The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozilahmohamed69, 2019-01-22 21:50:47

RPT BM KSSMPK3

RPT BM KSSMPK3

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU

TINGKATAN 3 KSSM
PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

PENGENALAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Komunikasi Tingkatan 3 ini dihasilkan mengikut Dokumen Standard

Kurikulum dan Pentaksiran. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Rancangan Pelajaran Tahunan ini hendaklah diaplikasikan oleh guru-guru Bahasa Melayu Pendidikan Khas yang

mengajar kelas yang mengikuti KSSMBPKA.HWAalSauAbMagEaimLaAnYapUunK, gOurMu-gUuNruIdKigAalSakIkan menggunakan kemahiran dan kreativiti

bagi memantapkan Rancangan Pelajaran Tahunan ini agar proses pemelajaran dan pengajaran di bilik darjah lebih berkesan

mengikut kesesuaian tahap sebenar murid dan meTncIaNpaGi KobAjekTtiAf yNanTgIdGihAasratkan.

Cadangan dan sokongan daripada guru-guru Bahasa Melayu Negeri Sembilan amat dialu-alukan dalam usaha
memantapkan Rancangan Pelajaran Tahunan ini dari semasa ke semasa.

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN TERIMA KASIH

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Kebersihan dan 1.1 Mendengar, mengenal pasti Murid berupaya: NILAI MURNI
Keselamatan dan menyebut perkataan, 1.1.1 Mendengar dan mengenal ● Kesederhanaan
rangkai kata, istilah, ● Kebersihan fizikal
Penampilan Diri ungkapan dan ujaran sebutan, perkataan dan dan mental
harian. rangkai kata dalam pelbagai ● Kasih sayang
ujaran harian.
1–4 1.1.4 Memberi maklum balas EMK
5–8 terhadap maklumat yang ● TMK
diterima mengikut konteks.

Sayangi Diri 2.1 Membaca dan memahami 2.1.4 Membaca untuk menjawab BBM. CD / VCD / MP3
Bersih, Sihat dan makna perkataan, rangkai soalan daripada bahan. ● Radio
Selamat kata dan istilah serta maksud 3.1.1 ● Gambar
keseluruhan daripada pelbagai 3.1.2 ● Lembaran kerja
Rekreasi dan 1.1.1 ●
Riadah bahan.
Menyalin semula maklumat
Rekreasi Air 3.1 Menulis untuk diri ke dalam pelbagai bahan.
melengkapkan maklumat
dalam pelbagai bahan. Menulis dengan NILAI MURNI.
melengkapkan maklumat diri ● Kebersihan
1.1 Mendengar, mengenal pasti ke dalam pelbagai bahan. ● Menghargai alam
dan menyebut perkataan,
rangkai kata, istilah, Mendengar dan menyatakan sekitar
ungkapan dan ujaran semula maklumat yang ● Kerjasama
harian. diterima dalam pelbagai
ujaran harian.

Kem WiraJaya 1.1.4 Memberi maklum balas KBAT
Gaya Hidup Sihat terhadap maklumat yang ● Mengkategori
diterima mengikut konteks. ● Menyenaraikan

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

● Lembaran kerja

1.3 Berbincang dan bersoal 1.3.2 Mengemukakan soalan EMK
jawab tentang sesuatu berfokus dalam perbincangan. ●
tajuk. ● TMK
Pend.Islam/Pend.
2.1 Membaca dan memahami Moral
M Makna perkataan, rangkai
Kakata dan istilah serta maksud 2.1.2 Membaca untuk memahami BBM.
keseluruhan daripada pelbagai maksud, perkataan, rangkai ●
kata, istilah, ungkapan dan ● CD / VCD / MP3
bahan. ayat. ● Kad soalan kuiz
Lembaran kerja

2.1.4 Membaca untuk menjawab
soalan daripada bahan
bacaan.

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

1.1 Mendengar, mengenal pasti NILAI MURNI.
● Kesungguhan
dan menyebut perkataan, 1.1.5 Memberi maklum balas ● Tolong-menolong
terhadap maklumat yang
rangkai kata, istilah, diterima mengikut konteks.

ungkapan dan ujaran Mendengar dan
menyampaikan mesej/ idea
harian. dengan sebutan dan
intonasi/isyarat yang betul
9 - 12 Khidmat 1.2 Mendengar/melihat dan 1.2.2 daripada pelbagai sumber. KBAT
Masyarakat menyatakan maklumat ● Membanding beza
tentang sesuatu perkara Berbincang dengan ● Menyenaraikan
Kami Prihatin daripada pelbagai sumber. menggunakan kata,
ungkapan dan ayat yang
Masyarakat sesuai. EMK
Penyayang ● TMK
Membaca untuk menjelaskan
Bagai Aur 1.3 Berbincang dan bersoal maksud petikan. BBM.
Dengan Tebing jawab tentang sesuatu tajuk. 1.3.1 ●
Membaca dengan lancar ●
2.1 Membaca dan memahami untuk meluaskan ● CD / VCD / MP3
M makna perkataan, rangkai perbendaharaan kata. ● Gambar.
kakata dan istilah serta maksud Bahan maujud
kekeseluruhan daripada pelbagai Lembaran kerja

bahan. 2.1.3
2.2 Membaca untuk 2.2.1
menganalisa maklumat
daripada pelbagi bahan
bacaan.

3.1 Menulis untuk melengkapkan 3.1.2 Menulis dengan
maklumat dalam pelbagai melengkapkan maklumat ke
bahan. dalam pelbagai bahan.

23/03/2019 – 30/03/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

1.1 Mendengar, mengenal pasti NILAI MURNI.
● Menghargai
Warisan Bangsa dan menyebut perkataan, 1.1.2 Mendengar dan menyatakan ● Kesyukuran
semula maklumat yang ● Patriotisme
Permainan rangkai kata, istilah, diterima dalam pelbagai
Tradisional ujaran harian. KBAT
ungkapan dan ujaran ● Menjana idea
Mendengar dan
harian. menyampaikan mesej/ idEeMaK: ● TMK.
dengan sebutan dan ● Pendidikan Alam
13 - 16 Makanan dan 1.2 Mendengar/melihat dan 1.2.2 intonasi/isyarat yang betul
17 - 20 Pakaian menyatakan maklumat 2.1.2 daripada pelbagai sumber. Sekitar
tentang sesuatu perkara
Kraftangan daripada pelbagai sumber.
Warisan
2.1 Membaca dan memahami
makna perkataan, rangkai Membaca untuk memahami BBM. CD / VCD / MP3
kata dan istilah serta maksud maksud perkataan, rangkai ● Brosure
keseluruhan daripada pelbagai kata, istilah, ungkapan dan ● Peta i-Think
ayat. ●
bahan.
Membaca untuk menjelaskan
3.1 Menulis untuk melengkapkan 2.1.3 maksud petikan.
maklumat dalam pelbagai 3.1.2
bahan. Menulis dengan
melengkapkan maklumat ke
1.1 Mendengar, mengenal pasti dalam pelbagai bahan. NILAI MURNI.
● Berhemat
Hari dan menyebut perkataan, 1.1.1 Memberi maklum balas ● Hormat
Keusahawanan terhadap maklumat yang
rangkai kata, istilah, diterima mengikut konteks. menghormati
Hari Kantin ● Bekerjasama
Sekolah ungkapan dan ujaran

Seronoknya harian.
Berniaga
1.3 Berbincang dan bersoal 1.3.1 Berbincang dengan KBAT
jawab tentang sesuatu menggunakan kata, ● Menjana idea
tajuk. ungkapan dan ayat yang
sesuai. EMK
Usahawan Jaya ● TMK
● Keusahawanan
1.4 Menyampaikan maklumat

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

tentang sesuatu perkara 1.4.1 Mengemukakan maklumat BBM.
dalam pelbagai situasi. dengan betul dan jelas. ●

2.1 Membaca dan memahami 2.1.2 Membaca untuk memahami ● Internet
makna perkataan, rangkai maksud perkataan, rangkai ● Modul
kata dan istilah serta maksud kata, istilah, ungkapan dan Gambar
keseluruhan daripada pelbagai ayat. Hasil kerja

bahan.

3.1 Menulis untuk melengkapkan 3.1.2 Menulis dengan melengkapkan
maklumat dalam pelbagai maklumat ke dalam pelbagai
bahan. bahan.

25/05/2019 – 09/06/ 2019 (CUTI PERTENGAHAN TAHUN )

Kereta Nasional NILAI MURNI.

Hebatnya 1.4 Menyampaikan maklumat 1.4.1 Mengemukakan maklumat
Malaysia
tentang sesuatu perkara dengan betul dan jelas. ● Menghargai
Ayah dan Kereta
dalam pelbagai situasi. ● Patriotisme
Kereta Idaman
1.4.2 Menyampaikan isi dan fakta ● Kesungguhan

tentang sesuatu perkara KBAT

21 - 24 dengan betul dan jelas ● Membanding beza

menggunakan ayat yang ● Menghubungkait

gramatis.

2.1 Membaca dan memahami 2.1.3 Membaca untuk menjelasEkManK ● TMK
makna perkataan, rangkai 2.1.5 maksud petikan. ● Kreativiti dan inovasi
kata dan istilah serta maksud
keseluruhan daripada pelbagai Membaca dan memberi BBM.
pandangan. ● CD / VCD / MP3
bahan. ● Gambar

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis ayat dalam betuk ● Keratan Akhbar
melengkapkan ayat dan perenggan. ● Lembaran kerja
perenggan menggunakan
perkataan dan frasa.

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

Lawatan Sambil 1.4 Menyampaikan maklumat 1.4.1 Mengemukakan maklumat NILAI MURNI.
Belajar tentang sesuatu perkara 1.4.2 dengan betul dan jelas. ● Prihatin
dalam pelbagai situasi. ● Bekerjasama
Lawatan Ke 2.1.3 Menyampaikan isi dan fakta ● Kasih sayang
Industri Kecil 2.1.5 tentang sesuatu perkara
25 - 28 Sederhana (IKS) dengan betul dan jelas KBAT
menggunakan ayat yang ●
Keluarga gramatis. ● Mengenal pasti.
Angkatku ● Mengkategori.
Membaca untuk menjelaskan Menyenarai.
2.1 Membaca dan memahami maksud petikan.
Pengalaman makna perkataan, rangkai EMK TMK
dalam Kenangankata dan istilah serta maksud Membaca dan memberi ● Pendidikan Alam
pandangan. ● Sekitar
keseluruhan daripada pelbagai Naturalis
bahan. ●

3.4 Menulis untuk
melengkapkan 3.4.3 Menulis ayat dalam betuk
ayat dan perenggan perenggan.
menggunakan perkataan
dan frasa. BBM. CD / VCD / MP3
● Internet
● Lembaran kerja


10/08/2019 – 18/08/2019 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2)

1.1 Mendengar, mengenal pasti

Barangan Buatan dan menyebut perkataan, 1.1.2 Mendengar dan menyatakan NILAI MURNI
Malaysia semula maklumat yang ● Kreativiti &Inovasi
29 - 32 rangkai kata, istilah, diterima dalam pelbagai ● Patriotisme
Produk Tempatan ujaran harian.
ungkapan dan ujaran

harian.

Murah dan 1.1.2 Memberi maklum balas EMK

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

Berkualiti terhadap maklumat yang ● TMK
Pilihan Bijak diterima mengikut konteks. ● Keusahawanan

1.3 Berbincang dan bersoal 1.3.2 Mengemukakan soalan
jawab tentang sesuatu tajuk. 2.1.3 berfokus dalam perbincangan.
2.1.4
2.1 Membaca dan memahami Membaca untuk menjelaskan
makna perkataan, rangkai maksud petikan.
kata dan istilah serta maksud
keseluruhan daripada pelbagai Membaca untuk menjawab
soalan daripada bahan
bahan. bacaan.

2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca dan menganalisis
menganalisa maklumat maklumat daripada pelbagai
daripada pelbagai bahan bahan.
bacaan.

3.3 Menulis untuk membina dan 3.3.1 Menulis ayat menggunakan
menggunakan pelbagai pola ayat dasar.
pola dasar.

2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3

1.1 Mendengar, mengenal pasti

Seni dan menyebut perkataan, 1.1.2 Mendengar dan menyatakan NILAI MURNI
Mempertahankan semula maklumat yang ● Bertanggungjawab
rangkai kata, istilah, diterima dalam pelbagai ● Kesungguhan
Diri ujaran harian. ● Prihatin
ungkapan dan ujaran
Silat Gayung
32 - 35 harian.
Silambam
1.1.4 Memberi maklum balas KBAT
Wushu terhadap maklumat yang ●
diterima mengikut konteks. ● Membanding-beza
● Menghubungkait
Menyenarai.

1.2 Mendengar/melihat dan 1.2.2 Mendengar dan EMK
menyatakan maklumat menyampaikan mesej/idea ● Pend.Moral
tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan ● Patriotik
daripada pelbagai sumber. intonasi/isyarat yang betul
daripada pelbagai sumber.
1.3 Berbincang dan bersoal
jawab tentang sesuatu 1.3.2 Mengemukakan soalan BBM. CD / VCD / MP3
tajuk. berfokus dalam perbincangan. ● Internet
● Lembaran kerja
2.1 Membaca dan memahami ●
makna perkataan, rangkai
kata dan istilah serta maksud 2.1.4 Membaca untuk menjawab
keseluruhan daripada pelbagai soalan daripada bahan
bahan. bacaan.

3.3 Menulis untuk membina dan 3.3.1 Menulis ayat menggunakan
menggunakan pelbagai pola ayat dasar.
pola dasar.

3.4 Menulis untuk melengkapkan 3.4.2 Menulis ayat tunggal dan ayat
ayat dan perenggan majmuk.
menggunakan perkataan
dan frasa.

36 - 40 2019RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSMPK BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3
41 - 42
ULANGKAJI, PENGAYAAN DAN PENGUKUHAN
PROGRAM AKHIR TAHUN / LAWATAN
CUTI AKHIR TAHUN


Click to View FlipBook Version