The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by b6122510, 2019-06-04 01:03:39

ความรู้เบื้องต้นวิชาโครงการ

ความรู้เรื่่องโครงการ

บทที่ ๑
ความรเู้ บ้ืองต้นเกีย่ วกับโครงการ

การบริหารโครงการเป็นหัวใจของความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการซึ่งนอกจาก

จะตอ้ งดาเนินการโดยคณะบคุ คลทมี่ คี วามรู้ความเข้าใจโครงการนน้ั อยา่ งดพี อแล้ว การบริหารโครงการย่อม
ต้องการระบบและมขี ั้นตอนของการดาเนินงาน ท่ีสาคัญการบริหารโครงการเป็นงานชนิดหนึ่งท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุถึงความสาเร็จ หรือตามเป้าหมายที่บุคคลเหล่าน้ัน
ต้องการความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยกระบวนการในการบริหาร นาเสนอความรู้เบ้ืองเก่ียวกับ
โครงการ ดังตอ่ ไปนี้

๑.๑ ความหมาย

โครงการ (Project) หมายถึง โครงการ คอื : การวางแผนลว่ งหน้าทีจ่ ัดทาข้ึนอยา่ งมีระบบ
ประกอบดว้ ยกจิ กรรมยอ่ ยหลายกจิ กรรมทต่ี อ้ งใชท้ รัพยากรในการดาเนนิ งาน และคาดหวงั ท่จี ะได้
ผลตอบแทนอยา่ งคุ้มคา่

โครงการ (Project) กิจกรรมหรอื แผนงานทเ่ี ปน็ หนว่ ยอสิ ระหนึ่งท่ี สามารถทาการวิเคราะห์
วางแผน และนาไปปฏิบัติ พร้อมทง้ั มลี กั ษณะแจ้งชดั ถงึ จุดเรมิ่ ตน้ และจดุ สิน้ สดุ โดยแผนสาหรบั กจิ การ
ตา่ งๆ ต้องระบวุ ัตถุประสงคต์ ามระยะเวลาทกี่ าหนด

การบรหิ ารโครงการ (Project management) หมายถงึ การจัดการ การใช้ทรพั ยากรต่าง ๆ
ท่มี ีอยู่อยา่ งเหมาะสม เพื่อวัตถปุ ระสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารโครงการ(Project management) คือการจัดการและกากบั ทรพั ยากร (เวลา วัสดุ
บคุ ลากร และค่าใช้จา่ ย) เพื่อความสาเร็จของโครงการเปน็ ไปดว้ ยความเรียบร้อย บรรลตุ ามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

๑.๒ ลักษณะของโครงการ

๑. มีวัตถปุ ระสงค์ชดั เจน (เนน้ ผลลัพธ์)
๒. มีกาหนดเวลาเริม่ ตน้ และสน้ิ สดุ
๓. ดาเนนิ งานอยภู่ ายใต้ข้อจากดั เวลาต้นทุนคุณภาพ

คู่มอื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑

๑.๓ ลกั ษณะโครงการที่ดี

๑. มีรายละเอียด วตั ถุประสงค์เป้าหมายตา่ ง ๆ ชัดเจน สามารถดาเนินงานได้ มีความเปน็ ไปได้
๒. กาหนดขน้ึ อย่างมีขอ้ มูลความจรงิ (มีสถติ ิ ตวั เลข ข้อมลู จากองค์กรดงั กล่าว)และเปน็ ข้อมูลท่ี

ได้รบั การวเิ คราะห์อย่างรอบคอบ
๓. อ่านแลว้ เขา้ ใจว่าน้ีคือโครงการอะไร มปี ระโยชนอ์ ย่างไร ทาไปเพื่ออะไร มขี อบเขตการทาแค่

ไหน
๔. มรี ะยะเวลาในการดาเนินงานแน่นอน ระบุวนั เวลาเริ่มต้นและส้นิ สุด
๕. สามารถติดตามประเมินผลได้

๑.๔ ความสาคญั ของการบริหารโครงการ

๑. ทราบวัตถุประสงคแ์ ละหน้าท่ีของการปฏิบัตงิ าน
๒. เกิดการประสานงาน
๓. เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
๔. เกิดผลลพั ธห์ รือเกิดประสทิ ธิผลสงู สดุ

๑.๕ ประโยชน์จากการบริหารโครงการ

๑. ลดความเสยี่ งจากโครงการ
๒. การดาเนนิ งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
๓. เชอ่ื ม่นั วา่ กิจกรรมดาเนินไปตามทิศทางที่กาหนดไว้
๔. เกิดระบบประสานงานและความรว่ มมอื
๕. สามารถปรับแผนหรอื แกป้ ัญหาได้ทนั ท่วงที
๖. ทราบผลการดาเนนิ งานว่าประสบผลสาเรจ็ เพยี งใด

๑.๖ ปญั หาทมี่ กั พบเก่ียวกบั การบรหิ ารโครงการ

๑) โครงการไม่เช่ือมโยงกับยทุ ธศาสตร์ มีลักษณะเป็นขนมชน้ั ท่ีเอามาวางเรียงทับซ้อนกนั สามารถ
ลอกออกมาเปน็ ชิน้ ๆ ได้โดยไม่เชื่อมโยงกัน

๒) ไมไ่ ดค้ ดิ โครงการอย่างรอบคอบ ถี่ถว้ น ในทุกมุมมอง
๓) ขาดระบบในการติดตามการดาเนินโครงการทดี่ ี
๔) ขาดความเอาใจใสจ่ ากผูบ้ รหิ ารระดบั สูงอยา่ งต่อเนื่อง
๕) การดาเนินโครงการไม่ได้เป็นไปอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผล

คมู่ อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๒

๑.๗ กระบวนการบรหิ ารโครงการ

กระบวนการการบริหารโครงการ (Project initiation process) แบ่งเป็นลาดับขั้นตอนในการ
บรหิ ารโครงการ ๔ ข้ันตอน ดังนี้

๑. การวางแผนโครงการ(Project Planning)
๑.๑ การเกิดและท่ีมาโครงการ( Project conception)
๑.๒ การออกแบบหรือการจัดทารา่ งโครงการ (Project formulation)
๑.๓ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ( Project analysis and appraisal)

๒. การปฏบิ ัตติ ามโครงการ(Project implementation)
๒.๑ การเตรยี มการ( Project implementation preparation)
๒.๒ การดาเนนิ การ ( Project implementation)

๓. การควบคุมโครงการ (Project control)
๓.๑ การติดตามโครงการ (Project monitoring)
๓.๒ การประเมนิ โครงการ (Project evaluation)

๔. การยุติโครงการ (Project termination)

๑.๘ ความสาเร็จของโครงการ มี 3 ลักษณะ คอื

๑) สาเร็จภายในระยะเวลา (Schedule)
๒) สาเร็จภายใต้งบประมาณ (Budget)
๓) สาเร็จตามวตั ถุประสงค์ (Objective หรอื Goal)

๑.๙ ความแตกต่างระหว่างงานโครงการกบั งานประจา

J. Rodney Tuner เขยี นหนังสือช่ือ The Handbook of Project-Based Management
(London :McGraw-Hill, 1993) เรอ่ื ง Project and Their Management : A Structured Approach
to Managing Project ในเอกสารประกอบคาบรรยายฉบับท่ี 1 หน้า 203-204 ไดเ้ ปรียบเทียบโครงการ
(Projects) กับงานประจา(Operations) ถึงความแตกต่างกันใน 10 ประการดว้ ยกัน ดงั ตาราง

ประเดน็ ทแี่ ตกตา่ ง โครงการ (Project) งานประจา (Operation)
๑. ขอบข่ายของงาน มลี กั ษณะพิเศษเปน็ เอกเทศ เปน็ งานที่ต้องกระทาซ้าๆกนั ไปทุกๆวนั
(Unique)ชว่ ยทาใหง้ านประจาดีขึ้น (Repetitive)
(Scope) มกี รอบระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้ และสิน้ สุดท่ี เป็นงานท่ีต้องทาไปตลอดกาลตราบช่ัว
๒. เวลา Time แน่นอน(Finite) นิรันดร์ (Eternal)
มกี ารเปลยี่ นแปลงอย่างรวดเร็วแบบ มกี ารเปล่ียนแปลงในลักษณะค่อยเปน็
๓. การเปล่ียนแปลท่ี ถอนรากถอนโคน (Revolutionary) ค่อยไป(Evolutionary)
เกิดข้ึน(Change)

คู่มือการบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๓

๔. แนวโน้มทเ่ี กดิ ขึ้น มีการสร้างสิง่ ท่ีมิได้ก่อใหเ้ กิดดุลยภาพ มีการสร้างสิง่ ที่มไิ ด้ก่อใหเ้ กดิ ดุลยภาพ

(Trend) (Disequilibrium)ในองค์กร (Equilibrium)ในองค์กร

๕. วัตถุประสงค์ เพอื่ กอ่ ให้เกดิ ความไม่เท่าเทียมกันขนึ้ เพ่อื กอ่ ให้เกดิ ความไมเ่ ทา่ เทียมกันข้นึ

(Objective) ในองค์กร (Unbalance) ในองค์กร (Balance)

๖. ทรัพยากร ทรัพยากรมจี ากดั เปน็ สิ่งทไ่ี ม่ย่งั ยืน จะต้องมที รัพยากรสนับสนนุ อยู่

(Resources) ใชแ้ ล้วมีโอกาสจะหมดไป (Transient) ตลอดเวลาในการทางาน(Stable)

๗. สภาพแวดล้อม/ ค่อนข้างจะยดื หยนุ่ และมีการ ค่อนข้างจะคงที่และมีเสถียรภาพ

บรบิ ท(Context) เปลีย่ นแปลงได้ฉบั พลนั มา(Flexibility) ค่อนข้างสงู (Stability)

๘. ผลลัพธท์ ี่เกดิ ขึน้ ม่งุ ไปสปู่ ระสิทธผิ ล มุ่งผลการทางานส่วนใหญ่ไปสู่

(Results) (Effectiveness)มากกว่าประสิทธภิ าพ ประสิทธภิ าพ (Efficiency)

๙. ทีมงานท่ีใช้ทางาน เน้นเป้าหมาย(Goal)ของงานมากกว่า มงุ่ เน้นบทบาทหน้าทร่ี ับผดิ ชอบ

(Team) ภาระหนา้ ท่ี (Roles)มากกวา่ เปา้ หมาย

๑๐.ลลี าในการทางาน ต้องทางานภายใต้ความเสี่ยงและความ ทางานโดยใช้ประสบการณ์

(Styles) ไม่แนน่ อน(Risk/Uncertainty) (Experience) ทไี่ ม่เส่ยี ง

๑.๙ ปัจจยั ท่สี ่งผลตอ่ ศกั ยภาพของการบริหารโครงการ

๑) ความสามารถและความมอี านาจของผบู้ ริหารโครงการ
๒) ความเหมาะสมขององค์การของโครงการ
๓) ความสามารถและความเหมาะสมของบคุ คลากร
๔) ความพอเพียงของงบประมาณ
๕) ความชัดเจนของแผนการควบคุมโครงการ
๖) ความเหมาะสมของสถานทด่ี าเนนิ โครงการ
๗) ความพร้อมและความเหมาะสมของวสั ดุอุปกรณ์
๘) ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนนิ โครงการ
๙) ความร่วมมือของหน่วยงานท่เี กีย่ วข้อง
๑๐)ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมตอ่

ค่มู อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๔

บทที่ ๒
การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา
(School Project Management)

สถานศึกษาเปน็ หนว่ ยงานทางการศึกษาที่มีภารกจิ ในการจัดการศึกษาให้ทัว่ ถึงและมคี ุณภาพ ใน
การบรหิ ารจัดการของสถานศึกษาตามระบบประกันคณุ ภาพภายใน กาหนดใหส้ ถานศึกษาจดั ทาแผนท่ี
มงุ่ เนน้ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา โดยจดั ทาแผนเปน็ ๒ ระยะ คือ แผนพัฒนาการศึกษา
ขนั้ พ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี และแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี

ตามโครงสรา้ งแผนพฒั นาการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี จะมี
โครงสร้างตง้ั แต่วิสยั ทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถปุ ระสงค์เชงิ กลยทุ ธ์ ตวั ช้ีวัด คา่ เป้าหมาย
กลยุทธ์ริเร่ิมหรือ แนวทางการดาเนนิ งาน และโครงการ/กิจกรรม สาหรับการจดั ทาแผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี
สถานศกึ ษาจะต้องดาเนนิ การดาเนนิ การวเิ คราะหแ์ ผนพฒั นาการศึกษาระยะ ๔ ปี และกาหนดโครงการที่
จะดาเนินงานประจาปี ตามวงเงนิ งบประมาณท่ีได้รบั จดั สรร จึงขอเสนอแนวทางการบรหิ ารโครงการ ดังน้ี

๒.๑ การวางแผนโครงการ (Project Planning)

๒.๑.๑ การเกิดและท่มี าโครงการ( Project conception)
เป็นข้ันตอนเรม่ิ ตน้ ในการจัดทาโครงการ โดยพจิ ารณาถงึ ความจาเปน็ ในด้านต่างๆ วา่ มี

ความต้องการในด้านใด โดยจัดทาเปน็ รา่ งโครงการ (Project proposal) ในการวิเคราะห์ทม่ี าของโครงการ
มี ๓ ลักษณะ ดังน้ี

๑) โครงการปรับปรุงหรอื แก้ไขปัญหาต่าง ๆ (Improvement project) วิเคราะหป์ ญั หา
ทม่ี ีอุปสรรคต่อการบรรลเุ ปา้ ประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งในท่ีน้ีหมายความรวมถึง โครงการ
ปรับสมรรถนะดา้ นต่าง ๆ ขององค์การ (Competency improvement) เพอื่ นาไปสู่
การทางานที่กระตอื รือรน้ มากยิ่งข้นึ ดว้ ย

๒) โครงการริเริ่มหรอื พัฒนานวัตกรรม (Innovative project) ดา้ นต่าง ๆ ท้งั ในสว่ น
ของทุน อปุ กรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจกั ร เทคโนโลยี ความรู้ วทิ ยากร และปัญญาประดษิ ฐ์
ทง้ั หลายทมี่ คี ุณค่าอยา่ งสูงย่ิงต่อองค์การ

๓) โครงการวิจัยและพัฒนา (research and development project) ทง้ั นเ้ี พื่อทุม่ เท
หรอื อุทิศให้กับการค้าควา้ การทาการทดลอง การฝึกปฏบิ ตั ิ การบกุ เบิกหรือนาร่อง

ค่มู ือการบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๕

(Pilot) ในพืน้ ที่หรอื กล่มุ คน เพ่อื หาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจดั การใน
ระยะยาว
๔) โครงการท่เี กิดความสาเรจจ ตามเปาา ประสงค์เชิงกลยุทธ์ในปจั จบุ ัน แลว้ นามาปรบั ปรงุ
พฒั นาให้โดดเด่น กา้ วกระโดดจากเดิม
๕) โครงการทต่ี อบสนองนโยบายในระดับต่างๆ ท้ังนี้ อาจจะนามาบรู ณาการกับโครงการ
ตามประเด็นกลยุทธ์
๒.๑.๒ การออกแบบหรือการจัดทารา่ งโครงการ (Project formulation)
โครงสร้างท่ัวไป : หลกั การเขยี นโครงการท่ีเปน็ โครงการแบบทั่วไปนนั้ เปน็ หลกั การทีอ่ าจ
ประยุกตใ์ ช้ไดค้ ่อนขา้ งกว้างขวางอาจปรบั ขยายให้เหมาะสมกบั ความต้องการในประเด็นตา่ ง ๆ ไดค้ ่อนขา้ ง
สะดวก ตลอดจนอาจนาไปประยุกตใ์ ช้ในการจัดทา Project proposal ในรปู แบบอนื่ ได้ รายละเอียดใน
โครงสรา้ งของโครงการนน้ั แท้ท่จี ริงแลว้ มาจากความพยายามตอบคาถามของผ้บู รหิ าร ซงึ่ เป็นผมู้ อี านาจ
พจิ ารณาและตัดสินใจอนมุ ัตใิ หจ้ ดั ทาโครงการ มีอานาจตดั สนิ ใจในการสนับสนนุ ด้านงบประมาณหรือ
ทรพั ยากรทจ่ี าเป็นสาหรับการดาเนินงานตามโครงการนน้ั คาถามเหลา่ น้นั คือคาตอบเพ่ือใหแ้ สดง
รายละเอียดในหวั ขอ้ ต่อไปน้ี

๑. ช่อื โครงการ
๒. บุคคลหรือหนว่ ยงานที่รับผดิ ชอบ
๓. เวลา
๔. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ/ความสาคัญของโครงการ
๕. วตั ถุประสงค์
๖. เป้าหมาย
๗. วธิ กี ารดาเนินการ
๘. งบประมาณ
๙. การตดิ ตาม ควบคมุ กากับและประเมินผล
๑๐.ผลทคี่ าดว่าจะได้รบั
๑๑.ผ้เู สนอโครงการ
ในแบบฟอรม์ ท่ีกาหนดโครงสรา้ ง ท่ีใช้กนั แตล่ ะในหนว่ ยงานอาจมีรายละเอียดที่แตกตา่ ง
กนั จะมรี ายละเอียดเรอ่ื งใดมากน้อยเพยี งใด ขึ้นอยู่กบั ความต้องการรายละเอียดของหน่วยงานนั้น หรือ
ตามทไี่ ด้กาหนดไว้ในโครงสร้างมาตรฐานในภาคปฏิบตั ิจริงในหน่วยงานในหน่วยงานตา่ งๆ สว่ นใหญ่แล้ว
การเสนอรายละเอียดในโครงการมักจะเปน็ ไปตามโครงสร้างมาตรฐาน หรอื ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

คมู่ ือการบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๖

๒.๑.๓ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ( Project analysis and appraisal)
๑. การคดั เลือกและประเมินโครงการ
- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอื กโครงการ
- การตรวจสอบความสมบรู ณ์ของข้อเสมอโครงการ
- การกลัน่ กรองข้อเสนอโครงการเบ้ืองต้น
๒. การอนุมัตโิ ครงการ (Selection and Approve)
- เสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อผู้อานวยการสานกั งานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจาปงี บประมาณ
- เสนอขอความเหน็ ชอบต่อคณะกรรมการเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษา

๒.๒ การปฏบิ ัติตามโครงการ(Project implementation)
๒.๒.๑ การเตรียมการ( Project implementation preparation)
๑) จัดทาโครงสรา้ งการบรหิ ารโครงการ : เปน็ การดาเนินการตามแผนโดยผจู้ ัดการ
โครงการจะเปน็ ผรู้ ับผิดชอบซึ่งมอี านาจในสายงานหลัก (Line authority) และมี
หน้าทีใ่ นการควบคมุ ดูแลหนว่ ยงานตา่ งๆ ทเี่ กยี่ วข้อง ในกรณีที่เปน็ โครงการใหญ่ซง่ึ
ตอ้ งดาเนินงานในระยะส้ัน การดาเนินงานตามแผนโครงการทุกขนั้ ตอนอาจส้ินเปลือง
เวลา คา่ ใชจ้ า่ ย ตลอดจนทรพั ยากรอื่นๆ ดังน้ันจงึ อาจมีการต้งั ผู้ จดั การโครงการย่อย
ผจู้ ดั การกลมุ่ กจิ กรรม หรอื ผู้จดั การแต่ละกิจกรรมย่อย เพื่อกระจายอานาจหนา้ ที่และ
ความรับผิดชอบ
- คดั เลือกทีมและกาหนดมอบหมายงาน- การจัดทากาหนดการและผงั การกากบั งาน
- กาหนดดา้ นทรัพยากร
๒.๒.๒ การดาเนินการ ( Project implementation)
- ประชุมชแ้ี จงโครงการ ออกคาสัง่ มอบหมายงาน
- มอบหมายงานแก่บุคคล คณะบคุ คล ทีมงาน
- ปฏบิ ัตงิ านตามทกี่ าหนด
- การกาหนดและการดาเนินการประสานงาน
- การตดิ ตามตรวจสอบและการกากบั งานและหรือการนิเทศงาน

๒.๓ การควบคุมโครงการ (Project control)
๒.๓.๑ การตดิ ตามโครงการ (Project monitoring)
๑) การตดิ ตามความก้าวหน้า
๒) การเปรยี บเทียบผลลพั ธ์ท่เี ป็นจรงิ กบั ผลลพั ธ์ที่พยากรณ์ไว้
๓) การวเิ คราะห์ผลกระทบ
๔) การปรับปรงุ

คูม่ ือการบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๗

๒.๓.๒ การประเมนิ โครงการ (Project evaluation)
๑) การประเมินตามช่วงระยะต่างๆของการดาเนินงาน
๒) การประเมินผลรวมเมอื่ ดาเนินเสรจ็ สน้ิ โครงการ
๓) การประเมนิ ผลกระทบโครงการ

๒.๔ การยุตโิ ครงการ (Project termination) เป็นข้นั ทีก่ ารดาเนินการสน้ิ สุดลง ตามระยะเวลาท่ี
กาหนดไว้ในโครงการ โดยผจู้ ดั การโครงการจะต้องรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานต่อผบู้ รหิ ารระดบั สูงตามสาย
การบงั คบั บัญชา เพ่อื ให้ทราบถึงการปฏิบตั งิ านว่า ประสบความสาเร็จมากน้อยเพยี งใด ซึ่งถอื วา่ เป็นการ
สน้ิ สดุ การปฏบิ ัติงานสาหรับโครงการน้ี

คมู่ ือการบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๘

บทที่ ๓
การออกแบบหรือการจดั ทาร่างโครงการ (Project formulation)

การจัดทาโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติการปฏิบตั ิ จดั ทาเสนอเพ่ือพจิ ารณาคัดเลือกจดั เข้าแผน
หรือเพ่ือให้พิจารณาเป็นโครงการในแผน รายละเอียดทีเ่ สนอจะเป็นรายละเอยี ดท่ีทาเสนอให้ผบู้ รหิ ารหรือผู้
มีอานาจอนุมตั ิหรือผทู้ ท่ี าหน้าที่วิเคราะหโ์ ครงการ ไดว้ ิเคราะหแ์ ละพจิ ารณาจัดโครงการเข้าเป็นส่วนของ
แผน เป็นแบบทีท่ าเสนอให้พิจารณาเรียกวา่ Project proposal โดยท่ัวไปแล้วตอ้ งแสดงให้เหน็ ถึงสิ่ง
สาคัญๆ ในโครงการที่ผู้เสนอโครงการจะต้องระบุให้ชดั เจน จะต้องให้รายละเอียดใหส้ มบูรณท์ กุ ส่วน เพื่อ
ช่วยให้ผู้ทาหน้าทีพ่ จิ ารณา เข้าใจโครงการไดเ้ ป็นอย่างดี ให้ได้ทราบรายละเอียดอยา่ งแน่ชัด รายละเอยี ด
เหล่านัน้ จะมบี ทบาทสาคัญยิ่งที่จะชว่ ยใหม้ ีการตัดสนิ ใจได้อย่างเหมาะสม คืออยา่ งน้อยต้องมรี ายละเอียดที่
แสดงใหเ้ ห็นว่า ตอ้ งการทาอะไร จะทาอยา่ งไร ดว้ ยวธิ ีใด จะต้องใชง้ บประมาณสักเทา่ ใด จะรู้อยา่ งไรวา่ ถา้
ตกลงใหท้ าแล้วจะดาเนนิ งานจนบรรลุตามทไี่ ด้กาหนดไว้

ในทางปฏบิ ตั ิตามปกติทั่วไป การเขียนโครงการ หรอื การจดั ทาโครงการเพื่อเสนอในหน่วยงานใด
ก็มักจะต้องใชแ้ บบฟอร์มโครงการ หรอื เขียนเสนอตามโครงสร้างของโครงการ ที่หน่วยงานนั้นกาหนดไว้
เป็นหลกั และแนวปฏบิ ัติเฉพาะทห่ี นว่ ยงานน้นั ยดึ ถอื เปน็ หลักกากับการปฏบิ ตั ิ ซ่ึงในเร่ืองนี้ ผจู้ ดั ทา
โครงการเสนอ จะต้องปฏบิ ัตใิ หถ้ กู ต้อง ใหเ้ ปน็ ไปตามแนวท่ีกาหนดไวเ้ สมอ ซ่งึ แต่ละแบบของการเสนอ
โครงการ แตล่ ะระบบโครงสร้างของโครงการจะมีรายละเอียดมากบา้ งน้อยบ้างแตกต่างกันไป

๓.๑ รายละเอยี ดตามหัวขอ้ ในโครงสร้างของโครงการ

๓.๑.๑ ขอ้ มูลท่วั ไปของโครงการ

๑. ชือ่ โครงการ ชอ่ื โครงการเปน็ สว่ นท่ีจะบอกให้ทราบวา่ จะทาอะไร โครงการนนั้ ต้องการ

จะทาสิ่งใด จัดทาโครงการขน้ึ มาเพื่อทาอะไร ชอ่ื โครงการสว่ นใหญม่ ักจะ

มาจาก ชอ่ื งานทป่ี ฏิบตั ิ เชน่ โครงการปรบั ปรงุ ………. โครงการการ

จดั ทา………….โครงการวิจัย………โครงการสง่ เสรมิ ………..ชื่อโครงการอาจ

เป็นชือ่ ทม่ี าจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรม เชน่ โครงการสัมมนา …..

คมู่ อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๙

โครงการประชมุ ปฏิบตั ิการ………หลักการสาคญั สาหรับการระบชุ ื่อ

โครงการก็คือใช้ข้อความท่ี สั้น – กะทัดรัด – ชดั เจน เพราะถ้าไม่เป็นไป

ตามหลักการดังกล่าว ความสับสนจะเกดิ ขึ้นได้ง่าย หรอื มฉิ ะน้ันก็จะต้อง

กาหนดรายละเอยี ดอื่นเพิ่มประกอบไวด้ ว้ ย เชน่ ตอ้ งมีขอบข่ายและ

ความหมายของโครงการ และประเด็นอนื่ ๆประกอบไว้ดว้ ยเพ่อื ขยาย

ความให้เปน็ ทเ่ี ขา้ ใจตรงกนั ทาให้เกิดไม่ประหยัดตามหลักการของวธิ ี

วทิ ยาในการวางแผน ดงั นน้ั หลกั สาคัญชื่อโครงการคือ ส้นั กะทัดรัด

ชดั เจน

๒. หน่วยรบั ผดิ ชอบโครงการ หนว่ ยรบั ผดิ ชอบโครงการ เปน็ การระบุถึง หน่วยงานตามโครงสรา้ ง

ขององค์กรที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่มีภารกิจสัมพันธ์กับผ้รู ับผดิ ชอบ

โครงการ

๓. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ ในหวั ข้อผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการน้ี ตอ้ งการรหู้ รือถามถึงตัวผดู้ ูแลการ

ปฏิบตั ิงาน โครงการทเ่ี สนอ หรอื ถามถงึ ตัวบคุ คลและหน่วยงานที่

รับผดิ ชอบการปฏบิ ัติโครงการ รายละเอยี ดในสว่ นน้ี จะแสดงถึงบุคคล

หรือหน่วยงานท่รี บั ผดิ ชอบเพื่อพิจารณาถงึ ความนา่ เชอ่ื ถือของบคุ คล

ผ้ดู แู ลการปฏบิ ตั ิงานของโครงการที่เสนอ และเพื่อตรวจสอบความสัมพนั ธ์

ของโครงการกบั ขอบเขตความรับผดิ ชอบหน่วยงาน

๔. ลักษณะโครงการ เป็นการบ่งบอกถงึ ลกั ษณะโครงการ

 โครงการต่อเน่ือง ดูจากวัตถุประสงคข์ องโครงการ

 โครงการใหม่

๕. ระยะเวลาดาเนินการ เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานตามโครงการ รายละเอียดในเรอ่ื เวลา จะ

แสดงถึงเวลาที่ใช้และชว่ งเวลา หมายถงึ เวลาท่ีต้องใช้ในการดาเนนิ

โครงการนัน้ ทั้งหมด ตั้งแต่ตน้ จนแล้วสน้ิ วา่ จะต้องใชเ้ วลาทั้งหมดเท่าใด

และแสดงให้เหน็ ว่าจะใช้เวลาในชว่ งเวลาใดถงึ เวลาใด หลกั สาคญั ในเร่ือง
เวลากค็ อื ต้องการทราบการใช้เวลาในการดาเนนิ งาน ซ่งึ ครอบคลุม

ระยะเวลาท้ังหมดและชว่ งเวลาทใ่ี ช้เพ่ือจะไดป้ ระเมนิ ความเหมาะสมใน

การใชเ้ วลา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แนวการใชเ้ วลาทั้งหมดและการ

ใชเ้ วลาตามช่วงระเวลา ตามที่กาหนดไวใ้ นโครงการวา่ มคี วามเหมาะสม

เพียงใด มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

๖. สนองกลยทุ ธ์ เป็นการบง่ บอกถงึ การตอบสนองต่อความสาเร็จตามกลยุทธ์ทก่ี าหนด

ในแผนพฒั นาการศึกษา หรือแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี

คู่มอื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๑๐

๗. สนองมาตรฐาน เป็นการบ่งบอกถงึ การตอบสนองตอ่ ความสาเรจ็ ของมาตรฐาน
การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐานหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั

๓.๑.๒ รายละเอยี ดโครงการ

๘. หลักการและเหตผุ ล สว่ นน้ีจะตอบคาถามว่า ทาไมต้องทาโครงการนนั้ แสดงถงึ เหตผุ ลความ

จาเปน็ และที่มาของการจดั ทาโครงการนน้ั ว่า มีเหตุสมควรอยา่ งไร ทาไมจึง

ต้องจัดทาโครงการนนั้ ขนึ้ เรอ่ื งนั้นสาคญั มากน้อยแค่ไหน ข้อมูลทใี่ ช้แสดง

เหตุผลท่ีมาของโครงการมาจาก

 ปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา

 นโยบาย/แผนพัฒนาการพัฒนา

 เกณฑ์มาตรฐานของงาน

 แผนดาเนินงานไปสสู่ ภาพความคาดหวงั ในอนาคต หรืออาจเปน็ เหตุผล

มาจากหลักการในเร่ืองน้ัน

 ทฤษฎที างวิชาการท่ียดึ ถือกันในเรือ่ งน้นั ๆ

ผู้เสนอโครงการจะตอ้ งให้เหตุผล หรือแสดงถึงท่ีมาและความจาเป็นในการจัดทา
โครงการให้ชัดเจน แสดงขอ้ มลู มตี ัวเลขสนับสนนุ ให้มนี า้ หนกั แสดงใหเ้ หน็ ความ
เหมาะสมหรือความจาเปน็ ของการจดั ทาโครงการน้นั

๙. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ เปน็ สง่ิ ที่แสดงให้เหน็ ว่า ถ้าให้ทาตามทโี่ ครงการกาหนด

วัตถุประสงค์ แลว้ จะเหนจ ผลงานใดเกิดขึน้ ผลิตผลทีจ่ ะเกิดข้ึนคอื อะไร จะไดเ้ หน็ ผลผลิตหรือผลงานใด

ทีเ่ ป็นชนิ้ เปน็ อัน ถ้าผู้พิจารณาโครงการได้ตัดสนิ ใจใหท้ าโครงการแลว้ ผลสุดทา้ ยท่ีเกดิ จาก

การปฏิบตั ติ ามโครงการน้นั คืออะไร จะไดผ้ ลงานใดเกดิ ขนึ้ หลกั การเขียนข้อความทแ่ี สดง

วตั ถุประสงค์ ต้องระบุชดั เจน ต้องมลี ักษณะจาเพาะเจาะจง ไมค่ ลุมเครอื ไมท่ าให้

ตีความหมายหรือแปลความหมายไดห้ ลายอย่าง วตั ถุประสงค์ของโครงการจะแสดงให้เห็น

เป็นผลงาน หรอื ผลผลิตท่คี าดหวงั จะได้จากการทาโครงการนั้น แสดงช้ินงาน เน้ืองานแสดง

ถึงสงิ่ ทีต่ ้องการให้เกดิ ขึ้น หลักสาคญั ท่ีใชก้ ากับขอ้ ความที่แสดงวตั ถปุ ระสงค์ระดบั โครงการ

กค็ ือ จาเพาะเจาะจง วดั ได้ นับได้ เปน็ ส่งิ ที่ทาได้ เป็นเร่ืองจริง หรือเปน็ สง่ิ ที่เป็นไปได้ และ

เป็นสิ่งทอี่ าจทาใหส้ าเรจ็ ได้ในเวลาอนั สมควร ตวั อยา่ ง เชน่

 เพอ่ื ทราบจานวนประชากรในกลุ่มอายตุ ่าง ๆ ในเขตบริการของโรงเรยี น

คูม่ อื การบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๑

๑๐.  เพอื่ รายงานสถิตแิ นวโน้มการออกกลางคนั ของนกั เรยี นในชว่ งระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.….- ปี
เปาา หมาย พ.ศ………

 เพ่อื ให้ผเู้ ข้ารบั การอบรมมที ักษะเบื้องต้นในการ
- การจัดทาโครงการ
- วิเคราะห์นโยบายและแผนเพอื่ กาหนดโครงการใหส้ อดคล้องกนั ได้
- จัดทาแผนการตดิ ตาม ควบคุมกากบั และประเมนิ โครงการได้
เป็นการกาหนดผลงานในชว่ งระยะเวลาต่าง ๆ ของการปฏบิ ตั ิงาน จะแสดงให้เห็นว่าจะ

ปฏบิ ัติงานอย่างไรในจานวนเท่าใด ในเง่ือนเวลาอยา่ งไร เพ่ือนาไปสู่การบรรลวุ ัตถปุ ระสงค์
โครงการนั้น เปา้ หมายเป็นลักษณะวตั ถุประสงคเ์ ฉพาะประกอบของแตล่ ะวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

เปา้ หมายจะแสดงได้เชงิ ปรมิ าณ บอกลกั ษณะทแี่ สดงคุณภาพ หรอื อาจแสดง
ลักษณะเฉพาะอยา่ งใด อย่างหน่งึ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ใน
โครงการนน้ั และเป้าหมายมักจะถูกกากับด้วยเงื่อนไขของเวลา
ตัวอย่าง

 ฝกึ เจ้าหนา้ ทรี่ ะดับจงั หวัด จานวน 250 คน ในเวลา 6 เดือน นับต้ังแตเ่ ริ่มต้นโครงการ

 ดาเนินงานในพืน้ ทเี่ ขตรอบนอกเสร็จภายใน 120 วนั และดาเนินงานในพื้นทสี่ ่วนใน
เสร็จใน 60 วนั ภายหลงั จากเสรจ็ งานในพน้ื ที่เขตรอบนอกแลว้

๑๑. วิธีดาเนินการ วธิ ดี าเนนิ การใหบ้ รรลเุ ป้าหมายการปฏิบตั งิ าน และบรรลุวัตถุประสงค์
แตล่ ะข้อจะแสดงวธิ ปี ฏบิ ตั ิ แสดงกจิ กรรมตามลาดบั ข้ันตอนในการดาเนนิ
กิจกรรม เพอ่ื ใหบ้ รรลวุ ัตถปุ ระสงค์ของโครงการ หรือเพอ่ื ให้บรรลตุ าม
เป้าหมายต่างๆทก่ี าหนดไว้ ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลวุ ตั ถุประสงคน์ ัน้ ๆ ของ
โครงการท่ัวไป สว่ นน้ีของโครงการ จะเปน็ ลักษณะเป็น Action plan
หรอื Operation plan แสดงสาระสาคัญของกจิ กรรม แสดงข้ันตอนการ
ดาเนินงานท่รี ะบุกจิ กรรม ชว่ งเวลาการปฏบิ ตั ิ ผู้รบั ผดิ ชอบแตล่ ะส่วนและ
วธิ กี ารเฉพาะเทคนิคเฉพาะสาหรบั การวางแผนปฏิบัติ หรอื การวางแผน
ทางาน (Action Planning หรือ Operation plan) นัน้ มมี ากมายหลายวธิ ี
หลายเทคนิคดว้ ยกัน นบั ได้ต้งั แต่เทคนิคงา่ ย ๆ ซ่งึ กาหนดเป็นแบบรายการ
ปฏบิ ตั ิ (Listing) จนถึงเทคนิคทกี่ ้าวหนา้ สลบั ซบั ซอ้ น เชน่ PERT และ
CPM ซง่ึ ผู้วางแผนจะต้องเลือกใชเ้ ทคนิค ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ
กจิ กรรมท่ีตอ้ งปฏบิ ัติ หรือมิฉะนน้ั กต็ ้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่หนว่ ยงานน้นั ได้กาหนด

คู่มือการบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๒

๑๒. งบประมาณ โดยหลกั วิชาการทางการวางแผนแลว้ สว่ นที่วา่ ด้วยเรอื่ งงบประมาณนั้น คือ
ส่วนที่ตอบวา่ จะต้องใชเ้ งินสักเท่าใด และเอามาจากไหน จะเป็นเรื่องท่ี
๑๓. การประเมนิ ผล เกย่ี กวบั ทรัพยากรทจี่ าเปน็ สาหรับการดาเนนิ งานตามโครงการ ซ่งึ จะต้อง
๑๔. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ บั แจกแจงตามรายการ ตามปริมาณ ตามประเภทงบประมาณ สิง่ ทีจ่ ะต้อง
๑๕. ผู้เสนอโครงการ แสดงคอื

 ยอดรวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการนั้น

 รายละเอียดค่าใชจ้ ่ายแตล่ ะกิจกรม/รายการและประเภทแต่ละรายการ

 แหล่งสนับสนนุ แหลง่ งบประมาณ แหล่งทรพั ยากรอื่นที่เกีย่ วขอ้ ง
เป็นการระบุรายละเอยี ดการประเมินผลโครงการ ทจ่ี ะบ่งบอกถึง

ความสาเรจ็ ของโครงการตามวัตถุประสงค์ โดยกาหนด...

 ตัวชวี้ ัดความสาเรจ็ ของโครงการ

 วธิ ีการวดั ผล

 เครอื่ งมือที่ใชใ้ นการวดั และประเมินผลโครงการ
ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ ับจากโครงการ หมายถึง ผลพลอยได้ หรือผลประโยชนท์ ่ี
เป็นผลพลอยได้ เปน็ ผลทอี่ าจได้รับนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ แสดงให้
เหน็ ว่า โครงการนจ้ี ะมีผลพลอยได้อะไร ผลพลอยไดท้ ่นี ่าจะไดร้ บั เพิ่มเป็น
พิเศษมอี ะไรอีกบา้ ง
ขอ้ มูลในสว่ นนี้มงุ่ ตอบคาถามวา่ ใครเปน็ ผูร้ า่ งโครงการ ใครเป็นผจู้ ัดทาร่าง
โครงการมาเสนอถา้ ต้องการรายละเอียดเพิม่ เตมิ หรือต้องการปรับปรุงแก้ไข
โครงการ จะตดิ ต่อผใู้ ด

คมู่ อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๓

๓.๒ แบบฟอรม์ โครงการทัว่ ไป

โครงการ.........................................................................................................................................................
แผนงาน........................................................................................................................... ..............................
หน่วยรับผิดชอบโครงการ.................................................................................................. ............................
ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ....................................................................................................................................
ลกั ษณะโครงการ............................................................................................................................. ..............
ระยะเวลาดาเนินการ............................................................................................................................ .........
สนองกลยุทธ์ที่...................................................................................................... ............................
สนองมาตรฐานท่ี ..........................................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล
.................................................................................. .................................................................................

....................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................ ............................................
............................................................................................... .........................................................................

๒. วัตถปุ ระสงค์
๒.1 .........................................………………………………………………………………………………………………

.................................................................................. ......................................................................................
๒.๒ ……………………………………………………………………………………………….......................................

........................................................................................ ................................................................................

๓. เปาาหมาย
เชิงปรมิ าณ
๓.๑.........................................……………………………………………………………………………………………………..
๓.๒……………………………………………………………………………………………….................................................

คู่มอื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๔

เชิงคุณภาพ
๓.๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.๔…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔. วธิ ีการดาเนินงาน

กจิ กรรม/ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผดิ ชอบ
กจิ กรรมที่ ๑.........................................
ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน
๑.๑.........................................................
๑.๒.........................................................

กจิ กรรมที่ ๒ .........................................
ขั้นตอนการดาเนนิ งาน
๒.๑........................................................
๒.๒.........................................................

๕. สถานที่ดาเนนิ โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๖. งบประมาณ

๖.๑ ใชง้ บประมาณจากแผนงาน.....................................................................จานวน......................บาท

๖.๒ รายละเอยี ดการใช้งบประมาณ

กจิ กรรม/รายการ ประเภทค่าใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณ เงินนอก รวม
ตอบแทน ใชส้ อย วสั ดุ รวม งบประมาณ

กิจกรรมท่ี ๑.....................................

ค่าใชจ้ ่าย

๑.๑ ……….........................................

๑.๒..............................………………….

คู่มอื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๕

กิจกรรมที่ ๒
๒.๑...............................………...........
๒.๒.................................……………….

รวม

๗. การประเมินผล วธิ ีการประเมิน เครือ่ งมอื ท่ีใช้
ตัวช้ีวัดความสาเรจ็

๘. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................................................

ผู้เสนอโครงการ
(……………………………………………)
ตาแหนง่ ..........................................................................

ผูเ้ หน็ ชอบโครงการ
(……………………………………………)
ตาแหนง่ ..........................................................................

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(……………………………………………)
ตาแหนง่ ..........................................................................

คู่มือการบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๖

๓.๓ แบบฟอร์มการเขียนโครงการเก่ียวกบั การประชุม สมั มนา อบรม

โครงการ................................................................................................................. ........................................
แผนงาน........................................................................................................................... ..............................
หน่วยรับผิดชอบโครงการ..............................................................................................................................
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ....................................................................................................................................
ลกั ษณะโครงการ............................................................................................................................. ..............
ระยะเวลาดาเนนิ การ.....................................................................................................................................
สนองประเดจนกลยทุ ธ์ท่ี..................................................................................................................................
สนองมาตรฐานท่.ี ..........................................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................. ......................................

....................................................................................................................................................... .................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................................

๒. วตั ถุประสงค์
๒.1 .........................................………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................
๒.๒ ……………………………………………………………………………………………….......................................

........................................................................................................................................................................

๓. เปาาหมาย
เชงิ ปริมาณ

ค่มู อื การบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๑๗

๓.๑.........................................……………………………………………………………………………………………………..
๓.๒……………………………………………………………………………………………….................................................
เชิงคุณภาพ
๓.๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.๔…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔. วธิ กี ารดาเนนิ งาน

กจิ กรรม/ขนั้ ตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน ผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรมท่ี ๑.........................................
ข้ันตอนการดาเนินงาน
๑.๑.........................................................
๑.๒.........................................................

กจิ กรรมที่ ๒ .........................................
ข้นั ตอนการดาเนินงาน
๒.๑........................................................
๒.๒.........................................................

กิจกรรมที่ ๓ .........................................
ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน
๓.๑........................................................
๓.๒.........................................................

๕. หลกั สูตรการอบรม เวลา(ชม.)
เนื้อหา .................
.................
๑........................................................................... .................
๒........................................................................... .................
๓........................................................................... .................
๔...........................................................................
๕...........................................................................

คู่มอื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๑๘

รวม .................

๖. สถานทดี่ าเนนิ โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๗. งบประมาณ

๗.๑ ใชง้ บประมาณจากแผนงาน.....................................................................จานวน......................บาท

๗.๒ รายละเอยี ดการใชง้ บประมาณ

กจิ กรรม/รายการ ประเภทคา่ ใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณ เงินนอก รวม
ตอบแทน ใช้สอย วสั ดุ รวม งบประมาณ

กจิ กรรมที่ ๑.....................................

ค่าใช้จ่าย

๑.๑ ……….........................................

๑.๒..............................………………….

กิจกรรมท่ี ๒

๒.๑...............................………...........

๒.๒.................................……………….

รวม

๘. การประเมินผล

ตวั ช้วี ัดความสาเร็จ วิธกี ารประเมนิ เครอ่ื งมือท่ีใช้

๙. ผลท่คี าดวา่ จะได้รบั
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผเู้ สนอโครงการ
(……………………………………………)
ตาแหนง่ ..........................................................................

คมู่ อื การบริหารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๑๙

ผ้เู หน็ ชอบโครงการ
(……………………………………………)
ตาแหน่ง..........................................................................

ผู้อนุมตั โิ ครงการ
(……………………………………………)
ตาแหน่ง..........................................................................

บทท่ี ๔

การวเิ คราะห์โครงการบรรจุในแผนปฏิบตั ิการ

๔.๑ รูปแบบที่ ๑ การวเิ คราะห์โดยใช้การตดั สินของผู้เช่ยี วชาญ(Expert Judgment)

เป็นการวเิ คราะห์ โดยใชด้ ัชนีความสอดคลอ้ ง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ของข้อคาถามทีก่ าหนดข้นึ ในประเด็นทีเ่ ก่ยี วข้องกับโครงการ

ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบวเิ คราะห์โครงการ

รายการพิจารณา ผลการพิจารณา

๓๒๑

๑. มีข้อมูลยืนยนั ชดั เจนเหตุผลและความจาเป็น

๒. โครงการตอบสนองเหตผุ ลและความจาเป็น

๓. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการมคี วามเปน็ ไปได้ในการดาเนนิ การ

๔. วัตถปุ ระสงค์ของโครงการสามารถวดั ได้ ประเมินได้

๕.วตั ถุประสงคข์ องโครงการสามารถจัดกจิ กรรมดาเนนิ งานใหบ้ รรลไุ ด้

๖. โครงการมีขอบเขตเวลาท่ีแนน่ อนในการปฏิบัติงาน

๗. วตั ถุประสงค์ของโครงการสมเหตสุ มผลสอดคลอ้ งกับปัญหา

๘. วธิ ีดาเนนิ การของโครงการสอดคลอ้ งกบั วตั ถุประสงค์

๙. ความสัมพันธต์ ่อเน่ืองระหว่างกจิ กรรม

๑๐. กิจกรรมเป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการที่เหมาะสม

๑๑.ระยะเวลาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทจี่ ะทางานใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายได้

๑๒. คา่ ใชจ้ า่ ยเหมาะสมกบั โครงการ

๑๓. มีการตดิ ตามประเมินผลที่ชัดเจน

๑๔. ประโยชน์ของโครงการเหมาะสม

คมู่ อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๒๐

๑๕. มผี รู้ ับผดิ ชอบโครงการชัดเจน

เกณฑ์การตดั สนิ โครงการ

น้าหนกั รวมต่ากวา่ ๓๐ ยูใ่ นเกณฑ์ไม่ควรอนุมัติให้ดาเนินโครงการ

นาหนักรวม ๓๑ – ๓๕ อยใู่ นเกณฑ์ควรนาไปปรบั แก้โครงการตามท่ผี ู้วิเคราะหเ์ สนอแนะนาเขา้ พิจารณาใหม่

นา้ หนักรวม ๓๖ – ๔๐ จะอยู่ในเกณฑ์ ควรอนุมัติให้ดาเนินโครงการได้แต่ต้องปรับแกก้ ่อน

นา้ หนกั รวม ๔๑ – ๔๕ จะอย่ใู นเกณฑ์ ควรอนมุ ัติให้ดาเนนิ โครงการได้

๔.๒ รปู แบบท่ี ๒ การวเิ คราะหค์ วามสมบรู ณ์หรอื ความถูกต้องของโครงการ

คะแนน ๑ หมายถงึ น้อย หรอื ไม่มี ๒ หมายถงึ ปานกลาง และ ๓ หมายถงึ มาก

ประเดนจ โครงการ ประเดนจ การวเิ คราะห์ คา่ คะแนนทไ่ี ด้ รวม
1 23

๑. ช่ือโครงการ ๑.๑ ความถูกต้อง ชัดเจน

๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม

๑.๓ อา่ นเขา้ ใจงา่ ย เร้าใจ

๒. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ

๓. หลกั การและ ๓.๑ แสดงความเปน็ มาชัดเจน

เหตุผล ๓.๒ มีข้อมลู ทฤษฎี สนับสนนุ

๓.๓ บอกความตอ้ งการแกป้ ญั หาหรือพฒั นา

๔. วัตถุประสงค์ ๔.๑ บอกส่งิ ที่ตอ้ งการใหเ้ กดิ หลงั ดาเนินโครงการ

๔.๒ มีความเปน็ ไปได้

๔.๓ สอดคลอ้ งกบั กจิ กรรมทที่ า

๕. เป้าหมาย ๕.๑ แสดงผลงานในเชงิ ปรมิ าณหรอื คณุ ภาพ

๕.๒ ระบุกลมุ่ ท่จี ะดาเนินงาน

๕.๓ ระบุจานวนหรือวนั เวลาสถานทที่ ่ีจะดาเนินการ

๖. กจิ กรรมและ ๖.๑ ลาดบั กิจกรรมอยา่ งต่อเนือ่ ง

ดาเนินงาน ๖.๒ กจิ กรรมระบุวันเวลาที่ดาเนนิ การ

๖.๓ กจิ กรรมระบผุ ้รู บั ผดิ ชอบในแตล่ ะกิจกรรม

7. รายละเอียด ๗.๑ การเขยี นงบประมาณคานงึ ถงึ ความประหยดั

การใช้ ๗.๒ งบประมาณคานวณถกู ต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงั

งบประมาณ ๗.๓ ความคมุ้ คา่ เหมาะสม เพยี งพอของงบประมาณ

๘. การประเมนิ ผล ๘.๑ ตวั ชี้วดั สามารถวดั ได้

๘.๒ บอกวธิ ีการทจี่ ะประเมนิ

๘.๓ บอกเครือ่ งมือทใี่ ชป้ ระเมนิ

๙. ผลทค่ี าดว่าจะ ๙.๑ บอกผลที่คาดวา่ จะได้รบั หลงั ส้นิ สดุ โครงการ

ได้รบั ๘.๒ ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ บั บอกเป็นผลลพั ธ์ (Outcomes)

คมู่ อื การบริหารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๒๑

๙.๓ ผลท่ีคาดวา่ จะได้รบั สูงกวา่ วตั ถุประสงค์
รวม / เฉล่ยี
เกณฑ์การตัดสินโครงการ

นา้ หนกั รวมต่ากว่า ๔๕ อยู่ในเกณฑ์ไมค่ วรอนมุ ตั ิให้ดาเนินโครงการ
นาหนักรวม ๔๖ – ๕๕ อยใู่ นเกณฑ์ควรนาไปปรับแก้โครงการตามท่ีผู้วิเคราะห์เสนอแนะนาเขา้ พจิ ารณาใหม่
นา้ หนักรวม ๕๖ – ๖๕ อยู่ในเกณฑ์ควรอนมุ ตั ิใหด้ าเนินโครงการไดแ้ ตต่ อ้ งปรบั แก้กอ่ น

นา้ หนักรวม ๖๖ – ๗๕ อยู่ในเกณฑ์ควรอนมุ ตั ิให้ดาเนบนิ ทโคทรงกี่ ๕ารได้

การรายงานผลโครงการ

แบบรายงานผลโครงการ

ตัวอย่าง
แบบรายงานผลการดาเนนิ งานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

ชื่อโครงการ......................................................................................... ...........................................................

แผนงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนว่ ยทีร่ บั ผดิ ชอบ………………………………………………………………………………………………………………………….

ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

๑................................................................กลุ่ม..................................... ...............................

๒................................................................กลุ่ม...................................................................

สอดกบั ประเดน็ กลยุทธท์ ี่ .............................................................................................................................

สถานะโครงการ  ยงั ไมด่ าเนนิ การ  อยู่ระหวา่ งดาเนินการ  ดาเนินการเสรจ็ แลว้

๑. วตั ถปุ ระสงค์
4.1............................................................................................ ....................................
4.2.......................................................................................... .......................................
4.3.......................................................................................... .......................................

๒. เปา้ หมาย
เชิงปริมาณ
๒.๑ .................................................................................................................................
๒.๒................................................................................................................................

คู่มอื การบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๒๒

เชิงคณุ ภาพ
๒.๓.................................................................................................................................
๒.๔.................................................................................................................................

๓. ผลการดาเนินงานตามระยะเวลา

กิจกรรมสาคัญ ระยะเวลาดาเนินกจิ กรรม เปน็ ไปตามเวลา ไมเ่ ป็นไปตามเวลา

ตามแผน ปฏิบตั ิจรงิ

๑......................................

๒...................................

๔. ผลการดาเนินงานตามเปาา หมายกจิ กรรม

กจิ กรรมสาคัญ ผลการการดาเนนิ งานตามกจิ กรรมสาคญั เป็นไปตาม ไม่เปน็ ไปตาม
เป้าหมายกจิ กรรม ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย เปา้ หมาย

๑......................................

๒......................................

๕. ผลการดาเนนิ งานตามตวั ชว้ี ดั ความสาเรจจ เป็นไปตามตัวชวี้ ดั ไมเ่ ป็นไปตามตัวชีว้ ดั
ตัวช้ีวดั ความสาเรจจโครงการ ผลการดาเนนิ งานตามตวั ชีว้ ัด ความสาเร็จ ความสาเร็จ

ความสาเรจจ
๑......................................
๒......................................

๖. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ

๖.๑ งบประมาณโครงการทั้งหมด....................บาท

๖.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสาคัญ งบประมาณที่ ผลการเบิกจา่ ย รวม คงเหลอื

ได้รบั อนุมตั ิ ค่าตอบแทน ค่าใชส้ อย ค่าวัสดุ

๑.....................................

๒.....................................

ค่มู ือการบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๒๓

รวม

๗. ปญั หา/อุปสรรคและขอ้ เสนอแนะแนวทางแกไ้ ขการดาเนินงาน (ดา้ นบุคลากร ดา้ นวัสดุอปุ กรณ์
ดา้ นงบประมาณ ดา้ นประสานงาน)

๗.๑ ปัญหา/อปุ สรรคการดาเนนิ งาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

๗.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

๗.๓ งานทจ่ี ะดาเนินต่อหลงั จากการดาเนินงานโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(...............................................................)
ตาแหนง่ ………………………….....................................................

ผ้รู ายงาน

๘. ความคิดเหจนของผู้บรหิ ารตามลาดบั ชัน้
ความคิดเหจนของหวั หนา้ กลุ่ม

..................................................................................................................................................

(.....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ความคิดเหนจ ของรองผู้อานวยการโรงเรยี น
............................................................................................................................. .....................

(...........................................................)
ตาแหนง่ ...................................................

ความคิดเหจนของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................. .....................

(...............................................................)
ตาแหน่ง...................................................

คูม่ อื การบรหิ ารโครงการระดับสถานศึกษา (School Project Management) ๒๔

ภาพประกอบการดาเนนิ งานตามโครงการ/กจิ กรรม (ไม่เกิน 8 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ดว้ ย )
ค่มู ือการบริหารโครงการระดับสถานศกึ ษา (School Project Management) ๒๕


Click to View FlipBook Version