The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ร่างขอบเขตของงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by The Copper, 2020-09-19 22:52:28

ร่างขอบเขตของงาน TOR

ร่างขอบเขตของงาน

การจัดทาร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

ภายใต้
“พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
และ

“ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดั ซื้อจดั จ้าง
และการบริหารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

งบประมาณ

จดั ทาแผน จดั ทา TOR/ร่าง เผยแพร่ร่าง TOR /ร่างประกาศและ
การจดั ซื้อจดั จา้ ง ประกาศและเอกสาร เอกสารประกวดราคา เพ่ือรบั ฟัง

พิจารณา ประกวดราคา ความคิดเหน็ (ถ้ามี)
อทุ ธรณ์
(ถ้ามี) พิจารณาผล ประกาศจดั ซื้อ
จดั จ้าง
ทาสญั ญา ส่งมอบ
ตรวจรบั

3

4

5

มติ สิ มั พนั ธ์ ของรายละเอียดหรอื คณุ ลกั ษณะเฉพาะ

Spec.

** ในชนั้ ของการขอตงั้ ** ในชนั้ การจดั หา **
งบประมาณ **

- งานซอื้ / จา้ ง ท่วั ไป - งานซอื้ / จา้ ง ท่วั ไป

- งานจา้ งก่อสรา้ ง - งานจา้ งกอ่ สรา้ ง
Conceptual design Detail design

มติ สิ มั พนั ธ์ ของรายละเอียดหรอื คณุ ลกั ษณะเฉพาะ

Spec.

** Spec. หนว่ ยงานกลาง ** ** Spec. ตามความตอ้ งการ
ของหนว่ ยงานทจี่ ะจดั หา
- สานกั งบประมาณ
- กระทรวงดจิ ิทลั พสั ดุ **
เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม

ก่อนซ้ ือ/จา้ ง

ตอ้ งกาหนดความตอ้ งการส่ิงของทีจ่ ะซ้ ือ หรอื
งานที่จะจา้ ง Specification (Spec) ก่อน

************************
**โดยมีหลักเกณฑก์ ารกาหนดคุณลักษณะ

เฉพาะของงานซ้ือ
และการกาหนดขอบเขตของงานจา้ ง***ดงั น้ี

88

หลกั เกณฑ์การจดั หาท่ีดี

ได้พสั ดุทดี่ ี มคี ุณภาพ สมราคา ทนั เวลาทตี่ ้องการ
เกดิ ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงิน(Value for Money)
มกี ารกาหนดคุณลกั ษณะเฉพาะ รูปแบบและรายการ
ละเอยี ดทชี่ ัดเจนและเป็ นกลาง สอดคล้องและตรงกบั
ความต้องการใช้งาน เป็ นไปตามนโยบาย
กระบวนการโปร่งใส เปิ ดเผย สามารถตรวจสอบได้
และเป็ นธรรม มกี ารแข่งขนั อย่างแท้จริง ชอบด้วยกฎหมาย

9

มาตรา 9 การกาหนดคุณลกั ษณะเฉพาะ

• การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทาการจัดซื้ อจัดจ้ าง
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ค า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภ า พ เ ท ค นิ ค แ ล ะ วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ข อ ง ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พัส ดุ น้ั น แ ล ะ ห้ า ม มิ ใ ห้ ก า ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เว้นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มยี ห่ี ้อเดยี วหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยหี่ ้อใด กใ็ ห้ระบุยห่ี ้อน้ันได้

ระเบยี บว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17

• การกาหนดรายละเอยี ดคุณลักษณะเฉพาะ การออกแบบรูปรายการ
กอ่ สร้างโดยละเอยี ด ใหห้ วั หน้าส่วนราชการรับผิดชอบควบคุมดแู ลให้
เป็ นไปอยา่ งโปร่งใส

10

ต้องเปิ ดเผย ประกาศทราบทั่วกนั
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องเป็ นธรรม

✓เง่ือนไข เสมอภาค ไม่ขดั ขวาง
✓ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกดิ การ

ได้เปรียบเสียเปรียบ
✓ตรวจสอบผู้มผี ลประโยชน์

ร่วมกนั

11

ระเบยี บ ข้อ 21

12

13

พสั ดุ/บริการ คู่มือสัญญา ประโยชน์สูงสุดท่ี
ทมี่ คี ุณภาพ ท่มี ศี ักยภาพ ราชการจะได้รับ

งานซื้อ : รายละเอยี ด คุณสมบัตผิ ู้เสนอ เงื่อนไขในการ
คุณลกั ษณะเฉพาะ ราคา จัดซื้อจดั จ้าง

งานจ้าง : ร่างขอบเขต
ของงาน

งานก่อสร้าง : แบบรูป
รายการ

➢ สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้ / ไม่เกนิ ความจาเป็ น

➢ ไม่ขดั กบั กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มตคิ ณะรัฐมนตรี ทีเ่ กย่ี วข้อง

➢ ความหมายชัดเจน ไม่กากวม / ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะให้อธิบายความให้ชัดเจน /

มคี วามยืดหยุ่น (ไม่น้อยกว่า.......ไม่ตา่ กว่า.....ไม่ด้อยกว่า.......ไม่เกนิ กว่า......)

➢ กาหนดให้ผู้เสนอราคาย่ืนเอกสารสาหรับใช้ในการตรวจสอบให้ครบถ้วน 14

หลกั การ ในการกาหนด Spec.

** การกาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรอื

งานจา้ ง / คุณสมบตั ขิ องผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
** การวนิ ิจฉัยตคี วามคุณสมบตั ขิ องผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
แต่ละรายว่าเป็ นไปตามเงอื่ นไขทกี่ าหนดไวห้ รือไม่

** เป็ นอานาจของหน่วยงานทจี่ ดั หาพสั ดุ สามารถใช้ดุลยพนิ ิจ

กาหนดและวินิจฉัยไดต้ ามความตอ้ งการของหน่วยงาน

แต่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑต์ ามทกี่ ฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ คาส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกาหนดไว้

15

หนงั สือกรมบญั ชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 521

ลงวนั ที่ 30 ต.ค. 2562 กองการพัสดุภาครฐั

เร่ือง แนวทางปฏบิ ตั ใิ นการกาหนดคุณสมบตั ขิ องผ้ยู ื่นข้อเสนอและการกาหนดผลงาน

1. การกาหนดคุณสมบตั ขิ องผ้ยู ่ืนข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง
1.1 วธิ ี e-Bidding ให้จัดทาตามแบบท่ีคกก.นโยบายกาหนด สาหรับวธิ ีสอบราคา
วธิ ีคดั เลือก วธิ ีเฉพาะเจาะจงให้จดั ทาตามแบบดงั กล่าวโดยอนุโลม
1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอทมี่ วี งเงินต้งั แต่ 1,000,000 บาทขึน้ ไป ต้องเป็ นนิติบุคคล
1.3 ห้ามกาหนดเงื่อนไขในเรื่องดงั ต่อไปนี้
*ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทม่ี ีผลประกอบการเป็ นกาไร
*ต้องย่ืนใบประกอบวชิ าชีพวศิ วกรรมต้ังแต่เข้าเสนอราคา
*ต้องเป็ นและมหี นังสือแต่งต้งั การเป็ นตวั แทนจาหน่าย
1.4 การกาหนดผลงาน ให้กาหนดผลงานได้ไม่เกนิ ร้อยละ 50 ของงปม.

16

หนงั สือกรมบญั ชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521
กองการพสั ดุภาครัฐ
ลงวนั ท่ี 30 ต.ค. 2562

เรื่อง แนวทางปฏบิ ตั ใิ นการกาหนดคุณสมบตั ขิ องผู้ยื่นข้อเสนอและการกาหนดผลงาน

2. การกาหนดคุณสมบัตขิ องผ้ยู ื่นข้อเสนอในงานซื้อหรือจ้างทม่ี ใิ ช่งานก่อสร้าง
2.1 การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์โดยวิธี e-Bidding ห้ามกาหนดคุณลักษณะใกล้เคียง

ยหี่ ้อใดยห่ี ้อหนึ่ง เว้นแต่มวี ตั ถุประสงค์ความจาเป็ นต้องระบุยหี่ ้อเป็ นการเฉพาะ
2.2 ห้ามกาหนดเจาะจงแหล่งประเทศผ้ผู ลติ หรือทวปี
2.3 การกาหนดให้ยื่นหนังสือแต่งต้งั ตวั แทนจาหน่าย ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
2.4 การกาหนดผลงาน โดยปกตใิ นงานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มิให้กาหนดผลงาน

หากมคี วามจาเป็ น ให้กาหนดผลงานได้ไม่เกนิ ร้อยละ 50 ของงปม.

17

www.themegallery.com Company Logo

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

หวั ข้อการร่าง TOR อยา่ งน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดงั นี้
1) ข้อมูลเกยี่ วกับโครงการ.../รายการ.../งาน...
- ชื่อโครงการ/รายการ/งาน
- เงนิ งบประมาณ
- ราคากลาง
2) ความเป็ นมา
3) วัตถุประสงค์

19

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

หวั ข้อการร่าง TOR อยา่ งน้อยตอ้ งมีสาระสาคญั ดงั นี้
 4) คุณสมบตั ผิ ู้เสนอราคา
 5) แบบรูปรายการละเอยี ดหรือรายละเอยี ด

คุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน
6) เงอ่ื นไขในการซอื้ หรือจ้าง

6.1 การเสนอราคา
- ระยะเวลาการยืนราคา
- ระยะเวลาดาเนินการ

20

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

หวั ข้อการร่าง TOR อย่างน้อยตอ้ งมีสาระสาคญั ดงั นี้
6) เงอื่ นไขในการซอื้ หรือจา้ ง (ตอ่ )
6.2 การแบง่ งวดงาน
- งวดงานเดยี ว
- หลายงวดงาน
6.3 อตั ราค่าปรับ
6.4 การจ่ายเงนิ ล่วงหน้า
6.5 การรับประกนั ความชารุดบกพร่อง

21

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

หวั ขอ้ การร่าง TOR อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
7) หลักเกณก์ ารพจิ ารณาการคดั เลอื กข้อเสนอ
- เกณฑร์ าคา หรอื
- เกณฑอ์ นื่ ประกอบเกณฑร์ าคา
8) อน่ื ๆ

22

คณุ สมบตั ิของผเู้ สนอราคา

*** ตวั อยา่ งเอกสารประกวดราคา ***

1. มคี วามสามารถตามกฎหมาย

2. ไมเ่ ป็นบคุ คลลม้ ละลาย
3. ไมอ่ ยใู่ นระหวา่ งเลกิ กิจการ
4. ไมเ่ ป็นบคุ คลอยรู่ ะหวา่ งถกู ระงบั การย่ืนขอ้ เสนอหรอื ทาสญั ญา
5. ไมเ่ ป็นบคุ คลท่ีถกู ระบชุ ่ือไวใ้ นบญั ชีรายช่ือผทู้ งิ้ งานและไดแ้ จง้ เวียน

ช่ือใหเ้ ป็นผทู้ งิ้ งานของหนว่ ยงานของรฐั

คณุ สมบตั ิของผเู้ สนอราคา

*** ตวั อยา่ งเอกสารประกวดราคา ***

6. มีคณุ สมบตั แิ ละไมม่ ีลกั ษณะตอ้ งหา้ มตามท่ีคกก.นโยบายกาหนด
7. เป็นบคุ คลธรรมดาหรอื นติ บิ คุ คลผมู้ ีอาชีพรบั จา้ งงานท่ีประกวด
8. ไมเ่ ป็นผมู้ ีผลประโยชนร์ ว่ มกนั กบั ผยู้ ่นื ขอ้ เสนอรายอ่ืน
9. ไมเ่ ป็นผไู้ ดร้ บั เอกสทิ ธิ์หรอื ความคมุ้ กนั ซง่ึ อาจปฏเิ สธไมย่ อมขนึ้

ศาลไทย เวน้ แต่ รฐั บาลของผยู้ ่นื ขอ้ เสนอไดม้ ีคาส่งั ใหส้ ละสทิ ธิ์
และความคมุ้ กนั เช่นวา่ นนั้
10. เป็นผปู้ ระกอบการท่ีขนึ้ ทะเบยี นงานก่อสรา้ งสาขา...
11. ผขู้ ่ืนขอ้ เสนอราคาตอ้ งมีผลงานก่อสรา้ งประเภทเดยี วกนั กบั งานท่ี
ประกวดราคาจา้ งในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า.....บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคสู่ ญั ญา
โดยตรงกบั หนว่ ยงานของรฐั

คณุ สมบตั ิของผเู้ สนอราคา

*** ตวั อย่างเอกสารประกวดราคา ***

กรณคี วามเป็นนติ บิ คุ คล
งานก่อสรา้ ง วงเงนิ ตงั้ แต่ 1 ลา้ นบาทขึน้ ไป
ผเู้ สนอราคา ตอ้ งเป็นนติ บิ คุ คลตามกฎหมาย

มติ ครม. 6 ม.ิ ย. 21 – ดว่ นมาก ที่ สร 0203/ว 80
ลว. 8 ม.ิ ย. 21

คณุ สมบตั ขิ องผเู้ สนอราคา

*** ตวั อยา่ งเอกสารประกวดราคา ***
กรณผี ลงาน เพอื่ ใหไ้ ดท้ ราบถงึ ศกั ยภาพของผขู้ ายหรอื ผูร้ บั จา้ ง

** งานก่อสรา้ ง **
กาหนดไดไ้ มเ่ กนิ รอ้ ยละ 50 ของวงเงนิ งบประมาณ

หรอื วงเงนิ ประมาณการ
นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ
มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ดว่ นมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37

ตอ้ งเป็นผลงานในสญั ญาเดยี วเทา่ นนั้
นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39

คณุ สมบตั ขิ องผเู้ สนอราคา

*** ตวั อยา่ งเอกสารประกวดราคา ***
กรณีผลงาน

งานก่อสรา้ ง (ตอ่ )

ผลงานประเภทเดยี วกนั กบั งานทปี่ ระกวดราคาจา้ ง
คอื ผลงานทใี่ ชเ้ ทคนคิ ในการดาเนนิ การเหมอื นกนั
เป็นผลงานทผี่ รู้ บั จา้ งไดท้ างานแลว้ เสรจ็ ตามสญั ญา
ทไี่ ดม้ กี ารสง่ มอบงานและตรวจรบั เรยี บรอ้ ยแลว้
ตอ้ งเป็นผลงานทกี่ ระทาสญั ญากบั สว่ นราชการ
รฐั วสิ าหกจิ หรอื เอกชน ซ่ึงเป็นผวู้ า่ จา้ งโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอนั เกดิ จาก
การรบั จา้ งชว่ ง

หนงั สือกรมบญั ชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457

ลงวนั ท่ี 19 ก.ย. 2562 กองการพัสดุภาครฐั

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่ วนแถมพิเศษ ส่ วนชดเชย ส่ วนสนับสนุน หรือส่ วนอ่ืนใด
เพม่ิ เตมิ จากท่ีหน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน/รายละเอยี ดคุณลกั ษณะเฉพาะ

1. หน่วยงานของรัฐจะกาหนดเง่ือนไขส่วนแถมพเิ ศษฯ เพื่อเป็ นเง่ือนไขในการพจิ ารณาไม่ได้

2. หากผู้ชนะการเสนอราคาประสงค์ท่จี ะให้ของแถมพเิ ศษฯ ให้ทาหนังสือแสดงเจตนาในการให้
ของแถมพเิ ศษฯ โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ

3. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบของแถมพิเศษฯ เพ่ิมเติมจากที่กาหนดไว้ในขอบเขตของ
งาน/รายละเอยี ดคุณลกั ษณะเฉพาะ
*เอกสารการส่งมอบทป่ี รากฎส่วนของแถมพเิ ศษฯ จะมาในฉบบั เดยี ว/แยกคนละฉบบั กไ็ ด้

4. การได้มาของพสั ดุทุกกรณี ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมดูแลพสั ดุให้เป็ นไปตามระเบยี บด้วย 28

มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (มอก.)

ความหมาย

ขอ้ กาหนดทางวิชาการท่ีสานกั งานมาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (สมอ.)
ไดก้ าหนดขนึ้ เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผผู้ ลติ ในการผลติ สนิ คา้ ใหม้ ีคณุ ภาพ
ในระดบั ท่ีเหมาะสมกบั การใชง้ านมากท่ีสดุ

ผกู้ าหนด มอก. สมอ.

** คณะกรรมการมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (กมอ.)

ประกอบดว้ ยบคุ คล 3 ฝ่าย ไดแ้ ก่ ผผู้ ลติ ผใู้ ช้ และ โดยมี
นกั วชิ าการ มารว่ มกนั กาหนดมาตรฐาน **

มาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (มอก.)

เครอ่ื งหมายมาตรฐาน หรอื เครอ่ื งหมาย มอก. ท่ี สมอ. อนญุ าตใหแ้ สดง
กบั ผลิตภณั ฑ์ มี 2 เครอ่ื งหมาย

เครอ่ื งหมายมาตรฐานท่วั ไป

เครอ่ื งหมายมาตรฐานท่วั ไป

มาตรฐานท่วั ไป : กาหนดขนึ้ เพ่ือใหก้ ารรบั รองคณุ ภาพผลติ ภณั ฑโ์ ดยท่วั ไป
โดยผปู้ ระกอบการท่ีทาผลติ ภณั ฑส์ ามารถย่ืนขอใบอนญุ าตแสดงเครอ่ื งหมายได้
ดว้ ยความสมคั รใจ เม่ือ สมอ. ไดต้ รวจสอบโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และ
ทดสอบผลิตภณั ฑ์ หากเป็นไปตามเกณฑท์ ่ีกาหนดแลว้ สมอ. ก็จะอนญุ าตให้
แสดงเครอ่ื งหมายมาตรฐานท่ีผลติ ภณั ฑน์ นั้ ได้

มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (มอก.)

เครอ่ื งหมายมาตรฐานบงั คบั

มาตรฐานบงั คบั : กาหนดขนึ้ เพ่ือความปลอดภยั เครอ่ื งหมายมาตรฐานบงั คบั
และเพ่ือปอ้ งกนั ความเสยี อนั อาจจะเกิดแก่ประชาชน หรอื กิจการอตุ สาหกรรม
หรอื เศรษฐกิจของประเทศโดยการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดใหผ้ ลติ ภณั ฑ์
นนั้ ๆ ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน ซง่ึ ผผู้ ลิต ผจู้ าหนา่ ย และผนู้ าเขา้ จะตอ้ งผลิต
จาหนา่ ย และนาเขา้ เฉพาะผลิตภณั ฑ์ ท่ีไดม้ าตรฐาน ตามท่ี สมอ. ประกาศ
กาหนดเทา่ นนั้ หากไม่กระทาตามจะมีความผดิ ตามกฎหมาย

มาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม (มอก.)

ตวั อยา่ ง มาตรฐาน มอก.

** ประเภทบงั คบั ** ** ประเภทไม่บงั คบั **

มอก. 30-2542 ไนทรสั ออกไซด์ มอก. 29-2545 สบถู่ ตู วั
ท่ีใชใ้ นการแพทย์ มอก. 41-2548 กรดซลั ฟรุ กิ เขม้ ขน้
มอก. 531-2546 ภาชนะพลาสตกิ และโอเลียมสาหรบั ใชใ้ นทาง
สาหรบั บรรจผุ ลติ ภณั ฑเ์ ภสชั
อตุ สาหกรรม
ปราศจากเชือ้ มอก. 56-2533 นา้ ตาลทราย
มอก. 152-2539 เครอ่ื งสาอาง :
มอก. 539-2546 คารบ์ อนไดออกไซด์ ขอ้ กาหนดท่วั ไป
การแพทย์

มอก. 540-2545 ออกซิเจนการแพทย์

โรงงานที่ไดร้ บั การรบั รองระบบคณุ ภาพ

ความหมาย : โรงงานท่ีไดร้ บั การรบั รองระบบคณุ ภาพ

ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001 หรอื มอก. 9002 ในกิจการและขอบขา่ ย

ท่ีไดร้ บั การรบั รองจาก

1. สานกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม หรอื
2. สถาบนั รบั รองมาตรฐานไอเอสโอ หรอื
3. หนว่ ยงานท่ีกระทรวงอตุ สาหกรรมใหก้ ารรบั รองระบบงาน

(Accreditation)

โรงงานทไี่ ดร้ บั การรบั รองระบบคณุ ภาพ

มตคิ ณะรฐั มนตรี
27 มิถนุ ายน 2538

คณะกรรมการแหง่ ชาตวิ า่ ดว้ ยการรบั รองระบบงาน
( National Accreditation Council : NAC )

มีอานาจหนา้ ท่ีหลกั ในการกาหนดนโยบายและกากบั ดแู ลใหก้ ารดาเนินการ
ดา้ นการรบั รองระบบงานดา้ นการมาตรฐานใหส้ อดคลอ้ งกบั ระบบสากล และ

** พิจารณาการรบั รองระบบงานแก่หน่วยรบั รองและหน่วยตรวจ **

การตรวจสอบ มอก. / ISO / ผลติ ภณั ฑจ์ ดทะเบียน

ISO มาตรฐาน ผลิตภณั ฑ์
9001:2015 มอก. จดทะเบียน

บญั ชีคมู่ ือผซู้ อื้ หรอื ใบแทรกค่มู อื ผซู้ อื้
ท่ีกระทรวงอตุ สาหกรรมจดั ทาขนึ้
ถงึ เดอื นกอ่ นหนา้ ท่ีจะประกาศซอื้ หรอื จา้ ง

สำนักงำนคลงั จงั หวัดลำปำง

054-265031–2 [email protected]

054-265000

สำนกั งำนคลัง จังหวัดลำปำง

36


Click to View FlipBook Version