The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2019-12-17 08:45:49

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2019

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2019

‫הערכות לקראת תום שנת המס ‪2019‬‬

‫לקוח‪/‬ה יקר‪/‬ה‬

‫ברצוננו להביא בפניך רשימת נושאים שמומלץ לבחון בעת ההערכות לקראת תום שנת המס‪.‬‬

‫א‪ .‬נושאים הקשורים למיסוי חברות‬

‫‪ .1‬הכנסות‪ ,‬הוצאות‪ ,‬קיזוזי הפסדים‬
‫‪ .1.1‬ביום ‪ 14‬בדצמבר ‪ 2016‬אישרה ועדת הכספים את הפחתת מס החברות מ – ‪ 25%‬בשנת ‪ 2016‬ל – ‪24%‬‬

‫בשנת ‪ 2017‬ול – ‪ 23%‬בשנת ‪.2018‬‬
‫‪ .1.2‬מס על רווח הון ושבח מקרקעין לחברות זהה לשיעור מס החברות והינו ‪ 23%‬בשנת ‪.2019‬‬
‫‪ .1.3‬קיזוז הפסדים מעסק – הפסד שנוצר מעסק ניתן לקיזוז באותה שנת מס מכל ההכנסות של הנישום‬
‫לרבות רווח הון‪ ,‬ריבית‪ ,‬הכנסות מעבודה‪ ,‬שכירות‪ ...‬וכד'‪ .‬יתרת הפסד שלא קוזזה‪ ,‬מועברת לשנים‬
‫הבאות וניתנת לקיזוז מהכנסות מעסק ומרווח הון בעסק‪ .‬לקראת סיום שנת המס מומלץ לבדוק אם‬

‫קיימים הפסדים משנים קודמות שניתנים לקיזוז כנגד הכנסות השנה‪.‬‬
‫‪ .1.4‬לעניין קיזוז הפסד הון שוטף ממכירת נייר ערך‪ ,‬ההפסד ניתן לקיזוז כנגד רווח הון חייב מכל סוג שהוא‬
‫לרבות שבח מקרקעין‪ ,‬וגם כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד ששולמו בשנת המס בשל אותו נייר ערך‬
‫שנמכר וכן כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החל על‬

‫הריבית או הדיבידנד לא עולה על ‪ 23%‬בשנת ‪.2019‬‬
‫יש לציין כי לגבי הפסד הון במכירת נכסים מחוץ לישראל ובכלל זה ניירות ערך חלה הוראה לפיה יש‬

‫לקזזו תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל‪.‬‬
‫‪ .1.5‬הוצאות תיקונים ושיפוצים בעסק בעלי אופי של "שמירה על הקיים" כגון‪ :‬עבודות צבע‪ ,‬החלפת מרצפות‪,‬‬
‫החלפת מערכות תאורה‪ ...‬וכד'‪ ,‬נחשבות להוצאה מוכרת‪ .‬במקביל יש לשים לב שעבודות שיש בהן‬
‫השבחה של העסק מעבר לקיים נחשבות כהשקעה הונית )רכוש קבוע( שלא ניתן לרשום הוצאה שוטפת‬

‫בגינן )נרשם פחת בלבד(‪.‬‬
‫‪ .1.6‬תרומות‬

‫חברה שתרמה למוסד ציבורי "מאושר" זכאית לזיכוי מס בשיעור מס החברות בשנת ‪ (23%) 2019‬מסכום‬
‫התרומה‪.‬‬

‫הסכום המינימאלי של סך התרומות לשנת המס ‪ 2019‬המזכה את התורם בזיכוי לצורך מס‪.₪ 190 :‬‬
‫תקרת התרומה המקסימאלית המזכה את התורם בזיכוי לצורך מס בשנת ‪ 2019‬הינה הסכום הנמוך מבין‬

‫שתי האפשרויות להלן‪:‬‬
‫א‪ 30% .‬מהכנסתו החייבת של התורם לשנת ‪.2019‬‬

‫ב‪ .‬סכום בסך ‪ 9,322,000‬ש"ח‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .2‬הוראות הקשורות למערכת החשבונות‬
‫ניהול ספרי חשבונות‬

‫הוראות ניהול ספרי חשבונות של מס הכנסה ומע"מ כוללות מספר מאפיינים )סוג העסק‪ ,‬מחזור המכירות‬
‫ומספר המועסקים(‪ ,‬הקובעים את ניהול הספרים הנדרש בעסק בשנה הבאה‪ .‬שינוי במחזור המכירות או‬
‫במספר המועסקים עלול לגרום לניהול ספרים שונה מהשנה הקודמת – עד כדי מעבר לניהול ספרים בשיטה‬

‫הכפולה למי שניהל עד כה ספרים בשיטה החד צדית‪.‬‬

‫יש לבחון לפני תום שנת המס את נתוני העסק בשנת ‪ 2019‬באם נדרשים שינויים במערכת החשבונות כדי‬
‫לעמוד בדרישות אלו בשנת ‪ .2020‬מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת סיוע‪.‬‬
‫שמירת מערכת החשבונות‬

‫הוראות מס ההכנסה בדבר שמירת מערכת החשבונות והתיעוד מחייבות את שמירתם במשך שבע שנים מתום‬
‫שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך שש שנים ממועד הגשת הדוח לאותה שנה‪ ,‬לפי המאוחר ביניהם‪.‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬לאחר ‪ 31.12.2019‬ניתן להשמיד את פנקסי החשבונות לשנת ‪ ,2012‬בתנאי שהדוח לשנה זו הוגש‬

‫עד ‪.31.12.2013‬‬

‫‪ .3‬הוראות הקשורות לדיני עבודה‬
‫ביטוח פנסיוני מקיף במשק‬

‫החל משנת ‪ 2008‬חלה חובה על מעביד של עובד שאין לו "הסדר פנסיוני מטיב" להפקיד עבורו לביטוח פנסיוני‬
‫מקיף באמצעות הפקדות עובד ומעביד‪.‬‬

‫הפקדות עובד ומעביד לפנסיה חובה הינן בשיעור של ‪ 18.5%‬החל מ‪ 1 -‬בינואר ‪ 6%) 2017‬חלק העובד לקצבה‪,‬‬
‫‪ 6.5%‬חלק מעביד לקצבה ו ‪ 6% -‬חלק המעביד לפיצויים(‪.‬‬

‫ב‪ .‬נושאים הקשורים למיסוי היחיד‬

‫• בשנת ‪ 2019‬יחיד שהכנסתו החייבת מעל ‪ ₪ 649,560‬יהיה חייב על החלק שמעל ‪ ₪ 649,560‬במס בשיעור ‪.3%‬‬
‫במקרה זה יכלל במסגרת ההכנסה החייבת גם שבח מקרקעין פרט לשבח מקרקעין ממכירת דירת מגורים‬

‫שתמורתה לא עלתה על ‪.₪ 4,615,245‬‬
‫• נקודות זיכוי בגין ילדים‬

‫א‪ .‬בשנת ‪ 2019‬שווי נקודת זיכוי שנתית‪.₪ 2,616 :‬‬
‫ב‪ .‬בעקבות תכנית "נטו – משפחה" של משרד האוצר זכאים הורים לנקודות זיכוי כדלקמן‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישה נשואה‪ ,‬הורה החי בנפרד שילדיו בחזקתו‪ ,‬ו"הורה אחד" יקבלו אחת וחצי נקודות זיכוי בגין כל ילד‬
‫בשנת לידתו‪ ,‬שתיים וחצי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש‬
‫שנים‪ ,‬נקודת זיכוי אחת מהשנה בה מלאו לילד חמש שנים ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל ‪ 18‬ובשנת הגיעו לגיל‬

‫‪ 18‬חצי נקודת זיכוי‪.‬‬
‫ד‪" .‬ילד להורה אחד"‪ -‬מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו ‪ 19‬שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם‬

‫האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים‪.‬‬
‫ה‪ .‬נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל שש‪:‬‬
‫"פעוט"‪ -‬מוגדר על פי החוק כילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס‪.‬‬
‫גבר יהא זכאי‪ ,‬כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית‪ ,‬לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם‬

‫‪2‬‬

‫"פעוטות" כלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬אחת וחצי נקודות זיכוי בשנת לידתו‪.‬‬
‫‪ .2‬שתיים וחצי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט עד שנת המס בה מלאו לפעוט חמש‬

‫שנים‪.‬‬
‫נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה‪ ,‬בהתאם לסעיף )ג( לעיל‪.‬‬

‫ו‪ .‬על אף זאת‪ ,‬גבר החי בנפרד‪ ,‬אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו )קרי מקבל את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד‬
‫גיל ‪ 6‬ועד גיל ‪ 18‬כאמור בסעיף )ג( לעיל( ‪ ,‬לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה‪ ,‬הזכאות‬

‫לנקודות הזיכוי תהא של האם‪ ,‬אשר ילדיה אינם בחזקתה‪.‬‬

‫ז‪ .‬במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד"‪) ,‬זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה(‪ ,‬יקבל ההורה היחיד כנגד‬
‫הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו וגם נקודת זיכוי אחת בשל היותו הורה‬

‫יחיד וזאת בנוסף לנקודות זיכוי הרגילות בגין ילדים כאמור בסעיף )ג( לעיל‪.‬‬

‫ח‪ .‬בנוסף לנקודות הזיכוי שהוזכרו לעיל תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת להורים החיים בנפרד כדלקמן‪ :‬בן‬
‫הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו יקבל נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד‪ .‬אם כלכלת הילדים‬
‫מחולקת בין בני הזוג‪ ,‬יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודת זיכוי או חלק ממנה בהתאם לשיעור‬

‫השתתפותו בהוצאות הכלכלה‪.‬‬

‫ט‪ .‬יש להבהיר כי גרוש יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת בגין תשלום דמי מזונות לבת הזוג )כלומר לא בגין‬
‫ילדים( רק אם הוא נשוי לבת‪ -‬זוג אחרת‪.‬‬

‫• שיעורי הפרשות לקופ"ג בשנת ‪2019‬‬
‫א‪ .‬החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית שאינו "עמית מוטב"‪ .‬כל עמית שבשנת ‪ 2019‬הופקדו‬

‫בעדו לקופת גמל לקצבה מעל ל – ‪ ₪ 19,724‬הינו "עמית מוטב"‪.‬‬
‫ב‪ .‬להלן טבלה המרכזת את תקרת ההטבות השנתית לעמית שכיר שאינו "עמית מוטב"‪.‬‬

‫ניכוי – סעיף ‪47‬‬ ‫זיכוי ‪ -‬סעיף‬ ‫תקרת הפרמיה לזיכוי ‪ /‬ניכוי‬
‫‪45‬‬ ‫גובה הזיכוי )‪ / (35%‬ניכוי‬
‫‪5,280‬‬
‫‪5,280‬‬ ‫‪7,392‬‬

‫‪2,587‬‬

‫להסבר לגבי הטבות המס הנ"ל ולגבי הטבות המס ל"עמית מוטב" ניתן לפנות למשרדנו‪.‬‬

‫ג‪ .‬תקרת ההוצאה המוכרת בחברה בשנת ‪ 2019‬בגין חלק המעביד )גמל ופיצויים( בהפקדות לקופות גמל של‬
‫בעלי שליטה הינה ‪ 35,494‬ש"ח‪.‬‬

‫להסברים בנושא ניתן לפנות למשרדנו‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ד‪ .‬שיעורי ההפרשות לקרן השתלמות בשנת המס ‪2019‬‬

‫שכיר בעל שליטה‬ ‫שכיר שאינו‬ ‫התקרות לצורך ניצול הטבת המס במלואה‬
‫‪4.5%‬‬ ‫בעל שליטה‬
‫שיעור מהמשכורת‬
‫‪7.5%‬‬ ‫הקובעת‬

‫תקרה בש"ח‬ ‫הפקדת המעביד‬

‫‪8,484‬‬ ‫‪14,141‬‬

‫‪1.5%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫שיעור מהמשכורת‬ ‫הפקדת השכיר‬
‫‪2,828‬‬ ‫‪4,714‬‬ ‫הקובעת‬

‫תקרה בש"ח‬

‫‪6%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫שיעור מהמשכורת‬ ‫סה"כ הפקדה‬
‫‪11,312‬‬ ‫‪18,855‬‬ ‫הקובעת‬ ‫הנדרשת לניצול‬
‫ההוצאה במלואה‬
‫תקרה בש"ח‬

‫ה‪ .‬השקעה של יחיד בחברה עתירת מו"פ‬
‫השקעה במניות של חברה עתירת מו"פ‪ ,‬המצויה בשלב הראשוני של פעילות המו"פ )שלב ה – ‪ (SEED‬בידי‬
‫משקיע יחיד‪ ,‬עשויה להיות מותרת בניכוי לצרכי מס בהתקיים תנאים מסוימים‪ .‬באופן זה עלות המניות‬

‫תותר בניכוי לפני מכירת המניות ותגרום לחסכון משמעותי במס‪.‬‬

‫ו‪ .‬זיכוי ליחיד על תרומות למוסד ציבורי מאושר‬
‫הזיכוי ליחיד על תרומות בשיעור ‪ 35%‬מסכום התרומה‪ ,‬שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים‪ ,‬יינתן אם‬

‫סכום התרומות עלה על ‪ 190‬ש"ח בשנת המס ‪.2019‬‬
‫תקרת התרומה המקסימאלית המזכה את התורם בזיכוי לצורך מס בשנת ‪ 2019‬הינה הסכום הנמוך מבין‬

‫שתי האפשרויות להלן‪:‬‬
‫א‪ 30% .‬מהכנסתו החייבת של התורם לשנת ‪.2019‬‬

‫ב‪ .‬סכום בסך ‪.₪ 9,322,000‬‬

‫ז‪ .‬שלושת המסלולים למיסוי הכנסה משכר דירה למגורים‬
‫א‪ .‬פטור ממס מהשכרת דירת מגורים – אם שכר הדירה לא עלה על ‪ ₪ 5,090‬בכל חודש )שנת ‪.(2019‬‬
‫ב‪ .‬יחיד שמשכיר דירה המשמשת למגורים ימוסה ב – ‪ 10%‬מס על ההכנסה ברוטו‪ .‬אין זיכוי‪ ,‬קיזוז הוצאות או‬

‫פטור על ההכנסה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכנסה חייבת לאחר ניכוי הוצאות )פחת‪ ,‬ריבית על המשכנתא…( בשיעור מס שולי )לכל הפחות ‪.(31%‬‬

‫‪4‬‬

‫ג‪ .‬פעולות שיש לבצע עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2019‬‬

‫א‪ .‬השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס‪:‬‬
‫‪ .1‬לקופות גמל )תגמולים ו‪/‬או קצבה(‪ ,‬לביטוח חיים ולקרן השתלמות‪.‬‬

‫‪ .2‬תרומות למוסדות מוכרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים )שכירות‪ ,‬חשמל‪,‬‬

‫הוצאות משרד‪ ,‬שכר טרחת עו"ד ורו"ח וכיו"ב(‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש בכפוף להוראות החוק המתייחסות להכנסות מהשכרת דירה‬

‫למגורים‪.‬‬
‫ד‪ .‬רכישת קופות רושמות לפני תום שנת המס‪.‬‬
‫ה‪ .‬השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס בעד הוצאות להחזקת קרוב במוסד שישולמו עד ‪.31/12/19‬‬
‫ו‪ .‬יש לשמור על תיעוד בגין מיסים שנוכו במקור במכירת ניירות ערך סחירים‪ ,‬פדיון תכניות חסכון‪ ,‬פיקדונות‬

‫בנקאיים וכו‪.‬‬
‫ז‪ .‬ספירת קופה‪ :‬יש לספור את המזומנים בקופה ולהכין רשימה של המחאות‪ ,‬שוברי כרטיסי אשראי שנמצאים‬
‫בקופה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2019‬אשר תכלול את הפרטים הבאים‪ :‬מס' ההמחאה‪ ,‬שם החותם‪ ,‬הבנק‪ ,‬מועד‬

‫הפירעון והסכום‪ .‬רצוי לבצע הפקדה של כל הכספים בקופה בתום יום ה – ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬‬
‫עם גמר הספירה‪ ,‬יש להעביר למשרדנו עותק מלא של רשימות הספירה‪.‬‬

‫ח‪ .‬ספירת מלאי‪ :‬יש לספור את המלאי שבעסק ב ‪ .31.12.2019 -‬עם זאת‪ ,‬אפשר לערוך‪ ,‬ללא אישור מס הכנסה‪,‬‬
‫את הספירה בתוך ‪ 10‬ימים לפני ‪ ,31.12.2019‬או אחרי תאריך זה‪ ,‬ולבצע את ההתאמות הדרושות‪ ,‬כדי להגיע‬
‫למצב המלאי ב ‪ .31.12.2019 -‬רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו‪.‬‬
‫סחורות המצויות במקום‪ ,‬ושייכות לאחר‪ ,‬יירשמו בנפרד‪ .‬כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק‬

‫ומצויות בידי אחרים‪) .‬הסבר מפורט מופיע בחוזר שנשלח בנושא מפקד המלאי(‪.‬‬
‫ט‪ .‬השמדת מלאי‬

‫לעתים נצבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות‪ :‬בלאי‪ ,‬השחתה או התיישנות ויש להשמידו‪.‬‬
‫כדי להשמיד מלאי יש להודיע על כך ‪ 30‬יום מראש לפקיד השומה‪.‬‬

‫יש לעדכן את פקיד השומה בכתובת מקום המלאי‪ ,‬מועד השמדת המלאי ושווי המלאי המיועד להשמדה‪.‬‬
‫לפרטים המלאים בנושא פורסם חוזר של רשות המסים בנושא‪.‬‬

‫ד‪ .‬שינויי חקיקה ועדכונים מקצועיים‬

‫‪ .1‬במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית ‪ 2017‬ו ‪ 2018-‬נקבעו מספר תיקונים בנושא מיסוי‪:‬‬
‫‪ 1.1‬מיסוי חברות "ארנק"‬

‫המשמעות המעשית של הגדרת חברה כ‪" -‬חברת ארנק" היא כי על הכנסותיה החייבות מהפעילות של‬
‫בעל המניות המהותי‪ ,‬יחולו שיעורי המס של יחיד‪.‬‬
‫מדובר על שני סוגים של חברות‪:‬‬
‫א‪ .‬חברת ניהול או מתן שירותי "נושא משרה"‬

‫‪ .1‬החברה היא חברת מעטים – בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר‪.‬‬
‫‪ .2‬ההכנסה נובעת מפעילות יחיד ‪,‬שהוא בעל מניות מהותי בחברה אחת‪ ,‬ממתן שרותי ניהול או‬

‫מתן שירותי "נושא משרה" לחברה אחרת‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .3‬היחיד או חברת המעטים הם "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות בחברה האחרת‪.‬‬
‫‪ .4‬ההוראה לא חלה על בעל מניות מהותי בחברת נותנת השירותים‪ ,‬שהוא גם בעל מניות מהותי‪,‬‬

‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬בחברה האחרת‪.‬‬

‫ב‪ .‬חברה הנותנת שירותי עבודה‬
‫‪ .1‬החברה היא חברת מעטים – בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר‪.‬‬
‫‪ .2‬ההכנסה של החברה נובעת מפעילות יחיד שהוא בעל מניות מהותי‪ ,‬עבור אדם אחר‪ ,‬כעובד‬

‫שמתקיימים בינו לבין האדם האחר יחסי עובד‪-‬מעביד‪.‬‬
‫‪ .3‬חזקה שמתקיימים יחסי עובד ‪ -‬מעביד אם לפחות ‪ 70%‬מהכנסות החברה הרגילות נובעות‬
‫מאדם אחד במשך ‪ 30‬חודשים לפחות‪ ,‬מתוך תקופה של ארבע שנים‪ .‬מועד החיוב יהיה מתחילת‬

‫מועד מתן השירות‪.‬‬
‫‪ .4‬ההוראה אינה חלה‪:‬‬
‫א‪ .‬לגבי בעל מניות מהותי בחברה נותנת השירות‪ ,‬שהוא גם בעל מניות מהותי‪ ,‬במישרין או‬
‫בעקיפין‪ ,‬בחברה האחרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬לגבי שירות הניתן על ידי שותף לשותפות‪.‬‬
‫ג‪ .‬לגבי חברה המעסיקה ארבעה עובדים )שאינם קרובים( לפחות‪.‬‬

‫‪ 1.2‬מיסוי משיכת בעלים‬
‫מיום ‪ 1.1.2017‬משיכות כספים מחברה על ידי בעלי המניות שלה בסכום מצטבר העולה על ‪₪ 100,000‬‬

‫תחשב כהכנסת בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה‪.‬‬

‫‪ .2‬העסקת עובדים זרים ומסתננים‬
‫א‪ .‬רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל המחייב מעסיקים של מסתננים להפקיד מדי חודש פיקדון כספי‬

‫על חשבון תשלומים סוציאליים וכספי פיצויים‪.‬‬
‫על מעסיק של מסתנן להפקיד עבור כל חודש העסקה סכום השווה ל ‪ 36% -‬משכר עבודתו של המסתנן‬

‫)‪ 20%‬כחלק עובד ו ‪ 16% -‬כחלק מעביד(‪.‬‬
‫את כספי הפיקדון יש להפקיד באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה‬

‫בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדון ומנוהל ע''י הרשות‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעקבות פסק דין בבית המשפט העליון נקבע שיש לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם במקרים בהם‬
‫מועסקים מסתננים כאשר לעניין נקודות הזיכוי‪ ,‬הסכימה רשות המסים‪ ,‬לאפשר מתן נקודות זיכוי‬

‫למסתננים עד לשנת ‪ ,2014‬לאחר הוכחת מספר תנאים‪.‬‬
‫רשות המסים גיבשה מתווה הקלות לבעלי עסקים החייבים בהיטל העסקת עובדים זרים שהם מסתננים‬

‫בגין שומות עבר‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫רשות המסים לא תכיר בהוצאות משרד בבית קפה ‪ -‬משרד בקפה‬ ‫‪.3‬‬
‫לאחרונה פורסמה באמצעי התקשורת השונים הצעה לנישומים‪/‬עוסקים לסווג חלק מהתשלום בבתי קפה‬

‫ובמסעדות כהוצאות בעבור "שירותי משרד"‪.‬‬
‫רשות המסים הצהירה שהוצאות בעבור "שירותי משרד" יוכרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר‬
‫מדובר במשרד בו מנהל העוסק את עיסוקו או משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי‬

‫הינו משרד כגון "חללי עבודה משותפים"‪.‬‬
‫לחוזר המלא של רשות המסים בנושא‬

‫"ריקון" קופות פיצויים מרכזיות‬ ‫‪.4‬‬
‫החל משנת ‪ 2019‬חלה חובה בתנאים מסוימים להעביר את הכספים מקופות הפיצויים המרכזיות כנגד‬

‫ההפקדות לקופות הגמל האישיות של העובדים‪.‬‬

‫העברת כספי הפיצויים לחוסך ללא צורך בהסכמה של המעסיק‬ ‫‪.5‬‬
‫החל מתאריך ה ‪ 8.11.2018 -‬קופות הגמל‪ ,‬הפנסיה והביטוח יחויבו להעביר את כספי הפיצויים לחוסך‪,‬‬

‫מבלי להתנות זאת בהסכמה של המעסיק‪.‬‬
‫עד כה‪ ,‬על מנת לשחרר את החסכונות שהופקדו בעבר על ידי מעסיקים היה נדרש אישור מעסיק‪ ,‬כעת ככלל‬

‫ניתן יהיה לשחרר את הכספים ללא צורך באישור המעסיק‪ ,‬בכפוף לסייגים מסוימים‪.‬‬

‫‪ .6‬חוק המזומן ‪ -‬החל מ – ‪ 30.9.2019‬החל הליך אכיפה ומתן קנסות בגין אי ציות לחוק‪.‬‬

‫‪6.‬‬

‫מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים‪.‬‬

‫בהתאם‪ ,‬אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו‪.‬‬

‫רפאל ‪ ,‬שיטרוק ושות'‬
‫רואי ‪ -‬חשבון‬

‫‪7‬‬


Click to View FlipBook Version