toeywopatoeyly Download PDF
  • 1
  • 0
นิทาน เรื่อง ผมผิดอะไร
หนังสือนิทาน เรื่อง ผมผิดอะไร จัดทำขึ้นเพื่อสื่อถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายในสังคมปัจจุบัน และยังมีความรุนแรงที่แฝงอยู่ในโครงสร้างนั้นอีกด้วย ผ่านการสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวของเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน จึงทำให้เด็กคนนี้ต้องเจอปัญหาที่มากมาย ซึ่งเขาเองไม่ได้เป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านและเห็นถึงปัญหาได้อย่างง่ายและเป็นรูปธรรมที่มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications