The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนวัตกรรม โรตีกรอบจิ๋ว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Maimunah Hayeeyeb, 2022-04-28 05:15:36

คู่มือนวัตกรรม โรตีกรอบจิ๋ว

คู่มือนวัตกรรม โรตีกรอบจิ๋ว

สื่อนวตั กรรมการเรียนรู้

Mini crispy Roti Style par-ra

โรตกี รอบจ๋ิว สไตล์ แป-ระ

กศน.ตาบลแป-ระ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอท่าแพ

สานักงาน กศน.จงั หวดั สตูล

คานา ความเป็ นมาและความสาคญั

สื่อนวตั กรรมเล่มน้ีจดั ทาข้ึนเพ่ือเป็ นสื่อในการจดั การเรียนรู้ ขนมโรตีกรอบ ซ่ึงเป็ นขนมท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้ งถ่ิน เป็ นขนม
การศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนยฝ์ ึ กอาชีพชุมชน หลกั สูตรโรตีกรอบ โดย ทานเล่นที่กรอบอร่อยเหมาะกบั ทุกช่วงวยั และมีการทาขนมโรตีกรอบเพ่ือ
กศน.ตาบลแป-ระ ไดร้ วบรวมความรู้เรื่องการทาโรตีกรอบมาอยู่ในรูปแบบ ใชส้ าหรับงานเทศกาลวนั สาคญั ของทางศาสนาอิสลาม สามารถสร้างรายได้
คู่มือการเรียนรู้เล่มเล็ก โดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนท่ี เสริมใหแ้ ก่กลุ่มแม่บา้ น จึงเลง็ เห็นความสาคญั สามารถนาความรู้ที่ไดศ้ ึกษา
น่าสนใจ มีความรู้ที่หลากหลาย และเป็ นส่ือในการเผยแพร่ ประชาสัมพนั ธ์ เรียนรู้การทาขนมโรตีกรอบ เพื่อนาเป็นอาชีพเสริมอีกทางหน่ึงได้
ตลอดจนทาการตลาดเพือ่ การขายออนไลน์
โดยเร่ิมแรกมีนางเกสนี บูเกม็ มีความสนใจจะศึกษาวิธีการทาขนม
หนงั สือคู่มือ “Mini Crispy Roti style Pae-ra” เป็นการสร้าง โรตีกรอบ ซ่ึงถ่ายทอดความรู้โดยนางจัลวาตีย์ ติงสา ซ่ึงเป็ นบุคคลท่ีมี
ส่ือเรียนรู้ที่ทนั สมยั สามารถเขา้ ถึงง่าย โดยเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยสี มาร์ท ความรู้ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่นดา้ นการทาขนมพ้ืนบา้ นในพ้ืนที่ตาบลแป-ระ ซ่ึงมี
โฟน คอมพิวเตอร์ตลอดจนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ภายในเล่มประกอบดว้ ย เคลด็ ลบั สูตรเฉพาะของขนมโรตีกรอบ ที่มีความเป็นเอกลกั ษณ์ของทอ้ งถ่ิน
ความเป็นมาและความสาคญั หลกั สูตรการทาโรตีกรอบ วสั ดุอุปกรณ์ วิธีการ ซ่ึงมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวตั ถุดิบ วธิ ีการทาท่ีพิถีพิถนั
ทา สื่อการเรียนรู้ผา่ นคิวอาร์โค๊ด การตลาดและการขายออนไลน์ รสชาติกรอบอร่อย รูปลกั ษณ์ชวนรับประทาน สามารถรับประทานไดท้ ุก
วยั และนางเกสนี บูเกม็ จึงมีการฝึ กฝนทกั ษะการทาขนมโรตีกรอบจนเกิด
หวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่ ส่ือนวตั กรรม “Mini Crispy Roti style ความชานาญ จึงเป็นบุคคลท่ีสามารถถ่ายทอดและขยายผลความรู้แก่กลุ่ม
Pae-ra”เล่มน้ี มีประโยชนต์ ่อผทู้ ่ีสนใจไม่มากกน็ อ้ ย ซ่ึงเป็นรูปแบบนวตั กรรม สตรีที่มีความสนใจในการทาขนมโรตีกรอบ เพื่อพฒั นาตนเองและแกไ้ ข
การศึกษาท่ีสามารถเช่ือมต่อสู่องคค์ วามรู้ต่างๆ ไดง้ ่าย รวดเร็ว และทนั สมยั ปัญหาการมีรายไดน้ อ้ ยในชีวติ ประจาวนั และกลุ่มสตรีบา้ นควนเกดารงตน
เข้าถึงแหล่งข้อมูล คลังข้อมูลออนไลน์หรือเน้ือหาท่ีเข้าถึงได้ง่ายผ่าน ตามหลกั ปรัชญาคิดเป็นและหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อินเทอร์เน็ต สามารถนามาใชป้ ระโยชน์ในจดั การเรียนรู้กบั ผูเ้ รียนตามบริบท
ชุมชนไดจ้ ริง ดงั น้นั เพื่อใหก้ ลุ่มสตรีไดน้ าความรู้ไปพฒั นาอาชีพและส่งเสริมการมี
รายได้ให้กับครอบครัว กศน.ตาบลแป-ระ จึงได้ส่งเสริมการเรี ยนรู้
คณะผจู้ ดั ทา การศึกษาต่อเนื่องการทาโรตีกรอบจ๋ิว ซ่ึงจะเป็ นประโยชน์ในการพฒั นา
อาชีพในชุมชนต่อไปได้

หลกั สูตรการทาโรตีกรอบ ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
2.เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั 1. ช่องทางการ
ขนมโรตีกรอบ ประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพ

3. ข้นั ตอนฝึก ทกั ษะการประกอบอาชีพ
ทกั ษะขนมโรตี
ทาขนมโรตีกรอบขาย
กรอบ อาชีพอิสระเงินลา้ น

4. แนวทางในการ 5. การคานวณราคา น่าลอง
เลือกบรรจุภณั ฑ์ การขาย/การ
ใหบ้ ริการ

6. สรุปผลการเรียนรู้

2.ความรู้เบือ้ งต้น 3. ข้นั ตอนฝึกทกั ษะ
เกย่ี วกบั ขนมโรตีกรอบ ขนมโรตีกรอบ

สูตรวธิ ีการทาโรตี Crispy Roti
พร้อมคาแนะนาในการ Recipe

ขายโรตีกรอบ วธิ ีทา โรตกี รอบ

โรตีกรอบ

4. แนวทางในการเลือก 5. การคานวณราคา
บรรจุภณั ฑ์ การขาย/การใหบ้ ริการ

ปัจจยั ในการเลือกบรรจุ มินิโรตีกรอบ ทาง่ายกาไรดี
ภณั ฑ์ พร้อมคานวณตน้ ทุน

การขายการตลาด

การขายออนไลน์

6. สรุปผลการเรียนรู้

ส่ือเรียนรู้เพม่ิ เตมิ : การทาโรตกี รอบ
สูตรต่างๆ

รวบรวมสูตรการทาโรตีกรอบ สูตรการทาโรตกี รอบ

โรตกี รอบ มนิ ิโรตกี รอบ
โรตกี รอบเงนิ ล้าน
โรตกี ร๊อบ กรอบ
โรตกี รอบ แป้งเป็ นช้ัน แบ่งปันสูตร “โรตีกรอบ”

คณะผจู้ ดั ทำส่อื เวปไซด์ กศน.ตาบลแป-ระ
เฟสบุ๊ค กศน.ตาบลแป-ระ
นางสาวลดาวลั ย์ ชาชะ ครู กศน.ตาบลแป-ระ เพจ OOCC กศน..อาเภอท่าแพ
นางสาวเกสนี บูเกม็ วทิ ยากร

นางมยั มูนะห์ หะยเี หยบ็ ครูอาสาสมคั ร กศน.


Click to View FlipBook Version