The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4.-Dokumen-Penjajaran-Kurikulum-2.0-KSSR-Semakan-2017-Pendidikan-Seni-Visual-Tahun-4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by herizue, 2021-03-16 10:51:49

4.-Dokumen-Penjajaran-Kurikulum-2.0-KSSR-Semakan-2017-Pendidikan-Seni-Visual-Tahun-4

4.-Dokumen-Penjajaran-Kurikulum-2.0-KSSR-Semakan-2017-Pendidikan-Seni-Visual-Tahun-4

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 4

EDISI 2

1KATA PENGANTAR kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
dengan pengumuman pembukaan semula asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun Timbalan Pengarah Kanan
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan Kementerian Pendidikan Malaysia
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlahDokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1. Menggambar 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
i. Catan
ii. Mozek 1.1.1 Mengenal pasti dan 3.1.1 Menghasilkan karya 5.1.1 Merancang persediaan
iii. Poster
membanding beza kreatif dalam Bidang pameran seni visual
iv. Cetakan
bahasa seni visual Menggambar dalam kumpulan

yang ada pada karya berdasarkan: meliputi:

dalam Bidang

Menggambar: (i) penentuan tema dan (i) penentuan lokasi

tajuk melalui sumber pameran

(i) catan idea.

(ii) pengumpulan karya

(ii) mozek (ii) perkembangan idea

melalui pengolahan (iii) penghasilan kapsyen

(iii) poster komposisi, kadar
banding, perspektif
(iv) penentuan susun

(iv) cetakan dan reka letak atur karya
berpandukan kajian

2.1 Kemahiran Seni Visual lakaran. (v) promosi pameran

2.1.1 Mengaplikasikan (iii) penetapan jenis 5.1.2 Menjalankan proses
bahasa seni visual pada persediaan pameran
karya catan dalam media dan teknik seni visual berdasarkan
Bidang Menggambar yang sesuai perancangan.
melalui penerokaan: berdasarkan
perkembangan idea.

(i) media dan teknik (iv) disiplin pengkaryaan 5.1.3 Menceritakan karya
basah atas basah. dan nilai murni. sendiri dan memberi
pandangan karya rakan

(ii) proses pengkaryaan. semasa pameran.

(v) kemasan akhir.

5.1.4 Memastikan karya dan

alat pameran selamat

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1.2 Mengaplikasikan 4.1 Penghayatan Karya Seni dan terpelihara semasa
bahasa seni visual pada Visual pameran dijalankan.
karya mozek dalam 4.1.1 Mempamerkan karya
Bidang Menggambar yang dihasilkan. 5.1.5 Menyusun bahan dan
melalui penerokaan: alatan pameran seni
4.1.2 Membuat penyataan serta memastikan ruang
(i) media dan teknik lisan secara kritis karya pameran bersih selepas
susunan bahan. sendiri dan rakan pameran dilaksanakan.
berpandukan bahasa
(ii) proses pengkaryaan. seni visual, teknik dan
proses serta
2.1.3 Mengaplikasikan menghubungkaitkan seni
bahasa seni visual pada dengan kehidupan
karya poster dalam seharian.
Bidang Menggambar
melalui penerokaan:

(i) media dan teknik
menggunakan
gabungan
lukisan dan montaj.

(ii) proses pengkaryaan.

2.1.4 Mengaplikasikan
bahasa seni visual pada
karya cetakan dalam
Bidang Menggambar
melalui penerokaan:

(i) media dan teknik

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
kolograf.

(ii) proses pengkaryaan.

2. Membuat Corak 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya

dan Rekaan 1.1.2 Mengenal pasti dan 3.1.2 Menghasilkan corak 5.1.1 Merancang persediaan

membanding beza kreatif dalam Bidang pameran seni visual

i. Pualaman bahasa seni visual Membuat Corak dan dalam kumpulan

yang ada pada karya Rekaan berdasarkan: meliputi:

ii. Stensilan dalam Bidang

Membuat Corak dan (i) penentuan tema dan (i) penentuan lokasi

Rekaan: tajuk melalui pameran

sumber idea.

(i) pualaman (ii) pengumpulan karya

(ii) perkembangan idea

(ii) stensilan melalui pengolahan (iii) penghasilan kapsyen

motif dan struktur

2.1 Kemahiran Seni Visual susunan motif (iv) penentuan susun

2.1.5 Mengaplikasikan melalui kajian atur karya

bahasa seni visual pada lakaran.

karya pualaman dalam (v) promosi pameran

Bidang Membuat Corak (iii) penetapan jenis 5.1.2 Menjalankan proses
dan Rekaan melalui media dan teknik

penerokaan: yang sesuai persediaan pameran

berdasarkan seni visual berdasarkan

(i) media dan teknik perkembangan perancangan.

pualaman. idea.

5.1.3 Menceritakan karya

(ii) proses (iv) disiplin pengkaryaan sendiri dan memberi

pengkaryaan. pandangan karya rakan

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
dan nilai murni.
(iii) idea rekaan produk semasa pameran.
berfungsi (v) kemasan akhir.
5.1.4 Memastikan karya dan
2.1.6 Mengaplikasikan 3.1.3 Menghasilkan produk alat pameran selamat
bahasa seni visual pada rekaan kreatif dalam dan terpelihara semasa
karya stensilan dalam Bidang Membuat Corak pameran dijalankan.
Bidang Membuat Corak dan Rekaan
dan Rekaan melalui menggunakan corak 5.1.5 Menyusun bahan dan
penerokaan: yang telah dihasilkan alatan pameran seni
berdasarkan: serta memastikan ruang
(i) media dan teknik pameran bersih selepas
stensilan. pameran dilaksanakan.

(ii) proses pengkaryaan. (i) penentuan tema

(iii) idea rekaan produk dan tajuk melalui
berfungsi sumber idea.

(ii) perkembangan
Idea reka bentuk.

(iii) penetapan jenis
Media dan teknik
yang sesuai

berdasarkan reka
bentuk.

(iv) disiplin pengkaryaan
dan nilai murni.

(v) kemasan akhir.

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.1 Penghayatan Karya Seni
Visual
4.1.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.

4.1.2 Membuat penyataan
lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan
seni dengan kehidupan
seharian.

3. Membentuk dan 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
3.1.4 Menghasilkan produk 5.1.1 Merancang persediaan
Membuat Binaan 1.1.3 Mengenal pasti dan kreatif dalam Bidang pameran seni visual
Membentuk dan dalam kumpulan
membanding beza Membuat Binaan meliputi:
berdasarkan:
i. Arca bahasa seni visual (i) penentuan lokasi
(i) penentuan tema pameran
yang ada pada karya dan tajuk melalui
sumber idea. (ii) pengumpulan karya
ii. Diorama dalam Bidang
(ii) penentuan fungs (iii) penghasilan kapsyen
Membentuk dan dan rekaan melalui
sumber idea. (iv) penentuan susun
Membuat Binaan: atur karya
5
(i) arca

(ii) diorama

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) perkembangan idea (v) promosi pameran

2.1.7 Mengaplikasikan reka bentuk dengan 5.1.2 Menjalankan proses
menekankan aspek persediaan pameran
bahasa seni visual pada keselamatan dalam seni visual berdasarkan
penghasilan. perancangan.
karya arca dalam
Bidang Membentuk dan 5.1.3 Menceritakan karya
Membuat Binaan sendiri dan memberi
pandangan karya rakan
melalui penerokaan: (iv) penetapan jenis semasa pameran.

(i) media dan teknik media dan teknik 5.1.4 Memastikan karya dan
asemblaj. yang sesuai alat pameran selamat
berdasarkan reka dan terpelihara semasa
(ii) proses pengkaryaan. bentuk yang kukuh, pameran dijalankan.
tahan, kuat dan
selamat. 5.1.5 Menyusun bahan dan
alatan pameran seni
2.1.8 Mengaplikasikan (iv) disiplin pengkaryaan serta memastikan ruang
dan nilai murni. pameran bersih selepas
bahasa seni visual pada pameran dilaksanakan.

karya diorama dalam
Bidang Membentuk dan

Membuat Binaan (v) kemasan akhir.

melalui penerokaan:

(i) media dan teknik 4.1 Penghayatan Karya Seni
Visual

binaan. 4.1.1 Mempamerkan karya

yang dihasilkan.

(ii) proses pengkaryaan.

4.1.2 Membuat penyataan

lisan secara kritis karya

sendiri dan rakan

berpandukan bahasa

seni visual, teknik dan

proses serta

menghubungkaitkan

6

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

seni dengan kehidupan
seharian.

4. Mengenal Kraf 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
Tradisional 1.1.4 Mengenal pasti dan 3.1.5 Menghasilkan kraf 5.1.1 Merancang persediaan
membanding beza kreatif dalam Bidang pameran seni visual
i. Ukiran bahasa seni visual Mengenal Kraf dalam kumpulan
yang ada pada karya Tradisional meliputi:
ii. Alat Domestik dalam Bidang berdasarkan:
Mengenal Kraf (i) penentuan lokasi
Tradisional: (i) penentuan tema pameran
dan tajuk melalui
(i) ukiran sumber idea. (ii) pengumpulan karya

(ii) alat domestik (ii) perkembangan idea (iii) penghasilan kapsyen

2.1 Kemahiran Seni Visual reka bentuk dengan (iv) penentuan susun
2.1.9 Mengaplikasikan menekankan identiti atur karya
bahasa seni visual kebangsaan.
pada karya ukiran
dalam Bidang (iii) penetapan jenis (v) promosi pameran
Mengenal Kraf media dan teknik
Tradisional yang sesuai 5.1.2 Menjalankan proses
melalui penerokaan: berdasarkan persediaan pameran
penghasilan kraf seni visual berdasarkan
(i) media dan teknik secara tradisional perancangan.
ukiran bunga atau media gantian.
timbul. 5.1.3 Menceritakan karya
(iv) disiplin pengkaryaan sendiri dan memberi
(ii) proses dan nilai murni. pandangan karya rakan
semasa pameran.

7

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Bidang / Aktiviti

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

pengkaryaan. 5.1.4 Memastikan karya dan
alat pameran selamat
(v) kemasan akhir. dan terpelihara semasa
pameran dijalankan.
2.1.10 Mengaplikasikan
5.1.5 Menyusun bahan dan
bahasa seni visual 4.1 Penghayatan Karya Seni alatan pameran seni
serta memastikan ruang
pada karya alat Visual pameran bersih selepas
4.1.1 Mempamerkan karya pameran dilaksanakan.
domestik dalam Bidang
Mengenal Kraf yang dihasilkan.
Tradisional melalui

penerokaan: 4.1.2 Membuat penyataan

lisan secara kritis karya

(i) media dan teknik sendiri dan rakan

papier mache. berpandukan bahasa

seni visual, teknik dan

(ii) proses proses serta

pengkaryaan. menghubungkaitkan

seni dengan kehidupan

seharian.

8Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 4

9


Click to View FlipBook Version