
ประพฤติท่ีถูกตอ้ ง ชาวยวิ ท่ีเคร่งศาสนาถือกฎ

บญั ญตั ิหลายประการเก่ียวกบั การปฏิบตั ิตวั ในชีวติ ประจาวนั ซ่ึงรวมถึงการแตง่ ตวั และการรับประทานอาหาร อนั เป็นท่ีมาของมาตรฐานโคเชอร์

โคเชอร์: อาหารของชาวยวิ

ความสมั พนั ธ์ระหวา่ ง “อาหาร” และ “ศาสนา” เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกจากกนั ไดอ้ ยา่ งเดด็ ขาด แต่ละศาสนาลว้ นมีขอ้ กาหนด
เรื่องอาหารในลกั ษณะเฉพาะของตวั เอง อนั เน่ืองมาจากภูมิหลงั ทางประวตั ิศาสตร์ของการก่อต้งั ศาสนา คาสง่ั สอน พิธีกรรม
ส่ิงแวดลอ้ ม และบริบทอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั ลว้ นส่งผลใหว้ ฒั นธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกนั ดว้ ย
สาหรับศาสดายดู าย ซ่ึงเป็นศาสนาด้งั เดิมของชาวยวิ กม็ ีกฎเกณฑก์ ารรับประทานอาหาร ท่ีเรียกกนั วา่ “โคเชอร์”

คาวา่ “โคเชอร์” หรือ “คชั รูต” เป็นภาษาฮิบรู แปลวา่ “สะอาด” หรือ “เหมาะสม” หรือ “เป็นที่ยอมรับ” เมื่อ “โคเชอร์” ถูก
นามาใชใ้ นบริบททางดา้ นขอ้ กาหนดในเร่ืองอาหาร จึงหมายถึง อาหารท่ีสะอาดและเหมาะสม สอดคลอ้ งกบั ขอ้ กาหนดและหลกั เกณฑ์
ทางศาสนาที่อนุญาตใหร้ ับประทานได้ ผศู้ รัทธาในศาสนายดู ายจึงตอ้ งปฏิบตั ิตามขอ้ กาหนดโคเชอร์อยา่ งเคร่งครัด

โดยปัจจยั ทน่ี ามาใช้เป็ นดชั นีชี้วดั ว่าอาหารแต่ละชนิดจดั เป็ นอาหารโคเชอร์หรือไม่ ได้แก่

1. แหล่งวตั ถุดิบ การพิจารณาแหล่งวตั ถุดิบอาหารวา่ เหมาะสมจะเป็นอาหารโคเชอร์หรือไม่น้นั นกั การศาสนาในศาสนา
ยดู ายไดอ้ ธิบายกฎเกณฑก์ วา้ งๆวา่ ประกอบดว้ ยอาหารหมวดสาคญั ๆ ไดแ้ ก่
 เน้ือจากสตั วเ์ ล้ียงลูกดว้ ยนม ประเภทเค้ียวเอ้ืองหรือมีกีบเทา้ ยกเวน้ สุกร
 สตั วป์ ี ก อนุโลมใหส้ ตั วท์ ี่รับประทานเป็นประเพณีมาชา้ นานแลว้ เป็นโคเชอร์ รวมท้งั อาหารจาพวกไก่ ไก่งวง เป็ด และห่าน
 ปลา ตอ้ งเป็นปลาที่มีเกลด็ และครีบ รวมถึงอาหารทะเลประเภทกงุ้ กงุ้ กา้ มกราม ยกเวน้ สตั วท์ ่ีมีเปลือกแขง็ หรือกระดอง ไดแ้ ก่

หอย ปู กงุ้ แม่น้า
 ไข่ ซ่ึงไดจ้ ากสตั วท์ ่ีเป็นโคเชอร์ ไดแ้ ก่ ไข่ไก่และไข่เป็ด ยกเวน้ กรณีท่ีมีเลือดติดอยู่
 ผกั /ผลไม้ ที่ปราศจากหนอนและแมลง
 องุ่นและผลิตภณั ฑจ์ ากองุ่น องุ่นสดตามธรรมชาติเป็นผลไมท้ ่ีจดั เป็นโคเชอร์เสมอ ส่วนผลิตภณั ฑจ์ ากองุ่น ตอ้ งพจิ ารณาเป็น

รายกรณีไป หากจะจดั เป็นโคเชอร์ตอ้ งผลิตจากน้าองุ่นที่ไดร้ ับการตรวจตราในทุกข้นั ตอนกระบวนการผลิต ยกเวน้ กรณีของ
ไวนอ์ งุ่นซ่ึงถือเป็นโคเชอร์เสมอ เนื่องจากตอ้ งใชใ้ นพธิ ีการทางศาสนา
 เนยแขง็ (Cheese) ซ่ึงไดจ้ ากการตกตะกอนดว้ ยเช้ือจุลินทรียเ์ ท่าน้นั
 ผกั และผลไมท้ ่ีปราศจากแมลง

2. เครื่องครัว หมายถึง ภาชนะ เคร่ืองมือเครื่องใชใ้ นการประกอบอาหาร รวมถึงเคร่ืองจกั รที่ใชใ้ นการผลิต
อาหารดว้ ย เคร่ืองครัวท่ีใชป้ ระกอบอาหารซ่ึงไดร้ ับการรับรองวา่ เป็นโคเชอร์ หากนามาประกอบอาหารท่ีไม่เป็นโคเชอร์
เครื่องมือน้นั กจ็ ะหมดสภาพความเป็นโคเชอร์ไปดว้ ย แมว้ า่ จะนามาประกอบอาหารท่ีเป็นโคเชอร์กต็ าม ดงั น้นั จึงตอ้ งมีการ
แยกเคร่ืองครัวท่ีเป็นโคเชอร์กบั อาหารที่มิไดเ้ ป็นโคเชอร์ออกจากกนั เพอื่ ไม่ใหเ้ คร่ืองครัวน้นั ขาดคุณสมบตั ิความเป็นโค
เชอร์

อยา่ งไรกต็ าม มีวธิ ีการท่ีจะทาใหเ้ คร่ืองครัวที่ไม่เป็นโคเชอร์คืนสภาพกลบั มาเป็นโคเชอร์อีกคร้ัง หรือเรียกวา่ เป็น
วธิ ีการ Kosherization โดยการนาเคร่ืองครัวท่ีหมดความเป็นโคเชอร์ มาอบดว้ ยความร้อนสูง กจ็ ะทาใหเ้ ครื่องครัวน้นั สามารถ
นามาประกอบอาหารท่ีเป็นโคเชอร์ได้ ส่วนอาหารที่หมดสภาพความเป็นโคเชอร์ มีวธิ ีคืนสภาพท่ีแตกต่างกนั ข้นึ อยกู่ บั ประเภท
ของอาหาร เช่น หากเป็นซุปหรืออาหารที่เป็นของเหลว ใหล้ วกเครื่องครัวท่ีใส่อาหารน้นั ดว้ ยน้าเดือด ส่วนอาหารท่ีใชเ้ ตาอบ ให้
นาภาชนะที่ใส่อาหารท่ีไม่เป็นโคเชอร์น้นั มาอบดว้ ยความร้อนสูง เป็นตน้

นอกจากวตั ถุดิบและเคร่ืองครัวที่ไดร้ ับการบญั ญตั ิวา่ ถูกตอ้ งตามหลกั การโคเชอร์แลว้ ผทู้ ่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้ งกบั การผลิต

อาหารโคเชอร์ ยงั ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎเกณฑป์ ลีกยอ่ ยอ่ืนๆอยา่ งเคร่งครัด ตวั อยา่ งเช่น การฆ่าสตั วท์ ี่จะนาเน้ือมารับประทานจะตอ้ ง
ปฏิบตั ิในลกั ษณะพเิ ศษตามหลกั ศาสนา และผทู้ ่ีลงมือเชือดจะตอ้ งไดร้ ับการฝึกอบรมจากนกั การศาสนายดู ายเสมอ เพื่อใหก้ าร

ปฏิบตั ิหนา้ ที่มีความศกั ด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้นั ขอ้ กาหนดยงั ไดบ้ ญั ญตั ิวา่ ผลิตภณั ฑท์ ่ีเก่ียวกบั นมจะตอ้ งไม่นามาปรุงร่วมกบั เน้ือสตั ว์
และตอ้ งรับประทานห่างกนั เป็นเวลา 4 ชวั่ โมง ส่วนเคร่ืองครัวท่ีใชใ้ นการประกอบอาหารประเภทนมและเน้ือสตั วน์ ้นั กต็ อ้ งแยก
จากกนั อยา่ งเดด็ ขาด มิฉะน้นั อาหารและเครื่องครัวดงั กล่าวจะสูญเสียความเป็นโคเชอร์ เป็นตน้


Click to View FlipBook Version