The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2019-12-17 08:58:50

מפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2019

מפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2019

‫מפקד מלאי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2019‬‬

‫הרינו להביא בפני חברות ועצמאים המנהלים מלאי בעסקם את הוראות החוק לביצוע מפקד המלאי ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪.2019‬‬

‫‪ .1‬ניתן לבצע את מפקד המלאי עשרה ימים לפני או אחרי סוף השנה ובלבד שייערך רישום מדויק של כל‬
‫הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד בפועל לבין סוף שנת המס‪.‬‬

‫במידה וברצונכם לפקוד את המלאי בתאריך שאינו ה – ‪ 31‬בדצמבר והוא חורג מגבולות עשרת‬
‫הימים )אך לא יותר מחודש( לפני או אחרי ה – ‪ 31‬בדצמבר יש להודיע על כך בכתב לפקיד השומה‪.‬‬

‫נבקשכם להודיענו מראש על מועד המפקד המתכונן על ידכם‪.‬‬
‫כמו כן ניתן לנהל את ספירת המלאי במועדים שונים במהלך השנה בכפוף לתנאים כמפורט בסעיף‬

‫‪)8‬ה( להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬על המפקד לכלול את כל המלאי שבבעלותכם דהיינו טובין המיועדים למכירה או לייצור‪ .‬להלן‬

‫דגשים מיוחדים עליהם יש להקפיד במהלך המפקד‪:‬‬
‫א‪ .‬בעסק יצרני הרשימות תיערכנה בנפרד לגבי הקבוצות הבאות‪ :‬חומרי גלם‪ ,‬מלאי בתהליך‪ ,‬מלאי‬

‫מוצרים מוגמרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לגבי טובין השייכים לאחרים ונמצאים במחסני העסק כגון‪:‬‬

‫‪ .1‬טובין במשגור‪.‬‬
‫‪ .2‬טובין שחזרו מלקוח לצורכי תיקון‪.‬‬
‫‪ .3‬טובין שנמכרו )היינו יצאה חשבונית מס בגינן( אך טרם נשלחו ללקוח‪.‬‬
‫טובין אלה אינם חלק מהמלאי‪ .‬יש לערוך לגביהם ספירה נפרדת‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש לערוך רשימה לגבי טובין השייכים לעסק ונמצאים אצל אחרים כגון‪:‬‬

‫‪ .1‬טובין במשגור‪.‬‬
‫‪ .2‬טובין במחסני ערובה‪.‬‬
‫‪ .3‬טובין שנשלחו לעיבוד או לתיקון‪.‬‬
‫‪ .4‬טובין שנרכשו אך טרם הגיעו למקום העסק‪.‬‬
‫טובין אלה הינם חלק מהמלאי‪.‬‬
‫ד‪ .‬במידה וקיים בעסק "מלאי מת" או מלאי איטי במיוחד יש לציין זאת במפורש‪.‬‬
‫ה‪ .‬יש לוודא כי יצאו כל חשבוניות המס בגין סחורה שנמסרה ללקוחות עד ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬‬
‫‪ .3‬על גיליונות הספירה להיות ממוספרים בסדר עוקב‪ .‬יש לרשום עליהם את תאריך המפקד‪ ,‬המקום בו‬
‫נמצא המלאי ושמות הפוקדים אשר יחתמו בכל גיליון‪ .‬הרישום יבוצע בעט‪.‬‬
‫בזמן המפקד יש להשלים את רישום איפיון היחידה הנספרת )ק"ג‪ ,‬מטר‪ ,‬ליטר וכו'( ואת הכמות‪.‬‬
‫בחישוב מאוחר יותר יש להשלים נתונים בטורים הנוספים‪ :‬מחיר היחידה והשווי כולל‪.‬‬

‫‪ .4‬מחיר היחידה יקבע בדרך כלל על פי העלות )ללא מע"מ( להוציא מקרים של טובין שאינם חיוניים או‬
‫שערכם נמוך מהעלות ואז יחשוב השווי על פי מחיר השוק‪.‬‬

‫‪ .5‬רשימות המפקד תיערכנה בשלושה עותקים לפחות וזאת מאחר ופקיד השומה רשאי לדרוש העתק‬
‫מרשימת המפקד המקורית בסמוך למועד הספירה‪.‬‬

‫העתק נוסף יועבר למשרדנו לא יאוחר מיום ה – ‪ 31‬בינואר ‪.2020‬‬
‫לנוחיותכם‪ ,‬צרפנו לכם טופס ספירת מלאי )נא לצלם בהתאם לכמות הנדרשת(‪.‬‬
‫‪ .6‬שימו לב! המלאי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2019‬הינו הסעיף המטריאלי ביותר בדוח הכספי לשנת המס ‪2019‬‬

‫ולפיכך יש לבצע ספירה זו בצורה מדוקדקת‪.‬‬
‫‪ .7‬את רשימות המפקד המקוריות יש לשמור במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים ממועד‬

‫הגשת הדוח למס הכנסה‪ ,‬לפי המאוחר שבהם‪.‬‬
‫‪ .8‬כמו כן ברצוננו להביא לידיעתכם את ההוראות לאופן ניהול "ספר תנועות מלאי"‪:‬‬

‫א‪" .‬ספר תנועות מלאי" ינוהל לפי סוגי המוצרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬ב"ספר תנועות מלאי" יירשמו‪:‬‬

‫‪ .1‬כמות המוצרים בתחילת השנה‪.‬‬
‫‪ .2‬כל כניסת מלאי אל העסק‪.‬‬
‫‪ .3‬כל יציאת מלאי מהעסק‪.‬‬

‫‪ .4‬פעולות תיאום בציון הסבר ) לדוגמא אם מתגלה חוסר – פגם במוצר‪ ,‬מלאי שנגנב(‪.‬‬
‫‪ .5‬כמות המוצרים בסוף השנה‪.‬‬

‫ג‪ .‬החובה בניהול "ספר תנועות מלאי" נקבעת בהתאם להוראות ניהול ספרים ע"פ אופי העסק‬
‫)יצרן‪ ,‬סיטונאי‪ ,‬קמעונאי …(‪ .‬יחד עם זאת גם אם לא קיימת חובה לניהול "ספר תנועות מלאי"‬

‫חלה חובה לנהל "ספירת מלאי" לסוף שנת המס‪ .‬בשאלות בנושא זה יש לפנות למשרדנו‪.‬‬
‫ד‪ .‬הרישום ב"ספר תנועות מלאי" יכלול תאריך‪ ,‬ציון התיעוד‪ ,‬היחידה שלפיה נמדדת הכמות‬

‫והכמות‪.‬‬
‫ה‪ .‬נישום המנהל "ספר תנועות מלאי" בצורה המאפשרת קביעת יתרות רשאי לפקוד את מלאי‬
‫הפריטים השונים במועדים שונים במשך השנה‪ ,‬בתנאי שפקד כל פריט לפחות אחת לשנה‪ ,‬וערך‬
‫רשימת מלאי של הפריטים שנפקדו ליום המפקד והביא בחשבון את התיאומים הדרושים בעת‬

‫עריכת רשימת המלאי ליום ‪ 31‬בדצמבר לאותה שנה )ניהול "מלאי תמידי"(‪.‬‬
‫בחר הנישום לערוך מפקד מלאי בשנת המס בהתאם לאמור לעיל יודיע על כך למשרדנו לצורך‬

‫מסירת הודעה לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת השנה‪.‬‬

‫אין להיזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את‬
‫תשומת הלב לאמור בו‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫רפאל ‪ ,‬שיטרוק ושות'‬

‫רואי ‪ -‬חשבון‬

‫ספירת מלאי בתהליך‪/‬תוצרת גמורה‬

‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2019‬‬

‫שם החברה‪/‬העוסק‪:‬‬ ‫שם הסופר‪:‬‬

‫_________‬

‫חתימה‪:‬‬

‫עמודים‬ ‫_____ מתוך‪:‬‬ ‫עמוד מספר‪___:‬‬ ‫_________‬

‫תאריך‪:‬‬

‫_________‬

‫סה"כ עלות‬ ‫סה"כ מחיר‬ ‫עלות שכר‬ ‫עלות חומר‬ ‫כמות‬ ‫שם הפריט‬ ‫מס'‬
‫בש"ח‬ ‫ליחידה‬ ‫עבודה‬ ‫ליחידה‬ ‫סידורי‬
‫ליחידה‬
‫ש"ח‬ ‫ש"ח‬ ‫ש"ח‬ ‫ש"ח‬

‫סה"כ לעמוד‪:‬‬


Click to View FlipBook Version