The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2019-12-17 07:58:04

חוזר סוף שנת הכספים

חוזר סוף שנת הכספים

‫לקוח‪/‬ה נכבד‪/‬ה‬

‫הנדון‪ :‬חוזר סוף שנת הכספים‬

‫עם תום שנת המס ‪ 2019‬ברצוננו לידע אותך לגבי שינויי חקיקה מהשנה האחרונה וכן להמליץ לך על ביצוע מספר פעולות‬
‫)בהנחה כי הן מתאימות לאופי‪ ,‬לתנאים ולהיקף עסקך( שיש לבצע לא יאוחר מיום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬‬

‫‪ .1‬ביטוח לאומי‬
‫תשלום חובך למוסד לביטוח לאומי לרבות מקדמת דצמבר ‪.2019‬‬

‫‪ .2‬קופת גמל‪ ,‬ביטוח חיים וקרן השתלמות‬
‫השלמת ההפקדות בקופות גמל‪ ,‬ביטוחי חיים‪ ,‬וקרן השתלמות עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬‬

‫א‪ .‬הפקדה לקופת גמל לקצבה‬
‫תקרת ההפקדה הנדרשת לניצול ההטבה במלואה‪.₪ 33,792 :‬‬
‫החל מ – ‪ 1.1.2019‬עצמאי שלא הפקיד לביטוח אובדן כושר עבודה יהיה זכאי להטבת מס נוספת אם יפקיד ‪₪ 1,056‬‬

‫נוספים לקופת גמל לקצבה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפקדה לביטוח חיים‬

‫תקרת ההפקדה הנדרשת לניצול ההטבה במלואה‪.₪ 7,440 :‬‬
‫יש להבהיר שהפקדה לביטוח חיים בנוסף להפקדה לקופת גמל לקצבה בסכום האמור לעיל אינה מקנה הטבת מס‬

‫נוספת‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוצאה לביטוח אובדן כושר עבודה‬
‫תקרת ההפקדה הנדרשת לניצול ההטבה במלואה‪.₪ 10,786 :‬‬

‫ד‪ .‬הפקדה לקרן השתלמות‬
‫תקרת הסכום המוכר כהוצאה‪ - ₪ 11,880 :‬שיעור של ‪ 4.5%‬מההכנסה החייבת עד תקרה של ‪.₪ 264,000‬‬

‫ההטבות הנ"ל כפופות לגובה ההכנסה החייבת מעסק ולגובה ההפקדה לביטוח‪ ,‬קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולכן יש‬
‫להיוועץ עם משרדנו בנושא טרם ההפקדה‪.‬‬

‫חוק פנסיה חובה לעצמאים ודמי אבטלה‬
‫החל משנת ‪ 2017‬עצמאים מחויבים להפקיד לביטוח פנסיוני כמוסבר להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬ההכנסה שבגינה חובה להפקיד לביטוח פנסיוני היא הכנסה מעסק או משלח יד לאחר כל הניכויים לצורך מס‬
‫למעט הניכויים הבאים‪ :‬ניכוי לצורך מס בגין הפקדה לקרן השתלמות‪ ,‬קופת גמל‪ ,‬ביטוח אובדן כושר עבודה‬

‫והניכוי בגין תשלומים לביטוח לאומי‪ ,‬וכן לפני קיזוזים ופטורים‪.‬‬

‫‪ .2‬חובת ההפקדה תחול על עצמאי מגיל ‪ .60 – 21‬יחד עם זאת עצמאי שהיה ב ‪ 1.1.2017 -‬בן ‪ 55‬ומעלה פטור‬
‫מחובת הפקדה‪.‬‬

‫‪ .3‬לא תחול חובת הפקדה במהלך ששת החודשים הראשונים לתחילת הפעילות כעוסק‪.‬‬

‫‪ .4‬חובת ההפקדה לביטוח פנסיוני תהיה בשיעור ‪ 4.45%‬על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ו ‪-‬‬
‫‪ 12.55%‬מהחלק שעולה על מחצית השכר הממוצע‪ .‬השכר הממוצע בשנת ‪ ₪ 10,273 – 2019‬ולכן מחצית השכר‬

‫– ‪ 5,136‬ש"ח‪ .‬קיימת חובה להפקיד רק עד גובה השכר הממוצע במשק‪.‬‬

‫‪ .5‬תשלומים לביטוח פנסיוני כאמור יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים‪.‬‬

‫‪ .6‬על מנת להקל על העצמאים להפקיד את כספי הביטוח הפנסיוני הנ"ל התקבלו ההקלות הבאות‪:‬‬

‫הפחתת דמי הביטוח הלאומי מ ‪ 6.72% -‬ל ‪ 2.87% -‬על חלק השכר שאינו עולה על ‪ 60%‬מהשכר הממוצע‬ ‫א‪.‬‬
‫במשק‪ .₪ 6,164 ,‬דמי ביטוח הבריאות על החלק הזה נשארים ‪ .3.1%‬סה"כ ‪ .5.97%‬העלאת דמי הביטוח‬
‫מ ‪ 11.23% -‬ל ‪ 12.83% -‬על החלק העולה על ‪ 6,164‬ש"ח‪ .‬דמי ביטוח הבריאות על החלק הזה נשארים ‪.5%‬‬

‫סה"כ ‪.17.83%‬‬

‫הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לפנסיה תעלה מ ‪ 16% -‬מההכנסה המזכה ל ‪16.5% -‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ ‪ 5% -‬ל ‪ .5.5% -‬כלומר הסכום השנתי המזכה בהטבות בגין פנסיה‬
‫ב‪ 2019 -‬הוא – ‪ .₪ 34,848‬זאת בלבד שלא נוצלה הטבת הניכוי לצורך מס בגין אובדן כושר עבודה )ראה‬

‫סעיף ‪)2‬א( לעיל(‪.‬‬

‫ג‪ .‬קרן השתלמות – במקום להיות מחויבים להפקיד ‪ 2.5%‬מההכנסה בנוסף ל – ‪ 4.5%‬על מנת להנות מניכוי‬
‫בשיעור ‪ 4.5%‬החל מ – ‪ 1.1.2017‬יש להפקיד ‪ 4.5%‬בלבד כדי לקבל את הניכוי במלואו‪.‬‬

‫‪ .7‬מצב אבטלה של עצמאי הוגדר כמצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח היד או סגר את העסק או שהגיע לגיל‬
‫פרישה ואין לו הכנסה מעסק או משלח יד‪.‬‬

‫ככלל ב"מצב אבטלה" עצמאי שהפקיד כספים לקופה יוכל למשוך ללא מס לפי הנמוך בין‪:‬‬

‫א‪ .‬שליש מהיתרה הצבורה בקרן‪.‬‬

‫ב‪ .‬תקרה של‪ ₪ 12,380 :‬לשנה ‪ X‬מספר השנים שבגינן הופקדו הכספים לפנסיה‪.‬‬
‫יש לציין שקיימים תנאים נוספים על מנת שתותר המשיכה לעיל‪.‬‬

‫‪ .8‬עצמאי שלא יפקיד לביטוח פנסיוני צפוי לקנסות כבדים מאוד‪.‬‬

‫‪ .9‬עצמאי שכבר מפקיד לביטוח פנסיוני בהתאם לכללים הנ"ל לא יצטרך להפקיד מעבר לכך‪.‬‬

‫‪ .3‬רכוש קבוע‬
‫יש לציין כי רכישת ציוד בתקופה זו ועד סוף השנה אינה משמעותית כהוצאה לצרכי מס מאחר והוצאה זו נפרסת למשך‬

‫שנים )פחת(‪ ,‬ולכן אין צורך בהקדמת רכישות אלו כאמור‪.‬‬

‫‪ .4‬השלמת חבות פיצויים לעובדים כתוספת להפרשות השוטפות לקופות העובדים המשולמות על ידי המעסיק מוכרות‬
‫כהוצאה לצרכי מס הכנסה בשנת המס ‪ .2019‬יש להיוועץ עם משרדנו בנושא טרם ההפקדה‪.‬‬

‫‪ .5‬החל משנת ‪ 2008‬חלה חובה על מעביד של עובד‪ ,‬שאין לו "הסדר פנסיוני מטיב"‪ ,‬להפקיד עבורו לביטוח פנסיוני מקיף‬
‫באמצעות הפקדת עובד ומעביד‪.‬‬

‫הפקדות עובד ומעביד הינן בשיעור של ‪ 18.5%‬החל מינואר ‪ 6%) 2017‬חלק העובד לקצבה‪ 6.5% ,‬חלק מעביד לקצבה ו ‪6% -‬‬
‫חלק המעביד לפיצויים(‪.‬‬

‫‪ .6‬מלאי‬
‫יש לספור את המלאי שבעסק ב ‪ 31 -‬בדצמבר ‪ .2019‬יחד עם זאת אפשר לערוך‪ ,‬ללא אישור מרשויות המס‪ ,‬את הספירה‬

‫בתוך ‪ 10‬ימים לפני או אחרי תאריך זה ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע למצב המלאי ב – ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬‬
‫ניתן אף לערוך את הספירה בתוך ‪ 30‬יום לפני או אחרי תאריך זה‪ ,‬בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה‪ ,‬ולערוך את‬
‫ההתאמות כאמור‪ .‬רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו‪ .‬סחורות המצויות במקום‪,‬‬
‫ושייכות לאחר‪ ,‬יירשמו בנפרד‪ .‬כמו כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק ומצויות בידי אחרים‪ .‬במידה וקיים‬
‫מלאי מת ‪ /‬עומד בעסק‪ ,‬מומלץ להפרידו מהמלאי האחר ולהעריכו בנפרד )הסבר מפורט מופיע בחוזר שישלח בנושא מפקד‬

‫המלאי(‪.‬‬

‫‪ .7‬שמירת מערכת חשבונות‬
‫יש לשמור את מערכת החשבונות ‪ 7‬שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת‪ ,‬או ‪ 6‬שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה‬

‫לאותה שנה‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬

‫‪ .8‬הקדמת ‪ /‬דחיית הוצאות ‪ /‬הכנסות )בהתאם( למדווחים על בסיס מזומן‪:‬‬
‫א‪ .‬השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לרבות שכירות‪ ,‬חשמל‪ ,‬משרדיות‪ ,‬משכורת דצמבר ‪ 2019‬לעובדים וכו'‪.‬‬

‫ב‪ .‬תקבולים מלקוחות שמועד פירעונם לאחר ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2019‬לא ייחשבו כהכנסה החייבת במס בשנה זו‪.‬‬

‫‪ .9‬זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר‬
‫הזיכוי על תרומות בשיעור ‪ 35%‬מסכום התרומה‪ ,‬שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים‪ ,‬יינתן אם סכום התרומות עלה על‬

‫‪ 190‬ש"ח בשנת המס ‪.2019‬‬

‫‪ .10‬עדכונים מקצועיים‬
‫• מחזור העסקאות של עוסק פטור עודכן מ – ‪ ₪ 99,003‬בשנת ‪ 2018‬ל – ‪ ₪ 100,187‬בשנת ‪.2019‬‬

‫• חוק המזומן – החל מ – ‪ 30.9.2019‬החל הליך אכיפה ומתן קנסות בגין אי ציות לחוק‪.‬‬

‫ברצוננו להדגיש כי אין להיזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת חוזר זה אלא להפנות‬
‫את תשומת הלב לאמור‪.‬‬

‫לשרותכם בייעוץ נוסף בכל עת‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬
‫רפאל‪ ,‬שיטרוק ושות'‬

‫רואי ‪ -‬חשבון‬


Click to View FlipBook Version