The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบเสนอผลงาน คุรุสดุดี 2565 กัญภร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kayapron.13, 2022-04-13 04:13:40

คุรุสดุดี ปี 2565

แบบเสนอผลงาน คุรุสดุดี 2565 กัญภร

Keywords: คุรุสดุดี2565

-ก-

คำนำ

แบบรายงานนี้ จัดทาเพื่อรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทสายงานสอนของ
นางสาวกัญภร ทศพิมพ์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงประกอบด้วย ๑) แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ๒) หลักฐานอ้างอิง ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทั้ง ๙ ข้อ ประกอบด้วย ๕ หมวด สาเนาบัตร
ขา้ ราชการ สาเนาใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา สาเนา กพ.7 สาเนาเกยี รติบัตร สาเนาภาพถ่าย
ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้เสนอผลงาน ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต รักและศรัทธาในวิชาชีพ รวมถึงช่วยเหลือส่งเสริม
ร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง สู่การร่วมมือพัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ และพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความ
พอเพยี ง อย่างยงั่ ยืน ปฎบิ ัตหิ น้าที่อยา่ งเต็มกาลังและความสามารถ

กญั ภร ทศพิมพ์

-ข-

สำรบญั หนำ้

คานา......................................................................................................................... .......... ข
สารบัญ....................................................................................................................... ......... ๑
แบบประวตั ิผู้ประกอบวิชาชพี ทางการศึกษา....................................................................... ๕
หลกั ฐานอา้ งองิ ....................................................................……………………………………..... ๕
๑๓
ผลการปฏบิ ตั ติ นตามจรรยาบรรณทง้ั 9 ข้อ………....................……………………………..... ๑๕
สาเนาบัตรข้าราชการ.................................................................................................... ๒๓
สาเนา กพ.๗.................................................................................................................. ๒๖
สาเนาเกยี รติบตั ร..........................................................................................................
สาเนาภาพถ่าย..............................................................................................................

แบบประวัตแิ ละผลงานผ้ปู ระกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา ที่เสนอเข้ารบั การคัดเลอื ก
เพ่อื รับเคร่ืองหมายเชดิ ชูเกยี รติ “ครุ สุ ดุดี” ประจาปี ๒๕๖๕
สงั กดั องค์การบริหารส่วนจังหวดั ศรีสะเกษ

ตอนที่ ๑ ประวตั ิของผูท้ ีไ่ ด้รบั การคัดเลือก

๑. ช่อื (นาย / นาง / นางสาว) ....กัญภร.............. นามสกลุ ............ทศพมิ พ.์ ..............................................

2. เกิดวนั ที่ .....๑๓.......... เดอื น .......มกราคม.......... พ.ศ. ....๒๕๒๖.......... อายุ .........๓๙.............. ปี

3. ตาแหน่งหนา้ ทีใ่ นปัจจุบนั ...........คร.ู .....................................................................................................
สถานทีท่ างาน ......โรงเรียนกญุ ชรศิรวทิ ย์......................................................................................................
ตัง้ อยเู่ ลขที่ ...๑๔๔.หมู่๕........... ถนน ...โชคชยั เดชอุดม.......... ตาบล / แขวง ......สาโรงพลัน....................
อาเภอ / เขต ...........ไพรบงึ .................... จงั หวดั ...........ศรสี ะเกษ............ รหัสไปรษณีย์ ...๓๓๑๘๐........
โทร ......๐๙๑-๔๑๔-๘๒๔๕.......................................

4. ท่ีอยปู่ ัจจุบัน เลขที่ ...๗/๖๑.หมู่ ๑๒... ถนน .....-................. ตาบล / แขวง ..........สิ.........................
อาเภอ / เขต ......ขนุ หาญ............................ จงั หวดั ........ศรสี ะเกษ......... รหสั ไปรษณีย์ ....๓๓๑๕๐........
โทร ...... ๐๙๑-๔๑๔-๘๒๔๕....................................

5. ผทู้ ี่ไดร้ บั การคัดเลอื กมี

√ ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ประเภท ……คร…ู ……… เลขท่ี ๖๓ ๔ ๐ ๓ ๐ ๗ ๑ ๑ ๘ ๖ ๓ ๐ ๙
√ หมายเลขบตั รประจาตวั ประชาชน ๓ ๔ ๔ ๐ ๖ ๐ ๐ ๐ ๘ ๔ ๘ ๕ ๑

6. วุฒิการศกึ ษา

วฒุ กิ ารศึกษา ปี พ.ศ. ทสี่ าเร็จ ชื่อสถาบัน
การศึกษา
โรงเรยี นบรบอื วิทยาคาร
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๔๔ สถาบันการพลศกึ ษา วิทยาเขตมหาสารคาม
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎมหาสารคาม
ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ครู(ปวค.) พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม

ปริญญาตร(ี วทบ.เคมี) พ.ศ.๒๕๔๘

ปรญิ ญาโท(บรหิ ารการศึกษา) พ.ศ.๒๕๕๖

-๒-

๗. เรมิ่ ปฏิบตั ิหน้าท่ีครู ผู้บริหารสถานศกึ ษา ผ้บู ริหารการศกึ ษา และบคุ ลากรทางการศกึ ษาอ่ืน
(ศึกษานิเทศก)์
ตัง้ แตว่ ันที่ .....๒................. เดือน ...พฤศจิกายน..................... พ.ศ. ...๒๕๕๒....... นับถงึ วันทอ่ี อกประกาศ
(๓๐ ธนั วาคม ๒๕๖๔) รวม ..........๑๒................. ปี .........๑.................. เดอื น ......๒๘....................... วนั
๘. ประวตั หิ น้าทกี่ ารงาน ตง้ั แต่เริ่มต้นจนถงึ ปจั จบุ ัน (ระบุ/วัน/เดอื น/ป)ี ท่ีเร่ิมตน้ และส้ินสดุ ของการดารง
ตาแหน่ง และสถานท่ีของแต่ละตาแหน่ง

- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย โรงเรียนกนั ทรอมวิทยาคม ตาบลกนั ทรอม อาเภอขุนหาญ
จงั หวัดศรสี ะเกษ สังกดั องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ศรสี ะเกษ กรมสง่ เสรมิ การปกครองท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย

- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตาแหน่ง ครู คศ ๑ โรงเรียนกนั ทรอมวทิ ยาคม ตาบลกันทรอม อาเภอขนุ หาญ
จงั หวดั ศรีสะเกษ สงั กดั องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ กรมส่งเสรมิ การปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

- ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธ์พิทยาคม
ตาบลหนองโก อาเภอบรบือ จงั หวดั มหาสารคาม สังกดั องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้ งถน่ิ กระทรวงมหาดไทย

- ๕ มถิ ุนายน ๒๕๖๒ ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนกุญชรศิรวทิ ย์ ตาบล
สาโรงพลัน อาเภอไพรบงึ จงั หวัดศรีสะเกษ สงั กดั องค์การบริหารส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ กรมสง่ เสรมิ การ
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ตอนที่ ๒ ผลการปฏบิ ัติตนตามจรรยาบรรณวชิ าชพี ทั้ง ๙ ขอ้ และข้อใดขอ้ หนง่ึ ใน ๙ ขอ้ ทเี่ ดน่ ชัดที่สุด
ท่สี ่งผลให้ปรากฏเป็นที่ยอมรบั ของนักเรียน ผรู้ ่วมงาน ผู้ปกครองและชมุ ชน และเป็นผลของการอทุ ิศตน
เพอื่ ประโยชน์แกว่ ิชาชีพครูอย่างสงู ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานพร้อมกบั แนบหลกั ฐานอา้ งองิ
ให้เหน็ ร่องรอยการปฏบิ ัติตนตามจรรยาบรรณของวชิ าชพี ดังกล่าว
เป็นผู้ปฏบิ ตั ิตามจรรยาบรรณตอ่ ผรู้ บั บริการขอ้ ๓ ผ้ปู ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษาต้องรัก เมตตา

เอาใจใสช่วยเหลอื สง่ เสรมิ ให้กาลงั ใจศิษย์และผ้รู ับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า ได้อย่างชัดเจน คือ

สนับสนุน สง่ เสริม และสอนนกั เรียน นักศกึ ษาใหม้ ีความรู้ เขา้ ใจ และศรทั ธาในวิชาชพี ทเ่ี รียน สร้างสรรค์

ผลงานดว้ ยความ สุจริตใจ เต็มใจ เอาใจใส่ ส่งผลใหไ้ ด้รับรางวลั ตา่ ง ๆ มากมายจากการแขง่ ขันของนักเรยี น

ท้ังในระดับโรงเรยี น จังหวัด นาพานักเรียนให้มคี วามรู้ ในการสร้างอาชีพ สรา้ งงาน สร้างรายได้ โดยให้ความ

ช่วยเหลือ เอาใจใส่ นกั เรยี นทั้งในและนอกห้องเรียน ทาการพัฒนาและสง่ เสริมนักเรียนที่มีทักษะความสามารถ

ใหม้ เี วทใี นการแสดงออก ติดตามและแก้ไขปญั หานักเรยี นกลุ่มเสี่ยง โดยสร้างเครือขา่ ยความรว่ มมือกับชุมชน

ผ้ปู กครอง สู่การ รว่ มมือพฒั นาสังคมและชุมชนใหน้ า่ อยู่ และพงึ่ พาตนเองได้ ดว้ ยความพอเพียง อย่างย่ังยนื

จนไดร้ บั รางวลั แห่ง ความภาคภูมิในเป็นทปี่ ระจักษ์ ชืน่ ชม และยินดีของศิษย์ เพื่อนรว่ มวิชาชพี ชุมชน

หน่วยงานและสงั คม เครือข่าย ทางวชิ าการ เครือข่ายการศึกษา

-๓-

ข้าพเจา้ ขอรับรองว่า ไม่มีกรณีอยู่ในระหวา่ งการแตง่ ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถกู ดาเนนิ การทางวินัย
หรือเป็นผูเ้ คยถูกลงโทษทางวินยั แมจ้ ะได้รบั การลา้ งมลทินตามพระราชบญั ญตั ลิ ้าง
มลทนิ แลว้

ขา้ พเจ้าขอรบั รองวา่ ข้อความดังกล่าวขา้ งตน้ นี้ เปน็ ความสตั ยจ์ รงิ ทุกประการจงึ ลงลายมือชอื่ ไวเ้ ปน็ หลักฐาน

ลงชอ่ื ....................................... เจา้ ของประวตั ิ ลงชื่อ ............................................................ ผ้เู สนอชื่อ
(นางสาวกญั ภร ทศพมิ พ์) (........................................................)

ตาแหน่ง........................................................
หนว่ ยงาน.......................................................

(เฉพาะกรณผี ู้อนื่ เสนอ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......คณุ ากร บุญสาลี..... ตาแหน่ง .......ผอู้ านวยการโรงเรยี นกญุ ชรศิรวิทย์.........

เกย่ี วข้องเป็น ....ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ ......... ขอรับรองวา่ .....นางสาวกญั ภร ทศพิมพ์..... มีประวตั ิการทางาน
ดงั กล่าวขา้ งตน้ จรงิ

ลงชอ่ื ....................................................... ผูร้ ับรอง
(นางคุณากร บญุ สาลี)

ตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี นกญุ ชรศิรวทิ ย์
(ผอู้ านวยการสถานศึกษา/ผู้อานวยการสานกั งานเขต/
ศกึ ษาธิการจังหวัด/หัวหน้าหนว่ ยงาน/ผู้บังคบั บัญชา)

หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพที่ยังไมห่ มดอายุ และสาเนาสมุดประวตั ิการเปน็ ครู
ทีม่ ีขอ้ มูลเปน็ ปจั จุบันเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ ย

-๔-

เอกสารอา้ งอิง

๑. ผลการปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณท้งั ๙ ข้อ
๒. สาเนาบัตรขา้ ราชการ
๓. สาเนาใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา
๔. สาเนา กพ.๗
๕. สาเนาเกียรติบัตร
๖. สาเนาภาพถา่ ย

-๕-

ผลกำรปฏิบตั ิตนตำมจรรยำบรรณทัง้ ๙ ขอ้

หมวดที่ ๑ จรรยำบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๑ ผ้ปู ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวนิ ัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวชิ าชีพ บุคลิกภาพและวิสยั ทศั น์
ใหท้ นั ตอ่ การพัฒนาทางวทิ ยาการเศรษฐกิจสังคม และการเมอื งอยูเ่ สมอ พจิ ารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัตติ น
ดงั นี้

๑. คน้ คว้า แสวงหา นาเทคนิคทางวชิ าชพี ท่ีพัฒนาและกา้ วหน้ามาใชก้ บั ศิษย์ หรอื ผู้รับบริการสู่
ผลสมั ฤทธิท์ ี่ พงึ ประสงค์

๒. ศกึ ษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเองและพฒั นางานอย่างสมา่ เสมอ
๓. ปฏิบตั งิ านในหนา้ ท่ีที่ได้รบั มอบหมายให้สาเรจ็ ตามเปา้ หมายท่ีกาหนด อยา่ งมีคุณภาพ
๔. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ งที่ดแี ก่ศษิ ยใ์ นการใชช้ วี ติ อย่างเรียบงา่ ย ตามกรอบประเพณีวฒั นธรรม
ไทย
๕. ประพฤติปฏิบัตติ นใหเ้ หมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างทดี่ ี
ผลงำนทีโ่ ดดเด่น
๑.๑ ได้รบั รางวลั “ครผู ู้สอนดีเดน่ กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์” ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากองค์การ
บรหิ ารสว่ นจังหวัดมหาสารคาม
๑.๒ ได้รับรางวัล “ครูผสู้ อนดเี ดน่ ” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวัดศรสี ะเกษ
๑.๓ ได้รบั รางวลั “ครผู ู้สอนกลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดเี ดน่ ” ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จากสมาคมครูไพรบึง
๑.๔ เป็นคณะกรรมการดาเนินการในงานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียนระดบั ชาติ คร้ังที่ ๖๙ ปกี ารศึกษา
๒๕๖๒ จากสานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๑.๕ เป็นวทิ ยากรอบรมโครงการอบรมประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการการพฒั นาหลักสูตรสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระหวา่ งวนั ท่ี ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทศั นศึกษา โรงเรียนนาแกว้ วิทยา
๑.๖ เป็นวทิ ยารว่ มในการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารการจัดการเรียนร้บู นฐานสมรรถนะ (ภาษาไทย
วรรณกรรม) โรงเรยี นพน้ื ทีน่ วัตกรรมเชิงระบบ จังหวดั ศรีสะเกษ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อบรมออนไลน์
ดว้ ยโปรแกรม Zoom)
๑.๗ เปน็ วิทยากรอบรมการจัดการเรยี นรตู้ ามแนวทาง Thinking School ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
ระหวา่ งวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทศั นศึกษา โรงเรียนนาแก้ววิทยา
๑.๘ PLN online การออกแบบหลักสตู รฐานสมรรถนะโดยมลู นิธิลาปลายมาศพัฒนา วันท่ี ๒๘ – ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๙ การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ Master teacher วันท่ี ๒๕ - ๒๗ มนี าคม ๒๕๖๔ โรงเรียนลาปลายมาศ
พัฒนาอาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบรุ รี มั ย์

-๖-

หมวดที่ ๒ จรรยำบรรณต่อวิชำชพี
ข้อ ๒ ผูป้ ระกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา ต้องรักศรทั ธา ซ่ือสัตย์สุจริต และรบั ผิดชอบ ตอ่ วิชาชีพ เป็นสมาชกิ ทด่ี ี
ขององค์กรวิชาชีพ พิจารณาจากพฤตกิ รรมการปฏบิ ัตติ นดงั นี้

๑. แสดงความช่นื ชมและศรทั ธาในคณุ ค่าของตนเองและวิชาชีพ
๒. ปกปอ้ งช่ือเสียงและศักดิศ์ รแี ห่งวชิ าชีพ
๓. ยกยอ่ งเชดิ ชูเกยี รติผ้มู ีผลงานในวิชาชพี ใหส้ าธารณชนรบั รแู้ ละช่นื ชมร่วมกนั
๔. เลือกใชห้ ลักวิชาท่ีมั่นใจวา่ ถูกต้อง สรา้ งสรรคเ์ ทคนคิ วชิ าการใหม่ ๆ เพ่อื พัฒนาวชิ าชีพให้
เกดิ ผลดแี ก่ศิษย์ หรอื ผูร้ บั บริการ
๕. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั สมาชิกในองคก์ ร หรอื วิชาชีพอย่างตอ่ เนื่อง โดยใชอ้ งค์ความรใู้ นการ
ปฏิบตั ิงาน
๖. อุทิศตนเพ่ือประโยชนข์ องศิษย์หรอื ผรู้ ับบริการและความก้าวหนา้ ของวิชาชีพ
๗. ประชาสมั พันธ์และเขา้ ร่วมกิจกรรมการของวชิ าชีพหรือองค์กรวิชาชพี อยา่ งสร้างสรรค์
ผลงำนทโ่ี ดดเดน่
๒.๑ ไดร้ ับรางวัล “ครูผู้สอนดเี ด่น กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์” ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก
องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั มหาสารคาม
๒.๒ ได้รบั รางวลั “ครผู ู้สอนดีเดน่ ” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากองคก์ ารบริหารสว่ นจังหวดั ศรีสะเกษ
๒.๓ ไดร้ บั รางวัล “ครูผู้สอนกล่มุ สาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีดเี ดน่ ” ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ จากสมาคมครูไพรบงึ
๒.๔ เป็นคณะทางาน โรงเรียนพน้ื ทีน่ วตั กรรมโรงเรียนเปลยี่ นแปลงเชิงระบบ รนุ่ ท่ี ๑ โรงเรยี น
กญุ ชรศิรวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวดั ศรสี ะเกษ
๒.๕ อบรมโครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมการศึกษา การจดั การเรียนรู้เชิงรกุ และการวิจยั และ
พฒั นานวตั กรรมทางการศึกษา R&D ๒๖-๒๗ สงิ หาคม ๒๕๖๔ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั ศรีสะเกษ
๒.๖ เขา้ อบรมการการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารพฒั นาสมรรถนะขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึ ษาองค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ศรสี ะเกษสูม่ าตรฐานวิชาชพี ยคุ ๔.๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หลักสตู รเทคนิคการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ Design Thinking (คุรพุ ฒั นารบั รอง)
๒.๗ อบรมหลกั สตู รสถาบันคุรพุ ฒั นารบั รอง หลักสูตรระดบั กลาง (Intermediate level)
ชอื่ หลักสูตร การพฒั นาการเรียนรตู้ ามแนวทางสะเตม็ ศกึ ษา โดยใช้วฏั จักรการเรยี นรู้ ๗ ขนั้ ระดบั มัธยมศึกษา
ตอนตน้ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสหลกั สูตร ๖๒๓๐๑๒๐๒๘ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒.๘ เป็นวทิ ยากรอบรมการใชโ้ ปรแกรม Canva ในการประชมุ PLC คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึ ษาโรงเรียนกุญชรศริ วทิ ย์ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
๒.๙ การอบรมารอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการตามโครงการขับเคลอ่ื นนวตั กรรมการศกึ ษา องค์การ
บริหารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ วนั ท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

-๗-

๒.๑๐ การอบรมหลกั สูตรการพัฒนาสื่อการเรยี นการสอนโดยใช้โปรแกรมทางเคมีคอมพิวเตอร์
๒๘-๒๙ สงิ หาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม

หมวดที่ ๓ จรรยำบรรณต่อผู้รับบรกิ ำร
ขอ้ ๓ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื สง่ เสริม ใหก้ าลงั ใจแก่ศิษย์และ
ผ้รู ับบริการตามบทบาทหนา้ ท่ี โดยเสมอหน้า
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบวิชาชพี ทางการศึกษา ต้องส่งเสรมิ ให้เกิดการเรยี นรู้ ทกั ษะ และนสิ ยั ท่ี ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์
และผู้รบั บริการตามบทบาทหนา้ ที่อยา่ งเต็มความสามารถ ด้วยความบรสิ ทุ ธ์ใิ จ
ขอ้ ๕ ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศึกษา ต้องประพฤตปิ ฏบิ ัติตนเปน็ แบบอย่างท่ีดี ทัง้ ทางกาย วาจา และจิตใจ
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏปิ ักษ์ ตอ่ ความเจริญทางกาย สตปิ ญั ญา จติ ใจ
อารมณ์และสังคมของศิษย์และผรู้ ับบริการ
ขอ้ ๗ ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องใหบ้ ริการดว้ ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่ เรยี กรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจ์ ากการใช้ตาแหน่งหน้าท่โี ดยมิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏบิ ัตติ นดงั นี้

๑. ต้งั ใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือผู้รบั บรกิ ารไดร้ ับ การพัฒนาใหเ้ ปน็ คนดี
มคี วามสามารถตามศักยภาพ ความถนดั และความสนใจของแตล่ ะบุคคล

๒. ใหค้ าปรึกษาและชว่ ยเหลือศษิ ย์และผู้รบั บรกิ ารเตม็ กาลงั ความสามารถและเสมอภาคดว้ ย
ความเมตตากรุณา

๓. จัดสอ่ื อุปกรณแ์ ละแหล่งเรยี นรอู้ ย่างหลากหลายเพอ่ื ให้ศิษย์และผ้รู ับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ ได้ด้วยตนเอง

๔. ให้โอกาสแก่ศิษยแ์ ละผูร้ ับบริการได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้การปฏบิ ตั งิ านและเลอื กวธิ ีการที่
เหมาะสม กับตนเอง

๕. รบั ฟังความคิดเหน็ ยกย่อง ชมเชย ใหข้ วญั และกาลงั ใจเสรมิ สรา้ งความ ภาคภูมิใจให้ศิษยแ์ ละ
หรอื ผรู้ บั บรกิ ารอย่างเป็นกลั ยาณมติ ร

๖. ยกย่องเชดิ ชเู กยี รติและให้โอกาสแก่ศษิ ย์ และผู้รบั บริการทม่ี ีผลงานดีเด่นไดเ้ สนอต่อสาธารณชน
๗. ส่งเสรมิ ใหม้ กี ารดาเนนิ การเพอ่ื ปกป้องสทิ ธิเด็ก
๘. ส่งเสริม แนะนา แนะแนวทางสาหรบั การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลงั จบการศึกษา
ผลงำนท่ีโดดเด่น
๓.๑ รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.๔-๕) การแข่งขันทกั ษะทางวชิ าการ
นกั เรยี นสังกดั องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คร้งั ท่ี ๑๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยองค์การ
บริหารสว่ นจังหวดั ศรีสะเกษ

-๘-

๓.๒ รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง อัจฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร์ (ม.๔-๖) การแขง่ ขนั ทักษะทางวิชาการ
นกั เรียนสังกดั องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ศรสี ะเกษ ครั้งที่ ๑๒ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๒ โดยองคก์ าร
บรหิ ารสว่ นจงั หวดั ศรสี ะเกษ

๓.๓ รางวัลระดบั เหรยี ญเงิน โครงงานสขุ ภาพ (ม.๑-๒) การแข่งขันทกั ษะทางวชิ าการนักเรียนสงั กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั ศรสี ะเกษ ครั้งท่ี ๑๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั
ศรสี ะเกษ

๓.๔ รางวัลระดบั เหรยี ญเงนิ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.๑-๒) การแข่งขันทักษะทางวชิ าการ
นักเรียนสังกัดองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ศรีสะเกษ ครงั้ ท่ี ๑๒ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๒ โดยองค์การ
บริหารสว่ นจงั หวัดศรสี ะเกษ

๓.๕ รางวลั ระดบั เหรียญทอง อัจรยิ ภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.๑-๓) การแข่งขันทกั ษะทางวิชาการ
นกั เรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจงั หวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี ๑๓ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๓ โดยองค์การ
บรหิ ารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๓.๖ รางวลั ระดับเหรยี ญทอง อจั รยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์ (ม.๔-๖) การแขง่ ขันทักษะทางวิชาการ
นักเรยี นสงั กัดองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ศรสี ะเกษ ครง้ั ท่ี ๑๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยองคก์ าร
บริหารส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ

๓.๗ รางวลั ระดับเหรียญทอง การแขง่ ขันจรวดขวดนา้ ยิงแม่น (ม.๔-๖) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นกั เรียนสังกดั องค์การบริหารส่วนจังหวดั ศรสี ะเกษ ครง้ั ที่ ๑๓ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๓ โดยองคก์ าร
บรหิ ารสว่ นจงั หวัดศรีสะเกษ

๓.๘ รางวัลระดับเหรียญเงิน หุน่ ยนตอ์ ัตโนมัติ (ม.๔-๕) การแขง่ ขนั ทกั ษะทางวชิ าการนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ ครัง้ ท่ี ๑๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนจงั หวัด
ศรสี ะเกษ

๓.๙ รางวัลระดบั เหรยี ญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ายงิ แม่น (ม.๑-๓) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรยี นสังกดั องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ศรสี ะเกษ คร้ังที่ ๑๓ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๓ โดยองคก์ าร
บรหิ ารสว่ นจังหวดั ศรสี ะเกษ

๓.๑๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ท่ี ๒ กฬี ากรฑี า วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ร่นุ อายไุ มเ่ กนิ ๑๖ ปชี าย การแขง่ ขนั
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังท่ี ๑๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.๑๑ รางวลั รองชนะเลศิ อันดับท่ี ๒ กฬี ากรีฑา วิง่ ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอายไุ มเ่ กนิ ๑๘ ปชี ายการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังท่ี ๑๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑

-๙-

๓.๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากรีฑา วิ่งผลัด ๔×๑๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษครั้งท่ี ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่าง
วนั ที่ ๒๙ สงิ หาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากรีฑา วิ่งผลัด ๔×๘๐ เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังที่ ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่าง
วนั ท่ี ๒๙ สงิ หาคม– ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากรีฑา ว่ิง ๘๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังที่ ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี
๒๙ สงิ หาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากรีฑาทุ่มน้าหนักหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังท่ี ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี
๒๙ สงิ หาคม– ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย การแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี
๒๙ สงิ หาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา ว่ิง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชายการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังท่ี ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่
๒๙ สิงหาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬากรีฑา วิ่ง ๖๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง การแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคร้ังท่ี ๑๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี
๒๙ สิงหาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๑๙ รบั ผดิ ชอบหัวหนา้ งานแนะแนว โครงการแนะแนวศึกษาต่อสาหรบั นักเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี ๖
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ สง่ เสริมสนบั สนนุ ใหน้ ักเรียนไดศ้ ึกษาต่อ ตามความถนัดและความ
สนใจ ไดแ้ ก่

๑. นางสาวศศิกานต์ ศรีคา เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สาขาวชิ าวศิ วกรรมโลจิสตกิ ส์

๒. นางสาวธนัชพร สมอไพร เขา้ ศกึ ษาตอ่ ที่มหาวิทยาลยั ราชภฏั ศรสี ะเกษ คณะบรหิ ารธรุ กจิ และ
การบญั ชี สาขาบรหิ ารธุรกจิ ระหว่างประเทศ

-๑๐-

๓. นางสาวพลอยไพลิน มะโนรา เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภฏั ศรสี ะเกษ คณะบรหิ ารธุรกิจ

และการบญั ชี สาขาบรหิ ารธรุ กิจระหว่างประเทศ
๔. นายวุฒิพงษ์ บุญเจริญ เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจและ

การบญั ชี สาขาบรหิ ารธุรกิจระหวา่ งประเทศ
๕. นางสาวพรธญิ า จนั คณา เขา้ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลยั ราชภฏั ศรีสะเกษ คณะบริหารธรุ กิจและ

การบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
๗. นายชินกร คาเมือง เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสาตร์

สาขาการออกแบบเครื่องแตง่ กาย
๘. นางสาวธนาภา ยือรมั ย์ เข้าศกึ ษาตอ่ ทีม่ หาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขา

ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร
๙. นางสาววนิดา มะปราง เข้าศกึ ษาต่อทม่ี หาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี คณะบริหารศาสตร์

สาขาการบญั ชี
๑๐. นายเมธาวี เพียรจา เข้าศึกษาต่อท่มี หาวิทยาลัยราชภัฏบา้ นสมเดจ็ เจ้าพระยา คณะมนุยษ

ศาสตร์และสงั คมศาสตร์ สาขาภาษาไทย
๑๑. นางสาวพรทิพย์ สุภาพ เขา้ ศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร คณะมนษุ ยศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ
๑๒. นางสาวทบั ทิม สภุ าพ เข้าศึกษาตอ่ ทม่ี หาวทิ ยาลัยราชภฏั ธนบรุ ี คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละ

สงั คมศาสตร์
๑๓. นางสาวปิยะมาศ มะปราง เขา้ ศึกษาต่อท่ีโรงเรยี นผู้ช่วยพยาบาลเวชศาสตรเ์ ขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหดิ ล คณะพยาบาลศาสตร์
๑๔. นางสาวธญั ญาพร ปรางศรี เขา้ ศึกษาต่อท่โี รงเรยี นผู้ช่วยพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์
๑๕. นายศรนี รินทร์ อดุ มเดช เขา้ ศกึ ษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคนิคยานยนต์
๑๖. นางสาวพยิ ดา คาขาว เขา้ ศกึ ษาต่อ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั ศรีสะเกษ สาขารัฐศาสตร์
๑๗. นางสาวกัญญารตั น์ ไชยมูล มหาวทิ ยาลัยราชภฎั ศรีสะเกษ สาขาสาธารณะสุข
๑๘. นายจริ ิศักด์ิ คาเมอื ง เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลยั มหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขา

ภาษาไทย

-๑๑-

หมวดที่ ๔ จรรยำบรรณต่อผู้รว่ มประกอบวชิ ำชพี
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พงึ ชว่ ยเหลอื เกื้อกลู ซง่ึ กันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สรา้ งความสามัคคีในหมูค่ ณะ พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัตติ นดังน้ี

๑. เสียสละ เอื้ออาทรและให้ความชว่ ยเหลือ เมอ่ื ผู้รว่ มประกอบวิชาชพี ประสบอันตรายหรือไดร้ ับ
ความเดอื ดร้อน

๒. ยกย่องเชิดชูผรู้ ่วมประกอบวชิ าชพี ทีป่ ระสบผลสาเร็จในการประกอบวิชาชีพ
๓. ร่วมใจ และผนกึ กาลังในการพฒั นาการศกึ ษาดว้ ยความรักความสามัคคี
๔. เปน็ ผูน้ าในการพฒั นา
ผลงำนท่ีโดดเดน่
๔.๑ เป็นวทิ ยากรอบรมใหค้ วามรดู้ ้าน การใชก้ ารสอนแบบการสอนตามแนว Thinking School
โรงเรยี นนาแก้ววิทยา สังกัดองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั ศรีสะเกษ
๔.๒ เปน็ วิทยารว่ มในการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการการจัดการเรียนรบู้ นฐานสมรรถนะ (ภาษาไทย
วรรณกรรม) โรงเรยี นพนื้ ท่นี วัตกรรมเชงิ ระบบ จังหวดั ศรสี ะเกษ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อบรมออนไลน์
ดว้ ยโปรแกรม Zoom)
๔.๓ เปน็ คณะกรรมการในการดาเนินงานจัดการแขง่ ขนั แบดมนิ ตนั กฬี าแห่งชาติครง้ั ท่ี ๔๗ ศรีสะเกษ
เกมส์ ๑๒-๒๐ มนี าคม ๒๕๖๕ ณ จังหวดั ศรสี ะเกษ
๔.๔ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมจิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ Thinking school และ

ร่วม PLC ใหก้ ับคณะครโู รงเรียนกดุ เสลาวทิ ยาคม วนั ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๔.๕ เป็นคณะกรรมการ สอบ สนับสนุน อุปถัมภ์ และเป็นกรรมการปฏิบัติงานการสอบธรรม

สนามหลวง ประจาปี ๒๕๖๒

๔.๖ เป็นคณะกรรมการ คุมสอบ O-net ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี

พ.ศ.๒๕๖๔

หมวดที่ ๕ จรรยำบรรณต่อสงั คม
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา พึงประพฤติปฏบิ ัติตน เปน็ ผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกจิ
สังคม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ญั ญา ส่งิ แวดล้อม รกั ษา ผลประโยชน์ของส่วนรวมและยดึ ม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี พระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมขุ พิจารณาจากพฤตกิ รรมการปฏิบตั ิตนดังน้ี

๑. ปฏิบัตหิ นา้ ทพี่ ลเมอื งดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ
๒. จดั กิจกรรมการเรียนรู้ที่ก่อใหเ้ กดิ การป้องกนั และแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ สังคม
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกการอนรุ ักษ์ และพัฒนาสง่ิ แวดลอ้ มในทกุ เนื้อหาวชิ า
๔. จดั กจิ กรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย อันมีพระมหากษตั ริยท์ รงเปน็ ประมุข
๕. จดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ ใหศ้ ิษย์เกดิ การเรยี นร้แู ละดาเนินชวี ติ ตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพียง

-๑๒-

๖. เปน็ ผู้นาในการส่งเสรมิ ศิลปวฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗. นาภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่น ศาสนา วฒั นธรรม สง่ิ แวดลอ้ มมาพฒั นาให้เป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และ
สังคมส่วนร่วม
ผลงำนที่โดดเดน่
๕.๑ รางวัลระดับเหรยี ญทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.๔-๕) การแข่งขันทกั ษะทางวชิ าการ
นกั เรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั ศรีสะเกษ ครัง้ ที่ ๑๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยองคก์ าร
บรหิ ารส่วนจงั หวดั ศรสี ะเกษ
๕.๒ รางวัลระดบั เหรียญทอง อจั ฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.๔-๖) การแข่งขันทกั ษะทางวชิ าการ
นักเรียนสังกัดองค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครง้ั ท่ี ๑๒ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๒ โดยองคก์ าร
บริหารส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ
๕.๓ รางวัลระดับเหรยี ญเงิน โครงงานสขุ ภาพ (ม.๑-๒) การแข่งขันทักษะทางวชิ าการนักเรยี นสังกัด
องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คร้งั ท่ี ๑๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยองคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั
ศรสี ะเกษ
๕.๔ เป็นคณะทางานขบั เคลื่อนนวัตกรรมโรงเรยี นเปล่ียนแปลงเชงิ ระบบ โดยใช้จิตศึกษา PBL PLC
โรงเรียนกุญชรศริ วทิ ย์
๕.๕ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ใชส้ ิทธิล์ งประชามติ และใช้สทิ ธิเ์ ลือกตั้ง
๕.๖ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรอื่ งสารเสพตดิ ทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕.๗ รว่ มกิจกรรมในวันสาคัญ ตา่ งๆ เชน่ วนั พอ่ วนั แม่ วนั ปยิ มหาราช และปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีพลเมอื งดี
ในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมุข
๕.๘ โรงเรียนไดร้ บั รางวัลโรงเรยี นพอเพียงท้องถิน่ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่นิ
กระทรวงมหาดไทย
๕.๙ โรงเรยี นได้รับรางวลั สถานศกึ ษาพอเพียง จากสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

-๑๓-

สำเนำบตั รขำ้ รำชกำร

นางสาวกัญภร ทศพมิ พ์
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

-๑๔-

สำเนำใบอนญุ ำตประกอบวชิ ำชพี ทำงกำรศกึ ษำ

-๑๕-

สำเนำ กพ.๗

-๑๖-

-๑๗-

-๑๘-

-๑๙-

-๒๐-

-๒๑-

-๒๒-

-๒๓-

สำเนำเกียรตบิ ัตร

-๒๔-

สำเนำเกยี รตบิ ตั ร

-๒๕-

สำเนำเกียรตบิ ัตร

-๒๖-
ภำพกจิ กรรม

-๒๗-
ภำพกิจกรรม

-๒๘-
ภำพกจิ กรรม


Click to View FlipBook Version