The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 6341041627, 2022-05-21 14:48:35

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด "แม่บ้านซินเดอเรลล่า"

หนังสือสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชุด “แม่บ้านซินเดอเรลล่า”

ห นั ง สื อ สำ ห รับ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จัดทำโดย
นางสาวสุประวีณ์ นันโต

ฉันจะเป็นแม่บ้านที่ดีเหมือนคุณซินเดอเรลล่าให้ได้!

คำ นำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด "แม่บ้านซินเดอเรลล่า" เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งคุณครูก็สามารถใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียน
ได้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด "แม่บ้านซินเดอเรลล่า" เล่มนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 หน่วยการเรียนรู้
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานบ้านที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำเป็นต้องรู้ นักเรียน
จะได้เรียนรู้งานบ้านผ่านเนื้อหาสาระต่าง ๆ และกิจกรรมท้ายหน่วยเพื่อนำไปสู่การสร้างความ
เข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่
3 ได้พัฒนาทักษะ กระบวนการ การจัดการการทำงานบ้านขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอดการทำงานบ้านในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สุประวีณ์ นันโต

ส า ร บั ญ 1-8
9 - 15
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานบ้าน 16 - 22
บทที่ 2 เตรียมอุปกรณ์การเรียนกัน! 23 - 33
บทที่ 3 รองเท้านักเรียนสกปรกจัง!
บทที่ 4 ทำไมบ้านเราสกปรกจังนะ!1

บทที่ 1
ความรู้พื้นฐานงานบ้าน

2

งานบ้านคืออะไร?
ทำไมเราต้องทำงานบ้าน?

3

งานบ้านคืออะไร?

งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ประจำวัน ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจำ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกทุกคนในบ้าน (นิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์, ม.ป.ป.)

4

ทำไมเราต้องทำงานบ้าน?

1. เพื่อความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน
2. เพื่อสุขอนามัยทั้งกายและใจที่ดีของสมาชิกในบ้าน
3. เพื่อเพิ่มทักษะที่จะนำไปสู่การต่อยอดสร้างโอกาสในอาชีพใน

อนาคต
4. เพื่อสร้างอุปนิสัย "ความรักสะอาด"

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

5

กระบวนการทำงานบ้าน

1. การวางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย วิธีการ วัสดุ

อุปกรณ์

2. การทำงานตามแผน ทำตามแผนที่ได้วางไว้

3. การประเมินผลงาน ตรวจดูความสำเร็จหรือข้อ

บกพร่องเพื่อแก้ไข

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

ลักษณะการทำงานบ้าน 6

1. เพื่อช่วยเหลือตนเอง เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียน เก็บของเล่น

2. เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เช่น การกวาดบ้าน
การล้างจาน

3. เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม เช่น การทำความสะอาด
ห้องเรียน

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

7

กิจกรรมท้ายหน่วยบทที่ 1

ให้นักเรียนวาดรูปงานบ้านที่ตนชื่นชอบ พร้อมบอกว่าลักษณะการทำงานดังกล่าวว่าเป็นการ 8
ทำงานบ้านเพื่อตนเอง ครอบครัว หรือส่วนรวม

ทำงานบ้าน
เพื่อ...........................................

9

บทที่ 2
เตรียมอุปกรณ์การเรียนกัน!

10

การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

เป็นหนึ่งในงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือตนเอง

ประโยชน์
เพื่อความเป็นระเบียบ
เพื่อป้องกันการสูญหาย
เพื่อหยิบใช้ได้ง่าย

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน11
1. กำหนดว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 2.รวบรวมของที่กระจายมาไว้ที่เดียว เก็บเครื่องเขียนใส่
กล่อง สมุดและหนังสือใส่กระเป๋า

ที่มารูปภาพ : https://m.youtube.com/watch?v=azc0SzJGUjA

12

กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
3.แยกประเภทเครื่องเขียนกับสมุด หนังสือ 4.เก็บเครื่องเขียนใส่กล่อง สมุดและ
หนังสือใส่กระเป๋า

ที่มารูปภาพ : https://m.youtube.com/watch?v=azc0SzJGUjA

กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรีย1น3
4.ตรวจดูความเรียบร้อย

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการจัดเตรียมอุปกรณ์ การเรียน

14

กิจกรรมท้ายหน่วยบทที่ 216

บทที่ 3
รองเท้านักเรียนสกปรกจัง!

17

การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน

เป็นหนึ่งในงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือตนเอง

ประโยชน์
เพื่อให้รองเท้าสะอาด
ป้องกันเชื้อโรค
ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

กระบวนการทำความสะอาดรองเท้านักเรีย1น8
1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ 2.นำแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นบนรองเท้าออก
รองเท้านักเรียน
แปรงขนอ่อน ที่มารูปภาพ : https://m.youtube.com/watch?v=8MsvTfHoj3U
ผ้าแห้ง 2 ผืน
แปรงขัดรองเท้า
ยาขัดรองเท้า

กระบวนการทำความสะอาดรองเท้านักเรีย1น9
3.นำผ้าแห้งชุบน้ำเช็ด 4.นำแปรงขัดรองเท้าแตะยาขัดทาให้ทั่ว
และทิ้งไว้สักครู่

ที่มารูปภาพ : https://m.youtube.com/watch?v=8MsvTfHoj3U

กระบวนการทำความสะอาดรองเท้านักเรีย2น0
นาทีที่ 14.59 - 25.53

5.จากนั้นใช้ผ้าแห้งอีกผืนขัดรองเท้าจนขึ้นเงา

สแกนเพื่อรับชมวิดีโอการทำความสะอาดรองเท้านักเรียน

21

กิจกรรมท้ายหน่วยบทที่ 323

บทที่ 4
ทำไมบ้านเราสกปรกจังนะ!

24

บ้านเราสกปรก ฝุ่ นก็เยอะ พี่ซินว่า
ถ้าน้อง ๆ ทำตามวิธีที่พี่ซินบอก
รับรองบ้านสะอาดแน่ !

25

การทำความสะอาดบ้าน

เป็นหนึ่งในงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ประโยชน์

เพื่อให้บ้านสะอาด ไร้ฝุ่น
ทำให้บ้านน่าอยู่
เราและสมาชิกในครอบครัวปลอดภัยจากโรค

(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

แนะนำอุปกรณ์ 26

ไม้กวาดดอกหญ้า ที่มารูปภาพ : shorturl.at/ilLY4
เหมาะกับการกวาดฝุ่นละออง
ไม้กวาดหยากไหย่
หรือเศษขยะบนพื้นที่แห้ง เหมาะกับการกวาดหยากไหย่

บนเพดาน

แนะนำอุปกรณ์ 27

ไม้ปัดขนไก่ ไม้ถูพื้น
เหมาะกับการปัดฝุ่นตามชั้นวาง เหมาะกับการถูพื้นที่กว้าง ๆ

ของ หลังตู้หรือเฟอร์นิเจอร์ ไม่มีซอกมุม

กระบวนการทำความสะอาดบ้าน 28
1.สำรวจความสกปรกของห้อง วางแผน 2.ปัดฝุ่นและจัดเก็บของใส่ชั้นหรือกล่อง
ทำความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์
ได้แก่ ไม้กวาดหยากไหย่ ไม้ปัดขนไก่ ผ้า ที่มารูปภาพ :
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้ว https://dltv.ac.th/utils/files/download/93610

กระบวนการทำความสะอาดบ้าน 29
3.ใช้ไม้กวาดหยากไหย่กวาดเพดาน 4.ใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่นอุปกรณ์แล้วใช้
และผนังห้อง ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดให้แห้ง

ที่มารูปภาพ :
https://dltv.ac.th/utils/files/download/93610

กระบวนการทำความสะอาดบ้าน 30
5.ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผง 6.ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้ว
ที่อยู่บนพื้นห้อง
ที่มารูปภาพ :
https://dltv.ac.th/utils/files/download/9361032

กิจกรรมท้ายหน่วยบทที่ 4

33

ให้นักเรียนดูรูปอุปกรณ์พร้อมเติมชื่ออุปกรณ์ลงในช่องที่กำหนดให้

............................... ............................... ...............................รายการอ้ างอิ ง

นิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์. (ม.ป.ป.). การทำงานบ้าน.
https://sites.google.com/a/saharaj.ac.th/krutok/kar-thangan-ban

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561). แผนการ
สอน การงานอาชีพ. https://dltv.ac.th/teachplan/lists/3/3418

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชุด “แม่บ้านซินเดอเรลล่า”

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงาน
บ้าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พัฒนาทักษะ กระบวนการ
การจัดการการทำงานบ้านขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการทำงานบ้านในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ฉันจะเป็นแม่บ้านที่ดีเหมือนคุณซินเดอเรลล่าให้ได้!


Click to View FlipBook Version