The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Walairat3024, 2022-09-05 20:40:19

DC171B83-643E-4FE8-BB21-2BAED6257631

DC171B83-643E-4FE8-BB21-2BAED6257631

คู่ มื อ
แ บ บ จำ ล อ ง
ก า ร ทำ ง า น
ของระบบ
หายใจ

(The
magic box
of the
respirator
y system)

ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2

คำนำ

คู่มือสื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองการทำงานของระบบ

หายใจ (The magic box of the respiratory system) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของรายวิชาการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้นี้จัดทำเพื่อ

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รายวิชวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นสื่อที่เหมาะ

สมเข้าใจง่ายและทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น สำหรับครูสามารถนำประกอบ

การจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนสามารถใช้เป็น

แนวทาง

ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างความสนุกเพลิดเพลินได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลอง

การทำงานของระบบหายใจ (The magic box of the respiratory system)

เล่มนี้ จะเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และช่วยให้ผู้เรียนมีการเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจรวมถึงความสามารถสร้างความสนใจในการเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนยิ่ง

ขึ้นหากผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ณที่นี้ ขอขอบคุณค่ะ

สารบัญ

เรื่อง หน้า
คำนำ …………………………………………………… ก
สารบัญ ………………………………………………… ข
บทนำ …………………………………………………… 1
ชื่อสื่อ ……………………………………………….. 1
ชื่อผู้ผลิต …………………………………………… 1
สื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน .…………… 1
หลักและเหตุผล ………………………………….. 2
วัตถุประสงค์ ………………………………………. 2
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ……………………. 3
ระยะเวลาในการจัดทำ …………………………. 3

ลักษณะของสื่อ …………………………………………. 4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสื่อ .……………………………. 7
วิธีการจัดทำสื่อ …………………………………………. 9
งบประมาณ ………………………………………………. 12

บทนำ

ชื่ อสื่ อ
แ บ บ จำ ล อ ง ก า ร ทำ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ห า ย ใ จ
(THE MAGIC BOX OF THE RESPIRATORY SYSTEM)

ชื่ อผู้ผลิต
นางสาววลัยรัตน์ ศรีเมือง
นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู

ใ ช้ สำ ห รั บ ก า ร เ รีย น ก า ร ส อ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ 1 วิทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้ นฐานของ
สิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง สั ต ว์ แ ล ะ ม นุ ษ ย์ ที่
ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของ
อวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้ งนำความรู้ไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์

1

หลักการและเหตุผล

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ มี บ ท บ า ท สำ คั ญ ยิ่ ง ใ น สั ง ค ม โ ล ก ปั จ จุ บั น แ ล ะ
อนาคตวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้ งความคิด
เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์ มี ทั ก ษ ะ
สำคัญในการแข่งขัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมี
ประจักษ์ พยานที่ตรวจสอบได้สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมี
เ ห ตุ ผ ล ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จึ ง
จำเป็นต้องอาศัยสื่ อในลักษณะต่างๆหลายหลายอย่างเพื่ อ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามสื่ อ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ร า ค า แ ซ ง ส า ม ใ น ก า ร จั ด ห า ก า ร พั ฒ น า
สื่ อการเรียนการสอนมีราคาย่อมเยาเหมาะกับสภาพท้องถิ่น
นำ วั ส ดุ ที่ ห า ไ ด้ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ม า เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต จึ ง เ ป็ น
แ น ว ท า ง ที่ น่ า จ ะ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์

วัตถุประสงค์

1. อธิบายการเคลื่ อนที่ของอากาศเข้าและออกจากปอดได้
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกร่างกายได้
3. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกระดูกซี่โครงและ

กระบังลม เมื่ อหายใจเข้าและออกจากร่างกายได้

2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยสร้างความสนใจ ดึงดูดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน
มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น ก า ร เ รีย น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี
สนุกสนานในการเรียนมีความเข้าใจกลไกการ
หายใจเข้าและออกจากร่างกายสามารถอธิบาย
และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
ซี่โครงและกระบังลมเมื่ อหายใจเข้าและออกจาก
ร่างกายได้

ระยะเวลาในการทำสื่อ

1 - 20 กรกฎาคม 2565

3

ลักษณะของสื่อ

สื่ อการเรียนการสอนแบบจำลองการทำงานของระบบ
หายใจ (THE MAGIC BOX OF THE RESPIRATORY
SYSTEM) มี 3 ส่วน คือ 1. แสดงการทำงานของระบบใจ
2. แบบจำลองระบบร่างกายเสมือนจริงแบบ AR และ
3. ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบหายใจสุ่มแบบวงล้อ

1 . แ บ บ จำ ล อ ง ก า ร ทำ ง า น ร ะ บ บ ห า ย ใ จ
ความสูงประมาณ 40 เชนติเมตร ความกว้าง

35 เซนติเมตร โดยข้างในจะมีระบบการหายใจคือ จมูก
ปาก โพรงจมูก กล่องสียง คอหอย ปอด ซี่โครง กระบังลม
มี QR CODE บอกหน้าที่และชื่ ออวัยวะต่างๆ มีแสงไฟ
แสดงทิศทางการหายใจ ดังภาพ

แ บ บ จำ ล อ ง ก า ร ทำ ง า น ร ะ บ บ ห า ย ใ จ

4

ลักษณะของสื่อ (ต่อ)

2. แบบจำลองระบบร่างกายเสมือนจริงแบบ AR
เ ป็ น แ บ บ จำ ล อ ง ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง

ร่างกาย ระบบอวัยวะต่างๆ ได้อย่างเสมือนจริงผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยการสแกน

แบบจำลองระบบร่างกายเสมือนจริงแบบ AR
5

ลักษณะของสื่อ (ต่อ)

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบหายใจสุ่มแบบวงล้อ
เป็นวงล้อที่จะสุ่มคำถามเกี่ยวกับระบบหายใจ โดย

การสแกน QR CODE เพื่ อดูคำถามเมื่ อดูเสร็จแล้วต้องนำ
คำตอบที่ถูกต้องมาติดที่ QR CODE คำถามนั้ นให้ถูกต้อง
ถือเป็นเกมที่ทั้ งสนุก ได้ความรู้ และทบทวนบทเรียนได้

ต อ บ คำ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ห า ย ใ จ สุ่ ม แ บ บ ว ง ล้ อ
6

วัสดุอุปกรณ์

ก า ว ต ะ ปู บ า น พั บ สายไฟ LED

กาว 2 หน้า ก ร ะ ด า ษ สี แ ผ่ น แ ม่ เ ห ล็ ก

กรรไกร คั ด เ ต อ ร์ แ ผ่ น เ ค ลื อ บ
7

วัสดุอุปกรณ์

รางถ่าน ถ่าน สีอคริลิค

ส วิ ต ซ์ ตู้ พ ล า ส ติ ก พั ก ส า ย ไ ฟ โฟม

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบหายใจสุ่มแบบวงล้อ

เป็นวงล้อที่จะสุ่มคำถามเกี่ยวกับระบบหายใจ โดย

การสแกน QR CODE เพื่ อดูคำถามเมื่ อดูเสร็จแล้วต้องนำ

คำตอบที่ถูกต้องมาติดที่ QR CODE คำถามนั้ นให้ถูกต้อง

ถือเป็นเกมที่ทั้ งสนุก ได้ความรู้ และทบทวนบทเรียนได้

8

วิธีการจัดทำสื่อ

แ บ บ จำ ล อ ง ก า ร ทำ ง า น ร ะ บ บ ห า ย ใ จ
ขั้ น ต อ น ก า ร ทำ

1. เลือกตู้พลาสติกพักสายไฟขนาด 40 × 30 เซนติเมตร
ม า ทำ แ บ บ จำ ล อ ง ม นุ ษ ย์

2. นำบานพับมาติดกับตู้พลาสติกโดยใช้กาวตะปูยึด
3. ตัดโฟมเป็นรู ปตัวคน ปอด กระดูกซี่โครง
4. นำสีอะคริลิคมาทาโฟม
5. วัดขนาดตู้พลาสติกนำกระดาษสีมาตัดเพื่ อเป็นพื้ น

ห ลั ง แ ล ะ ติ ด ล ง ไ ป ใ น ตู้ พ ล า ส ติ ก
6. นำโฟมที่ตัดและทาสีแล้วมาใส่ในถุงพัดสติ๊ก
7. ต่อสายไฟแอลอีดีเข้ากับรางถ่านแล้วนำไปติดสวิต

แ ล ะ นำ ไ ป ติ ด ที่ โ ฟ ม
8. ใส่ถ่านและลองเช็คเปิดไปแอลอีดี

9

วิธีการจัดทำสื่อ

แ บ บ จำ ล อ ง ก า ร ทำ ง า น ร ะ บ บ ห า ย ใ จ
ขั้ น ต อ น ก า ร ทำ

1. วัดขนาดตู้ตัดกระดาษสีเพื่ อเป็นพื้ นหลัง
2. สร้างคิวอาร์โค้ดสำหรับดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

VIRTUALI-TEE BY CURISCOPE
3. ปริ้นคิวอาร์โค้ดและแผ่นสแกนมาติดกับตู้พลาสติก

10

วิธีการจัดทำสื่อ

ต อ บ คำ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ห า ย ใ จ สุ่ ม แ บ บ ว ง ล้ อ
ขั้ น ต อ น ก า ร ทำ

1. สร้างวงล้อใน CANVA
2. วัดขนาดแล้วตัดฟิวเจอร์บอร์ด
3. ปริ้นวงล้อมาติดในฟิวเจอร์บอร์ด
4. ช้หมดสองขาปรับปรุ งตรงกลาง
5. นำไปติดข้างหลังตู้พลาสติก

11

งบประมาณในการจัดทำสื่อ

วัสดุอุปก
รณ์ จำ น
ว น ราค
า (บาท)
1.โฟม ขนาด 2
นิ้ว 1
1
15
1

45
2 . ส วิ ต ช์
1

29
3 . ร า ง ถ่ า น
1

46
1

8 9
4.ไฟ LED
1

89
5 . ก า ว ต ะ ปู
8

8 9
6 . ก า ว ต ะ ปู

7 . ถ่ า น
3

54
1

79
8 . ก ร ะ ด า ษ เ ค รื
อ บ
4
1 4 0
9.บานพับ

10.สีอะคริลิก

2
48

11.ฟิวเจอร์บอร์
ด 65*80 ซม.
1
3 5

2 1
6
12.เป็ก 2 ขา

13 กระดาษสี


12

งบประมาณในการจัดทำสื่อ

วัสดุอุปก
รณ์ จำ น
ว น ราค
า (บาท)
14.แผ่นแม่เหล็
ก 1
7
5
15.ตู้พลาสติกพ
ักสายไฟ 1
8
9
16.กรรไกร
1
-

17.คัตเตอร์

1 -13

Thank You


Click to View FlipBook Version