The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gagame009game, 2021-04-08 05:57:38

SOMSANTECH_compressed

SOMSANTECH_compressed

SOMSANTECH

LAMPANG IN YOUR AREA

SOMSANTECH PRESENT

LAMPANG

NORTHERN GROUP 10

คํา นํา

รายงานเล่มนีเปนรายงานรวบรวมผลงานของวิชา คอมพิวเตอรก์ ราฟก 2 (803181)
ซึงเปนรายวิชาทีนักศึกษาจาํ นวน 13 คน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของแต่ละคน ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดพืนทีแสดงสินค้า และการนาํ เสนอผ่านหน้าชันเรยี น ซึง
นักศึกษาแต่ละคนก็ได้นาํ ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการเรยี นวิชา คอมพิวเตอรก์ ราฟก 1
(803101) มาประยุกต์ใช้ได้เปนอย่างดี อีกทังการทํางานครงั นียังฝกให้นักศึกษาทํางานกัน
เปนกลุ่มในรูปแบบองค์กรหรอื บรษิ ัทและการแบ่งหน้าทีตามความเหมาะสมของแต่ละคนอีก
ด้วย

ผู้จัดทําหวังว่า รายงานเล่มนีจะเปนประโยชน์กับผู้อ่าน หรอื นักเรยี น นักศึกษา ทีกําลัง
สนใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การจัดพืนทีแสดงสินค้า หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้
จัดทําขอน้อมรบั ไว้และขออภัยมา ณ ทีนีด้วย

ผู้จัดทํา
วันที 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ส า ร บั ญ หนา้
1
คณะผู้จัดทํา 4
จุ ด เ ริม ต้ น 5
CONCEPT 6
PRODUCT 8
BOOTH
PR 12

ผจู้ ดั ทํา

PROJECT MANAGER : ใจสิงห์ มาเจริญรุ่งเรือง
หน้าทีก็คือ เปนหัวใจหลักของบริษัท เปน
หัวหน้าคอยควบคุมแทบทุกอย่างของบริษัท
ตังแต่การประชุม ดูแลงานของลูกทีมต่างๆ
การตามงาน ช่วยเหลือในทุกๆฝาย แบ่งงานให้
กับคนในทีม และให้คําแนะนาํ กับคนในทีม และ
ช่วยเหลือในงานของฝง DESIGNER

ASSISTANT PROJECT MANAGER : ศีดาชนก สุขสบาย

หน้าทีก็คือ คอยดูภาพรวมของงาน และช่วยเหลือ
PROJECT MANAGER และช่วยเหลือทุกคนในทีม
คอยถามคนในทีมว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือ หรือติดขัดตรง
ไหนไหม และช่วงงานของฝง AE

ART DIRECTOR: ปทมา ยินดีชีพ
มีหน้าที เปนหัวหน้าของฝง DESIGNER คอยช่วยเหลือ
งาน DESIGNERต่างๆ ดูภาพรวม ควบคุมการทํางาน
ดูแลความเรียบร้อย และ แบ่งงานให้กับลูกทีม
DESIGNER เปนคนคอยควบคุม/ตัดสินใจ/ให้คํานาํ ใน
เรืองของการออกแบบและสร้างสินค้า

ACCOUNT MANAGER : ปธาณิน ์ สมะวรรธนะ
หน้าทีคือ เปนหัวหน้าทีมของ AE คอยรับบรีฟจากลูกค้า
และมีหน้าทีประสานงานกับ ART DIRECTOR เพือทีจะ
นาํ ข้อมูลต่างๆสินค้ามาให้กับทีม AE คอยแบ่งงาน/คิด
รูปแบบการนาํ เสนอหรือรูปแบบการขายสินค้าให้กับ AE

1

Designer

นายนธิ วิ ฒั น์ ธรรมสาสน์ วนั ชนะ เลิศวทิ ยากลุ ธนญั ปภร อมตธรรม

บารมี แก้วกมลรตั น์ สทุ ธนิ ยั อิงครตั น์

หน้าทีคือ ทําตามสิงที ART DIRECTOR มอบหมาย และช่วยกันเสริมไอเดีย
และ RESEARCH ในเรืองของการออกแบบของสินค้า หน้าทีหลักๆคือ

ออกแบบ/สร้างสินค้า และ คิดข้อมูลของสินค้าและเสนอให้กับ ART DI (พวก
ขนาดของสินค้า,ราคา,และข้อมูลอืนๆเกียวกับสินค้า)

2

Account
Executive

ณรรฐชยั ศรคี ํา ณฏั ฐณชิ า งานพรี ะวฒั นา

ธนภมู ิ เศรษฐสทิ ธกิ ลุ ศุภธชั ธาตรุ กั ษ์

หน้าทีคือ คอยรับหน้าทีจาก AM ต้องทําความเข้าใจเรืองของบริษัทและสินค้า
เปนอย่างดี เพราะว่าAEนันเปนภาพลักษณ์ของบริษัท

เนืองจากAEมีหน้าทีในการนาํ เสนอสินค้า ขายสินค้า และบอกข้อมูลต่างๆให้
ลูกค้าได้เข้าใจในสินค้าของบริษัท

3

จุ ด เ ริ ม ต้ น

เราได้ทําการ research ข้อมูลต่างๆ เกียวกับ รูปแบบของกลุ่มเราเปนแบบ Minimal เรยี บ
จังหวัดลําปาง ไม่ว่าจะเปน ข้อมูลทัวไป สินค้า แต่มาก น้อยแต่โก้ และได้ใช้โทนสีทังหมดสี 4
OTOP สถานทีท่องเทียวต่าง ๆ เราจึงได้ คือ สีจาํ ปา สีงาช้าง สีคราม และสีเลือดนก ตาม
แนวทางในการทําดังนี ลําดับ สีเหล่านีเปนสีทีมาจากสีของผ้าทอของ
จังหวัดลําปาง จึงทําให้เกิดความรูส้ ึกถึงความ
เปนจังหวัดและความเปนพืนบ้าน

ถ่ า น หิ น ลื อ ช า ร ถ ม้ า ลื อ ลั น
เ ค รื อ ง ป น ลื อ น า ม ง า ม พ ร ะ ธ า ตุ ลื อ ไ ก ล

ในส่วนของ Product ของเรา เราได้เลือก ชาม ในส่วนของ Booth ของเรา จะแบ่งเปน 3 ส่วน ส่วนที 1
ตราไก่เปน Product หลักของเรา เนืองจาก จะเปนส่วนของข้อมูลจังหวัดลําปาง และข้อมูลของชาม
คอนเซปของเราคือการนาํ สินค้า OTOP ของ ตราไก่ ส่วนที 2 จะเปนส่วน workshop โดยเราจะให้คน
จังหวัดลําปางมาพัฒนา ปรบั ให้เข้ากับยุคสมัย ทีเข้ามาชมบู๊ทของเราได้รว่ มทํากิจกรรม workshop
ปจจุบัน และสินค้า OTOP ทีบ่งบอกความเปน เพ้นท์ชามตราไก่ของตัวเอง และส่วนสุดท้ายคือ บรเิ วณ
จังหวัดลําปางได้ดีทีสุดคือ ชามตราไก่ นันเอง ขายชามตราไก่

4

CONCEPT

คอนเซปของเราคือการนาํ สนิ ค้า OTOP ของจงั หวดั ลําปางมาพฒั นา
และปรบั ใหเ้ ขา้ กับยุคสมยั ปจจุบนั และเราได้นํานําหมอ่ นกับขา้ วแต๋นกัญชา
ออกไปเพราะวา่ เปนสนิ ค้าทีไมไ่ ด้แสดงถึงจงั หวดั ลําปางขนาดนัน แต่ทีพูด
ถึงแล้วคือจงั หวดั ลําปางเลยชามตราไก่นันเอง

LOGO

โลโก้แบบcombination ใชฟ้ รอ้ นในโลโก้คือ san serif เนอื งจากมคี วามทันสมยั และ
เรยี บง่าย เขา้ กับสไตล์ทีเราใช้ คือminimal ทีเราทําเปนโลโก้เปนรปู จกิ ซอวเ์ พราะวา่ หาก
ขาดชนิ สว่ นไหนไปจกิ ซอวก์ ็จะไมส่ มบูรณ์ เปรยี บเสมอื นกับบรษิ ัททีหากขาดฝายใดฝาย

หนงึ ไป การทํางานก็จะไมส่ มบูรณน์ นั เอง

5

PRODUCT

รปู แบบของภาชนะเปนวสั ดเุ ซรามกิ เนอื งจาก
ลําปางมชี อื เสยี งในเรอื งของเซรามกิ ทีมคี ณุ ภาพดี
ทีสดุ ในประเทศไทย เราจงึ นาํ เซรามกิ จากลําปางมา

ทําเปนวสั ดขุ องผลิตภัณฑ์เรา

CHARM TRA KAI
ชามตราไก่

ขนาด 18*18*6 cm.
ราคา 50฿

KAEW TRA KAI Somsan Tech
แก้วตราไก่

ขนาด 8*7.5*9.2 cm.
ราคา 39฿

6

JARN TRA KAI Somsan Tech
จานตราไก่

ขนาด 22*22*2 cm.
ราคา 40฿

GIANT CHICKEN CUP
ถ้วยฝาปด(สาํ หรบั บะหมกี ึงสาํ เรจ็ รูป)

ขนาด 8*7.5*9.2 cm.
ราคา 49฿

LITTLE CHICKEN MUG
แก้วหัวไก่

ขนาด 8*7.5*9.2 cm.
ราคา 49฿

Special Gift Set
มกี ารจดั จาํ หนา่ ยแบบ Boxset ในราคา
299฿ ภายใน Boxset จะประกอบได้วย ชาม

ตราไก่, จานตราไก่, และแก้วตราไก่

ทีมาของผลิตภัณฑ์ : ต้องการทีจะยกระดับเซ
รามกิ ของจงั หวดั ลําปาง และเพมิ คณุ ค่า เห็น

เกิดความทันสมยั และเขา้ ถึงง่าย

7

BOOTH

บูธ ในรปู แบบแรกเรมิ นนั จะตกแต่ล้อมรอบโดยใชผ้ า้ ทอ ของ ลําปาง และ มกี ารวาง
เจดยี จ์ ากวดั พระธาตลุ ําปางหลวงไวต้ รงกลาง เปน counter สาํ หรบั การคิดเงิน เพอื ใหม้ ี
ความรสู้ กึ เปนลําปางมากขนึ ในสว่ นของดา้ นในบูธ จะประกอบไปดว้ ย กิจกรรมหลัก อยู่ 3
กิจกรรมดว้ ยกัน ซงึ กิจกรรมเหล่านจี ะประกอบไปดว้ ย

1.การใหช้ าวลําปางมาสาธติ การปนเซรามคิ
2.รถมา้ VR มกี ารฉายภาพบรรยากาศในเมอื งลําปาง
3.การเพน้ ท์ชามตราไก่

หลังจากการนาํ เสนอ ทางบรษิ ัทไดร้ บั คําแนะนาํ ในการแก้ไขบูธ เชน่ ยกระดบั พนื ในสงู ขนึ และ
เปลียนพนื ใหม้ สี สี นั มากขนึ การยกระดบั พนื ทีวางรถมา้ ใหส้ งู ขนึ ปรบั ปรงุ ผา้ ใหด้ มู พี ลิวไหว

มากขนึ เปนต้น
8

ตัวบูธ ในการนําเสนอตัวบูธครงั ทีสอง

หลังจากการนาํ เสนอครงั แรก จงึ ไดต้ ัดสนิ ใจใหม้ กี าร Renovate (เปลียนแปลงรปู
ลักษณข์ องบูธใหมท่ ังหมด) ซงึ ภายในบูธรปู แบบใหมน่ นั เราไดม้ กี ารยกระดบั พนื และใส่
ลวดลายบนพนื ตามทีไดร้ บั คําแนะนาํ มาในการนาํ เสนอครงั แรก มกี ารเพมิ ผา้ ทอใหห้ อยลง
มาจากบนเพดานของบูธ เปนปรบั ใชจ้ ากบูธตัวแรกทีทางบรษิ ัทเราไดน้ าํ เสนอไป และ ไดม้ ี
การนาํ รปู ปนไก่มาตังไวด้ า้ นหนา้ window display ของบูธเพอื ใหม้ คี วามรสู้ กึ ถึงความเปน
ลําปางมากขนึ

สาํ หรบั กิจกรรมภายในบูธนนั ทางบรษิ ัทเราก็ไดม้ กี ารปรบั เปลียนไปจากเดมิ
เล็กนอ้ ย นนั คือ กิจกรรม workshop ใหค้ นทีมาเยยี มชมบูธ ไดล้ องการปนเครอื งปน
เซรามคิ ดว้ ยตนเอง ตัดกิจกรรมการนงั รถมา้ VR ในสว่ นของกิจกรรมการเพน้ ท์ชามตราไก่
ก็ยงั คงไวเ้ หมอื นเดมิ ในสว่ นของ การปนเซรามคิ และการเพน้ ท์ชามตราไก่ หลังเสรจ็ สนิ
กิจกรรมแล้ว ทางบรษิ ัทเราจะนาํ ไปเผาเคลือบ แล้วสง่ ใหต้ ามทีอยูท่ ีผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมได้
แจง้ ไว้ โดยทางบรษิ ัทของเรา จะเปนผจู้ ดั สง่ ดว้ ยตนเอง โดยไมผ่ า่ นการขนสง่ เอกชนและ
ทางรฐั ทังสนิ เพอื เปนรบั ประกันความปลอดภัยของสนิ ค้า

9

Inside Booth

10

11

PR
Product

INSTAGRAM

เราไดอ้ อกแบบ Account ใหค้ มุ โทน คมุ ตีม เพอื สรา้ งความนา่ สนใจ และโพสของสนิ ค้าก็จะมรี าย
ละเอียดบอกไวอ้ ยา่ งชดั เจน และยงั มกี ารบอกขอ้ มูลการท่องเทียวของจงั หวดั ลําบากไวอ้ ีกดว้ ย ใน
สว่ นของ Story Ads ก็จะเขยี นรายละเอียดไมม่ าก แต่จะทําใหค้ นทีเหน็ ต้องการทีจะอยากรเู้ กียวกับ
สนิ ค้ามากขนึ และใส่ Link ของ Account เราใหล้ กู ค้ากดเชา้ ไปได้

Facebook

เราไดท้ ําปกเฟสบุค๊ ขนาด 820 x 312 Pixels พอดกี ับขนาดของปก ในปกก็จะมชี อื บรษิ ัทและสนิ ค้า
เพอื ใหเ้ หน็ ตัวสนิ ค้าของเราไดอ้ ยา่ งชดั เจน และ Ads ของเราก็จะเปนโพสทีบอกรายละเอียดของ
สนิ ค้า

ปาย LED

ขนาด : 4.12x2.12 เมตร
เรานนั จะมดี วั ยกันทังหมด 3 สดี ว้ ยกัน ซงึ แต่ละปายนนั ก็จะมสี นิ ค้าของเรา อยูค่ ่กู ับคําคมสนั ๆทีอ่าน
สนกุ เขา้ ใจไดง้ ่าย และเปนทีนา่ จดจาํ อีกทังยงั มกี ารใสช่ อ่ งทางการติดตามสนิ ค้าลงไปบรเิ วณมุม
ซา้ ยล่างสาํ หรบั ผทู้ ีสนใจอีกดว้ ย ปายนจี ะจดั ตังที MRTและเปลียนปายทกุ ๆ
3 นาที

ปายบนทางด่วน

ขนาด : 15 × 40 เมตร
ตัวปายจะใสต่ ัวของชามตราไก่ พรอ้ มกับประโยควา่ “ เปนถ้วยทีมที กุ บา้ น “ เปนประโยคสนั ๆไมซ่ บั
ซอ้ น พอเหน็ บอ่ ยเขา้ ก็จะเกิดเปนการจดจาํ โดยไมร่ ตู้ ัว จงึ ทําใหน้ กึ ถึงสนิ ค้าของเราทกุ ๆครงั ทีเหน็
ประโยคนี ซงึ ตัวฟรอ้ นของเรา จะเปนฟรอ้ นขนาดกลางๆ เพราะถ้าเล็กก็จะอ่านยาก ถ้าใหญเ่ กินก็อา
จะเดน่ เกินกวา่ สนิ ค้าของเรา อีกทังเปนการคง concept ความมนิ มิ อลของบรษิ ัทเรา
อีกดว้ ย

สอื สงิ พมิ พ/์ โบชวั ร์ / brochure

ขนาด : A4 (แผน่ พบั ) 8.3 × 11.7 นวิ
ในหนา้ แรกเราก็จะบอกถึงทีมาทีไปของชามตราไก่และรายละเอียดของสนิ ค้า สว่ นในหนา้ หลังก็จะมี
สนิ ค้าเพมิ เติมรวมถึงขอ้ มูลติดต่อของทางบรษิ ัทเรา

12

PR
Booth

Instagram

ในการ PR ผา่ น Instagram ก็จะมี Poster ทีเปนภาพรวมของบูธ และ โพสทีเปนรายละเอียดของ
แต่ละโซนในบูธ อีกทังยงั มี Story ads อีกดว้ ย และทีเราเพมิ มาเพอื ใหค้ นสนใจมากขนึ นนั ก็คือ การ
ทําเกม Bingo ผา่ น Story IG นนั เอง พอมคี นมาเล่นเกม Bingo นกี ็จะเปนการโฆษณาทําใหค้ นอืน
มาเหน็ และสนใจทีจะมาบูธเรา

Facebook

การ PR ผา่ น Facebook ก็จะคล้ายๆ กับ Instagram โดยเปนโพสทีบอกถึงรายละเอียดต่างๆ
ของบูธ วนั เวลา สถาน

ปาย LED

ขนาด : 4.12 x 2.12 m
รายละเอียด ก็จะมี วนั เวลา สถานทีการจดั บูธของเรา แล้วก็จะมเี วบ็ ไซส์ เบอรโ์ ทร เพอื คนที
ต้องการสอบถามขอ้ มูลเพมิ เติม ในรปู ก็จะมกี ารใชส้ บี รษิ ัทบวกกับ รปู การ workshop ทัง
การปนและเพน้ ชามตราไก่ดว้ ย เพอื เพมิ ความสงิ ดงึ ดดู ของบูธของเรา

ปายทางด่วน

ขนาด : 15 x 40 m
ในสว่ นของปายบนทางดว่ น ก็จะเปนปายทีใชค้ ําพูดทีตรงตัว ชดั เจน เพราะคนทีกําลังขบั รถอยูจ่ ะ
ไดอ้ ่านไดท้ ันที พรอ้ มกับมขี อ้ มูลวา่ จดั ทีไหน และมรี ปู ภาพประกอบเพอื ใหเ้ หน็ ภาพยงิ ขนึ

สอื สงิ พมิ พ/์ โบชวั ร์ / brochure

ขนาด : A4 (แผน่ พบั ) 8.3 × 11.7 นวิ
โบชวั ของเราก็ขอ้ มูล รายละเอียดต่าง ๆ ไมว่ า่ จะเปนทีมาของบรษิ ัทของเราทีสง่ เสรมิ อุตสาหกรรม
จงั หวดั ลําปาง และการขายสงิ ต่างๆภายในบูธ เชน่ มี Gift set เซรามกิ ทีเราจาํ หนา่ ย
WORKSHOP การปน และเพน้ เซรามคิ

13

PR Social Media

Facebook

จุดประสงค์ทีเราเลือกใชเ้ ฟสบุค๊ เพราะวา่ เปนแพลตฟอรม์ ออนไลนท์ ีกวา้ งและมผี ทู้ ีใชอ้ ยูเ่ ปน
จาํ นวนมาก สามารถใสข่ อ้ มูลสนิ ค้าไดอ้ ยา่ งครบถ้วน ละเอียด

14

Instagram

จุดประสงค์ทีเราเลือกใชเ้ พราะอินสตาเเกรมเปนสอื ออนไลนท์ ีมผี ใู้ ชจ้ าํ นวนมาก และใน
ปจจุบนั มวี ธิ กี ารโฆษณาสนิ ค้าผา่ น Story และ Post ในรปู แบบของ Ads อีกทังแอคเคาท์ยงั
สามารถทําเปน Business Account ไดอ้ ีกดว้ ย ทําใหส้ ามารถตรวจสอบความสนใจของ
ลกู ค้า,ผตู้ ิดตาม และ Insight ได้

15

Instagram Story Ads

16

Billboard & LED

ปายบนทางดว่ นนนั โดยสว่ นมากแล้ว จะเปนปายทีมขี นาดใหญ่ และ ถกู ติดตังอยูส่ งู
กวา่ ระดบั สงู กวา่ ของผขู้ บั ขี จงึ ทําใหผ้ ทู้ ีใชเ้ สน้ ทางสญั จรในบรเิ วณนนั มโี อกาสทีจะมองเหน็
ปายโฆษณาหรอื ปายโปรโมทสนิ ค้าไดง้ ่าย

17

Billboard & LED

18

Billboard & LED

เนอื งจาก ปาย LED นนั มขี นาดทีใหญ่ สามารถมองเหน็ ไดง้ ่าย และ ปาย
LED สว่ นใหญม่ กั ถกู ติดอยูต่ ามบรเิ วณทีมคี นผลกุ พล่านเดนิ ผา่ นไปมาจงึ มกั เปนจุด
สนใจใหค้ นทีเดนิ ผา่ นไปมาในระแวกนนั ๆ อีกทังยงั เปนการโปรโมทใหผ้ คู้ นไดเ้ หน็
สนิ ค้าของบรษิ ัทของเรา ทีแสดงอยูบ่ นจอ LED ไดอ้ ีกดว้ ย

19

Brochure

โบชวั แจกในงาน เนอื งจาก ผลิตภัณฑ์ของเรานนั ทําเปนสนิ ค้า ซงึ ตัวโบชวั ทําใหเ้ รา
สามารถใสร่ ายละเอียดและคณุ สมบตั ิของสนิ ค้าเราไดช้ ดั เจนมากขนึ ทําใหต้ ัวโบชวั เปนสอื
สงิ พมิ พท์ ีโฆษณา/ประชาสมั พนั ธส์ นิ ค้าเราไดเ้ ปนอยา่ งดี

20

Brochure

21

22

23


Click to View FlipBook Version
Previous Book
I_кварталдык_отчет_2021
Next Book
sokkaran