The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

041 อรวรรณ ธวัชวงษ์ My Idol

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yongyutt.tha, 2021-10-29 15:37:40

041 อรวรรณ ธวัชวงษ์ My Idol

041 อรวรรณ ธวัชวงษ์ My Idol

My Idol

ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธลิ าซาลแหง่ ประเทศไทย

เสนอ
ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นนั ธวัช นุนารถ

เกดิ เมื่อวันที่ 20 มนี าคม พ.ศ. 2501
ณ จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจบุ นั อายุ 63 ปี
ครอบครัวนบั ถอื ศาสนาคริสต์ นกิ ายโรมันคาทอลกิ
เมอื่ อายุ 12 ปี เข้าสกู่ ารเป็นเณรคณะลาซาล
แตด่ ว้ ยตนเองมีโรคประจาตัว สขุ ภาพไมค่ อ่ ยแข็งแรงจึงออกจาก
การเปน็ เณรและไปเรยี นในโรงเรยี นคาทอลกิ จ.พระนครศรีอยธุ ยา
แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทต่ี อ้ งการเขา้ สูค่ ณะลาซาลจงึ ไดก้ ลับเขา้ มาสมคั ร
เข้าคณะอกี ครงั้ จนในท่ีสุดกเ็ ป็นคณะภราดาลาซาล และรับตาแหนง่ สูงสุด
ของคณะลาซาล นนั่ คอื

“อธกิ ารโรงเรียน”

ดารงตาแหนง่ อธกิ ารโรงเรียนเครือลาซาล
เปน็ ระยะเวลา 18 ปี

ปี 2526 ปรญิ ญาตรี ศึกษาศาสตรบณั ฑิต
มหาวทิ ยาลัยสุโขทยั ธรรมาธริ าช

ปี 2537 ปริญญาโท สาขาการศกึ ษา
มหาวิทยาลัย เดอ ลาซาล กรงุ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปนิ ส์ สาขาโคลัมโบ ศรีลงั กา

ปี 2546 ประกาศนยี บัตรบัณฑติ ทางการศึกษา
มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช

ปี 2547 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ
มหาวิทยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธิราช

สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน (สช.)

2546 – 2548 ตาแหน่งผูร้ บั ใบอนญุ าต
และอธิการโรงเรียนลาซาลโชตริ วี
นครสวรรค์ อาเภอเมือง
จงั หวัดนครสวรรค์

สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศกึ ษาเอกชน (สช.)

2549 – 2554 ตาแหนง่ ผูร้ ับใบอนญุ าต
และอธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี

(มารดาพทิ กั ษ)์ อาเภอเมือง จังหวดั จนั ทบรุ ี

สังกัดสานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศกึ ษาเอกชน (สช.)

2555 – 2557 ตาแหนง่ ผู้รบั ใบอนญุ าต
และอธิการโรงเรียนลาซาล
เขตบางนา กรงุ เทพ

สงั กัดสานกั งานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศกึ ษาเอกชน (สช.)

2558 – 2563 ตาแหน่งผ้รู บั ใบอนุญาต
และอธิการโรงเรยี นลาซาลโชตริ วี
นครสวรรค์ อาเภอเมอื ง
จังหวดั นครสวรรค์

สงั กดั สานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน (สช.)

2564 – ปัจจบุ นั ตาแหนง่ ผูร้ บั ใบอนุญาต
และอธิการโรงเรยี นลาซาลจนั ทบุรี (มารดาพทิ กั ษ)์

อาเภอเมือง จังหวดั จันทบรุ ี

ภราดาประภาส ศรเี จรญิ เปน็ ผ้บู รหิ ารทม่ี ีระเบยี บวนิ ยั ใน
ตนเอง บริหารโรงเรียนอยา่ งเปน็ ระบบ มีการวางแผนในการ
ทางาน และพยายามแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองอยู่เสมอ เพือ่ นา
ความรมู้ าขยายผลใหแ้ กค่ ณะครใู นโรงเรยี นและเพ่ือนครใู น
ชมุ ชนนาไปปฏบิ ัตไิ ด้ และยงั เปน็ ผูน้ าด้านการจดั กจิ กรรมตา่ ง ๆ

การบรหิ ารงานโดยยึดหลกั ธรรมาภบิ าล
และการบริหารแบบมสี ว่ นรว่ ม มีการเปิดโอกาส
ให้บคุ ลากรในโรงเรียนมีสว่ นรว่ มในได้แสดง
ความคดิ เห็นใน ตดั สินใจดาเนนิ งาน

ภราดาประภาส ศรีเจรญิ บรหิ ารงานตามโครงสรา้ งของโรงเรยี นใน
เครอื มูลนธิ ิลาซาล โดยรปู แบบโครงสร้างจะแตกตา่ งกบั โรงเรียน
รฐั บาลเนอื่ งจากมกี ารบรหิ ารงาน 6 กลมุ่ งาน ดงั นี้

1. สานักงานอธกิ าร
2. ฝา่ ยบคุ ลากร
3. ฝา่ ยวิชาการ
4. ฝา่ ยกจิ การนกั เรียน
5. ฝ่ายบริการแนะแนว
6. ฝ่ายธรุ การการเงินภราดาประภาส ศรเี จรญิ ดาเนนิ การบริหารงานโดยแต่งตงั้ ครขู น้ึ
เปน็ หวั หน้าสานักงานอธิการ เพื่อดูแลงาน 6 งาน โดยแตล่ ะงานจะมี
ครหู วั หนา้ งานและทมี งานครูทุกระดับช้นั ต้ังแต่ ปฐมวัย-มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 โดยมีกลมุ่ งานดงั น้ี

1. งานสานักงานอธกิ าร ดแู ลงานติดตอ่ ประสานงานทกุ งานในโรงเรียนและอธกิ ารโดยตรง
2. บริหารจดั การ วางแผนนโยบายการบริหารงาน
3. อาคารสถานท่ี ดูแล ปรบั ปรุง พฒั นาอาคารสถานท่ีและบรเิ วณโรงเรียน
4. ประกนั คณุ ภาพ ดูแลเรือ่ งการประกนั คณุ ภาพภายในและภายนอก
5. ชมุ ชนสัมพนั ธ์ งานที่เก่ยี วขอ้ งกบั หนว่ ยงานภายนอก
6. อภิบาล งานดา้ นศาสนาคริสต์

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ดาเนนิ การบรหิ ารงานโดยแตง่ ตัง้ ครขู ึ้นเปน็
หัวหน้างานบคุ ลากร แต่ละงานจะมคี รหู วั หน้างานและทีมงานครทู กุ
ระดบั ชนั้ ตัง้ แต่ ปฐมวยั -มธั ยมศึกษาปที ี่ 6

การสง่ เสริม พฒั นาบคุ ลากรในโรงเรยี น เชน่ การประกวดตา่ งๆ
การขอเครอื่ งราชอิสรยิ าภรณ์ การอบรมพัฒนาตา่ ง ๆ รวมไปถงึ สวัสดกิ าร
ที่ควรได้รบั ซงึ่ โรงเรยี นในเครอื มูลนิธิลาซาล จะมีเงินโบนสั ปลี ะ 2 ครง้ั ให้
ครูทุกคน และมสี วัสดิการเครอ่ื งแบบให้ครูฟรี รวมไปถึงของขวัญในวนั
สาคัญต่าง ๆ อาทิ วันพ่อ วันแม่ วนั ปีใหม่ วันตรษุ จนี และการจดั สัมมนา
ในทุกปี รวมไปถงึ มเี งินสะสมใหค้ รใู นวนั ที่เกษียณอายุ

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ดาเนนิ การบรหิ ารงานโดยแต่งต้ังครูขึน้
เปน็ หัวหน้างานฝา่ ยวิชาการ ซ่ึงในกลุ่มงานน้ีจะมี ผู้อานวยการ
โรงเรยี นกากับอกี ทางหนงึ่ เพราะการบรหิ ารวชิ าการเปน็ หัวใจของ
โรงเรยี น โดยแต่ละงานจะมีครูหวั หนา้ งานและทีมงานครทู ุกระดับช้นั
ตั้งแต่ ปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่

การดาเนินงานในฝา่ ยวชิ าการ เน้นการเรยี นการสอนที่
บูรณาการในเร่ืองของคุณธรรม จรยิ ธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนือ่ งจากโรงเรียนมจี ดุ เน้นดา้ นน้ี และเนน้ การช่วยเหลอื เดก็
นกั เรยี นท่ดี ้อยโอกาสทางการศึกษาใหไ้ ดร้ ับการศกึ ษา และการสง่ เสริม
พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถเข้ารว่ มแข่งขันทกั ษะวิชาการในเวที
ตา่ ง ๆ ซ่ึงภราดาประภาส ศรีเจริญ จะไปให้กาลังใจนกั เรียนทุกคร้ัง

ภราดาประภาส ศรเี จรญิ ดาเนนิ การบริหารงานโดย
แตง่ ตัง้ ครูขึ้นเปน็ หวั หนา้ งานฝ่ายกิจการนักเรียนโดยแต่ละงานจะมีครู
หัวหนา้ งานและทีมงานครูทกุ ระดับต้ังแต่ ปฐมวัย - ม.6

การดาเนนิ งานในฝ่ายกิจการนักเรียนจะมี 2 เรอื่ งคอื
- งานปกครองนกั เรยี น จะดูแลเกยี่ วกับพฤตกิ รรมของนักเรยี น ระบบ
ดูแลช่วยเหลอื การตดิ ตามนกั เรยี นที่ขาด ลา มาสาย
- งานกจิ กรรมตา่ ง ๆ ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรยี น เชน่
กิจกรรมตอ่ ตา้ นยาเสพติด กจิ กรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วนั เป็นต้น ซึ่งทกุ
กิจกรรมจะส่งเสรมิ ใหน้ ักเรยี นได้มสี ว่ นรว่ ม

ภราดาประภาส ศรเี จรญิ ดาเนินการบริหารงานโดย
แต่งตัง้ ครขู นึ้ เป็นหัวหน้างานฝ่ายบรกิ ารแนะแนว
โดยแต่ละงานจะมคี รูหัวหนา้ งานและทีมงานครทู ุกระดบั
ตั้งแต่ ปฐมวยั - ม.6

การดาเนนิ งานในฝ่ายบริการแนะแนวนักเรยี นจะมี 2 เร่ืองคอื
- งานสุขภาพอนามัยของนักเรียน จะดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั
นักเรียนในทุกดา้ น นมโรงเรียน การใหค้ าปรึกษาด้านสขุ ภาพตา่ งๆ
- งานแนะแนวการศึกษา งานบริการแนะแนวการศึกษาของนักเรยี นใน
โรงเรียน เพ่อื เปน็ แนวทางให้นกั เรยี นได้วางแผนการศกึ ษาในอนาคต

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ดาเนินการบรหิ ารงานโดย
แตง่ ตงั้ ครูขน้ึ เปน็ หัวหนา้ งานฝา่ ยธรุ การ การเงิน โดยฝา่ ยนี้จะพิเศษ
เพราะมผี จู้ ัดการโรงเรียนท่ีเปน็ คณะภราดาดูแล ตรวจสอบ
โดยจะแบ่งครธู รุ การตามระดบั ปฐมวัย - ม.6

การดาเนนิ งานในฝา่ ยธรุ การ การเงนิ จะมี 2 เรื่องคอื
- งานธุรการ จะดูแลเกี่ยวกับเอกสาร งานสารบรรณตา่ งๆ โดย

โรงเรยี นจะใช้ระบบออนไลน์
- งานการเงนิ ในส่วนงานนจ้ี ะมงี านดา้ นการเงินทุกอย่างไม่วา่ จะเปน็
รับชาระค่าเทอม คา่ เรียนพิเศษ และพสั ดุ โดยจะมีครทู ป่ี ฏบิ ัตหิ น้าท่ี
เฉพาะด้านการเงนิ ระดับละ 1 คน

ภราดาประภาส เปน็ ผบู้ รหิ ารท่ีมคี วามม่งุ มั่น พฒั นาครแู ละบุคลากรให้
เปน็ ผู้นาทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ รวมท้งั มงุ่ ม่นั พฒั นาตัวนกั เรียน
ใหม้ คี วามรูค้ คู่ ณุ ธรรม มกี ารติดตามดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี นอยา่ งใกลช้ ิด
โดยติดตามงานในระบบช่วยเหลอื นกั เรยี น ดาเนินการช่วยเหลอื นักเรยี น
ในโรงเรยี นอย่างเต็มความสามารถ เสยี สละและอทุ ิศตนทัง้ กาลงั กาย
กาลังใจ สตปิ ญั ญาและทุนทรพั ย์ในการชว่ ยเหลอื นกั เรยี นทม่ี ีปัญหา
ทางด้านทนุ ทรพั ยใ์ นการเรยี น จัดใหม้ ีจัดทนุ การศกึ ษาแกน่ กั เรยี นเป็น
ประจาทุกปี มีการตดิ ตามใหก้ าลังใจนกั เรยี นท่ีประสบปัญหาในชีวติ
นักเรียนขาดเรียน โดยการสรา้ งแรงจงู ใจให้กลบั มาเรียน ชว่ ยแกป้ ัญหา
ตา่ งๆ ปรับเปล่ียนพฤตกิ รรมโดยไมต่ อ้ งเปน็ นักเรียนที่เรียนเก่ง แต่ให้
เป็นคนดีมคี ณุ ธรรมจริยธรรม จนประสบความสาเรจ็ ในการเรยี น และ
จบการศกึ ษามอี นาคต เปน็ เยาวชนทีด่ ขี องชาติ

ภายใต้การบริหารของภราดาประภาส ศรีเจริญ จากการบรหิ ารโรงเรียนทผี่ า่ นมา ภราดาประภาส
ศรีเจริญ ได้จดั ให้มีกจิ กรรมตา่ งๆ ท่ีเก่ยี วขอ้ งกบั การ
โรงเรยี นในเครอื มลู นิธิลาซาลทงั้ 3 โรงเรียน พฒั นาวิชาชีพอย่างตอ่ เนอื่ ง ดังจะเหน็ ได้วา่ ทา่ น
 เปน็ ศูนยก์ ารเรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ สามารถนาพาโรงเรียนลาซาลทงั้ 3 โรงเรยี น
ผา่ นการเปน็ ศนู ย์การเรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของ
พอเพียง เศรษฐกจิ พอเพยี ง และกจิ กรรมชมรมทูบนี มั เบอร์วัน
 ทลู กระหม่อมหญงิ อบุ ลรัตนราชกัญญา สริ ิวัฒนา ศนู ยเ์ พอื่ นใจวัยร่นุ ภราดาประภาส ศรีเจรญิ
ได้จดั ตง้ั และขับเคลอื่ นชมรมทบู นี ัมเบอรว์ นั
พรรณวดี เสด็จเป็นองคป์ ระธานเยีย่ มชมการ ในทกุ โรงเรยี นที่ทา่ นบริหาร และทูลเชิญทูลกระหม่อม
หญิง อุบลรตั น์ราชกญั ญาฯ มาเป็นองคป์ ระธานในพธิ ี
ดาเนนิ งานชมรมทบู ีนัมเบอรว์ ัน ณ โรงเรียนในเครือลาซาลทงั้ 3 โรงเรียนได้

การบริหารงานของภราดาประภาส ศรเี จรญิ
เปน็ การบริหารงานท่ตี ้องใช้ความรอบรู้ ทกั ษะการ
บริหารทต่ี ้องอาศัยประสบการณ์ นบั ไดว้ ่าภราดา
ประภาสทา่ นถือเป็นคนทม่ี วี ิสยั กว้างไกล สามารถ
มองเหน็ โอกาส ปญั หา อุปสรรค รวมถงึ จดุ แขง็
จดุ ออ่ นของโรงเรยี น จนทาใหโ้ รงเรียนในเครือ
มูลนิธิลาซาลมชี ่ือเสียงที่ดี และสิง่ หนึ่งที่ทา่ นยึดถือ
ในการบรหิ ารคือปรชั ญาของโรงเรียนท่วี า่

“คณุ ภาพของโรงเรยี นขึน้ อยู่กับคณุ ภาพ
ของครแู ละนกั เรยี นเปน็ สาคญั ” รางวลั ยกย่องเชิดชูเกยี รติ เปน็ ผทู้ ่มี ีความศรทั ธาในวชิ าชีพครู จากศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 รางวัลผู้บรหิ ารโรงเรียนเอกชนดีเด่น (OPEC Administrator Award)
สปั ดาหว์ ันการศึกษาเอกชน ประจาปี 2560 และปกี ารศึกษา 2563 จากกระทรวงศกึ ษาธิการ
รว่ มกับสานกั งานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึ ษาเอกชน

 รางวลั MOE AWARD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ประเภทบุคคล และสถานศกึ ษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

 รางวัลโลป่ ระกาศเกยี รตคิ ุณ ผกู้ ากบั นักศกึ ษาวชิ าทหารพิเศษดีเดน่
จากมณฑลทหารบกท่ี 31

 รบั พระราชทานเกยี รติบัตรจากสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ท่ใี ห้ความร่วมมือจัดหาผบู้ ริจาคโลหติ เปน็ หมูค่ ณะ จากสภากาชาดไทย

 รับรางวลั มารช์ ช่ิงความดี ปที ่ี 5 ระดับภาค และระดบั ชาติ ณ
อาคารหอประชมุ คุรุสภา จากมูลนธิ คิ รูดีของแผ่นดิน

 รับรางวลั สถานศึกษาปลอดภัยดีเดน่ ประจาปี ๒๕๖๑ จากกระทรวงแรงงาน

 ไดร้ ับรางวลั ยกย่องบคุ คลดีเด่นในการสง่ เสรมิ วัฒนธรรมการอา่ น
ประจาปี 2561 จากกระทรวงวฒั นธรรม

 รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 เหรยี ญทองระดับชาติ ประเภท
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ กิจกรรมมารช์ ชิง่ ความดี จากมลู นิธคิ รูดีของ
แผน่ ดนิ

 ได้รับการคัดเลอื กเปน็ ผู้บังคบั บญั ชาลูกเสือดีเดน่ ประจาปี 2561 ประเภทผ้บู ริหาร จากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

 รางวัลผู้บรหิ ารดีเด่น (THE PRIME ADMINISTRATOR AWARD) จากสมาคมคณะกรรมการประสานและ
สง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน

 ผบู้ ริหารโรงเรยี นเอกชนดีเดน่ รับถว้ ยรางวลั พระราชทานสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และรางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดเี ดน่ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านประจาปี ๒๕๖๑

 เขา้ รบั พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนั เปน็ สริ ยิ ่ิงรามกีรติ เหรียญลกู เสือสดดุ ี
ขั้นท่ี ๑ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธริ าชฯสยามมกุฎราชกุมาร

My Idol

ภราดาประภาส ศรเี จรญิ เปน็ ผมู้ ีประสบการณ์ทางานกวา่ 18 ปี ใน
ตาแหนง่ ผบู้ ริหาร แตถ่ า้ นับรวมการทางานจริงเขาทางานมานานถึง 43 ปี
ทาให้เรียนรู้งานทุกดา้ นตั้งแตต่ น้ ดังนนั้ ภราดาประภาส ศรีเจรญิ
จงึ มีวิธกี ารบริหารท่ีประสบผลสาเร็จ

จากการท่ีได้ร่วมงานกบั ภราดาประภาส ศรีเจริญ ระหว่างปี
2558-2561 เป็นเวลา 3 ปี จะเหน็ วา่ ภราดาประภาส ศรีเจริญ
เปน็ แบบอยา่ งในทุกๆ ด้าน ทา่ นเป็นคนขยนั ทางาน มาแตเ่ ชา้ คอยดูแลหนา้ ประตู
โรงเรียน หากวันไหนฝนตก จะใหค้ รแู ละนักเรยี นจติ อาสานาร่มไปรับนักเรยี นท่ี
กาลังเดนิ เข้ามาไม่ให้เปยี กฝน

ในเร่อื งของการทางาน ภราดาประภาส ศรเี จรญิ จะเน้นย้าเร่อื งความรกั ใน
องคก์ ร การรว่ มมือกัน และการทางานเป็นทีม โดยจะเปดิ โอกาสให้ครูแสดงความ
คิดเหน็ ในการทางาน มีจิตวทิ ยาในการโน้มนา้ วครใู ห้เป็นหน่ึงเดยี วกัน

สง่ เสรมิ ให้ครูทกุ คนมีการพฒั นาตัวเอง โดยการอบรมพฒั นา
และหากมีหน่วยงานใดมกี ารประกวดครดู เี ด่น จะสนับสนนุ ครใู หล้ ง
ประกวด โดยจะจดั หาครทู ่านอืน่ มาช่วยเหลอื งานเพ่อื ใหค้ รทู ีส่ ง่
ประกวดมกี าลงั ใจ ส่งผลใหค้ รูไดร้ ับรางวลั ในทกุ ๆ ปีท่ีท่านบรหิ าร ซง่ึ แตกต่างจาก
ผบู้ ริหารทา่ นอ่ืน สง่ิ น้ชี ว่ ยสร้างความภาคภูมิใจใหก้ ับครู

ขวัญและกาลังใจเป็นส่งิ สาคญั ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ใส่ความรูส้ ึกของผใู้ ตบ้ ังคบั บัญชาทกุ คน ทา่ นจะไปรว่ มทกุ งานไมว่ ่าจะเป็น
คลอดลกู งานแตง่ งานบวช งานศพ โดยเฉพาะงานศพทา่ นจะไปสวดทุกคนื
ไม่เฉพาะผ้ใู ตบ้ งั คบั บัญชาเท่าน้นั งานผู้ปกครองนักเรยี นท่านก็ไป

หากวันใดมีการทางานเกินเวลา งานด่วน งานเรง่ ท่านจะมาอย่ดู ว้ ย
เพื่อให้รู้วา่ ไม่ไดท้ อดทงิ้ ในจดุ น้ีท่านจึงเป็นท่ีรักของทุกคน

จากท้ังหมดที่กลา่ วมาเปน็ เพยี งสว่ นหนงึ่ ของการบรหิ ารของ
ภราดาประภาส ศรีเจรญิ โดยนาเสนอผ่านมมุ มองของข้าพเจ้าเอง
ในฐานะอดีตผใู้ ต้บงั คบั บัญชา และร่วมงานโดยตรงในตาแหนง่ ครู
สานกั งานอธิการ ซ่ึงสะทอ้ นออกมาจากประสบการณ์ 3 ปีท่ี
รว่ มงานกนั เรียกได้ว่า ท่านคือคนทางาน
ทีไ่ มเ่ คยหมดไฟ ไมเ่ คยหยุดพฒั นา แม้วนั นจ้ี ะถึงวยั เกษยี ณแลว้
แตท่ า่ นไมเ่ คยหยดุ ทางาน ทา่ นใสใ่ จทกุ รายละเอยี ด
ทา่ นคือ My Idol ทค่ี รองตน ครองคน ครองงานได้อย่างแทจ้ รงิ

สแกนรบั ชมวีดโี อโรงเรียนลาซาลโชตริ วนี ครสวรรค์
ภายใตก้ ารบริหารของ ภราดาประภาส ศรเี จริญนาเสนอโดย

นางอรวรรณ ธวชั วงษ์

รหสั นักศึกษา 63221278041
นักศกึ ษาหลักสูตรบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22

แผน ก หอ้ ง 2


Click to View FlipBook Version