The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือความปลอดภัย สำหรับพนักงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nuttida Thongngam, 2019-11-15 22:51:08

ATT : Safety Handbook

คู่มือความปลอดภัย สำหรับพนักงาน

ºÃÉÔ Ñ· Í·Ñ ÊØÁÔà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

¤‹ÁÙ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

คํานํา

บรษิ ทั อสั สมุ เิ ทค (ประเทศไทย) จาํ กดั ไดเล็งเหน็ ความสําคัญของความปลอดภัย
อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ มในการทาํ งาน ของพนกั งานเปน อนั ดับแรกในการทํางาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานในทุกๆ กิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคก ร มคี วามปลอดภยั สงู สดุ ควบคไู ปกบั การดาํ เนนิ ธุรกิจขององคกร

การจดั ทาํ หนังสือคมู อื ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ มในการ
ทาํ งาน เลม นี้ ถือเปนสว นหนง่ึ ในการสงเสริม และการสนบั สนุนใหพ นกั งานมคี วามรูค วาม
เขา ใจ และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน ตลอดจนนําความรูนําความรูจากคูมือความ
ปลอดภัยเลมนี้ไปปฏิบัติอยา งจริงจงั เพอ่ื เปน การสรางความปลอดภยั ใหเ กดิ ข้ึนแกต นเอง
ผรู ว มงาน ครอบครัว และองคกร

และเพือ่ ใหการบริหารจดั การความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทาํ งาน ของบรษิ ทั ฯ ใหเ ปน ไปตามเปา หมายขององคก ร ทางบรษิ ทั ฯ จงึ มอบหมายให
เจา หนา ทีค่ วามปลอดภยั ในทกุ ระดบั ชน้ั ภายในองคก รทาํ หนาที่ในการควบคุม กํากบั ดแู ล
ฝกสอนใหพนักงานในสายการบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับเหมาชั้นตน หรือผูแทนรับ
เหมาชวง และบคุ คลภายนอกใหปฏบิ ตั ิงานตามขน้ั ตอนและวิธีการปฏบิ ตั ิงานท่ีปลอดภัย
ตลอดจนระยะเวลาทป่ี ฏิบตั ิงานภายในองคกรอยา งเครงครดั

¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

หมวดท่ี 1 สารบัญ หนา

นโยบายและการบรหิ ารงานความปลอดภัยฯ 1
- นโยบายความปลอดภยั 3
- นโยบายการดาํ เนินกจิ กรรม 5 ส 4
- นโยบายการปอ งกนั และแกไขปญ หายาเสพติด

หมวดที่ 2 โครงสร้างและบทบาทหนา้ ทีข่ องความปลอดภัย
- บทบาทหนา ทีข่ องหนวยงานความปลอดภยั
6
- บทบาทหนาทีข่ องเจาหนาท่คี วามปลอดภัย ระดบั บริหาร 7
7
- บทบาทหนาทข่ี องเจาหนา ทค่ี วามปลอดภยั ระดบั วิชาชีพ 9
10
- บทบาทหนาที่ของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย ระดับหวั หนา งาน

- บทบาทหนา ที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หมวดท่ี 3 ความปลอดภยั ในการทาํ งาน
- กฎหมายท่วั ไป
12
- ทัศนคติความปลอดภัย 14
15
- การทํางานทีป่ ลอดภัย 16

- การใชอุปกรณป องกนั อนั ตรายสวนบคุ คลในการทํางาน

หมวดท่ี 4 ความปลอดภัยในงานเฉพาะ
- ความปลอดภัยในการทาํ งานกบั เคร่อื งจักร
25
- ความปลอดภัยในการทาํ งานกับไฟฟา 26
27
- ความปลอดภยั ในการทาํ งานในการทาํ งานกบั สารเคมี 28

- ความปลอดภัยในงานเช่ือม

¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊØÁàÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

สารบัญ (ต่อ) หนา
29
- ความปลอดภัยในงานเจยี ร 30
- ความปลอดภยั ในการทาํ งานกับหมอไอนํา 32
- อันตรายจากเสยี งดงั 33
- อันตรายจากแสง 33
- อนั ตรายจากความรอน 36
- การขออนุญาตในการทํางานในพื้นท่ีควบคมุ 37
- การยกเคลอ่ื นยาย 37
- การยกดวยกําลงั คน 38
- การยกดว ยรถ (Fork Liff) 39
- การใชปนจัน่ (Overhead Crane) 40
- การใชร ถเข็ญชนิ้ งาน

หมวดท่ี 5 อันตรายและเหตุฉุกเฉนิ
- อคั คีภัยและการปองกนั
41
- ข้ันตอนการปฏบิ ตั เิ มื่อภาวะฉุกเฉนิ 44

หมวดที่ 6 อุบัตเิ หตแุ ละโรคจากการทํางาน
- ความหมายของอบุ ตั ิเหตุ
- สาเหตขุ องการเกิดอบุ ัติเหตุ 46
- การายงานจากการสอบสวนอุบัตเิ หตุ 46
- การวินจิ ฉยั การเกิดอุบตั ิเหตุและโรคจากการทาํ งาน 48
- ความหมายของโรคโรคจากการทํางาน 49
- โรคจากการทํางานทีค่ วรรูและการปองกันการเกดิ โรค 50
51

¤‹ÙÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

หมวดท่ี 7 สารบัญ (ต่อ) หนา
53
ความปลอดภัยในสํานักงาน

หมวดที่ 8 เออรโ์ กโนมคิ ส์ 56
หมวดที่ 9 - ความหมายของเออรโกโนมคิ ส 57
58
- อาการปวดหลงั 59
60
- โรคขอ เสอื่ จากการทาํ งานซํา ๆ

- การทํางานกับคอมพวิ เตอร
การปฐมพยาบาลเบอื้ งตน้

หมวดท่ี 10 ความปลอดภัยนอกงาน
- หลกั พื้นฐานในการขับขป่ี ลอดภัย
68
- สุราและยาเสพติดกับสขุ ภาพและอบุ ตั เิ หตุ 69
70
- คําแนะนาํ ในการใชย า 71

- เอดสปอ งกันได

หมวดท่ี 11 กิจกรรมสง่ เสริมความปลอดภัย 72
- KAIZEN (กจิ กรรมเสนอแนะเพ่อื ความปลอดภยั ) 69

- กิจกรรม 5 ส เพือ่ ความปลอดภัย

ภาคผนวก : หมายเลขโทรศัพท์ทค่ี วรรู้ 76

¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

นคโยวบาายมปลอดภยั

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทาํ งาน

ดว ยบรษิ ทั อสั สมุ เิ ทค (ประเทศไทย) จํากัด มีความหว งใยชีวติ และสุขภาพของ
พนกั งานในการทาํ งาน ดังนัน้ จงึ เหน็ ใหม ีการดาํ เนินงานดา นความปลอดภัย อาชวี อนามยั
และสภาพแวดลอมในการทํางานควบคูไปกับหนาที่ประจําของพนักงานบริษัทฯ จึงได
กําหนดนโยบายไวด งั นี้ คอื

1. ความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทกุ คน

2. บรษิ ทั ฯ จะสนบั สนนุ ใหม กี ารปรบั ปรงุ สภาพการทาํ งาน และสภาพแวดลอ ม
ใหป ลอดภยั ตลอดจนปฏบิ ตั ติ ามขอ กาํ หนดของกฎหมายดา นความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ มในการทาํ งาน ทเ่ี ก่ยี วของในทุกๆดาน

3. บริษัทฯ จะสนบั สนุน สงเสริม ใหมีกิจกรรมดา นความปลอดภยั ตา งๆ ที่จะ
ชว ยกระตนุ จติ สํานึกของพนกั งาน เชน การฝกอบรม จงู ใจ ประชาสมั พันธ
การแขง ขนั ดา นความปลอดภยั เปนตน

4. ผบู งั คับบัญชาทุกระดับ จะตอ งกระทําตนใหเ ปนแบบอยา งท่ีดี เปนผนู าํ
อบรม ฝก สอนจูงใจใหพนักงานปฏิบตั ิหนา ท่ดี ว ยวิธีที่ปลอดภยั

5. บริษัทฯ จะรณรงคสงเสริมกิจกรรมในการปองกันอุบัติเหตุภายในรวมถึง
การเกิดอุบัตเิ หตจุ ากการเดินทาง

6. พนกั งานจะตองคาํ นงึ ถงึ ความปลอดภยั ของตนเอง เพอ่ื นรว มงานตลอดจน
ทรพั ยส นิ ของบรษิ ัทฯ เปนสําคัญตลอดเวลาทีป่ ฏบิ ตั ิงาน

¤ÙÁ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 1
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

นคโยวบาายมปลอดภยั

อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํ งาน

7. พนักงานทุกคนจะตองดแู ละความสะอาด และความเปนระเบียบเรยี บรอย
ในพน้ื ที่การปฏบิ ตั งิ าน

8. พนกั งานจะตอ งใหค วามรว มมอื ในโครงการความปลอดภยั อาชวี อนามยั ของ
บรษิ ทั ฯ และมีสิทธ์ิเสนอความคดิ เหน็ ในการปรับปรงุ สภาพแวดลอมในการ
ทาํ งานและวธิ ีการทาํ งานใหค วามปลอดภัย

9. บรษิ ัทฯ จะจัดใหมกี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านตามนโยบายทก่ี ําหนดไว
ขางตน เปน ประจํา

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550

นายโมโต ซซู กู ิ
ประธานบริษทั ฯ

2 ¤ÁÙ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ ÍÑ·ÊÁØ àÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

กนโยิจบกายรรม 5ส.

เพ่อื ความปลอดภัย และการยกระดบั คุณภาพ

ดวยบรษิ ัทอสั สมุ ิเทค (ประเทศไทย) จาํ กัด มคี วามมุงมั่นท่จี ะผลติ และนํา
เสนอสนิ คาทม่ี คี ณุ ภาพใหกับลกู คา ควบคไู ปกบั การพัฒนาปรบั ปรงุ แกไขสถานท่ีปฏบิ ตั งิ าน
มคี วามสะอาด และมีความปลอดภยั ในการทํางาน ภายใตแนวคิดสนิ คาท่ีดมี ีคุณภาพ ตอง
เร่มิ จากสถานทท่ี ํางานท่ีดี

ทางบรษิ ทั ฯ จึงไดส ง เสรมิ และมกี จิ กรรม 5 ส. มาใชทกุ หนวยงานภายใน
องคก ร อยา งจริงจงั และตอ เนอ่ื ง และเพ่อื ใหก จิ กรรมดังกลาวบรรลุตามเปาหมายทก่ี าํ หนด
ทางบริษัทฯ จึงขอกําหนดนโยบายการบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อ
ความปลอดภยั และยกระดับคุณภาพ ดงั ตอไปนี้ คือ

1. พนกั งานทกุ ระดับช้ันตอ งใหความรวมมือ ยึดถอื ปฏบิ ัติ และนํากิจกรรม
5 ส. มาใชปฏิบัตภิ ายในหนวยงาน และองคก รอยา งจรงิ จงั และตอเน่อื ง

2. บริษัทฯ จะสนบั สนนุ สงเสรมิ ใหมีกิจกรรม 5 ส. ภายในหนวยงาน และ
องคกรเพื่อใหก ิจกรรมดงั กลา วบรรลตุ ามเปา หมายทบ่ี ริษทั ฯ กาํ หนด

3. ผบู ังคบั บญั ชาทกุ ระดับช้นั ตองใหการสนบั สนุน สง เสรมิ ตดิ ตาม กํากบั
ดแู ล รวมทง้ั ใหค าํ แนะนาํ จงู ใจใหพ นกั งานเขา รว มและปฏบิ ตั กิ จิ กรรม 5 ส.
อยา งมปี ระสทิ ธภิ าพและถอื เปนภารกจิ ท่สี ําคญั

4. บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรม 5 ส.
ตามนโยบายทก่ี ําหนดไวขางตนเปนประจํา

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนั ท่ี 16 กรกฎาคม 2551
นายโมโต ซซู ูกิ
(ประธานบริษัทฯ)

¤Á‹Ù Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 3
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

นกโยาบราปย อ้ งกันและแกไ้ ขปญั หา

ยาเสพติด

ดว ยบรษิ ทั อสั สมุ ิเทค (ประเทศไทย) จํากัด ไดเลง็ เห็นถงึ ความสําคัญและตระหนกั
ถึงความรุนแรงของการแพรระบาดของสารเสพติดในสถานประกอบการซึ่งสงผลกระทบตอ
พนักงาน องคกร ตลอดจนสังคมโดยรวม ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกําหนดให
มีมาตรการการดาํ เนนิ งานดา นการปอ งกนั และแกไ ขการแพรร ะบาดของสารเสพตดิ ในสถาน
ประกอบการไวด งั นค้ี อื

1. บริษทั ฯ จะจดั ใหม กี ารตรวจหาสารเสพติดในรา งกาย ภายในสถานประกอบ
การกบั พนกั งานทุกระดับชน้ั รวมถงึ บคุ คลภายนอกทีเ่ ขามาปฏิบตั งิ านภายใน
บรษิ ัทฯ หรือแบบสุม ตรวจเปนระยะๆ โดยบรษิ ัทฯ เปน ผกู ําหนด ตามความ
เหมาะสม

2. บริษัทฯ ถือเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่ตองใหความรวมมือและเขารวม
ในการตรวจหาสารเสพติดในรางกายทุกครั้งที่ทางบริษัทฯ จัดใหมีขึ้น หรือ
ตามรูปแบบที่ทางบริษัทฯ เปน ผูกาํ หนด

3. บริษทั ฯ จะยดึ ถอื และปฏบิ ตั ติ ามพระราชบญั ญัตปิ อ งกนั และปองกนั ยาเสพติด
ฉบบั ท่ี3พ.ศ.2543ทกี่ าํ หนดใหน ายจา งตอ งมหี นา ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบในการ
ปอ งกนั และปราบปราม การกระทาํ ผดิ เกย่ี วกบั ยาเสพตดิ ในสถานประกอบการ
ของตนเองอยางเครง ครัด

4. บรษิ ทั ฯ จะยดึ ถอื “ผเู สพยาเสพตดิ เปน ผปู ว ย และตอ งไดร บั การบาํ บดั รกั ษา”
5. บริษัทฯ จะยึดถือนโยบายดา น “ทรพั ยากรบุคคล เปนสิ่งที่สาํ คญั ในการท่จี ะ

พฒั นาองคกรใหมีความเจรญิ กาวหนา และมปี ระสิทธิภาพ” ตอไปในอนาคต
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนและสงเสริม ในมีกิจกรรมดานตางๆ ในอันที่จะปองกัน

และควบคมุ ดูแลการแพรร ะบาดของสารเสพตดิ ในสถานประกอบการ

4 ¤Ù‹ÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

นกโยาบรายปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

7. ผูบังคับบัญชาในทุกระดับช้ันจะตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีเปนผูนํา
อบรมฝกสอน สอดสงดูแล และจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงโทษ
และผลท่ีไดร บั จากการใชสารเสพติด

8. บริษทั ฯ จะจัดใหม กี ารประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายดังกลา วของตน เปน
ประจาํ

จึงประกาศมาใหท ราบ และถือปฏิบัตโิ ดยทั่วกนั
ท้ังนี้มีผลบงั คับใช ตัง้ แตวนั ท่ี 1 มกราคม 2551 เปน ตน ไป

นายโมโต ซูซูกิ
(ประธานบริษัทฯ)

¤ÙÁ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 5
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· ÍÑ·ÊÁØ àÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

หบทนบาว่ ทยหนง้าาท่ีนขคอวง.า...ม. ปลอดภยั

1. วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ
กจิ การดูแลใหการดาํ เนินการอยา งตอ เนอ่ื ง

2. จดั ทําขอเสนอแนะเก่ียวกบั การปอ งกนั อนั ตรายจากอุบตั เิ หตุ อบุ ัตภิ ัย และ
ความเสีย่ งภายในสถานประกอบกิจการ

3. จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถาน
ประกอบกจิ การเพ่อื ใหล ูกจางหรือผูเก่ยี วของไดใ ชประโยชน

4. กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยของบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะของความเสี่ยงของงานเสนอตอเจานายเพื่อจัดใหลูกจางหรือ
ผูเกีย่ วขอ งสวมใสข ณะปฏบิ ัตงิ าน

5. สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
ในสถานประกอบกิจการเพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการ
ประสบอันตราหรือการเจบ็ ปว ยอันเน่ืองมาจากการทาํ งานรวมท้ังดา นการ
ควบคมุ ปอ งกนั อคั คีภยั และอุบัตภิ ัยรา ยแรงดว ย

6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานแกล กู จางทเ่ี ขาทาํ งานใหมกอ นใหปฏบิ ตั ิงาน รวมท้ังลกู จางทีต่ อง
ทาํ งานทม่ี คี วามแตกตา งไปจากงานเดมิ ทเ่ี คยปฏบิ ตั อิ ยแู ละอาจเกดิ อนั ตรายดว ย

7. ประสานงานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหนวยงานราชการที่
เกยี่ วของ

8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมสถานประกอบ
กจิ การ

9. รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุก
ระดับและติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานให
เปนไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พรอมทั้ง
รายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดอื น

6 ¤‹ÁÙ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· ÍÑ·ÊÁØ àÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

บทบาทหน้าท่ี ของ.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดบั บริหาร

1. กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูใน
บงั คบั บญั ชาของเจาหนาท่คี วามปลอดภัยในการทํางานระดบั บรหิ าร

2. เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานท่ีรับ
ผดิ ชอบตอ นายจา ง

3. สงเสริม สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพ่ือใหมีการจัดการดาน
ความปลอดภัยในการทาํ งานที่เหมาะสมกบั สถานประกอบกจิ การ

4. กํากับ ดูแลและติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกจางตามท่ีไดรับรายงานหรือขอเสนอแนะเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทาํ งานคณะกรรมการ หรอื หนวยงานความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ ของ.....

เจา้ หน้าท่ีความปลอดภัย ระดบั วิชาชีพ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะใหเจานายปฏิบัติตามเก่ียวกับกฎหมายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ มในการทํางาน

2. วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้น
ตอนการทาํ งานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง

3. ประเมนิ ความเสีย่ งดานความปลอดภัยในการทํางาน
4. วิเคราะหแผนงานโครงการรวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และ

เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทาํ งานตอ นายจาง
5. ตรวจประเมนิ การปฏบิ ัตงิ านของสถานประกอบกจิ การใหเ ปนไปตามแผน

งานโครงการหรอื มาตรการความปลอดภัยในการทาํ งาน
6. แนะนาํ ลกู จา งปฏบิ ัตติ ามขอบงั คับและคูม ือความปลอดภัยในการทํางาน

¤Á‹Ù Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 7
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· ÍÑ·ÊØÁÔà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

7. แนะนํา ฝก สอน อบรมลูกจา ง เพ่ือใหการปฏิบตั งิ านปลอดจากเหตุอนั จะ
ทําใหเ กิดความไมปลอดภยั ในการทํางาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานหรือดําเนินการรวมกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน
และผูรบั รองหรือตรวจสอบเอกสารหรอื หลกั ฐานรายงานในการตรวจ
สภาพแวดลอ มในการทํางาน ในสถานประกอบกิจการ

9. เสนอแนะตอนายจางเพ่ือใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
ท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบกจิ การ และพฒั นาใหมีประสิทธาพอยา งตอ
เนือ่ ง

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวเิ คราะหก ารประสบอนั ตราย การเจ็บปวย หรอื
การเกดิ เหตุเดือดรอ นรําคาญเนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทง้ั
เสนอแนะตอนายจางเพอ่ื ปอ งกันการเกิดเหตุโดยไมช ักชา

11. รวบรวมสถติ ิ วเิ คราะหขอ มูล จัดทาํ รายงาน และขอ เสนอแนะเกย่ี วกับ
การประสบอนั ตราย การเจ็บปว ย หรือการเกดิ เหตเุ ดอื ดรอนรําคาญอนั
เน่ืองมาจากการทาํ งานของลกู จา ง

12. ปฏบิ ตั ิงานดา นความปลอดภัยในการทํางานอื่นๆ ตามท่ีนายจางมอบหมาย

8 ¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊØÁàÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

บทบาทหนา้ ที่ ของ.....

เจ้าหนา้ ที่ความปลอดภยั ระดับหวั หนา้ งาน

1. กํากบั ดูแลใหล ูกจางในหนว ยงานทรี่ บั ผิดชอบปฏิบตั ิตามขอบงั คบั และ
คูมอื ความปลอดภยั ในการทาํ งาน

2. วิเคราะหงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือคนหาความเส่ียงหรืออันตราย
เบ้ืองตนโดยอาจรวมการดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดบั วิชาชีพ

3. สอนวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการปฏบิ ัตงิ าน

4. ตรวจสอบสภาพการทาํ งาน เครอ่ื งจกั ร เครอ่ื งมอื และอปุ กรณใ หอ ยใู นสภาพ
ท่ปี ลอดภัยกอนลงมือปฏบิ ัตงิ านประจําวัน

5. กาํ กบั ดูแล การใชอ ปุ กรณค มุ ครองความปลอดภัยสวนบคุ คลของลูกจา ง
ในหนว ยงานท่รี ับผดิ ชอบ

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือนรอน
รําคาญอันเน่ืองมาจากการทํางานของลูกจางตอนายจางและแจงตอเจา
หนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือหนวยงานความ
ปลอดภัย

7. ตรวจสอบหาสาเหตปุ ระสบอนั ตราย การเจบ็ ปว ยหรอื การเกดิ เหตเุ ดอื นรอ น
รําคาญอันเนื่องมาจากการทํางานของลูกจางตอนายจางและแจงตอ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และรายงานผล
รวมทง้ั เสนอแนะแนวทางแกไขปญ หาตอ นายจา งโดยไมช ักขา

8. สง เสรมิ และสนบั สนนุ กิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
9. ปฏบิ ตั งิ านดา นความปลอดภยั ในการทาํ งานอน่ื ตามเจา หนา ทค่ี วามปลอดภยั

ในการทํางานระดับบรหิ ารมอบหมาย

¤Ù‹Á×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹ 9
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

บทบาทหน้าท่ี ของ.....

คระกรรมการความปลอดภยั

อาชวี อามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
ความปลอดภัยนอกงานเพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และ
ประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนือ่ งจากการทาํ งาน หรือความไมปลอดภยั ในการทาํ งานเสนอตอนายจา ง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือการปรับปรุงแนวทางแกไขใหถูกตอง
ตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานตอ นายจา ง เพ่อื ความปลอดภยั ในการทาํ งาน
ของลกู จา ง ผูรบั เหมาและบุคคลภายนอกทเี่ ขา มาปฏบิ ตั ิงานหรอื เขา มาใช
บรกิ ารในสถานประกอบกจิ การ

3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกจิ การเสนอตอนายจาง

4. พจิ ารณาขอ บงั คบั และคมู อื ความปลอดภยั ในการทาํ งาน และตรวจสอบสถติ ิ
การประสบอนั ตรายทเ่ี กดิ ขน้ึ ในสถานประกอบกจิ การ อยา งนอ ยเดอื นละหนง่ึ ครง้ั

5. สาํ รวจการปฏิบตั กิ ารดานความปลอดภยั ในการทาํ งานรวมถงึ โครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบดานความปลอดภัย
ของลกู จา ง หวั หนางานอยางนอ ยเดือนละหนึ่งครง้ั

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่ความ
รับผดิ ขอบในดา นความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน ผูบ รหิ าร และ
บคุ ลากรทกุ ระดับเพอ่ื เสนอความเหน็ ตอ นายจาง

7. ทกุ ระบบการรายงายสภาพการทาํ งานทป่ี ลอดภยั ใหเ ปน หนา ทข่ี องลกุ จา งทกุ คน
ทุกระดับตองปฏบิ ัตงิ าน

8. ติดตามผลความคบื หนา เร่อื งท่ีเสนอนายจา ง
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาํ ป รวมท้ังระบุปญหาอปุ สรรคและขอ เสนอ

แนะในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบหน่ึงปเพ่ือ
เสนอตอ นายจา ง

10 ¤‹ÙÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊØÁÔà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

10. ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกจิ การ

11. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทาํ งานอื่นตามนายจา งมอบหมาย

¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 11
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

กฎความปลอดภยั ท่วั ไปเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานและผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงาน ณ

บริษัท อัสสุมิเทค(ประเทศไทย) จํากัด เปนไปอยางปลอดภัยและสอดคลองกับนโยบาย
ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน

1. พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามข้นั ตอนและวิธีการทํางานท่ปี ลอดภัยตาม
ขอ กําหนดอยางเครง ครัด

2. ตรวจสอบ ดูแล สถานที่ เคร่ืองจกั ร และอุปกรณ ใหสะอาดเปน ระเบยี บ
เรียบรอย พรอ มใชง านอยูเสมอ

3. ตองแตง กายใหรดั กมุ และสวมใสอปุ กรณปองกันอนั ตรายสวนบุคคลท่ี
เหมาะสมอยา งถกู วธิ ตี ามท่ีบรษิ ัทกําหนด

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีท่ีกําหนดอยางเครงครัดในการจัดเก็บขนยาย
การใชส ารเคมีและสารไวไฟ

5. ตอ งหยดุ เครอ่ื งจกั ร ตดั แหลง จา ยสายไฟ ทกุ ครง้ั ทต่ี รวจซอ มทาํ ความสะอาด
หรอื แกไ ขใดๆ

6. พนักงานสูบบุหรี่ ไดเฉพาะบริเวณทีอ่ นุญาตเทาน้ันหา มกระทาํ การใดๆ
ทก่ี อ ใหเกิดความรอ น ประกายไฟบริเวณที่เกบ็ สารไวไฟ

12 ¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ ÍÑ·ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

7. หามหยอกลอเลนกันปฏิบัติงานหรือกระทําการใดๆ ที่เปนการเสี่ยง
ตอ การเกิดอุบัติเหตแุ ละอันตราย

8. หามผูไมมีหนาที่เกี่ยวของใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องจักรใดๆ
ของบริษทั ฯกอนไดรบั อนุญาต

9. หามโหน เกาะ หรอื โดยสารไปกับรถทใ่ี ชงาน ซ่ึงไมใชรถโดยสาร
10. หา มตง้ั วางสง่ิ ของใดๆกดี ขวางเครอ่ื งมอื อปุ กรณด บั เพลงิ ทางเดนิ บนั ได

ทางหนไี ฟ และทางออกตา งๆ
11. หามเลนการพนัน ดามดื่มสุราของมึนเมา หรือใชสิ่งเสพติดอันตราย

ในบรษิ ทั ฯ
12. ตองดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ใหสมบูรณแข็งแรงพรอม

ปฏบิ ัตงิ าน
13. พบเห็นความไมปลอดภยั ซง่ึ อาจกอ อันตรายตอตวั พนกั งานเอง เพอ่ื น

รว มงานหรอื ตอ ทรพั ยส นิ ของบรษิ ทั ฯ ตอ งรายงานตอ หวั หนา งานทนั ที

¤Á‹Ù Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 13
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· Í·Ñ ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

ทั ศนคตคิ วามปลอดภยั1. รจู กั ตนเอง รขู ดี ความสามารถและฝม อื วา ทาํ อะไรไดแ คไ หนจะทาํ ไดไ มท าํ อะไร
เกินความสามารถ ปอ งกันการทาํ งานทเ่ี กินความสามารถ
2. ตองรูจักรายละเอียดของงานที่ตนเองรับผดิ ชอบอยู เชน วิธีการ , ข้นั ตอน ,
รายละเอียด ปองกนั อนั ตรายทเ่ี กิดจากทง้ั ทางตรง/ทางออ ม
3. ตอ งหมน้ั หาความรใู สต วั เรยี นรสู ง่ิ ตา งๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ เชน การประสบอนั ตราย
ในลกั ษณะตา งๆ/รสู าเหตุ/ผผู ลลพั ธแ ละจดจาํ เพอ่ื ไมใ หเ กดิ ขน้ึ อกี ปอ งกนั
การเกดิ ซาํ  และมาตรการการปองกนั
4. รจู ักควบคุมอารมณของตนเอง โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานกบั เครื่องจกั ร อยา
เรงรีบ อารมณเสีย หงุดหงิด อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุตอตนเอง
และผูอ ืน่
5. ตองสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับตนเอง “เมื่อไมรูใหถามอยา
ทาํ โดยพละการ”
6. มีจติ สํานึกดา นการหยง่ั รู สามารถคาดการณไ ดล วงหนาจะเกิดอะไรข้ึนถา
ปฏบิ ัติงานผิดพลาดจากขนั้ ตอน ปอ งกันการทาํ งานลัดขั้นตอนท่ีกาํ หนด
7. ตอ งตืน่ ตวั อยูเสมอๆเมือ่ มกี ารปฏิบัติงานกบั เคร่ืองจักร หรืออปุ กรณก ารทํา
งานอืน่ ๆ ปอ งกนั การเหมอ ลอย ใจลอย งว งนอน ไมม สี มาธกิ บั กจิ กรรมท่ี
ทาํ อยู
8. ตอ งสรา งนสิ ยั รกั ความปลอดภยั ใหก บั ตนเอง ไมล ะเลยตอ สง่ิ ผดิ ปกตเิ ลก็ นอ ย
ใหท าํ การแกไ ข ใหทราบ ปอ งกนั ความเสยี หายความรนุ แรงของอบุ ตั เิ หตุ
9. ตอ งรับฟง หรอื ยอมรับวิธปี ฏบิ ตั ใิ หมๆ ในการทาํ งานหรอื ทาํ งานเปน กลมุ
สรา งสมั พนั ธอนั ดี กอ ใหเกิดความเขา ใจ
10. ตอ งไมเ อาความชาํ นาญของตนเองไปสอนผอู น่ื ใหย ดึ ถอื การทาํ งานตามขน้ั
ตอนตามทก่ี าํ หนดเทา นน้ั ปอ งกนั การเรยี นรใู นสง่ิ ทผ่ี ดิ และอาจนาํ ไปสกู าร
เกดิ อุบัตเิ หตุ

14 ¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

การทาํ งานท่ปี ลอดภัย ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

1. เช่ือฟง คําแนะนําดา นความปลอดภยั ของหัวหนางาน

2. ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการทาํ งานท่ีปลอดภัย

3. รายงานสภาพทไ่ี มป ลอดภยั ใหห วั หนา งานทราบทนั ทเี พอ่ื ดาํ เนนิ การปอ งกนั

และแกไขโดยดว น

4. ตรวจสอบความพรอมของเครอ่ื งจักร อปุ กรณ กอนเร่ิมทํางาน

5. หามหยอกลอ กนั ขณะทํางาน

6. อยา กระทําส่งิ ท่ีผดิ ที่กอ ใหเกดิ อนั ตรายตอ ตนเองและผอู ่ืน

7. อยาทํางานรบี เรง และลดั ขั้นตอน

8. มสี ติและสมาธใิ นการทํางาน

¤ÁÙ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 15
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ Í·Ñ ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

การใชอ้ ุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบคุ คล
อปุ กรณป อ งกนั อนั ตรายสว นบคุ คล (Personal Protective Equipment (PEP) )
คือ อุปกรณที่ใชส วมใสเมือ่ ตอ งมกี ารปฏบิ ัติงาน ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตหุ รอื โรคจาก
การทํางาน เพื่อปองกัน หรือลดความรุนแรงของอันตรายจากงานและจะตองสวมใส
ตลอดเวลาทาํ งาน

อุปกรชณนิดแ์ปลอ้ะปงระกเภันท ศีรษะ
Head Protection

• หมวกนิรภยั (Helmet)

คณุ สมบัติ
1. ลดแรงกระแทกจากวัตถุที่ตกกระทบศีรษะ
2. นํา หนกั ไมเกิน 424 กรัม
3. ทนแรงกระแทกไดไ มน อยกวา 358 กิโลกรัม
4. ทําดวยวัสดุทีไ่ มใชโลหะ
5. รองในหมวกทาํ ดวยหนงั พลาสติก หรอื ผาคณุ สมบัติ

การใช้และการดแู ลรักษา
1. ตรวจสภาพหมวกเพ่อื หารอยราว กอ นใชง าน
2. ตรวจสอบรองในหมวกและสายรัดคางใหอ ยใู นสภาพดพี รอ มใชงาน
3. ลา งหมวกดวยนํา สบู หรอื นําอุนอยา งนอ ยเดอื นละ 1 คร้ัง
4. ไมเกบ็ หมวกในท่ีรอน หรือสมั ผสั แสงแดดโดยตรง

16 ¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊØÁàÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

• หมวกผา้ (Hat)

คณุ สมบัติ
1. หมวกทาํ ดว ยผามสี ญั ลกั ษณบริษัทฯ
2. ใชส าํ หรับปองกนั เสนผมเกีย่ วหรือพนั เคร่อื งจักร

การใชแ้ ละการดแู ลรกั ษา
1. ทาํ ความสะอาดดแู ลรกั ษาดว ยวธิ กี ารซกั ผา ปกติ อยา งนอ ย สปั ดาหล ะ1ครง้ั
2. ไมใ ชห มวกนิรภัยทป่ี กหนา มลี ักษณะพบั หรืองอ

อปุ กรณ์ปอ้ งกันหู

Ear Protection

• ปลก๊ั ลดเสยี ง (Ear Plug)

คณุ สมบัติ
1. ทําดว ยพลาสาตกิ ยาง ซิลิโคน หรอื วสั ดุอืน่ ๆ

2. ตอ งลดระดบั เสยี งดงั ไดไมนอ ยกวา 15 เดซเิ บล
การใช้และการดแู ลรกั ษา

1. ตรวจสภาพของปล๊กั อุดหู สายคลอ ง ไมม ีรอยฉีกขาด
2. ทําความสะอาดทุกครง้ั หลงั การใชง าน โดยใชน ําอนุ หรอื นาํ สบอู อนๆ

แลวลา งดวยนาํ สะอาด ใชผา สะอาดเช็ดใหแ หง

3. เมอ่ื ทาํ ความสะอาดเสรจ็ แลว ใหเ กบ็ ในกลอ งทส่ี ะอาดและไมเ กบ็ ไวใ นท่ี

อณุ หภมู สิ งู

• ทีค่ รอบหู (Ear muff)

คณุ สมบัติ
1. ทําดวยพลาสาตกิ ยาง ซิลิโ หรือวัสดอุ ื่นๆ

2. ตอ งลดระดับเสยี งดงั ไดไ มนอ ยกวา 25 เดซิเบล
การใช้และการดูแลรักษา

1. ทําความสะอาดโดยปด / เชด็ ฝุนหรือสิง่ สกปรกออก

2. ลา งทาํ ความสะอาดวสั ดคุ รอบรปู ถว ยวสั ดปุ อ งกนั เสยี งรว่ั และสายรดั ศรี ษะดว ย
นาํ อนุ และนาํ สบอู อ นๆ ลา งดว ยนาํ สะอาด เชด็ ใหแ หง อยา งนอ ยอาทติ ยล ะ 1 ครง้ั

¤Ù‹ÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 17
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

อปุ กรณป์ อ้ งกนั ดวงตา

Head Protection

• แว่นตานิรภัย (Sefety Glasses)

แบบ เอ ไมม ีกระบังดานขา งใชสวมเพ่อื ปอ งกันวัตถทุ กี่ ระเด็นเขามาดานหนา
แบบ บี มีกระบงั ดานขางเปนรปู ถว ยปองกนั วตั ถทุ กี่ ระเดน็ เขามาทกุ ทศิ ทาง
แบบ ซี มกี ระบงั ดานขางแผนเรยี บ ปอ งกนั วัตถุทก่ี ระเดน็ เขา มาทางดานขาง

และดา นหนาของดวงตา
คุณสมบตั ิ

1. ตัวแวนทําดวยพลาสติกใสมองเหน็ ไดชดั
2. สามารถปอ งกันแรงกระแทกได

• แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี (Goggle)

ปองกนั สารเคมีรูปฝนุ ละออง หรอื ของเหลว แกส ไอ
คุณสมบัติ

1. ใชปอ งกนั การกระเด็นของสารหรือไอเคมี รวมทง้ั ฝุนชนดิ ละเอียด
2. รูระบายอากาศเปนแบบวาลวเพ่ือปองกันสารเคมีและฝุนเขาตารวมท้ัง

ปองกันการเกิดไอนํา ภายในแวน

• ครอบตาสาํ หรับงานเชื่อม ควรใชเ ลนสแ บบกรองแสง

การใชแ ละการดแู ลรักษา
ลา งดว ยนํา สบู ในนํา อนุ ๆ แลวจมุ นํา ยาฆาเชอ้ื โรค ฆา เชอื้ รา

อปุ กรณป์ ้องกนั ใบหนา้

Face Protection

๐ กระบังหนา้ ใชในงานเลอื่ ย ตดั โลหะ ขดั หรอื ขดั ผิวดว ยทรายหรอื ทํางาน
๐ หน้ากากกรองแสง ใชง านเชื่อมประเภทตางๆ
๐ หมวกครอบกนั กรด ใชงานในท่มี กี รดหรอื สารกัดกรอนรุนแรง
๐ หมวกครอบแบบจา่ ยอากาศ ใชใ นงานทม่ี ฝี นุ ไอ ฟมู หรอื ฝนุ ละออง ของสารเคมฟี งุ

กระจาย

18 ¤ÙÁ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

อุปกรณ์ป้องกันมือและน้ิวมอื

Hand Protection

๐ ถงุ มือผ้า ปองกันความรอ น
๐ ถงุ มอื ใยโลหะ ปอ งกนั การบาด การตดั ของของมีคม
๐ ถุงมือหนงั ทํางานเกย่ี วกบั ไฟฟา การตดั เช่ือ
๐ ถุงมือยางไนโตร ใชใ นงานท่เี กี่ยวกบั สารเคมกี ดั กรอนหรอื นาํ มันทจ่ี ะสมั ผสั โดนผิวหนงั
๐ ถุงมือใยทออนื่ ๆ ใชใ นงานท่เี กย่ี วกบั ฝนุ ผง หรอื จับยกวสั ดุส่ิงของเบาๆ
๐ ถุงมือใยทอเคลือบนํ้ายา ใชใ นงานเกย่ี วกบั สารเคมที วั่ ๆ ไป

¤ÁÙ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 19
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· Í·Ñ ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

อปุ กรณป์ อ้ งกนั เท้า

Foot Protection

• รองเทา้ นริ ภัย (Safety Shoes)

คณุ สมบตั ิ
1. ใชปอ งกนั วสั ดุ / สงิ่ ของหลนทับเทา
2. มหี ัวเหล็กเสริมอยทู ่หี วั เทา
3. สามารถลดแรงกดไดไ มน อยกวา 446 กโิ ลกรมั

การใชและการดูแลรกั ษา
1. ทําความสะอาดทุกวันหลักจากใชงานแลว โดยการเช็ดฝุน สิ่งสกปรก
ที่ติดดา นนอกและดานในดวยผา ชุบนํา หมาดๆ
2. หลีกเลี่ยงการสัมผสั แสงแดดโดยตรง

• รองเท้าปอ้ งกันสารเคมี

คุณสมบัติ
1. ทําดวยวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี ทั้งในรูปของเหลว
ของแข็งหรือไอสารเคมี
2. วัสดสุ ว นใหญทาํ จากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห ไวนิลหรือนโี อพรีน

การใชแ ละการดูแลรกั ษา
1. ทําความสะอาดทุกวันหลกั จากใชงานแลว โดยการปด หรือเชด็ สง่ิ สกปรก
ทีต่ ดิ ดานนอกและดา นในดวยผาชุบนํา หมาดๆ
2. หลังทําความสะอาดควรนํารองเทา ตากใหแ หง
3. หลีกเล่ียงการสมั ผสั แสงแดดโดยตรง

20 ¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊØÁàÔ ·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

อปุ กรณ์ป้องกนั ลาํ ตัว /เอย้ี ม

Body Protection

• ชุดป้องกนั สารเคมี

คุณสมบตั ิ
1. ใชสําหรับปองกันสารเคมีทั้งรูปแบบที่เปนของแข็งและของเหลวหรือ
ไอสารเคมี
2. ทาํ จากวัสดุท่ีสามารถปอ งกันกรด / ดางเขมขน
3. ปกคลุมทกุ สว นของรา งกายไมใหส มั ผัสจากสารเคมีโดยตรง

การใชแ ละการดแู ลรกั ษา
1. ทําความสะอาดดวยนาํ สบแู ละลา งออกดว ยนํา สะอาด
2. ผง่ึ ลมใหแ หง หลีกเลยี่ งการสมั ผสั แสงแดดโดยตรง

• ชุดป้องกนั ความรอ้ น

คณุ สมบตั ิ
1. ใชส าํ หรบั ทท่ี ม่ี อี ณุ หภมู สิ งู หรอื ปอ งกนั รงั สคี วามรอ น เชน งานหนา
เตาหลอม

การใชแ ละการดแู ลรกั ษา
1. ทําความสะอาดดว ยนํา สบูแ ละลา งออกดวยนําสะอาด
2. ผึ่งลมใหแ หง หลกี เลีย่ งการสมั ผัสแสงแดดโดยตรง

• เอย้ี ม

คณุ สมบัติ
1. ใชส าํ หรับปอ งกันความรอน เชน สะเก็ดไฟ
2. ทาํ จากวสั ดทุ ม่ี คี วามรอ น สามารถปอ งกนั สะเกด็ ไฟ เชน ผา ยนี ส เปน ตน

การใชและการดแู ลรกั ษา
1. ทาํ ความสะอาดทุกครง้ั หลงั จากใชงานในแตละวนั
2. ซักทําความสะอาดตามปกติ

¤‹ÙÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 21
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊØÁÔà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

• เอีย้ มป้องกนั สารเคมี (PVC)

คุณสมบัติ
1. ใชสําหรับปองกันการสัมผัสสารเคมีทั้งในรูปแบบของแข็ง ของเหลว
หรือไอสารเคมี
2. ทาํ จากวสั ดไุ มด ดู ซบั นาํ /สารเคมีและทนตอ การกดั กรอ นของสารเคมีเชน
วสั ดุ PVC

การใชแ ละการดแู ลรกั ษา
1. ทาํ ความสะอาดดว ยนาํ สบแู ละลา งออกดว ยนาํ สะอาดจากนน้ั ผง่ึ ลมใหแ หง
2. หลีกเลีย่ งการสมั ผัสแสงแดดโดยตรง

อุปกรณ์ปอ้ งกนั ระบบหายใจ

Respiratory Protection

• หน้ากากป้องกนั ฝนุ่ ละออง

คุณสมบตั ิ
1. มคี ณุ สมบัติในการปองกันฝนุ ขนาดเล็ก (เล็กกวา 10 ไมครอน)
2. ตัวหนากากมีนํา หนกั เบา สวมใสก ระชับ
3. ไมระคานเคืองตอผิวหนัง

การใชและการดแู ลรักษา
1. ทาํ ความสะอาดทกุ ครงั้ หลังจากการใชง านในแตล ะวนั
2. เกบ็ ในทป่ี ราศจากฝนุ

• หนา้ กากกรองไอระเหยของสารเคมี (คารบ์ อน)

คณุ สมบัติ
1. ใชสาํ หรบั งานท่ตี อ งสมั ผัสสารเคมี
2. ภายในบุดว ยวสั ดกุ รองสารเคมี เชน คารบ อน
3. ตัวหนากากมีนํา หนักเบา
4. สวมใสกระชับไมระคายเคือง

22 ¤ÙÁ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊØÁÔà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

การใชและการดูแลรกั ษา
1. หากวัสดุหกรองหมดอายุการใชงาน ใหเปลี่ยนใหม โดยสังเกตจาก
ความรสู กึ อึดอดั และมีการอดุ ตันของฝุน / สารเคมี

• หน้ากากแบบตลับกรองสารเคมี

คณุ สมบัติ
1. ใชส ําหรับปอ งกนั กา ซและไอระเหยสารเคมที ีเ่ ปน อันตราย
2. ตวั หนากากมนี าํ หนักเบา
3. สวมใสก ระชับไมร ะคายเคือง
4. ตลับกรองสารเคมเี หมาะกับสารเคมที ่ีสัมผัส เชน
- ตลบั สเี หลอื ง ดดู ซบั ไอระเหยของกรดอนิ ทรยี  กา ซซลั เฟอรไ ดออกไซด
- ตลบั สดี าํ ดดู ซบั ไอระเหยของสารอนิ ทรยี  เชน ทนิ เนอร โทลอู นี เปน ตน
- ตลับสีชมพู กรองฝุนละอองและไอโลหะ

การใชแ ละทาํ ความสะอาด
1. ถอดตลบั กรองและทาํ ความสะอาดตวั หนา กากดว ยนาํ อนุ และสบอู อ นๆ
อาจใชแ ปรงนิ่มๆ ขดั ตรงบริเวณทส่ี กปรก
2. ลางฆาเชอ้ื โรคดว ยสารละลายไฮโปรคลอไรด (50 ppm ของ คลอรนี )
เปน เวลา 2 นาที
3. ปลอยใหแ หง เองบริเวณทีส่ ะอาด
4. สําหรับตลับกรองหมดอายุการใชงาน ใหเปลี่ยนใหม โดยสังเกตจาก
ความรสู ึกอดึ อัด และมีการอดุ ตนั ของฝุนหรือไดก ลน่ิ กาซหรือไอระเหย
เน่ืองจากวัสดดุ ูดซับสารเคมีหมดอายุ

¤‹ÁÙ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 23
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊÁØ Ôà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

อกาํ หนดในการสวมใสอ่ ปุ กรณ์
ปอ้ งกนั อันตรายสว่ นบคุ คล

1. กรณีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเกิดผิดปกติหรือชํารุดใหรีบแจง
หัวหนางานเพื่อทาํ การเปลีย่ นอุปกรณใ หม

2. ใหเ ตรียมอปุ กรณปอ งกันอันตรายสว นบคุ คล เชน แวน ตา ผา ปดจมกู ปลั๊ก
อดุ หู หมวกนริ ภยั และถงุ มอื เอาไวใ ชง านใหเ หมาะสมกบั ลกั ษณะงาน

3. ไมใชถุงผาเมื่อตองทํางานที่มีความเสี่ยงตอการถูกพันดึง เชน การใช
แทน เจาะลบมุม เคร่อื งกลึง เครื่องเจาะ

4. ผปู ฏบิ ตั งิ านตอ งสวมใสอ ปุ กรณป อ งกนั ความปลอดภยั สว นบคุ คลทก่ี าํ หนด
ไวใน “มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน” (Safety Standard
Operation Procedure SSOP) ของแตล ะจดุ หรอื เครอื่ งจกั รทที่ าํ งาน

5. หลังเลิกงานผูปฏิบัติงานตองจัดเก็บอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ในสถานที่จัดเตรียมไว

6. ผรู บั เหมาทเ่ี ขา มาทาํ งานในบรษิ ทั ฯ จะตอ งสวมใสอ ปุ กรณป อ งกนั อนั ตราย
สว นบคุ คล โดยจดั เตรียมมาเอง ถา หากเกดิ อันตรายจากการทํางานให
ทําการติดตอ เจาหนาท่ปี ระสานงานทนั ที

24 ¤ÁÙ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

ความปลอดภัยในการทํางานกับเคร่ืองจกั ร
1. กอ นเปด สวติ ซเ ดนิ เครอ่ื งตอ งมน่ั ใจวา ไมม สี ง่ิ กดี ขวางการทาํ งานของระบบ
2. ในขณะที่เดินเครื่องจักร หามละทิ้งเครื่องจักรที่กําลังทํางานโดยไมมี
ผคู วบคุมโดยเดด็ ขาด
3. หา ม พนกั งานเขา ไปยงุ เกย่ี วกบั งานทต่ี นเองไมไ ดร บั ผดิ ชอบ โดยเฉพาะ
การควบคมุ เคร่อื งจักร
4. หา มถอด หรอื เคลอ่ื นยา ยอปุ กรณป อ งกนั อนั ตราย และใชเ ครอ่ื งมอื อยา ง
ถกู ตอ งและเหมาะสมกับงาน ทุกครงั้ เมอื่ ปฏิบัติกบั เคร่ืองจักร
5. พนักงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย และใชเครื่องมือ
อยางถูกตองและเหมาะสมกบั งาน ทกุ ครัง้ เมอ่ื ปฏบิ ตั กิ ับเครือ่ งจักร
6. ในกรณที ม่ี กี ารตรวจสอบ ซอ มแซม แกไ ข ปรบั ปรงุ เครอ่ื งจกั รจะตอ ง
ทาํ การหยดุ การทาํ งานของเครอ่ื งจกั ร และตดั แหลง กระจายกระแสไฟฟา
ทกุ ครง้ั
7. เมื่อพบขอบกพรองของเคร่ืองจักรใหรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ทนั ที
8. อยา เขา ใกลส ว นทเ่ี ปน อนั ตราย หรอื สว นทม่ี กี ารเคลอ่ื นไหว ของเครอ่ื งจกั ร
แตถา จําเปน ตองแนใ จวาเคร่ืองจกั รไดห ยุดเดินเคร่อื งแลว

¤Ù‹Á×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 25
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

ความปลอดภยั ในการทํางานกับไฟฟา้
1. เมื่อตรวจพบขอ บกพรองใหแ จง ผบู งั คับบัญชาทนั ที
2. หามทํางานเกีย่ วกบั ไฟฟา ในพืน้ ทีเ่ ปย กชื้น และสภาพที่ไมป ลอดภัย
3. หา มใหพนกั งานทป่ี ฏบิ ตั ิงานเก่ยี วกบั ไฟฟา ทํางานโดยลาํ พงั
4. อุปกรณไฟฟาทุกชนิดจะตองไดรับการตรวจสอบ จากเจาหนาที่รับผิดชอบ
เปน ประจํา
5. หามมใิ หพ นักงานนาํ อปุ กรณไฟฟา ที่ชํารุดไปใชงานโดยเด็ดขาด
6. อุปกรณไ ฟฟา ทุกชนดิ จะตอ งติดตง้ั สายดิน
7. หา มผไู มม หี นา ทเ่ี กย่ี วขอ งเขา ไปในบรเิ วณทม่ี กี ารซอ มแซมหรอื แกไ ขระบบไฟฟา
8. พนักงานที่ปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน
ถงุ มอื ยาง / แขนเสอ้ื ยาง / ถงุ มอื หนงั / เขม็ ขดั นริ ภยั (กรณที าํ งานสงู กวา 4 เมตร)

26 ¤‹ÙÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

ความปลอดภยั ในการทํางานกับสารเคมี
1. ตองศึกษาวิธีการใช คําแนะนํา หรือคําเตือนของสารเคมีใหเขาใจ
กอนใชง าน
2. ตองสวมอปุ กรณป อ งกันภยั สวนบคุ คลตามท่รี ะบไุ วทุกครั้ง
3. หา มเติมนาํ ลงในกรด
4. หามผสมกรดลงในสารตัวทาํ ละลาย หรือผสมกรดกบั ดา ง
5. เมอื่ สารเคมหี ก หรอื เกิดการรั่วไหลใหป ฏิบตั ติ ามท่ีระบุใน MSDS.
(Material safety data sheet) และแจง เจาหนาทค่ี วามปลอดภัย
และปฏิบัติตามขนั้ ตอนและระงับเหตุ
6. สารเคมที ่ใี ชแ ลวหรือวสั ดุ / วัตถุทปี่ นเปอ นสารเคมีตองทิ้งในภาชนะท่ี
จัดไวในเฉพาะ
7. ตองทาํ ความสะอาดรางกาย / สถานท่ี / อปุ กรณทุกคร้ังเมอ่ื เสรจ็ สิน้
จากการปฏิบตั ิงาน
8. ทาํ ความเขา ใจเก่ียวกับสญั ลกั ษณท ี่เกย่ี วขอ งกับสารเคมี

¤ÁÙ‹ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹ 27
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊÁØ àÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

ความปลอดภยั ในการทาํ งานเชื่อม
1. แยกหรอื ก้ันสถานท่ที าํ งานเช่อื มออกจากงานอื่นๆ
2. ตรวจสอบอุปกรณง านเช่ือมกอนและหลังการใชงานอยา งสมําเสมอ
3. จัดสภาพการทาํ งานเพื่อลดความเม่ือลา จากการทํางาน
4. จดั ระบบระบายอากาศในโรงงานใหมกี ารถา ยเททีด่ ี
5. สวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน หนากากสําหรับงานเชื่อม
อุปกรณปองกันมือ แขนและลําตวั
6. ขอใบอนุญาตทาํ งานทุกคร้งั เมอื่ ตองปฏิบตั ิงาน

28 ¤ÙÁ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉÑ· Í·Ñ ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

ความปลอดภยั ในการทํางานเจยี ร
1. กอนปฏิบัติงานตองมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และดานลางวามี
สารไวไฟ เศษวสั ดุ หรอื เชอ้ื เพลงิ ทอ่ี าจเกดิ อคั คภี ยั ไดห รอื ไม หากพบ
ตองนาํ ออกมาใหหมด
2. ตรวจสอบสภาพเครอ่ื งมอื และอปุ กรณก ารขดั ใหเ รยี บรอ ยกอ นการใชง าน
3. กาํ จดั บรเิ วณฝนุ ทเ่ี กดิ ขน้ึ โดยจดั ระบบระบายอากาศใหด ี หรอื มเี ครอ่ื งดดู
อากาศเฉพาะทที่ ส่ี ามารถทํางานไดอ ยางมีประสทิ ธิภาพ
4. เครอ่ื งขัดตอ งมีแผงกั้นเศษโลหะกระเดน็ ออกมาโดนผอู น่ื
5. บริเวณท่ปี ฏิบัตงิ านตองหา งจากผูอ่นื ควรไมตาํ กวา 5 เมตร
6. กอ นปฏบิ ตั ิงานตองตรวจเชค็ ช้นิ งานวาไดย ดึ และจับไวอ ยางหนาแนน
7. สวมใสอ ปุ กรณป อ งกนั อนั ตรายสว นบคุ คลขณะทาํ งาน เชน สวมแวน ตา
นิรภัย ท่ีอดุ หู เพอื่ ลดเสย่ี งขณะทํางาน สวมถุงมือ
ขอ้ ควรระวัง

1. ไมเ จยี รงานใกลสารไวไฟ
2. ระวงั ไมใหส ะเกด็ ไฟกระเดน็ ถกู สายไฟของเคร่ืองจักร

¤‹ÁÙ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 29
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

วามปลอดภัยในการทาํ งานกับหมอ้ ไอนาํ้

ค 1. กอนติดเตาทุกคร้ังใหต รวจดรู ะดบั นาํ วา เพยี งพอหรือไม
2. หมอนํา ทใี่ ชก าซ นํา มนั เปน เช้ือเพลงิ ใหระบายลมภายในเตาออกกอน
เพอื่ ไลกาซตกคา ง
3. ถาลิ้นนิรภัย (Safety Value) รั่ว โดยที่ยังอยูภายใตความดันปกติ
“หา มใชวิธีเพ่ิมนําหนักถวงหรอื ตง้ั สปริงใหแข็งขึ้น
4.  ถาเกิดการรัว่ ทหี่ มอ นํา ใหหยดุ ใชท นั ที และแกไขแตก อ นการใชงานใหม
ตอ งไดรบั การตรวจทดสอบ ความปลอดภยั จากเจา หนา ทข่ี องกรมโรงงาน
อตุ สาหกรรมหรอื จากวิศวกรซงึ่ ไดรบั อนญุ าตกอน
5. Safety Value ที่ใชควรเปนแบบที่ทดสอบไดงาย และมีการทดสอบ
อยา งนอยเดอื นละครงั้
6. หลงั เลกิ ใชง าน เมอ่ื หยดุ ใชง าน ควรระบายนาํ ทง้ิ บา ง โดยเปด วาลว ระบาย
นาํ ทิ้งแลวนับหนง่ึ ถึงสบิ เรว็ ๆแลว ปด
7. ตรวจสอบความดนั ของเกจวดั ความดนั ของนาํ ทส่ี บู เขา หมอ นาํ ถา ความดนั สงู
ผิดปกติ แสดงวา ทอ นาํ เขาจะดนั แลวตองรีบแกไข

30 ¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊÁØ Ôà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

8. ใหใ ชหมอนาํ ไดไ มเกินความดนั ตามท่กี าํ หนด
9. หมอนาํ ท่ีมตี ะกรันถึง3มม.ทําใหเปลอื งเช้ือเพลิงไปเปลาๆถงึ 15%ดงั นนั้

ถาลางบอยๆ จะชว ยประหยดั เช้ือเพลงิ ไปในตัวดวย
10.ถานํา แหงตํากวาระดับหลอดแกว ตองรีบดับไฟและ “หามสูบนํา ”

เขาหมอนําอยางเด็ดขาด ตองปลอยใหเย็นลง และตรวจสอบ เพื่อ
ความปลอดภยั กอนใชง านตอ ไป
11.หมอ นาํ ทใ่ี ชน าํ มนั เชอ้ื เพลงิ ทม่ี คี วนั ดาํ ซง่ึ เกดิ จากการเผาไหมไ มส มบรู ณค วร
หม่ันปรับแตง หวั ฉีด เพ่ือใหเกดิ การเผาไหมอ ยางสมบูรณ
12.หมอ นาํ ควรไดร บั การตรวจทดสอบ เพอ่ื ความปลอดภยั อยา งนอ ยปล ะครง้ั

¤Ù‹ÁÍ× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 31
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ Í·Ñ ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

อันตรายจากเสียงดงัในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องปมโลหะหรือการปฏิบัติงาน

ที่อยูทามกลางเสียงดัง โดยไมใชอุปกรณลดเสียงดัง ทานมีโอกาสที่จะกลายเปนคนหูตึง
หรือหูหนวกจากสาเหตุของเสยี งดังน่นั เอง

อันตรายของเสยี งนอกจากจะทาํ ใหเกิดอันตรายตอ หู ทาํ ใหห ตู งึ หรือหหู นวก
แลวยังมีผลรายตอระบบการทํางานของรางกายดวย เชน เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
เนือ่ งจากเสยี งดังทําใหกระเพาะหลั่งนํายอยออกมามากขึ้น ความดันโลหติ สูง ตอ มไทรอยด
เปน พษิ ขาดสมาธใิ นการทาํ งานจนเปนสาเหตุใหเ กิดอบุ ัตเิ หตุได หรอื เกดิ ความเครียดจน
เปนโรคจติ ประสาทสงผลใหเ กดิ ประสทิ ธิภาพในการทํางานลดลง
การปอ้ งกนั

1. ปรับปรุงแกไข เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร อุปกรณหรือแหลงที่ทําให
เกิดเสยี งดัง

2. สวมใสอุปกรณปองกันดูและอุปกรณลดเสียงในขณะปฏิบัติงานสภาพ
แวดลอ มท่มี เี สยี งดงั ตลอดเวลาการทาํ งาน

3. เขารับการตรวจสมรรถภาพการไดย นิ อยา งนอ ยปล ะ 1 ครงั้
4. ควรมีการสบั เปล่ยี นหนา ท่ใี นการทาํ งานเปนประจํา

32 ¤‹ÁÙ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· Í·Ñ ÊØÁÔà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´

อันตรายจากแสงในกรณีท่ีแสงสวางนอ ยเกินไป จะทาํ ใหผลเสียตอ นัยนต าทําใหก ลามเน้ือตา

ทาํ งานมากเกนิ ไป เพราะตองบังคบั ใชร มู า นตาเปด กวางขึน้ เน่อื งจากการมองเหน็ ไมชัดเจน
ตอ งใชเ วลาในการมองรายละเอียดนานขึ้น ทําใหเกดิ ความเมอ่ื ลาของนยั นตา, ปวดตา, มนึ
ศรี ษะ, การหยบิ จบั โดยใชเครอื่ งมอื อปุ กรณอาจผดิ พลาดทาํ ใหเกิดอุบตั ิเหตุได

ในกรณที แ่ี สงสวา งมากเกนิ ไป จะมผี ลทาํ ใหผ ทู าํ งานเกดิ ความไมส บายเมอ่ื ยลา ,
ปวดตา, มนึ ศรี ษะ, กลา มเนอ้ื หนงั ตากระตกุ , วงิ เวยี น, นอนไมห ลบั , การมองเหน็ แยล ง เปน ตน
แสงสวางทน่ี อ ยเกินไป หรือมากเกนิ ไปนอกจากจะกอ ใหเ กดิ ผลทางจติ ใจ คอื เบอื่ หนา ย
ในการทํางาน , ขวัญและกําลงั ใจในการทาํ งานลดลง และอาจจะทําใหเกดิ อบุ ตั ิเหตุในการ
ทํางานได

มาตรฐานความปลอดภยั ในการทํางาน

1. ตองควบคุมใหมาตรฐานความเขมของแสงสวางเปนไปตามกฎกระทรวง

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2546

2. ตอ งใชห รอื จดั ใหม ฉี ากฟล ม กรองแสง

หรอื มาตรการอ่นื ทีเ่ หมาะสมใน

การปองกนั มิใหแสงตรงหรอื

แสงสะทอ นจากแหลงกาํ เนดิ

ที่มแี สงเขา นยั นต าในขณะ

ปฏิบตั งิ าน

3. หากลกู จา งตอ งทํางานในท่มี ดื ทึบ
แคบ เชน ถาํ อโุ มงค ตอง

จดั ใหม อี ุปกรณสอ งแสงสวา ง

ทเ่ี หมาะสมตามสภาพ

และลกั ษณะงาน

¤ÁÙ‹ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍŒ Á㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 33
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ ·Ñ ÍÑ·ÊØÁÔà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

4. อปุ กรณค ุมครองความปลอดภยั หมวกนริ ภยั ตอ งมอี ุปกรณส องแสงสวาง
ที่มองเหน็ ในระยะสามเมตรไมนอ ยกวา 20 ลักซ ติดอยูท่ีหมวก , แวนตา
ลดแสง, กระบงั หนา ลดแสงจะตอ งจดั ใหม ีการฝกอบรมเกี่ยวกบั วิธีการใช
และการบํารุงรักษาอุปกรณ

5. จดั ใหม ีการตรวจวัด และจัดทํารายงาน การวิเคราะหสภาวะการทาํ งาน
ภายในสถานประกอบกิจการ และนําผลสงภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ตรวจวเิ คราะห

6. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจ
ไดร บั อนั ตราย และใหเ กบ็ รายงานผลการตรวจสขุ ภาพไว อยา งนอ ย 5 ป

อันตรายจากความรอ้ น
เมอ่ื รา งกายไดร บั ความรอ น หรอื สรา งความรอ นขน้ึ จงึ ตอ งถา ยเทความรอ น
ออกไป เพอ่ื รักษาดุลยของอณุ หภมู ริ างกาย ซึง่ ปกตอิ ยูท ี่ 98.6 องศาฟาเรนไฮด หรอื 37
องศาเซลเซยี ส ถา รา งกายไมร กั ษาสมดลุ ยข องระบบควบคมุ ความรอ นไดจ ะเกดิ ความผดิ ปกติ
และเจบ็ ปว ย ลักษณะอาการและความเจ็บปวยทีเ่ กิดขนึ้ พอสรปุ ไดดงั น้ี

1. การเปน ตะคริวเนือ่ งจากความรอน (Heat Cramp) รา งกายทไี่ ดรบั ความ
รอ นมากเกินไปจะสูญเสียนํา เกลอื แรไ ปกบั เหงือ่ ทาํ ใหกลามเนอ้ื เสยี การ
ควบคุมเกิดการเปนตะคริว กลามเน้อื เกรง็

2. เปน ลมเนื่องจากความรอ นในรา งกายสูง (Heat Stroke) ทําใหอ ณุ หภูมิ
ของรางกายสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และระบบควบคุมอุณหภูมิของที่สมอง
ไมสามารถทํางานปกติ จะนําไปสูอาการคลื่นไส ตาพรา หมดสติ
ประสาทหลอน โคมา และอาจเสยี ชีวติ ได

3. การออ นเพลยี เนอ่ื งจากความรอ น (Heat Exhaustion) เนอ่ื งจากระบบ
หมนุ เวยี นของเลอื ดไปเล้ยี งสมองไดไ มเ ตม็ ที่ ทาํ ใหเกดิ อาการออนเพลยี
ปวดศีรษะ เปน ลม หนามดื ชีพจรเตนออนลง คลน่ื ไส อาเจียน ตวั ซดี

34 ¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊØÁÔà·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

4. อาการผดผน่ื ขน้ึ ตามบรเิ วณผวิ หนงั (Heat Rash) เกดิ จากความผดิ ปกติ
ของระบบตอมเหงื่อทําใหผื่นขึ้น เมื่อมีอาการคันอาจคันอยางรุนแรง
เพราะทอ ขับเหงอ่ื อดุ ตนั

5. การขาดนํา (Dehydration) เกิดการกระหายนํา ผิวหนังแหงนํา หนักลด
อณุ หภมู สิ ูง ทาํ ใหช พี จรเตน เรว็ รูสกึ ไมส บาย

6. โรคจติ ประสาทเนื่องจากความรอ น (Heat Neurosis) เกดิ จากการสมั ผสั
ความรอ นสูงจดั เปน เวลานาน ทาํ ใหเ กดิ การวติ กกังวล ไมม ีสมาธใิ นการ
ทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเปนผลทําใหนอนไมหลับ
และมักเปนตน เหตุใหเ กดิ อบุ ัติเหตุในการทํางาน

7. อาจเกดิ ตดิ เชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
8. อาจเพม่ิ การเจบ็ ปว ยมากขน้ึ ในกรณที ม่ี อี นั ตรายจากสง่ิ แวดลอ มอน่ื รว มดว ย

¤‹ÁÙ ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 35
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ Í·Ñ ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡Ñ´

การขออนุญาตทํางานในพ้ืนทค่ี วบคมุ
“พ้นื ท่ีควบคุม” หมายถงึ พนื้ ท่ที มี่ คี วามเส่ยี งตอการเกดิ อคั คีภยั / การ
ระเบดิ / การร่วั ไหลของสารเคมี / การรัว่ ไหลของแกส / ไฟฟาแรงสูง / การตกจากท่ีสูง /
วัตถหุ ลนทับและทอ่ี บั อากาศ ประเภทของงานทตี่ อ งขออนญุ าต ไดแก งานทกี่ อใหเกิด
ความรอน / ประกายไฟ / งานในพืน้ ที่อบั อากาศ , งานบนทส่ี ูง , งานไฟฟา , งานซอมบํารุง
ทัว่ ไป , งานขุดเจาะ , งานกอ สรา ง / ตอ เติม ท้ังน้ใี หรวมถงึ ประเภทของงานดังกลา วขางตน
ในพนื้ ทอ่ี ่นื ๆ ดว ย
ระเบยี บการปฏิบัติการเข้าปฏบิ ัติงานในพนื้ ทค่ี วบคุมสําหรบั พนกั งาน

1. พนักงานจะตองปฏิบัติตามปายเตือน คูมือ และคําแนะนําดานความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด

2. หามมิใหม ีการปฏิบัตงิ านโดยลําพังในพ้นื ทค่ี วบคมุ โดยเดด็ ขาด
3. พนกั งานผปู ฏบิ ตั จิ ะตอ งไดร บั การฝก อบรม หรอื ไดร บั การสอนจากผบู งั คบั

บญั ชาหรอื บคุ คลที่ไดร บั การอนุญาตจากบรษิ ทั ฯ ใหเปน ผูค วบคุมดูแล
4. หามมิใหผูไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาวโดยไมไดรับการ

อนญุ าตจากเจาของพ้ืนท่ี หรือผคู วบคุมดแู ล
5. หากผใู ดฝา ฝน หรอื ไมป ฏบิ ตั ติ ามระเบยี บปฏบิ ตั ดิ งั กลา วขา งตน ทางบรษิ ทั ฯ

จะดําเนนิ การลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบรษิ ัทฯ

36 ¤Á‹Ù ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷íÒ§Ò¹
SAFETY HANDBOOK

การยกเคลอ่ื นย้าย ºÃÉÔ Ñ· ÍÑ·ÊØÁàÔ ·ç¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Òí ¡´Ñ

การยกสง่ิ ของหรอื เคลอ่ื นยา ยสง่ิ ของใดๆ จะตอ งรจู กั วธิ ที ถ่ี กู ตอ งหากทาํ ไมถ กู

วธิ แี ลว อาจกอ ใหเกดิ อนั ตรายได การเคลอ่ื นยายสิ่งของมีหลายประเภทดังน้ี

การยกเคลื่อนยา้ ยดว้ ยกําลงั คน

1. ประเมินสิ่งของทีจ่ ะยกสามารถยกดวยตนเอง ไดห รอื ไม

2. ถายกไหวใหย กเทาหา งกนั พอประมาณแลว ยอตัวลงน่งั ยองๆ

3. จับส่ิงของใหแนน แนบชิดลาํ ตัว หลังตรง

4. ยกวัตถุขันตรงๆ ใหใชก ลา มเนอ้ื ขา หามใชก ลามเนือ้ หลังเปนอนั ขาด

5. การวางวัตถลุ ง ก็ใหใชก บั หลักการเดยี วกบั การยกของขึ้น แตกลับ

ขนั้ ตอนกนั

6. ถาวัตถุท่ยี กหนักเกนิ ไปใหใ ชอ ปุ กรณใ นการชวยเหลือใหเ พอ่ื นชวยยก

¤‹ÁÙ Í× ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÇÕ Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹ 37
SAFETY HANDBOOK

ºÃÔÉ·Ñ ÍÑ·ÊØÁÔà·¤ç (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡´Ñ

การยกด้วยรถยก (Fork Lift)
1. ผูควบคมุ ตองไดรบั การอบรมและมใี บอนญุ าตในการขบั รถยกกอ น
2. อยาขบั รถดวยความเร็วเกนิ 20 กม. / ชม.
3. หามโดยสารไปกบั รถยกเพราะอาจจะทาํ ใหเกิดอุบตั เิ หตตุ กลงมาได
4. หา มบรรทกุ ของเกนิ พกิ ดั หรือบรรทุกของเกนิ งา
5. ขณะขับตองมองทางที่จะไปเสมอ หากวัตถุที่บรรทุกบังสายตา
จนไมส ามารถมองเหน็ ทาง ใหใ ชว ธิ กี ารขบั ถอยหลงั แทนหรอื ใชค นนาํ ทาง
6. ผขู บั รถตองสวมหมวกนริ ภยั และรองเทา นริ ภยั เทา นั้น

38 ¤‹ÙÁ×ͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂÑ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÂÑ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ㹡Ò÷Òí §Ò¹
SAFETY HANDBOOK


Click to View FlipBook Version