The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบขอรับการประเมินรองดีเด่น ส.ร.ก.ศ รองฯธนูชัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanuchai4646, 2021-11-02 23:24:37

แบบขอรับการประเมินรองดีเด่น ส.ร.ก.ศ รองฯธนูชัย

แบบขอรับการประเมินรองดีเด่น ส.ร.ก.ศ รองฯธนูชัย

คำนำ

เอกสารชุดน้ีจัดทาข้ึนเพื่อประกอบการขอรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ประจาปี 2563 ประเภทรางวัล รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ของสมาคมรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส.ร.ก.ศ.) โดยข้าพเจ้าได้จัดทารายงานเพื่อขอรับรางวัลในตาแหน่ง
รองผู้อานวยการ ตามประกาศสมาคมรองผู้อานวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพน้ื ฐานแห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรสมาชิกสมาคมรองผู้อานวยการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเปนนรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาท่มี ีผลงานดีเดน่ ประจาปี 2563 ในการประชุมสมั มนาวิชาการและประชุมใหญส่ ามญั ประจาปี

ขา้ พเจา้ นายธนชู ยั สบื ทมิ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศกึ ษา สังกดั โรงเรยี นสริ ริ ัตนาธร
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้
จัดทาเอกสารประกอบเปนนแบบเสนอรายงานเพ่ือขอรับรางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น
ประจาปี 2563 ของสมาคมรองผู้อานวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.)
ชุดนข้ี ึ้น โดยหวังว่าจะอานวยความสะดวกให้กับทา่ นกรรมการ ในการพจิ ารณาคณุ สมบตั ขิ องข้าพเจ้าในครง้ั น้ี

ผ้เู สนอขอรบั รางวลั

(นายธนูชยั สบื ทมิ )
รองผู้อานวยการโรงเรียนสริ ริ ตั นาธร

1

สำรบญั หนำ้

เร่ือง 1
2
คำนำ
สำรบญั 3
องค์ประกอบในกำรเสนอรำยงำนเพ่อื ขอรับรำงวลั 6
8
1. ความรูค้ วามสามารถพฒั นางานในหนา้ ท่ี 9
2. ผลการปฏบิ ัตงิ าน 10
3. การกั ษาวินัยและจรรยาบรรณ
4. อายรุ าชการ
5. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งรองผอู้ านวยการสถานศึกษา
ภำคผนวก
เอกสาร/หลกั ฐานประกอบ

2

สมาชิก ส.ร.ก.ศ. เลขที่ ส611400285 แบบ ส.ร.ก.ศ. 01/64

แบบเสนอรายงานเพือ่ ขอรบั รางวัล ชดุ ปกตขิ าว
รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษาที่มผี ลงานดีเดน่ ประจาปี 2563

(๑) คานาหนา้ นาม นาย ช่อื ธนชู ยั ช่อื สกุล สบื ทมิ .

(๒) ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสิรริ ตั นาธร

(๓) สถานท่ีทางาน โรงเรียนสิรริ ตั นาธร อาเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 สงั กัดสานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

 หรือสงั กัดสานกั บรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ

 หรอื สงั กัดสานักงานองคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั .

(๔) วนั /เดือน/ปี เกิด 24/กรกฎาคม/2527

(๕) วันเริม่ รบั ราชการ 11 กมุ ภาพันธ์ 2556

(๖) รวมเวลารับราชการ 9 ปี 11 เดอื น (นับถงึ 31 ธนั วาคม 2564)

(๗) วฒุ กิ ารศึกษาสูงสดุ ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑิต สาขา การบริหารการศึกษา

จากสถาบนั การศกึ ษา มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง .

โดยมผี ลการปฏิบัตงิ านสรปุ ได้ ดงั น้ี

1. ควำมรคู้ วำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำนในหนำ้ ที่ (รายงานการปฏิบัติงานไม่เกิน 2 หนา้ กระดาษ)

ข้าพเจา้ ปฏบิ ัติหน้าท่รี องผอู้ านวยการโรงเรยี นสิรริ ัตนาธร โดยปฏิบัตงิ านตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจาก

ผู้อานวยการศกึ ษา ในการบรหิ ารกจิ การของสถานศึกษา การวางแผนการปฏบิ ัตงิ าน การควบคุม กากับ ดูแล

เกยี่ วกบั การบรหิ ารงานวิชาการ งบประมาณ การบรหิ ารงานบุคคล การบรหิ ารงานทัว่ ไป ความสัมพันธ์กับ

ชมุ ชน และงานอืน่ ท่ีเก่ียวขอ้ งหรอื ได้รบั มอบหมาย

ผลงำนตำมหนำ้ ที่และควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ข้าพเจ้าได้นาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ในหน้าทีเ่ ปนน ไปตามมาตรฐานการบรหิ ารสถานศึกษาดังนี้

1.การบรหิ ารงานวชิ าการ

ข้าพเจ้ามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินการตามแผนและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดการพัฒนาครู พัฒนา

นักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ดาเนินการจัดแหล่ง

เรียนรู้ การทดสอบและประเมินผล การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน และ

จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียนอันสะท้อน

ผลใหเ้ กิดการพฒั นาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีดีข้ึน

3

2.การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพอื่ การศกึ ษา

ข้าพเจ้าการได้ดาเนินการจัดทาแผนการบริหารงบประมาณ ดาเนินการตามแผนบริหาร

งบประมาณ เสริมสร้างประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ดาเนนิ การ

ตามระเบียบพัสดุและการดาเนินการตรวจสอบภายใน จัดทาแนวทาง ดาเนินการในการระดมทรัพยากรจาก

ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลตอ่ การพฒั นาคุณภาพการศึกษา

โดยไดร้ บั การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความรว่ มมือจากหลายภาคส่วนเพิม่ ข้ึน

3.การบริหารงานบคุ คล การสง่ เสริมวินัย การรกั ษาวินยั จรรยาบรรณวชิ าชีพ และการพัฒนาวิชาชพี

ข้าพเจ้ามีการจัดทาแผนการบริหารงานบุคคล ดาเนินงานตามแผนการบริหารงานบุคคล

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล จัดทาแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ดาเนินงานตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรณยาบรรณวิชาชีพ ดาเนินการแผนงาน

โครงการ หรือกจิ กรรมทส่ี ่งเสริมสนบั สนนุ การพฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

4.การบรหิ ารงานท่ัวไป และการมีสว่ นรว่ มของสถานศึกษากับผปู้ กครองและชุมชน

ข้าพเจ้ามีการจัดทาแผนการบริหารงานทั่วไป ดาเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ัวไป บริหารงาน

ธุรการสถานศึกษา จัดทาแผนการใช้อาคารสถานท่ี ดาเนินงานตามแผนการใช้อาคารสถานท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ จัดกจิ กรรมสัมพนั ธช์ มุ ชน จดั กิจกรรมวนั ลอยกระทง และจัดกจิ กรรมประชมุ ผ้ปู กครอง

ผลทเ่ี กิดกบั ผเู้ รยี น ครู ผ้ปู กครอง ชมุ ชน สถำนศึกษำและกำรจดั กำรศกึ ษำ

3.1 ผลทเี่ กดิ กับผเู้ รยี น นกั เรยี นมคี ณุ ภาพตามมาตรฐานการเรยี นรู้

3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปี 2562 – 2563 สูงขึ้นชัดเจน จากการ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ จ า ปี

การศกึ ษา 2562 และ 2563 ทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ทุกช้นั เรียน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรเรยี น ชนั้ ม.1 – ม.6 (เฉลีย่ รวม)

เป้ำหมำย ปีกำรศกึ ษำ 2562 ปกี ำรศกึ ษำ 2563

ภาษาไทย 70 72.28 72.17

คณติ ศาสตร์ 60 71.44 70.11

วิทยาศาสตร์ 65 70.94 73.93

สังคมศึกษาฯ 60 70.17 71.41

สุขศกึ ษาฯ 70 76.92 81.94

ศลิ ปะ 70 76.76 77.76

การงานอาชีพฯ 70 76.68 79.58

ภาษาองั กฤษ 60 68.15 70.91

3.1.2 นกั เรยี นมรี ะเบยี บวนิ ยั มีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมสงู ขนึ้ ดงั น้ี

- นกั เรยี นมผี ลการประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงคใ์ นระดบั ดีเย่ียม ร้อยละ 90

- นักเรียนไดร้ ับรางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปนะเภททีมชายล้วน จาก

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริม

พระพทุ ธศาสนา เนอื่ งในเทศกาลวสิ าขบูชา ประจาปี พ.ศ. 2563 (เอกสารประกอบท.่ี ..1...)

- นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปนะเภททีมชายล้วน จากการแข่งขัน

สวดมนต์หมู่ทานองสรภญั ญะ ระดบั ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ือง

ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ. 2563 (เอกสารประกอบที.่ ..2...)

4

3.2 ผลท่เี กดิ กับครู ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษามีความรักสามคั คี ปฏิบัตงิ านได้
อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

3.2.1 ครมู คี วามรับผิดชอบและปฏิบตั ิหนา้ ทด่ี ้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ
3.2.2 ครูมีการพัฒนาตนเองอยา่ งสม่าเสมอดว้ ยการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานและศกึ ษาด้วยตนเอง นามาพัฒนาการเรยี นการสอนด้วยการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอใหม้ ี
และเลอ่ื นวทิ ยฐานะ
3 . 2 . 3 ค รู ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ / ร า ง วั ล จ า ก ห น่ ว ย ง า น ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ปี
การศึกษา 2563 จานวน 14 คน (เอกสารประกอบท่.ี ..3...)
3.3 ผลที่เกดิ กับผปู้ กครอง ชุมชน

1. ผู้ปกครองมีความศรัทธาส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากข้ึน เกณฑ์เด็กมาเข้า
เ รี ย น ภ า ค บั ง คั บ ไ ด้ ค ร บ 1 0 0 % แ ล ะ จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ถิ ติ จ า น ว น นั ก เ รี ย น
ณ วนั ท่ี 10 มถิ ุนายน ประจาปกี ารศึกษา 2563 – 2564

2. ผูป้ กครองไดใ้ ช้บรกิ ารตา่ ง ๆ ของสถานศึกษา เชน่ ออกกาลังกาย
อ่านหนังสอื การจัดงานเลี้ยง การจัดกิจกรรมของชมุ ชน

3. ผู้ปกครองไดร้ ับความรขู้ อ้ มูลข่าวสารในการพฒั นาโรงเรียน
4. ผู้ปกครองประสานความรว่ มมือกับโรงเรียนในเรื่องการดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี นใน
ฐานะผู้ปกครองเครอื ข่าย และโครงการชมุ ชนสัมพนั ธ์
5. ชุมชนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาในวนั สาคญั ทางศาสนาต่าง ๆ
6. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถานีตารวจนครบาล
บางนา และโรงพยาบาลบางนา ในการบรกิ ารชุมชนตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เปนนตน้
3.4 ผลทเ่ี กดิ กับสถานศึกษา
1. มีข้อมลู ทถี่ กู ต้องเปนนปัจจุบัน สะดวกในการค้นหานาไปใช้ประโยชนต์ อ่ การ
พฒั นา
2. มรี ะบบขอ้ มลู สารสนเทศเปนนปัจจุบัน ถกู ต้อง ทันสมยั
3. มกี ารรกั ษาความปลอดภัยสถานท่แี ละทรพั ย์สินของทางราชการได้
อยา่ งมีประสิทธภิ าพ
4. มที ะเบียนวัสดุ ครุภัณฑเ์ ปนนปจั จุบนั
5. มีสื่อวสั ดุอปุ กรณ์ สือ่ ครภุ ณั ฑ์ สอ่ื เทคโนโลยแี ละนวตั กรรมที่ทนั สมยั
มปี ระสทิ ธภิ าพในการใช้งานได้เปนนอย่างดี
6. มกี ารบรหิ ารงานด้านตา่ ง ๆ คลอ่ งตัว เนอ่ื งจากมีระบบการบรหิ ารงานทดี่ ี
7. มีการใชเ้ งนิ งบประมาณและจดั ทาหลกั ฐานระบบบญั ชถี ูกต้องตามระเบยี บเปนน
ปัจจุบนั พร้อมให้การตรวจสอบ
8. บคุ ลากรมรี ะเบียบวนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วชิ าชพี ครู มีความเขา้ ใจอันดี มคี วามสามัคคี
9. มหี ้องเรยี นมาตรฐาน มบี รรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน
10. บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรนื่ สวยงามเปนน ระเบยี บ
11. มีแหลง่ เรยี นรู้ท้ังนอกและในสถานศึกษาทีจ่ ดั กจิ กรรมไดห้ ลากหลาย

5

12. ผา่ นการประเมินคณุ ภาพภายในระดบั เหรียญทองและคณุ ภาพภายนอกรอบส่ี
ในระดบั ดีเยี่ยมทกุ มาตารฐาน จนเปนน ท่ียอมรับศรัทธาของผ้ปู กครอง ชุมชนและหนว่ ยงานต่าง ๆ

13. ไดร้ ับการสนับสนุนจากชุมชน พอ่ ค้า ประชาชน ท้งั ภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนด้านงบประมาณในการพฒั นาการจดั การเรยี นการรแู้ ก่นักเรยี น

3.5 ผลทเ่ี กดิ กบั การจัดการศึกษา
1. นกั เรยี นมคี ณุ ภาพ มีคณุ ลักษณะตามทโ่ี รงเรียนพงึ ประสงค์
2. นกั เรยี นจบการศึกษาภาคบงั คบั 100 %
3. ชมุ ชนมีสถานศึกษาที่ไดม้ าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐ ทาใหป้ ระชากรใน

วยั เรียนได้รับการศึกษาอยา่ งทว่ั ถงึ และมปี ระสิทธภิ าพ ครบ 100 %

2. ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำน

2.1 ผลงำน/รำงวลั โรงเรียน

2.1.1 รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of the

Basic Education Commission Quality Awards: OBECQA) ของปี 2562 (เอกสารประกอบที.่ .4...)

2.2.2 โล่รางวัล “โรงเรียนคุณธรรม 3 ดำว” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต2 วันท่ี 25 มถิ นุ ายน 2564 (เอกสารประกอบท่ี ...5...)

2.2.3 การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดจนได้รับรางวัล

ระดับนานาชาติ (เอกสารประกอบที่ ...6...)

2.2.4 รางวัล Thailand Bangkok LEI SHENG Dragon & Lion Dance Troupe 2019

(เอกสารประกอบท่ี ...7...)

2.2.5 พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ท่ีประสบผลสาเร็จและเปนนแบบอย่างได้

ปี 2564 สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา กรงุ เทพมหานคร เขต2 (เอกสารประกอบที่ ...8...)

2.2 ผลงำน/รำงวัลครู

2.2.1 ได้รับคัดเลือกจาก UNESCO APCEIU ให้นาเสนอผลงาน BEST PRACTICE จากการ

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับประเทศเกาหลี ประจาปีการศึกษา 2564 ในการ

ประชุมนานาชาติ SSAEM International Conference ท่ีมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 1000 คน รวมถึง

ผเู้ ขา้ ร่วมทุนแลกเปลย่ี นนจี้ ากทุกประเทศและนักการศกึ ษาต่างๆจาก UNESCO

2.2.2 ครดู ีไมม่ อี บายมขุ ประจาปีการศึกษา 2563 (เอกสารประกอบที่ ...3...)

1. นางสาวธญั มน พมิ พด์ ดี

2. นางสาววนั ทนา ปน่ั กรวด
3. นายเอกรัก ไชยสถาน
4. นางสาวสุนสิ า แช่มช่นื
5. นางสาวจนั ทรเ์ พ็ญ รตั นเบญจะ
6. นางบุญกาล สนุ ทร
7. นางสาวชนญั ญา สริ ทิ วิ ากร
8. นางสาวชุลี ขันตีตอ่

6

9. นางสมบรู ณ์ เพยี้ นกสกิ รรม
2.2.3 โครงการจรรยาบรรณสคู่ รูดี เพ่ือเดก็ ดี ประจาปี 2563 (เอกสารประกอบท่ี ...3...)

1. นางสาววันทนา ป่นั กรวด
2. นางสาวธญั มน พมิ พ์ดีด
2.2.4. ครูดขี องแผน่ ดนิ ขน้ั พนื้ ฐาน ประจาปีการศกึ ษา 2563 (เอกสารประกอบที่ ...3...)
1. นางสาวจนั ทร์เพญ็ รัตนเบญจะ
2. นายเอกรกั ไชยสถาน
3. นางสาวสนุ ิสา แชม่ ชน่ื
2.3 ผลงำน/รำงวลั นักเรียน
2.3.1 นายอิทธิพล สินสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเปนนเลิศ (Sports Hero) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือพัฒนานักกีฬาในชนิดกีฬา
กลุ่มเป้าหมายโอลิมปกิ เกมส์ ณ กรงุ ปารสี ประเทศฝร่ังเศส (เอกสารประกอบที่ ...3...)

2.3.2 นางสาวไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 51 ประจาปี 2564 ประเภทท่ารา ออนไลน์ ได้รับ
รางวลั 1 เหรียญทอง ประเภททีม และ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล (เอกสารประกอบที่ ...3...)

2.3.3 เดก็ ชายศริ ชิ ยั สมวงษา นกั เรยี นระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3/11 ไดร้ ับการคัดเลอื กเข้า
รับรางวัลผู้นากิจกรรมต้นแบบดีเด่น ประจาปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนคนเก่ง ผู้สร้าง
ช่ือเสียงสู่ระดับชาติและนานาชาติ รางวัล : เด็กและเยาวชนคนเก่งสร้างสรรค์สังคม ประจาปี 2564 จัดโดย
ศนู ย์ให้คาปรกึ ษากจิ กรรมเพอื่ สังคม (องคก์ รสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427) (เอกสารประกอบที่ ...3...)

2.4 รำงวลั ตนเอง/วิทยำกร
2.4.1 “รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐำน” โครงการเครือข่ายครูดีของ

แผ่นดนิ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ประจาปี 2564 มลู นธิ คี รดู ขี องแผ่นดิน (เอกสารประกอบที่ ...9...)
2.4.2 “รำงวัลชมเชยกำรประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดิโอ ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัย

มำ” ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ
ณ วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564 (เอกสารประกอบที่ ...10...)

2.4.3 “วิทยำกรบรรยำยพิเศษ” กิจกรรมค่ายวชิ าการ แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
และนักเรียนยุวกวีศรีด่าน ระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม 2563 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึ ษาสมทุ รปราการ เขต 6 (เอกสารประกอบท่ี ...11...)

2.4.4 “วิทยำกรบรรยำยพิเศษ” กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2563
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เขต 6 (เอกสารประกอบ
ที่ ...12...)

3. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ

ในฐานะทข่ี า้ พเจ้าดารงตาแหน่งรองผอู้ านวยการโรงเรยี นสริ ริ ัตนาธร ไดย้ ึดหลกั การครองตน
ดังนี้

7

(1) กำรพ่ึงตนเอง ขยนั หมนั่ เพียร รับผิดชอบและยึดปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง
จากแบบประเมินที่ผู้ร่วมงานประเมินคณุ ธรรมและจริยธรรมของผู้บรหิ าร ขา้ พเจา้ ไดค้ า่ เฉล่ีย

ในหัวข้อการปฏิบัติในเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ันในการทางาน มีความรับผิดชอบ และ การยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวติ และการทางาน อยใู่ นค่าเฉลี่ยระดบั มากที่สดุ โดยขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ นให้
เปนนแบบอย่างในการทางานให้กับผู้ร่วมงาน คือ เสียสละเวลา เพือ่ ทางานในหน้าที่ที่ได้รับนโยบายมาให้สาเร็จ
ตามเวลา นอกจากจะมอบหมายให้ครูทาแล้ว ข้าพเจ้าสามารถเข้าไปช่วยเหลือ แนะนา เพ่ือให้เกิดงานที่มี
ประสทิ ธภิ าพได้ รวมทงั้ เปนน ขวญั กาลังใจกบั ผรู้ ่วมงานอีกดว้ ย บรหิ ารจัดการทรพั ยากรทีม่ อี ยอู่ ย่างจากัดใหเ้ กิด
ประโยชน์สูงสุด มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ น้อมนาพระบรม
ราโชวาท พระราชดารสั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเปนน แนวปฏิบตั ิตน ท้ังในครอบครัว
และในหน้าที่ราชการ นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนนโครงการเด่นของโรงเรียน บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นาไปประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงเวลา
“ลดเวลาเรยี น เพิม่ เวลารู้ ”ให้กบั นักเรยี น

(2) กำรประหยดั และเก็บออม
ในแตล่ ะเดือน จะแบง่ เงนิ เดือนเพ่ือเก็บ ก่อนท่ีจะแบง่ ออกเปนนรายจ่าย เปนนผู้รู้จักใชจ้ ่ายตาม

ควรแห่งฐานะ และรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เปนนประโยชน์และประหยัด โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รณรงค์ให้ประหยัดน้าประหยัดไฟ กาหนดการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไป
ราชการ วางมาตรการประหยดั พลังงานในหน่วยงาน กระตุ้นให้ครูใชก้ ระดาษอยา่ งคุ้มคา่ คือ นากระดาษหน้า
เดียวมาใช้อีกดา้ น นอกจากน้ียังได้จัดทาแผนดูแล บารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเอง ของโรงเรียน และของ
ชมุ ชน พรอ้ มทั้งตดิ ตามตรวจสอบอยา่ งสมา่ เสมอ

(3) กำรรักษำระเบียบวนิ ยั และเคำรพกฎหมำย
เปนนผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และในการ

ประชุมทุกครั้งจะสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการครู แจ้งให้ครูทราบ เข้าร่วมการอบรมกรรมการ
สอบวินัยไม่ร้ายแรงกับหน่วยงานอื่น มีการนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงาน
พร้อมท้งั ไดป้ ระพฤตแิ ละปฏิบัติตน ให้เปนนตวั อย่างแกผ่ ู้ใต้บังคับบญั ชาและบคุ คลโดยทวั่ ไปอยา่ งสม่าเสมอ และ
ยังได้นาแนวทาง นโยบาย หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริง ใจซ่ึง
เปนนการแสดงออกให้เห็นถึงการเช่ือฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเปนนบุคคลท่ีให้
ความสาคัญกับการเปนน ผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเร่ืองงานและวินัยส่วนตวั จะสังเกตไดจ้ าก การนัดเวลาประชุม หรือ
การติดตามงานตามแผนผงั กากับงาน เปนน ตน้

(4) กำรปฏบิ ตั ติ ำมคุณธรรมของศำสนำ
เปนนพทุ ธศาสนิกชนที่ดี โดยละเวน้ ตอ่ การประพฤตชิ ั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว นานักเรียนร่วมทาบุญใส่บาตรทุกวันพระ และ

8

บริจาคทรัพย์เพื่อทานุบารุงศาสนา นักเรียนจิตอาสาช่วยงานวัด พร้อมท้ังเสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ

และกาลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอน่ื ที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่งบอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืน

โดยทั่วไป มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้จากการรักษาคามั่นสัญญาท่ีให้กับ

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ อย่างสม่าเสมอเปนนผู้ยึดมั่นในประเพณีและ

วฒั นธรรมไทย ประพฤตแิ ละปฏบิ ัติตนตามครรลองของวัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาและประเพณอี นั ดงี าม

ของไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมทาบุญ

การเวียนเทียนในวนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมถวายเทียนจานาพรรษา เปนนตน้ นาโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการวิถีพุทธและโครงการรักษาศีล 5 เช่น นาครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนทาบญุ ในวันพระทุกวนั

พระของวนั ทาการ การสวดมนตป์ ระจาสปั ดาห์ จดั กจิ กรรมโรงเรียนสขี าว

(5) กำรมีควำมจงรกั ภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล

อย่างจริงจังและทุ่มเทโดยได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลในเชิง

รูปธรรม และได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและทานุ บารุงศาสนาในเทศกาลสาคัญทางศาสนา นอกจากน้ียังเปนน

ผู้นาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเปนนพลเมืองดี เช่น การเสียภาษี การเคารพกฎหมาย เปนนต้น ได้เข้า

ร่วมพิธี ในโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอปฏิบัติตนเปนนพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เปนนกิจวัตรปกติซ่ึง

แสดงออกให้เห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ ท่ี

เกยี่ วขอ้ ง ใหค้ วามรว่ มมอื ในการปฏิบตั งิ านตามหนา้ ที่ อย่างเตม็ กาลังความสามารถ นาหลักประชาธิปไตยมาใช้

ในการปฏิบัติงาน การเปนนผู้มีจิตสานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม

บาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ นาครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชนอย่างสม่าเสมอ อีกทั้ง นาครูและนักเรียนบาเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณะให้แก่ วัด ชุมชนและสังคม

อนื่ ๆ

4. อำยรุ ำชกำร

เริม่ รับราชการในตาแหนง่ ครูผชู้ ่วยโรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันท่ี 11

เดือน กมุ ภาพนั ธ์ .พ.ศ. 2556 . เคยดารงตาแหนง่ /วิทยฐานะ ทีส่ าคญั ดงั น้ี

วนั เดือน ปี ตำแหนง่ รับเงนิ เดือน
11 กมุ ภาพนั ธ์ 2556 ครผู ชู้ ว่ ย
ระดบั /อันดับ ขัน้ (บำท)

- 12,530 บาท

11 กมุ ภาพนั ธ์ 2558 ครู ค.ศ.1 17,910 บาท

13 กุมภาพนั ธ์ 2562 ครู ค.ศ.2 24,290 บาท

30 ตุลาคม 2563 รองผ้อู านวยการ ค.ศ.2 28,300 บาท

5. ระยะเวลำกำรดำรงตำแหนง่ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ข้าพเจ้า........นายธนูชัย สืบทิม........ เริ่มรับราชการในตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
เม่ือวันที่.......30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563......... เลขท่ีตาแหน่ง....10027...... สังกัดโรงเรียน.....โรงเรียน

9

สิริรัตนาธร........ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

10

11

12

ภำคผนวก

13

(เอกสำรประกอบท่.ี ..1...)

14

(เอกสำรประกอบท่.ี ..2...)

15

(เอกสำรประกอบท่.ี ..3...)

16

17

18

ผลงงำนนักเรยี น
นายอิทธพิ ล สินสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนน
เลิศ (Sports Hero) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนานักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์
ณ กรงุ ปารสี ประเทศฝร่ังเศส

นางสาวไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
คาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 51 ประจาปี 2564 ประเภทท่ารา ออนไลน์ ได้รับรางวัล 1
เหรียญทอง ประเภททีม และ 1 เหรียญเงนิ ประเภทบคุ คล

19

เด็กชายศิริชัย สมวงษา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/11ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้นากิจกรรมต้นแบบดีเด่น ประจาปี 2564 ภายใต้
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนคนเก่งผู้สร้างช่ือเสียงสู่ระดับชาติและนานาชาติ รางวัล : เดก็ และเยาวชนคน
เก่งสร้างสรรค์สังคม ประจาปี 2564 จัดโดย ศูนย์ให้คาปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์
เลขท่ี 2427)

20

21

(เอกสำรประกอบท่.ี .4...)

22

23

24

(เอกสำรประกอบท่ี ...5...)
โลร่ างวัล “โรงเรียนคณุ ธรรม ๓ ดำว” ระดบั เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต๒

วนั ท่ี ๒๕ มถิ ุนายน ๒๕๖๔

25

(เอกสำรประกอบท่ี ...6...)

26

(เอกสำรประกอบท่ี ...7...)

27

(เอกสำรประกอบที่ ...8...)
(เอกสำรประกอบที่ ...9...)

28

(เอกสำรประกอบท่ี ...10...)

29

30

31

(เอกสำรประกอบท่ี ...11...)

32

(เอกสำรประกอบท่ี ...12...)

33

34


Click to View FlipBook Version