The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by b6122510, 2019-06-04 03:24:40

หน่วยที่ 2 การเขียนโครงการ

unit2

[วนั ที่] การเขียนโครงการ

โดย บุญมี ถือความสัตย์

[ชื่อบริษทั ]

4

การเขียนโครงการ

โครงการ (Project) เป็นส่วนหน่ึงของกจิ กรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการ เป็นการ
เขียนเพอื่ ประโยชนใ์ นการดาเนินงาน เพราะมีส่วนชว่ ยใหเ้ กิดการวางแผนการทางาน การศึกษา การริเริ่ม
ปฏบิ ตั ิงานใหม่ ดงั น้นั โครงการยอ่ มมบี ทบาทสาคญั ต่อการปฏบิ ตั ิงานของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางในการ
จดั ทางบประมาณที่เหมาะสมเพ่ือการขออนุมตั ิและดาเนินงานต่อไป

ความหมายของโครงการ

คาวา่ “โครงการ” ตรงกบั คาภาษาองั กฤษวา่ “project” เป็นแผนงานท่ีจดั ทาข้ึนอยา่ งรอบคอบ เป็น
ระบบ พร้อมกบั มแี นวทางปฏิบตั ิ เพ่อื ใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ไดก้ าหนดไว้ โดยใช้
ทรัพยากรในการดาเนินงานอยา่ งคุม้ ค่า มจี ุดเริ่มตน้ และจุดสิ้นสุดอยา่ งชดั เจน มพี ้นื ท่ีในการดาเนินงานเพือ่ ให้
บริการและมบี ุคคลากร หรือหน่วยงานรับผดิ ชอบ

ลกั ษณะสาคญั ของโครงการ

การเขียนโครงการ มีลกั ษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอนื่ ๆ โครงการท่ีดีควรมี
ลกั ษณะดงั ต่อไปน้ี

1. ต้องมรี ะบบ (System) โครงการตอ้ งประกอบดว้ ยส่วนต่าง ๆ ที่มคี วามสมั พนั ธเ์ ก่ียวขอ้ งเป็น
กระบวนการ ถา้ ส่วนใดเปล่ยี นแปลงไป จะเกิดการเปลยี่ นแปลงในส่วนอน่ื ๆ ตามไปดว้ ย

2. ต้องมวี ตั ถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการตอ้ งกาหนดวตั ถุประสงคส์ อดคลอ้ ง
กบั ความเป็นมาของโครงการ มีความเป็นไปไดช้ ดั เจน และเป้าหมายของโครงการตอ้ งประกอบดว้ ยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

3. ต้องเป็ นการดาเนนิ งานในอนาคต (Future Operation) เนื่องจากการปฏบิ ตั ิงานท่ีผา่ นมามี
ขอ้ บกพร่อง จึงควรแกไ้ ขและปรับปรุงโครงการจึงเป็นการดาเนินงานเพ่ืออนาคต

4. เป็ นการทางานชั่วคราว (temporary task) โครงการเป็นการทางานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพ่ือ
แกไ้ ขปรับปรุง และพฒั นาไม่ใช่การทางานท่ีเป็นการทางานประจา หรืองานปกติ

5. มกี าหนดระยะเวลาท่แี น่นอน (Definitely Duration) โครงการตอ้ งกาหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน
โดยกาหนดเวลาเร่ิมตน้ และเวลาท่ีส้ินสุดใหช้ ดั เจน ถา้ ไมก่ าหนดเวลา หรือปล่อยใหโ้ ครงการดาเนินไปเรื่อย ๆ
ยอ่ มไม่สามารถประเมนิ ผลสาเร็จได้ ซ่ึงจะกลายเป็นการดาเนินงานตามปกติ

6. มลี กั ษณะเป็ นงานทเ่ี ร่งด่วน (Urgently task) โครงการตอ้ งเป็นกิจกรรมที่จดั ข้ึนเพ่อื สนอง
นโยบายเร่งด่วนที่ตอ้ งการจะพฒั นางานใหก้ า้ วหนา้ อยา่ งรวดเร็ว ทนั ต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่

7. ต้องมตี ้นทุนการผลติ ตา่ (Low Cost) การดาเนินงานตามโครงการตอ้ งมกี ารใชท้ รัพยากรหรือ
งบประมาณ โครงการจะมปี ระสิทธิภาพต่อเมื่อมกี ารลงทุนนอ้ ย แต่ไดร้ ับประโยชน์สูงสุด

8. เป็ นการริเร่ิมหรือพฒั นางาน (Creativity or Developing) โครงการตอ้ งเป็นความคิดริเริ่มที่
แปลกใหม่ เพ่ือแกป้ ัญหาและอุปสรรค และพฒั นางานใหเ้ จริญกา้ วหนา้

5

ข้ันตอนการเขียนโครงการ

1. ข้ันเตรียมความคดิ ก่อนลงมอื เขยี นโครงการ
เริ่มจากชวนสมาชิกคยุ กนั แลว้ ช่วยกนั จนิ ตนาการวา่ อยากเห็นอะไรเกิดข้ึนกบั คนในองคก์ รหรือ

หน่วยงาน ช่วยกนั วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีสนใจร่วมกนั ใหช้ ดั เจน ว่าสาเหตุที่เกิดข้ึนเก่ียวขอ้ งกบั อะไร แลว้
ช่วยกนั หาช่องทางดว้ ยบุคคลและส่ิงท่ีมีในหน่วยงานก่อน แลว้ ช่วยกนั คิดหาแหล่งทุนสนบั สนุน ช่วยกนั กาหนด
กิจกรรมว่ามอี ะไร ทาอยา่ งไร ใชง้ บประมาณ วสั ดุอุปกรณ์อะไรบา้ ง มาจากท่ีไหน เมือ่ ทาเสร็จผลจะเป็น
อยา่ งไร เราจะรู้ไดอ้ ยา่ งไร และจะทาอยา่ งไรใหย้ ง่ั ยนื

2. โครงการท่ีน่าสนใจ เขยี นอย่างไร
โดยทว่ั ไปเอกสารขอ้ เสนอโครงการ(Proposal) ที่เสนอต่อแหลง่ ทุน มหี วั ขอ้ และเน้ือหาหลกั เป็นไป

ตามที่แหลง่ ทุนกาหนด แตโ่ ดยทวั่ ไปมหี วั ขอ้ และเน้ือหาหลกั ดงั น้ี
1. ชื่อโครงการ เป็นช่ือท่ีส้นั กระชบั เขา้ ใจง่าย และสื่อไดช้ ดั เจนว่าเน้ือหาสาระของสิ่งที่จะทาคือ

อะไร
2. หลกั การและเหตผุ ล หรือความสาคญั ของโครงการ บอกสาเหตุหรือปัญหาที่ทาใหเ้ กิดโครงการน้ี

ข้ึน และท่ีสาคญั คือตอ้ งบอกไดว้ า่ ถา้ ไดท้ าโครงการแลว้ จะแกไ้ ขปัญหาน้ีตรงไหน การเขียนอธิบายปัญหาท่ีมา
โครงการ ควรนาขอ้ มลู สถานการณ์ปัญหาจากหน่วยงานหรือพ้ืนท่ีท่ีจะทาโครงการมาแจกแจงใหผ้ พู้ จิ ารณา
โครงการเกิดความเขา้ ใจชดั เจนข้ึน

3. วตั ถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เป็นการบอกจุดหมายในการทาโครงการ และผลที่จะ
เกิดข้นึ จากการทาโครงการ คาว่าวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายมคี วามแตกต่างกนั ดงั น้ี

วตั ถุประสงค์ หมายถึง สภาพท่ีจะทาใหเ้ กิดข้ึนใหไ้ ดใ้ นช่วงการทาโครงการ และเป็นข้นั ตอน
หน่ึงของการไปใหถ้ ึงเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ หมายถงึ สภาพที่อยากใหเ้ กิดข้นึ ในอนาคตท่ีไกลกว่าเมือ่ โครงการจบลง
รับปากไมไ่ ดว้ ่าจะเกิดไดภ้ ายในระยะเวลาโครงการแต่เป็นทิศทางที่ตอ้ งไปใหถ้ ึง การเขียนเป้าหมายตอ้ งชดั เจน
สามารถระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนหลงั โครงการจานวนเท่าไร กลมุ่ เป้าหมายมใี ครบา้ ง

4. กจิ กรรม และกระบวนการดาเนินงาน เพอื่ ใหไ้ ปสู่เป้าหมายตามขอ้ 3 ใหร้ ะบุวา่ จะทาอะไรบา้ ง
แต่ละกิจกรรมมขี ้นั ตอนและกลวิธีที่จะทาใหส้ าเร็จสู่เป้าหมายอยา่ งไร รวมท้งั กิจกรรมท้งั หมดมคี วามเกี่ยวขอ้ ง
สนบั สนุนกนั อยา่ งไร กิจกรรมทด่ี ีตอ้ งสอดคลอ้ งกบั วถิ ีชีวติ และสภาพความเป็นอยจู่ ริงในพ้ืนท่ี โครงการ ควร
จะเป็นกจิ กรรมที่ไม่เล่ือนลอยสวยหรูเกินกว่าจะทาไดจ้ ริง ควรเกิดจากความ คิดความร่วมแรงร่วมใจจากผเู้ กี่ยวขอ้ ง
และผทู้ ี่เป็นกลมุ่ เป้าหมายเอง

5. กลุ่มเป้าหมาย พืน้ ทด่ี าเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายใหช้ ดั เจนว่าโครงการน้ีจะทาท่ี
ไหน เริ่มตน้ ในช่วงเวลาใดและจบลงเมอ่ื ไร ใครคือกลมุ่ เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหี ลายกลุ่ม
ใหบ้ อกชดั ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

6. ผลทค่ี าดว่าจะได้รับ คือ ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนหลงั จากโครงการจบลงโดยแยกใหเ้ ห็น
ชดั เจนระหวา่ งผลที่เกดิ โดยตรงทนั ทีที่สิ้นสุดโครงการ และผลท่ีจะเกิดตามมาในระยะยาว ถา้ หากผเู้ สนอโครงการ

6

แสดงใหเ้ ห็นไดช้ ดั เจนว่า ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากโครงการน้ีไมไ่ ดเ้ ป็นแค่ไฟไหมฟ้ าง แตจ่ ะเป็นเช้ือท่ีนาสู่การ
เปล่ยี นแปลงใหเ้ กิดการสร้างสุขภาพต่อไปอยา่ งต่อเนื่อง

7. องค์กรร่วมดาเนนิ งาน หรือ ภาคดี าเนินงาน ถา้ มอี งคก์ รร่วมดาเนินโครงการมากกว่าหน่ึงองคก์ ร
ตอ้ งระบุชื่อใหค้ รบถว้ น และแจกแจงใหช้ ดั เจนดว้ ยว่าองคก์ รท่ีร่วมโครงการแต่ละฝ่ ายจะเขา้ มามสี ่วนร่วมโครงการ
ในส่วนใด ซ่ึงจะเป็นขอ้ มลู สะทอ้ นใหเ้ ห็นวา่ โครงการจะประสบผลสาเร็จและเกิดผลต่อเนื่อง

8. แผนปฏบิ ตั กิ าร(Action plan) เรียกอกี อยา่ งหน่ึงว่า ปฏิทินโครงการ เป็นตารางท่ีแจกแจงใหเ้ ห็น
วา่ ผดู้ าเนินโครงการวางแผนลงมือทากิจกรรมในช่วงดาเนินโครงการ ต้งั แต่เร่ิมตน้ จนจบโครงการว่าแต่ละ
กิจกรรมจะเกิดข้ึนเมือ่ ไร โดยเรียงลาดบั ตามช่วงเวลา

9. งบประมาณ และแหล่งทีม่ าของทุน ดาเนนิ โครงการ เป็นส่วนท่ีแสดงยอดเงินงบประมาณ พร้อม
แจกแจงค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินโครงการ หากมแี หลง่ ทุนหลายแห่ง ใหข้ อ้ มูลที่โปร่งใสดว้ ย โดยระบุรายละเอยี ด
อยา่ งชดั เจนวา่ รับทุนจากแหลใ่ ดบา้ ง จานวนเท่าไร และจากแต่ละแหลง่ แบ่งสรรไปใชก้ บั งบประมาณส่วนใด

10. การบริหารจดั การโครงการ เป็นการอธิบายใหช้ ดั เจนวา่ โครงการมผี ดู้ าเนินการกี่ฝ่ าย แต่ละฝ่ ายมี
บทบาท หนา้ ที่ ความรับผดิ ชอบ อยา่ งไร และจะประสานงานในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ งอยา่ งไร

11. การตดิ ตามประเมนิ ผลโครงการ หลงั เร่ิมดาเนินโครงการควรมกี ารติดตามประเมนิ ผลว่าแต่ละ
กิจกรรมของโครงการก่อใหเ้ กิดผลตามวตั ถุประสงคห์ รือไม่ หากพบปัญหากจ็ ะสามารถแกไ้ ขไดท้ นั เวลา ดงั น้นั
จึงตอ้ งนาเสนอไวว้ า่ จะติดตามประเมนิ ดว้ ยวิธีใด ท้งั ในข้นั ตอนการดาเนินกิจกรรม และหลงั จบโครงการแลว้
พร้อมท้งั ระบุตวั ช้ีวดั ความสาเร็จ ท้งั ในแง่ปริมาณและคุณภาพว่าคืออะไร

12. สรุปประวตั กิ ารทางานของคณะทางาน หรือองค์กรผ้รู ับผดิ ชอบโครงการ หากทา้ ยเอกสารได้
แนบประวตั ิผลงานของผเู้ สนอโครงการ และคณะผดู้ าเนินงานประกอบจะเป็นขอ้ มลู สาคญั ส่วนหน่ึงในการสร้าง
ความน่าเชื่อถอื และการยอมรับ

3. เขียนโครงการต้องให้น่าอ่าน
หลกั ง่ายๆ แต่สาคญั ในการเขียนโครงการใหน้ ่าอ่าน และไดร้ ับการพจิ ารณาอนุมตั ิจากกรรมการ มี

หวั ใจสาคญั ดงั น้ี
ด้านเนื้อหา

 ใชภ้ าษากระชบั ใชป้ ระโยคส้นั ๆ ไม่ซบั ซอ้ น ชดั เจนในเน้ือหาท่ีตอ้ งการส่ือสาร
 ใชค้ าง่าย ธรรมดา ตรงไปตรงมา พยายามหลกี เล่ียงคาถามท่ีกากวม ซ่ึงตอ้ งแปลความอกี ที่หน่ึง

หรืออาจทาใหเ้ ขา้ ใจไมต่ รงกนั

 นาเสนออยา่ งมีข้นั ตอน อา่ นทบทวนใหแ้ น่ใจวา่ ลาดบั เน้ือหาไวอ้ ยา่ งสอดคลอ้ งต่อเนื่องกนั
 เลา่ เรื่องยากใหเ้ ขา้ ใจง่าย เน้ือหาส่วนใดมคี วามซบั ซอ้ น ควรสรุปออกมาในรูปตาราง

ภาพประกอบ หรืออ่ืนๆใหเ้ ขา้ ใจไดง้ ่าย
ด้านรูปแบบ

 มีระเบียบ เรียงลาดบั หวั ขอ้ ยอ่ หนา้ ใหต้ ่อเน่ืองเห็นเป็นหมวดหมชู่ ดั เจน

7

 มพี ้ืนที่พกั สายตาเวน้ บรรทดั ช่องไฟตามมาตรฐานหลกั การเขียน ใชเ้ ครื่องหมายวรรคตอนอยา่ ง
ถูกตอ้ ง เวน้ ที่วา่ งบา้ งเพ่ือใหผ้ อู้ ่านสบายตา

ส่ วนประกอบของโครงการ

ในการเขียนโครงการจาเป็นตอ้ งเขา้ ใจส่วนประกอบต่างๆ ท้งั น้ี เพ่ือใหก้ ารเขียนโครงการเป็นไป
ตามลาดบั ข้นั ตอน มเี หตุผลน่าเช่ือถอื และการเขียนส่วนประกอบของโครงการครบถว้ นช่วยใหก้ ารลงมอื ปฏบิ ตั ิ
ตามโครงการเป็นไปโดยราบรื่น รวดเร็ว และสมบูรณ์ ส่วนประกอบของโครงการ จาแนกได้ 3 ส่วน ดงั ต่อไปน้ี

1. ส่วนนา หมายถงึ ส่วนที่ใหข้ อ้ มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบั โครงการน้นั ๆ ส่วนนาของโครงการมงุ่ ตอบ
คาถามต่อไปน้ี คือ โครงการน้นั คือโครงการอะไร เกี่ยวขอ้ งกบั ใคร ใครเป็นผเู้ สนอหรือดาเนินโครงการ
โครงการน้นั มคี วามเป็นมา หรือความสาคญั อยา่ งไร ทาไมจึงจดั โครงการน้นั ข้ึนมา และมีวตั ถุประสงคอ์ ยา่ งไร
จะเห็นไดว้ า่ ความในส่วนนาตอ้ งมรี ายละเอยี ดเพียงพอท่ีจะใหผ้ อู้ ่าน และผเู้ ก่ียวขอ้ งไดเ้ ขา้ ใจขอ้ มูลพ้ืนฐาน ก่อนจะ
อ่านรายละเอยี ดในโครงการต่อไป ส่วนนาของโครงการประกอบดว้ ยหวั ขอ้ ต่อไปน้ี

1.1 ชื่อโครงการ ( Project Title )
1.2 โครงการหลกั ( Main Project )
1.3 แผนงาน( Plan )
1.4 ผรู้ ับผดิ ชอบ หรือผดู้ าเนินโครงการ( Project Responsibility )
1.5 ลกั ษณะโครงการ( Project Characteristic )
1.6 หลกั การและเหตุผล (ความเป็นมาและความสาคญั ของโครงการ) (Reason for Project
Determination)
1.7 วตั ถปุ ระสงค(์ Objectives)
การเขียนส่วนนาของโครงการตอ้ งทาใหผ้ อู้ า่ นเกิดความเขา้ ใจ และเห็นความสาคญั ของโครงการ
น้นั พร้อมตดั สินใจวา่ เป็นโครงการท่นี ่าสนใจหรือไม่ หากผอู้ า่ นเป็นกล่มุ บุคคลที่มีหนา้ ทต่ี อ้ งพจิ ารณาอนุมตั ิ
หรือใหก้ ารสนบั สนุนก็อาจจะเกิดแนวคดิ วา่ จะใหค้ วามช่วยเหลือโครงการน้นั แค่ไหน เพยี งใด ก่อนที่จะอา่ น
รายละเอยี ดอืน่ ๆ ต่อไป ดงั น้นั ผเู้ ขียนโครงการตอ้ งพิถพี ิถนั ในการใชภ้ าษาใหถ้ ูกตอ้ งชดั เจน รัดกุม และเหมาะสม
โดยช้ีแจงเหตุผลสาคญั ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งใหช้ ดั เจน
2. ส่วนเนื้อความ หมายถงึ ส่วนท่ีเป็นสาระสาคญั ของโครงการ ไดแ้ ก่ วธิ ีดาเนินการซ่ึงกลา่ วถึง
ลาดบั ข้นั ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน รวมท้งั พ้ืนท่ีการปฏบิ ตั ิงาน ซ่ึงครอบคลมุ ปริมาณ และคณุ ภาพ ตลอดจนการ
ดาเนินงานตาม วนั เวลา และสถานที่ ส่วนเน้ือความของโครงการประกอบดว้ ย หวั ขอ้ ต่อไปน้ี
2.1 เป้าหมายของโครงการ (Goal)
2.2 ข้นั ตอนการดาเนินงาน( Work Procedure)
2.3 วนั เวลา และสถานที่ในการดาเนินงาน ( Duration and Place)
วธิ ีดาเนินการจดั เป็นหวั ใจสาคญั ของโครงการ ผเู้ ขียนตอ้ งพยายามอยา่ งยง่ิ ท่ีจะไม่ทาใหผ้ อู้ ่านเกิด
ความสบั สน วิธีดาเนินการควรแยกอธิบายเป็นขอ้ ๆใหช้ ดั เจนตามลาดบั ข้นั ตอนการทางาน อาจทาแผนผงั สรุป
วิธีดาเนินการตาม วนั เวลา เพ่อื ความชดั เจนดว้ ยกไ็ ด้

8

3. ส่วนขยายความ หมายถงึ ส่วนประกอบท่ีใหร้ ายละเอยี ดอน่ื ๆ เกี่ยวกบั โครงการไดแ้ ก่
ประโยชน์ หรือผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับงบประมาณดาเนินการ หรือแหล่งเงินทุนสนบั สนุนตลอดจนการติดตามและ
ประเมนิ ผล ส่วนขยายเน้ือความของโครงการ ประกอบดว้ ยหวั ขอ้ ต่อไปน้ี

3.1 งบประมาณที่ใช(้ Budgets)
3.2 การประเมนิ โครงการ ( Project Evaluation )
3.3 ผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับ( Benefits)
ในส่วนขยายความ อาจจะเพม่ิ เติมผเู้ สนอโครงการไวใ้ นตอนทา้ ยของโครงการ ในกรณีที่เป็น
โครงการที่ตอ้ งเสนอผา่ นตามลาดบั ข้นั ตอน และผอู้ นุมตั ิโครงการลงนามในตอนทา้ ยสุดของโครงการ

ลกั ษณะของโครงการทดี่ ี
โครงการเป็นกิจกรรมที่จดั ทาข้ึน เพื่อการปฏบิ ตั ิภารกิจใหบ้ รรลเุ ป้าหมายอยา่ งมีประสิทธิภาพ โครงการที่

ดียอ่ มมผี ลตอบแทนหน่วยงาน หรือองคก์ ารอยา่ งคุม้ ค่า ลกั ษณะของโครงการท่ีดีมีดงั ต่อไปน้ี
1. สามารถแกป้ ัญหาองคก์ ร หรือหน่วยงานได้
2. มีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้ กิดผลตอบแทนคุม้ ค่า
3. รายละเอียดของโครงการตอ้ งสอดคลอ้ ง และสมั พนั ธก์ นั
4. วตั ถุประสงค์ และเป้าหมายตอ้ งชดั เจน และมีความเป็นไดส้ ูง
5. สามารถสนองความตอ้ งการขององคก์ ร และหน่วยงานไดอ้ ยา่ งดี
6. สามารถนาไปปฏบิ ตั ิไดส้ อดคลอ้ งกบั แผนงาน
7. กาหนดข้ึนจากขอ้ มูลที่มคี วามเป็นจริง และไดร้ ับการวิเคราะห์อยา่ งรอบคอบ
8. ตอ้ งไดร้ ับการสนบั สนุนดา้ นทรัพยากร หรือค่าใชจ้ ่ายอยา่ งเหมาะสม
9. ตอ้ งมรี ะยะเวลาการดาเนินโครงการชดั เจน

ประเภทของโครงการ
โครงการ แบ่งออกไดห้ ลายประเภทตามความตอ้ งการ และความเหมาะสม ไดแ้ ก่ แบ่งตามระยะเวลา

เช่น โครงการระยะส้นั โครงการระยะยาว หรือแบ่งตามความสาคญั เชน่ โครงการหลกั โครงการเสริม เป็นตน้
แต่ที่นิยมกนั โดยทว่ั ไป มกั จะแบ่งประเภทของโครงการตามลกั ษณะของผเู้ สนอโครงการ ดงั ต่อไปน้ี

1. โครงการทเี่ สนอโดยตวั บุคคล หมายถงึ โครงการท่รี ิเริ่มข้ึนโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท้งั น้ีอาจเป็น
ความคิดริเริ่มของตวั ผเู้ ขียนโครงการเอง หรือไดร้ ับการมอบหมายจากผอู้ ื่น ใหเ้ ป็นผเู้ ขียนโครงการก็ได้

2. โครงการทเ่ี สนอโดยกลุ่มบคุ คล หมายถงึ โครงการท่ีริเริ่มข้ึนโดยบุคคลมากกว่า 2 คนข้ึนไป ท่ีมี
ความเห็นพอ้ งตอ้ งกนั ในวตั ถุประสงค์ วธิ ีการ และมเี จตนาที่จะทางานร่วมกนั ซ่ึงส่วนประกอบของโครงการ
จะตอ้ งไดร้ ับการอภิปรายจนเป็นท่ีพอใจของกลุ่ม การเขียนโครงการโดยกลมุ่ บุคคล มีผลดีเพราะนอกจากจะไดร้ ับ
ประสบการณจ์ ากการเขียนโครงการแลว้ ยงั ไดม้ กี ารประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น และการใชเ้ หตุผลพร้อม
กบั การเรียนรู้วิธีการทางานร่วมกนั เป็นหมู่คณะ ดงั น้นั โครงการนาเสนอโดยกลุ่มบุคคลจึงมคี วามสมบูรณ์ และ
รัดกมุ มากกว่าการเขียนโครงการโดยตวั บุคคล

9

3. โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน หมายถงึ โครงการท่ีอาจจะเร่ิมโดยตวั บุคคล หรือกลมุ่ บุคคลก็ได้ แต่เป็น
โครงการท่ีดาเนินการในนามของหน่วยงาน ซ่ึงหมายความว่าทุกคนในหน่วยงานน้นั จะตอ้ งเห็นดว้ ย และร่วมกนั
รับผดิ ชอบ โครงการท่ีเสนอโดยหน่วยงานจึงจดั เป็นโครงการใหญ่ที่ตอ้ งประสานงาน และร่วมมือกนั ทุกฝ่ าย
นบั วา่ เป็นโครงการที่มีความสมบูรณ์มากกว่าโครงการประเภทอืน่

การใช้ถ้อยคา สานวนในการเขียนโครงการ

ผเู้ ขียนโครงการตอ้ งมคี วามรู้ ความเขา้ ใจในเร่ืองการใชถ้ อ้ ยคา สานวนภาษาเป็นอยา่ งดี เพราะโครงการจะ

บรรลุเป้าหมาย หรือประสบผลสาเร็จข้ึนอยกู่ บั การใชถ้ อ้ ยคาภาษาเป็นสาคญั ถา้ ใชถ้ อ้ ยคาภาษาถูกตอ้ ง ชดั เจน

สละสลวย ยอ่ มสื่อความหมายไดง้ ่าย และรวดเร็ว ดงั น้นั ผเู้ ขียนโครงการจึงตอ้ งรูจ้ กั เลอื กใชถ้ อ้ ยคา ที่มลี กั ษณะ

ดงั ต่อไปน้ี

1. ใชภ้ าษาใหถ้ กู ตอ้ ง คือ ใชใ้ หถ้ กู ตอ้ งตรงตามความหมาย และเขียนใหถ้ ูกตอ้ งตามอกั ษรวิธี ท้งั ตวั

พยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ ตวั สะกด และการันต์

2. ใหภ้ าษาใหก้ ะทดั รัด คือ ใชถ้ อ้ ยคากระชบั รัดกมุ ไมเ่ ยน่ิ เยอ้ ยดื ยาว ประหยดั ถอ้ ยคา แต่ตอ้ งไดใ้ จความ

สมบูรณ์

3. ใหภ้ าษาใหช้ ดั เจน คือ ใชถ้ อ้ ยคาที่มคี วามหมายตรงไปตรงมา หรือตรงตามตวั ทาใหผ้ รู้ ับสารเขา้ ใจทนั ที

ไม่ใชถ้ อ้ ยคาคลุมเครือ หรือกากวม

4. ใชภ้ าษาใหเ้ หมาะสม คือใชภ้ าษาใหเ้ หมาะสมกบั เน้ือความ หรือเหมาะสมกบั กาลเทศะ

5. ใชภ้ าษาใหส้ ุภาพ คือใชภ้ าษาเขยี น เป็นภาษาท่ีมีแบบแผน ไมใ่ ชภ้ าษาพูดในการเขยี นโครงการ

6. การเขียนวตั ถปุ ระสงค์ นิยมใชค้ า และหลีกเลยี่ งการใชค้ า ดงั ต่อไปน้ี

คาท่ีควรใช้ คาท่คี วรหลกี เลย่ี ง

เพอ่ื กลา่ วถึง เพอื่ เขา้ ใจถึง

เพื่ออธิบายถงึ เพื่อทราบถงึ

เพอ่ื พรรณาถึง เพอ่ื คุน้ เคยกบั

เพ่อื เลือกสรร เพื่อซาบซ้ึงใน

เพือ่ ระบุ เพ่ือรู้ซ้ึงถึง

เพอ่ื จาแนกแยกแยะ เพอ่ื สนใจใน

เพอ่ื ลาดบั หรือเพือ่ แจกแจง เพอ่ื เคยชินกบั

เพือ่ ประเมิน เพ่ือยอมรับใน

เพอื่ สร้างเสริม เพื่อเชื่อถือใน

เพอ่ื กาหนดรูปแบบ เพ่อื สานึกใน

เพอ่ื แกป้ ัญหา


Click to View FlipBook Version