The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by awiepandan, 2019-04-15 09:01:14

DSKP PSV TAHUN 4

DSKP PSV TAHUN 4

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN EMPAT

[1]

[2]

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PENTAKSIRAN
(KSSR)

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN EMPAT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
[3]

Cetakan Pertama
© Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

[4]

Rukun Negara KANDUNGAN
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendahuluan MUKA SURAT
Matlamat 7
Objektif 7
Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual 9
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9
Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun Empat 10
Organisasi Kandungan 11
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 12
Tafsiran Umum 13
Tafsiran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual 14
15
[5] 16
17

[6]

RUKUN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup seimbang dan harmonis dari segi intelek,
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
warganegara Malaysia yang berilmu
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; kesejahteraan diri serta memberikan
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan sumbangan terhadap keharmonian dan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

[7]

[8]

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 adalah berpusatkan murid dan memberi peluang kepada mereka untuk mempertingkatkan daya
imaginasi, kreativiti, dan bakat ke tahap optima dalam proses penghasilan karya.
Dokumen ini dapat memberi panduan dalam proses pembelajaran abad ke-21 yang mementingkan pembelajaran kolaboratif, pemikiran aras tinggi, dan
belajar untuk kehidupan secara praktikal. Ia membolehkan penzahiran idea secara kreatif dan inovatif dengan berbantukan teknologi bertepatan dengan
tahap keupayaan murid.
Dokumen ini juga dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan budaya serta menyediakan murid bagi menghadapi cabaran alaf
baru selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MATLAMAT
Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif menerusi pemupukan
bahasa seni visual. Aktiviti yang dirancang membolehkan murid menghasilkan karya dan berupaya membuat apresiasi seni visual. Isi kandungannya
membantu perkembangan emosi murid, meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan
warisan bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

[9]

OBJEKTIF

Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah murid dapat:

1. Menghargai keindahan alam ciptaan tuhan.
2. Mengetahui bahasa seni visual serta dapat mengaplikasi dalam penghasilan karya.
3. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.
4. Menguasai kemahiran asas dalam bidang menggambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraf tradisional.
5. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual.
6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, inovatif dan menyeronokkan.
7. Memupuk keyakinan diri, nilai kerjasama, dan bertanggungjawab dalam aktiviti seni visual.
8. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air.
9. Menghargai dan membuat apresiasi tentang karya sendiri dan rakan.

[10]

PENILAIAN DALAM SENI VISUAL

Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan
membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidak langsung, penilaian menitikberatkan
fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan program mata
pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah.

Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah, penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti,
dan penilaian yang adil.

Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang
fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.
Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai
akauntabiliti seperti perancangan, penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Selain itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisis markah
tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara, bentuk, dan
kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka, cara mereka berfikir, dan kemampuan psikomotor mereka.

Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya, iaitu pemerhatian, lisan dan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan
pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses
berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain itu, guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran
sosial, amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Pencapaian
kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian.
Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti, dan kemasan. Ini dikenali sebagai pemerhatian
hasil kerja.

[11]

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pendidikan Seni Visual mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,
Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan
Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri yang selaras dengan visi dan misi pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah
Pendidikan Negara. Penggunaan strategi-strategi ini bertujuan untuk memupuk minat dan kreativiti dalam kalangan murid.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat dan dapat mencetus idea seperti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau
berbantukan teknologi. Kaedah pengajaran yang disarankan adalah seperti Discipline Based Art Education (DBAE), pembelajaran berorientasikan produk,
berorientasikan studio, aktiviti berkumpulan, kolaborasi, koperatif, tunjuk cara, bicara seni, percambahan minda, soal jawab, penyelesaian masalah, kembara
visual, imitasi, dan ekspresi diri. Pemilihan dan penentuan kaedah pengajaran yang pelbagai perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan,
penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid.
Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan
sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran (folio) dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid
membuat analisis, sintesis, dan refleksi terhadap pembelajarannya. Rekod ini juga membantu guru menilai perkembangan pembelajaran murid.

[12]

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun Empat

BIDANG KEGIATAN AKTIVITI
MENGGAMBAR
1. Lukisan
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 2. Catan
3. Gosokan
4. Capan
5. Mozek
6. Poster

Terancang
1. Lukisan
2. Cetakan
3. Resis
4. Kaligrafi

Tidak Terancang
1. Pualaman
2. Ikatan dan Celupan

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Asemblaj
2. Diorama
3. Boneka

MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Batik
2. Ukiran
3. Tembikar

[13]

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun Empat sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan,
membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat
standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan
pengajaran berasaskan standard kandungan.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam
ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI
Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.
Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubungkait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

[14]

K E M A H I R A N B E R F I K I R A R A S T I N G G I (KBAT)

Kurikulum Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang KBAT Penerangan
seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan
patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
secara berpasukan. Kemahiran abad ke -21 ini selari dengan 6 aspirasi nilai dalam situasi berlainan untuk
yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat melaksanakan sesuatu perkara
global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kecil untuk memahami dengan lebih mendalam
kemahiran berfikir. serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan
dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis menggunakan pengetahuan, pengalaman,
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
Berfikir Aras Tinggi (KBAT). yang kreatif dan inovatif

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk Mengaplikasikan Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi pelajaran.
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan
murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda,
dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik
darjah untuk menggalakkan murid berfikir.

[15]

TAFSIRAN UMUM

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan
bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik,
bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
[16]

TAFSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media
yang betul dalam penghasilan karya yang kreatif.
Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan

6 karya serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni, tokoh seni dan
warisan seni negara.
[17]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : LUKISAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.
 Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan 1.1.1 Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

menggunakan bahasa seni 1.1.1.1 Garisan - silang pangkah 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada karya 1.1.1.2 Ruang - ruang dalam media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

lukisan. 1.1.1.3 Bentuk - ilusi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
1.1.1.4 Warna - primer atau sekunder atau tertier dalam penghasilan karya lukisan.
1.1.1.5 Jalinan - tampak
4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
1.2 APLIKASI SENI 1.1.2 Prinsip Rekaan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
Mengaplikasikan bahasa 1.1.2.1 Penegasan - hal benda (subject matter) dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.
seni visual dan media dalam 1.1.2.2 Kepelbagaian - hal benda (subject matter)
penghasilan karya lukisan. 1.1.2.3 Kesatuan - komposisi objek 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta menggunakan media yang betul dalam
Penzahiran idea melalui penghasilan lukisan. penghasilan karya lukisan yang kreatif.
pelbagai sumber, kajian dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti:
teknologi dalam penghasilan 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
lukisan. 1.2.1.1 Alat - tiada bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel betul dalam penghasilan karya lukisan serta
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
1.2.2.1 Teknik - silang pangkah (cross hatching) secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya lukisan.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya lukisan.

1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[18]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : CATAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan catan menggunakan media basah dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan catan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan 1.1.1 Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya catan.

menggunakan bahasa seni 1.1.1.1 Bentuk – ilusi 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada karya 1.1.1.2 Warna – primer atau sekunder atau tertier media serta proses dan teknik pada karya catan.

catan. 1.1.1.3 Ruang – ruang dalam 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
1.1.2 Prinsip Rekaan dalam penghasilan karya catan.
1.1.2.1 Harmoni – warna
1.1.2.2 Ritma dan pergerakan – hal benda (subject matter) 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
1.1.2.3 Imbangan – tidak simetri kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya catan.
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa penghasilan catan. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
seni visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan karya catan. 1.2.1.1 Alat – berus lukisan dan palet penghasilan karya catan yang kreatif.

1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya yang betul dalam penghasilan karya catan serta
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif.
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya catan.
catan. 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya catan.

1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[19]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : GOSOKAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan gambar teknik gosokan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan gosokan.
media serta proses dan teknik pada gambar
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni teknik gosokan.
visual yang ada pada karya 1.1.1.1 Bentuk - ilusi

gambar teknik gosokan. 1.1.1.2 Jalinan - tampak dan sentuh 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier media serta proses dan teknik pada gambar

1.1.2 Prinsip Rekaan teknik gosokan.

1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek bahasa seni visual, media serta proses dan

1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam teknik dalam penghasilan gambar teknik
Mengaplikasikan bahasa penghasilan gambar teknik gosokan. gosokan..

seni visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
penghasilan karya gambar 1.2.1.1 Alat - permukaan yang mempunyai jalinan dan kemahiran bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar
teknik gosokan. 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya teknik gosokan.

1.2.2.1 Teknik - gosokan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman

1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif. teknik serta menggunakan media yang betul
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. dalam penghasilan gambar teknik gosokan yang
teknologi dalam penghasilan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya gambar teknik gosokan kreatif.

gambar teknik gosokan. 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan
gosokan kemahiran bahasa seni visual, media, proses

1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek dan teknik yang betul dalam penghasilan
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. gambar teknik gosokan serta berhujah terhadap
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau
visual, sejarah seni dan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. tokoh seni atau warisan seni negara.

budaya.

[20]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : CAPAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan gambar teknik capan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan capan. media serta proses dan teknik pada gambar
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni teknik capan.
visual yang ada pada karya
gambar teknik capan. 1.1.1.1 Jalinan - tampak 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier media serta proses dan teknik pada gambar
1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.3 Rupa - organik teknik capan.
Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media dalam 1.1.2 Prinsip Rekaan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
penghasilan karya gambar 1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik capan. 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
penghasilan gambar teknik capan. dan kemahiran bahasa seni visual, media serta
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: proses dan teknik dalam penghasilan gambar
teknik capan.
1.2.1.1 Alat - berus lukisan , palet, daun, jari dan alatan lain yang sesuai
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air cat poster atau cat tempera

1.3 EKSPRESI KREATIF 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
Penzahiran idea melalui 1.2.2.1 Teknik - capan dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan
pelbagai sumber, kajian dan teknik serta menggunakan media yang betul
teknologi dalam penghasilan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan gambar teknik capan yang
gambar teknik capan. dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif. kreatif.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
1.4 APRESIASI SENI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya gambar teknik capan. 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan
Apresiasi terhadap karya 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik capan. kemahiran bahasa seni visual, media, proses
sendiri dan rakan dan teknik yang betul dalam penghasilan
berpandukan bahasa seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek gambar teknik capan serta berhujah terhadap
visual, sejarah seni dan bahasa seni visual. hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
budaya. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. tokoh seni atau warisan seni negara.
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

[21]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : MOZEK
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan gambar teknik mozek dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan mozek. media serta proses dan teknik pada gambar
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni teknik mozek.
visual yang ada pada karya
gambar teknik mozek. 1.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier media serta proses dan teknik pada gambar
1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh teknik mozek.
Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media dalam 1.1.2 Prinsip Rekaan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
penghasilan karya gambar 1.1.2.1 Kontra - warna bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik mozek. 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
penghasilan gambar teknik mozek. dan kemahiran bahasa seni visual, media serta
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: proses dan teknik dalam penghasilan gambar
teknik mozek.
1.2.1.1 Alat - gunting atau pembaris
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan lain yang sesuai

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
1.2.2.1 Teknik - mozek dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan

1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses teknik serta menggunakan media yang betul
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif. dalam penghasilan gambar teknik mozek yang
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. kreatif.

teknologi dalam penghasilan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya gambar teknik mozek 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan
gambar teknik mozek. 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya gambar teknik mozek. kemahiran bahasa seni visual, media, proses

1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek dan teknik yang betul dalam penghasilan
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. gambar teknik mozek serta berhujah terhadap
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau
visual, sejarah seni dan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. tokoh seni atau warisan seni negara.

budaya.

[22]

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : POSTER
TEMA : GAYA HIDUP SIHAT

 Menghasilkan poster dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan poster dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan 1.1.1 Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya
menggunakan bahasa seni poster.
visual yang ada pada karya 1.1.1.1 Rupa - muka taip
poster. 1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier 2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada karya
1.2 APLIKASI SENI 1.1.2 Prinsip Rekaan poster.
Mengaplikasikan bahasa 1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri
seni visual dan media dalam 1.1.2.2 Kontra - warna 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
penghasilan karya poster. 1.1.2.3 Penegasan - muka taip atau ilustrasi bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya poster.
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui penghasilan poster. 4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
pelbagai sumber, kajian dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: kemahiran bahasa seni visual, media serta
teknologi dalam penghasilan proses dan teknik dalam penghasilan karya
karya poster. 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, gunting dan pembaris poster.
1.4 APRESIASI SENI 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna,majalah, gam dan cat poster atau oil pastel
Apresiasi terhadap karya 5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
sendiri dan rakan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
berpandukan bahasa seni 1.2.2.1 Teknik - montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik serta menggunakan media yang betul dalam
visual, sejarah seni dan penghasilan karya poster yang kreatif.
budaya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif. 6 Menzahirkan idea kreatif berpandukan
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. kemahiran bahasa seni visual, media, proses
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya poster. dan teknik yang betul dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya karya poster. poster serta berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan dengan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
bahasa seni visual. atau warisan seni negara.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

[23]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG)
AKTIVITI : LUKISAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik lukisan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan lukisan. media serta proses dan teknik pada corak teknik
lukisan.
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni
visual yang ada pada karya 1.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak teknik
corak teknik lukisan. 1.1.1.2 Rupa - geometri atau organik lukisan.

1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan
1.1.2 Prinsip Rekaan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.
1.1.2.1 harmoni - warna
1.1.2.2 Imbangan - simetri 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
1.1.2.3 Ritma dan pergerakan - susunan sisik ikan dan kemahiran bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan corak
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam teknik lukisan.

Mengaplikasikan bahasa penghasilan corak teknik lukisan. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman
seni visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan
teknik serta menggunakan media yang betul
penghasilan karya corak 1.2.1.1 Alat - pembaris dan alatan lain yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan yang
kreatif.
teknik lukisan. 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel
6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, media, proses
1.2.2.1 Teknik - lukisan dan teknik yang betul dalam penghasilan corak
teknik lukisan serta berhujah terhadap hasil
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. seni atau warisan seni negara.
teknologi dalam penghasilan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.
karya corak teknik lukisan. 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[24]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG)
AKTIVITI : CETAKAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik cetakan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan cetakan. media serta proses dan teknik pada corak teknik
cetakan.
menggunakan bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni
visual yang ada pada karya 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak teknik
corak teknik cetakan. 2.1.1.2 Warna - sekunder atau tertier cetakan.

2.1.2 Prinsip Rekaan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
2.1.2.1 Kontra - warna bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan cerminan dalam penghasilan corak teknik cetakan.

2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
Mengaplikasikan bahasa penghasilan corak teknik cetakan. dan teknik dalam penghasilan corak teknik
seni visual dan media dalam 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: cetakan.

penghasilan karya corak 2.2.1.1 Alat - pembaris, kad bergelugur,berus lukisan,palet dan alatan lain yang sesuai 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
teknik cetakan. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
serta menggunakan media yang betul dalam
sesuai penghasilan corak teknik cetakan yang kreatif.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
2.2.2.1 Teknik - cetakan blok bahasa seni visual, media, proses dan teknik
yang betul dalam penghasilan corak teknik
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses cetakan serta berhujah terhadap hasil karya
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan secara kreatif. sendiri dan rakan secara lisan dengan
pelbagai sumber, kajian dan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
teknologi dalam penghasilan 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak teknik cetakan. atau warisan seni negara.
karya corak teknik cetakan. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya corak teknik cetakan.

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[25]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG)
AKTIVITI : RESIS
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik resis dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan resis. media serta proses dan teknik pada corak teknik
resis.
menggunakan bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni
visual yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak teknik
corak teknik resis. 2.1.1.2 Rupa - geometri atau organik resis.

2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
2.2 APLIKASI SENI 2.1.2 Prinsip Rekaan dalam penghasilan corak teknik resis.
Mengaplikasikan bahasa 2.1.2.1 Kontra - warna
seni visual dan media dalam 2.1.2.2 Penegasan - motif 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
penghasilan karya corak kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
teknik resis. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.
penghasilan corak teknik resis.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, span dan alatan lain yang sesuai serta menggunakan media yang betul dalam
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna penghasilan corak teknik resis yang kreatif.

batik atau bahan lain yang sesuai 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya yang betul dalam penghasilan corak teknik resis
2.2.2.1 Teknik - resis serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. negara.
pelbagai sumber, kajian dan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak teknik resis.
karya corak teknik resis. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya corak teknik resis.

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[26]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG)
AKTIVITI : KALIGRAFI
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik kaligrafi dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan kaligrafi.
media serta proses dan teknik pada corak teknik
menggunakan bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni kaligrafi.
visual yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis

corak teknik kaligrafi. 2.1.1.2 Rupa - muka taip 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau neutral media serta proses dan teknik pada corak teknik

2.1.2 Prinsip Rekaan kaligrafi.

2.1.1.2 Ritma dan pergerakan - perulangan dan susunan motif 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman

2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan bahasa penghasilan corak teknik kaligrafi. dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.

seni visual dan media dalam 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
penghasilan karya corak 2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai
teknik kaligrafi. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, marker pen, cat air, Chinese ink atau bahan lain yang sesuai dan teknik dalam penghasilan corak teknik

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya kaligrafi.

2.2.2.1 Teknik - kaligrafi 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan

2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif. serta menggunakan media yang betul dalam
pelbagai sumber, kajian dan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. penghasilan corak teknik kaligrafi yang kreatif.

teknologi dalam penghasilan 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak teknik kaligrafi. 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
karya corak teknik kaligrafi. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya corak teknik kaligrafi. bahasa seni visual, media, proses dan teknik

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek yang betul dalam penghasilan corak teknik
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. kaligrafi serta berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. sendiri dan rakan secara lisan dengan
berpandukan bahasa seni 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
visual, sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. atau warisan seni negara.

budaya.

[27]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG)
AKTIVITI : PUALAMAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak tidak terancang teknik pualaman dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan pualaman dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak teknik
Membuat persepsi dan pualaman. pualaman.
menggunakan bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni
2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada corak 2.1.1.1 Garisan - tebal, nipis, melengkung dan beralun media serta proses dan teknik pada corak teknik
pualaman.
teknik pualaman. 2.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier
2.1.1.3 Jalinan - tampak 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
2.2 APLIKASI SENI 2.1.2 Prinsip Rekaan dalam penghasilan corak teknik pualaman.
2.1.2.1 Kepelbagaian - warna
Mengaplikasikan bahasa 2.1.1.2 Ritma dan pergerakan - corak pualaman 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
seni visual dan media dalam kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik dalam penghasilan corak teknik
penghasilan corak teknik penghasilan corak teknik pualaman. pualaman.
pualaman. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
2.2.1.1 Alat - besen, lidi dan alatan lain yang sesuai kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat minyak dan turpentine serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan corak teknik pualaman yang kreatif.
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya
Penzahiran idea melalui 2.2.2.1 Teknik - pualaman 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
pelbagai sumber, kajian dan bahasa seni visual, media, proses dan teknik
teknologi dalam penghasilan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dalam penghasilan corak teknik
corak teknik pualaman. dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. pualaman serta berhujah terhadap hasil karya
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. sendiri dan rakan secara lisan dengan
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya pualaman. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman. atau warisan seni Negara.

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[28]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG)
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak tidak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak teknik
Membuat persepsi dan ikatan dan celupan. ikatan dan celupan.
menggunakan bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni
2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada corak 2.1.1.1 Warna - primer atau sekunder atau tertier media serta proses dan teknik pada corak teknik
ikatan dan celupan.
teknik ikatan dan celupan. 2.1.1.2 Jalinan - tampak
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
2.2 APLIKASI SENI 2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan bahasa 2.1.2.1 Kepelbagaian - warna dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
seni visual dan media dalam 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - jalinan pada corak celupan.
penghasilan corak teknik
ikatan dan celupan. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan
dan celupan.
2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau guli atau penutup botl, baldi dan alatan lain yang
sesuai. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai. serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan yang
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. kreatif.
Penzahiran idea melalui 2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan
pelbagai sumber, kajian dan 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
teknologi dalam penghasilan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses bahasa seni visual, media, proses dan teknik
corak teknik ikatan dan dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan secara kreatif. yang betul dalam penghasilan corak teknik ikatan
celupan. 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. dan celupan serta berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan dengan
2.4 APRESIASI SENI 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
Apresiasi terhadap karya 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan atau warisan seni negara.
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni celupan.
visual, sejarah seni dan
budaya. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

[29]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : ASEMBLAJ
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan asemblaj. media serta proses dan teknik pada arca teknik
asemblaj.
menggunakan bahasa seni 3.1.1 Unsur Seni
visual yang ada pada arca 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada arca teknik
teknik asemblaj. 3.1.1.2 Ruang - nyata asemblaj.

3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
3.2.1 Prinsip Rekaan dalam penghasilan arca teknik asemblaj.
3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan, warna dan saiz
3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik dalam penghasilan arca teknik
Mengaplikasikan bahasa penghasilan arca teknik asemblaj. asemblaj.

seni visual dan media dalam 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
penghasilan arca teknik 3.2.1.1 Alat - gunting kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
serta menggunakan media yang betul dalam
asemblaj. 3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. penghasilan arca teknik asemblaj yang kreatif.

3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
3.2.2.1 Teknik - asemblaj bahasa seni visual, media, proses dan teknik
yang betul dalam penghasilan arca teknik
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses asemblaj serta berhujah terhadap hasil karya
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.secara kreatif. sendiri dan rakan secara lisan dengan
pelbagai sumber, kajian dan 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
teknologi dalam penghasilan 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. atau warisan seni negara.
arca teknik asemblaj. 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.

3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[30]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : DIORAMA
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan diorama dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan diorama dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan 3.1.1Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya
diorama.
menggunakan bahasa seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
visual yang ada pada 3.1.1.2 Ruang - nyata 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada karya
diorama. 3.1.2 Prinsip Rekaan diorama.
3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan, warna dan saiz
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam dalam penghasilan karya diorama.
Mengaplikasikan bahasa
seni visual dan media dalam penghasilan diorama. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
penghasilan diorama. kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dan teknik dalam penghasilan karya diorama.
3.2.1.1 Alat - gunting
5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan karya diorama yang kreatif.
yang sesuai.
6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. bahasa seni visual, media, proses dan teknik
3.2.2.1 Teknik – gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain-lain) yang betul dalam penghasilan karya diorama
serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
pelbagai sumber, kajian dan 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. negara.
teknologi dalam penghasilan 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
diorama. 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama.

3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[31]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
AKTIVITI : BONEKA
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan boneka dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
3.1.1 Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya
Membuat persepsi dan boneka.
menggunakan bahasa seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Jalinan - sentuh 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada media serta proses dan teknik pada karya
3.1.2 Prinsip Rekaan boneka.
boneka. 3.1.2.1 Prinsip Rekaan
3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
3.1.2.2 Penegasan - muka boneka bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya boneka.
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa penghasilan boneka. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
seni visual dan media dalam 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dan teknik dalam penghasilan karya boneka.
penghasilan boneka. 3.2.1.1 Alat - gunting
5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
3.2.1.2 Bahan - kain perca, gam, botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
serta menggunakan media yang betul dalam
yang sesuai. penghasilan karya boneka yang kreatif.

3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dalam penghasilan karya boneka serta
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan boneka secara kreatif. berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
pelbagai sumber, kajian dan 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
teknologi dalam penghasilan 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.
boneka. 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka.

3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan.
berpandukan bahasa seni 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
visual, sejarah seni dan 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[32]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
AKTIVITI : BATIK
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan corak batik dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan corak batik dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak batik.
Membuat persepsi dan 4.1.1 Unsur Seni
menggunakan bahasa seni 4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak batik.
visual yang ada pada corak 4.1.1.2 Rupa - organik atau geometri
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
batik. 4.1.1.3 Warna - primer dan sekunder dan tertier bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak batik.
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Harmoni - warna 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
4.1.2.2 Kesatuan - susunan motif kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak batik.
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa penghasilan corak batik. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
seni visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan corak batik. 4.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet penghasilan corak batik yang kreatif.

4.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air. 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik
4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. yang betul dalam penghasilan corak batik serta
4.2.2.1 Teknik - resis berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.
pelbagai sumber, kajian dan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
corak batik. 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.

4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
visual, sejarah seni dan 4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.
budaya.

[33]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
AKTIVITI : UKIRAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan ukiran dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan 4.1.1 Unsur Seni media serta proses dan teknik pada karya ukiran.
menggunakan bahasa seni
visual yang ada pada ukiran. 4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
4.1.1.2 Jalinan - sentuh media serta proses dan teknik pada karya ukiran.
4.1.1.3 Bentuk - konkrit
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
4.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
4.1.2.1 Kesatuan - motif dalam penghasilan karya ukiran.
4.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri
4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
Mengaplikasikan bahasa penghasilan ukiran. dan teknik dalam penghasilan karya ukiran.
seni visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
penghasilan ukiran. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
4.2.1.1 Alat - pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
sesuai. serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan karya ukiran yang kreatif.
4.2.1.2 Bahan - sabun buku dan bahan lain yang sesuai.
6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. bahasa seni visual, media, proses dan teknik
4.2.2.1 Teknik - ukiran timbul yang betul dalam penghasilan karya ukiran serta
berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif. seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.
pelbagai sumber, kajian dan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
teknologi dalam penghasilan 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
ukiran. 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.

4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.
visual, sejarah seni dan 4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[34]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
AKTIVITI : TEMBIKAR
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

 Menghasilkan tembikar teknik picitan dengan menekankan bahasa seni visual.
 Menghasilkan tembikar dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
 Membuat apresiasi terhadap karya.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar. 1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada karya
Membuat persepsi dan 4.1.1 Unsur Seni tembikar.
menggunakan bahasa seni 4.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
visual yang ada pada 4.1.1.2 Jalinan - sentuh dan tampak media serta proses dan teknik pada karya
tembikar.
tembikar. 4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier atau neutral
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
4.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
4.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dalam penghasilan karya tembikar.

4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
Mengaplikasikan bahasa kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
seni visual dan media dalam penghasilan tembikar. dan teknik dalam penghasilan karya tembikar.
penghasilan tembikar. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
4.2.1.1 Alat - pencungkil gigi atau batang aiskrim, berus lukisan dan alatan yang sesuai kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
4.2.1.2 Bahan - tanah liat, cat poster dan bahan lain yang sesuai serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan karya tembikar yang kreatif.
4.2.2Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
4.2.2.1 Teknik - picitan 6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses yang betul dalam penghasilan karya tembikar
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
pelbagai sumber, kajian dan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
teknologi dalam penghasilan 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
tembikar. 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar. negara.

4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
berpandukan bahasa seni 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan.
visual, sejarah seni dan 4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
budaya.

[35]

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604

PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

http//www.moe.gov.my/bpk

[36]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DSKP PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3
Next Book
DSKP PSV TAHUN 5