The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

10 ทักษะพัฒนาอาชีพ ม.ต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wichianky, 2022-07-12 02:12:01

10 ทักษะพัฒนาอาชีพ ม.ต้น

10 ทักษะพัฒนาอาชีพ ม.ต้น

ครงั้ ที่ ....10........การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาธุรกจิ
รายวชิ าทกั ษะการพัฒนาอาชีพ (อช 21002) ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ทกั ษะพัฒนาอาชีพ (อช21002)
คาชแ้ี จง 1.ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ

2. ใหน้ ักศึกษาศกึ ษาเนื้อหารายวชิ า

1. ข้อใดเป็นความสาคัญของธรุ กจิ
ก. สร้างความเจรญิ กา้ วหน้าทางเทคโนโลยี
ข. เพมิ่ ผลประโยชน์หรือกาไร
ค. เพื่อสรา้ งความมัน่ คงให้กจิ การ
ง. เพอ่ื พัฒนาผลิตภณั ฑ์และธรุ กจิ

2. “แผนธุรกจิ ” หมายถงึ อะไร
ก. การกาหนดแนวทางในการดาเนนิ งานทางการตลาด
ข. เคร่อื งมอื ทผี่ ู้ประกอบการใช้กาหนดขั้นตอนวางแผนการดาเนินธรุ กจิ อย่างมีระบบ
ค. ส่งิ ที่ทาให้อา่ นมองเหน็ ลักษณะของโครงการโดยรวมภายในเวลาจากัด
ง. เปน็ การตรวจสอบความสามารถความพรอ้ มของกจิ การในด้านต่างๆ
3. ขอ้ ใดไม่ใชป่ ระโยชน์ของแผนและโครงการอาชีพ
ก. ชว่ ยใหเ้ จา้ ของกิจการสามารถตรวจสอบขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน
ข. ช่วยใหก้ ารใชป้ ระโยชนจ์ ากการใชท้ รัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ
ค. ชว่ ยใหเ้ จ้าของกิจการมีความเช่ือมน่ั ในการบริหารงาน
ง. ชว่ ยใหเ้ จ้าของมีผลกาไรมากขึ้น
4. ทกั ษะทจี่ าเป็นต้องมีและตอ้ งใชใ้ นการพัฒนาอาชีพเพ่ือช่วยใหม้ รี ายได้และประสบความสาเร็จในอาชีพคือ
ขอ้ ใด
ก. ทกั ษะอาชีพ
ข. ทกั ษะการอยรู่ ่วมกัน
ค. ทกั ษะทางสังคม
ง. ทกั ษะชวี ิต
5. ขอ้ ใดคือหลักการทางานที่ดีและจะประสบความสาเรจ็ ลาดับแรก
ก. ตอ้ งใส่ความเอาจรงิ เอาจังมุ่งมั่นสู่ความสาเรจ็
ข. ตอ้ งสนกุ สนานกับงานที่ทา
ค. ความเชื่อม่นั ในตนเอง
ง. มีความคิดสรา้ งสรรค์

เฉลยขอ้ สอบครง้ั ที่ 10
1.ก 2.ข 3.ง 4.ก 5.ก

เนอื้ หารายวิชาทักษะการพัฒนาอาชพี (อช 21002) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น
เรือ่ ง การขับเคล่ือนเพ่ือพฒั นาธรุ กิจ
***************

เรือ่ งที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพฒั นาอาชีพ
1. องคประกอบการวเิ คราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ เปนการสรางความเช่อื มน่ั และความ มัน่ ใจวา

แผนพัฒนาอาชีพมที ิศทางการพัฒนาถกู ตอง สัมพันธกับศักยภาพของชุมชน มีความเปนไปไดสูงใน การพัฒนา
อาชพี โดยการวเิ คราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มอี งคประกอบ ดังน้ี

1. ทุนท่ีมีอยูของชุมชน
1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
2) ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3) ทนุ ทางปญญาของชมุ ชน เปนองคความรูทม่ี ีอยูในชมุ ชน

2. ความสามารถหลักของชุมชน
การพัฒนาอาชีพของชุมชน สิ่งสําคัญท่ีตองวิเคราะห คือ ความสามารถของชุมชนใหถองแท จึงจะ

ทําการกาํ หนดกลยุทธ การสรางคณุ คา และการเจรญิ เติบโต รวมถึงการสรางความสามารถในการ แขงขนั อยาง
ย่ังยืนตอไปไดถกู ตองและเหมาะสม

การวิเคราะหความสามารถหลกั ของชุมชน สามารถพิจารณา ไดดงั น้ี
1) ความสามารถหลักเปนการเพ่ิมศกั ยภาพ ทําใหชมุ ชนนําผลิตภณั ฑเจาะตลาดไดอยางหลากหลาย
2) ความสามารถหลกั จะเปนประโยชนตอลูกคาอยางมากในการซอื้ สนิ คาของชุมชน
3) ความสามารถหลกั เปนส่ิงท่ีคูแขงเลียนแบบไดยาก
3. ความตองการพฒั นา
เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึ้งของคนในชุมชน บนฐานขอมูลภายในตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สามารถระบอุ อกมาไดทนั ทีและ ตรงกบั ความเปนจริง ความสาํ คญั การวิเคราะหความตองการพฒั นา ถงึ แมจะ
มกี ารสํารวจ สอบถาม จากคนภายในชุมชนแตจากสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ อาจจะมีผลให
การสํารวจทัว่ ไปที่พยายามจะดงึ ขอมูล สภาพเศรษฐกิจ สังคมครัวเรอื น ออกมาประมวลผล วิเคราะหแลว้ แปล
ความหมายนํามาใชทําแผนเพอ่ื การพฒั นาจงึ มีโอกาสเกิดความคลาดเคลอ่ื นตอการพฒั นา

เรื่องท่ี 2 การพฒั นาแผนพฒั นาอาชพี
การพัฒนาแผนพัฒนาอาชพี เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของ แผนพัฒนาอาชีพ

มาจัดระบบและรายละเอยี ดใหมีความเหมาะสมที่จะดาํ เนินการไดตามศักยภาพของตนเอง ตามแผนภมู ิตอไปน้ี

1. ทําความเขาใจแผนพัฒนาโดยใหประชาชนทั้งชุมชน ไดรวมเรียนรูเปนการสรางความเขาใจเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัตกิ ารแกปญหาตามแผน

2. ออกแบบระบบปฏิบัติการตามแผน เพื่อใหมองเห็นรายละเอียดของเปาหมายการ ดําเนินการ
กระบวนการ และกาํ หนดนโยบายเพ่อื ใชดําเนนิ งานใหเกิดประสิทธภิ าพ

3. กําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ โดยการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมท่ีกําหนดไว ใน
แผนพฒั นา

4. จัดการความรูขับเคล่ือนระบบปฏิบัติการสูความสําเร็จ โดยการสงเสริมใหผูนําชุมชนเปนผูจัดการ
ความรูขบั เคล่อื นสูความสําเรจ็ กาํ หนดตัวบงชี้

5. ตรวจสอบสภาพภายในกิจกรรมโดยจัดการเรียนรูไหประชาชนมีทักษะตรวจสอบสภาพ ภายใน
กจิ กรรมเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง

6. การตรวจติดตาม แกไขขอบกพรอง การดําเนินงานตามแผนโดยการสงเสริมใหผูนําชุมชนได
ปฏบิ ัตกิ าร ตรวจตดิ ตามและแกไขขอบกพรองการทํางานตามแผน

7. การเสนอผลงานตอสาธารณชน จัดกิจกรรมสงเสริมผูนําชุมชนและประชาชนไดมีการ แลกเปลี่ยน
เรยี นรูและสรปุ ความรูพรอมการนําเสนอผลการดาํ เนนิ งาน

8. การพัฒนาสูความม่ันคงยั่งยืน ผูนําชุมชนและประชาชนรวมกนั วิเคราะห กําหนด วางรากฐานของ
ความม่ันคงและยั่งยืน

9. จดั ระบบสารสนเทศ สงเสรมิ การดําเนินงานใหผูนําชุมชนและประชาชนรวมกันนําองค ความรูจาก
กิจกรรมตางๆ ของกระบวนการมาจัดเปนระบบสารสนเทศพรอมนํามาบูรณาการประยุกตใชกับการทํางาน
ของตนเอง

เรื่องที่ 3 ข้ันตอนการขบั เคลอื่ นแผนพฒั นาอาชพี
ข้นั ตอนการขับเคลื่อนแผนพฒั นาอาชพี ตองรวมกนั ดําเนนิ การใน 3 ประเดน็ คือ
ประเดน็ ท่ี 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบตั ิการ
ประเดน็ ท่ี 2 การพฒั นาแผนปฏบิ ัตกิ าร
ประเดน็ ท่ี 3 จดั การความรูการขบั เคลอื่ นแผนปฏบิ ตั กิ ารสูความสาํ เร็จ

โดยการดําเนนิ งานในแตละประเด็นมรี ายละเอยี ด ดังนี้
1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ เปนการพิจารณารวมกันของผูเรียน ผูนําชุมชน

คณะทาํ งาน ประชาชน และภาคีเครือขาย ความเหมาะสมของแผนปฏิบตั กิ ารกับสภาพความเปนจรงิ
2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของ แผนปฏิบัติการ

มาปรับปรุงหรอื พัฒนาเพ่อื ใหแผนปฏบิ ตั ิการมีความเหมาะสมทจ่ี ะดาํ เนินการไดตาม ศกั ยภาพของชุมชน
3. จัดการความรูการขับเคล่ือนแผน การจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู ความสําเร็จ ครู

การศึกษานอกโรงเรียน ผูเรียน ผูนําชุมชน ประชาชน และภาคีพัฒนาจะตองรวมกันดําเนินการโดยมี
กระบวนการข้นั ตอน ดงั นี้

เรอื่ งที่ 4 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขทเี่ กิดจากการขบั เคลอื่ นแผนธรุ กจิ
ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ เปนข้ันตอนการดําเนินงานตอเนื่อง ซึ่งในระหวางการ

ดําเนินงานอาจมีปญหาและอุปสรรคได ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขได
ทันตอเวลา ไมปลอยใหเกดิ ความเสียหาย จงึ ควรดําเนินการ ดังน้ี

1. ตรวจสอบปญหา อปุ สรรจากสภาพภายในของกิจกรรม
1) ทําความเขาใจ ในโครงการ/กิจกรรม ของตนเองวาจะตองตรวจสอบปญหา อุปสรรคภายใน

ของตนเอง เพ่ือนําขอบกพรองมาพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ

2) ดําเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑเปรียบเทียบกับสภาพที่ เปนอยู
แลวสรุปขอบกพรอง

3) ปรับปรงุ แกไขและพฒั นา โดยนําขอบกพรองมากําหนดแนวทางแกไขและพิจารณาวาจะมกี าร
จัดการหรือใชเทคโนโลยมี าพฒั นาใหดียิ่งขน้ึ อยางไร

4) สรุปผลการตรวจสอบเปนองคความรู บนั ทกึ ผลการตรวจสอบ ผลการแกไขขอบกพรอง ผล
การพัฒนาสรปุ เปนองคความรู เพอ่ื พฒั นาเปนทุนทางปญญา

2. การตรวจสอบ ตดิ ตาม แกไขขอบกพรองการดาํ เนินงานตามแผน


Click to View FlipBook Version