The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1-ประเมินผล-ความหมาย-ความสำคัญ-7Mar21

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khwan_77, 2021-03-22 22:22:32

1-ประเมินผล-ความหมาย-ความสำคัญ-7Mar21

1-ประเมินผล-ความหมาย-ความสำคัญ-7Mar21

การประเมนิ โครงการสง่ เสรมิ และ
พฒั นาการเกษตร

วงจรของกระบวนการบริหารโครงการ

การวางแผน
Planning

บรรลุวตั ถุประสงค์

ประเมินผล การดาเนินงานตามแผน
Evaluation Implementation

การประเมนิ

ความหมายของการประเมิน

การประเมนิ หมายถงึ กระบวนการตดั สนิ คุณค่าของส่งิ ใดส่งิ หน่ึงตามตวั ช้ีวดั
โดยการเปรียบเทยี บกบั เกณฑห์ รือมาตรฐานท่กี าหนดไว้

ความหมายของการประเมนิ โครงการ

❑ กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลท่เี ป็นจริง เก่ยี วกบั โครงการ
❑ เพ่ือเป็นการกาหนดคุณค่าหรือข้อดขี องโครงการดงั กล่าวว่าดีหรือไม่
อย่างไร
❑ เป็นการค้นหาว่าผลสาเรจ็ ของกจิ กรรมจากการดาเนินโครงการท่กี าหนด
ไว้ สามารถประสบความสาเรจ็ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ในแผน
หรือไม่
❑การเปรียบเทยี บระหว่างวตั ถุประสงคท์ ่ตี ้ังไว้ (objective) กบั ผลท่ปี รากฏ
(evidence) จากการปฏบิ ตั งิ านตามแผน โดยมเี กณฑ์ (criteria) สาหรับการ
ตดั สนิ ใจ

การประเมนิ ผล คอื การเทยี บ ระหว่างสิ่งทค่ี ดิ กับสิ่งทท่ี า

วตั ถุประสงคข์ องการประเมินโครงการ

กอ่ นการดาเนนิ โครงการ
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลช่วยในการ

ตดั สนิ ใจเกีย่ วกบั ความเป็ นไปไดข้ องโครงการ

วตั ถุประสงคข์ องการประเมินโครงการ

ระหว่างการดาเนินโครงการ
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลช่วยในการ

ตดั สินใจปรบั ปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ

วตั ถปุ ระสงคข์ องการประเมินโครงการ

หลังการดาเนินโครงการ
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลช่วยในการ
ตดั สินใจเกีย่ วกบั การขยายโครงการ ให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเน่ืองหรือการ
ล้มเลิกโครงการ

การประเมนิ ?

ความสาคญั ของการประเมนิ โครงการ

❑ ป้ องกนั ความสญู เปล่าในการดาเนินงานต่างๆ
❑ เป็นการกระตุ้นเตือนผู้รับผดิ ชอบให้เอาใจใสต่ ่อการ

ดาเนนิ งาน
❑ ช่วยรายงานให้หน่วยงาน และประชาชนทราบ

ประโยชนข์ องการประเมนิ โครงการ

 ช่วยทาให้การกาหนดวตั ถุประสงคแ์ ละมาตรฐานของการดาเนินงานมคี วาม
ชัดเจนมากข้นึ

 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า หรือเกดิ ประโยชน์เตม็ ท่ี
 ช่วยให้แผนงานบรรลุวตั ถุประสงค์
 เพ่ือปรับปรงุ กระบวนการปฏบิ ตั ิในโครงการ
 ควบคุมคุณภาพของโครงการ
 ช่วยในการตัดสนิ ใจเก่ยี วกบั การบริหารจัดการโครงการ
 เพ่ือสร้างโครงการลักษณะคล้ายคลึงกนั ในท้องท่อี ่นื ๆ

ศพั ทท์ ีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั การประเมิน

❑ ตัวบ่งช้ี (Indicator) หมายถึง ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของส่งิ ท่ถี ูก
ประเมิน

❑ เกณฑ์ (Criteria) หมายถงึ คุณลักษณะหรือระดบั ท่ถี อื ว่าเป็น
ความสาเรจ็

❑ ประสทิ ธผิ ล (Effectiveness) การบรรลตุ ามวัตถุประสงค์หรือ
เป้ าหมาย

❑ ประสทิ ธภิ าพ (Efficiency) การบรรลุตามวัตถุประสงคห์ รือ
เป้ าหมายโดยใช้ทรัพยากรท่มี อี ยู่อย่างคุ้มค่า และใช้จ่ายน้อยท่สี ดุ

ศพั ทท์ ีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั การประเมนิ

❑การตดิ ตามผล (Follow up) หมายถงึ การตรวจสอบผลท่ี
เกดิ ข้ึนจากโครงการในกรณที ่โี ครงการดาเนินการเสรจ็ ส้นิ
แล้ว

❑ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) หมายถงึ ผู้ท่ไี ด้รับหรือ
มีผลดีและ/หรือผลเสยี ต่อโครงการ ประกอบด้วย ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ผู้ปฏบิ ตั ิ ผู้สนับสนุนทางการเงิน และผู้
ตดั สนิ ใจ

ศพั ทท์ ีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั การประเมนิ (ต่อ)

❑ ผลผลติ (Output) หมายถงึ ผลท่เี กดิ ข้นึ ทนั ทจี ากการดาเนินงาน
เช่น ความร้ขู องบณั ฑติ คณะเกษตรศาสตร์

❑ ผลกระทบ (Impact) หมายถงึ ผลท่เี กดิ ต่อเน่อื งมาจากผลผลิต
เช่น ความสามารถในการทางานของบณั ฑติ คณะเกษตรศาสตร์

❑ ผลลพั ธ์ (Outcome) หมายถงึ เป็นจุดหมายปลายทางท่ตี ้องการ
ให้เกดิ ข้นึ เช่น เกษตรในประเทศ ได้รับการพัฒนา เกษตรกรอยู่ดี
กนิ ดี

มโนทศั นท์ คี่ ลาดเคลอื่ นเกยี่ วกับการประเมนิ

❑ การประเมินเป็นการตรวจสอบและประจานขอ้ บกพร่อง
❑ การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีทาหลงั จากโครงการสิ้นสุดแลว้
❑ การประเมินโดยนกั ประเมินภายใน (Internal

Evaluator) ทาใหผ้ ลการประเมินขาดความน่าเช่ือถือ

ข้นั ตอนการประเมิน

ศึกษารายละเอียดของสิง่ ที่ถูกประเมิน ศึกษาความตอ้ งการของผูใ้ ชผ้ ลการประเมนิ

กาหนดประเด็นการประเมนิ
กาหนดตวั ช้ ีวดั /พฒั นาตวั ช้ ีวดั

การออกแบบการประเมนิ
การเก็บรวบรวมขอ้ มูล

วิเคราะหข์ อ้ มูล

แปรผลและสรุปผล

จดั ทาขอ้ เสนอแนะในการใชผ้ ลการประเมิน เขียนรายงาน

Question?

งานกลุ่ม
จงอธิบาย
- การประเมินผลโครงการ มีความสาคญั อยา่ งไรต่อการส่งเสริมและ
พฒั นาการเกษตร
- พร้อมยกตวั อยา่ งประกอบ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SPSK PK 07
Next Book
MAT