The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beberryl31, 2021-03-31 06:38:35

albert-einstein-history (TAMIL)

albert-einstein-history-in-tamil

Keywords: HISTORY

ஆல்஧ர்ட் ஍ன்ஸ்டைன் யளழ்க்டை யப஬ளறு

(Albert Einstein History in Tamil)

கைளட்஧ளட்டு இனற்஧ின஬ழன் தந்டத ஋ன்று ைபேதப்஧டும் ஆல்஧ர்ட்

஍ன்ஸ்டைன் (Albert Einstein) ைணிதத் தழ஫டநைள் கைளண்ை எபே இனற்஧ினல்

அ஫ழஞர் ஆயளர். இபே஧தளம் த௄ற்஫ளண்டின் நழை ப௃க்ைழனநள஦

அ஫ழயின஬ள஭பளைப் க஧ளதுயளைக் ைபேதப்஧டுைழ஫ளர். ஥ழட஫க்கும்

ஆற்஫லுக்கும் உள்஭ கதளைர்பு கு஫ழத்து இயர் உபேயளக்ைழன சூத்தழபநள஦ E =

mc2 தளன் இதுயடப உ஬ைழக஬கன நழைச் சழ஫ந்த சநன்஧ளைளைக்

ைபேதப்஧டுைழ஫து. இந்த ஧ளர்ப௃஬ள தளன் அணுகுண்டின் அடிப்஧டைனளகும்.

இடய தயிப ஋க஬க்ட்பளன்ை஭ின் கசனல்஧ளட்டை யி஭க்கும் Photoelectric
Effect, அணுக்ை஭ின் துடணத் துைள்ை஭ின் கசனல்஧ளட்டை யி஭க்கும்
Quantum Theory ஋஦ உ஬ைம் அதுயடப கைள்யிப்஧ைளத யிரனங்ைட஭ச்
கசளன்஦யர் ஍ன்ஸ்டைன். அகத க஧ள஬ அண்ை சபளசபங்ை஭ின்
கசனல்஧ளட்டை யி஭க்ை ஥ழபெட்ை஦ின் தத்துயங்ைள் க஧ளதளது ஋ன்஫
஥ழட஬னில், த஦து சழ஫ப்பு சளர்஧ினல் கைளட்஧ளட்டை (special theory of relativity)
ப௃ன் டயத்து, ஧ல்கயறு சழக்ை஬ள஦ கைள்யிைல௃க்கு யிடை கதடித் தந்தளர்.

க஧ளட்ைளன்ைள், எ஭ினின் கயைம், ஧ிப஧ஞ்சத்தழன் இனக்ைம் ஋஦ ஋ல்஬ள
யடைனள஦ ஥ய஦ீ இனற்஧ினல் ஆபளய்ச்சழைட஭ப௅ம் அடுத்த ஥ழட஬க்குக்
கைளண்டு கசன்஫யர் ஍ன்ஸ்டைன்.

Tamilsirukathaigal.com Page 1

இயரின் யளழ்டைனில் ஥டைக஧ற்஫ சழ஬ ப௃க்ைழன ஥ழைழ்வுைட஭
இக்ைட்டுடபனில் ைளண஬ளம்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் (Albert Einstein) நளர்ச் 14 ஆம்
கததழ, 1879 ஆம் ஆண்டு கெர்ந஦ினில் உல்ம்
஋ன்னுநழைத்தழல் ஧ி஫ந்தளர். இயபது தந்டத, கலர்நன்
஍ன்ஸ்டீன், எபே நழன்கயதழனினல் சளர்ந்த கதளமழல்
஥ழட஬னகநளன்ட஫ ஥ைத்தழயந்தளர். தளனளர் க஧ள஬ழன்
கைளச்.

஍ன்ஸ்டைன் ஧ி஫ப்஧ிக஬கன ஏர் கநடத இல்ட஬
உண்டநனில் ப௄ன்று யனது யடப க஧சளநல்
இபேந்ததளல் அயபேக்கு ைற்கும் குட஫஧ளடு இபேக்குகநள
஋ன்று க஧ற்க஫ளர் அஞ்சழ஦ர். ஆல்஧ர்ட் க஧சுயதற்குத்
தளநதநளைழ, ஧ின் தங்ைழன நளணய஦ளை இபேந்து,
஧ள்஭ிக்கூைத்தழல் நந்த புத்தழப௅ள்஭ அடநதழச்
சழறுய஦ளைக் ைளணப் ஧ட்ைளன். ை஦வு ைளணும்
ைண்ைல௃ைன் ஋ந்த யிட஭னளட்டிலும் ஈடு஧ளடு
இல்஬ளதய஦ளய் எதுங்ைழ இபேந்தளன்.

க஧ரினயர்ைல௃க்கு ஋ரிச்சல் ஊட்டும் யண்ணம், ஆல்஧ர்ட் ஋டதப௅ம் ஆடந
கயைத்தழல்தளன் கசய்து ப௃டித்தளன்! நைன் டைஸ்லயக்ஸி஬ா [Dyslexia]
க஥ளனில், ஋ழுதப் க஧ச ப௃டினளநல் ஧த்து யனது யடப இபேந்ததளைத் தளய்
ைபேதழ஦ளள். '஋ந்த உத்தழகனளைம் அயனுக்கு உைந்தது ' ஋ன்று தைப்஧஦ளர்
எபே சநனம் கைட்ைதற்கு, ஧ள்஭ித் தட஬டந ஆசழரினர், 'ஆல்பர்ட் எதிலும்
உருப்பட்டு சாதிக்கப் பபாவதில்டய' ஋ன்று சர்ய சளதளபணநளைச்
கசளன்஦ளபளம்!

Tamilsirukathaigal.com Page 2

சழறுய஦ளை இபேந்தக஧ளது ஍ன்ஸ்டைன் எபே ைத்கதள஬ழக்ை ஆபம்஧ப்
஧ளைசளட஬னில் கசர்க்ைப்஧ட்ைளர். அத்துைன் தளனளரின் யற்புறுத்தல்
ைளபணநளை இ஭டநனில் யன஬ழனும் ைற்றுயந்தளர்.

஍ந்து யனதழல் எபே சநனம் க஥ளனில் யிழுந்து
஧டுக்டைனில் ைழைந்த க஧ளது, தைப்஧஦ளர் ைளந்தத் தழடச
ைளட்டும் [Magnetic Compass] ட஧க்ைபேயி என்ட஫
ஆல்஧ர்ட்டுக்குக் கைளடுத்தளர். ஍ன்ஸ்டைன்க்கு அது எபே
யிந்டதக் ைபேயினளைவும், சழந்தட஦த் தூண்டுயதளைவும்
இபேந்தது. தட்டை ஋வ்யிதம் சுற்஫ழத் தழபேப்஧ி ஦ளலும்,
ைளந்த ஊசழ ஋ப்க஧ளதும் எகப தழடசடனக் ைளட்டினது.

அவ்யளறு ஥ழைழ்யதற்குச் சூழ்கய஭ினில் ஌கதள என்று ஊசழடன இனக்ைழ
யபேயதளை ஆல்஧ர்ட் ஥ழட஦த்தளன். அது ஋ன்஦யளை இபேக்கும்? சூழ்கய஭ி
஋ப்க஧ளதும் ைள஬ழ கயற்஫ழைம் ஋ன்஫ல்஬யள ைபேதப் ஧டுைழ஫து! அந்த யனதழல்
சழறுயன் சழந்தட஦ தூண்ைப் ஧ட்டு அண்ை கய஭ிடன க஥ளக்ைழச் கசன்஫து!
அதுகய ஆல்஧ர்ட் ஧ின்஦ளல் அண்ை கய஭ி, ைளந்த சக்தழ, புய ீ ஈர்ப்பு ஧ற்஫ழ
ஆழ்ந்து சழந்தழக்ை அடிகைள஬ழ இபேக்ை஬ளம்! ஧ின்஦ர் ஧ள்஭ினில்
சந்கதைங்ைட஭ கைட்ை கதளைங்ைழ஦ளர். அயபது கைள்யிைல௃க்கு ஧தழல் தப
ப௃டினளநல் ஆசழரினர் தழடைத்ததளைவும் அடுத்து ஋ன்஦ கைட்ைப்க஧ளைழ஫ளர்
஋஦ அஞ்சழனதளைவும் எபே யப஬ளற்றுகு஫ழப்புைள் கூறுைழ஫து.

சழறு யனதழக஬னிபேந்து யளர்த்டதை஭ளலும்

கசளற்ை஭ளலும் சழந்தழப்஧டதக்ைளட்டிலும்

஧ைங்ை஭ளைவும் ைளட்சழை஭ளைவும் சழந்தழப்஧ளர்

஍ன்ஸ்டைன். அயபேக்கு யன஬ழன் யளசழப்஧தழலும் அதழை

ஆர்யம் இபேந்தது. இடசகநடத கநளசளர்ட்டின் தீயிப

பசழைபளை இபேந்த அயபேக்கு கநடைை஭ில் ைச்கசரி

Tamilsirukathaigal.com Page 3

கசய்ப௅ம் அ஭வுக்கு தழ஫டந இபேந்தது.

அந்த யனதழக஬கன இயர் ைணிதத்தழலும், அ஫ழயின஬ழலும் அ஭யற்஫

ஆர்யம் கைளண்டிபேந்தளர். இயற்஫ழன் நீது அயபேக்கு ஆர்யப௃ம்,

஧குத்த஫ழனக்கூடின தழ஫னும் இயபேக்கு இனற்டைனளைகய அடநந்தழபேந்த஦.

இயர் த஦து 12 ஆயது அைடயனிக஬கன ைணிதம் ஧டிக்ை ஆபம்஧ித்தளர்.

இயபேடைன உ஫யி஦ரிபேயர் அ஫ழயினல், ைணிதம் கதளைர்஧ள஦

த௄ல்ைட஭ப௅ம், ஆக஬ளசட஦ைட஭ப௅ம் கைளடுத்து, அயடப

ஊக்குயித்தளர்ை஭ளம்.

1898ல் ஧ளைசளட஬ப் ஧டிப்ட஧ ப௃டிப்஧தற்ைளை ஍ன்ஸ்டீன் சுயிட்சர்஬ளந்துக்கு
அனுப்஧ப்஧ட்ைளர். புைழ்க஧ற்஫ சுயிஸ் க஧ட்பல் ஧ள஬ழகைக்஦ிக்
த௃டமவுத்கதர்யில் அயர் கதளல்யி அடைந்தளர். ஆ஦ளல் அடுத்த ஆண்டு
஍ன்ஸ்டீட஦ கசர்த்துகைளண்ைது அந்த ஧ல்துட஫ கதளமழற்ைல்லூரி.

நழக஬யள நளரிக் ஋ன்னும் உைன்ைற்றுயந்த கசர்஧ின

க஧ண்கணளபேயடபக் ைண்டு ைளதல் கைளண்ைளர். இந்தச்

சநனத்தழல் அயர் த஦து கெர்ந஦ி ஥ளட்டு

குடிப௅ரிடநடன யிட்டு ஥ளைற்஫யபள஦ளர். 1900, சுயிஸ்

கூட்ைடநப்புப் ஧ல்கதளமழல்த௃ட்஧ப்

஧ல்ைட஬க்ைமைத்தழல் ைற்஧ித்தல் டிப்க஭ளநளடயப்

க஧ற்றுக்கைளண்ைளர். 21-02-1901இல் இயர்

சுயிற்சர்஬ளந்தழன் குடிப௅ரிடநடனப் க஧ற்஫ளர்.

஧டிப்பு ப௃டிந்ததும் இயபேக்குக் ைற்஧ித்தல்

கயட஬கனதுவும் ைழடைக்ையில்ட஬. இயபேைன் ஧டித்த

எபேயரின் தந்டதனளர் ப௄஬ம், 1902 ல், சுயிஸ் ைளப்புரிடந

அலுய஬ைத்தழல், கதளமழல்த௃ட்஧ உதயிப் ஧ரிகசளதைபளை

Tamilsirukathaigal.com Page 4

கயட஬ ைழடைத்தது. அங்கை ைபேயிைட஭ப் ஧ற்஫ழ யி஭ங்ைழக் கைளள்யதற்கு
இனற்஧ினல் அ஫ழவு ஧ணினள஭ர் எபேயர் கதடயப்஧ட்ைது, அங்கை
ைபேயிைல௃க்ைள஦ ைளப்புரிந யிண்ணப்஧ங்ைட஭ நதழப்஧டீ ு கசய்யகத அயபது
கயட஬.

06-01-1903 இல் ஍ன்ஸ்டின், தளன் ைளத஬ழத்த நழக஬யள
நளரிக் டை அயர் நணந்தளர். அயர்ைல௃க்கு (Hans Albert
Einstein, Eduard). இபண்டு குமந்டதைல௃ம் ஧ி஫ந்தது.

1905 இல் ஍ன்ஸ்டைன் ெூரிச் ஧ல்ைட஬க் ைமைத்தழல் க஧஭தழை
யிஞ்ஞள஦த்தழல் Ph.D. ஧ட்ைதளரி ஆ஦ளர். ைண்ணுக்கு பு஬ப்஧ைளத அணுடயப்
஧ற்஫ழப௅ம் ஧பந்து யிரிந்து ைழைக்கும் ஆைளனத்டதப்஧ர்஫ழப௅ம் ஆபளய்ந்த
஍ன்ஸ்டீன் தழனரி ஆப் ரிக஬ட்டியிட்டி ஋ன்஫ கைளட்஧ளட்டை கய஭ினிட்ைளர்.
அதுதளன் சளர்஧ினல் கைளட்஧ளடு அந்த கைளட்஧ளடு ப௄஬ம் அயர் உ஬குக்கு

தந்த புைழ்க஧ற்஫ ைணித இனற்஧ினல் யளய்ப்஧ளடுதளன் E=mc2.

஋ப்க஧ளபேல௃ம் ஏய்வு ஥ழட஬னிக஬ள அல்஬து இனங்கு ஥ழட஬னிக஬ள
இபேக்கும் க஧ளது அது எபே கு஫ழப்஧ிைத்தக்ை சக்தழடன கைளண்டிபேக்கும்
஋ன்று கூ஫ழ஦ளர். யிஞ்ஞள஦ உ஬ைத்தழற்கை இந்த யளய்ப்஧ளடுதளன்
அடிப்஧டை நந்தழபநளை ைபேதப்஧டுைழ஫து. இந்த ைண்டு஧ிடிப்ட஧ கசய்தக஧ளது
஍ன்ஸ்டீனுக்கு யனது 26 தளன்.

1921 ஆம் ஆண்டு ஍ன்ஸ்டீனுக்கு இனற்஧ினலுக்ைள஦ க஥ள஧ல் ஧ரிசு யமங்ை
யிபேம்஧ினது க஥ள஧ல் குழு. ஆ஦ளல் சளர்஧ினல் கைளட்஧ளடு கு஫ழத்து அப்க஧ளது
யிஞ்ஞள஦ிை஭ிடைகன ைபேத்து கயறு஧ளடு ஥ழ஬யினதளல் அதற்ைளை
அல்஬ளநல் ஃக஧ளட்கைள ஋க஬க்டிரிக் ஋க஧க்ட் ஋ன்஫ ைண்டு஧ிடிப்புக்ைளை
அயபேக்கு க஥ள஧ல் ஧ரிசு யமங்ை஧ட்ைது. ப௃த஬ளம் உ஬ைப்க஧ளரில் கெர்ந஦ி
ை஬ந்துகைளண்ைதற்கு கய஭ிப்஧டைனளை ைண்ை஦ம் கதரியித்தளர்
஍ன்ஸ்டீன்.

Tamilsirukathaigal.com Page 5

஧ிள்ட஭ைள் க஧ற்஫ நழக஬யள க஧ளக்ைழல் நளற்஫ங்ைள் ஌ற்஧ட்ை஦. உ஬ை
கநடதனள஦ ஍ன்ஸ்டின் உள்஭த்டதப்புரிந்து கைளள்஭ யிபேம்஧ளத அயபது
நட஦யி 14-02-1919ல் ஍ன்ஸ்டிட஦ யிட்டுப் ஧ிரிந்தளர்.

த஦க்கு எபே துடண கயண்டி, தம் கதடயைட஭ அ஫ழந்து
தளப௅ள்஭த்கதளடு ஥ைந்துைழன்஫ எபே க஧ண்டண
஍ன்ஸ்டின் கதடி஦ளர். அயபேடை உ஫வுக்ைளபப்
க஧ண்ணள஦ ஋ல்சள (Elsa Löwenthal)஋ன்஧யட஭ ஍ன்ஸ்டின்
நணந்தளர். தழபேநணநள஦ சழ஫ழது ைள஬த்தழக஬கன ஋ல்சள
நட஫ந்தளர்.

தம் அ஫ழயளற்஫ட஬க் ைண்டு ைளத஬ழத்துத் தழபேநணம் கசய்த நழக஬யள
஧ிரிவும், தம் உ஫வுக்ைளபப் க஧ண்ணள஦ ஋ல்சளயின் நட஫வும் ஍ன்ஸ்டிட஦
கனளசழக்ை டயத்தது. இதுக஧ளன்஫ ஥ழைழ்ச்சழைள் தநது ஋தழர்ைள஬
கயற்஫ழைல௃க்குத் தடைக் ைற்ை஭ளை இபேப்஧டத ஥ழட஦த்து எபே ப௃டிவுக்கு
யந்தளர். இ஦ி ஋ஞ்சழன ைள஬த்டதத் த஦ினளைகய யளழ்ந்து ப௃டிப்஧து ஋ன்று
஍ன்ஸ்டின் உறுதழ பூண்ைளர்.

கெர்ந஦ினின் க஧ர்஬ழன் அ஫ழயினல் அைளைநழனின் க஧பளசழரினபளை
இபேந்தக஧ளகத அணு ஆபளய்ச்சழைட஭ இயர் ஆபம்஧ித்தழபேந்தளர்.

லழட்஬ர் ஆட்சழக்கு யந்த ஧ின்஦ர் அந்த ஥ளட்டுக்கை க஧ளையில்ட஬.
அகநரிக்ைளவுக்கு யந்தயர் அங்கைகன தங்ைழ ஆபளய்ச்சழைட஭ ஆபம்஧ித்தளர்.

Tamilsirukathaigal.com Page 6

1939 ஆம் ஆண்டு கயறு சழ஬ இனற்஧ினல் யல்லு஥ர்ைல௃ைன் கசர்ந்து
அகநரிக்ைள அதழ஧ர் பைஸ்கயல்டுக்கு எபே ைடிதம் ஋ழுதழ஦ளர் ஍ன்ஸ்டீன்.
அப்க஧ளது லழட்஬ரின் ஆட்சழனில் இபேந்த கெர்ந஦ிக்கு அணுகுண்டை
தனளரிக்கும் யல்஬டந இபேப்஧தளைவும் கயகு யிடபயில் அணுகுண்டு
தனளரிக்ைகூடும் ஋ன்றும் ைடிதத்தழல் ஋ச்சரித்தழபேந்தளர் ஍ன்ஸ்டீன். ஆ஦ளல்
ைழணறு கயட்ை பூதம் ைழ஭ம்஧ின ைடதனளனிற்று. கெர்ந஦ி அணுகுண்டு
கசய்யடத அகநரிக்ைள தடுத்து ஥ழறுத்தும் ஋ன்று ஥ம்஧ி஦ளர் ஍ன்ஸ்டீன்.
ஆ஦ளல் பைஸ்கயல்ட் ஥ழர்யளைகநள ஍ன்ஸ்டீனுக்கு கதரினளநக஬
கசளந்தநளை அணுகுண்டு தனளரிக்கும் ப௃னற்சழனில் இ஫ங்ைழனது.

இபண்ைளயது உ஬ைப் க஧ளர் ஆபம்஧நளயதற்குரின
அ஫ழகு஫ழைள் கதரிந்த க஥பம். அகநரிக்ை ெ஦ளதழ஧தழ
பைஸ்கயல்ட் (Franklin Delano Roosevelt) அந்த
யிஞ்ஞள஦ிடன அடமத்து, “அணுகுண்டு தனளரிக்ை
கயண்டும். அது உங்ை஭ளல்தளன் ப௃டிப௅ம். ஥ீங்ைள்
அணுகுண்டு தளனரித்துக் கைளடுத்தளல் அதற்குத்
கதடயனள஦ உதயிைட஭ப௅ம் ஧ணப௃ம் தபத் தனளபளை
இபேக்ைழக஫ன்” ஋ன்஫ளர்.

பைஸ்கயல்ட் கசளன்஦டதக் கைட்ை ஍ன்ஸ்டைன் சழரித்தளர். அயபேடைன
சழரிப்஧ின் அர்த்தம் புரினளநல் பைஸ்கயல்ட் யிமழத்தளர்.

“அமிவி஬ல் கண்டுபிடிப்புகள் ஫னித குய ப஫ம்பாட்டுக்குப் ப஬ன்பை
பவண்டுப஫ தவி஭, ஫னித குயத்தின் அழிவுக்குப் ப஬ன்படுத்தக்கூைாது”
஋ன்று உறுதழனளை அந்த யிஞ்ஞள஦ி பைஸ்கயல்டுக்குப் ஧தழல் கூ஫ழயிட்டு
கய஭ிகன஫ழ஦ளர்.

Tamilsirukathaigal.com Page 7

ஆ஦ளல் அடுத்த ஥ளள் பைஸ்கயல்ட் ஍ன்ஸ்டை஦ிைம், "லழட்஬ரிைம்
அணுகுண்டு ைழடைத்தளல் அயர் உ஬ை நக்ைட஭ அமழத்து யிடுயளர்.
கெர்ந஦ி அணு குண்டு ைண்டு஧ிடி஧தற்குள் ஥ளம் அடத உபேயளக்ை
கயண்டும். இதற்கு ஥ீங்ைள் உதய கயண்டும்", ஋ன்று கைட்டுக்கைளண்ைளர்.

சழ஫ழது க஥பம் கனளசழத்து ஧ின்஦ர் ஍ன்ஸ்டைன் உதயி கசய்ைழக஫ன் ஋ன்று
யளக்ை஭ித்தளர். அகநரிக்ைளவும் அணு குண்டு ஆபளய்ச்சழடன கதளைங்ைழனது.

பைஸ்கயல்ட் கயக஫ளபே யிஞ்ஞள஦ிடன டயத்து அணுகுண்டைத்
தனளரித்தளர். கனளசட஦ கசளன்஦கதளடு, ஍ன்ஸ்டைன் “லபாருள் சக்தி
஫ாற்மக் பகாட்பாட்” டின் அடிப்஧டைனில் அணுகுண்டு தனளரிக்ை
உதயிப௅ம் கசய்தளர். ஆ஦ளலும், அணு குண்டு ஧னன்஧டுத்தயடத இயர்
஋தழர்க்ைவும் கசய்தளர்.

இபண்ைளயது உ஬ை நைளப௅த்தம் ஥ைந்தக஧ளது அந்த
அணுகுண்டை ெப்஧ள஦ில் உள்஭ லழகபளரழநள, ஥ளைசளைழ
ஆைழன ஥ைபங்ை஭ின் நீது அகநரிக்ைள யசீ ழனது. இந்தக்
கைளபச் சம்஧யம் 1945ஆம் ஆண்டு ஥ைந்தது.

லழகபளரழநள, ஥ளசளைழ ஥ைபங்ைள் தடபநட்ைநளைழ஦. ஋ங்கு க஥ளக்ைழனும்
நபண ஏ஬ங்ைள், இந்தக் கைளடுடநனின் ஧ளதழப்஧ி஬ழபேந்து இன்றும் கூை
அந்த ஥ைபம் ப௃ழுதும் யிடு஧ையில்ட஬. அன்று யசீ ழன அணுகுண்டு
ைதழர்ப்புைள் இன்று ஧ி஫க்கும் குமந்டதைட஭ப௅ம் ஧ளதழப்஧தளைப் ஧஬
யிஞ்ஞள஦ிைள் கூறுைழன்஫஦ர்.

Tamilsirukathaigal.com Page 8

அந்த அணுகுண்டு ெப்஧ளன் ஥ைபங்ை஭ின் நீது யசீ ப்஧ட்ைடதப௅ம், அத஦ளல்
ந஦ித கு஬ம் ஧ளதழக்ைப்஧ட்ைடதப௅ம் அ஫ழந்து கதம்஧ித் கதம்஧ி அழுதளர். இந்த
கசளைத்தழ஬ழபேந்து யிடு஧ை அயபேக்குப் ஧஬ைள஬ம் ஆனிற்று.

யிஞ்ஞள஦ிைள், ஆய்யள஭ர்ைள், க஧பளசழரினர்ைள், ஆபளய்ச்சழ நளணயர்ைள்
ஆைழகனளர் நத்தழனில் ஍ன்ஸ்டி஦ின் தத்துயப௃ம் புைழ்ந்து க஧சப்஧ட்ைது.
1921-ஆம் ஆண்டு ஍ன்ஸ்டிட஦ க஥ள஧ல் ஧ரிசு கதடி யந்தது.

உ஬ைழன் ஧஬ ஧குதழைல௃க்குச் கசன்று யந்த ஍ன்ஸ்டின், தநது கசளந்த
஥ளைள஦ கெர்ந஦ினிக஬கன யளழ்யது ஋ன்று ப௃டிவு கசய்து, அங்கைகன
தங்ைழ஦ளர். ஆ஦ளல் அப்க஧ளது கெர்ந஦ினின் அதழ஧பளை இபேந்த லழட்஬ர்,
பெதர்ைட஭ப௅ம், பெத அ஫ழயள஭ிைட஭ப௅ம் இமழயளை ஥ைத்துயடதக் ைண்டு
யபேந்தழ஦ளர்.

இ஦ி ஥ளம் யளழ்யதற்கு கெர்ந஦ி ஌ற்஫ இைநல்஬ ஋ன்று ஍ன்ஸ்டின் ப௃டிவு
கசய்தளர். அதன்஧ின் அயர் யளழ்க்டை அகநரிக்ைளயில் கதளைர்ந்தது.
அங்குள்஭ „஧ிரின்ஸ்ைன்‟ ஋ன்஫ ஧ல்ைட஬க்ைமைத்தழல் ஍ன்ஸ்டின்
இனற்஧ினல்/ க஧஭தழையினல் க஧பளசழரினபளைப் ஧ணினளற்஫ழ஦ளர்.

சுநளர் இபே஧து ஆண்டுைள் நட஦யி
துடணயினின்஫ழ யளழ்ந்த ஍ன்ஸ்டின், 1955
஌ப்பல் 18-ம் ஥ளள் அகநரிக்ைளயில்
நட஫ந்தளர்.

உ஬ைழன் நளக஧பேம் ெ஦ீ ினறளைக் ைபேதப்஧டும் இயர், 1955ம் ஆண்டு
இ஫ந்தக஧ளது அயபது ப௄ட஭டன ஆபளய்ச்சழ கசய்ன கயண்டும் ஋ன்஫

Tamilsirukathaigal.com Page 9

கைளரிக்டைைள் ஋ழுந்த஦. இடத அயபது குடும்஧ப௃ம் ஌ற்றுக்

கைளண்ைடதனடுத்து இயபது ப௄ட஭ த஦ிகன ஋டுக்ைப்஧ட்டு

஧ளதுைளக்ைப்஧ட்ைது.

ஆல்஧ர்ட் ஍ன்ஸ்டைன் ப௄ட஭ நழை அதழைநள஦ நடிப்புைட஭ப௅ம், நழை
சழக்ை஬ள஦ கதளற்஫த்டதப௅ம் கைளண்டிபேந்தது உறுதழனளைழப௅ள்஭து.

ந஦ித ப௄ட஭ ஋ன்஧து சபளசரினளை
1,230 ைழபளம் (எபே ைழக஬ள 200 ைழபளம்)
஋டை கைளண்ைது. இதன் ப௃க்ைழன
஧ளைங்ைள் ஧ிபளண்ைல் க஬ளப்,
க஧டபைல் க஬ளப், ஆக்றழ஧ிைல்
க஬ளப், கைம்க஧ளபல் க஬ளப், ஬ழம்஧ிக்
க஬ளப், இன்சு஬ளர் ைளர்கைக்ஸ்
ஆைழனடய. ஧ிபளண்ைல் க஬ளப்
஋ன்஧து ப௄ட஭னின் ப௃ன் ஧குதழ.
இது தளன் ஥நது சழந்தட஦ை஭ின் கூைளபம்.

இதழல் ஧ிபச்சட஦கனள, கசதகநள ஌ற்஧ட்ைளல் ஥நது சழந்தட஦ைள் சழதபேம்.
க஧டபைல் க஬ளப் ஧குதழனின் ப௃க்ைழன கயட஬ கதளடு உணர்வுைட஭
எபேங்ைழடணப்஧து. இது ஧ிபளண்ைல் க஬ள஧ின் ஧ின் ஧க்ைம் உள்஭து.
ஆக்றழ஧ிைல் க஬ளப் ஋ன்஧து ஧ின் ஧க்ை ப௄ட஭னில் இபேப்஧து. ஥நக்கு
஧ளர்டயத் தழ஫ட஦த் தபேயது இது தளன்.

கைம்க஧ளபல் க஬ளப் ஋ன்஧து ப௄ட஭னின் ைவழ் ஧குதழ. இது யளசட஦, கைட்கும்
தழ஫ன், ப௃ை ஧ளயட஦ைட஭த் தபேயது. ஬ழம்஧ிக் க஬ளப் ப௄ட஭னின் நத்தழனப்
஧குைழனில் உள்஭து. இது தளன் ஥நக்கு ஥ழட஦யளற்஫ல், குண஥஬ன்ைட஭த்

Tamilsirukathaigal.com Page 10

தபேயது. இன்சு஬ளர் ைளர்கைக்ஸ் ப௄ட஭னின் க஧ளர்டய க஧ளன்஫து. இது
தளன் ய஬ழ உள்஭ிட்ையற்ட஫ உணப டயப்஧து.

ஆல்஧ர்ட் ஍ன்ஸ்டைன் ப௄ட஭ 240

஧குதழை஭ளைப் ஧ிரிக்ைப்஧ட்டு

யிஞ்ஞள஦ிை஭ிைம் ஆபளய்ச்சழக்ைளை

தபப்஧ட்ைது. இடதப் ஧ிரித்தயர்

அப்க஧ளது நழைப் ஧ிப஧஬நளை இபேந்த

க஥ளய்த் தடுப்பு ஆபளய்ச்சழ

யல்லு஦பள஦ ைளக்ைர் தளநஸ்

லளர்யி.

இந்த 240 ஧ளைங்ைல௃ம் ப௄ட஭ ஥பம்஧ினல் ைளக்ைர்ைள், ஆபளய்ச்சழனள஭ர்ைள்,
உ஭யினல் ஆபளய்ச்சழனள஭ர்ைள் ஋஦ ஧ல்கயறு தபப்஧ி஦ரிைம் ஧ிரித்துத்
தபப்஧ட்டு அதழல் ஆய்வுைள் கநற்கைளள்஭ப்஧ட்ை஦. இடதனடுத்து இந்த
ப௄ட஭ப் ஧குதழை஭ில் ஧஬ ைளணளநல் க஧ளய்யிட்ை஦.

ஆ஦ளலும் இந்த ஆபளய்ச்சழனள஭ர்ைள் ஋ழுதழ டயத்த கு஫ழப்புைட஭ டயத்து
சநீ஧த்தழல் ஍ன்ஸ்டைன் ப௄ட஭ கு஫ழத்து எபே சழ஬ ப௃டிவுைல௃க்கு
யந்துள்஭஦ர் யிஞ்ஞள஦ிைள். கு஫ழப்஧ளை அகநரிக்ைளயின் புக஭ளரிைள
஧ல்ைட஬க்ைமைத்தழன் ந஦ித ஧ரிணளநம் கு஫ழத்த ஆபளய்ச்சழப் ஧ிரியின்
தட஬யபள஦ டீன் ஧ளல்க் தட஬டநனி஬ள஦ குழு, ஍ன்ஸ்டைன் ப௄ட஭னின்
சழ஬ ஧குதழை஭ில் நழை அதழைநள஦ நடிப்புைல௃ம், ஧ள்஭ங்ைல௃ம் (grooves) நழை
அதழைநளை இபேப்஧டதக் ைண்டு஧ிடித்துள்஭஦ர்.

85 ஧ி஫ ப௄ட஭ைல௃ைன் எப்஧ிட்டு இந்த ஆபளய்ச்சழ ஥ைத்தப்஧ட்ைது.
஍ன்ஸ்டைன் ப௄ட஭னின் ஋டை ஋ன்஦கயள நற்஫யர்ைட஭ப் க஧ள஬கய
சபளசரி ஋டை கைளண்ைதளைகய இபேந்துள்஭து. ஆ஦ளல், அதன் நடிப்புைள்,

Tamilsirukathaigal.com Page 11

ப௃ைடுை஭ின் (ridges) ஋ண்ணிக்டை நழை நழை அதழைநளை இபேந்துள்஭து.
கநலும் எபே யிரனத்டத நழைக் கூர்டநனளை ஆபளப௅ம் தழ஫ட஦ப௅ம்
ப௃ன்கனளசட஦டனப௅ம் தபேம் prefrontal cortex ஧குதழ ஍ன்ஸ்டைன்
ப௄ட஭னில் கைளஞ்சம் க஧ரிதளைகய இபேந்ததும் உறுதழனளைழப௅ள்஭து.

஍ன்ஸ்டைன் நட஫ந்தது 1955ம் ஆண்டு ஌ப்பல் 18ம் கததழ. அப்க஧ளது
அயபேக்கு யனது 76. ஆ஦ளல், அயபது இனற்஧ினல் கைளட்஧ளடுைல௃க்கு ஌து
சளவு?

For more stories visit,
http://www.tamilsirukathaigal.com

Tamilsirukathaigal.com Page 12


Click to View FlipBook Version