The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการอบรม นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา -วิทยาศาสตร์-รร-ประชาธิปัตฯ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธัชยพงศ์ ปาละหงษา, 2022-04-06 03:38:08

รายงานการอบรม นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา -วิทยาศาสตร์-รร-ประชาธิปัตฯ

รายงานการอบรม นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา -วิทยาศาสตร์-รร-ประชาธิปัตฯ

รายงานผลการประชุมแลกเปลีย่ นการเรยี นรู้ การจดั การเรยี นการสอนในสถานการณ์
การแพรร่ ะบาดของ covid-19 ตามนโยบาย “ปรบั บ้านเป็นหอ้ งเรยี น เปลี่ยนพ่อแม่เปน็ คร”ู

1. ขอ้ มลู ทัว่ ไป

ผรู้ ายงาน : นายธชั ยพงศ์ ปาละหงษา ตำแหน่ง ครู
อายุ 43 ปี
วุฒกิ ารศกึ ษา ปริญญาตรี วท.บ. สาขา วทิ ยาการคอมพิวเตอร์
สอนระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 ,5, 6
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงั กดั โรงเรยี นชมุ ชนประชาธิปัตยว์ ทิ ยาคาร
สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาปทมุ ธานี เขต 2

2. กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ ีเ่ ขา้ รว่ มประชมุ แลกเปลยี่ นเรยี นรู้

กล่มุ สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

3. ความรู้ ความเขา้ ใจ และประสบการณ์ทีไ่ ดร้ บั อยา่ งไรในแต่ละด้าน ดังนี้

3.1 ด้านการสำรวจขอ้ มลู ต่างๆ
ลกั ษณะการเกบ็ ข้อมูลแต่ละโรงเรยี นขน้ึ อยู่กับบริบทของโรงเรียนน้ันๆ ตอ้ งวเิ คราะหถ์ งึ สภาพและบริบทของ

แตล่ ะโรงเรยี น รวมถึงวิเคราะห์สภาพความเปน็ อยู่ของผ้เู รยี น ผูป้ กครองเป็นหลกั รวมทั้งปัจจัยในการดำเนินชีวิตของ
นกั เรียน ผปู้ กครอง โดยแตล่ ะโรงเรียนก็จะมีการจัดการเรยี นการสอนที่แตกต่างกนั ออกไป เช่น โรงเรียนวัดโพสพผล
เจรญิ จัดการเรียนรแู้ บบ Online เพราะนักเรยี น ผูป้ กครองมคี วามพรอ้ ม แต่โรงเรียนวดั เจริญบญุ จัดการเรียนรู้แบบ
On hand เนอ่ื งจากนักเรยี น ผู้ปกครองมปี ญั หาในการเขา้ ถึงเทคโนโลยี เป็นต้น

3.2 ดา้ นกระบวนการจดั การเรยี นการสอนในรปู แบบต่างๆ
กระบวนการจัดการเรยี นรู้ของแต่ละโรงเรยี นคล้ายกนั เนือ่ งจากรปู แบบการจัดการเรยี นรู้ของแต่ละโรงเรียน

มีหลายโรงเรียนที่รูปแบบเหมือนกัน โดยเกือบทุกโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกนั
แก้ปัญหาให้ผูเ้ รียนได้เข้าถึงการเรยี นอยา่ งเทา่ เทียมทกุ คน โดยหลงั จากท่ีมีการประสานกับผู้ปกครองแลว้ สามารถแบง่
ตามรปู แบบการจัดการเรยี นการสอนไดด้ งั น้ี
1) On-air การจดั การเรยี นรู้ผ่านมลู นิธิการศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียมในพระบรมราชปู ถัมภ์ หรือ DLTV
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ครผู ู้สอนปรบั เน้อื หาการสอนใหเ้ ข้ากับเนอื้ หาจากส่วนกลาง ปรับแผนการ
สอนตา่ งๆ มีการประสานกับผูป้ กครอง ให้นักเรยี นดผู า่ นโทรทัศน์ ในชว่ งเวลาต่างๆ ตามตารางสอนที่ครแู จง้
2) On-demand เรียนผ่านแอปพลเิ คชันตา่ งๆ เป็นการจัดการเรยี นการสอนแบบทางเดียวสามารถ

เชือ่ มตอ่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ้เู รียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้ โดยวิธีการนม้ี ที ัง้ การเรียนผ่าน DLTV และครู
แต่ละโรงเรยี นจดั ทำคลังสื่อออนไลน์ การทำ clip video อัปโหลดบนเครือขา่ ยตา่ งๆ เช่น YouTube, website ของ
โรงเรียน และ Facebook group
3) Online ใช้ช่องทางการส่อื สารผ่านเครือข่ายอนิ เตอรเ์ นต็ เปน็ การจดั การเรยี นการสอนแบบสองทาง
ใชก้ ันในโรงเรยี นทีม่ ีระดับช้ันมัธยม โดยใช้ Google App For Education, Zoom ,Class Room และ
โปรแกรมประยุกตอ์ ืน่ ๆ ตามความเหมาะสม มกี ารตดิ ต่อส่ือสารกับผเู้ รยี นก่อนการเรียนในรายวิชา
4) On-hand การให้แบบฝึกหัด ใหก้ ารบ้านไปทำทีบ่ า้ น การแจกหนังสือ โดยการจดั การเรียนการสอน
แบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกำกับดูแล และช่วยสอนผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่
โรงเรียนในระดับประถมใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในกรณีที่นกั เรยี นไม่พรอ้ มในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบอนื่ ๆ ทต่ี อ้ งใชโ้ ทรศัพทห์ รืออินเทอรเ์ นต็

3.3 ด้านส่อื ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 8 โรงเรียนมกี ารใช้สือ่ การสอนเป็นสือ่ เทคโนโลยีมากขึ้น มีการใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ในการจัดการเรียน

การสอน เช่น line, Facebook, คลิปวิดีโอทีค่ รูจัดทำขึ้นเอง สื่อจากส่วนกลาง DLTV และยังมีสื่อท่ีเป็นวัสดุ เช่น ใบ
ความรู้ ใบงาน หนังสอื เรียน

3.4 ดา้ นการแก้ปญั หาในการจดั การเรยี นการสอน
โรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทของพื้นที่แตกต่างกันออกไป แต่มีวิธีการดำเนินงานคล้ายกัน คือเมื่อครูจัด

กระบวนการเรียนรู้แล้ว มีการรายงานผลที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารโรงเรียน จากนั้นนำปัญหาที่พบมาพูดคุยสื่อสารหา
แนวทางในการแก้ปญั หาตอ่ ไป

สรุปปญั หาในการจัดการเรยี นการสอนจากตัวแทนของกลุม่ เครือข่าย ไดด้ ังนี้
1) นกั เรียนสว่ นใหญม่ ีส่ือ อุปกรณ์ คือ โทรศัพท์ แต่ไม่สามารถเข้าถงึ อนิ เทอร์เน็ตไดท้ กุ ๆ วนั
2) นักเรียนส่วนใหญไ่ มส่ ามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน DLTV หรอื Digital Tv ได้
3) ผู้ปกครองส่วนใหญไ่ ม่มคี วามพร้อมเนือ่ งจากต้องทำงาน หรอื ไม่สามารถอา่ นเขียนได้
4) ครผู ู้สอนเขินอาย ในขณะที่ทำการสอนแบบ Online
5) นกั เรียนมพี ี่น้องหลายคน แตม่ ีโทรศัพท์เพยี งเคร่อื งเดยี ว
6) นกั เรียนบางคนไม่มีโทรศัพทม์ อื ถอื ไมม่ ีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอนิ เทอร์เนต็ ทำใหไ้ มส่ ามารถเขา้ เรียนได้

4. แนวความคิดในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในแต่ละ
ประเดน็ ต่อไปนี้

4.1 ปรับเปลยี่ นวธิ ีการสอนโดยใช้วิธีการสอนทห่ี ลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการสอนแบบ 4 On คือ Online,
On air, On hand, On site ไม่เนน้ สอนเพียง On เดยี ว เพื่อเปดิ โอกาสใหผ้ เู้ รยี นมโี อกาสไดเ้ รยี นรอู้ ย่างเทา่ เทยี มกัน

4.2 ปรับวธิ กี ารสอนออนไลน์ เพ่มิ วิธกี ารสอนใหส้ นุก เชน่ ใชเ้ กมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทำให้เกิดแรงจูง
ในการเขา้ เรยี นมากขึน้

4.3 จัดการเรียนการสอนแบบทั่วถึง โดยทำให้เข้มข้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันต้องเตรียมกระบวนการบริหาร
จดั การการเรยี นการสอนเพื่อให้นกั เรยี นได้เรียนครบทุกคน

4.4 สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้นกั เรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้ไดต้ ดิ ตาม
งานในส่วนที่ขาด และเพ่มิ ช่องทางในการเรียนรูแ้ บบไม่จำกัดเวลา

4.5 ปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็น Messenger ในการส่งความรู้และใบงานให้นักเรียนที่เข้าไม่ถึงความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเปิดโอกาสให้นกั เรยี นและผปู้ กครองไดร้ บั สทิ ธ์ิในการเขา้ ถงึ การเรียนการสอน

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละโรงเรียน ได้รับ
แนวคดิ เกี่ยวกบั แนวทางในการสง่ เสรมิ และช่วยเหลือนกั เรยี นและผู้ปกครองคือ การปรบั รปู แบบการจัดการเรียนการ
สอนใหผ้ ูเ้ รยี นเขา้ ถงึ การเรียนได้ทุกคน การปรับรูปแบบการวดั และประเมนิ ผลท่มี ีความยืดหยนุ่ การปรับกิจกรรมการ
เรยี นรู้ใหผ้ เู้ รียนมีความสุขกับการทำงาน ทกั ษะชีวติ และไมส่ รา้ งความกดดันใหก้ ับผู้ปกครองรวมถึงตัวผู้เรียน การพูด
ให้กำลังใจในการเรยี น ผลการปฏบิ ตั ิ มีการติดตอ่ ส่ือสารกบั ผ้ปู กครอง พดู คยุ ปญั หาตา่ งๆ อย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก
Click to View FlipBook Version
Previous Book
ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5.
Next Book
ຊີວະສາດທົ່ວໄປ