The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kimino Haruna, 2020-03-01 21:56:20

ภาคผนวก-ข

ภาคผนวก-ข

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งาน

74

การเร่มิ ตน้ การใช้งานโปรแกรม

ภาพท่ี ข.1 หนา้ การเข้าส่รู ะบบ

1. กรอก username ตามท่ี Admin ให้
2. กรอก password ตามที่ Admin ให้

ภาพที่ ข.2 หนา้ ตารางคำนวณบที ยี ู

1. กรอกความกว้างของหอ้ ง
2. กรอกความยาวของห้อง
3. ประเภทของห้อง
4. กดส่งใหร้ ะบบคำนวณบีทยี ู
5. นำบีทียูที่ได้ไปเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

75

ภาพที่ ข.3 หน้าแสดงข้อมลู สินค้า

1. กรอกช่ือร่นุ หรือบีทียทู ีไ่ ด้จากการคำนวณเพอ่ื หาเครื่องปรับอากาศท่ีต้องการ

2. และเลือกกด เพือ่ ดูราคาสนิ ค้าทรี่ วมภาษมี ูลค่าเพิ่มแลว้

1. เลือกกด ภาพท่ี ข.4 หน้าแสดงราคาสินคา้
สินค้าที่เลือกจะไปอยู่ทต่ี ะกร้าสนิ ค้า

76

ภาพที่ ข.5 หน้าตะกร้าสินค้า
1. กรอกขอ้ มลู Billing address ใหเ้ รยี บร้อย
2.

ภาพท่ี ข.6 หน้ายนื ยันการสงั่ ซ้อื
1.

77

จัดการหลงั รร้าน

ภาพท่ี ข.7 เพิม่ ข้อมูลพนักงาน
ภาพท่ี ข.8 เพิ่มข้อมลู สนิ ค้า

ภาพท่ี ข.9 เพ่มิ ข้อมูลการจัดส่ง

78

ภาพที่ ข.10 หน้าจัดการขอ้ มูลสนิ คา้

1. สถานะของ สนิ ค้า

2. แกไ้ ขข้อมูลได้ท่ี และลบข้อมลู ได้ที่

3.

79

ภาพท่ี ข.11 หน้าแก้ไขขอ้ มูลสินคา้

ภาพท่ี ข.12 หน้าแก้ไขข้อมลู พนักงาน

1. เลอื ก ภาพที่ ข.13 หน้าสถานะการสงั่ ซ้ือ
เพื่อยืนยนั การส่งั ซื้อ

80

ภาพที่ ข.14 หน้าขอ้ มูลการส่ังซื้อ
ภาพท่ี ข.15 หนา้ จัดการข้อมูลการจดั สง่


Click to View FlipBook Version