The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nkvf19a, 2019-05-28 05:27:47

Furore 2019 nr. 2 juni 2019

Furore 2019 nr. 2 juni 2019

Colofon

Voorzitter Secretaris
Sjaak Loef Evert Jan Druijff
Sparrengaarde 4 Schelde 12
2742 DM Waddinxveen 2911 RG Nieuwerkerk aan den IJssel
0182-64 91 20 06-41 80 41 28
[email protected] [email protected]

Penningmeester Vicevoorzitter/vertegenwoordiger
ledenraad
Maup Swaalep Rien van der Kooij
Voorofscheweg 211 Middelweg 4
2771 MJ Boskoop 2761 EB Zevenhuizen
0172-21 61 79 010-455 04 95
[email protected] [email protected]

Algemeen lid/servicepunt Algemeen lid
Jannie Vonk-v.d. Berg Arie van Vliet
Opweg 25B Verbindingsweg 11
2871 NC Schoonhoven 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
06-10 30 09 64 0180-31 29 85
[email protected] [email protected]

Algemeen lid Redactie Furore
Jannie Kuystermans-Schoorel Dick van der Linde
Berkenweg 89 ’s-Gravenbroekseweg 19
2771 VT Boskoop 2811 GB Reeuwijk
0172-21 66 26 0182-39 38 88
[email protected] [email protected]

Furore verschijnt 4x per jaar: - kopij vóór 15 februari
maart - kopij vóór 15 mei
juni - kopij vóór 15 augustus
september - kopij vóór 15 november
december

IBAN NL23INGB0000555028
t.n.v. Fuchsiavereniging regio Rotterdam
Inschrijving KvK onder nummer 24322716

Foto voorzijde : “Cecile”

-2-

Van uw voorzitter

Ik kreeg vorige week van onze redacteur het vriendelijk doch
dringende verzoek om het voorwoord te schrijven voor deze editie
van Furore.

Als ik dit schrijf is het koud en winderig buiten en de vooruitzichten
voor de komende week zijn niet veel beter. Dit in tegenstelling tot
eerder dit jaar toen het voorjaar eerder leek te zijn aangebroken dan
verwacht. Dus een goede reden om achter de laptop te kruipen en dit
voorwoord te maken en daarna weer aan de slag met de juni-editie
van Fuchsiana.

Tja, en dan ga je (be)denken wat je zoal “kwijt” wil aan de leden.

Graag wil ik u wijzen op de volgende activiteiten:

13 juli: de Vriendendag bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
20 juli: Open tuin en barbecue bij Arie en Nenny van Vliet.
3 augustus: Busreis met regio 17 naar de Veluwe.

Verder is onze nieuwe secretaris Evert Jan Druijff doende om een
bezoek te regelen aan “Trompenburg Tuinen en Arboretum” in
Rotterdam en als het kan een bezoek aan “Immeke”, de
bijenhouders.

U kunt alvast een kijkje nemen op de websites www.immeke.nl en
www.trompenburg.nl.

Nadere informatie over genoemde activiteiten kunt u lezen in deze
editie.

Hopelijk is het weer op het moment dat u deze Furore in de bus krijgt
zodanig verbeterd dat u dit juni nummer lekker buiten in het zonnetje
kunt lezen.

Ik wens u en de uwen een heel mooi voorjaar en zomer toe en
hopelijk ontmoeten we elkaar bij één of meer van onze activiteiten.

5 mei 2019,
Sjaak.

-3-

Van de redactie

Hier alweer een nieuwe Furore, het juni nummer van dit jaar.
Iedere keer weer een nieuwe Furore samenstellen eist toch wel het
een en ander. Ik krijg steeds meer bewondering voor Cor Boom, die
dat vele jaren heeft gedaan.
Het is niet alleen plaatsen van de verslagen, maar ook wat
lezenswaardigs presenteren.
Dit keer ben ik weer op stap geweest naar een van onze leden om
met hem te praten over zijn belevenis met zijn fuchsia’s.
Dat vind ik leuk, je hoort weer iets over het verleden van onze
vereniging, maar ook vaak opmerkelijke dingen die je niet altijd
verwacht. Dit keer bracht ik een bezoek aan Bas van Leeuwen.

Ondertussen gaat de tijd ook door. De fuchsia’s zijn alweer enige tijd
uit de winterberging, verpot, van nieuwe grond voorzien en nog extra
bemest. Nu maar wachten op de groei en daarna de bloemen, want
daar gaat het toch om. Ook de wedstrijdstekken zijn alweer in
grotere potten gezet, maar ze groeien bij ons althans nog niet hard.
Het is ook niet het fijne weer voor groei met die lage temperatuur
van de laatste tijd. Hopelijk wordt het weer wat beter, want dat zou
je toch verwachten als het klimaat verandert, zo als ons wordt
voorgehouden en verteld. We wachten het maar af.

In deze Furore vindt u de aankondigingen van onze activiteiten in de
komende tijd. Een hoogtepunt vind ik de opentuin en de barbecue bij
Nenny en Arie van Vliet, maar ook de Vriendendag en de busreis met
regio 17.
Nieuw is dat we op excursie kunnen naar Trompenburg Tuinen en
Arboretum in Rotterdam, waar we hopen ook de bijenhouders te
ontmoeten bij hun bijen. We zijn uiteindelijk regio Rotterdam, het zou
dan ook fijn zijn als we met een groot gezelschap die tuinen zouden
bezoeken. We zullen daar geen fuchsia’s aantreffen, maar wel heel
veel verschillende andere planten, struiken en bomen.
Dat biedt ook veel tuinplezier, want we hebben allemaal wel fuchsia’s
maar ook veel andere planten in onze tuinen en rondom onze huizen.

De komende tijd hoop ik dat we elkaar op de verschillende
activiteiten en bijeenkomsten zullen treffen om ook over onze
fuchsia’s te praten. Verder wens ik ieder de komende tijd veel plezier
met de fuchsia’s en hun tuin.

-4-

Bestuursmededelingen

Op dit ogenblik heeft onze regio 54 leden en één donateur.
Eigenlijk is dat nog niet zo slecht als je bedenkt dat de NKvF eind
2018 landelijk nog 1457 leden had verdeeld over 23 regio’s.
Als bestuur zullen we steeds ons best moeten doen om het leden
aantal op peil te houden. Het organiseren van diverse activiteiten is
dus van groot belang, want dan ervaren de leden ook nog iets anders
naast hun fuchsia’s.
Het bestuur is vanzelfsprekend heel gelukkig en enthousiast dat we
weer een secretaris hebben. Evert Druijff, tijdens de fuchsiashow van
vorig jaar lid geworden heeft zich bij de voorjaarsvergadering
spontaan aangemeld om zijn steentje bij te dragen in het bestuur. Hij
heeft de functie van secretaris op zich genomen. Wie Evert Druijff is
leest u verderop in deze Furore.

Het bestuur blijft weer onveranderd zijn best doen om onze
vergaderingen en bijeenkomsten goed te laten verlopen en ook te
zorgen voor interessante lezingen.
We waren er al in geslaagd voor bij de voorjaarsvergadering een zeer
interessante presentatie over “molens in onze omgeving” te hebben
gehad. Ook voor de najaarsbijeenkomst komt er een presentatie, nu
over het raadselachtige leven en de eigenaardigheden van vogels.
Verder blijft het bestuur actief bezig met diverse activiteiten te
organiseren.

Het bestuur wenst iedereen, die te maken heeft met ziekte of ander
leed van ganser harte veel sterkte en beterschap toe.
Wilt u, als u zelf ziek bent of weet dat een lid ziek is of
gezondheidsproblemen heeft, dit melden bij de secretaris, zodat wij
contact kunnen opnemen of een berichtje kunnen sturen. We zijn een
kleine vereniging en dan is het fijn als we met elkaar meeleven met
lief en leed.

Voor de kostenpost van Furore is het van belang dat we naar
adverteerders blijven zoeken, vooral omdat dit jaar een van onze
adverteerders heeft opgezegd.

Graag wil het bestuur onze adverteerders bedanken, mede
door hun bijdrage is het mogelijk dat wij als Regio 19 ons
verenigingsblad Furore kunnen blijven uitgeven.

-5-

Activiteiten 2019 en 2020

Voor uw agenda kunt u alvast de volgende activiteiten noteren.
13 juli 2019: Vriendendag bij kwekerij Van der Velde
20 juli 2019: Opentuin en barbecue bij Nenny en Arie
van Vliet.
03 augustus 2019: Busreis met regio 17.
In augustus 2019?: Bezoek aan Trompenburg.
14 september 2019: Najaarsbijeenkomst.
11 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst.
14 maart 2020: Voorjaarsvergadering.
05 september 2020: Najaarsbijeenkomst.

Donateur worden

Naast het lidmaatschap van onze regio is het ook mogelijk donateur
te worden. U steunt ons hiermee in onze activiteiten en u profiteert
van een aantal voordelen.

- Contacten met fuchsialiefhebbers uit uw omgeving.
- Gezellige activiteiten met mensen uit uw omgeving.
- Vier keer per jaar het regioblad Furore.
- Gezamenlijke inkoop van onder andere fuchsia-aarde.
U kunt donateur worden voor € 15,-- per jaar. U kunt zich daarvoor
opgeven bij de secretaris.

-6-

Notulen voorjaarsvergadering 2019

gehouden op 9 maart 2019
op de locatie van de Volkstuindersvereniging “De Amateur”,

Populierenlaan 227d, Krimpen aan den IJssel.

Dit is een concept dat definitief wordt vastgesteld op de
voorjaarsvergadering van 14 maart 2020.

Aanwezig zijn 30 personen, waarvan 26 leden (inclusief

bestuursleden) en 4 gasten.

1. Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering
om ca. 14.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen van het bestuur.

Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Joke
Graveland, E.J. Jansen-Ponse en E. van Herk.

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van

10 maart 2018.
Op bladzijde 2, punt 6:
De heer Cor Boom (voorzitter) wordt gewijzigd in: (waarnemend
voorzitter).
Vervolgens worden de notulen onder dankzegging aan de notulist
voor de samenstelling vastgesteld en daarna door de voorzitter en
(waarnemend) secretaris ondertekend.

4. Rooster van aftreden, aftredend in 2019 zijn:

- Sjaak Loef, voorzitter, stelt zich herkiesbaar.
- Jannie Vonk, algemeen bestuurslid, stelt zich herkiesbaar.
- Jannie Kuystermans, algemeen bestuurslid, stelt zich

herkiesbaar.
- Nog steeds wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid voor de

functie van secretaris.
De voorzitter vraagt de leden of zij kunnen instemmen met de
herbenoeming van Sjaak Loef, Jannie Vonk en Jannie
Kuystermans waarmee unaniem akkoord wordt gegaan.

-7-

Vervolgens deelt de voorzitter mee dat het rooster van aftreden
is gewijzigd om te voorkomen dat gelijktijdig meerdere
bestuurders (3 of 4) aftreden. Met deze wijziging gaan de leden
unaniem akkoord.
Voor de aanvang van deze algemene ledenvergadering heeft de
heer Evert J. Druijff, lid sinds 2018, de voorzitter en secretaris
geïnformeerd dat hij zich kandidaat stelt voor de functie van
secretaris.
Daarom vraagt de voorzitter de ledenvergadering akkoord te
gaan met de benoeming van de heer Druijff tot bestuurslid, in de
functie van secretaris, waarmee door de leden unaniem wordt
ingestemd met een groot applaus.

5. Mededelingen Ledenraad 6 april 2019.

Vaststellen en lastgeving ledenraadvertegenwoordiger.

- Voorstel van het HB om de contributie te verhogen met € 2,00

tot € 30,00 per jaar.
De ledenvergadering gaat met 26 stemmen vóór akkoord.
- Voorstel van het HB om mevrouw Tiny van de Sande en de
heer Sjaak Loef te (her) benoemen als lid van het
hoofdbestuur.
De ledenvergadering gaat met 26 stemmen vóór akkoord.

6. Financiën.

a. Financieel verslag 2018, kascontrole 2018.
Na een uitgebreide toelichting over de cijfers door de
penningmeester blijkt dat geen vragen worden gesteld over
het financieel verslag.

b. Voorlezing Verklaring Kascommissie 2018.

De heer Cor Boom (voorzitter) leest de verklaring voor en uit
zijn complimenten aan de penningmeester voor de gevoerde
financiële administratie en aan het bestuur voor het gevoerde
beleid. De penningmeester en het bestuur kan nu decharge
worden verleend. De voorzitter vraagt de ledenvergadering om
haar akkoord waarmee unaniem wordt ingestemd.
c. Begroting 2019.
De penningmeester geeft een korte toelichting over de
begroting. Er worden geen vragen gesteld.

-8-

7. Verkiezing kascontrolecommissie.
Voorstel van het bestuur om de heren Bas van Leeuwen
(wordt 1e lid) en de heer Roland Meivogel (wordt 2e lid) te
benoemen tot leden van de kascontrolecommissie. De heer Cor
Boom wordt reservelid.
De ledenvergadering gaat met 26 stemmen vóór akkoord.

8. Goedkeuring jaarverslag 2018.
Opgemerkt wordt dat in het jaarverslag onder bestuur moet
worden toegevoegd: Arie van Vliet, algemeen lid.
Ook wordt opgemerkt dat onder verkoop verenigingsartikelen de
zakken grond niet van TrefEGO zijn maar van BVB.
Vervolgens gaat de ledenvergadering met 26 stemmen vóór
akkoord.

9. Huldiging Jubilarissen.
25 jaar lid zijn mevrouw E.J. Jansen-Ponse en de heer
J. van der Wal.
Mevrouw Jansen-Ponse heeft per mail laten weten dat zij geen
prijs stelt op de huldiging en ook niet op thuisbezoek van de
voorzitter en de secretaris.
De voorzitter roept nu de heer Jan van der Wal naar voren voor
de uitreiking van de zilveren speld, de bijbehorende oorkonde en
een bos bloemen. De huldiging vindt plaats onder luid applaus
van de ledenvergadering. Van het gebeurde worden foto’s
gemaakt door Dick van der Linde.

10. Activiteiten in 2019.
- Wedstrijdplant ‘Delta’s Ko’ (struik).
Één plant opgekweekt in een pot met een maximum doorsnede
van 23 cm.
- Busreis op 3 augustus 2019 met regio 17 naar de Hessenhof in
Ede en 2 andere tuinen.
Verdere informatie hierover zal te zijner tijd bekend worden
gemaakt in Furore.
- Open tuin(en).
Arie en Nenny van Vliet houden open tuin met aansluitend voor
geïnteresseerde leden de traditionele barbecue. De datum zal
te zijner tijd bekend worden gemaakt in de Furore.
- Barbecue.
Zie opmerking bij open tuin (en).
- Vriendendag 2019.
-9-

Omdat dit jaar geen enkele regio een fuchsiashow organiseert

(alleen regio 28 wel, maar deze ligt niet centraal genoeg), zal

de Vriendendag worden gehouden bij Kwekerij Van der Velde te

Heerde.

- Najaarsvergadering is op14 september.

De voorzitter deelt mee dat voor regio 19 enkele data in 2020

reeds zijn gereserveerd, te weten:

- 11 januari Nieuwjaarsreceptie.

- 14 maart Algemene Leden(voorjaars)vergadering.

- 12 september Najaarsbijeenkomst.

11. Rondvraag
 De heer Cees Graveland vraagt of al bekend is wanneer een
bezoek wordt gebracht aan de bijendames van “Immeke”,
waarop de voorzitter meedeelt dat deze kwestie in
behandeling is.
 De heer Dick van der Linde merkt op dat tijdens
bijeenkomsten foto’s worden gemaakt voor plaatsing in
Furore. In het kader van de privacywet vindt het bestuur
het belangrijk de leden te informeren, dat wanneer iemand
bezwaar heeft op de foto te gaan, hij of zij dat laat weten
aan het bestuur.

12. Sluiting
De voorzitter, niets meer aan de orde zijnde, sluit om ca.
14.45 uur de vergadering en dankt de leden voor hun komst.

-10-

-11-

De voorjaarsvergadering in beeld.

Zaterdag 9 maart werd de voorjaarsvergadering zo als al weer jaren
gebruikelijk gehouden in Krimpen aan de IJssel.
Reeds voor half twee waren er al veel leden aanwezig.
Het was al meteen dringen bij de tafel met de stekken. Naast de
wedstrijdstekken waren er nog andere stekken, meestal op bestelling,
dit keer meegebracht van de kwekerij Van der Velde uit Heerde.
Jannie Loef verzorgde de verkoop. De heren stonden keurig in de rij
in afwachting om hun stekken te mogen kopen.

Tegen twee uur was er
een gezellige drukte
ontstaan, er waren
uiteindelijk 26 leden en
vier gasten aanwezig.
De koffie of thee werd
geserveerd met het er
bij horende koekje.
Keurig op tijd opende
de voorzitter de
vergadering.
De vergadering verliep
voorspoedig, alle
punten werden vlot
doorgenomen. Het was vanzelfsprekend dat het bestuur er dan ook
ontspannen bijzat.
Ondertussen was alles
klaar gezet voor de
presentatie van
Gerard Ottevanger
over molens.
Een van de
agendapunten betrof
de huldiging van de
jubilarissen.
Mevrouw E.J. Jansen-
Ponse was 25 jaar lid,
maar zij stelde een
huldiging niet op prijs en was daarom niet aanwezig, wat natuurlijk
jammer was. Het bestuur had nog aangeboden om haar thuis haar
jubileumspeld te brengen, maar daar zag ze eveneens van af.
Jan van der Wal was wel aanwezig en kreeg het jubileumspeldje
-12-

opgespeld met daarbij een oorkonde en tevens een mooi boeket en

een luid applaus van de aanwezigen. Na de huldiging van

de jubilaris had de

voorzitter nog een

verheugende

mededeling, de heer

Evert Druijff uit

Nieuwerkerk aan de

IJssel had zich

aangemeld voor het

secretariaat. Dat

was weer een

applaus waard en

leverde bij Maup

Swaalep een hoera

stemming op.

Na dat de voorzitter de

vergadering had afgesloten

werden de lootjes verkocht

voor de gebruikelijke verloting.

Er stond een tafel vol met

planten en andere prijzen voor

de verloting. Na nog een kop

thee of koffie begon Gerard

Ottevanger met zijn presentatie

over molens in het Hollandse

landschap. Hij vertelde enthousiast van alles over de verschillende

soorten molens die te zien zijn in onze omgeving. Zelf was en is hij

ook betrokken bij de molens en ook nog voorzitter van de Stichting

Verzameling Ons Molenverleden te Zevenhuizen. Na de lezing volgde

de verloting. Alle prijzen vonden een goede bestemming. Er volgde

nog een kop koffie of een drankje en er werd gezellig nagepraat. De

tijd vloog om en na een heel gezellige bijeenkomst keerde ieder

tevreden huiswaarts.

-13-

Onze nieuwe secretaris.

Zo als al aangekondigd is in de notulen van de voorjaarsvergadering
heeft de heer Evert Jan Druijff, die nu voor het eerst bij een
vergadering aanwezig was, aan het bestuur meegedeeld dat hij wel
tot het bestuur wilde toetreden en dan ook het secretariaat op zich
zou willen nemen.
U kunt zich voorstellen hoe opgelucht Maup Swaalep was, nu hij
verder alle aandacht aan zijn penningmeesterschap zou kunnen gaan
wijden en het secretariaat verder over kan laten aan Evert Jan Druijff.
Dit bericht werd dan ook door de aanwezigen met een groot applaus
ontvangen. Wie is nu Evert Jan Druijff? Hij noemt zich zelf Evert.
Daarom hebben we hem dan ook gevraagd zich voor te stellen.

Evert woont samen met zijn echtgenote Lenie
in Nieuwerkerk aan de IJssel. Zij hebben
twee dochters en twee kleinkinderen.
Hij is 70 jaar oud en heeft dus tijd genoeg
om overal naar toe te gaan. Er wordt
samen veel gefietst.
Zijn arbeidsverleden ligt veel tussen de rails.
Hij is zo’n kleine 40 jaar bij NS werkzaam
geweest, als machinist en conducteur.
In die periode heeft hij veel gedaan in de
vakbeweging, regio overleg en dergelijke.
Vanaf zijn 57e is hij bij andere
spoorbedrijven aan de slag gegaan als
machinist, opleider, planner, enz.
Zijn hobby’s zijn o.a. tuinieren. Zij hebben een grote volkstuin in
Capelle aan de IJssel en daar is hij hoofdzakelijk in de weer met
groenten telen.
Maar zo stiekem aan is hij door een paar buurtuinders toch steeds
meer bloemen gaan waarderen.
En toen hij dan, vorig jaar op de Groenmoes beurs in Boekel was en
daar een standje met prachtige fuchsiastekken zag, toen was hij
verkocht en heeft hij tien stekken aangeschaft.
Deze in potten gezet en daarna zien groeien en bloeien, hij vond het
fantastisch. Hij dacht dat hij er al verstand van had, maar niet dus.
Na het overwinteren was het overhouden toch totaal mislukt. Hij
heeft de moed echter niet opgegeven en heeft weer nieuwe stekken
gekocht. Nu hij lid is van onze vereniging hoopt hij dat het beter zal
gaan. In ieder geval loopt hij nu over van enthousiasme en hoopt hij
veel te kunnen bijdragen aan onze vereniging en ondertussen te
kunnen genieten van de mooie fuchsia’s.

-14-

De busreis met regio 17

Evenals de vorige jaren bestaat ook dit jaar weer de
mogelijkheid voor onze leden om een
gezamenlijke busreis te maken met regio 17.
De busreis vindt plaats op zaterdag 3 augustus.
Zoals eerder worden we omstreeks 08.30 uur
opgehaald bij de parkeerplaats van het
Brugrestaurant ( Rijksweg A4 nr.3) in Hoofddorp.
aan de kant van hotel Van der Valk.
Er worden een viertal tuinen bezocht, waarna we uiterlijk 18.00 uur
weer bij de carpoolplaats terug zijn.

Tuin 1: Erf Klein Rassert, Veenwal 40 in Hoevelaken.
Een 5000 m2 grote tuin. Hier gebruiken we koffie met wat lekkers en
er is een rondleiding. (www.erfkleinrassert.nl)

Tuin 2: Op de Haar, Hoevelakense Boslaan 1 te Hoevelaken.
Deze tuin is 2 ha groot. Na de rondleiding eten we hier ons brood op.
De koffie is voor eigen rekening. Er zijn hier planten te koop.
U kunt al iets vinden over de tuin via www.opentuinopdehaar.nl.

Tuin 3: Kwekerij De Hessenhof, Hessenweg 41 in Ede.
In deze tuin kunt u vrij rondlopen en het is mogelijk hier planten te
kopen. Er zijn 6000 soorten vaste planten. (www.hessenhof.nl)

Tuin 4: Tuin de Grampel, Rijnsteeg 6 in Bennekom.
Deze tuin is 2.500 m2 groot. Er wordt hier koffie met wat lekkers
geserveerd.
(https://europesetuinen.nl/tuinen-nl-gelderland.htm#grampel)

Helaas is er geen fuchsiatuin bij. Er is uitgebreid gezocht om in deze
hoek een fuchsiatuin te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.

Als u met deze busreis mee wilt dan kunt u zich opgeven bij Sjaak
Loef (tel.0182-649120, 06-30818191 of per mail:
[email protected] Graag aanmelden voor 13 juni.

De kosten zijn nog steeds € 30,00 per persoon. Dit kunt u overmaken
op bankrekening NL75RABO0300156766 t.n.v. Fuchsiavrienden
Regio 17 te Oude Meer. Gaarne voor 15 juli betalen.
Indien u iemand mee wilt nemen die geen lid is, dan is dit mogelijk.

-15-

Open tuindag en barbecue

Dit jaar wordt de open tuindag en de

barbecue gecombineerd barbecue in de zelfde tuin gehouden.

Nennie en Arie van Vliet Nenny en Arie Vliet zijn onze gastvrouw

en en gastheer.

Op zaterdag 20 juli bent u vanaf 15.00

uur welkom om in uur welkom in hun tuin om te genieten

van alle mooie fuchsia’s, die zowel naast als achter hun huis staan.

Maar er is meer te zien, hun tuin staat vol met verschillende andere

prachtige planten, struiken en bomen.

Een open tuin is niet alleen genieten van de verschillende fuchsia’s en

andere bloemenpracht, maar biedt ook de gelegenheid elkaar weer

eens op een andere wijze te ontmoeten en gezellig met elkaar te

praten over een tuininrichting en beplantingen.

Ook dit jaar organiseren we weer, je mag wel zeggen traditiegetrouw,
een barbecue.
Deze zal ook plaatsvinden in de tuin van Nenny en Arie.
Na de tuin bewonderd te hebben kunt u dus eventueel verder blijven
voor de barbecue. Voor degenen die alleen naar de barbecue willen
komen bent u dan vanaf 17.00 uur welkom in de tuin van Nenny en
Arie.
U vindt hun tuin in Nieuwerkerk aan de IJssel,

Verbindingsweg 11.
De kosten van de barbecue bedragen, zoals eerder is vastgesteld
€ 10,00 per persoon Ook voor een introducé geldt dit zelfde bedrag.
Als u wilt deelnemen aan de barbecue, dan dit gaarne melden,
Vóór 22 juni aan
Maup Swaalep,
tel. 0172-216179
of per mail,
[email protected]
Het verschuldigde bedrag
kunt u overmaken aan
de penningmeester,
NL23INGB0000555028
t.n.v.Fuchsia verenging
regio Rotterdam.

De tuin foto: Sjaak Loef
-16-

-17-

Vriendendag 13 juli 2019

Ook dit keer wordt weer de jaarlijkse Vriendendag van de NKvF

gehouden op zaterdag 13 juli.

Helaas is er dit jaar geen geschikte

regioshow waar ook de Vriendendag

gehouden zou kunnen worden en daarom

vindt de NKvF Vriendendag nu plaats

bij Kwekerij Van der Velde in Heerde.

Indien u de Vriendendag zou willen

bezoeken, dan is het gezelliger om dit

gezamenlijk te doen met eigen vervoer.

Heerde foto Sjaak Loef Heeft u vervoer en plaats over, dan

horen we dat graag. Heeft u geen vervoer, laat dat dan ook weten,

dan kunnen we kijken wat er te regelen is. In alle gevallen kunt u

contact opnemen met Sjaak Loef, zodat hij het een en ander kan

organiseren.

Ongetwijfeld zal de Vriendendag weer een succes worden.

Meer over de Vriendendag vindt u in de komende Fuchsiana.

-18-

Botanicus en medicus Fuchs.

Onze fuchsia’s zijn door Charles Plumier vernoemd naar de beroemde
botanicus Fuchs.
Dat schreef ik reeds in de Furore van maart 2019. Maar over zijn
door mij gebruikte voornaam “Leonart” zijn er vraagtekens gerezen
of dat wel zijn juiste naam is.
Daarom heb ik nog eens uitvoerig gekeken wat er allemaal over is
geschreven. Gelukkig hebben we zelf een aantal boeken over
fuchsia’s. In de negentigerjaren toen Tineke zich steeds meer met
fuchsia’s ging bezig houden, hebben we verschillende boeken gekocht
en die staan eigenlijk toch maar weinig gebruikt in de kast.
Maar dan wordt het er niet eenvoudiger op, want hoe meer boeken je
naleest, des te meer verschillende namen kom je tegen.
In het door mij voornamelijk geraadpleegde boek “Fuchsien van
Gerda Manthey (1987) staat een afbeelding van een gedenksteen
geplaatst met zijn naam Leonh.v.Fuchs.

Verder in de tekst staat zijn naam echter
weer vermeld als Leonhart. In het boek
“Fuchsias Gerda Manthey vertaald door
David Christie (1990) staat zijn naam
vermeld als Leonard.
In “Fuchsias, the complete guide” van
Edwin Goulding (1995) lezen we
Leonhart. Raadplegen we dan “Fuchsia a
hamlyn care manual” (1997) van David
Clark dan komen we de naam Leonhardt
tegen.
In het door Fuchs zelf geschreven
“Historia Stirpium Commentarii Insignes”
(Bazel 1542) staat hij zelf vermeld als
Leonhartus Fuchsius.
In het fraaie boek “Fuchsia’s” van ons NKvF-erelid Herman de Graaff
(1999), evenals in “Het nieuwe Fuchsia handboek” (1995) wordt de
naam Leonart gebruikt.
In andere Duitse literatuur kom je ook nog tegen dat hij Leonhart von
Fuchs genoemd wordt, doch ook weer, dat dit niet juist is, want hij
was zeker niet van adel.
Omdat ik in de Nederlandse boeken de naam Leonart vond heb ik
deze naam dan uiteindelijk ook maar aangehouden. Maar alles nog
eens overziend is de Duitse naam Leonhart toch het meest
gebruikelijk. De door Strümper gekweekte cultivar die door hem naar
Fuchs is vernoemd moet wel met de door hem vastgelegde naam,
dus Leonhart von Fuchs, benoemd worden.

-19-

-20-

Bezoek aan Tuinenpark/Arboretum Trompenburg.

Het bestuur nodigt u uit voor een bezoek aan Trompenburg Tuinen en
Arboretum. Daar is naast een mooi wandelpark o.a. ook een
prachtige cactuskas, een volière en niet te vergeten een theehuis
waar koffie/thee en een lunch gebruikt kunnen worden.
Ook de bijen van “Immeke“ zijn hier aanwezig.
De openingstijden zijn: 10.00 uur tot 16.30 uur.
Het adres van Trompenburg is: Honingerdijk 86 beneden, 3063 NX
Rotterdam. Telefoon: 010-2330166.

Het is de bedoeling om hierbij ook een rondleiding te bespreken.
We hebben de volgende mogelijke data in optie:
De woensdagen 14 augustus, 21 augustus of 28 augustus.

Verdere gegevens over deze dag:
De entree (dagpas) voor Trompenburg is € 9,50.
Voor museumpas- en Rotterdampashouders is de entree gratis.
De rondleiding wordt door de penningmeester uit de kas betaald.

Parkeren is direct bij Trompenburg echter niet gratis.
Wil je toch gratis parkeren, dan de borden P4 volgen en zo dicht
mogelijk bij de Maasboulevard parkeren. Het is dan ongeveer nog 7
minuten lopen.

Trompenburg is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Tramlijn 21 en 24 richting De Esch, uitstappen bij de halte
Woudestein, lopen richting voetbalvereniging Excelsior, beneden en
bij restaurant “In Den Rustwat” is links op het parkeerterrein de
ingang van Trompenburg.
Of tramlijn 7, halte Erasmus universiteit, dan lopen richting
Honingerdijk in ongeveer 5 minuten.

Wil je mee op een van deze dagen of heb je vragen?
Neem dan even contact met me op, telefonisch ben ik altijd
bereikbaar op nummer 06-41804128, ’s avonds meestal op
0180-315822 of per mail [email protected].

Reserveren graag voor eind juli.
Ruim voor u definitief reserveert neem ik nog contact met u op voor
de nadere details van de gekozen dag.
Namens het bestuur, secretaris Evert Druijff
Inlichtingen over Trompenburg kunt u vinden: www.trompenburg.nl

-21-

In gesprek met Bas van Leeuwen.
In het verleden gingen Tineke, Bas en ik altijd gezamenlijk naar de
bestuursvergaderingen bij Chiel Slootweg thuis in Rotterdam. Een
enkele keer haalden we hem thuis op in Gouderak. De weg naar zijn
huis was me dus bekend. Trouwens, het is ook niet moeilijk om zijn
huis te vinden. Naast het huis staan pergola’s vol met fuchsia’s,
echter nu nog zonder bloemen.
Bas is in 1992 lid geworden van de fuchsia vereniging op advies van
een lid uit Gouda. Dat is al weer lang geleden zijn naam is hem

ontschoten.
Volgende maand wordt hij alweer 84 jaar.
Op zijn 57,5 jaar is hij met de vut gegaan en
pas daarna had hij meer tijd voor zijn
fuchsia’s.
In 1968 is hij in Gouderak komen wonen en
woont daar nog steeds. Hij woont in een
hoekhuis met naast het huis een tuin, die
eigenlijk bestaat uit drie delen. Vooraan de
fuchsia’s, dan een groentetuin en daarachter
een door hem zelf met hulp van
zijn schoonzoon gebouwde grote kas.
Deze kas gebruikt hij voor de winterberging.
Ook zit hierin de wateraansluiting voor zijn
druppelaars in de fuchsiapotten. Hij heeft altijd hangers gehad.
Ook is hij trots op zijn groentetuin, waar nu alweer de gezaaide rode
bietjes opkomen evenals de wortelen.
Voordat hij zijn kas had liet hij zijn fuchsia’s in een oude vrieskist
overwinteren. Dat is net zo als bijna iedereen dat deed.
Bas herinnert zich zijn eerste fuchsiashow nog goed. Dat was in
Arcadia in de binnentuin. Net als iedereen had hij toen veel planten
opgekweekt voor die show. Ook was hij betrokken bij het inrichten
van de show. Er zijn in Arcadia twee shows geweest. Daar heeft hij
nog steeds goede herinneringen aan. Een attractie bij die shows was
de door een van de leden gebouwde Erasmusbrug, die Cor Boom op
de Furore had staan.
De gezellige nieuwjaarsbijeenkomsten waren ook altijd in Arcadia.
Als Bas vertelt over al zijn hobby’s denk ik stilletjes: waar haalde hij
de tijd vandaan.
Zo heeft hij ook vogels gehad, tropische vogels in een grote volière.
Nu heeft hij nog twee diamantduiven. Zo zie je dat veel van onze
leden niet alleen fuchsia- maar ook vogelliefhebbers zijn.
Hij is lid geweest van een visclub in Moordrecht, waarbij vooral gevist
werd in allerlei kanalen, met vaak een goede vangst.

-22-

Daarnaast doet hij in verenigingsverband aan modelbouw van boten.

Zij kwamen en komen daar nog steeds voor bij elkaar in Krimpen aan

den IJssel en wel bij de volkstuinders vereniging “De Amateur”.

Heel vroeger werd er meestal door ons vergaderd bij de familie

Makkinje. Daarna kwam onze regio bij elkaar voor de vergaderingen

in het Wellant College in Rotterdam, maar toen dat niet meer ging

heeft Bas gezorgd dat we ook bij “De Amateur” terecht konden en

daar zijn we nu nog steeds.

Vanaf 2000 tot 2017 is hij bestuurslid geweest en ook afgevaardigde

voor de ledenraad van de NKvF. In die begintijd waren er nog wel

eens ruzies in het hoofdbestuur, hij is toen nog in de zogenaamde

vredescommissie actief geweest om de orde te herstellen. Later, toen

er een nieuwe voorzitter was benoemd, trad er gelukkig weer rust op

in het hoofdbestuur. Bas hield niet zo van die bestuursonenigheden.

Hij besteedde zijn

aandacht liever aan

zijn fuchsia’s.

Hij heeft dus altijd

hangers gehad. Zijn

pergola beleid is 7 of 8

stekken stekken per pot, dat

geeft mooie volle

hangers. hangers. Zijn

pergola staat er dan

ook al heel lang met

het door hem zelf het door hem zelf

aangelegde druppel

systeem van

Gardena. Dat bevalt hem goed en is vooral makkelijk als hij

op vakantie is. Zijn dochter verzorgt dan de fuchsia’s.

Hij heeft met zijn fuchsia’s vele prijzen gewonnen. Bij de shows in

Arcadia heeft hij tweemaal de eerste prijs binnen gesleept, maar ook

later bij onze shows in Bergambacht en met de verschillende

wedstrijdplanten viel hij regelmatig in de prijzen.

Nu, 9 jaar geleden is helaas zijn vrouw Marrie geheel onverwacht

overleden. Hij woont nu alleen, maar gelukkig wonen zijn dochters

dichtbij. Het huishouden doet hij zelf, maar voor het avondeten gaat

hij naar zijn dochters of goede vrienden om mee te eten. Volgende

week gaat hij op vakantie, voor de achtste keer naar Turkije.

Het was een gezellige middag, Bas vertelde enthousiast over zijn

fuchsia’s, natuurlijk met koffie en koek, met uitzicht op een

vensterbank vol met prachtige orchideeën, die alweer voor de vierde

keer in bloei stonden. Hij heeft dus echt groene vingers.

-23-

“Merel” Foto: Dick van der Linde


Click to View FlipBook Version