The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปก1 item-card-ม.4-เซลล์-65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suvalee2021, 2022-09-06 03:37:45

Item card

ปก1 item-card-ม.4-เซลล์-65

Keywords: ด้านการจัดการเรียนรู้

ข้อท.ี่ ..1...

บตั รขอ้ สอบ (Item Card)

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนยั แบบเลือกตอบ [ ] มคี ำตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถกู ท่ีสดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดทสี่ ัมพันธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเป็นคำ่ /ตัวเลข

 อตั นยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วทิ ยำเพ่ิมเติม1…............รหัสวิชา .....ว 31204.............ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผู้เรยี น

 เขำ้ ใจวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกยี่ วกบั สิ่งมชี ีวิต สำรทีเ่ ปน็ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวติ

และปฏิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชวี วิทยา

 เข้ำใจธรรมชำติของสงิ่ มีชวี ติ กำรศึกษำชีววทิ ยำและวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรทีเ่ ป็นองคป์ ระกอบของ

ส่ิงมีชีวติ ปฏกิ ริ ยิ ำเคมีในเซลล์ของสง่ิ มชี วี ติ กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธบิ ำยโครงสร้ำงและหน้ำทขี่ องส่วนท่ีห่อห้มุ เซลล์ของเซลล์พืชและเซลลส์ ตั ว์

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

 อธิบำยโครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของส่วนที่หอ่ หมุ้ เซลล์ของเซลลพ์ ชื และเซลล์สัตว์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนที่ห่อหุ้มเซลลท์ ี่พบในเซลล์ทุกชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรยี สำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพ่ิมเติมข้ึนมำอีกชั้นหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดบั การคดิ /พฤตกิ รรม  จำ เขำ้ ใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลอื ก

ส่วนประกอบใดของเซลลท์ ท่ี ำหนำ้ ท่ีสร้ำงควำมแขง็ แรงและป้องกนั อนั ตรำยใหเ้ ซลลพ์ ชื

ก. เยือ่ หมุ้ เซลล์ ข. ผนงั เซลล์

ค. คลอโรพลำสต์ ง. ไซโทพลำซึม

เฉลย/ตัวเลือกท่ีถกู ข. ผนงั เซลล์

คาอธบิ ายท่มี าของตัวเลือกที่ถูก/แนวคาตอบ
ข. ผนังเซลล์ เป็นโครงสรำ้ งท่ีหุ้มด้ำนนอกของเย่ือหุ้มเซลล์ พบได้ในเซลลพ์ ชื สำหรำ่ ย แบคทเี รีย และฟงั ไจ มี
หน้ำที่ทำใหเ้ ซลลค์ งรูปและเพิ่มควำมแข็งแรงให้กับเซลล์

คาอธิบายท่ีมาของตัวลวง/คาตอบที่ผิด
ก. เยือ่ ห้มุ เซลล์ เปน็ ส่วนทห่ี ่อหุ้มเซลล์พบได้ในเซลล์ทกุ ชนิด ทำหนำ้ ทเี่ ปน็ เยื่อเลอื กผำ่ น ควบคมุ กำรเข้ำ-ออก

ของสำร
ค. คลอโรพลำสต์ เปน็ พลำสทิดสีเขียว พบได้สว่ นใหญใ่ นพชื ภำยในบรรจุคลอโรฟิลล์กำรในสงั เครำะห์ดว้ ยแสง
ง. ไซโทพลำซึม เป็นสว่ นที่อยู่ลอ้ มรอบนิวเคลยี ส ประกอบด้วยสว่ นของออแกแนลล์ และไซโทซอล

ลงชื่อ.................................... ...........ผูอ้ อกข้อสอบ ลงช่อื ...............................................หวั หน้ำกล่มุ สำระกำรเรียนรู้

( สวุ ำลี จุลเอียด ) (นำงภูริชญำ ชูมณ)ี

ลงช่ือ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คหู ำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

ข้อท่ี...2...

บตั รข้อสอบ (Item Card)

รปู แบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มคี ำตอบท่ีถูกทส่ี ดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี กู ทส่ี ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแต่ละหมวดทส่ี มั พนั ธก์ นั [ ] คำตอบที่เปน็ คำ่ /ตัวเลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพม่ิ เติม1…............รหัสวิชา ........ว 31204..............ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผ้เู รยี น

 เขำ้ ใจวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกี่ยวกับส่ิงมีชีวติ สำรทีเ่ ป็นองคป์ ระกอบของส่งิ มีชวี ติ

และปฏิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ทขี่ องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วิทยา

 เข้ำใจธรรมชำติของส่งิ มชี วี ิต กำรศกึ ษำชวี วิทยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่ีเปน็ องค์ประกอบของ

ส่ิงมชี วี ติ ปฏิกริ ิยำเคมใี นเซลล์ของสิ่งมีชวี ิต กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธบิ ำยโครงสรำ้ งและหน้ำท่ขี องส่วนทีห่ ่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พชื และเซลลส์ ตั ว์

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ทข่ี องสว่ นที่หอ่ หุ้มเซลลข์ องเซลล์พืชและเซลลส์ ตั ว์

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนท่ีเลก็ ท่ีสุดของสิ่งมีชวี ิต โครงสร้ำงพื้นฐำนของเซลลป์ ระกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เยื่อหุ้มเซลลแ์ ต่ในแบคทีเรียสำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพ่ิมเติมข้ึนมำอีกช้ันหนึ่ง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดบั การคิด/พฤตกิ รรม จำ เขำ้ ใจ นำไปใช้  วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์
สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลือก

เยื่อหมุ้ เซลล์มีคณุ สมบตั ิเปน็ เย่ือเลือกผำ่ น หมำยควำมวำ่ อย่ำงไร

ก. ไมย่ อมใหส้ ำรทม่ี โี มเลกลุ ใหญ่ผำ่ น ต้องมีขนำดเล็กเท่ำน้ัน
ข. ไม่ยอมใหส้ ำรอินทรยี ท์ ุกชนดิ ผำ่ นเข้ำสู่เซลล์
ค. ยอมใหส้ ำรตำ่ งชนดิ กนั ผำ่ นได้ดว้ ยอตั รำไม่เทำ่ กัน
ง. ยอมใหน้ ้ำผ่ำนได้อย่ำงเดียวเทำ่ นนั้ ห้ำมสำรชนิดอื่น

เฉลย/ตวั เลอื กที่ถูก ค

คาอธบิ ายที่มาของตัวเลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ค. ยอมให้สำรต่ำงชนดิ กันผำ่ นได้ดว้ ยอัตรำไมเ่ ท่ำกัน เน่อื งจำกเย่ือหุม้ เซลลม์ สี มบัติเปน็ เยื่อเลือกผำ่ น ซงึ่ จะ
ควบคุมกำรเข้ำ-ออกของสำรในอัตรำท่ตี ำ่ งกนั

คาอธิบายท่มี าของตวั ลวง/คาตอบท่ผี ดิ

ก. ไม่ยอมใหส้ ำรที่มโี มเลกุลใหญ่ผำ่ น ตอ้ งมีขนำดเลก็ เทำ่ นั้น สำรท่ผี ำ่ นเขำ้ -ออกจำกเซลล์อำจมขี นำดแตกตำ่ งกัน
ได้ ขนึ้ อยู่กบั ชนิดของเซลล์

ข. ไมย่ อมให้สำรอินทรยี ท์ ุกชนดิ ผ่ำนเข้ำส่เู ซลล์ สำมำรถผ่ำนเข้ำ-ออกได้ แตข่ ึ้นอยูก่ ับชนิดของเซลล์
ง. ยอมให้นำ้ ผ่ำนไดอ้ ยำ่ งเดียวเทำ่ นนั้ ห้ำมสำรชนดิ อนื่ นอกจำกนำ้ ยังมีสำรอ่นื ๆทสี่ ำมำรถผำ่ นเขำ้ -ออกได้ ขนึ้ อยู่

กับชนดิ เซลล์และกำรคดั เลอื กของเย่ือหมุ้ เซลล์

ลงชอ่ื ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชือ่ ........... .................................หวั หน้ำกล่มุ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จุลเอยี ด ) (นำงภูริชญำ ชมู ณ)ี

ลงชื่อ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พศิ คหู ำมขุ )

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิ ำกำร

บตั รขอ้ สอบ (Item Card) ข้อท่ี...3...

รปู แบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกทส่ี ดุ 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกท่สี ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ
[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดทสี่ ัมพันธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเปน็ ค่ำ/ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววิทยำเพิม่ เติม1…............รหัสวชิ า .....ว 31204.............ชน้ั .........ม.4......สาระ......ชวี วทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รียน

 เข้ำใจวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกีย่ วกับส่ิงมีชีวติ สำรท่ีเป็นองคป์ ระกอบของสง่ิ มชี ีวติ

และปฏกิ ิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววิทยา

 เข้ำใจธรรมชำติของส่งิ มีชวี ิต กำรศกึ ษำชีววทิ ยำและวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรทเี่ ป็นองค์ประกอบของ

สง่ิ มีชีวติ ปฏกิ ริ ิยำเคมใี นเซลล์ของสิง่ มชี วี ิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ขี องสว่ นทห่ี อ่ หุม้ เซลล์ของเซลลพ์ ืชและเซลล์สตั ว์

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ทีข่ องสว่ นที่หอ่ หมุ้ เซลลข์ องเซลล์พืชและเซลลส์ ตั ว์
สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนท่ีเล็กท่ีสุดของส่ิงมีชวี ิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ที่พบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรียสำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกช้ันหนึ่ง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดับการคดิ /พฤตกิ รรม จำ เข้ำใจ  นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลือก

โครงสรำ้ งแบบฟลูอดิ โมเซอกิ (fluid mosaic model) พบในโครงสร้ำงข้อใด

ก. นิวเคลยี ส ข. เยื่อหุม้ เซลล์

ค. ผนงั เซลล์ ง. ไมโทคอนเดรีย

เฉลย/ตัวเลอื กทถ่ี ูก ข. เย่อื หุม้ เซลล์

คาอธบิ ายทีม่ าของตวั เลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ข. เยอ่ื หุม้ เซลล์
คาอธิบายท่ีมาของตัวลวง/คาตอบที่ผดิ

ลงชื่อ.................................... ...........ผ้อู อกข้อสอบ ลงชื่อ......... ......................................หวั หน้ำกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้

( สวุ ำลี จลุ เอียด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณี)

ลงช่อื .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พศิ คูหำมขุ )

รองผ้อู ำนวยกำรกลมุ่ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

บตั รขอ้ สอบ (Item Card) ข้อที.่ ..4...

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทสี่ ดุ 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบท่ีถูกท่ีสดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดทส่ี มั พนั ธ์กนั [ ] คำตอบที่เป็นค่ำ/ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลุม่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพิ่มเติม1…............รหัสวิชา ........ว 31204..............ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชีววิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คณุ ภาพผ้เู รยี น

 เข้ำใจวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเก่ียวกบั สิ่งมชี วี ิต สำรทเ่ี ป็นองค์ประกอบของสิ่งมชี วี ติ

และปฏกิ ิรยิ ำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทข่ี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววิทยา

 เข้ำใจธรรมชำติของสิ่งมชี วี ติ กำรศกึ ษำชีววิทยำและวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เปน็ องคป์ ระกอบของ

สง่ิ มชี วี ติ ปฏกิ ริ ิยำเคมใี นเซลล์ของสงิ่ มชี ีวติ กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธิบำยโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องส่วนทีห่ อ่ ห้มุ เซลลข์ องเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

 อธบิ ำยโครงสร้ำงและหน้ำท่ขี องสว่ นทีห่ ่อหุ้มเซลลข์ องเซลลพ์ ืชและเซลลส์ ัตว์

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชวี ิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหมุ้ เซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทกุ ชนิดคือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรียสำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพ่ิมเติมขึ้นมำอีกช้ันหนึ่ง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดับการคิด/พฤตกิ รรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้  วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลือก

เซลลท์ ่ีมีส่วนประกอบดงั ต่อไปน้ี : ดีเอน็ เอ ไรโบโซม เยอ่ื หุม้ เซลล์ เอนไซม์ และไมโทคอนเดรีย เป็ นเซลลข์ อง

สิ่งมีชีวติ ในขอ้ ใด

ก. แบคทีเรีย ข. พืชเท่าน้นั

ค. สตั วเ์ ทา่ น้นั ง. อาจเป็ นไดท้ ้งั พืชหรือสัตว์

เฉลย/ตวั เลอื กทถี่ กู ค. สัตวเ์ ทา่ น้นั

คาอธบิ ายที่มาของตวั เลือกที่ถกู /แนวคาตอบ
ค. สตั วเ์ ท่าน้นั

คาอธิบายทม่ี าของตัวลวง/คาตอบท่ีผดิ

ลงชอ่ื ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงช่อื ............ ................................หัวหน้ำกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณี)

ลงชอื่ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คูหำมุข)

รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิ ำกำร

ข้อท่ี...5...

บัตรข้อสอบ (Item Card)

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบที่ถูกท่สี ดุ 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบทีถ่ กู ทส่ี ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแต่ละหมวดที่สมั พันธ์กัน [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตัวเลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววทิ ยำเพ่มิ เติม1…............รหัสวิชา .......ว 31204................ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รียน

 เข้ำใจวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกีย่ วกับส่ิงมีชวี ิต สำรท่ีเป็นองคป์ ระกอบของสิ่งมีชีวติ

และปฏกิ ิรยิ ำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทีข่ องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เข้ำใจธรรมชำติของสิง่ มีชีวิต กำรศึกษำชีววทิ ยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่ีเป็นองค์ประกอบของ

สงิ่ มีชีวติ ปฏกิ ิรยิ ำเคมใี นเซลล์ของส่งิ มีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 สบื ค้นข้อมลู อธบิ ำย และระบุชนิดและหน้ำท่ขี องออร์แกเนลล์

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

 สบื คน้ ขอ้ มลู อธบิ ำย และระบุชนดิ และหน้ำท่ขี องออร์แกเนลล์

สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนท่ีเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงพื้นฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหุม้ เซลล์ท่ีพบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลลแ์ ต่ในแบคทีเรียสำหร่ำย
ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์
ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวท้ังสองด้ำนของฟอส
โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น
ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน
บำงชนิด

ระดับการคิด/พฤติกรรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์
สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลอื ก

ออรแ์ กเนลลใ์ ดทำหน้ำที่คล้ำยกับกระเพำะอำหำร

ก. ไรโบโซม ข. ไลโซโซม

ค. ไมโทคอนเดรีย ง. คลอโรพลำส

เฉลย/ตัวเลือกที่ถูก ข. ไลโซโซม

คาอธบิ ายทมี่ าของตัวเลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ข. ไลโซโซม เปน็ เวสเิ คลิ ท่สี ร้ำงจำกกอลจิคอมเพลก็ ซ์ คอยย่อยคำรโ์ บไฮเดรต โปรตนี ลิพิด และโมเลกุลตำ่ ง ๆ

ทไ่ี ด้รบั จำกนอกเซลล์ หรือส่วนประกอบของเซลลท์ ี่เซลล์ไม่ต้องกำร ดังนัน้ ไลโซโซมจึงเปรยี บเหมือน
กระเพำะอำหำร

คาอธบิ ายที่มาของตัวลวง/คาตอบท่ผี ดิ
ก. ไรโบโซม ทำหน้ำที่สรำ้ งโปรตีนสำหรบั กำรใชภ้ ำยในและสง่ ออกนอกเซลล์
ค. ไมโทคอนเดรีย ทำหน้ำท่ีสร้ำงพลงั งำนในรูปของ ATP ให้กับเซลล์
ง. คลอโรพลำส เปน็ พลำสทิดท่ีบรรจคุ ลอโรฟิลล์ ใชส้ ำหรบั กระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง

ลงชือ่ ........ .....................................ผ้อู อกขอ้ สอบ ลงชือ่ ........... .....................................หวั หน้ำกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จุลเอยี ด ) (นำงภรู ิชญำ ชูมณี)

ลงชอ่ื .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คูหำมขุ )

รองผอู้ ำนวยกำรกลมุ่ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

ข้อท่.ี ..6...

บตั รขอ้ สอบ (Item Card)

รูปแบบข้อสอบ  ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบท่ีถูกท่สี ุด 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบที่ถกู ท่สี ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดที่สมั พันธก์ นั [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วิทยำเพ่มิ เติม1…............รหสั วิชา .......ว 31204................ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชีววิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

คุณภาพผ้เู รยี น

 เข้ำใจวธิ ีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเก่ยี วกบั สิ่งมีชวี ิต สำรท่เี ปน็ องค์ประกอบของสิ่งมชี ีวติ

และปฏิกริ ยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใช้กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำทข่ี องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสง่ิ มชี ีวิต กำรศกึ ษำชวี วทิ ยำและวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่เี ปน็ องคป์ ระกอบของ

ส่ิงมชี วี ติ ปฏิกริ ิยำเคมใี นเซลล์ของส่ิงมชี วี ติ กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 สืบค้นขอ้ มลู อธิบำย และระบุชนิดและหนำ้ ทีข่ องออร์แกเนลล์

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

 สืบค้นขอ้ มลู อธิบำย และระบุชนิดและหนำ้ ทขี่ องออร์แกเนลล์

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เลก็ ท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงพื้นฐำนของเซลลป์ ระกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทุกชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรยี สำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนดิ

ระดับการคดิ /พฤติกรรม จำ  เขำ้ ใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ คำ่ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลอื ก

ออรแ์ กแนลใดที่ทำหนำ้ ที่ในกำรยอ่ ยสลำยสำรตำ่ ง ๆ รวมถึงออร์แกแนลท่หี มดอำยุ

ก. ไรโบโซม ข. ไลโซโซม

ค. ไมโทคอนเดรีย ง. คลอโรพลำสต์

เฉลย/ตัวเลอื กทถ่ี กู ข

คาอธิบายทมี่ าของตัวเลือกที่ถกู /แนวคาตอบ
ข. ไลโซโซม เป็นออรแ์ กเนลท่ีสรำ้ งจำกกอลจคิ อมเพล็กซ์ ทำหน้ำท่ีย่อยคำรโ์ บไฮเดรต โปรตีน ลิพดิ และโมเลกุล

ตำ่ ง ๆ ทไ่ี ดร้ ับจำกนอกเซลล์ หรอื ส่วนประกอบของเซลล์ท่เี ซลลไ์ ม่ต้องกำร

คาอธิบายทมี่ าของตวั ลวง/คาตอบทผี่ ดิ
ก. ไรโบโซม ทำหน้ำท่ีสรำ้ งโปรตนี สำหรบั กำรใช้ภำยในและส่งออกนอกเซลล์
ค. ไมโทคอนเดรยี ทำหนำ้ ทีส่ ร้ำงพลังงำนในรูปของ ATP ให้กบั เซลล์
ง. คลอโรพลำส เปน็ พลำสทดิ ที่บรรจคุ ลอโรฟิลล์ ใชส้ ำหรบั กระบวนกำรสงั เครำะห์ด้วยแสง

ลงชอื่ ........ .....................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงช่อื ................................................หัวหน้ำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จลุ เอียด ) (นำงภูรชิ ญำ ชูมณี)

ลงช่อื .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คหู ำมุข)

รองผูอ้ ำนวยกำรกลมุ่ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

บตั รขอ้ สอบ (Item Card) ข้อท่ี...7...

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถกู ท่สี ดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทีถ่ ูกทสี่ ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแต่ละหมวดท่สี ัมพนั ธก์ ัน [ ] คำตอบที่เป็นค่ำ/ตวั เลข

 อัตนัย [] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกดั คำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วิทยำเพมิ่ เติม1…............รหสั วิชา .......ว 31204................ชั้น .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รียน

 เขำ้ ใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกย่ี วกับสิ่งมีชวี ิต สำรท่เี ปน็ องคป์ ระกอบของสิ่งมชี วี ติ

และปฏกิ ิรยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ทีข่ องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสิ่งมชี วี ิต กำรศึกษำชีววิทยำและวิธกี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรท่ีเป็นองค์ประกอบของ

สง่ิ มชี วี ติ ปฏกิ ิรยิ ำเคมีในเซลล์ของสง่ิ มชี วี ิต กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 สบื ค้นข้อมูล อธบิ ำย และระบุชนิดและหน้ำทีข่ องออร์แกเนลล์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สืบค้นขอ้ มลู อธบิ ำย และระบุชนิดและหน้ำท่ีของออร์แกเนลล์

สาระการเรียนร้แู กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนท่ีเลก็ ที่สุดของส่ิงมีชีวิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนท่ีห่อหมุ้ เซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทุกชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรยี สำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพ่ิมเติมข้ึนมำอีกชั้นหน่ึง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดบั การคิด/พฤติกรรม จำ  เข้ำใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลือก
จำกรปู คือออร์แกแนลชนิดใด (ตอบเพยี ง 1 ชอื่ )

เฉลย/ตวั เลอื กท่ถี ูก Golgi Body

คาอธบิ ายทีม่ าของตัวเลือกที่ถกู /แนวคาตอบ
Golgi complex , Golgi apparatus

คาอธบิ ายที่มาของตวั ลวง/คาตอบทีผ่ ดิ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ........ .....................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชอื่ ................................................หวั หนำ้ กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จุลเอียด ) (นำงภรู ิชญำ ชมู ณ)ี

ลงช่อื .......................................................
(นำงสำวเพริศพิศ คหู ำมขุ )

รองผู้อำนวยกำรกล่มุ บริหำรงำนวชิ ำกำร

บัตรข้อสอบ (Item Card) ข้อท่ี...8...

รูปแบบข้อสอบ  ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกที่สดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี กู ท่ีสดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแต่ละหมวดท่ีสมั พันธก์ นั [ ] คำตอบท่ีเปน็ ค่ำ/ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพม่ิ เติม1…............รหัสวชิ า .......ว 31204................ช้นั .........ม.4......สาระ......ชีววิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผู้เรียน

 เขำ้ ใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเก่ยี วกบั ส่ิงมชี วี ิต สำรที่เปน็ องคป์ ระกอบของส่งิ มีชีวติ

และปฏกิ ริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทีข่ องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เข้ำใจธรรมชำตขิ องสงิ่ มชี ีวติ กำรศึกษำชีววทิ ยำและวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรท่เี ปน็ องค์ประกอบของ

สิ่งมชี ีวติ ปฏกิ ริ ิยำเคมใี นเซลล์ของส่ิงมชี วี ติ กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 สบื คน้ ข้อมูล อธิบำย และระบุชนิดและหน้ำท่ขี องออร์แกเนลล์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สืบค้นขอ้ มลู อธิบำย และระบุชนิดและหน้ำที่ของออร์แกเนลล์

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เลก็ ท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหุม้ เซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เยื่อหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรยี สำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมข้ึนมำอีกช้ันหนึ่ง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดับการคิด/พฤตกิ รรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลือก

ออรแ์ กแนลใดทำหนำ้ ที่ในกำรรกั ษำสมดุลยภำพของนำ้ ในสง่ิ มชี วี ติ เซลล์เดียวบำงชนดิ

ก. Mitochondria ข. Peroxisome

ค. Leucoplast ง. contractile vacuole

เฉลย/ตัวเลือกท่ถี ูก ง. contractile vacuole
คาอธบิ ายท่ีมาของตัวเลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ง. คอนแทรกไทล์ แวควิ โอล (contractile vacuole) พบในโพรโทซวั น้าจืดเท่าน้นั เช่น อะมีบา พารามีเซียม ทา
หนา้ ที่ขบั ถ่ายน้าท่ีมากเกินความตอ้ งการ และของเสียที่ละลายน้า ออกจากเซลล์ และควบคุมสมดุลน้า ภายใน
เซลลใ์ หพ้ อเหมาะ

คาอธบิ ายท่ีมาของตวั ลวง/คาตอบทีผ่ ดิ

ก. ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ทาหนา้ ที่เสมือนโรงงานแปรรูปอาหารหรือเรียกวา่ กระบวนการเผาผลาญ
อาหารเพ่อื ใหพ้ ลงั งาน ATP ทาใหค้ นเราสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวนั และเป็นแหล่งผลิต
เอนไซม์ เพื่อใชใ้ นกระบวนการเผาผลาญอาหารของเซลลท์ ุกเซลลท์ วั่ ร่างกาย

ข. เพอร็อกซิโซม (Peroxisome) หรือ ไมโครบอดี (microbodies) มีหนา้ ท่ีสาคญั ในกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของกรดไขมนั คือ เปล่ียนกรดไขมนั ท่ีสะสมอยใู่ นเมลด็ พชื ใหเ้ ป็นคาร์โบไฮเดรต สาหรับใชเ้ ป็นแหล่ง
พลงั งานในการงอกของเมลด็ และจะหลง่ั เอนไซมช์ ื่อ Catalase มายอ่ ยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษต่อ
เซลล์ ใหก้ ลายเป็นโมเลกุลน้า ในสตั วพ์ บมากในตบั และไต ขา้ งในบรรจุเอนไซมท์ ่ีเกี่ยวขอ้ งในขบวนการเม
ตาโบลิซึมของไขมนั และเก่ียวกบั การกาจดั สารพษิ เช่น เอทานอล

ค. ลวิ โคพลาสต์ (Leucoplast) เป็นพลาสติดที่ไมม่ ีสารสี มีหนา้ ที่สะสมเมด็ แป้งที่ไดจ้ ากการสงั เคราะห์ดว้ ย
แสง พบในเซลลร์ ากและลาตน้ ส่วนที่ไม่มีสี เช่น มนั เทศ มนั แกว เผือก หวั ไชเทา้ ถวั่ งอก และใน ผลไม้ เช่น
กลว้ ยดิบ มะมว่ งดิบ และใบพชื พบบริเวณท่ีไมม่ ีสี ไดแ้ ก่ ใบสาวนอ้ ยประแป้ง ใบพลูด่าง

ลงชอื่ ........ .....................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชอื่ ................................................หวั หน้ำกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จุลเอียด ) (นำงภรู ิชญำ ชูมณี)

ลงชื่อ .......................................................
(นำงสำวเพริศพิศ คูหำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกล่มุ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

ข้อท.่ี ..9...

บตั รขอ้ สอบ (Item Card)

รูปแบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบที่ถูกท่ีสุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบทถ่ี กู ทส่ี ดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดทส่ี มั พนั ธก์ ัน [ ] คำตอบที่เปน็ คำ่ /ตัวเลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชวี วทิ ยำเพ่มิ เติม1…............รหัสวชิ า .......ว 31204................ชัน้ .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

คณุ ภาพผูเ้ รยี น

 เขำ้ ใจวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกย่ี วกบั สิ่งมีชวี ิต สำรทเี่ ป็นองค์ประกอบของส่ิงมีชวี ิต

และปฏิกริ ยิ ำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ขี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววิทยา

 เข้ำใจธรรมชำตขิ องส่ิงมชี ีวติ กำรศกึ ษำชีววิทยำและวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เป็นองคป์ ระกอบของ

สงิ่ มีชีวติ ปฏกิ ิรยิ ำเคมใี นเซลล์ของสิ่งมีชวี ิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 สืบคน้ ข้อมลู อธิบำย และระบุชนดิ และหน้ำที่ของออร์แกเนลล์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สบื คน้ ขอ้ มูล อธิบำย และระบุชนิดและหนำ้ ท่ีของออร์แกเนลล์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหมุ้ เซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทุกชนิดคือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรียสำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพ่ิมเติมขึ้นมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซ่ึงภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนดิ

ระดับการคิด/พฤติกรรม จำ เขำ้ ใจ  นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตัวเลอื ก

ออรแ์ กแนลท่ีเก่ยี วข้องกับกำรแบ่งเซลล์โดยกำรเป็นแหล่งกำเนิดของเสน้ ใยสปินเดิล คือออร์แกแนลใด

ก. microfilament ข. microtubule

ค. intermediate filament ง. Centriole

เฉลย/ตัวเลือกที่ถกู ง. Centriole

คาอธบิ ายทีม่ าของตวั เลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ

ง. เซนตริโอล (Centriole) ทาหนา้ ท่ีสร้างเส้นใยไมโทติกสปิ นเดิล (Spindle Fiber) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ งกบั การ
เคลื่อนท่ีของโครโมโซมในการบวนการแบ่งเซลลข์ องสัตว์ ในเซลลพ์ ืช จะมีโพลาร์แคป ทาหนา้ ที่คลา้ ยเซนท
ริโอลในเซลลส์ ตั ว์ เซนทริโอลจะมีไมโทติกสปิ นเดิลยนื่ ออกมาโดยรอบมากมายซ่ึงเรียกวา่ แอสเทอร์
และยงั ทาหนา้ ท่ีเป็นเบซลั บอดี สร้างและควบคุมการเคล่ือนไหวของซิเลีย และแฟลเจลลมั ดว้ ย

คาอธบิ ายทม่ี าของตัวลวง/คาตอบที่ผดิ

ก. ไมโครฟิ ลาเมนท์ (microfilament) ประกอบดว้ ยเส้นใยโปรตีนท่ีมีขนาดเส้นผา่ นศูนยก์ ลาง ประมาณ 7 นาโน
เมตร เกิดจากโปรตีนแอกทินซ่ึงมีรูปร่างกลมต่อกนั เป็นสาย 2 สายพนั บิดกนั เป็นเกลียวคลา้ ยสายสร้อยไข่มุก
ทาหนา้ ที่เกี่ยวกบั การเคล่ือนที่ของเซลล์

ข. ไมโครทิวบูล(microtubules)เป็นหลอดกลวงมีขนาดเส้นผา่ นศูนยก์ ลาง 25 นาโนเมตร เกิดจากโปรตีนท่ี
เรียกวา่ ทูบูลิน (tubulin) เรียงตอ่ กนั เป็นสาย ไมโครทิวบูล เป็นโครงสร้างของเส้นใยสปิ นเดิล ซิเลีย เซนทริ
โอด แฟลเลลมั และยงั ทาหนา้ ที่ยดึ และลาเลียงออร์แกเนลลภ์ ายในเซลล์

ค. อินเทอร์มิเดียทฟิ ลาเมนท์ (intermediate filament) เป็นเส้นใยท่ีมีขนาดเส้นผา่ นศูนยก์ ลาง 8-10 นาโนเมตร
ประกอบดว้ ยมีเส้นใยโปรตีนหน่วยยอ่ ย ซ่ึงเรียงตวั เป็นสายยาว ๆ 4 สาย 8 ชุด พนั บิดกนั เป็นเกลียว

ลงชือ่ ........ .....................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงช่อื ................................................หวั หนำ้ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จลุ เอียด ) (นำงภูรชิ ญำ ชมู ณ)ี

ลงชอื่ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คูหำมขุ )

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

บตั รขอ้ สอบ (Item Card) ข้อที่...10...

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกท่ีสดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี กู ทสี่ ดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดท่ีสัมพนั ธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเป็นคำ่ /ตัวเลข

 อตั นยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กล่มุ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววทิ ยำเพ่มิ เติม1…............รหัสวชิ า .......ว 31204................ช้นั .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รยี น

 เข้ำใจวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกีย่ วกับสิ่งมีชีวติ สำรท่ีเปน็ องค์ประกอบของสง่ิ มชี วี ิต

และปฏิกิรยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทีข่ องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำติของสงิ่ มีชวี ิต กำรศกึ ษำชีววิทยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เปน็ องค์ประกอบของ

สิ่งมชี ีวติ ปฏกิ ิริยำเคมีในเซลล์ของส่งิ มชี วี ติ กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 สืบคน้ ข้อมูล อธบิ ำย และระบุชนดิ และหนำ้ ทขี่ องออร์แกเนลล์

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

 สบื คน้ ข้อมลู อธิบำย และระบุชนดิ และหนำ้ ที่ของออร์แกเนลล์

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เล็กท่ีสุดของส่ิงมีชวี ิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลลท์ ี่พบในเซลล์ทุกชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลลแ์ ต่ในแบคทีเรียสำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมข้ึนมำอีกชั้นหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซ่ึงภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดับการคิด/พฤติกรรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้  วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลอื ก

หำกนกั เรียนต้องกำรศึกษำพลาสติด (plastid) ชนิด Chromoplast ควรใชพ้ ืชชนดิ ใดในกำรศกึ ษำ

ก. ใบหูกวำง ข. ใบกะเพรำ

ค. ว่ำนกำบหอย ง. มันฝรง่ั

เฉลย/ตัวเลือกท่ถี กู ก

คาอธิบายทีม่ าของตวั เลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ก. ใบหูกวำง

คาอธบิ ายท่ีมาของตัวลวง/คาตอบทผ่ี ดิ

พลาสติด (plastid) เป็นออร์แกเนลลท์ ี่สาคญั ของเซลลพ์ ชื มีสามลกั ษณะตามประเภทรงควตั ถุ ไดแ้ ก่
-โครโมพลาสต์ (chromoplast) มีสีต่าง ๆ ยกเวน้ สีเขียว เกิดจากรงควตั ถุหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์

ทาใหเ้ กิดสีบนใบไมห้ รือดอก
-คลอโรพลาสต์ มีสีเขียว เกิดจากรงควตั ถุคือ คลอโรฟิ ลล์
-ลิวโคพลาสต์ (leucoplast) ไม่มีสี เพราะไมม่ ีรงควตั ถุ ทาหนา้ ที่สะสมเมด็ แป้งจากกระบวนการ

สงั เคราะห์แสง ลิวโคพลาสตส์ ามารถพฒั นาเฉพาะทางไปเป็น เอมิโลพลาสต์ (Amyloplast), อิลาอิโอพลาสต์
(Elaioplasts) และ โปรตีนโนพลาสต์ (Proteinoplasts)

-อิลาอิโอพลาสตไ์ วเ้ ก็บไขมนั
-เอมิโลพลาสตไ์ วเ้ กบ็ แป้ง มีความสามารถในการรับรู้ทิศทางของแรงโนม้ ถ่วงโปรตีนโนพลาสตไ์ ว้
เกบ็ โปรตีน มีความสามารถในการปรับแต่งโปรตีนดว้ ย

ลงช่ือ........ .....................................ผอู้ อกขอ้ สอบ ลงชื่อ................................................หวั หน้ำกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จุลเอียด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณี)

ลงชอื่ .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คูหำมขุ )

รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวิชำกำร

ข้อท.ี่ ..11...

บตั รข้อสอบ (Item Card)

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกท่ีสดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทีถ่ ูกทส่ี ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดที่สัมพันธก์ นั [ ] คำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชวี วทิ ยำเพ่ิมเติม1…............รหัสวิชา ..ว..31204.....ชั้น .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คณุ ภาพผูเ้ รียน

 เข้ำใจวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกย่ี วกบั สิ่งมีชวี ติ สำรทีเ่ ปน็ องคป์ ระกอบของส่งิ มชี ีวิต

และปฏกิ ิริยำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำทีข่ องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องส่งิ มชี ีวิต กำรศึกษำชีววิทยำและวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เปน็ องคป์ ระกอบของ

สง่ิ มีชวี ติ ปฏกิ ริ ยิ ำเคมีในเซลล์ของส่ิงมชี ีวติ กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ทีข่ องนิวเคลยี ส

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำทข่ี องนวิ เคลยี ส

สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนท่ีเลก็ ที่สุดของส่ิงมีชวี ิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนท่ีห่อห้มุ เซลลท์ ี่พบในเซลล์ทุกชนดิ คือ เยื่อหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรียสำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมข้ึนมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเย่ือหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนดิ

ระดับการคิด/พฤติกรรม  จำ เขำ้ ใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมินคำ่ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลอื ก

ภำยในนิวเคลียสมกั จะพบสำรชวี โมเลกลุ ใดเปน็ หลัก

ก. โปรตนี ข. คำร์โบไฮเดรต

ค. แร่ธำตุ ง. วติ ำมนิ

เฉลย/ตัวเลอื กที่ถูก ก

คาอธิบายท่มี าของตัวเลือกที่ถูก/แนวคาตอบ
ก. โปรตีน เป็นสำรชีวโมเลกลุ ทพ่ี บมำกในนิวเคลียส ได้แก่ กรดนวิ คลอิ ิกชนิด RNA และมี DNA ที่เกีย่ วขอ้ งกบั
กำรสงั เครำะห์ RNA รวมกบั โปรตีน ประกอบเปน็ ไรโบโซม

คาอธบิ ายทีม่ าของตัวลวง/คาตอบทผี่ ิด
:สำรชีวโมเลกุลทงั้ สำมไม่พบในนิวเคลียส เนือ่ งจำกไม่ไดน้ ำไปใชป้ ระโยชน์

ลงชื่อ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงชื่อ...........................................หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณี)

ลงช่ือ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คหู ำมุข)

รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

บัตรข้อสอบ (Item Card) ข้อท่ี...12...

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกท่สี ุด 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี ูกท่ีสดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลือก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแต่ละหมวดท่สี มั พนั ธก์ ัน [ ] คำตอบท่ีเปน็ คำ่ /ตวั เลข

 อตั นัย [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพ่มิ เติม1…............รหสั วิชา .......ว 31204.................ชน้ั .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รียน

 เขำ้ ใจวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกย่ี วกับส่ิงมีชีวิต สำรทีเ่ ป็นองคป์ ระกอบของสิ่งมีชีวติ

และปฏิกริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ขี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เข้ำใจธรรมชำติของส่ิงมีชีวติ กำรศึกษำชีววทิ ยำและวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรที่เปน็ องค์ประกอบของ

สงิ่ มชี วี ติ ปฏกิ ิริยำเคมีในเซลล์ของสงิ่ มีชวี ติ กลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ทีข่ องนวิ เคลียส

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหนำ้ ทีข่ องนวิ เคลียส

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวิต โครงสร้ำงพื้นฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนท่ีห่อหุม้ เซลล์ที่พบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรยี สำหรำ่ ย
ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกชั้นหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์
ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวท้ังสองด้ำนของฟอส
โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น
ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน
บำงชนดิ

ระดบั การคิด/พฤติกรรม  จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์
สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลือก
เย่อื หุ้มนวิ เคลยี สจะมบี ริเวณท่ีใหส้ ำรผ่ำนเข้ำออกได้ เรียกว่ำอะไร
ก. Nuclear pore
ข. Nucleolus
ค. Nuclear membrane
ง. Nuclear envelope

เฉลย/ตัวเลือกท่ถี ูก ก

คาอธิบายท่ีมาของตัวเลือกที่ถูก/แนวคาตอบ
ก. Nuclear pore

คาอธิบายท่มี าของตวั ลวง/คาตอบทผี่ ิด

ลงชือ่ ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงช่ือ.............................................หวั หนำ้ กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จุลเอยี ด ) (นำงภูรชิ ญำ ชมู ณี)

ลงชอ่ื .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คูหำมขุ )

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวิชำกำร

บตั รข้อสอบ (Item Card) ข้อท่.ี ..13...

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกท่สี ดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี ูกท่ีสุด 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลือก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดท่สี ัมพนั ธ์กนั [ ] คำตอบท่ีเปน็ คำ่ /ตัวเลข

 อตั นยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วทิ ยำเพิม่ เติม1…............รหัสวิชา ...ว....31204..............ชัน้ .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผู้เรยี น

 เขำ้ ใจวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกีย่ วกับส่ิงมีชวี ติ สำรทีเ่ ปน็ องค์ประกอบของสงิ่ มชี วี ติ

และปฏิกริ ิยำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใช้กลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววิทยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสง่ิ มีชีวติ กำรศึกษำชวี วทิ ยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่ีเป็นองค์ประกอบของ

สง่ิ มีชีวิต ปฏกิ ิรยิ ำเคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำทีข่ องนิวเคลยี ส

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำท่ขี องนิวเคลยี ส

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐำนท่ีเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลลป์ ระกอบด้วย ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนท่ีห่อหมุ้ เซลล์ท่ีพบในเซลล์ทกุ ชนดิ คือ เยื่อหุ้มเซลลแ์ ต่ในแบคทีเรียสำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมข้ึนมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซ่ึงภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนดิ

ระดับการคดิ /พฤตกิ รรม จำ  เขำ้ ใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลือก

. ในขณะท่ีมกี ำรแบ่งเซลลจ์ ะพบสำรพันธุกรรมทอ่ี ยู่ภำยในนิวเคลยี สในรูปแบบใด

ก. DNA ข. RNA

ค. Chromosome ง. Chromatin

เฉลย/ตัวเลือกท่ีถูก ค

คาอธิบายทม่ี าของตัวเลือกท่ีถกู /แนวคาตอบ
ค. Chromosome

คาอธิบายที่มาของตวั ลวง/คาตอบที่ผดิ

ลงช่ือ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชอ่ื ...................................หวั หนำ้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จลุ เอียด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณี)

ลงชือ่ .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คหู ำมขุ )

รองผ้อู ำนวยกำรกล่มุ บรหิ ำรงำนวิชำกำร

ข้อท.ี่ ..14...

บัตรข้อสอบ (Item Card)

รูปแบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบที่ถูกทีส่ ดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี กู ที่สดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดทีส่ ัมพันธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเปน็ ค่ำ/ตัวเลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วทิ ยำเพิ่มเติม1…............รหสั วิชา .......ว 31204...............ชั้น .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผ้เู รียน

 เขำ้ ใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเก่ยี วกบั สิ่งมีชวี ิต สำรทเี่ ปน็ องค์ประกอบของสงิ่ มีชีวิต

และปฏกิ ริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เข้ำใจธรรมชำตขิ องสิ่งมชี ีวิต กำรศกึ ษำชีววทิ ยำและวิธกี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรทีเ่ ปน็ องค์ประกอบของ

สง่ิ มชี ีวติ ปฏิกิรยิ ำเคมีในเซลล์ของสิง่ มีชีวิต กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำที่ของนิวเคลยี ส

จุดประสงค์การเรยี นรู้

 อธบิ ำยโครงสร้ำงและหน้ำทีข่ องนวิ เคลียส

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เลก็ ท่ีสุดของส่ิงมีชวี ิต โครงสร้ำงพื้นฐำนของเซลลป์ ระกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลียส ส่วนที่ห่อห้มุ เซลลท์ ี่พบในเซลล์ทกุ ชนิดคือ เย่ือหุ้มเซลลแ์ ต่ในแบคทีเรยี สำหร่ำย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกช้ันหน่ึง โครงสร้ำงของเย่ือหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ที่ผิวทั้งสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเย่ือหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนิด

ระดบั การคิด/พฤติกรรม  จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลือก
นวิ เคลยี สมหี นำ้ ทอ่ี ยำ่ งไร
ก. ควบคมุ กำรเข้ำออกของสำรผ่ำนเซลล์
ข. ควบคมุ กระบวนกำรทำงำนของเซลล์
ค. สลำยสำรอำหำรภำยในเซลล์
ง. สงั เครำะหด์ ว้ ยแสง

เฉลย/ตัวเลือกท่ีถูก ก

คาอธิบายทมี่ าของตวั เลือกที่ถูก/แนวคาตอบ
ข. ควบคมุ กระบวนกำรทำงำนของเซลล์ (Nucleus)

คาอธิบายทม่ี าของตวั ลวง/คาตอบทผ่ี ดิ
ก. ควบคมุ กำรเข้ำออกของสำรผำ่ นเซลล์ (Cell membrane)
ค. สลำยสำรอำหำรภำยในเซลล์ (Mitochondria)
ง. สังเครำะหด์ ้วยแสง (Chloroplast)

ลงชอ่ื ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงชื่อ...............................................หัวหน้ำกล่มุ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จุลเอยี ด ) (นำงภูรชิ ญำ ชมู ณ)ี

ลงชอ่ื .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คูหำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

บัตรข้อสอบ (Item Card) ข้อท่ี...15...

รูปแบบข้อสอบ  ปรนยั แบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทีส่ ุด 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดท่สี ัมพันธ์กนั [ ] คำตอบท่ีเปน็ ค่ำ/ตัวเลข

 อตั นัย [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววิทยำเพิม่ เติม1…............รหัสวิชา ..... .......ว 31204.......ชั้น .........ม.4......สาระ......ชวี วทิ ยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รยี น

 เขำ้ ใจวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกี่ยวกับส่ิงมชี ีวติ สำรที่เปน็ องคป์ ระกอบของสงิ่ มีชีวิต

และปฏกิ ริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววิทยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสิง่ มชี ีวติ กำรศึกษำชีววิทยำและวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรที่เป็นองค์ประกอบของ

สง่ิ มชี ีวิต ปฏกิ ิรยิ ำเคมใี นเซลล์ของสง่ิ มีชวี ติ กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำทข่ี องนวิ เคลียส

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

 อธิบำยโครงสรำ้ งและหน้ำทข่ี องนิวเคลียส

สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

 เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐำนท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชวี ิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลำซึมและนิวเคลยี ส ส่วนที่ห่อหุ้มเซลลท์ ่ีพบในเซลล์ทกุ ชนิดคือ เย่ือหุ้มเซลล์แต่ในแบคทีเรียสำหรำ่ ย

ฟังไจและพืชจะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมำอีกชั้นหน่ึง โครงสร้ำงของเยื่อหุ้มเซลล์

ประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีนแทรกหรืออยู่ท่ีผิวท้ังสองด้ำนของฟอส

โฟลิพิด ไซโทพลำซึมอยู่ภำยในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย ไซโทซอลและออร์แกเนลล์ นิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลำงควบคุมกำรทำงำนของเซลล์ยูคำริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซ่ึงภำยในมีDNA RNA และโปรตีน

บำงชนดิ

ระดับการคิด/พฤตกิ รรม  จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์
สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลือก
สว่ นทีล่ ูกศรสีแดงชเี้ รยี กว่ำอะไร
ก. Nuclear pore
ข. Nucleolus
ค. Nuclear membrane
ง. Nuclear envelope

เฉลย/ตวั เลอื กท่ีถกู ข. Nucleolus

คาอธิบายท่ีมาของตัวเลือกที่ถูก/แนวคาตอบ
ข. Nucleolus

คาอธบิ ายท่มี าของตวั ลวง/คาตอบทีผ่ ดิ

ลงช่อื ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงชื่อ......... ....................................หัวหน้ำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภรู ิชญำ ชูมณ)ี

ลงชือ่ .......................................................
(นำงสำวเพริศพิศ คหู ำมุข)

รองผอู้ ำนวยกำรกล่มุ บรหิ ำรงำนวิชำกำร

ข้อท่.ี ..16...

บตั รขอ้ สอบ (Item Card)

รปู แบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบที่ถูกท่ีสดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถกู ที่สุด 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแต่ละหมวดที่สัมพนั ธ์กัน [ ] คำตอบที่เปน็ คำ่ /ตวั เลข

 อตั นยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กลุม่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววิทยำเพ่ิมเติม1….........รหัสวชิ า .......ว 31204......ชนั้ .........ม.4......สาระ......ชีววิทยำ......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รยี น

 เขำ้ ใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเก่ยี วกบั สิ่งมีชีวติ สำรท่เี ป็นองค์ประกอบของสง่ิ มีชวี ติ

และปฏิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เข้ำใจธรรมชำติของสง่ิ มีชีวิต กำรศึกษำชีววทิ ยำและวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรที่เป็นองค์ประกอบของ

สิ่งมีชีวิต ปฏกิ ริ ยิ ำเคมใี นเซลล์ของส่งิ มชี วี ิต กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยและเปรียบเทียบกำรแพร่ ออสโมซิส กำรแพร่แบบฟำซิลิเทต และแอกทีฟทรำนสปอรต์

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

 อธิบำยและเปรียบเทยี บกำรแพร่ ออสโมซิส กำรแพร่แบบฟำซิลเิ ทต และแอกทีฟทรำนสปอร์ต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สำรตำ่ ง ๆ มีกำรเคล่ือนทเี่ ข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซิส กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต แอกทีฟทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซิส

ระดบั การคิด/พฤติกรรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้  วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลือก

น้ำจะ osmosis เข้ำสู่เซลล์ เมื่อสำรละลำยภำยนอกเซลลเ์ ป็นแบบใด

ก. isotonic solution ข. hypertonic solution

ค. Saturated solution ง. hypotonic solution

เฉลย/ตวั เลอื กทถี่ ูก ง. hypotonic solution

คาอธบิ ายท่ีมาของตัวเลือกท่ีถกู /แนวคาตอบ
ง. hypotonic solution คือ สำรละลำยภำยนอกเซลล์มีควำมเขม้ ข้นต่ำกว่ำในเซลล์ น้ำจึงเข้ำสู่เซลล์ได้

คาอธิบายทม่ี าของตัวลวง/คาตอบทผ่ี ิด
ก. isotonic solution คือ สำรละลำยภำยนอกเซลล์มคี วำมเข้มข้นเท่ำกบั ภำยในเซลล์ โมเลกุลของน้ำทั้งเข้ำและ

ออกจำกเซลล์จะอยู่ในสภำวะสมดุล
ข. hypertonic solution คือ สำรละลำยภำยนอกเซลลม์ ีควำมเข้มข้นสูงกวำ่ ภำยในเซลล์ น้ำจะออกจำกเซลล์

ทำใหเ้ ซลล์เหย่ี ว
ค. Saturated solution หรอื สำรละลำยอ่ิมตัว คอื สำรละลำยที่ตัวละลำยไมส่ ำมำรถละลำยในตวั ทำละลำยได้

เพิ่มข้นึ

ลงชือ่ ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชอ่ื ..............................................หวั หนำ้ กล่มุ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จุลเอยี ด ) (นำงภรู ิชญำ ชูมณ)ี

ลงช่ือ .......................................................
(นำงสำวเพริศพิศ คหู ำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกลมุ่ บริหำรงำนวชิ ำกำร

บัตรข้อสอบ (Item Card) ข้อท่.ี ..17...

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทส่ี ุด 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบที่ถูกท่สี ดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลือก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแต่ละหมวดท่สี ัมพันธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตวั เลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชวี วทิ ยำเพ่ิมเติม1…............รหสั วชิ า ......ว 31204.....ชน้ั .........ม.4......สาระ......ชวี วทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รียน

 เข้ำใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกย่ี วกบั ส่ิงมชี วี ิต สำรท่เี ป็นองคป์ ระกอบของสิ่งมีชวี ติ

และปฏิกริ ิยำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววิทยา

 เข้ำใจธรรมชำตขิ องส่ิงมชี ีวิต กำรศกึ ษำชีววทิ ยำและวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรที่เปน็ องค์ประกอบของ

ส่งิ มีชีวติ ปฏิกริ ิยำเคมใี นเซลล์ของส่งิ มีชวี ิต กลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยและเปรียบเทียบกำรแพร่ ออสโมซสิ กำรแพรแ่ บบฟำซลิ เิ ทต และแอกทีฟทรำนสปอร์ต

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

 อธบิ ำยและเปรียบเทยี บกำรแพร่ ออสโมซสิ กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต และแอกทีฟทรำนสปอรต์

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มกี ำรเคล่ือนทีเ่ ข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรตำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซิส กำรแพร่แบบฟำซิลิเทต แอกทฟี ทรำนสปอร์ต กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดับการคดิ /พฤตกิ รรม จำ เข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์  ประเมินค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตวั เลือก
กำรแพร่แบบฟำซิลิเทต (facilitated diffusion) สัมพนั ธก์ ับข้อใด
ก. เป็นกำรเคล่ือนทขี่ องอนภุ ำคสำรจำกบริเวณที่มีควำมเขม้ ขน้ ตำ่ ไปยังบรเิ วณท่มี ีควำมเข้มขน้ สงู
ข. มีโปรตนี แทรกอย่ใู นเย่ือหุ้มเซลล์เป็นตัวพำลำเลียงสำรผ่ำนเย่อื หุม้ เซลล์
ค. ลำเลยี งสำรท่ีมีโมเลกลุ เลก็ ๆ และไมม่ ปี ระจุไฟฟำ้ ได้รวดเรว็ กวำ่ กำรแพร่ธรรมดำ
ง. เป็นกำรลำเลียงสำรต้องใช้พลงั งำน

เฉลย/ตัวเลือกที่ถกู ข
คาอธบิ ายทีม่ าของตัวเลือกที่ถกู /แนวคาตอบ

ข. มโี ปรตีนแทรกอยู่ในเยอ่ื หุ้มเซลลเ์ ปน็ ตวั พำลำเลยี งสำรผ่ำนเย่ือห้มุ เซลล์

คาอธบิ ายท่ีมาของตัวลวง/คาตอบท่ผี ิด

ลงชอื่ ..................................................ผอู้ อกขอ้ สอบ ลงชื่อ..... .........................................หวั หนำ้ กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอียด ) (นำงภูริชญำ ชูมณี)

ลงชอื่ .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คหู ำมขุ )

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

บตั รข้อสอบ (Item Card) ขอ้ ท่.ี ..18...

รูปแบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทีส่ ุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบท่ถี ูกท่ีสดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดทส่ี มั พันธ์กนั [ ] คำตอบท่ีเป็นคำ่ /ตวั เลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกดั คำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววิทยำเพม่ิ เติม1…............รหัสวชิ า ...........................ชั้น .........ม.4......สาระ......ชีววิทยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รียน

 เขำ้ ใจวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกีย่ วกบั สิ่งมีชวี ติ สำรท่เี ป็นองค์ประกอบของส่ิงมีชวี ิต

และปฏกิ ริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำทข่ี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววิทยา

 เข้ำใจธรรมชำตขิ องสิ่งมชี ีวติ กำรศกึ ษำชีววิทยำและวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรท่เี ปน็ องค์ประกอบของ

สิ่งมชี ีวิต ปฏิกริ ิยำเคมใี นเซลล์ของส่ิงมีชีวิต กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำยและเปรียบเทียบกำรแพร่ ออสโมซิส กำรแพรแ่ บบฟำซลิ ิเทต และแอกทีฟทรำนสปอรต์

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

 อธิบำยและเปรียบเทยี บกำรแพร่ ออสโมซสิ กำรแพรแ่ บบฟำซลิ ิเทต และแอกทีฟทรำนสปอรต์

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มีกำรเคลื่อนที่เข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรตำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซสิ กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต แอกทีฟทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดับการคดิ /พฤติกรรม จำ เขำ้ ใจ นำไปใช้  วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลือก
ปรำกฏกำรณ์ใดต่อไปน้ีจะเกดิ กบั เซลล์พืชที่แชใ่ นสำรละลำยไฮโพโทนิก
ก. เซลลเ์ ตง่
ข. เซลล์แตก
ค. เซล์เหีย่ ว
ง. เซลลเ์ หมือนเดมิ

เฉลย/ตวั เลอื กท่ถี กู ก. เซลล์เตง่

คาอธิบายที่มาของตัวเลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ก. เซลลเ์ ตง่ เกิดเนื่องจากแรงดนั เต่ง (turgor pressure) คือแรงดนั ที่เกิดข้ึนภายในเซลล์ เนื่องมาจากน้าแพร่เขา้

ไปภายในเซลลแ์ ลว้ ดนั ใหเ้ ซลลเ์ ต่งหรือบวมข้ึนมา เม่ือน้าเขา้ ไปภายในเซลลม์ ากเกินไปในกรณีท่ีเป็นเซลล์
สัตวอ์ าจเกิดการแตกได้ แต่หากเป็นเซลลพ์ ชื มกั จะไม่มีการ แตกของเซลลเ์ นื่องจากมีผนงั เซลลค์ งรูปร่างไว้

คาอธบิ ายที่มาของตวั ลวง/คาตอบทีผ่ ิด

ลงชอ่ื ..................................................ผ้อู อกข้อสอบ ลงชื่อ...............................................หวั หน้ำกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสวุ ำลี จุลเอยี ด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชูมณ)ี

ลงชื่อ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คหู ำมุข)

รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิ ำรงำนวิชำกำร

บัตรขอ้ สอบ (Item Card) ข้อท.ี่ ..19...

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนยั แบบเลือกตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทีส่ ดุ 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบทีถ่ กู ทีส่ ดุ 2 คำตอบ
[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดทส่ี ัมพันธ์กัน [ ] คำตอบท่ีเปน็ คำ่ /ตวั เลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพิม่ เติม1…............รหสั วิชา ...ว 31204.............ชนั้ .........ม.4......สาระ......ชวี วทิ ยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รยี น
 เข้ำใจวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเก่ียวกบั สิ่งมีชวี ิต สำรทีเ่ ป็นองคป์ ระกอบของสง่ิ มีชวี ิต

และปฏกิ ริ ยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำทขี่ องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วิทยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสง่ิ มชี วี ิต กำรศึกษำชีววทิ ยำและวธิ ีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เป็นองค์ประกอบของ

สิ่งมชี ีวิต ปฏกิ ิรยิ ำเคมใี นเซลล์ของส่ิงมีชวี ิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธบิ ำยและเปรียบเทยี บกำรแพร่ ออสโมซิส กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต และแอกทฟี ทรำนสปอร์ต
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

 อธบิ ำยและเปรียบเทียบกำรแพร่ ออสโมซสิ กำรแพร่แบบฟำซิลิเทต และแอกทฟี ทรำนสปอรต์

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มกี ำรเคล่ือนทีเ่ ข้ำและออกจำกเซลลอ์ ยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรตำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซิส กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต แอกทฟี ทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดบั การคิด/พฤตกิ รรม จำ เขำ้ ใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลือก
กำรขนส่งสำรท่ีจำเป็นต้องใช้พลังงำนในกำรขนสง่ คือกำรขนส่งสำรรูปแบบใด
ก. Exocytosis
ข. Vesicle transport
ค. Facilitated diffusion
ง. Active transport

เฉลย/ตัวเลือกท่ีถูก ง. Active transport
คาอธบิ ายที่มาของตวั เลือกท่ีถกู /แนวคาตอบ
การลาเลียงแบบแอคทีฟทรานสปอร์ต(Active transport ) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกลุ ของสารหรืออิออน ผา่ น
เยอื่ เลือกผา่ นจากบริเวณที่มีความหนาแน่น นอ้ ยไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากโดย อาศยั พลงั งาน ATP
จากเซลล์ ตวั อยา่ งไดแ้ ก่ การเกิด Na+ - K+ pump ของเซลล์ ประสาท
คาอธบิ ายทม่ี าของตวั ลวง/คาตอบที่ผดิ
ก. เอกโซไซโตซิส (Exocytosis ) เป็นการลาเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญอ่ อกจากเซลล์ สารที่จะถูกส่งออกไป
นอกเซลลบ์ รรจุอยใู่ นเวสิเคิล เม่ือเวสิเคิลรวมตวั กบั เยอื่ หุม้ เซลล์ สารที่อยภู่ ายในเวสิเคิลก็จะถูกปล่อยออกไป
นอกเซลล์ โดยวธิ ีน้ีพบไดใ้ นหลายโอกาส เช่น การหลงั่ เอนไซมจ์ ากเยอ่ื บุผนงั กระเพาะอาหาร การกาจดั ของ
เสียท่ียอ่ ยไมไ่ ดอ้ อกจากเซลล์
ข. Vesicle transport คือ การลาเลียงโดยการสร้างถุงจากเยอื่ หุม้ เซลล์ ( Bulk transport ) เป็นการลาเลียงสาร
ขนาดใหญ่เขา้ สู่เซลลแ์ ละใชพ้ ลงั งาน ATP มี3 วธิ ีคือ 1 ) ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis)2) พโิ นไซโทซิส
(Pinocytosis)3) การนาสารเขา้ สู่เซลลโ์ ดยอาศยั ตวั รับ (Receptor mediated endocytosis)
และกระบวนการเอกโซไซโตซิส (Exocytosis ) เป็นการนาสารออกนอกเซลลผ์ า่ นถุง Transport vesicle
ค. Facilitated diffusion คือ การเคล่ือนท่ีของโมเลกลุ ของสารผา่ นเยอื่ เลือกผา่ นจากบริเวณท่ีมีความเขม้ ขน้
ของสารสูงไปยงั บริเวณท่ีมีความเขม้ ขน้ ของสารต่าโดยอาศยั โมเลกลุ ของโปรตีนที่เป็นองคป์ ระกอบของเยือ่ หุม้
เซลลเ์ ป็นตวั พา (Carrier protein)

ลงชื่อ..................................................ผูอ้ อกขอ้ สอบ ลงชื่อ....... .......................................หวั หน้ำกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
( นำงสุวำลี จลุ เอียด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชมู ณี)

ลงชือ่ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คูหำมขุ )

รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

บัตรขอ้ สอบ (Item Card) ขอ้ ที่...20...

รปู แบบข้อสอบ ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทีส่ ุด 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถี่ ูกทส่ี ดุ 2 คำตอบ

[ ] หลำยตวั เลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลือก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดทส่ี ัมพันธก์ ัน [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตัวเลข

 อัตนยั [] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกดั คำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สงั คมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชีววทิ ยำเพิม่ เติม1…............รหัสวชิ า ...........................ช้นั .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รียน

 เข้ำใจวิธกี ำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกีย่ วกับสิ่งมชี ีวิต สำรท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงมชี ีวติ

และปฏกิ ริ ยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใช้กลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำทข่ี องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำติของสง่ิ มชี วี ิต กำรศึกษำชีววิทยำและวธิ ีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรทีเ่ ปน็ องค์ประกอบของ

สิง่ มชี วี ิต ปฏิกิริยำเคมใี นเซลล์ของส่ิงมชี ีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 สบื คน้ ข้อมลู อธบิ ำย และเขียนแผนภำพกำรลำเลยี งสำรโมเลกุลใหญอ่ อกจำกเซลล์ดว้ ยกระบวนกำรเอกโซ

ไซโทซสิ และกำรลำเลยี งสำรโมเลกุลใหญเ่ ข้ำสูเ่ ซลลด์ ว้ ยกระบวนกำรเอนโดไซโทซิส

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

 สืบค้นขอ้ มลู อธบิ ำย และเขยี นแผนภำพกำรลำเลียงสำรโมเลกลุ ใหญอ่ อกจำกเซลล์ด้วยกระบวนกำรเอกโซ

ไซโทซิส และกำรลำเลียงสำรโมเลกลุ ใหญเ่ ข้ำสเู่ ซลลด์ ว้ ยกระบวนกำรเอนโดไซโทซสิ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 สำรต่ำง ๆ มกี ำรเคล่ือนทเ่ี ข้ำและออกจำกเซลลอ์ ยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซิส กำรแพร่แบบฟำซิลเิ ทต แอกทีฟทรำนสปอร์ต กระบวนกำรเอกโซไซโทซสิ กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซิส

ระดบั การคิด/พฤติกรรม จำ เขำ้ ใจ  นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ์/คาถาม/ตัวเลอื ก

จำกภำพจงอธบิ ำยกำรลำเลยี งสำรโดยกำรสรำ้ งเวสเิ คิลว่ำมีควำมเหมอื นหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร
คาอธบิ ายท่ีมาของตวั เลือกที่ถกู /แนวคาตอบ
1 เอกโซไซโทซสิ (Exocytosis)

เป็นกำรลำเลียงสำรโมเลกุลขนำดใหญ่ออกจำกเซลล์ สำรทจ่ี ะถูกส่งออกไปนอกเซลล์บรรจอุ ยู่ในเวสเิ คลิ ซง่ึ
สรำ้ งมำจำกเยื่อห้มุ เซลล์หรือเย่ือหุ้มออแกเนลล์ และสำรท่ีอยู่ภำยในเวสเิ คิลก็จะถกู ปล่อยออกไปนอกเซลล์
2 เอนโดไซโทซสิ (Endocytosis)

เป็นกำรลำเลียงสำรขนำดใหญ่เขำ้ สเู่ ซลล์ แบ่งเปน็ 3 ประเภท
- ฟำโกไซโทซิส (Phagocytosis) เปน็ กำรลำเลียงสำรเข้ำสูเ่ ซลล์โดยกำรยนื่ ไซโทพลำซึม ออกมำลอ้ มอนุภำค
ของสำรท่ีมขี นำดใหญ่ แลว้ นำเขำ้ สู่เซลล์
- พโิ นไซโทซิส (Pincocytosis) เป็นกำรนำอนุภำคของสำรท่ีอยู่ในรปู ของสำรละลำยหรอื ของเหลวเข้ำสู่
เซลล์ โดยกำรทำให้เยอ่ื หุ้มเซลลเ์ วำ้ เข้ำไปในไซโทพลำซึมจนกลำยเป็นถุงเล็กๆ
- กำรนำสำรเข้ำสู่เซลล์โดยอำศยั ตัวรับ (Receptor-mediated Endocytosis) เป็นกำรลำเลยี งสำรเขำ้ สู่
เซลลท์ ีเ่ กิดขน้ึ โดยมีโปรตนี ตัวรบั บนเยือ่ หุ้มเซลล์

ลงช่ือ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงช่ือ...................................................หัวหนำ้ กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภรู ิชญำ ชมู ณี)

ลงช่ือ .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คูหำมุข)

รองผ้อู ำนวยกำรกลมุ่ บรหิ ำรงำนวิชำกำร

ข้อที.่ ..21...

บตั รข้อสอบ (Item Card)

รปู แบบขอ้ สอบ ปรนยั แบบเลอื กตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกท่สี ุด 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถ่ี กู ทส่ี ดุ 2 คำตอบ

[ ] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดที่สัมพันธก์ นั [ ] คำตอบท่ีเปน็ ค่ำ/ตวั เลข

 อตั นยั [] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกดั คำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววทิ ยำเพม่ิ เติม1….......รหสั วิชา ......ว 31204.....ชน้ั .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผู้เรยี น
 เข้ำใจวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกีย่ วกับส่ิงมชี วี ิต สำรท่ีเป็นองคป์ ระกอบของส่ิงมชี ีวิต
และปฏกิ ิรยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทข่ี องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเข้ำ
และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชวี วิทยา
 เข้ำใจธรรมชำติของส่ิงมชี ีวิต กำรศกึ ษำชีววทิ ยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่เี ป็นองค์ประกอบของ
ส่ิงมีชีวิต ปฏิกริ ิยำเคมีในเซลล์ของสง่ิ มีชวี ติ กลอ้ งจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร
เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้
 สืบค้นข้อมูล อธบิ ำย และเขียนแผนภำพกำรลำเลียงสำรโมเลกุลใหญอ่ อกจำกเซลลด์ ้วยกระบวนกำรเอกโซ
ไซโทซิส และกำรลำเลียงสำรโมเลกุลใหญ่เขำ้ สู่เซลล์ดว้ ยกระบวนกำรเอนโดไซโทซสิ

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
 สืบค้นขอ้ มลู อธบิ ำย และเขยี นแผนภำพกำรลำเลยี งสำรโมเลกุลใหญอ่ อกจำกเซลล์ดว้ ยกระบวนกำรเอกโซ
ไซโทซสิ และกำรลำเลยี งสำรโมเลกุลใหญ่เขำ้ สเู่ ซลลด์ ้วยกระบวนกำรเอนโดไซโทซิส

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง
 สำรต่ำง ๆ มกี ำรเคล่ือนที่เข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่
ออสโมซิส กำรแพรแ่ บบฟำซิลิเทต แอกทีฟทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ
โทซสิ

ระดับการคิด/พฤตกิ รรม จำ  เขำ้ ใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์
สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลอื ก
จำกภำพเปน็ กำรลำเลยี งสำรแบบใด

คาอธบิ ายท่ีมาของตวั เลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ

ลงชือ่ ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชื่อ...................................................หวั หน้ำกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภรู ชิ ญำ ชมู ณี)

ลงชอื่ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พศิ คูหำมขุ )

รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวชิ ำกำร

บตั รขอ้ สอบ (Item Card) ขอ้ ท่.ี ..22...

รปู แบบขอ้ สอบ  ปรนัยแบบเลอื กตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกที่สุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบที่ถูกทส่ี ดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตัวเลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแต่ละหมวดท่สี มั พนั ธ์กนั [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตวั เลข

 อัตนัย [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กล่มุ สาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สงั คมศึกษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชีววิทยำเพ่ิมเติม1…............รหสั วชิ า ......ว 31204......ช้นั .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณุ ภาพผเู้ รยี น

 เขำ้ ใจวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกี่ยวกบั สิ่งมีชวี ติ สำรที่เปน็ องค์ประกอบของส่งิ มชี ีวติ

และปฏิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ทขี่ องเซลล์ กำรลำเลียงสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำติของสง่ิ มชี ีวิต กำรศกึ ษำชีววทิ ยำและวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรท่เี ปน็ องคป์ ระกอบของ

สงิ่ มชี ีวติ ปฏิกิรยิ ำเคมใี นเซลล์ของสิ่งมีชีวติ กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำย เปรยี บเทยี บและสรุปข้ันตอนกำรหำยใจระดับเซลล์ในภำวะทีม่ ีออกซเิ จนเพียงพอและภำวะทม่ี ี

ออกซิเจนไมเ่ พียงพอ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

 อธิบำยและสรปุ ขัน้ ตอนกำรสลำยกลโู คสในภำวะท่มี ีออกซเิ จนเพยี งพอ

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มกี ำรเคลื่อนทีเ่ ข้ำและออกจำกเซลลอ์ ยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซสิ กำรแพร่แบบฟำซิลเิ ทต แอกทฟี ทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซสิ กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดบั การคดิ /พฤติกรรม จำ  เข้ำใจ นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สร้ำงสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตัวเลอื ก

กำรสลำยโมเลกลุ ของกลูโคสแบบใชอ้ อกซเิ จนมลี ำดับขั้นตอนตำมขอ้ ใด

ก. ไกลโคลิซิส แอซิทิลโคเอนไซม์ เอ วฏั จักรเครบส์

ข. ไกลโคลซิ ิส วัฏจักรเครบส์ แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ

ค. แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ ไกลโคลิซิส วัฏจกั รเครบส์

ง. แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ วฏั จกั รเครบส์ ไกลโคลซิ ิส

เฉลย/ตวั เลือกที่ถกู ก

คาอธบิ ายที่มาของตวั เลือกท่ีถกู /แนวคาตอบ

ก. ไกลโคลิซิส แอซิทิลโคเอนไซม์ เอ วฏั จักรเครบส์ โดยเซลลจ์ ะเกิดกระบวนกำรสลำยกลโู คสท่ี

ไซโทซอลเปน็ บริเวณแรกในกระบวนกำรไกลโคไลซสิ จำกนั้นกรดไพรูวิกทีเ่ กิดจำกไกลโคไลซิสจะเข้ำสูเ่ มทริกซ์

ของไมโทคอนเดรีย เพ่ือทำปฏกิ ริ ิยำกับโคเอนไซมเ์ อ และจะเกดิ กำรสลำยสำรประกอบคำร์บอนต่ำง ๆ ในวฏั

จกั รเครบส์

คาอธบิ ายทีม่ าของตัวลวง/คาตอบที่ผดิ

ข. ไกลโคลซิ ิส วัฏจักรเครบส์ แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ ข้อนที้ ี่ถูกต้อง หลังจจำกกระบวนกำรไกล

โคไลซิส จะตอ่ ดว้ ยทีก่ รดไพรูวิกทำปฏกิ ิริยำกับ แอซิทิลโคเอนไซม์ เอ

ค. แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ ไกลโคลซิ ิส วัฏจักรเครบส์ ทถ่ี กู ตอ้ งจะตอ้ งเร่ิมจำกไลกโคไลซิส เพือ่ ให้

ไดก้ รดไพรูวิกและไปทำปฏกิ ิริยำกับ แอซิทลิ โคเอนไซม์ เอ

ง. แอซทิ ิลโคเอนไซม์ เอ วฏั จกั รเครบส์ ไกลโคลิซิส ทถี่ ูกต้องคือ เซลลจ์ ะเกิดกระบวนกำรสลำย

กลูโคสทไ่ี ซโทซอลเปน็ บรเิ วณแรกในกระบวนกำรไกลโคไลซิส จำกนัน้ กรดไพรูวกิ ท่เี กิดจำกไกลโคไลซสิ จะเขำ้ สู่

เมทรกิ ซ์ของไมโทคอนเดรยี เพ่ือทำปฏิกริ ยิ ำกับโคเอนไซมเ์ อ และจะเกิดกำรสลำยสำรประกอบคำรบ์ อนต่ำง ๆ

ในวฏั จักรเครบส์

ลงชอื่ ..................................................ผอู้ อกข้อสอบ ลงชอ่ื ....... ......................................หวั หนำ้ กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอียด ) (นำงภูรชิ ญำ ชูมณ)ี

ลงชือ่ .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คูหำมุข)

รองผอู้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

บัตรข้อสอบ (Item Card) ข้อท่ี...23...

รปู แบบข้อสอบ  ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกท่สี ุด 1 คำตอบ [ ] มคี ำตอบทีถ่ ูกทสี่ ดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลอื ก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแต่ละหมวดที่สัมพนั ธ์กนั [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตัวเลข

 อตั นัย [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไมจ่ ำกัดคำตอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำต่ำงประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชวี วทิ ยำเพิ่มเติม1…............รหสั วิชา .....ว 31204......ชั้น .........ม.4......สาระ......ชวี วิทยำ......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณภาพผูเ้ รยี น

 เข้ำใจวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกีย่ วกับส่ิงมีชวี ิต สำรทีเ่ ป็นองค์ประกอบของสิง่ มชี ีวิต

และปฏิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใช้กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ขี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเข้ำ

และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชวี วทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำตขิ องสงิ่ มีชวี ิต กำรศึกษำชวี วทิ ยำและวธิ ีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรทีเ่ ป็นองคป์ ระกอบของ

สิ่งมชี ีวิต ปฏิกริ ิยำเคมีในเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เขำ้ และออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธบิ ำย เปรียบเทยี บและสรุปขนั้ ตอนกำรหำยใจระดบั เซลล์ในภำวะทมี่ ีออกซิเจนเพยี งพอและภำวะที่มี

ออกซิเจนไมเ่ พียงพอ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

 อธิบำยและสรปุ ข้นั ตอนกำรสลำยกลูโคสในภำวะที่มีออกซิเจนไมเ่ พยี งพอ

สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มกี ำรเคล่ือนทเ่ี ขำ้ และออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซสิ กำรแพร่แบบฟำซิลเิ ทต แอกทีฟทรำนสปอร์ต กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซิส

ระดบั การคิด/พฤติกรรม จำ เข้ำใจ  นำไปใช้ วเิ ครำะห์ ประเมนิ ค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลือก
ข้อใดกลำ่ วถูกต้องเกีย่ วกบั กระบวนกำรหมัก
ก. กระบวนกำรหมักสำมำรถเกิดข้นึ ไดท้ งั้ ในกรณีท่ีมีออกซเิ จนเพยี งพอและไมเ่ พียงพอ
ข. กระบวนกำรหมักกรดแลกตกิ เกิดขน้ึ ตอนทอ่ี อกกำลงั กำย เพรำะ ATP จะลดลงอย่ำงรวดเร็ว
ค. กรดแลกตกิ ท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรหมัก ร่ำงกำยจะไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อกี
ง. ในกระบวนกำรหมักแอลกอฮอล์จะไม่มีกำรสร้ำง ATP หรอื พลงั งำนใหก้ บั เซลล์ไปใช้

เฉลย/ตวั เลือกทถ่ี ูก ข

คาอธบิ ายท่ีมาของตัวเลือกท่ีถูก/แนวคาตอบ
ข. กระบวนกำรหมักกรดแลกตกิ เกดิ ข้นึ ตอนทอ่ี อกกำลงั กำย เพรำะ ATP จะลดลงอยำ่ งรวดเรว็ โดยกระบวนกำร
หมกั กรดแลกติกจะเกดิ ข้นึ กับร่ำงกำยมนุษยท์ ่มี ีควำมต้องกำร ATP ในปรมิ ำณมำกและในระยะเวลำอันรวดเร็ว

คาอธบิ ายท่ีมาของตวั ลวง/คาตอบทีผ่ ดิ
ก. กระบวนกำรหมักสำมำรถเกิดข้ึนได้ทงั้ ในกรณีท่ีมีออกซิเจนเพยี งพอและไม่เพยี งพอ ที่ถกู ต้องจะเกิดกับกำร
หำยใจระดับเซลลท์ ่ีมีออกซิเจนไมเ่ พยี งพอ
ค. กรดแลกตกิ ทเ่ี กิดขน้ึ จำกกระบวนกำรหมัก ร่ำงกำยจะไมส่ ำมำรถนำไปใชป้ ระโยชน์ต่อได้อีก ท่ถี กู ต่องคือ กรด
แลกตกิ จำกกระบวนกำรหมักจะถกู ลำเลยี งไปยังตับเพื่อสงั เครำะค์เปน็ กลโู คสสำหรบั กำรนำไปใช้
ง. ในกระบวนกำรหมักแอลกอฮอลจ์ ะไมม่ ีกำรสรำ้ ง ATP หรอื พลังงำนให้กบั เซลลไ์ ปใช้ ที่ถกู ต้องคือจะมีกำรสร้ำง
ATP เกดิ ขึ้นสำหรบั กำรนำไปใชต้ อ่ ไป

ลงช่อื ..................................................ผู้ออกขอ้ สอบ ลงช่อื .......... ...................................หวั หน้ำกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้
( นำงสุวำลี จุลเอียด ) (นำงภรู ิชญำ ชูมณ)ี

ลงช่ือ .......................................................
(นำงสำวเพริศพศิ คหู ำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกลมุ่ บริหำรงำนวชิ ำกำร

ขอ้ ท่.ี .24...

บัตรข้อสอบ (Item Card)

รปู แบบข้อสอบ ปรนัยแบบเลือกตอบ [ ] มีคำตอบท่ีถูกที่สดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทีถ่ กู ที่สุด 2 คำตอบ

[ ] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกวำ่ 1 คำตอบ

[ ] เลอื กตอบแตล่ ะหมวดท่สี มั พันธ์กนั [ ] คำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข

 อัตนยั [] แบบจำกดั คำตอบ [ ] แบบไม่จำกดั คำตอบ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สงั คมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณติ ศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สุขศกึ ษำฯ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวิชา .......ชวี วทิ ยำเพิม่ เติม1…............รหัสวิชา ......ว 31204.........ช้ัน .........ม.4......สาระ......ชีววทิ ยำ......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

คุณภาพผเู้ รยี น

 เขำ้ ใจวิธีกำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรคน้ หำคำตอบเกย่ี วกบั ส่ิงมีชีวติ สำรทเ่ี ป็นองค์ประกอบของสงิ่ มีชีวิต

และปฏิกริ ิยำเคมีภำยในเซลล์ กำรใชก้ ลอ้ งจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ทข่ี องเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

สาระชีววทิ ยา

 เขำ้ ใจธรรมชำติของส่ิงมีชีวิต กำรศึกษำชวี วทิ ยำและวิธกี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ สำรทีเ่ ป็นองค์ประกอบของ

สิง่ มชี วี ติ ปฏิกริ ิยำเคมีในเซลล์ของสง่ิ มีชีวิต กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลียงสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรียนรู้

 อธิบำย เปรยี บเทยี บและสรุปขั้นตอนกำรหำยใจระดบั เซลล์ในภำวะทมี่ ีออกซเิ จนเพยี งพอและภำวะทม่ี ี

ออกซเิ จนไม่เพียงพอ

จุดประสงค์การเรยี นรู้

 เปรียบเทยี บข้ันตอนกำรหำยใจระดบั เซลลใ์ นภำวะท่ีมอี อกซเิ จนเพียงพอและภำวะท่ีมีออกซเิ จนไมเ่ พยี งพอ

สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

 สำรตำ่ ง ๆ มีกำรเคล่ือนท่ีเข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรตำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซสิ กำรแพร่แบบฟำซิลเิ ทต แอกทฟี ทรำนสปอร์ต กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดับการคิด/พฤติกรรม จำ เขำ้ ใจ  นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สรำ้ งสรรค์

สถานการณ/์ คาถาม/ตวั เลือก
จงนำประโยคต่อไปน้ีเติมลงในตำรำงใหถ้ ูกต้อง

1. พลังงำน 36 หรอื 38 ATP/ กลูโคส 1 โมเลกุล
2. สำรตวั สดุ ทำ้ ยท่รี ับไฮโดรเจนจำกกลูโคสคือ O2
3. พลงั งำน 2 ATP/ กลูโคส 1 โมเลกุล
4. มีน้ำเกดิ ขึน้ ในกระบวนกำร
5. สำรตวั สดุ ทำ้ ยทร่ี ับไฮโดรเจนจำกกลูโคสคือ กรดไพรูวิก
6. ไม่มนี ้ำเกิดขน้ึ ในกระบวนกำร

กำรสลำยสำรอำหำรแบบใช้ O2 กำรสลำยสำรอำหำรแบบไมใ่ ช้ O2

เฉลย/ตัวเลือกทถ่ี ูก

กำรสลำยสำรอำหำรแบบใช้ O2 กำรสลำยสำรอำหำรแบบไม่ใช้ O2
พลังงำน 36 หรือ 38 ATP/ กลโู คส 1 โมเลกุล พลงั งำน 2 ATP/ กลโู คส 1 โมเลกุล
สำรตวั สดุ ทำ้ ยท่ีรบั ไฮโดรเจนจำกกลูโคสคือ O2 สำรตวั สุดทำ้ ยที่รับไฮโดรเจนจำกกลูโคสคือ กรดไพรวู ิก

มนี ้ำเกดิ ขน้ึ ในกระบวนกำร ไม่มนี ำ้ เกดิ ขน้ึ ในกระบวนกำร

ลงชือ่ ..................................................ผู้ออกข้อสอบ ลงชอื่ ...........................................หวั หน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
( นำงสวุ ำลี จลุ เอยี ด ) (นำงภูรชิ ญำ ชมู ณี)

ลงชอ่ื .......................................................
(นำงสำวเพรศิ พิศ คหู ำมุข)

รองผู้อำนวยกำรกลมุ่ บรหิ ำรงำนวชิ ำกำร

ขอ้ ท.ี่ ..25...

บัตรข้อสอบ (Item Card)

รปู แบบข้อสอบ  ปรนยั แบบเลือกตอบ [ ] มคี ำตอบท่ีถูกทสี่ ดุ 1 คำตอบ [ ] มีคำตอบทถี่ ูกที่สดุ 2 คำตอบ

[] หลำยตวั เลือก 1 คำตอบ [ ] หลำยตวั เลอื ก มำกกว่ำ 1 คำตอบ

[ ] เลือกตอบแตล่ ะหมวดท่สี ัมพันธ์กนั [ ] คำตอบที่เป็นคำ่ /ตัวเลข

 อัตนยั [ ] แบบจำกัดคำตอบ [ ] แบบไม่จำกัดคำตอบ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้  ภำษำไทย  สังคมศกึ ษำฯ  ภำษำตำ่ งประเทศ  คณิตศำสตร์

 วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สขุ ศึกษำฯ  ศลิ ปะ  กำรงำนอำชีพ

รายวชิ า .......ชวี วทิ ยำเพิ่มเติม1…............รหัสวชิ า ......ว 31204......ชน้ั .........ม.4......สาระ......ชวี วทิ ยำ......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

คุณภาพผูเ้ รยี น

 เขำ้ ใจวธิ กี ำรทำงวทิ ยำศำสตร์ในกำรค้นหำคำตอบเกย่ี วกับสิ่งมชี ีวิต สำรทเ่ี ปน็ องคป์ ระกอบของสิง่ มีชีวติ

และปฏิกริ ยิ ำเคมภี ำยในเซลล์ กำรใชก้ ล้องจุลทรรศน์ โครงสรำ้ งและหนำ้ ท่ีของเซลล์ กำรลำเลยี งสำรเขำ้

และออกจำกเซลล์ กำรแบง่ เซลล์ และกำรหำยใจระดบั เซลล์

สาระชีววิทยา

 เขำ้ ใจธรรมชำติของสิ่งมชี วี ติ กำรศึกษำชีววิทยำและวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรทเ่ี ปน็ องค์ประกอบของ

สิง่ มีชีวิต ปฏกิ ริ ิยำเคมใี นเซลล์ของสง่ิ มชี ีวติ กล้องจลุ ทรรศน์ โครงสร้ำงและหนำ้ ที่ของเซลล์ กำรลำเลยี งสำร

เข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์

ผลการเรยี นรู้

 อธิบำย เปรียบเทียบและสรปุ ขนั้ ตอนกำรหำยใจระดับเซลล์ในภำวะทีม่ ีออกซเิ จนเพยี งพอและภำวะที่มี

ออกซิเจนไมเ่ พียงพอ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

 อธิบำยและสรปุ ข้นั ตอนกำรสลำยกลโู คสในภำวะท่มี ีออกซิเจนเพยี งพอ

สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

 สำรต่ำง ๆ มกี ำรเคลื่อนทเี่ ข้ำและออกจำกเซลล์อยู่ตลอดเวลำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแพร่

ออสโมซิส กำรแพร่แบบฟำซิลิเทต แอกทีฟทรำนสปอรต์ กระบวนกำรเอกโซไซโทซิส กระบวนกำรเอนโดไซ

โทซสิ

ระดับการคดิ /พฤติกรรม จำ  เข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินคำ่ สรำ้ งสรรค์


Click to View FlipBook Version