The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของเขื่อนลำตะคองตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anusara Cheer, 2020-02-20 00:03:41

เขื่อนลำตะคอง

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของเขื่อนลำตะคองตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,เขื่อน

เข่อื นลำตะคลอง

จดั ทำโดย

เดก็ หญงิ อนุสรำ สนิ สงู เนนิ ม.3/2 เลขท่3ี 9

E-book เขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคอง

1.ประวตั คิ วำมเป็นมำของเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคอง

เขื่อนลำตะคองสร้ำงข้ึนในปี พ.ศ.2507-2542เพอ่ื กกั เกบ็ น้ำไวอ้ ุปโภคบริโภค กำรเกษตรและ ลด
อุทกภยั เข่ือนลำตะคองสร้ำงข้ึนบริเวณช่องเขำเข่ือนลนั่ กบั ช่องเขำถ่ำนเสียตวั เข่ือนเป็ นเข่ือนดินสูง40.30
ม.สนั เขื่อนยำว 257ม.กวำ้ ง10ม.อ่ำงเกบ็ น้ำเหนือเขื่อนมีควำมยำวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพ้นื ที่ 277000ไร่
สำมำรถกกั เก็บน้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2.อำณำเขตของเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง (เหนือ/ใต้/ออก/ตก)

1. เป็นเขื่อนดนิ เก็บกกั นำ้ ปิดกนั้ แมน่ ำ้ ลำตะคอง
2. สงู 40.3 ม. ยำว 521 ม. มีชอ่ งระบำย 1 ชอ่ ง
3. ระดบั สนั เขื่อน + 282.30 ร.ท.ก.
4. ระดบั เก็บกกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั นำ้ สงู สดุ + 280.00 ร.ท.ก.
5. ปริมำณนำ้ ที่ระดบั เก็บกกั 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำ้ ท่ีระดบั เก็บกกั สงู สดุ 445 ล้ำน ลบ.ม.
6. ควำมจกุ ้นอ่ำงฯ ท่ีระดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.
7. อำณำเขตรับนำ้ 1,430 ตร.กม. พืน้ ทอ่ี ำ่ งฯ ทร่ี ะดบั เก็บกกั สงู สดุ 554 ตร.กม.
8. ปริมำณนำ้ ไหลลงอ่ำง 212 ล้ำน ลบ.ม./ปี ปริมำณฝนเฉลยี่ 1,113 มม./ปี
9. River Outlet ขนำดเส้นผำ่ ศนู ย์กลำง 3.50 ม. สง่ นำ้ ได้ 20 ลบ.ม./วนิ ำที ระดบั ธรณีทอ่ + 261.00 ร.ท.ก.
10. Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ช่อง ระบำยนำ้ ได้ 1,530 ลบ.ม./วินำที
11. ทำงระบำยนำ้ ฉกุ เฉินกว้ำง 40.0 ม. ระบำยนำ้ ได้ 600 ลบ.ม./วินำที

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed

3.ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรกกั เก็บนำ้ ในเข่ือนลำตะคอง
กกั เก็บน้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม

4.กำรผลติ กระแสไฟฟำ้ จำกเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำพลงั น้ำลำตะคองฯ แบบสูบกลบั สร้ำงอยใู่ กลก้ บั เข่ือนลำตะคอง ห่ำงจำกตวั เมือง
นครรำชสีมำประมำณ 70กิโลเมตร ทำงำนโดยกำรสูบน้ำจำกอ่ำงเกบ็ น้ำเขื่อนลำตะคอง ของกรม
ชลประทำนไปเกบ็ ไวท้ ี่อ่ำงพกั น้ำบนเขำยำยเที่ยง ในช่วงเวลำที่มีควำมตอ้ งกำรใชไ้ ฟฟ้ำนอ้ ยหรือ
ช่วงกลำงคืนถึงเชำ้ และเม่ือมีควำมตอ้ งกำรใชไ้ ฟฟ้ำสูงในช่วงกลำงวนั ถึงค่ำ จะปล่อยน้ำเพอ่ื ผลิต
ไฟฟ้ำ และปล่อยลงอ่ำงเกบ็ น้ำเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิม

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วิถีชีวิตของชำวบ้ำนท่ีอำศยั อยใู่ กล้เขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคอง

หาปลา

https://www.nationtv.tv/main/content/378642869/

6.แหลง่ ท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ
เข่ือนภมู พิ ล ตงั ้ อยทู่ อ่ี ำเภอสำมเงำ จงั หวดั ตำก เป็นเข่ือนอเนกประสงค์แหง่ แรกและ
เป็นเขอื่ นคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สร้ำงขนึ ้ เพื่อแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนแหลง่ นำ้ ให้แกเ่ กษตรกร ทงั ้ ยงั เป็นแหลง่ สร้ำงพลงั งำนไฟฟำ้ ท่ีใหญ่มำก
ทำ่ มกลำงขนุ เขำ

เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แหง่ แรกของโครงกำรพฒั นำล่มุ นำ้ แม่กลอง สร้ำงขนึ ้
บนแมน่ ำ้ แควใหญ่ กนั้ แม่นำ้ แควใหญ่นบั เป็น เข่ือนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17แห่ง ที่กำรไฟฟำ้ ฝ่ำย
ผลติ แห่งประเทศไทย สร้ำงขนึ ้ เพื่ออำนวยประโยชน์หลำยๆด้ำน ตลอดจนช่วยพฒั นำชีวติ
ควำมเป็นอย่ขู องประชำชน ปัจจบุ นั ได้กลำยเป็นจดุ เชค็ อนิ ยอดฮติ และสถำนท่ีพกั ผ่อนหย่อน
ใจ ของคนท่ีไปเท่ียวเมืองกำญ

https://travel.mthai.com/blog/178556.html

7.ถนนมอเตอร์เวย์ท่ีตดั ผ่ำนเขอ่ื นลำตะคอง

ถนนลอยฟำ้ มอเตอร์เวย์สำยอีสำน “บำงปะอนิ -โครำช” โซเชียลยกให้ช่วงเลยี บลำตะ
คอง เป็นสำยทส่ี วยที่สดุ ในประเทศไทย เช่ือมกำรเดนิ ทำงโครำชไปกรุงเทพฯ


Click to View FlipBook Version