The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนิษา รัศมี, 2019-08-21 04:49:26

สามชุก

สามชุก

จดั ทำโดย
สนุ ษิ ำ รัศมีคำนำ

หนงั สืออิเลก็ ทรอนิกส์เลม่ นีส้ ร้ำงขนึ ้ เพอ่ื ให้ผ้คู นท่ีสนใจใน สำมชกุ
ตลำดนำ้ ร้อยปี นีม้ ำกขนึ ้ และเพอื่ ให้ผ้ทู ่ีไม่ทรำบหรือไม่รู้จกั
ได้ทรำบและรู้จกั ตลำดสำมชกุ มำกขนึ ้ ผ้ทู ่ีศกึ ษำจะได้ทรำบเก่ียวกบั
ประวตั ขิ องตลำดสำมชกุ และในเร่ืองอื่นๆท่ีท่ำนไม่เคยได้รู้
ทงั้ นีจ้ ำกผ้จู ดั ทำต้องขอบคณุ และขออภยั หำกเกิดข้อผิดพลำดประกำรใด

ผ้จู ดั ทำ
สนุ ษิ ำ รัศมี

สำรบญั หน้ำท่ี

บทท่ี 1 ประวตั แิ ละควำมเป็นมำ 1-5
บทที่ 2 สง่ิ ที่น่ำสนใจ
บทท่ี 3 ของฝำก 6-9
บทท่ี 4 กำรเดินทำง 10 - 13
บทท่ี 5 รูปภำพ
14 - 15
16 - 20

บทที่ 1

ประวตั ิและควำมเป็นมำ

ตลำดร้อยปี สำมชกุ ตงั้ อยบู่ นบริเวณตำบลสำมชกุ แต่
เดมิ กอ่ นเป็นอำเภอสำมชกุ ในปัจจบุ นั นนั้ แตเ่ ดิมบริเวณ
ท่ีตงั้ อำเภอสำมชกุ เรียกวำ่ "ทำ่ ยำง"มีชำวบ้ำนนำของป่ ำจำก
ทิศตะวนั ตกมำค้ำขำยให้กบั พอ่ ค้ำท่ีเป็นชำวเรือ บ้ำงก็มำ
จำกทำงเหนือ บ้ำงก็มำจำกทำงใต้ เป็น 3 สำย จงึ เรียก
บริเวณที่ค้ำขำยนีว้ ำ่ " สำมแพร่ง " ตอ่ มำได้เพีย้ น เป็น สำม
เพง็ และสำเพง็ ในที่สดุ ดงั ปรำกฎหลกั ฐำนกลำ่ วไว้ในนิทำน
พืน้ บ้ำนยำ่ นสพุ รรณ มีเรื่องกลำ่ วตอ่ ไปวำ่ ในระหวำ่ งท่ีคน
มำรอขำยสนิ ค้ำก็ได้ตดั ไม้ไผม่ ำสำนเป็นภำชนะสำหรับใส่
ของขำย เรียกวำ่ "กระชกุ " ชำวบ้ำนจงึ เรียกวำ่ "สำมชกุ "

1

ปัจจบุ นั ได้เก็บรักษำไว้ที่ พพิ ธิ ภณั ฑสถำนแห่งชำติ 2
อ่ทู อง จนกระทงั่ ในปี พ.ศ.2437ได้ยกฐำนะเป็นอำเภอนำง
บวช โดยมีที่ตงั้ อำเภออยบู่ ริเวณตำบลนำงบวช(อำเภอเดมิ
บำงนำงบวชในปัจจบุ นั ) ตอ่ มำในปี พ.ศ.2454เมื่อกำรยก
ฐำนะของอำเภอทำงเหนือของจงั หวดั ด้วยกำรตงั้ อำเภอเดมิ
บำงขนึ ้ หลวงปรำบประจนั ต์รำษฎร์ (ใหม่ บษุ ยะบตุ ร) ดำรง
ตำแหนง่ นำยอำเภอนำงบวชขณะนนั้ จงึ ย้ำยที่ทำกำรอำเภอ
มำตงั้ อย่ใู นย่ำนของหม่บู ้ำนสำมเพง็ ซงึ่ ศนู ย์กลำงของ
หมบู่ ้ำนคำดกำรณ์ว่ำเป็นพนื ้ ที่บริเวณวดั สำมชุก และบริเวณ
ตำแหนง่ ที่ตงั้ ท่ีทำกำรนนั้ เป็นพนื ้ ท่ีสำมแพร่งท่ีมีควำมคกึ คกั
ของ กำรค้ำขำยระหวำ่ งกล่มุ คนในพนื ้ ท่ี ทงั้ ชำวไทย จีน
รวมถึงกะเหร่ียงป่ ำที่เข้ำมำขำยสินค้ำ และโดยสำคญั พนื ้ ที่
ดงั กล่ำวเป็นบริเวณท่ีตดิ กบั ริมฝ่ังแม่นำ้ ท่ำจีน หรือที่เรียกว่ำ
แม่นำ้ สพุ รรณบรุ ี ทำให้ยกระดบั จำกกำรเป็นเพยี งทำ่ เรือส่ง
สินค้ำ เกิดกำรก่อตวั เป็นพนื ้ ที่ตลำด จนกระทง่ั ในปี
พ.ศ.2457จงึ เปล่ียนชื่อจำกอำเภอนำงบวชเป็น“อำเภอ
สำมชกุ ” ให้สอดคล้องกบั ช่ือตำบลสำมชกุ บ้ำนสำมเพง็ หรือ
ตลำดสำมเพง็ ท่ีเคยเรียกขำนก็เลือนหำยและเรียกขำน
วำ่ “ตลำดสำมชกุ ” สืบมำจนปัจจบุ นั อำเภอสำมชกุ เดิมมี
พนื ้ ท่ี774.9 ตำรำงกิโลเมตร ตอ่ มำในปี 2528ได้มีกำรตงั้
อำเภอหนองหญ้ำไซ จงึ แบ่งบำงส่วนออกไป ยงั คงเหลือเพียง
362ตำรำงกิโลเมตร

สามชุก กับความสงดั ท่ปี รากฏ
ด้วยเหตทุ ่ีตลำดสำมชกุ มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจจำกกำรค้ำขำยเป็ นหลกั
นนั้ ปัจจยั สำคญั คอื กำรท่ีศนู ย์กลำงของตลำดมีพืน้ ท่ีต่อเน่ืองกบั ที่ตงั้ ของท่ี
วำ่ กำรอำเภอ ทำให้ประชำชนในพืน้ ที่ละแวกโดยรอบต้องมำมีปฏิสมั พนั ธ์
ตลอดเวลำ และด้วยกำรก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนในปี พ.ศ.2478รวมถึง
กำรสร้ำงประตรู ะบำยนำ้ และประตเู รือสญั จร เรือที่ผำ่ นทำงจงึ จำเป็นต้อง
แวะพกั เพื่อรอผำ่ นทำงไปในตวั โครงกำรเหลำ่ นีไ้ ด้ก่อให้เกิดชมุ ชนใหม่
ขยำยตวั เป็นวงกว้ำงตอ่ จำกศนู ย์กลำง ยำ่ นตลำด และในปี พ.ศ.2499 กำร
ก่อสร้ำงโรงงำนนำ้ ตำลขนึ ้ ท่ีบ้ำนบำงขวำก เป็นโรงงำนผลติ นำ้ ตำลทรำยขำว
พเิ ศษแหง่ แรกของประเทศไทย เป็นสว่ นสง่ เสริมให้ฐำนรำกทำงเศรษฐกิจ
ของสำมชกุ แข็งแกร่งขนึ ้ โดยปริยำย
เมื่อกำรขยำยตวั ทำงเศรษฐกิจควบคกู่ บั กำรขนสง่ โดยปกตกิ ำรสญั จรทำงนำ้
เป็นเส้นทำงสำคญั ในกำรหลอ่ เลีย้ งวงจรธุรกิจของยำ่ น ชมุ ชนแห่งนี ้เม่ือกำร
คมนำคมทำงบกเข้ำมำแทนที่โดย ในชว่ งประมำณ พ.ศ.2510กำรพฒั นำ
บกุ เบกิ ถนนหนทำงเพ่ือให้กำรเดนิ ทำงสญั จรสะดวกย่ิงขนึ ้ เป็นตวั แปรสำคญั
ท่ีทำให้กำรเกิดชมุ ชนขยำยตวั ไปตำมแกนถนนแทนที่กำรขยำยออกจำก จดุ
ศนู ย์กลำง ตลำดสำมชกุ ท่ีเป็นศนู ย์รมของกำรพกั คอยและเปล่ียนถ่ำยสินค้ำ
ถกู พลกิ บทบำทให้ กลำยเป็นเมืองทำงผำ่ นแหง่ หนงึ่ ไป กอปรกบั กำรโยกย้ำย
ถ่ินฐำนทงั้ เพื่อกำรอำชีพและกำรศกึ ษำเข้ำสศู่ นู ย์กลำง เมืองหลง คอื
กรุงเทพมหำนคร หรือนครแหง่ อ่ืน ๆ ส่ิงเหลำ่ นีเ้กิดผลกระทบตอ่ ควำม
เปล่ียนแปลงของตลำดสำมชกุ ทงั้ ในวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ รวมถึงบรรยำกำศ
ของตลำดสำมชกุ

3

สามชุก กับการคงอยู่
เม่ือแมน่ ำ้ ทำ่ จีนเส้นเลือดใหญ่ของวงจร ชีวิตเกิดตบี ตนั ลง ทว่ งทำ่ ท่ี
เคยปรำกฏของกำรเป็นยำ่ นตลำดกำรค้ำท่ีคกึ คกั และคลำคล่ำไปด้วย
ผ้คู น ก็เงียบเหงำตำมสภำวกำรณ์ของเศรษฐกิจที่ถดถอย ปี
พ.ศ.2543กรมธนำรักษ์ผ้คู รอบครองสทิ ธิของพืน้ ท่ีสว่ นหน่ึงในตลำด
มีโครงกำรรือ้ กลมุ่ เรือนค้ำขำยเกำ่ ออกเพื่อปลกู สร้ำงอำคำรตกึ แถว
ใหมแ่ ทนที่ ของเดมิ ประเดน็ ข้ำงต้นนีเ้ป็นสว่ นสำคญั ท่ีทำให้ เกิด
จติ สำนกึ ของควำมหวงแหนทรัพยำกรที่เป็นท่ีหลอ่ เลีย้ งชีวิตของกลมุ่
คนใน พืน้ ที่ แม้มีบ้ำงบำงสว่ นที่ยอมรับเง่ือนไขกำรเปลี่ยนแปลง ด้วย
เหตนุ ีจ้ งึ เกิดปรำกฏกำรณ์ของมิตดิ ้ำนกำรอนรุ ักษ์ชมุ ชน ด้วยวิถีทำง
กำรจดั กำรโดยชมุ ชน มี ดร.สมเกียรติ ออ่ นวิมลร่วมให้คำปรึกษำใน
ทิศทำงกำรปรับปรุงสภำพชนุ ชนพร้อมทงั้ กำรอนรุ ักษ์ วถิ ีชีวติ
ทรัพยำกรท่ีเป็นทนุ เดมิ มีมำตงั้ แตอ่ ดีต เผยแพร่ให้ประชำชนทว่ั ไป
เห็นคณุ คำ่ และควำมสำคญั ของประวตั ศิ ำสตร์ สถำปัตยกรรม
ตลอดจนวฒั นธรรมของตลำดริมนำ้ เพ่ือสง่ เสริมให้เกิดมิติทำงด้ำน
กำรทอ่ งเท่ียว อนั จะเป็นสงิ่ ที่ชว่ ยกระต้นุ ให้เศรษฐกิจของชมุ ชนดีขนึ ้
ปรำกฏกำรณ์ดงั กลำ่ ว ในปี พ.ศ.2544 กลมุ่

4

เป็นที่มำของกิจกรรมกำรทอ่ งเที่ยวเชงิ อนรุ ักษ์ ใช้กำรทอ่ งเท่ียวศกึ ษำวถิ ี

ชีวติ ชมุ ชนดงั้ เดมิ ประวตั ศิ ำสตร์ชมุ ชน เป็นเคร่ืองมือกำรพฒั นำอำคำรไม้

เกำ่ แก่ ในตลำดสำมชกุ ที่ก่อสร้ำงเป็นแนวตงั้ ฉำกกบั แมน่ ำ้ ทำ่ จีน เป็นส่งิ

บอกให้รู้วำ่ เป็นลกั ษณะของตลำดจีนโบรำณ เป็นชมุ ชนชำวไทย-จีน ท่ี

ยงั คงอยมู่ ำถึงปัจจบุ นั ลวดลำยฉลไุ ม้ท่ีเรียกวำ่ ลำยขนมปังขงิ ซงึ่ เทำ่ ท่ีพบ

ในตลำดนีม้ ีถงึ 19 ลำย คือ ศลิ ปะตกแตง่ อำคำรไม้โบรำณ ที่หำดไู ด้ยำก

แล้วในปัจจบุ นั หำกไมไ่ ด้รับกำรอนรุ ักษ์ไว้ก็ยอ่ มสญู หำยไปเชน่ เดยี วกบั

ตลำดโบรำณอ่ืนๆนอก จำกสถำปัตยกรรม อำคำรไม้โบรำณที่พบเหน็ ได้

ตลอดแนวทำงเดนิ 2 ข้ำงทำงเดนิ ในตลำด วิถีชีวติ บรรยำกำศ ภำยใน

ตลำดกำรค้ำขำยท่ียงั คงรักษำวถิ ีแบบดงั้ เดมิ เชน่ ใน อดตี และบรรยำกำศ

นำ้ ใจอธั ยำศยั ไมตรีของแมค่ ้ำ ข้ำวของเครื่องใช้ ขนมอำหำรท่ีนำมำตงั้ ขำย

ในตลำด เป็นส่งิ ยงั คงอยจู่ นถงึ ปัจจบุ นั ไมใ่ ชส่ ง่ิ ท่ีจำลองมำ เพ่ือให้ ผ้ชู มได้

ดชู ว่ั ครัง้ ชว่ั ครำว แตเ่ หลำ่ นีค้ ือ วฒั นธรรมท่ีสืบเน่ืองจำกอดีต บม่ เพำะมำ

เป็น 100 ปี นกั ทอ่ งเที่ยวจะ สำมำรถสมั ผสั ได้ ไมร่ ู้เบื่อ อิ่มตำ อิม่ ใจ อ่ิม

ท้องอยำ่ งไมร่ ู้ตวั และทำให้ตลำดสำมชกุ แหง่ นีไ้ ด้รับขนำนนำม วำ่ ตลำด

100 ปี พพิ ธิ ภณั ฑ์ท่ีมีชีวิต กระทงั่ ในปี พ.ศ.2545คณะกรรมกำรพฒั นำ

ตลำดสำมชกุ ได้นำตลำดสำมชกุ เข้ำร่วมโครงกำร “โครงกำรปฏิบตั กิ ำร

ชมุ ชนและเมืองนำ่ อย”ู่ พร้อมกบั ในปี พ.ศ.2546 ตลำดสำมชกุ ได้รับให้เข้ำ

เป็น 1ใน12เมืองนำร่องด้วยหลกั กำรมีสว่ นร่วมของประชำชนในกำรเสนอ

ประเดน็ ควำมคดิ แง่มมุ ตำ่ ง ๆ ในกำรจดั กำรกบั สภำพชมุ ชน รวมถึงกำร

สรรสร้ำงภำคคี วำมร่วมมือระหวำ่ งหนว่ ยงำนทงั้ จำกสว่ นบริหำร งำน

รำชกำรหรือสถำนศกึ ษำในพืน้ ที่ ด้วยกำรจดั กำรประชมุ ดงู ำน วำงแผน

และตดิ ตำมประเมินผลอยำ่ งเป็นรูปธรรม 5

บทท่ี 2

สง่ิ ท่ีนำ่ สนใจ

6

มีของกนิ หลำกหลำย
7

8

บ้ำนขนุ จำนงนำรีรักษ์
9

บทที่ 3 ของฝำก

ทองม้ วนโบรำณร้ อยปี

10

11

เสอื ้ ผ้ำสวยๆ
12

13

บทท่ี 4 กำรเดินทำง

แผนที่ตลำดสำมชกุ

14

การเดนิ ทางด้วยรถยนต์
กำรเดินทำงด้วยรถยนต์ สตู่ ลำดสำมชกุ จำกกรุงเทพฯ ผ่ำน อ.บำงบวั ทอง
จ. นนทบรุ ี ไปจนถึงตวั อ.เมืองจ.สพุ รรณบรุ ี ระยะทำงประมำณ 107 กม.
จำกนนั้ ไปตำมหลวงหมำยเลข 340 ผ่ำน อ.ศรีประจนั ต์ (หำ่ งจำกอ.เมือง
ประมำณ 20 กม.) ไปตอ่ จะถึงแยกเข้ำตลำดสำมชกุ ซง่ึ บริเวณแยกเข้ำ
ตลำดจะมีห้ำงโลตสั อยตู่ วั ตลำดอยรู่ ิมแม่นำ้ สพุ รรณตดิ กบั ท่ีวำ่ กำรอำเภอ
สำมชกุ
การเดนิ ทางด้วยรถต้จู ากกรุงเทพ
ท่ำรถต้จู ะอย่ตู รงแยกคอกววั ฝ่ังตรงข้ำมกบั กองสลำก ซอยที่ 2 เลยป้ ำย
รถเมล์มำ(ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์) ซง่ึ แถวนนั้ จะมีท่ำรถต้ไู ปกำญจนบรุ ี
และไปนครปฐมด้วย ที่ทำ่ รถต้จู ะเขียนป้ ำยไปสำมชกุ ตลำดร้อยปี เม่ือ
มำถึงสำมชกุ แล้ว จำกท่ำรถต้เู ดินมำไมไ่ กลก็สำมำรถเดนิ เข้ำเย่ียมชม
ตลำดร้อยปี ได้

การเดนิ ทางด้วยโดยสารประจาทาง(รถทวั ร์)จากกรุงเทพ
รถโดยสำรประจำทำงปรับอำกำศ ท่ำนสำมำรถขนึ ้ ได้ทงั้ ที่ สถำนีปรับ
อำกำศสำยใต้ และ หมอชิต โดยท่ีท่ำนจะต้องขนึ ้ รถท่ีเขียนวำ่
กรุงเทพฯ-ท่ำช้ำง ทงั้ 2สถำนี

15

บทที่ 5 รูปภำพ
16

17

18

ที่มำ

http://www.welovesuphan.com/th/%E0%B
8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8
%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8
%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8
%B8%E0%B8%81/6-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2
%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8
%E0%B8%81-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2
%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89
%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B
%E0%B8%B5-
%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E
%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3
%E0%B8%B5.html

19

ประวตั ิของผ้จู ดั ทำ
ช่ือ-นามสกุล เดก็ หญงิ สนุ ิษา รศั มี

ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรยี นวัดทา่ ไชย(ประชานกุ ลู )

20
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bags Book
Next Book
Gold Guest-sıkıştırıldı