The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพการปั้นชุดสนามจากปูน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vittaya.pinta, 2021-04-26 11:38:09

สรุปหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพการปั้นชุดสนามจากปูน

สรุปหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพการปั้นชุดสนามจากปูนคำนำ

รายงานผลการดาเนนิ งานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หนง่ึ อำเภอหน่งึ อำชีพ วชิ ำชีพหลกั สตู รระยะสนั้
วิชำการปนั้ ชุดสนามจากปูน หลกั สตู ร ๔๐ ชว่ั โมง โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์ใหป้ ระชาชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ฝกึ ทกั ษะในการประกอบอาชีพเป็นชา่ งปูนปน้ั พร้อมท้งั วิธีการสรา้ งมูลคา่ เพิ่ม ให้กบั สนิ ค้า และมองเห็น
ช่องทาง ในการประกอบอาชีพใหม่ ตามศกั ยภาพของตนเอง ชมุ ชน สังคมได้

ในการดาเนินการกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนื่อง คร้ังนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอาสาฯและคณะครูกศน.ตาบล รวมท้ังภาคีเครือข่ายและประชาชน
กลุ่มเปา้ หมายผู้รับบริการการเรียนรู้ที่ได้มีสว่ นร่วมให้การดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จดังปรากฏรายละเอียด
ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั ใหม้ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลย่งิ ข้นึ ตอ่ ไป

ผจู้ ดั ทำ
มนี ำคม ๒๕๖๔

สำรบัญ ข
เรอ่ื ง
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ ก
แบบรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อเน่ือง ข
ภำพกิจกรรม ๑
ภำคผนวก ๓

- เอกสำรแจง้ กำรจดั กำรศึกษำตอ่ เนือ่ งวชิ ำชีพหลักสตู รระยะสั้น
หนึง่ อำเภอ หนึง่ อำชีพ วชิ ำกำรปัน้ ชุดสนำมจำกปนู หลกั สูตร ๔๐ ช่วั โมง

- ผู้จดั ทำ


แบบรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง

กศน.ตำบลรอ่ งกำศ
ศนู ย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั อำเภอสูงเมน่
๑.หลกั สูตรหนึง่ อำเภอหนึ่งอำชพี วิชาการปัน้ ชุดสนามจากปูน หลักสูตร ๔๐ ชวั่ โมง จำนวน ๕ ชว่ั โมง/วัน
๒. ชื่อวทิ ยำกร นำยสุพล ชำยป่ำ วฒุ กิ ำรศกึ ษำ ปรญิ ญำตรี อำยุ ๖๕ ปี อำชพี ขำ้ รำชกำรบำนำญ
๓. ประเภทของวทิ ยำกร ( ) ขำ้ รำชกำร ( ) ลกู จ้ำง ( / ) วิทยำกรภำยนอก ( ) อ่นื ๆ โปรดระบุ

๔. พนื้ ทีด่ ำเนนิ กำร วดั พงพรำ้ ว หมทู่ ่ี ๖ ตำบลรอ่ งกำศ อำเภอสงู เม่น จงั หวดั แพร่
๕. ระยะเวลำดำเนนิ กำรเมื่อวนั ที่ ๒๓ เดอื นมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ สน้ิ สุดเม่ือวนั ที่๓๐ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔
๖. อนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณ แผนงำน ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมย่ังยืน โครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ย่ังยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน งบร่ำยจ่ำยอื่น หน่ึงอำเภอหนึ่งอำชีพ รหัส
๓๕๐๕ - ๐๑ จานวน ๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่ำวสั ดุ ๓,๐๐๐ บำท ค่ำตอบแทนวทิ ยำกร ๖,๐๐๐ บำท
๗. วธิ กี ำรสำรวจควำมตอ้ งกำรเรยี น ดำเนินกำรอย่ำงไร ( ) ประชำคม ( ) แนะแนว (/) สำรวจควำมตอ้ งกำร

๘. จำนวนผเู้ รียนและผ้ผู ่ำนกำรเรยี น/อบรม จำแนกตำมอำยุและเพศ

เพศ ตำ่ กว่ำ ๑๕ ปี ๑๕-๓๙ ปี ๔๐-๕๙ ปี ๖๐ ปีข้ึนไป รวม รวมท้ังสิ้น
อำยุ ชญชญ ชญ ชญ ชญ
๐๐๐๐ ๖๐ ๑๔ ๐ ๒๐ ๐ ๒๐
จำนวนผ้เู รียน ๐๐๐๐ ๖๐ ๑๔ ๐ ๒๐ ๐ ๒๐
จำนวนผผู้ ่ำนกำร
ฝกึ อบรม

๙. จำนวนผ้เู รยี นและผผู้ ่ำนกำรฝกึ อบรม จำแนกตำมกลุ่มอำชพี และเพศ

เพศ รบั พนกั งำน ค้ำขำย เกษตรกร รับจำ้ ง นักศึกษำ แม่บำ้ น รวม รวม
อำยุ รำชกำร รัฐวสิ ำหกิจ รม ทั้งส้นิ
ช ญชญ ชญ
จำนวนผูเ้ รียน ช ญ ช ญ ชญ ช ญช ญ ๐ ๐๐๐ ๒๐ ๐ ๒๐
จำนวนผ้ผู ำ่ นกำร ๐ ๐ ๐๐ ๒๐ ๐ ๒๐
ฝกึ อบรม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐

๑๐. จำนวนผู้เรียนและผู้ผ่ำนกำรฝกึ อบรม จำแนกตำมกลุ่มเปำ้ หมำยและเพศ

เพศ ผนู้ ำทอ้ งถิ่น อบต. ผู้ต้องขัง ทหำรกอง แรงงำน แรงงำน เกษตรกร นักศึกษำ กลุ่มสตรี รวม รวม
อำยุ ประจำกำร ไทย ต่ำงดำ้ ว ทงั้ สน้ิ
ชญชญ ชญ ชญ ชญ ชญ
ช ญช ญ ช ญช ญ

จำนวนผู้เรยี น ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐ ๒๐

จำนวนผู้ผ่ำนกำร ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐ ๒๐

ฝึกอบรม๑๑. จำนวนผเู้ รยี นและผผู้ ่ำนกำรฝึกอบรม แยกตำมระดบั กำรศึกษำและเพศ(สอดคลอ้ งกบั แบบ กศ.ตน.๒๒)

เพศ ตำ่ ป.๔ ประถม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. ปริญญำ สงู กว่ำ รวม รวม
อำยุ กว่ำ ตรี ปรญิ ญำ ท้งั
ป.๔ สน้ิ
ตรี
๒๐
ชญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ชญ ช ญ ช ญ ช ญ ๒๐

จำนวนผูเ้ รียน ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๕ ๐ ๓ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐

จำนวนผู้ผ่ำนกำร ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๕ ๐ ๓ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐
ฝกึ อบรม

๑๒. กำรตดิ ตำมผผู้ ำ่ นกำรฝึกอบรม
๑๒.๑ มีกำรตดิ ตำมผผู้ ่ำนกำรฝกึ อบรม
( ) ไม่มี เพรำะ.....................................................................................................................................................
( / ) มี ดำเนินกำรอยำ่ งไร สอบถำมผ้เู รียนผำ่ นกำรติดต่อส่ือสำร ในรปู แบบกลมุ่ ไลน์

๑๒.๒ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจดั โครงกำรอยใู่ นระดับใด..........ดี............
๑๒.๓ ผผู้ ่ำนกำรฝกึ อบรมได้นำควำมรู้ไปใชจ้ รงิ

 เพิ่มรำยได้ ๑ คน  ลดรำยจ่ำย ๐ คน  นำไปประกอบอำชีพ ๑ คน
 พัฒนำคณุ ภำพชวี ิต ๑๐ คน  ใช้เวลำวำ่ งใหเ้ กดิ ประโยชน์ ๘ คน อ่นื ๆ ระบ.ุ ...........คน
๑๓. ปญั หำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๓.๑ ปญั หำ อุปสรรค
( /) ไม่มี

( ) มี (โปรด
๑๓.๒ ขอ้ เสนอแนะ..................................................................................................................................รูปภาพการจัดกิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งอาชพี วิชาชีพหลักสตู รระยะสัน้
วิชาการปน้ั ชุดสนามจากปูน

วนั ท่ี ๒๓ เดือนมนี ำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส้ินสดุ เมอื่ วนั ท่ี ๓๐ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔
พ้ืนที่ดาเนินการ วดั พงพร้ำว หมู่ที่ ๖ ตำบลรอ่ งกำศ อำเออสูงเมน่ จงั หวดั แพร่รูปภาพการจัดกิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งอาชพี วิชาชีพหลักสตู รระยะสัน้
วิชาการปน้ั ชุดสนามจากปูน

วนั ท่ี ๒๓ เดือนมนี ำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส้ินสดุ เมอื่ วนั ท่ี ๓๐ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔
พ้ืนที่ดาเนินการ วดั พงพร้ำว หมู่ที่ ๖ ตำบลรอ่ งกำศ อำเออสูงเมน่ จงั หวดั แพร่รูปภาพการจัดกิจกรรมหนึ่งอาเภอหนึ่งอาชพี วิชาชีพหลักสตู รระยะสัน้
วิชาการปน้ั ชุดสนามจากปูน

วนั ท่ี ๒๓ เดือนมนี ำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส้ินสดุ เมอื่ วนั ท่ี ๓๐ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔
พ้ืนที่ดาเนินการ วดั พงพร้ำว หมู่ที่ ๖ ตำบลรอ่ งกำศ อำเออสูงเมน่ จงั หวดั แพร่รปู ภาพการจดั กจิ กรรมหนง่ึ อาเภอหน่งึ อาชพี วิชาชีพหลกั สตู รระยะสัน้
วชิ าการปน้ั ชุดสนามจากปูน

วันที่ ๒๓ เดอื นมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ สน้ิ สุดเมื่อวันท่ี ๓๐ เดือนมนี ำคม พ.ศ.๒๕๖๔
พืน้ ที่ดาเนินการ วัดพงพรำ้ ว หมู่ที่ ๖ ตำบลรอ่ งกำศ อำเออสูงเมน่ จังหวดั แพร่

ภาคผนวก

ลงชื่อ..................................................ผู้รำยงำน
(นำยวทิ ยำ ปินตำ)
ครอู ำสำสมัครฯ

ลงชือ่ ...................................................ผตู้ รวจเสนอ
(นำงสำวศริ ลิ ักษณ์ ม่นั เหมำะ)
ครู

ขอ้ เสนอแนะ/ควำมคิดเหน็ (ผู้บรหิ ำรสถำนศึกษำ)
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................

ลงช่ือ......................................................
(นำงสำวอรณุ ี พันธุ์พำณชิ ย์)
ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอสงู เมน่

ผูจ้ ัดทา

ท่ปี รึกษา

นางสาวอรุณี พนั ธพ์ุ าณิชย์ ผู้นวยการ กศน.อาเภอสงู เมน่
นางสาวศิรลิ ักษณ์ ม่ันเหมาะ ครู
นายภญิ โญ โออุไร ครูผชู้ ว่ ย

บรรณาธิการ ผู้นวยการ กศน.อาเภอสูงเม่น

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณชิ ย์

ผู้เขยี น/ผู้พิมพ์/รูปเลม่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นายวทิ ยา ปินตา วิทยากรผู้สอน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ขอ้ มูล ครกู ศน.ตาบล

นายสุพล ชายปา่
นายวิทยา ปนิ ตา
นางสาวจุฑามาศ จารสั

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอสูงเม่น

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๕๐๗/ วนั ที่ เดอื นเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เร่ือง รำยงำนสรุปกจิ กรรมหน่งึ อาเภอหน่ึงอาชพี วิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน วชิ าการปน้ั ชุดสนามจากปูน

________________________________________________________________________________
เรยี น ผ้อู ำนวยกำรศนู ยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเออสูงเม่น

ตรวจเสนอ ๑.เรือ่ งเดมิ

ตามที่กศน.อาเภอสงู เมน่ ได้อนมุ ัติให้ฝา่ ยงานการจัดการศึกษาตอ่ เน่ือง จดั กจิ กรรมหน่ึงอาเภอหนงึ่
อาชีพ วิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน วิชาการปัน้ ชุดสนามจากปูน หลกั สตู ร ๔๐ ชว่ั โมง จัดในระหวา่ งวนั ท่ี ๒๓
มนี าคม ๒๕๖๔ ถึง วนั ท่ี๓๐ มนี าคม ๒๕๖๔ ณ วัดพงพร้าว หมทู่ ี่๖ บ้านพงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสงู เมน่
จังหวัดแพร่ น้ัน

……………….. ๒.ขอ้ เทจ็ จริง

….../……./……. บัดนฝี้ า่ ยงานการศึกษาต่อเน่อื ง โดยนายวิทยา ปนิ ตา ครอู าสาสมัครฯ ผู้ดาเนนิ การจัดกจิ กรรม

หนง่ึ อาเภอหน่งึ อาชพี วิชาชีพหลักสตู รระยะสน้ั วิชาการป้นั ชดุ สนามจากปนู หลกั สตู ร ๔๐ ชวั่ โมง ซงึ่ จัดใน

วนั ท่ี ๒๓ มนี าคม ๒๕๖๔ ถงึ วนั ท่ี๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดพงพรา้ ว หมูท่ ่ี๖ บ้านพงพรา้ ว ตาบลร่องกาศ

อาเภอสงู เมน่ จงั หวัดแพร่ เปน็ ที่เรยี บรอ้ ยแล้วจึงขอรายงานสรปุ ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามรายละเอียด

ดังแนบมาพร้อมน้ี

๓.ข้อเสนอเพื่อพจิ ำรณำ จึงเรยี นมำเพื่อโปรด
๓.๑ ทรำบ
๓.๒ พิจำรณำดำเนนิ กำรต่อไป

(นำยวทิ ยำ ปนิ ตำ)
ครอู ำสำสมัครฯ


Click to View FlipBook Version