The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SK Sultan Yussuf Sys, 2021-09-28 04:22:12

Perancangan Strategik Sekolah

Perancangan Strategik 2020-2024

Keywords: Perancangan Strategik

PERANCANGAN
STRATEGIK

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN
YUSSUF

“SYS SIT OPTIMUM”

We Care, We Educate, We Deliver

Amanat Pengarah Pendidikan Negeri Perak 3
Kata Pengantar Guru Besar 4
Visi dan Misi 5
Moto : We Deliver 6
Isu-isu Strategik 7
Kerangka Perancangan Strategik JPN Perak 2020-2024 8
Nilai Teras Utama Perancangan Strategik JPN Perak 2020-2024 9

Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Sultan Yussuf 2020-2024: 10-11
Sasaran Utama Kluster 1 2-14
Sasaran Utama Kluster 2 15
Sasaran Utama Kluster 3 16
Sasaran Utama Kluster 4 17-18
Sasaran Utama Kluster 5 19
Carta Perbatuan Utama Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Sultan Yussuf 2020-2024 20
Tindakan Pengurusan 21
Task Force Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Sultan Yussuf 2020-2024 22
Urus Setia Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Sultan Yussuf 2020-2024

3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, 4

Segala puji kehadrat Ilahi atas berkat dan limpah kurnia-Nya. YUSRI BIN ZAINOL ABIDIN
Sekolah Kebangsaan Sultan Yussuf, Perak sangat komited dengan dasar dan hala tuju yang digariskan oleh GURU BESAR SK SULTAN YUSSUF
Perancangan Strategik Kinta Selatan 2020-2024 dan kami yakin dapat direalisasikan dengan jayanya. Adalah
menjadi hasrat dan keutamaan kami untuk merealisasikan visi dan misi SK Sultan Yussuf sebagai pemacu dan “SYS SIT OPTIMUM”
peneraju pendidikan di sekolah ini. Sehubungan itu, Perancangan Strategik SK Sultan Yussuf akan menjadi garis We Care, We Educate, We Deliver
panduan kerja buat dan tindakan malah menjadi rujukan utama kepada sekolah ini.

Perancangan Strategik ini dibina adalah berdasarkan arah kepada haja tuju yang digariskan oleh
PelanPembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan TS25 yang merangkumi aspek Penguruskan
Pentadbiran,Pengurusan Kepimpinan Organisasi, Pengurusan Kokurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pengurusan
Kokurikulum. Pengurusan Kewangan, Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pengurusan dan
Pembangunan Sumber Manusia dan Pengurusan Perhubungan Luar.

Dokumen Perancangan Strategik Sekolah ini berteraskan lima kluster utama iaitu Profesionalisme Guru Dan
Kepemimpian Pendidikan , Kualiti Bakat Dan Kemenjadian Murid, Jaringan Dan Jalinan, Penyelidikan Dan Inovasi
serta Tadbir Urus Dan Sokongan Profesional. Terdapat 5 nilai teras utama iaitu Berilmu Dan Beramal, Beriltizam,
Bekerjasama, Berintegriti Dan Berakauntabiliti serta Bersyukur sebagai teras dalam membina negara bangsa dan
pembangunan modal insan dengan akhlak terpuji dan nilai-nilai murni.

Adalah menjadi harapan sekolah ini sokongan daripada semua perigkat iaitu Guru, Staf Sokongan, Pekerja Swasta,
Pemegang Taruh, PIBG, Ibubapa, Alumni, Masyarakat, Agensi-Agensi Kerajaan dan Swasta akan menyumbang
kepada pencapaian aspirasi tersebut seiring dengan KPM Melangkah Ke Hadapan. Sungguhpun demikian, usaha
yang berterusan haruslah dilakukan untuk menambahbaik berdasarkan kajian semula yang bersesuaian
dengan keperluan dan cabaran baharu pada masa hadapan.

Justeru itu, semua warga sekolah harus bergerak kehadapan dan berganding bahu mewujudkan satu budaya
organisasi yang cemerlang melalui Perancangan Strategik ini. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat dapat
memainkan peranan positif , kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang bagi
menjayakan visi dan misi KPM, JPN dan PPD Kinta Selatan selaras dengan motto sekolah “SYS SIT OPTIMUM” SYS
Sentiasa Terbaik

5

6

Moto "WE DELIVER" - Melambangkan warga JPN Perak, PPD dan sekolah sebagai satu organisasi kebersamaan yang kukuh, mantap dan
sentiasa bersedia dalam menyampaikan ilmu, maklumat, pengetahuan dan nilai murni. JPN Perak komited dalam melahirkan modal insan,
mewujudkan pendidikan berkualiti, sekolah unggul, murid holistik.

WARNA MERAH WARNA PUTIH, KUNING DAN HITAM WARNA BIRU Melambangkan kesepaduan
Melambangkan keberanian dalam memacu Melambangkan warna bendera Negeri dan kebersamaan warga pendidik dalam
sistem pendidikan Negeri Perak untuk Perak. Moto ini melambangkan aku janji merealisasikan sistem pendidikan abad ke-
terus ke puncak kecemerlangan serta TOV warga pendidik untuk memberi 21 dan sasaran yang perlu dicapai.
yang perkhidmatan terbaik ke arah
memerlukan penambahbaikan dan kecemerlangan pendidikan Negeri Perak.
peningkatan.
LOGO PENA
Melambangkan hala tuju organisasi
Jabatan Pendidikan Negeri Perak selari
dengan Visi dan Misi KPM.

7

ISU STRATEGIK

8

9

KLUSTER 1

PROFESIONALISMA GURU
DAN KEPIMPINAN
PENDIDIKAN

KLUSTER 1 : PENGURUS : 10
GURU BESAR
PROFESIONALISME GURU En Yusri Bin Zainol Abidin ISU SEMASA :
DAN KEPEMIMPINAN 1. Profesionalisme guru masih belum
PENDIDIKAN PEGAWAI MEJA :
PK PENTADBIRAN diperkasa sepenuhnya.
OBJEKTIF STRATEGIK : PK PENDIDIKAN KHAS 2. Kemahiran pemimpin pendidikan menggunakan alat
Meningkatkan Kualiti Guru
dan Kepemimpinan pengurusan untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah
Pendidikan masih diperingkat sederhana.

MATLAMAT STRATEGIK:
1. Memantapkan Kualiti Guru.
2. Memantapkan Kualiti Kepimpinan Pendidikan.
3. Memantapkan Sistem Penyampaian Pentaksiran Berasaskan

Sekolah (PBS).
4. Memperkasa Kompetensi Pemimpin Pendidikan.

BIL MATLAMAT PETUNJUK PRESTASI UTAMA TAHUN SASARAN PENERAJU
2021 2022 2023 PELAKSANA
STRATEGIK 2020 2024 PK Pentadbiran
234
Bilangan calon yang diberi bimbingan untuk menjadi 1 5 Semua PK
K1 K2 K3 K4 K5
Guru Rujukan Sekolah A:0 A:0 A:1 A:2 A:3 PK Pentadbiran

1 MEMANTAPKAN Bilangan guru mendapat pengiktirafan 5 6 10 15 20
KUALITI GURU di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan

Bilangan guru yang menggunakan pelantar

pembelajaran digital

2 MEMANTAPKAN Bilangan calon yang dibimbing untuk menjadi 1 1 2 2 3 PK Pentadbiran
KUALITI KEPIMPINAN Penolong Kanan / Guru Besar
PENDIDIKAN

11

KLUSTER 1 : PENGURUS : ISU SEMASA :
1. Profesionalisme guru masih belum
PROFESIONALISME GURU GURU BESAR
DAN KEPEMIMPINAN En Yusri Bin Zainol Abidin diperkasa sepenuhnya.
PENDIDIKAN 2. Kemahiran pemimpin pendidikan menggunakan alat

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : pengurusan untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah
Meningkatkan Kualiti Guru PK PENTADBIRAN masih diperingkat sederhana.
dan Kepemimpinan PK PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan MATLAMAT STRATEGIK:
1. Memantapkan Kualiti Guru.
2. Memantapkan Kualiti Kepimpinan Pendidikan.
3. Memantapkan Sistem Penyampaian Pentaksiran Berasaskan

Sekolah (PBS).
4. Memperkasa Kompetensi Pemimpin Pendidikan.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA TAHUN SASARAN PENERAJU
2020 2021 2022 2023 2024 PELAKSANA

MEMPERKASA Bilangan Middle Leader Team (MLT) baharu PK Pentadbiran

3 KOMPETENSI yang dilatih dan dibimbing sebagai pelapis dan 1 2 3 4 5 PK Pendidikan

KEPIMPINAN SEKOLAH meningkatkan kualiti pengurusan dan kepimpinan Khas

MEMANTAPKAN

SISTEM PENYAMPAIAN PK Pentadbiran
100% PK Pendidikan
4 PENTAKSIRAN Peratus tahap kepuasan ibu bapa 60% 70% 80% 90%
Khas
BERASASKAN

SEKOLAH (PBS)

KLUSTER 2

KUALITI BAKAT
DAN KEMENJADIAN

MURID

12

KLUSTER 2 : PENGURUS : ISU SEMASA :
1. Kemenjadian, potensi dan bakat murid masih belum
KUALITI BAKAT DAN GURU BESAR
KEMENJADIAN MURID En Yusri Bin Zainol Abidin dibangun secara optimum.
2. Murid masih kurang pendedahan terhadap kepentingan
OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA :
Menjana murid yang berdaya PK HAL EHWAL MURID memantapkan kemahiran insaniah.
saing dan berkemahiran di 3. Pembangunan nilai dan membetulkan sahsiah murid masih belum
peringkat global
cemerlang.

MATLAMAT STRATEGIK:
1. Meningkatkan potensi pembangunan bakat murid.
2. Meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum.
3. Membudayakan nilai dalam kalangan murid.
4. Meningkatkan akauntabiliti terhadap pembelajaran murid.
5. Memantapkan kebolehpasaran murid.
6. Membangunkan sahsiah murid.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN 2024 PENERAJU
Bilangan murid dalam kepimpinan organisasi 60 2021 2022 2023 80 PELAKSANA
MENINGKATKAN POTENSI sekolah PK Hal Ehwal
1 PEMBANGUNAN BAKAT 2 65 70 75 Murid
Bilangan ikon kepimpinan murid
MURID 3456 PK Hal Ehwal
Murid

2 MENINGKATKAN PELIBATAN Bilangan pelibatan murid S: 2 S: 4 S: 6 S: 8 S: 10 PK Kokurikulum
MURID DALAM AKTIVITI S: Aktiviti Sukan K: 10 K:15 K: 20 K: 25 K: 30
KOKURIKULUM K: Aktiviti Kokurikulum

13

KLUSTER 2 : PENGURUS : ISU SEMASA :
1. Kemenjadian, potensi dan bakat murid masih belum
KUALITI BAKAT DAN GURU BESAR
KEMENJADIAN MURID En Yusri Bin Zainol Abidin dibangun secara optimum.
2. Murid masih kurang pendedahan terhadap kepentingan

memantapkan kemahiran insaniah.
3. Pembangunan nilai dan membetulkan sahsiah murid masih
belum

cemerlang.

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : MATLAMAT STRATEGIK:
Menjana murid yang berdaya PK HAL EHWAL MURID 1. Meningkatkan potensi pembangunan bakat murid.
saing dan berkemahiran di PK PENTADBIRAN 2. Meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum.
peringkat global PK PENDIDIKAN KHAS 3. Membudayakan nilai dalam kalangan murid.
4. Meningkatkan akauntabiliti terhadap pembelajaran murid.
5. Memantapkan kebolehpasaran murid.
6. Membangunkan sahsiah murid.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN 2024 PENERAJU /
10 2021 2022 2023 50 PELAKSANA
3 MEMBUDAYAKAN NILAI Bilangan murid dalam kepimpinan organisasi 2 6
DALAM KALANGAN MURID sekolah 70% 20 30 40 90% PK Hal Ehwal
345 Murid
4 MENINGKATKAN Bilangan ikon kepimpinan murid 72% 75% 80% 85% 82%
AKAUNTABILITI TERHADAP PK Hal Ehwal
Peratus murid Menguasai Tahap Minimum 75% 78% 80% Murid
PEMBELAJARAN MURID (MTM) PK Pentadbiran
PK Pendidikan
Peratus murid menguasai minima Tahap Khas
Penguasaan (TP) TP3 bagi literasi dan
numerasi murid Tahun 3 PK Pentadbiran
PK Pendidikan
Khas

14

KLUSTER 2 : PENGURUS : ISU SEMASA :
1. Kemenjadian, potensi dan bakat murid masih belum
KUALITI BAKAT DAN GURU BESAR
KEMENJADIAN MURID En Yusri Bin Zainol Abidin dibangun secara optimum.
2. Murid masih kurang pendedahan terhadap kepentingan

memantapkan kemahiran insaniah.
3. Pembangunan nilai dan membetulkan sahsiah murid masih

belum cemerlang.

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : MATLAMAT STRATEGIK:
Menjana murid yang berdaya PK HAL EHWAL MURID 1. Meningkatkan potensi pembangunan bakat murid.
saing dan berkemahiran di PK PENTADBIRAN 2. Meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti kokurikulum.
peringkat global PK PENDIDIKAN KHAS 3. Membudayakan nilai dalam kalangan murid.
4. Meningkatkan akauntabiliti terhadap pembelajaran murid.
5. Memantapkan kebolehpasaran murid.
6. Membangunkan sahsiah murid.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN 2024 PENERAJU /
1% 2021 2022 2023 5% PELAKSANA
5 MEMANTAPKAN Peratus murid menyertai aktiviti STEM 2 2% 3% 4% 6
KEBOLEHPASARAN MURID peringkat daerah / negeri 1 5 PK Pentadbiran
Bilangan ikon kepimpinan murid 89% 345 95% PK Pendidikan
6 MEMBANGUNKAN SAHSIAH Bilangan Program Pembangunan Sahsiah 234 Khas
MURID
Peningkatan peratus kehadiran murid 92% 93% 94% PK Hal Ehwal
Murid
PK Hal Ehwal
Murid

PK Pentadbiran
PK Pendidikan
Khas

KLUSTER 3

JARINGAN
DAN JALINAN

15

KLUSTER 3 : PENGURUS : ISU SEMASA :
JARINGAN DAN JALINAN
GURU BESAR 1. Perkongsian kepakaran ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah
En Yusri Bin Zainol Abidin
yang masih rendah.

2. Pihak korporat dan seKtor swasta belum terlibat secara meluas.

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : MATLAMAT STRATEGIK:
PK KOKURIKULUM
Memantapkan perkongsian AJK : 1. Meningkatkan potensi pembangunan bakat murid.
pintar dengan pemegang taruh 2. Mendaptkan khidmat pelbagai kepakaran luar.
PENYELARAS-PENYELARAS UNIT
KOKURIKULUM 3. Memantapkan khidmat sokongan luar bagi kemenjadian murid.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN PENERAJU /
1 2021 2022 2023 2024 PELAKSANA
1 MEMPELBAGAIKAN Bilangan program yang dilaksanakan
SUMBER KEWANGAN berdasarkan sumbangan diterima 234 5 PK Kokurikulum

MENDAPATKAN Bilangan khidmat kepakaran luar 1 2 3 4 5 PK Kokurikulum
2 KHIDMAT PELBAGAI meningkat

KEPAKARAN LUAR

MEMANTAPKAN Bilangan aktiviti yang ditaja oleh agensi
KHIDMAT SOKONGAN luar meningkat
3 LUAR UNTUK 1 1 2 3 4 PK Kokurikulum

KEMENJADIAN MURID

KLUSTER 4

PENYELIDIKAN
DAN INOVASI

KLUSTER 4 : PENGURUS : 16

PENYELIDIKAN DAN GURU BESAR ISU SEMASA :
INOVASI En Yusri Bin Zainol Abidin 1. Amalan penyelesaian masalah pendidikan melalui penyelidikan

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA: dan inovasi masih rendah.
2. Bakat warga pendidikan di sekolah dalam penulisan kreatif tidak
Membudayakan PK PENTADBIRAN
penyelidikan dan inovasi PK PENDIDIKAN KHAS dimanfaatkan untuk kecemerlangan pendidikan.

AJK: MATLAMAT STRATEGIK:

SU KURIKULUM 1. Meningkatkan pelibatan warga pendidikan di sekolah dalam
KETUA-KETUA PANITIA penyelidikan, penulisan, inovasi dan perkongsian amalan terbaik.

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN 2024 PENERAJU /
1 2021 2022 2023 5 PELAKSANA
MENINGKATKAN Bilangan penyelidikan guru dan AKP
1G1M 234 4G4M PK Pentadbiran
PENYERTAAN WARGA 1 5 PK Pendidikan
PENDIDIKAN DALAM 2G2M 2G2M 3G3M Khas
1 PENYELIDIKAN, Bilangan penulisan kreatif guru dan
murid 234 PK Pentadbiran
PENULISAN, INOVASI PK Pendidikan
DAN AMALAN Khas
TERTBAIK
Bilangan penyertaan inovasi PK Pentadbiran
PK Pendidikan
Khas

KLUSTER 5

TADBIR URUS DAN
SOKONGAN PROFESIONAL

KLUSTER 5 : PENGURUS : 17

TADBIR URUS DAN GURU BESAR ISU SEMASA :
SOKONGAN PROFESIONAL En Yusri Bin Zainol Abidin 1. Kelemahan dalam pematuhan standard dalam pengurusan masih

berlaku di kalangan SLT dan perlu diatasi.
2. Budaya kerja berprestasi tinggi serta iklim organisasi yang

menggalakkan masih ditahap sederhana.

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : MATLAMAT STRATEGIK :
PK PENTADBIRAN
Membudayakan penyelidikan 1. Membudayakan akan pengurusan ilmu (knowledge management)
dan inovasi PK PENDIDIKAN KHAS dalam kalangan SLT dan MLT

AJK 2. Mengekalkan budaya kerja cemerlang yang telus dan berintegriti dalam
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING pengurusan kritikal.
SU LADAP
SU HEM 3. Memperkasakan sekolah
4. Mewujudkan Organisasi Bebas Tekanan (Stress Free Organisation)

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA TAHUN SASARAN PENERAJU /
2020 2021 2022 2023 2024 PELAKSANA
MEMBUDAYAKAN Bilangan % guru yang memenuhi bilangan
PENGURUSAN ILMU lima hari latihan setahun dalam perkhidmatan PK Pentadbiran
1 (KNOWLEDGE
MANAGEMANT) DALAM 100% 100% 100% 100% 100% PK Pendidikan
KALANGAN GURU Khas
MENGEKALKAN BUDAYA
KERJA CEMERLANG YANG Pematuhan terhadap Standard Operating PK Pentadbiran
2 TELUS DAN BERINTEGRITI Procedure (SOP) dan peraturan yang sedang 100% 100% 100% 100% 100% PK Pendidikan
DALAM PENGURUSAN berkuatkuasa berkaitan dengan pengurusan
KRITIKAL kritikal. Khas

KLUSTER 5 : PENGURUS : 18

TADBIR URUS DAN GURU BESAR ISU SEMASA :
1. Kelemahan dalam pematuhan standard dalam pengurusan masih
SOKONGAN PROFESIONAL En Yusri Bin Zainol Abidin
berlaku di kalangan SLT dan perlu diatasi.
2. Budaya kerja berprestasi tinggi serta iklim organisasi yang

menggalakkan masih ditahap sederhana.

OBJEKTIF STRATEGIK : PEGAWAI MEJA : MATLAMAT STRATEGIK:
PK PENTADBIRAN
Membudayakan penyelidikan PK PENDIDIKAN KHAS 1. Membudayakan akan pengurusan ilmu (knowledge management) dalam
dan inovasi kalangan SLT dan MLT
AJK
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING 2. Mengekalkan budaya kerja cemerlang yang telus dan berintegriti dalam
SU LADAP pengurusan kritikal.
SU HEM
3. Memperkasakan sekolah
4. Mewujudkan Organisasi Bebas Tekanan (Stress Free Organisation)

BIL MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA 2020 TAHUN SASARAN 2024 PENERAJU /
90 2021 2022 2023 94 PELAKSANA
MEMPERKASA SEKOLAH Purata Skor SKPMg2 (Fasa 3)
3 KEBANGSAAN SULTAN 91 92 93 PK Pentadbiran
PK Pendidikan
YUSSUF Khas

MEMBUDAYAKAN

4 “ORGANISASI BEBAS Pengurangan skor bebas tekanan di 1 0 0 0 0 PK Hal Ehwal
TEKANAN” (STRESS FREE organisasi Murid

ORANISATION)

CARTA PERBATUAN UTAMA

2020 2021 2022 2023 19

27

2024

OGO /DIS - Laporan Status APL/OGO /DIS - Laporan APL/OGO /DIS - Laporan APL/OGO /DIS - Laporan APL/OGO /DIS - Laporan
Pencapaian Status Pencapaian Status Pencapaian Status Pencapaian Status Pencapaian
JUN - Penilaian Semula PS JUN - Penilaian Semula PS JUN - Penilaian Semula PS JUN - Penilaian Semula PS

JANGKA JUN DIS MAC
PENDEK o Soal selidik kepuasan ibu bapa o MTM PAT - XX.XX%
o Menguasai 3M di Tahun 3 –
terhadap pelaksanaan PBS &
Soal selidik Kesejahteraan XX.XX%
Psikologi Warga Sekolah o Kedudukan MSSD – X Teratas
dilancarkan o Purata Skor SKPMg2 – XX.XX%

JANGKA DIS MAC
SEDERHANA o MTM PAT - XX.XX%
o Menguasai 3M di Tahun 3 – XX.XX%
o Kedudukan MSSD – X Teratas
o Purata Skor SKPMg2 – XX.XX%

JANGKA DIS MAC
PANJANG
o MTM PAT - XX.XX%
o Menguasai 3M di Tahun 3 –

XX.XX%
o Kedudukan MSSD – X Teratas
o Purata Skor SKPMg2 – XX.XX%

TINDAKAN PENGURUSAN

20

1. Merancang Tadbir Urus PS 2020-2024 PENGURUSAN TERTINGGI
2. Menubuhkan Struktur Pasukan Penyampaian SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN YUSSUF

Inisiatif GURU BESAR
3. Menubuhkan JK Pengurusan Risiko Inisiatif
PK PK HEM PK PK PENDIDIKAN
Berimpak Tinggi PENTADBIRAN
4. Menetapkan Sektor Perancangan sebagai KOKURIKULUM KHAS

Urus Setia Pemantauan Pelaksanaan PS SK PASUKAN PENYAMPAIAN INISIATIF
Sultan Yussuf 2020-2024
PENGURUS PROFRAM (PM)
o Menyediakan terma rujukan
pemantauan pelaksanaan PS SK SU KURIKULUM SU HAL EHWAL MURID SU KOKURIKULUM
Sultan Yussuf 2020-2024 PM PM PM

o Melaporkan Kemajuan PS tiga kali KLUSTER 1, 4 & 5 KLUSTER 2 KLUSTER 3
setahun (April/ Ogos/ Disember)

o Membuat penilaian semula dan
semakan KPI pada Jun setiap tahun

PENERAJU KLUSTER Bilangan WSL dan OIC boleh ditetapkan mengikut keperluan diperingkat
Penolong Kanan Pentadbiran kluster masing-masing
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Kluster 1 Penolong Kanan Kokurikulum WSL : Work Stream Leader OIC : Officer In Charge
Kluster 2 Penolong Kanan Pentadbiran
Kluster 3 Penolong Kanan Pentadbiran
Kluster 4
Kluster 5

TASK FORCE PERANCANGAN STRAEGIK 21

PENASIHAT
GURU BESAR
PENGURUS TASK FORCE
PK PENTADBIRAN
PK PENDIDIKAN KHAS
PENOLONG RENGURUS TASK FORCE
PK HAL EHWAL MURID
PK KOKURIKULUM

KLUSTER 1 KLUSTER 2 KLUSTER 3
KETUA KETUA KETUA

PK PENTADBIRAN & PK PENDIDIKAN KHAS PK HAL EHWAL MURID & PK KOKURIKULUM PK KOKURIKULUM

AHLI AHLI AHLI
1. Pn Hazura – SU Kurikulum 1. En Muhammad Shahril – SU HEM 1. En Choong Kim Weng – SU Kokurikulum
2. En Micheal a/l Yardinadan– ICT (Data) 2. En Choong Kim Weng – SU Kokurikulumn 2. Pn Azlin bt Che Om – SU PIBG
3. Pn Zinatul Asiqin bt Che Rais– SU PBD 1 3. En Jamal – Guru Disiplin 3. Cik Mariani bt Mat Jali – Bendahari PIBG
4. Cik Wan Shafawati bt Rosdi – SU PBD 2 4. En Abd Hamid bin Md Nabir – GPM 4. AJK PIBG
5. Semua Ketua Panitia 5. En Shahrazain – SU Sukan

KLUSTER 4 KLUSTER 5
KETUA KETUA

PK PENTADBIRAN PK PENTADBIRAN & PK PENDIDIKAN KHAS

AHLI AHLI
1. Pn Hazura – SU Kurikulum 1. En Choong Kim Weng – SU Kokurikulum
2. Cik Norsamsilawati bt Shamsudin – SU LADAP 2. Cik Norsamsilawati bt Shamsudin – SU LADAP
3. En Micheal a/l Yardinadan – ICT (Data) 3. Pn Rashidah bt Ramli - GBK
4. Semua Ketua Panitia 4. En Mohd Radzi bin Daud - GBK
4. Semua Guru

PELAN TAKTIKAL & OPERASI

TAHUN 2021

PELAN TAKTIKAL

& OPERASI KLUSTER 1

PROFESIONALISMA GURU
DAN KEPIMPINAN
PENDIDIKAN

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 1 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 1. MEMANTAPKAN KUALITI GURU
1. Meningkatkan Profesionalisma Keguruan & Kompetensi Guru

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
PK Pentadbiran 99 orang
1-1 Pedagocical Content Pn Seniyati @ Rahayah bt Kekerapan Tiada guru 1 orang guru dibimbing Bilangan guru
Knowledge (PCK) in Daeng untuk menjadi Guru dibimbing untuk
Action Jan-Dec Rujukan Sekolah menjadi Guru Rujukan
Pn Maszida bt Masri Sekolah
PK Pendidikan Khas

PELAN OPERASI 1-1

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI GURU
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 1-1 Pedagocical Content Knowledge (PCK) in Action
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : Meningkatkan bilangan calon yang memohon sebagai guru cemerlang
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian
Ringkasan Program / Projek
: 73 orang guru arus perdana / 26 orang guru pendidikan khas

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU SU KURIKULUM

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

Guru ICT

1 Mengenalpasti calon berkelayakan mengikut gred
2 Sesi penerangan kriteria Guru Cemerlang
3 Memberi bimbingan PdP secara individu
4 Memberi bimbingan pengurusan dokumen

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 1 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 1. MEMANTAPKAN KUALITI GURU
2. Guru Inovatif Pendidikan

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
Guru Besar 99 orang
2-1 Bimbingan dan En Yusri bin Zainol Abidin Kekerapan Tiada guru 4 orang guru Bilangan guru yang
pementoran melalui menghasilkan kajian dibimbing untuk
Perkongsian Amalan Jan-Dec tindakan dan inovasi menyertai program
Terbaik (PLC) PLC kajian tindakan
dan inovasi

PELAN OPERASI 2-1 : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN

Strategik 2-1 Bimbingan dan pementoran melalui Perkongsian Amalan Terbaik (PLC)
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek : Memantapkan penghasilan dan perkongsian amalan terbaik.
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Tempat PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sasaran
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Januari - November
Sumber
: Sekolah / Atas Talian
Jawatankuasa
: 73 orang guru arus perdana / 26 orang guru pendidikan khas

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU SU PBD

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

Guru ICT

Ringkasan Program / Projek 1 Bimbingan dan pementoran.
2 Melaksanakan Program Amalan Terbaik peringkat sekolah
3 Menghantar penyertaan peringkat daerah, negeri atau mana-mana agensi yang menganjur.

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 1 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 1. MEMANTAPKAN KUALITI GURU
3. Memantapkan pengunaan teknologi pendidikan semasa

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
Pn. Rafqah bt Bahzan 18 orang guru
3-1 Bengkel Pelantar Pn. Suzana bt Idris Kekerapan Tiada rendah tahap Peningkatan bilangan Data penggunaan
Digital & Digital literasi digital guru menggunakan pelantar digital dan
Classroom Jan-Dec pelbagai pelantar kuantiti hasil bahan
digital dalam PdP PdP digital.
3-2 Pengintegrasian Pn. Rafqah bt Bahzan Jan-Dec Tiada SLT dan MLT Meningkatkan Skor kompetensi
Pembelajaran Digital Pn. Suzana bt Idris pengetahuan SLT pembelajaran digital
dan MLT dalam
mengintegrasi
pembelajaran digital

PELAN OPERASI 3-1

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 3-1 Bengkel Pelantar Digital & Digital Classroom
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : Meningkatkan bilangan guru yang menggunakan pelbagai jenis pelantar digital terkini dalam PdP
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt Masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: 73 orang guru arus perdana / 26 orang guru pendidikan khas

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU Guru ICT

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

Ringkasan Program / Projek 1 Mengenalpasti bilangan guru kompetensi ICT rendah dan sederhana
2 Bengkel pelantar digital dalam PdP
3 Menubuh dan memantapkan pasukan digital pembelajaran

PELAN OPERASI 3-2

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 3-2 Pengintegrasian Pembelajaran Digital
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : Meningkatkan tahap kompetensi pentadbir (SLT dan MLT) terhadap Pengintegrasian Pembelajaran Digital
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: 73 orang guru arus perdana / 26 orang guru pendidikan khas

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin
: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU Guru ICT

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

Ringkasan Program / Projek 1 Meningkatkan tahap kompetensi pentadbir (SLT dan MLT) terhadap Pengintegrasian Pembelajaran Digital melalui LADAP

2 Tinjauan tahap kompetensi Pengintegrasian Pembelajaran Digital
3 Menganlisa dan tindak susul dapatan tahap kompetensi Pengintegrasian Pembelajaran Digital
4 Bengkel Pengintegrasian Pembelajaran Digital SLT dan MLT

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 1 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 1. MEMANTAPKAN KUALITI GURU
4. Memantapkan Sistem Penyampaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
Pn Seniyati @ Rahayah bt Ketua Panitia
4-1 Ulasan PBD Berkualiti Daeng Kekerapan Tiada Ketua Panitia 1 kali LADAP PBD Penulisan ulasan
& Konstruktif Pn Maszida bt Masri Tiada Ketua Panitia oleh SISC+ PBD berkualiti
Pn Seniyati @ Rahayah bt Jan - Nov Tiada Semua Guru
4-2 Profesionalisma PBD Daeng Jan - Nov Tiada 2 amalan terbaik PBD Peningkatan amalan
dalam PdP Pn Maszida bt Masri Jan - Nov terbaik PBD
Pn Seniyati @ Rahayah bt Jan - Jun
4-3 Program 4P PBD Daeng 2 kali Penjaminan Tiada aduan ibu bapa
Pn Maszida bt Masri Kualiti berkaitan kualiti
Pn Seniyati @ Rahayah bt pentaksiran
Daeng
4-4 PLC PBD Pn Maszida bt Masri Peningkatan bilangan Laporan PLC setiap

PLC PBD panitia

PELAN OPERASI 4-1 : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN

Strategik 4-1 Penulisan Ulasan PBD Berkualiti & Konstruktif
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek : Guru Berupaya Menulis Ulasan PBD Secara Profesional, Berkualiti dan Konstruktif
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Tempat PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sasaran
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Januari - November
Sumber
: Sekolah / Atas Talian
Jawatankuasa
: 14 Orang Ketua Panitia

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin
: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU Ketua Panitia

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

SU PBD

Ringkasan Program / Projek 1 Bengkel penulisan ulasan PBD asas
2 Bengkel penulisan PBD spesifik

PELAN OPERASI 4-2

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-2 Program Sokongan Profesional PBD Dalam PBD
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : MLT Sebagai Pakar Rujuk Dalam Pelaksanaan PBD
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: 14 Orang Ketua Panitia

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU Ketua Panitia

JWK Pelaksana Guru Mata pelajaran

SU PBD

Ringkasan Program / Projek 1 Bengkel Pengesanan PBD
2 Bengkel Penyelarasan Skor PBD
3 Bengkel Pemantauan Pentadbir-SLT-MLT-Guru

PELAN OPERASI 4-3

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-3 Program 4P PBD
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : MLT Sebagai Pakar Rujuk Dalam Pelaksanaan PBD Berkualiti
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: 14 Orang Ketua Panitia

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU SU PBD

JWK Pelaksana Guru Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

Ringkasan Program / Projek 1 Bengkel Pengesanan PBD
2 Bengkel Penyelarasan Skor PBD
3 Bengkel Pemantauan Pentadbir-SLT-MLT-Guru

PELAN OPERASI 4-4

Strategik : MEMANTAPKAN KUALITI KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-4 PLC Dalam PBD
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : Membina Ekosistem Pembudayaan PLC Dalam PBD Melalui Perkongsian & Inovasi
Tempat
Sasaran : PK Pentadbiran - Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
Kos / Anggaran Perbelanjaan PK Pendidikan Khas - Pn Maszida bt masri
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: 14 Orang Ketua Panitia

: Tiada

: Tidak berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran – Pn Seniyati @ Rahayah bt Daeng
2 PK Pendidikan Khas – Pn Maszida bt Masri

Penyelaras / SU SU PBD

JWK Pelaksana Guru Mata pelajaran

Semua Ketua Panitia

Ringkasan Program / Projek 1 Memberi ruang dan peluang guru berkongsi amalan terbaik dalam PBD
2 Dilaksanakan secara selari dengan amalan terbaik PdPc / PdPR
3 Bengkel Pemantauan Pentadbir-SLT-MLT-Guru
4 Seara atas talian

PELAN TAKTIKAL

& OPERASI KLUSTER 2

Kualiti Bakat
& Kemenjadian Murid

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 1. MENINGKATKAN POTENSI PEMBANGUNAN BAKAT MURID
1. Meningkatkan Potensi Bakat Murid Dalam Kepimpinan Organisasi

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
En Muhammad Zaki bin 83 pengawas Meningkat bilangan Peningkatan kualiti Dijalankan peringkat
1-1 Kursus Kepimpinan Rejab Kekerapan RM300 sekolah pemimpin murid yang kepimpinan sekolah dengan
Murid Pn. Rashidah Bt Ramli PCG 30 pengawas bertanggungjawab, pengawas dan ketua kolaborasi Pegawai
En. Mohd Radzi bin Daud 4-5 Feb PSS berdaya kepimpinan kelas Polis Perhubungan
En. Jamal bin Musa 2021 49 ketua kelas dan berketrampilan Sekolah dan
25 Murid PRS fasilitator jemputan.

PELAN OPERASI 1-1

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 1-1 Kursus Kepimpinan Murid

Tanggungjawab : Meningkat bilangan pemimpin murid yang bertanggungjawab, berdaya kepimpinan dan berketrampilan

Tempoh / Hari PK HEM : En Muhammad Zaki bin Rejab
Tempat
Sasaran : Guru Bimbingan & Kaunseling : Pn Rashidah bt Ramli
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber : En Mohd Radzi bin Daud

Jawatankuasa : Januari - November

: Sekolah / Atas Talian

: 83 pengawas sekolah, 30 pengawas PSS, 49 ketua kelas dan 25 Murid PRS

: RM 300

: PCG Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi En Muhammmad Zaki Bin Rejab PK HEM
: Penyelaras / SU En Mohamad Shahril Bin Ahmad SU HEM

JWK Pelaksana GBK

En Jamal Bin Musa Guru Disiplin

Ringkasan Program / Projek 1 Kursus selama 2 hari melibatkan pemahaman peranan, fungsi dan tanggungjawab. Menghayati Peraturan dan dasar sekolah. Dijalankan
dalam bentuk ceramah dan LDK, mengenalpasti ikon murid sepanjang kursus dijalankan. Penutupan kursus dengan pentauliahan.

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 2. MENINGKATKAN PELIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
1. Meningkatkan Penyertaan Murid Dalam Aktiviti Sukan Dan Permainan Di Peringkat Sekolah, Daerah Dan Negeri

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
En Mohd Rosdi bin Md Murid Tahun 4 Peningkatan % murid 209 orang murid
Program Radzi Kekerapan RM500 dan 5 berbakat dikenalpasti 25 orang
2-1 Pembangunan Bakat En Choong Kim Weng PCG
Apr-Jun Koku Murid Tahun 4 Peningkatan % murid
Sukan & Permainan Penyelaras Sukan & dan 5 cemerlang dalam
Peringkat Sekolah Permainan Apr-Jun RM500 kokurikulum
PCG
Program Peningkatan Koku

2-2 Murid Cemerlang
Dalam Aktiviti

Kokurikulum

PELAN OPERASI 2-1 : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID

Strategik 2-1 Program Pembangunan Sukan dan Permainan Peringkat Sekolah
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek : Meningkatkan bilangan murid yang aktif dalam sukan dan permainan

Tanggungjawab PK Kokurikulum En Mohd Rosdi bin Md Radzi

Tempoh / Hari : SU Kokurikulum En Chhong Kim Weng
Tempat SU Sukan En Shahrazain
Sasaran
Kos / Anggaran Perbelanjaan Penyelaras Sukan dan Perrmainan Semua Guru Penyelaras Sukan dan Permainan
Sumber
: Januari - November
Jawatankuasa
: Sekolah / Atas Talian

: Semua Murid Tahap 2

: RM500

: PCG Kokurikulum dan Peruntukan Khas Sukan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 En Rosdi bin Md Radzi PK Kokurikulum
2 En Choong Kin Weng SU Kokurikulum

Penyelaras / SU Mohd Shahrazain Bin Abd Hamid SU Sukan

JWK Pelaksana Semua Guru Penyelaras Kelab & Permainan

Ringkasan Program / Projek 1 Program pembangunan bakat dilaksanakan setiap kali perjumpaan kokurikulum bulan April hingga Jun dan melalui aktiviti-aktiviti
mencungkil bakat murid.

PELAN OPERASI 2-2 : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
2-2 Program Peningkatan Murid Cemerlang Dalam Aktiviti Kokurikulum
Strategik
Nama Program / Projek : Meningkatkan Bilangan Murid Berpencapaian Cemerlang Dalam Kokurikulum
Objektif Program / Projek
PK Kokurikulum En Mohd Rosdi bin Md Radzi
Tanggungjawab
: SU Kokurikulum En Choong Kin Weng
Tempoh / Hari SU Sukan En Shahrazain
Tempat
Sasaran Penyelaras Sukan dan Perrmainan Semua Guru Penyelaras Sukan dan Permainan
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber : Januari - November

Jawatankuasa : Sekolah / Atas Talian

: Semua Murid Tahap 2

: RM500

: PCG Kokurikulum dan Peruntukan Khas Sukan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

: Timbalan Pengerusi 1 En Rosdi bin Md Radzi PK Kokurikulum
2 En Choong Kin Weng SU Kokurikulum

Penyelaras / SU Mohd Shahrazain Bin Abd Hamid SU Sukan

JWK Pelaksana Semua Guru Penyelaras Kelab & Permainan

Ringkasan Program / Projek 1 Program mengenalpasti murid cemerlang dan berpotensi cemerlang untuk digilap ke peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Program
dijalankan secara bersemuka semasa sesi persekolahan bersemuka dan secara atas talian semasa PdPR dilaksanakan. Semasa mod
PdPR sesi lebih kepada perbincangan, undang-undang permainan, teknikal asas dan lanjutan.

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 3. MEMBUDAYAKAN NILAI DALAM KALANGAN MURID
1. Penambahan Kualiti Sahsiah dan Amalan Baik Murid

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

3-1 Kami Hebat, Kami PK Hal Ehwal Murid Jan-Nov RM500 Semua murid Bilangan murid Peratus rekod amalan
Prihatin PCG pekerti terpuji baik meningkat
B&K meningkat
90% mengikuti PdPR
Peratus kehadiran
meningkat

PELAN OPERASI 3-1

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 3-1 Kami Hebat, Kami Prihatin

Tanggungjawab : Meningkatkan bilangan murid pekerti terpuji dan peratus kehadiran ke sekolah / PdPR

Tempoh / Hari PK Hal Ehwal Murid : En Muhammad Zaki bin Rejab
Tempat
Sasaran : SU Hal Ehwal Murid : En Mohamad Shahril Bin Ahmad
Kos / Anggaran Perbelanjaan GBK : En Mohd Radzi bin Daud
Sumber
: Pn Rashidah bt Ramli
Jawatankuasa
: Januari - November

: Sekolah / Atas Talian

: Semua Murid

: RM500

: PCG Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 En Muhammad Zaki Bin Rejab PK Hal Ehwal Murid

: Penyelaras / SU En Mohamad Shahril Bin Ahmad SU Hal Ehwal Murid

JWK Pelaksana Semua Guru Kelas

Ringkasan Program / Projek 1 Murid yang melakukan amalan / nilai baik direkod dalam SSDM dan diberi token, token boleh ditukar dengan barangan di kedai buku
sekolah.

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 4. MENINGKATKAN AKAUNTABILITI TERHADAP PEMBELAJARAN MURID
1. Meningkatkan Prestasi Akademik Murid : Matematik

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

4-1 Matematik : Mantap PK Pentadbiran Jan-Jun RM500 Murid BMTM Bilangan Murid MTM Matematik Kemahiran asas
Numerasi Asas KP Matematik PCG dan TP1 dan BMTM dapat meningkat Matematik ditekan
TP3 dalam dikurangkan dan secara latih tubi
Matematik Matematik bilangan murid TP1 TP3 TP4,TP5 dan setiap kali sebelum
dan TP2 dalam TP6 dalam Matematik PdP bermula.
Matematik juga dapat meningkat
dikurangkan.

PELAN OPERASI 4-2

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-1 Matematik Mantap Numerasi Fakta Asas

Tanggungjawab : Memantapkan Kemahiran Operasi / Fakta Asas Matematik

Tempoh / Hari PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng
Tempat
Sasaran : KP Matematik : Pn Marlina Bt Mamat
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber AJK : Sermua AJK Panitia Matematik

Jawatankuasa : Januari - Jun

Ringkasan Program / Projek : Sekolah / Atas Talian

: Murid BMTM dan TP1 dan TP3 dalam Matematik

: Tiada

: Tidak Berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran

: Penyelaras / SU Pn Marlina Bt Mamat KP Matematik

JWK Pelaksana Semua AJK Panitia Matematik

1 Latih tubi sifir, 5 minit sebelum PdP / PdPR
Nota mudah operasi asas Matematik
Simulasi operasi Matematik (main peranan)

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 4. MENINGKATKAN AKAUNTABILITI TERHADAP PEMBELAJARAN MURID
2. Meningkatkan Prestasi Akademik Murid : Sains

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

4-2 Sains : Mantap KPS PK Pentadbiran Jan-Jun Tiada Murid BMTM Bilangan Murid MTM Sains Murid diberi nota KPS
KP Sains dan TP1 dan BMTM dapat meningkat dalam format
TP3 dalam dikurangkan dan infografik
Sains bilangan murid TP1 TP3 TP4,TP5 dan
dan TP2 dalam Sains TP6 dalam Sains
juga dapat meningkat
dikurangkan.

PELAN OPERASI 2-2 : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID

Strategik 4-2 Matematik Mantap Numerasi Fakta Asas
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek : Memantapkan Kemahiran Operasi / Fakta Asas Matematik

Tanggungjawab PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng

Tempoh / Hari : KP Sains : En Mohd Ramizu Bin Ab Rahim
Tempat
Sasaran AJK : Sermua AJK Panitia Sains
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber : Januari - November

Jawatankuasa : Sekolah / Atas Talian

: Murid BMTM dan TP1 dan TP3 dalam Sains

: Tiada

: Tidak Berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 PK Pentadbiran

: Penyelaras / SU En Mohd Ramizu Bin Ab Rahim KP Sains

JWK Pelaksana Semua AJK Panitia Sains

Ringkasan Program / Projek 1 Nota KPS melalui infografik
Panduan Penulisan KPS

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 4. MENINGKATKAN AKAUNTABILITI TERHADAP PEMBELAJARAN MURID
3. Meningkatkan Prestasi Akademik Murid : Bahasa Inggeris

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

Menggunakan
Kaedah “4 Square
Wiritng”

Bahasa Inggeris : Bilangan Murid Murid merakam idea
BMTM dapat berdasarkan topik
-Smart Writing Murid BMTM dikurangkan dan MTM Bahasa Inggeris yang diberi
dan TP1 dan bilangan murid TP1 meningkat
-A Thought From TP3 dalam dan TP2 dalam
Bahasa Matematgik juga
4-3 Home PK Pentadbiran Jan-Jun Tiada Inggeris dapat dikurangkan. TP3 TP4,TP5 dan
-Rebus (mengganti KP Bahasa Inggeris TP6 dalam Bahasa
Inggeris meningkat Menggunakan
perkataan dengan gambar bagi
menggantikan
PELANgaOmPbEaRrA) SI 2-2 perkataan

PELAN-VOoPcaEbRsAISnI S2-o2ng

PELAN OPERASI 2-2 Mengajar sebutan
melalui lagu

PELAN OPERASI 4-3

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-3 Smart Write, Say It Right

Tanggungjawab : Memantapkan Kualiti Penulisan dan Sebutan Bahasa Inggeris Murid

Tempoh / Hari PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng
Tempat
Sasaran : KP Bahasa Inggeris : Pn M.Shanti A/P Marathamuthu
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber AJK : Sermua AJK Panitia Bahasa Inggeris

Jawatankuasa : Januari - Jun

: Sekolah / Atas Talian

: Murid BMTM dan TP1 dan TP3 dalam Bahasa Inggeris

: Tiada

: PCG Bahasa Inggeris

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng PK Pentadbiran

: Penyelaras / SU Pn M.Shanti A/P Marathamuthu KP Bahasa Inggeris

JWK Pelaksana Semua AJK Panitia Bahasa Inggeris

Ringkasan Program / Projek 1 Murid menggunakan sistem kotak “4 square” untuk membina ayat mudah dan dicantumkan menjadi ayat yang lebih gramatis
Murid merakam idea di rumah format audio bagi sesuatu topik yang diberi oleh guru dan menghantar melalui WhatsApp untuk guru
betulkan.
Menggunakan gambar bagi menggantikan perkataan yang sukar murid fahami
Mengajar phonics melalui lagu

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 4. MENINGKATKAN AKAUNTABILITI TERHADAP PEMBELAJARAN MURID
4. Meningkatkan Prestasi Akademik Murid : Bahasa Melayu

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

Bahasa Melayu : Murid BMTM Bilangan Murid MTM Bahasa Melayu
dan TP1 dan BMTM dapat meningkat
4-4 -Bunyi Vokal BM PK Pentadbiran Jan-Jun Tiada TP3 dalam dikurangkan dan Latih tubi bunyi vokal
-Tanda Baca KP Bahasa Melayu Bahasa bilangan murid TP1 TP3 TP4,TP5 dan melalui main peranan
Melayu dan TP2 dalam TP6 dalam Bahasa
-Baca Irama Bahasa Melayu juga Melayu meningkat
dapat dikurangkan.

PELAN OPERASI 4-4

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 4-4 Batul (Baca Betul)

Tanggungjawab : Meningkatkan Prestasi Akademik Murid Dalam Bahasa Melayu

Tempoh / Hari PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng
Tempat
Sasaran : KP Bahasa Melayu : Pn Intan Yusniza Bt Mohd Yusof
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber AJK : Sermua AJK Panitia Bahasa Melayu

Jawatankuasa : Januari - Jun

: Sekolah / Atas Talian

: Murid BMTM dan TP1 dan TP3 dalam Bahasa Melayu

: Tiada

: Tidak Berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng PK Pentadbiran

: Penyelaras / SU Pn Intan Yusniza Bt Mohd Yusof KP Bahasa Melayu

JWK Pelaksana Semua AJK Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program / Projek 1 Latih tubi bunyi vocal melalui main peranan
Latih sebutan dengan meniru bacaan rakan (murid lancar membaca akan baca dan murid lemah akan ikut)

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 5. MEMANTAPKAN KEBOLEHPASARAN MURID
1. Meningkatkan Minat & Penyertaan Murid Dalam STEM

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber

Kekerapan

5-1 Karnival / Minggu PK Pentadbiran September Tiada Semua Murid Peningkatan minat Penyertaan murid PdPR KMR STEM
STEM KP Matematik murid dalam dalam aktiviti STEM selama 1 minggu
KP Sains pembelajaran STEM sekolah sebagai
Langkah ke peringkat
lkebih tinggi

PELAN OPERASI 5-1

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 5-1 Karnival / Minggu STEM

Tanggungjawab : Meningkatkan Minat & Penyertaan Murid Dalam STEM

Tempoh / Hari PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng
Tempat
Sasaran : KP Sains : En Mohd Ramizu Bin Ab Rahim
Kos / Anggaran Perbelanjaan KP Matematik : Pn. Marlina Bt Mamat
Sumber
AJK : Semua Guru
Jawatankuasa
: September (Minggu 1)

: Atas Talian

: Semua Murid

: Tiada

: Tidak Berkaitan

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng PK Pentadbiran

: Penyelaras / SU Ketua Panitia Sains & Matematik

JWK Pelaksana Semua Guru

Ringkasan Program / Projek 1 Guru merancang persediaan mengajar menggunakan kaedah Kemahiran Mereka Bentuk (KMR), semua mata pelajaran digabung jalinkan
dengan konsep sains dan matematik untuk membentuk aktiviti pembelajaran STEM dalam semua mata pelajaran, pelaksanaan selama 1
minggu secara atas talian.

PELAN TAKTIKAL KLUSTER 2 / 2021
PENERAJU / TINDAKAN En Yusri Bin Zainol Abidin
MATLAMAT STRATEGIK
INISIATIF 6. MEMBANGUNKAN SAHSIAH MURID
1. Meningkatkan Sahsiah Murid Terhadap Pelajaran

Bil Program / Projek / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Petunjuk Prestasi Pelan Kotigensi
Aktiviti / Tindakan Hari / Sumber
PK Pentadbiran
PK Pendidikan Khas Kekerapan
PK HEM
6-1 Jom Masuk Kelas Guru Bimbingan & Julai - RM200 Murid Potensi Meningkatkan Kehadiran dan Pemberian token
Kaunseling September PCG Cicir kehadiran murid ke pelibatan murid kehadiran penuh
B&K sekolah / PdPR meningkat

PELAN OPERASI 6-1

Strategik : KUALITI BAKAT DAN KEMENJADIAN MURID
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek 6-1 Jom Masuk Kelas

Tanggungjawab : Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah / sepanjang PdPR

Tempoh / Hari PK Pentadbiran : Pn Seniyati @ Rahayah Bt Daeng
Tempat
Sasaran PK Pendidikan Khas : Pn Maszida Binti Masri
Kos / Anggaran Perbelanjaan
Sumber : PK HEM : En Muhammad Zaki Bin Rejab
Guru Bimbingan & Kaunseling : Pn Rashidah Bt Ramli
Jawatankuasa
: En Mohd Radzi Bin Daud

AJK : Semua Guru

: September (Minggu 1)

: Atas Talian

: Semua Murid

: RM 200

: PCG Bimbingan & Kaunseling

Pengerusi Guru Besar, En Yusri Bin Zainol Abidin

Timbalan Pengerusi 1 En Muhammad Zaki Bin Rejab PK HEM

: Penyelaras / SU Guru Bimbingan & Kaunseling

JWK Pelaksana Semua Guru

Ringkasan Program / Projek 1 Promosi program melalui Facebook dan WhatsApp Kelas, hebahan pemberian token kehadiran, token boleh ditukar dengan barangan
sama nilai token dari Kedai Buku Sekolah / Kelab Guru / Kantin

PELAN TAKTIKAL

& OPERASI KLUSTER 3

JARINGAN
DAN JALINAN


Click to View FlipBook Version