The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงานปี64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สรุปผลการดำเนินงานปี64

สรุปผลการดำเนินงานปี64

สำนักงำนพฒั นำฝี มอื แรงงำนสโุ ขทยั
กรมพฒั นำฝี มอื แรงงำน กระทรวงแรงงำน

สรปุ ผลดำเนินงำนพฒั นำฝี มอื แรงงำน
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564

สารบญั 1-2
3
1. ข้อมลู ทัว่ ไปจังหวัดสโุ ขทยั 4
2. สถานการณ์ดา้ นแรงงานในเขตพนื้ ทจี่ งั หวดั สโุ ขทัย 5-10
3. ข้อมูลสถานประกอบกจิ การ ตามพ.ร.บ.สง่ เสรมิ การพัฒนาฝมี อื แรงงาน พ.ศ.2545 11
4. สรุปผลการดาเนนิ งาน สานักงานพฒั นาฝมี อื แรงงานสุโขทยั
5. ภาคผนวก 12
แผนงานบรู ณาการ สร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 13
6. โครงการ กจิ กรรม ดา้ นการพฒั นาฝีมือแรงงานทไี่ ด้รับมอบหมายในพืน้ ที่ (งบประมาณหนว่ ยงาน) 14
15
-โครงการพฒั นาทกั ษะแรงงานดา้ นการทอ่ งเที่ยวและบริการ
แผนงานบูรณาการ พฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 16-17

-โครงการพฒั นาบุคลากรรองรบั อตุ สาหกรรมโลจิสตกิ ส์ 18
แผนงานบูรณาการ พฒั นาผปู้ ระกอบการและวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ มสสู่ ากล 19-21
22
-โครงการเพ่ิมประสิทธภิ าพ/ผลติ ภาพ 23
แผนงาน การดาเนนิ ภารกจิ พ้นื ฐานเพอ่ื สนบั สนนุ ยุทธศาสตรด์ ้านการพัฒนาและเสรมิ สร้างศกั ยภาพ 24
ทรพั ยากรมนุษย์ 25
26
-กจิ กรรม สง่ เสริมและสนบั สนุนใหส้ ถานประกอบกจิ การดาเนนิ การพัฒนาฝมี ือแรงงาน 27-29
(รายการ รับรองหลกั สูตรและค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาฝมี ือแรงงานของสถานประกอบกจิ การตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน พ.ศ.
2545) 30-35
แผนงานยทุ ธศาสตร์ พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการ ยกระดับเพอื่ เพม่ิ ศักยภาพฝมี อื และสมรรถนะแรงงาน 36-38
-ฝกึ เตรยี มเข้าทางาน
-ฝกึ ยกระดับฝีมือแรงงาน 39
โครงการ ยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ดม้ าตรฐานฝมี ือแรงงานเพื่อรองรับการแขง่ ขัน 40
กจิ กรรม พัฒนาศกั ยภาพแรงงานเพ่อื รองรับการจ่ายค่าจา้ งตามมาตรฐานฝมี อื 41-42
กจิ กรรม ทดสอบมาตรฐานฝมี อื แรงงานแหง่ ชาติ
โครงการฝกึ อบรมแรงงานกลมุ่ เป้าหมายเฉพาะเพ่อื เพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชีพ

กจิ กรรม ฝกึ อบรมแรงงานกลมุ่ เปา้ หมายเฉพาะเพอ่ื เพิม่ โอกาส ในการประกอบอาชีพ
กจิ กรรม เพ่มิ ทกั ษะด้านอาชีพแก่นกั เรยี นครอบครัวยากจน ทไี่ มไ่ ด้เรียนตอ่ หลังจบการศกึ ษาภาคบงั คบั
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษท่ี 21
-ฝกึ ยกระดบั ฝมี ือแรงงาน
แผนงานบูรณาการ เตรยี มความพร้อมเพอ่ื รองรับสังคมสงู วัย
โครงการฝกึ อบรมแรงงานผสู้ ูงอายุเพอ่ื เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
พระราชบัญญัติสง่ เสรมิ การพฒั นาฝมี ือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557
-การประเมนิ ความรู้ความสามารถ
แผนปฏบิ ตั ิราชการจังหวัดสุโขทยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-โครงการพฒั นาจงั หวดั สุโขทยั มุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสรา้ งสรรค์ Creative City
กิจกรรมหลกั : สง่ เสริมการเปน็ เมอื งแห่งหตั ถกรรมและศลิ ปะพน้ื บ้าน (Craft and Folk Arts)
UCCN ของ UNESCO เพอื่ การพัฒนาที่ย่งั ยนื (SDG)
ดา้ นการส่งเสริมดา้ นการพฒั นาฝมี ือแรงงาน
-ป้ายรับรองมาตรฐานฝมี อื แรงงานแห่งชาติ
-การจัดทามาตรฐานฝมี ือแรงงานผปู้ ระกอบอาชีพ
-การจดั ตัง้ ศนู ย์ทดสอบมาตรฐานฝมี อื แรงงานแห่งชาติ
ด้านการบูรณาการแผนงาน
-นวัตกรรมเพอ่ื สงั คม ประจาพน้ื ท่ีภาคเหนอื ตอนล่าง 1 ปงี บประมาณ พ.ศ.2563
-นวตั กรรมเพอ่ื สังคม ประจาพ้ืนท่ีภาคเหนอื ตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-โครงการยกระดับแปลงใหญด่ ว้ ยเกษตรสมยั ใหม่และเชือ่ มโยงตลาดจงั หวดั สโุ ขทยั (ขุดเจาะบอ่ บาดาลดว้ ยระบบโซล่าเซลล์)

การขบั เคลอ่ื นภารกจิ ระบบคอมพิวเตอรบ์ รหิ ารจดั การฝกึ อบรม CMI

การให้บรกิ ารประชาสมั พันธ์ / ออกหนว่ ยบรกิ ารเคล่ือนที่

กจิ กรรมเสริมสรา้ งความร้แู ละขับเคลอ่ื นการสง่ เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานกั งานพฒั นาฝีมอื แรงงานสโุ ขทยั

1

ขอ้ มลู ทั่วไปจงั หวดั สุโขทยั

ความเปน็ มา

สโุ ขทัย เป็นท่ตี ้ังอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปที ่แี ล้ว คาวา่ “สโุ ขทัย” มาจากสองคา คอื “สุขะ” และ “อุทยั ”

หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
ซึ่งเป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ประวัติสุโขทัยเร่ิมในปีพ.ศ. 1800 เมื่อพระยาศรีนาวนาถม พระบิดาพ่อขุนผา
เมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัย เรื่อยมาจนสิ้นพระชนมข์ อมสมาดโขลญลาพงข้าหลวงจากอาณาจักรขอม ไดเ้ ข้ายึดครองเมือง
ขนุ บางกลางหาวและ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมอื งราดได้ยดึ เมืองคืน และสรา้ งเมืองสโุ ขทยั ข้นึ เปน็ ราชธานี มีขนุ บางกลางหาวพระ
นามใหมว่ ่า “พ่อขุนศรอี ินทราทิตย์” เป็นปฐมกษัตรยิ ป์ กครองเมอื งสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยในสมัยพอ่ ขุน
รามคาแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบ หมด
บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และ วัฒนธรรม
ประเพณีโดยเฉพาะอย่างย่ิงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826 อักษรไทยท่ีทรงประดิษฐ์น้ีได้จารึก ไว้ในแผ่นศิลา
มากมายศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสาคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น ในศิลาจารึกบอกถึงความ รุ่งเรืองของอาณาจักร
สุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ว่ามีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่าน และหลวงพระบาง ทิศใต้จรด
นครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ
“พ่อปกครองลูก” ประชาชนมีความเปน็ อยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคาจารึกว่า “ไพร่ฟ้า หนา้ ใสในน้ามีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูง
วัวไปค้า ข่มี ้าไปขาย ใครจักใครค่ ้าช้าง ค้า ใครจกั ใคร่คา้ ม้า ค้า” สมยั นั้นชาวสโุ ขทัย ทาเกษตรกรรมเปน็ หลัก อาศยั นา้ ทม่ี อี ยู่
บริบูรณ์ทานา ทาสวน ทาไร่ มีการสร้างเข่ือนเก็บกักน้าไว้ใช้หน้าแล้ง เรียกว่า “ทานบพระร่วง” ซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษา
พบถึง 7 แห่ง สุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชาม ที่เรียกว่า “สังคโลก” ส่งขายยังต่างประเทศ เช่น
มาเลเซีย อินโดนิเซีย และบอร์เนียว นอกจากน้ันยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้วยชาม และผ้าไหม เพื่อ ขายใน
ประเทศและส่งต่อต่างประเทศด้วย หลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทาง
วัฒนธรรมท่ีได้รับการบูรณะข้ึนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบัน ใน ปีพ.ศ. 1890 กรุงศรีอยุธยา
มอี านาจมากขึ้นและเปน็ ศูนย์กลางแหง่ อานาจแทนสุโขทยั แต่สโุ ขทัย ก็ยังมีพระมหากษัตรยิ ป์ กครองติดตอ่ มาอกี 2 พระองค์
จึงส้ินราชวงศ์สโุ ขทัยและไดร้ วมเข้ากับราชอาณาจักรกรุง ศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่เมืองพม่าคร้ังท่ี 2
และ พ.ศ. 2324 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าให้พระวิเชียรบุรี ดารงตาแหน่ง
พญาสุโขทัย เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2482 กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงครามเล็งเห็นว่า เมือง
สุโขทัย ในอดีตมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท่ีชัดเจนกว่าเมืองสวรรคโลกจึงออกพระราชกฤษฎีกาให้ จัดต้ัง จังหวัด
สุโขทัย ขึ้นใหม่อีกครั้งหน่ึง และยุบจังหวัดสวรรคโลกให้เหลือเพียงอาเภอสวรรคโลก โดยให้ เป็นเขตการปกครองที่ข้ึนกับ
จงั หวัดสุโขทยั ตราบจนถงึ ปัจจบุ ันน้ี

สโุ ขทยั จึงเป็นดนิ แดนแหง่ ความทรงจา ดนิ แดนแหง่ ความภาคภูมใิ จของคนไทยทัง้ ชาติในความสาคญั ที่
• เปน็ ราชธานีแห่งแรกของไทยและมอี าณาเขตกวา้ งใหญ่ไพศาลที่สดุ
• เปน็ ดินแดนของมหาราช องคแ์ รกของไทย
• กษตั ริย์ไทยพระองคแ์ รกทรงผนวชในบวรพทุ ธศาสนา
• เป็นจุดกาเนิด ลายสือไทย และวรรณคดีเลม่ แรกของไทย “ไตรภมู พิ ระร่วง”

2

เมื่อ พ.ศ. 2534 จังหวัดสุโขทัยได้รับการยก
ย่องเป็นมรดกโลก จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรอื ยเู นสโก (UNESCO)

มรดกโลกลา้ เลิศ กาเนดิ ลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง
ดารงคพ์ ระพุทธศาสนา งามตาผา้ ตีนจก สงั คโลก ทองโบราณ
สกั การแมย่ ่าพอ่ ขนุ รงุ่ อรุณแหง่ ความสุข

3

ขอ้ มลู การปกครอง/ประชากร

จงั หวดั สโุ ขทยั แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 214,102 หลงั คาเรือน ไดแ้ ก่ อาเภอเมืองสโุ ขทยั

ครี ีมาศ กงไกรลาศ บ้านดา่ นลานหอย ศรสี าโรง ทุง่ เสลี่ยม สวรรคโลก ศรีนคร และอาเภอศรสี ัชนาลยั

องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน แบง่ เป็น เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาบล 18 แห่ง องค์การบรหิ ารส่วนตาบล

69 แห่ง องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มจี านวนหมู่บา้ นท้งั หมด 843 แห่ง

อาเภอ ประชากร (คน)

ชาย หญิง รวม

อาเภอเมืองสโุ ขทัย 48,788 53,767 102,555

อาเภอสวรรคโลก 39,111 42,497 81,608

อาเภอกงไกรลาศ 30,889 32,591 63,480

อาเภอศรสี าโรง 32,882 35,889 68,771

อาเภอทุ่งเสลย่ี ม 24,111 25,049 49,160

อาเภอศรนี คร 12,441 13,208 25,649

อาเภอศรีสชั นาลัย 44,548 46,920 91,468

อาเภอคีรีมาศ 27,641 28,631 56,272

อาเภอบา้ นด่านลานหอย 23,899 23,968 47,867

รวม 284,310 302,520 586,830

ทมี่ า : ทีท่ าการปกครองจงั หวัดสุโขทยั (ขอ้ ทะเบียนราษฎร ณ เมษายน 2564)

ประชำกรและกำลงั แรงงำนจงั หวดั สโุ ขทยั จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำนและเพศ ไตรมำส 2 ปี 2562–ไตรมำส 4 ปี 2563 (คน)

สถำนภำพแรงงำน 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 ชำย 4/2563 รวม
612,141 611,566 610,920 610,320 609,747 609,155 288,816 608,462
ยอดรวมประชำกร หญงิ
อำยุ 15 ปี ขนึ้ ไป 319,646

511,565 511,618 511,596 511,610 511,658 511,678 238,871 272,742 511,613

ผูอ้ ยใู่ นกำลงั แรงงำน 343,353 340,716 337,791 332,322 325,485 339,318 176,433 165,003 341,436

ผูม้ งี ำนทำ 333,262 336,589 332,307 328,694 311,878 330,515 172,396 161,468 333,864

ผูว้ ่ำงงำน 9,185 3,471 5,484 3,227 9,655 8,803 4,037 3,535 7,572
กำลงั แรงงำนทรี่ อฤดูกำล 906 656 - 401 3,952 - - - -

ผูไ้ ม่อยู่ในกำลงั แรงงำน 168,212 170,902 173,805 179,288 186,173 172,360 62,438 107,739 170,177

ทำงำนบำ้ น 46,021 41,364 45,517 36,397 46,382 41,360 1,911 36,543 38,454

เรยี นหนังสอื 28,008 29,856 27,700 38,513 35,671 31,873 13,869 13,997 27,866
100,588 104,378 104,120 99,127 46,658 57,199 103,857
อนื่ ๆ 94,183 99,682 99,324 98,710 98,089 97,477 49,945 46,904 96,849

อำยตุ ำ่ กว่ำ 15 ปี 100,576 99,948

ทมี่ ำ : สำนักงำนสถติ จิ งั หวดั สโุ ขทยั

4

ขอ้ มลู สถานประกอบกจิ การ
ตามพ.ร.บ.สง่ เสริมการพฒั นาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

5

/ผลดาเนินงาน
ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2564

สรปุ เป้าหมาย/ผลดาเนินงาน 6

สรปุ แผนงาน-ผลการดาเนนิ งานดา้ นการพัฒนาฝมี ือแรงงานประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564

หนว่ ยงาน : สานักงานพัฒนาฝมี ือแรงงานสโุ ขทยั กรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ ท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เปา้ หมาย ผลการปฏบิ ตั งิ าน หมายเหตุ

รวม (ดาเนนิ การเอง+ส่งเสรมิ สปก.ฯ+ประเมินความรู้ความสามารถ) ผู้เข้า คิดเปน็ รอ้ ยละ
ดาเนนิ การเอง (พฒั นาฝีมอื แรงงาน)
1,990 2,138 107.44
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนนิ การ (พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545) 1,150 1,410 122.61

รบั รองความรูค้ วามสามารถ (พ.ร.บ.ส่งเสรมิ ฯ ทแ่ี กไ้ ขเพมิ่ เติม ฉบบั ท่ี 2) 700 455 65.00
ตามแผนพฒั นาจงั หวดั สุโขทยั สู่เมอื งสรา้ งสรรค์และนวตั กรรม ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 140 273 195.00

โครงการบรู ณาการภาครฐั และเอกชน 3 กจิ กรรม
แผนบรู ณาการ สรา้ งรายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการพฒั นาทกั ษะแรงงานด้านการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ าร 120 120
กจิ กรรม : พฒั นาทกั ษะกาลังแรงงานด้านทอ่ งเทยี่ วและบรกิ าร
แผนบรู ณาการพฒั นาด้านคมนาคมและโลจสิ ติกส์ 40 110 275.00
โครงการพฒั นาพฒั นาบคุ ลากรรองรบั อตุ สาหกรรมโลจสิ ติกส์
กจิ กรรม : พฒั นาบคุ ลากรรองรบั อตุ สาหกรรมโลจสิ ติกส์ 60 66 110.00

แผนบรู ณาการพฒั นาผู้ประกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มสู่สากล 50 69 138.00
1 1 100.00
โครงการเพมิ่ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

กจิ กรรม : จดั ฝึกอบรมพฒั นาทกั ษะการเปน็ ผู้ประกอบการ

กจิ กรรม : ใหค้ าปรกึ ษาเพ่มิ ผลิตภาพแรงงานแกส่ ถานประกอบกจิ การ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม
วสิ าหกจิ ชุมชน กลุ่มสหกรณ์ (แหง่ )

กจิ กรรม : พฒั นาศักยภาพแรงงานเพอ่ื เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน 40 40 100.00

แผนงานการดาเนนิ ภารกจิ พนื้ ฐานเพื่อสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตรด์ ้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์

ผลผลิต พฒั นา/ขบั เคล่ือนความรว่ มมือเครอื ข่าย และส่งเสรมิ การพฒั นาฝีมือแรงงาน 700 455 65.00
14 แหง่ 9 64.29
กจิ กรรม : ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ ใหส้ ถานประกอบกจิ การดาเนนิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน
1) รายการรบั รองหลักสูตรและค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาฝีมอื แรงงานของสถานประกอบกจิ การตาม 100.00
พ.ร.บ.ส่งเสรมิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน พ.ศ.2545 (แหง่ ) 100.00
2) กจิ กรรมหลัก : ขับเคล่ือนการพฒั นาแนวทางและการดาเนนิ งานของ กพร.ปช. (ครั้ง)
105.00
-จัดประชุมคณะอนกุ รรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชพี จังหวดั (กพร.ปจ) 2 ครั้ง 2 112.50

-จดั ประชุมขบั เคล่ือนคณะทางานแผนพฒั นากาลังคนจงั หวดั สุโขทยั 2 คร้ัง 2 175.00
101.75
แผนยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

โครงการยกระดับเพอื่ เพ่มิ ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 20 21
กจิ กรรม : หลักสูตรเตรยี มเข้าทางาน 240 270
กจิ กรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมอื แรงงาน
โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ด้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรบั การแขง่ ขนั 20 35
กจิ กรรม : พฒั นาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรบั การจา่ ยค่าจา้ งตามมาตรฐานฝีมือ

กจิ กรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแหง่ ชาติ 400 407

กจิ กรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 240 270 112.50

โครงการยกระดับแรงงานสไรทุปยแใหผไ้นดง้มาานต-รผฐลานกฝารีมดือาแเรนงงนิ างนารนอดงรา้ บันกกาารรแพข่งัฒขนันาฝมี ือแรงงานประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564

กจิ กรรม : พฒั นาศักยภาหพนแว่รงยงงาานนเพ:ื่อสรอางนรกั บั งกาานรจพา่ ฒัยคน่าาจฝา้ มีงตือาแมรมงางตารนฐสาโุนขฝทีมยัือ กรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน 2ก0ระทรวง3แ5รงงาน175.00 7

กจิ กรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ ชาติ 400 407 101.75 หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ ท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เปา้ หมาย ผลการปฏบิ ตั งิ าน

ผู้เข้า คิดเปน็ รอ้ ยละ

โครงการฝึกอบรมรวแมรงง(าดนากเนลนิุ่มกเปารา้ เหอมงา+ยสเ่งฉเพสาระมิ เสพป่อื กเพ.ฯิม่ +โปอรกะาเสมในิ นคกวาารมปรรู้คะกวอามบสอาาชมีพารถ) 1,990 2,138 107.44

กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าดหามเนายนิ เกฉาพราเอะเงพ(อื่ พเพฒั ิม่ นโอาฝกาีมสอื ใแนรกงางราปนร)ะกอบอาชพี (แรงงานนอกระบบ) 11,01050 11,44170 112427..6010
700 455 65.00
กจิ กรรม :สเพ่งเิ่มสทรักิมษสะถดา้านนปอราะชกีพอแบกกน่ ิจักเกรายี รนดคารเอนบนิ คกราวั รยา(กพจ.นร.ทบี่ไ.มส่ไ่งดเ้ศสึกรษิมกาตา่อรหพลัฒงั นจบาฝกาีมรอื ศแึกรษงางภาานคพบ.ศงั ค.2ับ545) 12400 28273 119450..0000

เปา้ หมายภายใรตบั้งรปอมง.กครวมาพมรฒั ้คู นวาาฝมีมสอื าแมรางรงถาน(พ.ร.บ.ส่งเสรมิ ฯ ทแี่ กไ้ ขเพ่ิมเติม ฉบบั ท่ี 2) 3 กจิ กรรม 19102.000
โครงกาตราเมสแรผมิ นสพมรฒั รนถานจะงัแหรวงงดั าสนุโดข้าทนยั เสทู่เคมโอื นงโสลรยา้ รี งอสงรรรบั คก์แาลระทนาวงาตั นกใรนรศมตวปรงี รบษปทรี่ะ2ม1าณ พ.ศ.2564
กจิ กรรม : เสรมิ สมรรถนะแรงงานโคดร้างนกเาทรคบโรูนณโลายกรีาอรงภราบั คกราฐั รแทลาะงเาอนกใชนนศตวรรษที่ 21 60 112104 103.00
แโคผรนงบกรูาณรฝาึกกอารบรสมรแา้ รงงรงาายนไดผ้จู้สาูงกอกาายรเุ พทอ่ือ่ งเพเทม่ิ ยี่ โวอกาสในการประกอบอาชีพ 275.00
โกคจิ รกงรกรามรพ: ฝฒั ึกนอาบทรกั มษแะรแงรงงางนาผนู้สดูง้าอนากยาเุ รพทื่ออ่ เพงเ่มิทโย่ี อวกแาลสะบในรกกิ าารรประกอบอาชพี 100 103 195.00
กรจบัิ กรรอรงมคว:าพมฒั รู้คนวาาทมกั สษาะมกาารลถังแ(พรง.รง.าบน.สด่ง้าเนสทรอ่มิ งฯเททย่ี แี่ วกแไ้ ลขะเพบิม่รกิเตาิรม ฉบบั ที่ 2) 40 110
แกผจิ นกรบรรู มณ:ากกาารรรพบั ฒั รนองาคดว้านามครมู้คนวาาคมมสแาลมะาโรลถจสิ ติกส์
140 273

โ1ค)รชงา่กงาไรฟพฟฒั า้ นภาาพยฒัในนอาาบคคุ าลรากรรองรบั อตุ สาหกรรมโลจสิ ติกส์ 100 209 209.00

ก2จิ)กชรา่ รงมเค:รพอ่ื ฒังปนราบั บอคุ าลกากศรภราอยงใรนบั บอา้ตุ นสแาลหะกกรารรมพโาลณจสิชตยิกข์ สน์าดเล็ก 630 6469 11603.0303

แ3ผ) นชบา่ รงู ณเชาื่อกมาฯรพฒั นาผู้ประกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มสู่สากล 10 15 150.00

โแคผรนงพกาฒั รนเพาจ่ิมงัปหรวะดัสิสทุโธขิภทายัพส/ผู่เมลือิตงภสารพา้ งสรรค์และนวตั กรรม ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 50 69 138.00
กกจิจิ กกรรรรมมห:ลจักดั :ฝพึกฒัอบนรามผพลฒัิตภนณัาทฑกั เ์ษชะงิ กสารรา้ เงปสน็ รผรู้คป์แระลกะอทบกั กษาะรฝีมือ 100.005 ผลติ ภัณฑ์ ดาเนิน การแลว้
1) สรา้ งและออกแบบผลิตภณั ฑส์ ินค้าเชิงสรา้ งสรรค์ (แบง่ เปน็ 3 งวดงาน) 1 15 หลกั สตู ร ดาเนินการแลว้ 100.00
กว2สจิิ)กาพรหฒัรกมนจิ ชา:หมุใหลชค้ักนาสกปูตลรรกึุ่มกษาสราหฝเกพึกรมิ่ ณผ์ ล(ิตแภหาง่ พ) แรงงานแกส่ ถานประกอบกจิ การ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม 100 คน 120 120.00
3) ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ระยะเวลา 60 ช่ัวโมง
กจิ กรรม : พฒั นาศักยภาพแรงงานเพ่อื เพม่ิ ผลิตภาพแรงงาน 40 40 100.00

แผนงานการดาเนนิ ภารกจิ พนื้ ฐานเพอ่ื สนบั สนนุ ยทุ ธศาสตรด์ ้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์

ผลผลิต พฒั นา/ขับเคลื่อนความรว่ มมอื เครอื ข่าย และส่งเสรมิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน 700 455 65.00
14 แหง่ 9 64.29
กจิ กรรม : ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ ใหส้ ถานประกอบกจิ การดาเนนิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน
1) รายการรบั รองหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยในการพฒั นาฝีมอื แรงงานของสถานประกอบกจิ การตาม 100.00
พ.ร.บ.ส่งเสรมิ การพฒั นาฝีมอื แรงงาน พ.ศ.2545 (แหง่ ) 100.00
2) กจิ กรรมหลัก : ขับเคลื่อนการพฒั นาแนวทางและการดาเนนิ งานของ กพร.ปช. (คร้งั )
105.00
-จัดประชมุ คณะอนกุ รรมการพฒั นาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวดั (กพร.ปจ) 2 ครั้ง 2 112.50

-จดั ประชุมขับเคลื่อนคณะทางานแผนพฒั นากาลังคนจงั หวดั สุโขทยั 2 คร้งั 2 175.00
101.75
แผนยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

โครงการยกระดับเพอ่ื เพม่ิ ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

กจิ กรรม : หลักสูตรเตรยี มเข้าทางาน 20 21
กจิ กรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 240 270

โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ด้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรบั การแข่งขัน

กจิ กรรม : พฒั นาศักยภาพแรงงานเพอ่ื รองรบั การจา่ ยค่าจา้ งตามมาตรฐานฝีมอื 20 35

กจิ กรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแหง่ ชาติ 400 407

8

สรปุ เป้าหมาย/ผลดาเนนิ งานการประเมนิ ความร้คู วามสามารถ

โดยแยกเป็น

ลาดบั สาขา เป้าหมายงบปี 64 ผลการดาเนินงบปี 64

รายใหม่ ตอ่ อายุ รายใหม่ ต่ออายุ

1 สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 100 146 119 90

2 สาขาเคร่ืองปรบั อากาศฯ 30 0 49 0

3 สาขาช่างเชอื่ มอารก์ โลหะด้วยมือ 10 0 15 0

รวม 140 146 183 90

รวมทั้งส้ิน 286 273

9

ภผลากรากริจเบติกาจมา่ ยนเโงยนิ งบบาปยรระมฐั าบณาปลกติ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564

(เปา้ หมายงบดาเนนิ งาน ไตรมาส 1 =ร้อยละ 32, ไตรมาส 2 = 54, ไตรมาส 3 = 77, ไตรมาส 4 = 100)

(เปา้ หมายงบลงทนุ ไตรมาส 1 =ร้อยละ 20, ไตรมาส 2 = 45, ไตรมาส 3 = 65, ไตรมาส 4 = 100)

งปม.ทไี ด้รับจดั สรร (ท้งั ปี) งปม.ทไี ดร้ ับจดั สรร (ไตรมาส 1-4) ผลการเบกิ จ่ายงปม.ทีไดร้ ับ
จัดสรร (ไตรมาส 1-4)
งบเนินงาน งบลงทนุ รวม งปม. งบดาเนนิ งาน รวม งปม.
งบรายจา่ ยอนื่ งบรายจ่ายอนื่ และ งบลงทุน ผลการเบกิ จ่าย คดิ เปน็ รอ้ ยละ
และงบเงิน
อดุ หนนุ งบเงินอุดหนุน

4,454,480.00 - 4,454,480.00 4,454,480.00 - 4,454,480.00 4,454,480.00 100

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2564

10

ภารกิจตามนโยบายจังหวัด (แผนปฏบิ ตั ิราชการจงั หวดั สุโขทัย)

กิจกรรมหลัก : พฒั นาผลติ ภัณฑเ์ ชิงสรา้ งสรรค์และทกั ษะฝมี อื

กิจกรรมยอ่ ย : เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) เบิกจา่ ย (บาท)
5 ผลติ ภัณฑ์ 500,000 500,000
1) สร้างและออกแบบผลติ ภณั ฑ์สินค้าเชงิ
สร้างสรรค์ 5 หลักสตู ร 30,000 30,000
2) พฒั นาหลกั สตู รการฝกึ 100 คน 1,195,000 1,195,000

3) ฝกึ อบรมฝีมือแรงงาน ระยะเวลา 1,725,000 1,725,000
60 ชวั่ โมง

รวม

11

ภาคผนวก

โครงการพฒั นาทกั ษะแรงงานดา้ นการท่องเทยี่ วและบรกิ าร 12

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ฝึ กยกระดบั ฝี มอื ระยะเวลาฝึ ก กล่มุ เป้ าหมาย : กาลงั แรงงานใน
30 ชม. จานวน 40 คน สถานประกอบกจิ การ ผูว้ ่างงานที่
เคยทางานในอตุ สาหกรรมท่องเทยี่ ว

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตาม งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 116,000.00 บาท
เกณฑก์ ารประกนั คณุ ภาพการพฒั นา เบกิ จา่ ยแลว้ = 116,000.00 บาท
ฝี มอื แรงงาน มจี านวน 110 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 272.50

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั
แรงงานเพมิ่ ขนึ้ คดิ เป็ นรอ้ ยละ 61.98

หลกั สตู รพนักงานบรกิ ารอาหารและเครื่องดื่ม
หลกั สูตรแม่บ้านมืออาชีพ

หลักสูตรนวดไทยเพอ่ื สขุ ภาพ
หลกั สูตรการประกอบอาหารไทย
หลักสูตรการดแู ลผสู้ งู อายุ

โครงการพฒั นาบุคลากรรองรบั อุตสาหกรรมโลจสิ ตกิ ส ์ 13

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน - พฒั นาฝี มอื ทเี่ กยี่ วขอ้ งดา้ น กลุ่มเป้ าหมาย : - นกั ศกึ ษา
- ผูว้ า่ งงาน - แรงงานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั โลจสิ ตกิ ส ์
โลจสิ ตกิ ส ์ หลกั สูตรยกระดบั ฝี มอื
30 ชว่ั โมง จานวน 60 คน - แรงงานนอกระบบ

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์ งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 168,000.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 168,000.00 บาท
-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์ คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100
การประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื
แรงงาน มจี านวน 66 คน
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 110.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงาน
เพมิ่ ขนึ้ คดิ เป็ นรอ้ ยละ 44.63

หลกั สตู รกำรบรหิ ำรจดั กำรระบบโลจสิ ตกิ สแ์ ละหว่ งโซอ่ ปุ ทำน

หลกั สตู รกำรจดั ทำระบบคลงั สนิ คำ้

หลกั สูตรผบู ้ งั คบั ป่ันจน่ั ชนิดรถ ผูใ้ หส้ ญั ญำณแกผ่ ูบ้ งั คบั ป่ันจน่ั
ผูย้ ดึ เกำะวสั ดุและผูค้ วบคมุ ป่นั จน่ั

แผนงานบูรณาการ พฒั นาผูป้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดลางและขนาดยอ่ มสูส่ ากล 14

โครงการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพ / ผลติ ภาพ งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 161,100.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 161,100.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน - กจิ กรรมจดั ฝกึ อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เปา้ หมาย 50 คน
กล่มุ เป้ าหมาย : สถานประกอบ - กจิ กรรมให้คาปรึกษาเพิ่มผลติ ภาพแรงงานแกส่ ถานประกอบกิจการ
กจิ การ SME กลมุ่ OTOP กลมุ่ SME กลมุ่ OTOP กลมุ่ วิสาหกจิ ชุมน กลมุ่ สหกรณ์
วสิ าหกจิ ชมุ ชน กลุ่มสหกรณ์ เปา้ หมาย 1 แห่ง
-กิจกรรมพัฒนาศกั ยภาพแรงงานเพ่อื เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

เปา้ หมาย 40 คน

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-พัฒนาทักษะการเปน็ ผปู้ ระกอบการ
มีจานวน 69 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 138.00

- ให้คาปรึกษาเพ่มิ ผลติ ภาพแรงงานแก่สถานประกอบกจิ การ SME
กลมุ่ OTOP กลุม่ วิสาหกิจชุมน กล่มุ สหกรณ์
จานวน 1 แหง่ คิดเปน็ รอ้ ยละ 100.00

- พฒั นาศกั ยภาพแรงงานเพื่อเพมิ่ ผลติ ภาพแรงงาน
มีจานวน 40 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100.00
-ประสิทธิภาพการผลติ ของปจั จยั แรงงานเพม่ิ ขน้ึ
ของการพฒั นาศกั ยภาพแรงงานเพ่ือเพ่มิ ผลติ ภาพแรงงาน
คดิ เป็นรอ้ ยละ 64.68

แผนงานการดาเนินภารกจิ พนื้ ฐานเพอื่ สนบั สนุนยุทธศาสตรด์ า้ นการพฒั นาและ 15
เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย ์

กจิ กรรมส่งเสรมิ และสนบั สนุนใหส้ ถานประกอบกจิ การดาเนินการพฒั นาฝี มอื
แรงงาน

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน กลุ่มเป้ าหมาย :
สถานประกจิ การในพนื้ ทจี่ งั หวดั สโุ ขทยั
แผนการดาเนินงาน
จานวน 700 คน

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานในสถานประกอบกจิ การไดร้ บั การพฒั นา
ตามเกณฑก์ ารประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 455 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 65.00

รายการ รบั รองหลกั สูตรและคา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาฝี มอื แรงงานของสถาน
ประกอบกจิ การตาม พ.ร.บ. สง่ เสรมิ การพฒั นาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545

แผนการดาเนินงาน
จานวน 14 แหง่ ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-รบั รองหลกั สูตรและคา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
ของสถานประกอบกจิ การตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิ การพฒั นา
ฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545
ดาเนินการแลว้ 9 แห่ง คดิ เป็ นรอ้ ยละ 64.29

แผนงานยุทธศาสตร ์พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 16

โครงกำร ยกระดบั เพอื่ เพมิ่ ศกั ยภำพฝี มอื และสมรรถนะแรงงำน กล่มุ เป้ าหมาย : แรงงานใหม แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ผูวางงานและ
- ฝึ กเตรยี มเขำ้ ทำงำน ฝึ กเตรยี มเขา้ ทางาน แรงงานท่วั ไป
รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ระยะเวลาฝึ ก 560 ชว่ั โมง
งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 753,000.00 บาท
จานวน 20 คน เบกิ จา่ ยแลว้ = 753,000.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คณุ ภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 21 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 105.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 66.85

หลักสตู รชา่ งซ่อมเครือ่ งยนต์
หลกั สูตรชา่ งเครือ่ งทาความเย็นและเครอ่ื งปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเลก็

แผนงานยุทธศาสตร ์พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 17

โครงกำร ยกระดบั เพอื่ เพมิ่ ศกั ยภำพฝี มอื และสมรรถนะแรงงำน กลุ่มเป้ าหมาย : แรงงานใหม่ แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงานและ

- ฝึ กยกระดบั ฝี มอื แรงงำน แรงงานท่วั ไป

ฝึ กยกระดบั ฝี มอื แรงงาน

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ระยะเวลาฝึ ก 30 ชว่ั โมง
จานวน 240 คน

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คณุ ภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 270 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 112.50

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 45.94

หลักสตู รการออกแบบตดิ ตง้ั และประยุกตใ์ ชโ้ ซลา่ เซลล์

หลกั สตู รเทคนคิ การติดตั้งและบารงุ รกั ษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
หลกั สูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดบั 1
หลักสตู รชา่ งเดนิ สายไฟฟา้ ภายในอาคาร

หลกั สูตรช่างสรี ถยนต์ ระดบั 1
หลักสูตรชา่ งซอ่ มรถยนต์ ระดับ 1
หลักสูตรการบริหารจดั การตลาดออนไลน์ (E-commerce)

โครงกำร ยกระดบั แรงงำนไทยใหไ้ ดม้ ำตรฐำนฝี มอื แรงงำนเพอื่ รองรบั กำรแขง่ ขนั 18

กจิ กรรมพฒั นำศกั ยภำพแรงงำนเพอื่ รองรบั กำรจำ่ ยคำ่ จำ้ งตำมมำตรฐำนฝี มอื

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ฝึ กยกระดบั ฝี มอื แรงงาน กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อยใู่ นกาลงั แรงงาน ไดแ้ ก
ระยะเวลาฝึ ก 30 ชว่ั โมง ผู้ท่ีทางานในสถานประกอบการ
เขารับการยกระดับทกั ษะฝมอื ของตน
จานวน 20 คน เขาสู่เกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์ งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 58,000.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 58,000.00 บาท
-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์ คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100
การประกนั คณุ ภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 35 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 175.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 41.50

หลักสตู รชา่ งสรี ถยนต์

กจิ กรรม ทดสอบมำตรฐำนฝี มอื แรงงำน 19
แหง่ ชำติ
กลุ่มเปา้ หมาย : แรงงานท่ัวไปทงั้ ที่อยู่ในระบบการจ้างงาน
ทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงาน และไม่อยใู่ นระบบการ จา้ งงาน รวมทง้ั กลุมนกั ศกึ ษาในสงั กัด
จานวน 400 คน อาชวี ศกึ ษาที่จบ การศกึ ษาไมตา่ ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี
ในสาขาทีจ่ ะเขาทดสอบซึ่งมอี ายุ ไม่ต่ากวา 18 ป บรบิ ูรณ

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 357,300.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 357,300.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์

การประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 407คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 101.25

หลกั สูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะดว้ ยมอื ระดบั 1

สาขาช่างเครือ่ งปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

20

สาขาช่างไฟฟา้ ภายในอาคาร ระดบั 1

สาขาพนกั งานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองดมื่ ในธรุ กิจโรงแรมและภตั ตาคาร
สาขาพนักงานนวดไทย

21

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดบั 1

โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลมุ่ เป้ าหมายเฉพาะเพอื่ เพมิ่ โอกาสในการประกอบอาชพี 22

กจิ กรรม ฝึ กอบรมแรงงานกล่มุ เป้ าหมายเฉพาะเพอื่ กลุ่มเป้ าหมาย : แรงงานกลมุ เปาหมาย
เพมิ่ โอกาสในการประกอบอาชพี (แรงงานนอกระบบ) เฉพาะ เชน ผูผานการบาบดั ยาเสพตดิ ผูตองขัง/
เยาวชนสถานพนิ จิ คนพกิ ารและผูดแู ลคนพิการ
ฝึ กเสรมิ ทกั ษะ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑกอนปลด
ประจาการ/ แรงงานตามโครงการพระราชดาริ
รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ระยะเวลาฝึ ก 18,30,40,60,150 ชม.
งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 175,000.00 บาท
จานวน 100 คน เบกิ จา่ ยแลว้ = 175,000.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100
ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 147 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 147.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 57.91

หลักสูตรนวดไทยเพอื่ สขุ ภาพ

หลกั สูตรนวดฝ่าเทา้ เพือ่ สขุ ภาพ

หลักสตู รเทคนิคการนวดเพ่อื สขุ ภาพ

หลักสูตรการทาเครื่องเรอื นโครงไมจ้ ริง

หลักสูตรการปลกู ผลกั ไฮโครโปนกิ สป์ ลอดสารพิษ

หลักสตู รการตดิ ต้งั ระบบสบู นา้ พลงั งานโซลา่ เซลล์

หลักสตู รผูบ้ ังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไมม่ ีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร

หลกั สตู รเทคนคิ การเกบ็ เกยี่ วผลผลติ ทางการเกษตรที่มปี ระสิทธิภาพ

กจิ กรรม เพมิ่ ทกั ษะดา้ นอาชพี แกน่ กั เรยี นครอบครวั 23
ยากจน ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ หลงั จบการศกึ ษาภาคบงั คบั
กล่มุ เป้ าหมาย : นกั เรยี นครอบครวั
รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ฝึ กเตรยี มเขา้ ทางาน ระยะเวลาฝึ ก ยากจน ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ หลงั จบ
280, 560 ชม. จานวน 20 คน การศกึ ษาภาคบงั คบั

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์ งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 159,800.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 159,800.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 28 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 140.00

หลักสูตรช่างเครือ่ งทาความเย็นและเคร่ืองปรบั อากาศในบา้ นและการพาณิชยข์ นาดเล็ก
หลกั สตู รชา่ งเช่ือมอาร์โลหะดว้ ยมือ
หลกั สูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์
หลักสตู รชา่ งแตง่ ผมบรุ ษุ (ระดบั ต้น)

โครงการเสรมิ สมรรถนะแรงงานดา้ นเทคโนโลยรี องรบั การทางานในศตวรรษที่ 21 24

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ฝึ กยกระดบั ฝี มอื ระยะเวลาฝึ ก กลุ่มเป้ าหมาย :
30 ชม. จานวน 60 คน นกั ศกึ ษา ผูว้ ่างงาน และแรงงาน
ในสถานประกอบกจิ การ

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์ งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 150,000.00 บาท
เบกิ จา่ ยแลว้ = 150,000.00 บาท
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คุณภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 114 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 190.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 49.93

หลกั สูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
หลักสูตรการออกแบบและตดิ ต้ังระบบควบคุม loT เพ่ือการปลกู พชื

แผนงานบูรณาการ เตรยี มความพรอ้ มเพอื่ รองรบั สงั คมสูงวยั 25

โครงการฝึ กอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพอื่ เพมิ่ โอกาสในการประกอบอาชพี

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน งปม.ทไี่ ดร้ บั จดั สรร = 240,000.00 บาท กลมุ่ เป้ าหมาย :
เบกิ จา่ ยแลว้ = 240,000.00 บาท ผูส้ ูงอายุ 50 ปี ขนึ้ ไป
ฝึ กเสรมิ ทกั ษะ ระยะเวลาฝึ ก คดิ เป็ นรอ้ ยละ 100
18,30,40,150 ชม.
จานวน 100 คน

ตวั ชวี้ ดั เป้ าหมายโครงการ และตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ ์

-กาลงั แรงงานไดร้ บั การพฒั นาตามเกณฑ ์
การประกนั คณุ ภาพการพฒั นาฝี มอื แรงงาน
มจี านวน 103 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 103.00

-ประสทิ ธภิ าพการผลติ ของปัจจยั แรงงานเพมิ่ ขนึ้
คดิ เป็ นรอ้ ยละ 73.35

หลกั สูตรการทาไม้กวาดกา้ นมะพร้าวและดอกหญ้า

หลักสตู รการทานา้ พริกแปรรปู

หลกั สตู รนวดไทยเพอ่ื สขุ ภาพ

หลกั สูตรเทคนคิ การนวดเพ่อื สุขภาพ

หลักสูตรการทาผลติ ภณั ฑจ์ ากสมนุ ไพร

หลกั สูตรการทาเคร่อื งเรือนโครงไม้จริง

หลกั สตู รการทาเครอื่ งจกั สานไมไ้ ผ่

พระราชบญั ญตั สิ ่งเสรมิ การพฒั นาฝี มอื แรงงาน (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2557 26

รูปแบบดาเนินการ/แผนงาน ผูเ้ ขา้ รบั การประเมนิ ความรู ้
ความสามารถ
การประเมนิ ความรูค้ วามสามารถ
จานวน 273 คน

ชา่ งไฟฟ้ าภายในอาคาร
เป้ าหมาย 100 คน ผลงาน 209 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 209.00

ชา่ งเครอื่ งปรบั อากาศภายในบา้ นและการพาณิชยข์ นาดเลก็
เป้ าหมาย 30 ผลงาน 49 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 163.33

ชา่ งเชอื่ มอารก์ โลหะดว้ ยมอื
เป้ าหมาย 10 คน ผลงาน 15 คน คดิ เป็ นรอ้ ยละ 150.00

27

แผนปฏบิ ตั ริ าชการจงั หวดั สโุ ขทยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพฒั นาจงั หวดั สโุ ขทยั มุง่ สูจ่ งั หวดั นวตั กรรมและสรา้ งสรรค ์ Creative City

กจิ กรรมหลกั : สง่ เสรมิ การเป็ นเมอื งแหง่ หตั ถกรรมและศลิ ปะพนื้ บา้ น
Craft and Folk Arts UCCN ของ UNESCO เพอื่ การพฒั นาทยี่ ง่ั ยนื (SDG)

28

29

30

การสง่ เสรมิ ดา้ นการพฒั นาฝี มอื แรงงาน

ป้ ายรบั รองมาตรฐานฝี มอื แรงงานแหง่ ชาติ

บรษิ ทั ธงชยั วทิ ยุ เซลส ์ แอนด ์ เซอรว์ สิ จำกดั
บรษิ ทั ดี ดี ที อนิ เตอรเ์นชน่ั แนล จำกดั

บรษิ ทั โตโยตำ้ สโุ ขทยั ผจู ้ ำหน่ำยโตโยตำ้ จำกดั

31

วทิ ยำลยั เทคนิคสโุ ขทยั กลมุ่ อำชพี ชำ่ งเครอื งกล
สำขำชำ่ งซอ่ มรถยนตร์ ะดบั 1

วทิ ยำลยั สำรพดั ชำ่ งสโุ ขทยั กลมุ่ อำชพี ชำ่ งไฟฟ้ ำและ
อเิ ล็กทรอนิกส ์ สำขำชำ่ งไฟฟ้ ำภำยในอำคำร ระดบั 1

โรงเรยี นสโุ ขทยั บรบิ ำล กลมุ่ อำชพี ธรุ กจิ และบรกิ ำร
สำขำกำรดแู ลผูส้ งู อำยุ

32

การจดั ทามาตรฐานฝี มอื แรงงานผูป้ ระกอบอาชพี (ม.26)

กลุม่ อาชพี เครอื่ งกล “พนกั งานขบั รถตดั ออ้ ย” บรษิ ทั น้าตาลทพิ ยส์ โุ ขทยั จากดั

ภาพกจิ กรรมขน้ั ตอนการประชมุ คณะทางานตา่ ง ๆ

33

ภาพกจิ กรรมทดลองทดสอบ “ ภาคความรู ้ “

34

ภาพกจิ กรรมทดลองทดสอบ “ ภาคความสามารถ “

35

การจดั ทามาตรฐานฝี มอื แรงงานผูป้ ระกอบอาชพี

บรษิ ทั โรงโมห่ นิ สุวรรณ จากดั
กล่มุ อาชพี ธรุ กจิ บรกิ าร “พนกั งานบรกิ ารสถานีน้ามนั เชอื้ เพลงิ เพอื่ การใชเ้ อง ระดบั 1”

36

ดา้ นการบูรณาการแผนงาน
นวตั กรรมเพอื่ สงั คม ประจาพนื้ ทภี่ าคเหนือตอนลา่ ง 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

“เครอื่ งแบนกล้วยสกุ ” กล่มุ วิสาหกิจชมุ ชนสมุนไพรสามอย่าง อาเภอกงไกรลาศ

“เครอ่ื งหยอดมะมว่ งกวน” กล่มุ วิสาหกิจชมุ ชนเกษตรอินทรียแ์ ละการแปรรปู
ผลิตภณั ฑเ์ กษตร

37

นวตั กรรมเพอื่ สงั คม ประจาพนื้ ทภี่ าคเหนือตอนล่าง 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ จดั ทาแผนงาน โครงการ

“เครื่องขนยา้ ยปลาหมอระยะทางไกล”
กล่มุ วิสาหกิจเพาะเลีย้ งปลาหมอดงเดือย อาเภอกงไกรลาศ

“เครื่องขึน้ รปู ผกั แผน่ เชิงพาณิชย”์ กล่มุ วิสาหกิจผกั ปลอดภยั จากสารพิษเกาะตาเลีย้ ง

38

โครงการยกระดบั แปลงใหญด่ ว้ ยเกษตรสมยั ใหมแ่ ละเชอื่ มโยง
ตลาดจงั หวดั สโุ ขทยั (ขดุ เจาะบอ่ บาดาลดว้ ยระบบโซล่าเซลล)์

39

กำรขบั เคลอ่ื นภำรกจิ ระบบคอมพวิ เตอรบ์ รหิ ำรจดั กำรฝึ กอบรม
(Computer-Managed Instruction : CMI)
สำขำชำ่ งบำรงุ รกั ษำรถยนต ์ ระดบั 1

Computer
Managed
Instruction

40

การใหบ้ รกิ ารประชาสมั พนั ธ ์ /ออกหน่วยบรกิ ารเคลอื่ นที่

กจิ กรรมเสรมิ สรำ้ งควำมรแู ้ ละขบั เคลอื่ นกำรสง่ เสรมิ คณุ ธรรม 41

และ
ควำมโปรง่ ใสของสำนักงำนพฒั นำฝี มอื แรงงำนสโุ ขทยั

เรมิ่ คดิ รว่ มกนั

42


Click to View FlipBook Version