The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sharafat.najibi, 2016-08-24 04:06:01

meena designed 61

meena designed 61

‫> >‪ʈɳ ʈ‬‬

‫ﴎﻟﻴﮑﻨﻪ‬

‫د ﻣﯿﻨﯥ ﭘﻪ ‪Ú‬ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ‪Ê‬ﻨ‪ ô‬داﺳﯥ اﯾﺴﯧﺪه‪ ،‬ﭼﯥ د ﻫﻤﯧﺸﻨﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮاﻟﻮ ﻟﻪ زړوﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ‬
‫ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻲ رب ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ‪ Ȫ‬او د ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ ﻫﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﺳﺎه ﭘﻮه ﮐ‪Ď‬ه او‬

‫د دوی ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻮ د ﻣﯿﻨﯥ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻧﻮې اﻧﺮژي ورﮐ‪Ď‬ه‪.‬‬
‫ﻧ‪Ď‬ۍ د ﻣﯿﻨﯥ د‪Ĥ‬ﻤﻨﺎﻧﻮ وراﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ې او رﻗﯿﺒﺎﻧﻮ ﺗﻞ د ﻣﯿﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟ‪Ƒ‬ﯥ دوړوﱄ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻣﯿﻨﯥ‬
‫ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻧﻪ دي ﺗﻮاﻧﯧﺪﱄ؛ ‪Ê‬ﮑﻪ ﻣﯿﻨﻪ د ﮐﺎﻳﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﯥ اﻏ‪Ĕ‬ل ﺷﻮې او د ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ زړوﻧﻮ‬

‫ﺗﻪ ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ ده‪.‬‬
‫د ﻓﮑﺮ او ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬د‪Ĥ‬ﻤﻨﺎن ﻧﻪ ﻏﻮاړي‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺲ ﮐﯥ د ﭘﻮﻫﯥ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ وي او ﭘﻪ دې ﻫﻢ‬
‫ﭘﻮﻫﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﭼﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻗﻠﻤﻲ ﻣﺒﺎرزې ﻻس ﻧﻪ اﺧﲇ؛ ﻧﻮ ‪Ê‬ﮑﻪ ﻳﯥ د ﻣﻴﻨﯥ‬

‫ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻪ ﻣﺮ‪Ɛ‬ﻮ˻ ‪Ɛ‬ﻮا‪Ĥ‬ﻮﻧﻪ او ‪Ê‬ﻮرووﻧﮑﻲ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ورﮐ‪Ď‬ل‪.‬‬
‫د ﻣﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ دوﻟﺲ ﮐﻠﻦ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﻫﻢ ﻧﯿﻤ‪ĎƑ‬ي وو‪Ê ،‬ﯿﻨﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﻣﻮ وﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬ﭼﯥ د‬

‫ﺳﯿﺎﳼ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺒﺐ ﺷﻮې او ﻣﯿﻨﻪ وﺗ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪.‬‬
‫ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻻس ﺗﺮ زﻧﯥ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ د‪Ĥ‬ﻤﻦ ﺗﻪ د ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ‪ Ȫ‬ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ‪Ď‬ي‪Ê ،‬ﮑﻪ ﻣﻮ ﻫﻮډ وﮐ‪،Ď‬‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻓﮑﺮ او ﺑﺪﻟﻮن ﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬و‪.‬‬
‫د دې ﻟﭙﺎره‪ ،‬ﭼﯥ دا ‪Ɛ‬ﺎم ﻣﻮ ﭘﻮخ او ﻣﻀﺒﻮط اﯾ‪ĥ‬ﯽ وي‪ ،‬د ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ ﻣﯿﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮو‪.‬‬
‫ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ‪Ď‬ي ﮐﺎر ﻏﻮر وﮐ‪ Ď‬او د ﻣﯿﻨﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯧﺘﻪ ‪ǯƐ‬ﯥ ﻣﻮ وارزوﻟﯥ‪ ،‬دې رﺳﻨ‪ Ȫ‬ﺗﺮ ډﯦﺮه‬
‫وﻟﴘ ﺑ‪ǯ‬ﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ژﻣﻨﻪ ﮐﻮو‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﯿﺎري ﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﺧﻮښ وﺳﺎﺗﻮ‪.‬‬
‫ﻫﯿﻠﻪ ده ﺳ‪Ĕ‬ﻧﯽ ﺳﭙﺮﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﴎﺑﯧﺮه اﻧﺴﺎ˻ šﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ رﻧ‪ ƒ‬او ﻟﻪ‬

‫ﮐﺮﮐﯥ ﻟﺮې ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫اداره‬

‫د ژوﻧﺪ ﮐﯿﲇ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻲ ﻓﺎروﻗﻲ‬

‫‪Ɛ‬ﺮاﻧﻘﺪره ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ !‬
‫ﯾﻮ ‪Ê‬ﻞ ﺑﯿﺎ د ﭘﴪﻟﻨﯿﻮ ﻧﺮ‪Ɛ‬ﴘ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ‪Ɛ‬ﯧ‪ô‬ۍ ﭘﻪ ﻻس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭼﻮﭘ‪ Ď‬ﺗﻪ ﺣﺎﴐ ﯦ‪Ĕ‬م‪ ،‬ﭘﻪ دې ﻫﯿﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ‬
‫ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻟ›ﻪ ﮐﯥ ﺷﺊ ﭼﯥ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ د ژ وﻧﺪ د ﺳﱰې ﻣﺎ‪ ȪǮ‬د دروازې ﻗﻠﻒ ﺗﻪ ﮐﯿﲇ ﭘﯿﺪا او ﺑﯿﺎ د ژوﻧﺪ‬

‫رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﯥ ﻧ‪Ď‬ۍ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ‪Ê‬ﺊ‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ ﺗﻪ ﭼﯥ د دﻧﯿﺎ او اﺧﺮت ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ‪ Ȫ‬ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ‪ôƐ‬ه د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ‪Ê‬ﺎن‬
‫ﺳﯿﻨ‪Ƒ‬ﺎروي‪Ɛ،‬ﻮﻧﺪې ﮐﻮم د ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ ‪ ɲĥÚ‬د ﺧﭙﻞ ﭘﻮﻻدي ﻫﻮډ اس زﯾﻦ ﮐ‪Ď‬ي او د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ‬

‫دا ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ‪ Ȫ‬ﻟﻪ ‪Ê‬ﺎﻧﻪ ﴎه د دﻧﯿﺎ د ﻧﻨﺪارې ﮐﻮر ﺗﻪ راوړي ‪.‬‬
‫ﻫﻮﮐﯽ ‪Ɛ‬ﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ !‬

‫د ژوﻧﺪ ﮐﯿﲇ اﯾ˴ن دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ ﻗﺮان او ﺳﻨﺖ ﮐﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮی‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ د ژﺑﯥ‬
‫ﻟﻪ اﻗﺮار‪ ،‬د زړه ﻟﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎور او ﭘﺮ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي د اﯾ˴ن ﭘﺮ ﻧﺎﺳﺘﻮ زﯾﺎﺗﯧ‪Ĕ‬ي او د‬

‫ﻧﺎوړو ﺧﻠﮑﻮ او ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮو ﭘﻪ ﯾﺎراﻧﯥ ﮐﻤﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﯥ او ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﻠﻮ زرو زﯾﺎت ﭘﯧﻐﻤﱪان د ﻧﺒﻮت ﭘﺮ ‪Ú‬ﻮﮐﯿﻮ‬
‫‪˴Ɛ‬رل ﺷﻮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻮي‪ ،‬د زړه ﺣﺮم ﺗﻪ د ﻧﻮر ﭘﻠﻮﺷﯥ ﻧﻨﺒﺎﳼ‪،‬‬
‫اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮ اﯾ˴˻ ‪Ɛ‬ﺎ‪Ǯ‬ﻪ ﭘﺴﻮﱄ‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﳌﺎن ﯾﯥ ژوﻧﺪ ﺑﻮﱄ ‪Ú ،‬ﻮک ﯾﯥ د ژوﻧﺪ‬

‫روح ﺑﻮﱄ او ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﯾﯥ د ‪Ĥ‬ﮑﲇ ژوﻧﺪ ﺿ˴ﻧﺖ ﺑﻮﱄ‪.‬‬

‫ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ واﻳﻲ‪):‬‬

‫(‬
‫ژﺑﺎړه‪":‬ﻫﺮ ‪Ú‬ﻮك ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﻪ ﻋﻤﻞ وﻛ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وي او ﻛﻪ ‪ËĤ‬ﻪ‪ ،‬ﭘﻪ دې ﴍط ﭼﯥ ﻣﺆﻣﻦ وي‪،‬‬
‫ﭘﺮﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺳﭙﯧ‪Û‬ﲆ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮﻛ‪Ď‬و او )اﺧﺮت ﻛ‪ĥ‬ﯥ ﺑﻪ( دﻏﺴﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ اﺟﺮ ﻟﻪ‬

‫ډﯦﺮو ‪Ĥ‬ﻮﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﴎه ﺳﻢ ورﻛ‪Ď‬و‪".‬‬
‫ﭘﻮرﺗﻨﻲ اﻟﻬﻲ ﭘﯿﻐﺎم ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم اﯾ˴ن او ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﲇ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن د اﯾ˴ن‬
‫او ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﯿﲇ ﻟﻪ ‪Ê‬ﺎن ﴎه وﻟﺮي د ژوﻧﺪ رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻲ ﻧ‪Ď‬ۍ ﺗﻪ ﺑﻪ ورﻧﻨﻮ‪Ê‬ﻲ او ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ‬

‫ﻧ‪Ď‬ۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ډول ډول ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯿﻮ او ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﻣﺰې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي‪.‬‬

‫‪Ɛ‬ﺮان ﭘﯧﻐﻤﱪ ﻣﺤﻤﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﻘﻔﻲ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻨﻪ‬
‫ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ وﮐ‪Ď‬ه ‪ :‬ای د ﷲ رﺳﻮﻟﻪ ! ﯾﻮه داﺳﯥ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ وﯾﻨﺎ راﺗﻪ و‪Ĥ‬ﺎﯾﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ وروﺳﺘﻪ او ﯾﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﺗﻪ‬
‫ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ‪Ú‬ﺨﻪ ﭘﻪ اړه ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ وﻧﮑ‪Ď‬م! ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ‪ )) :‬دا وواﯾﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯥ اﯾ˴ن راوړی او ﺑﯿﺎ ﭘﺮﻫﻤﺪې ﮐﻠﮏ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ ((‪.‬‬
‫ﮐﻪ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د اﯾ˴ن داﺋﺮه ډﯦﺮه ﭘﺮاﺧﻪ او د اﯾ˴ن د وﻧﯥ ‪Ú‬ﺎﻧ‪Ƒ‬ﯥ ﺧﻮرا ډﯦﺮې دي ﻣ‪Ƒ‬ﺮ د رﺣﻤﺖ‬
‫ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ورﺗﻪ ﻟﻪ šﻮﻟﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ د اﯾ˴ن اﻫﻢ او ډﯦﺮ ارز‪Ĥ‬ﺘﻤﻦ اﺻﻞ او ﺑﻨﺴœ و‪Ĥ‬ﻮد ﭼﯥ‬

‫ﭘﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾ˴ن دی‪.‬‬
‫ﻫﻮ ؛ ﻫﻐﻪ اﯾ˴ن ﭼﯥ د اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ او ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺮ ﺟﻮړه ﺳﯿﻨ‪Ƒ‬ﺎر وي او د دې ﺟﻮ‪Ɛ‬ﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ‬
‫ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﺮې د ژوﻧﺪ ﻣﺎ‪ ȪǮ‬ﺗﻪ ﻟ‪Ƒ‬ﯧﺪﻟﯽ ﻗﻠﻒ ﭘﺮاﻧﯿﺰي‪ ،‬د ژوﻧﺪ د ﻫﺴﮑﯥ ﻣﺎ‪ ȪǮ‬د ﺣﻮﯦﻠ‪ Ȫ‬ﻣﺨﯥ ﺗﻪ‬
‫ﺟﻮړ ﺑ‪ ǰ‬او ﭼﻤﻦ ﮐﯥ د ﮐﺎﺋﯿﻨﺎﺗﻮ ﻧﻨﺪاره وﮐ‪Ď‬ي او د ﮐﺎﺋﯿﻨﺎﺗﻮ د ﻧﻨﺪارې ﭘﻪ ﻫﯧﻨﺪارې ﮐﯥ د ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬

‫ﭘﺮ وﺟﻮد او ﺗﻮﺣﯿﺪ رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻦ دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ ووﯾﻨﻲ‪.‬‬
‫د ﺑ‪ ǰ‬ﻟﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ د ﻫﺮې ‪Ɛ‬ﻠﭙﺎ‪Ǯ‬ﯥ ﭘﺮاﻧﻨ‪Ƒ‬ﯿﻮ ﮐﯥ د ) ﻻاﻟﻪ اﻻ ﷲ ( ﻗﺪر‪ ɴ‬او ﻓﻄﺮ‪ ɴ‬ﮐ‪ĥ‬ﻠﯥ ﮐﺮ‪Ĥ‬ﯥ‬
‫ﻟﻪ ﺧﭙﻞ زرﯾﻦ ﻧﻈﺮه ﺗﯧﺮې ﮐ‪Ď‬ي او ﺑﯿﺎ د ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ ژوﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﭼﯥ اﯾ˴ن دی‪ ،‬ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﯿﺎوړی‬

‫ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬
‫د ﻗﺮان او ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻣﺎﻧﯿﺰو ﺧﻮړو ﯾﯥ ﻫﻮﻣﺮه ﻏ‪ĥ‬ﺘﻠﯥ وﭘﺎﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﺆﻣﻦ د ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ‪ Ď‬ﺑﯿﺎ ﷲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻪ د ﺟﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮي او د ژوﻧﺪ ﻫﺮه ﻧﺎﺧﻮاﻟﻪ د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧﺮ ﭘﺮ‬

‫ﻓﻄﺮ‪Ê ɴ‬ﻮاک ﭘﺮ داﺳﯥ ﺳﻮک ‪Ú‬ﭙﯧ‪Ď‬ه وﻫﻲ ﭼﯥ ﺳﻤﻼﳼ ﯾﯥ د زﻣﮑﯥ ﺗﻞ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ‪.‬‬
‫‪Ɛ‬ﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ !‬

‫ﮐﻪ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ ژوﻧﺪ وﻟﺮئ ﭘﻪ دﻧﯿﺎوي او اﺧﺮوي ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻫﺴﮑﻪ ﻏﺎړه و‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ‪ ،‬ﻫ‪Û‬ﻪ ﻣﻮ د‬
‫ﻫﻮډ ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮې ﮐ‪Ď‬ئ ﭘﺮ اﯾ˴ن ﻣﻮ ﺧﯿﺎل وﺳﺎﺗﺊ د اﯾ˴ن روح ﺗﻪ ﻣﻮ اﺳ˴˻ ﻣﺎﻧﯿﺰه ﻏﺬا ﺗﯿﺎره ﮐ‪Ď‬ئ‪.‬‬

‫د ژوﻧﺪ ﻫﺮې رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨ‪ Ȫ‬ﺗﻪ ﻣﻮ د اﯾ˴ن رﻧ‪ ƒ‬ورﮐ‪Ď‬ئ او ﻫﺮه ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻲ ﻣﻮ د اﯾ˴ن ﺧﻮږه ﻣﯧﻮه و‪ǯƐ‬ﺊ‪.‬‬
‫د اﯾ˴ن ﭘﻪ روح ﻣﻮ زړ‪Ɛ‬ﯽ او ﻧﻮر šﻮل اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ژوﻧﺪي وﺳﺎﺗﺊ‪ ،‬د زړه ﭘﻪ ﺣﺮم ﮐﯥ ﻣﻮ د ﺗﻮﺣﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺮان‬
‫او ﺳﻨﺖ ﻧﻮرا˻ ﻣﺸﺎل ﺑﻞ ﮐ‪Ď‬ئ ﭼﯥ د ر‪Ǯ‬ﺎ ﭘﻠﻮﺷﯥ او ﻧ‪ĥ‬ﯥ ﻳﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ ﺟﺒﯿﻦ او ﻫﻢ د ﻣﺦ ﭘﻪ‬
‫‪Ĥ‬ﮑﲇ ﻫﯧﻨﺪاره ﮐﯥ را‪Ĥ‬ﮑﺎره ﳾ‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﺳﱰ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﻲ ډول ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮئ ﻟﻪ‬

‫اﯾ˴ن ﴎه ﻣﻮ ر‪Ĥ‬ﺘﯿﻨﯥ ﻣﯿﻨﻪ وﮐ‪Ď‬ه‪.‬‬
‫ﺑﯿﺎ ﻧﻮ ‪ɱ‬ﻪ ده ﭼﯥ دا اﯾ˴ن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره د ژوﻧﺪ ﮐﯿﲇ ﳾ او ددې اﯾ˴ن ﭘﺮ ﻣﺎﻧﯿﺰ ‪Ê‬ﻮاک ﺑﻪ د‬
‫ژوﻧﺪ ﻫﺮې ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ اﭼﻮل ﺷﻮي ﻗﻠﻔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺧﻼﺻﯧ‪Ĕ‬ي او ﻟﻪ ﺧﻮاږه ژوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ‬

‫ﮐﯧ‪Ĕ‬ئ‪.‬‬

‫اﺳﺪﷲ ﻏﻀﻨﻔﺮ‬

‫ﮐﻪ ﻏﻮاړو ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺼﻮر ﻧﺼﯿﺐ ﮐﯥ وي‪ .‬ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ډﯦﺮ ﭘﯧﭽﻠﯽ او ﻣﺮﻣﻮز و‪ǯƐ‬ﻮ‪،‬‬

‫او ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻠﻮم ﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﯾﻮه ﻻره دا ده ﭼﯥ و‪Ɛ‬ﻮرو ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ زده ﮐ‪Ď‬ې ﻧﻬﯿﲇ ﳾ او د ﻫﻐﻮ‬

‫ﭼﯥ دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﮐﯥ ﯾﺎد ﺷﻮی ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﳾ ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ƒ‬ﮐﯥ‬

‫ﺑﺮﺧﻪ اﺧﲇ‪.‬‬ ‫‪Ú‬ﻪ ﳾ ﴎه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬

‫ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﮐﯥ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ‪Ú‬ﻪ ﴎه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻮو؟ ﭘﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﯥ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ر‪Ǯ‬ﺎ ﴎه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻮو‪ .‬ر‪Ǯ‬ﺎ ﭘﻪ‬

‫دﻏﻮ ﺗﺸﺒﯿﻬﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر ﺑﻪ ﻣﻮ ‪Ú‬ﻪ ﻧﺎ ‪Ú‬ﻪ ﭘﻮه ﮐ‪Ď‬ي ﺗﯿﺎره ﮐﯥ ﻻره را‪Ĥ‬ﯿﯽ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ دا ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ šﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺑﺎب ‪Ú‬ﻪ ﺗﺼﻮرﻣﻮﺟﻮد د ‪Ĥ‬ﻪ و ﺑﺪ او ﺳﻢ و ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫دی‪ .‬زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ﮐﯥ د ﻋﻠﻢ درې ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت ر‪Ǯ‬ﺎ ﮐﻪ د ‪Ú‬ﺮاغ او ډﯾﻮې وي‪ ،‬د ﺑﻨﯿﺎدم د ﯾﻮې‬

‫ډﯦﺮ ﻣﺸﻬﻮر دي‪ :‬ﻋﻠﻢ درﯾﺎب دی‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺧﺰاﻧﻪ ده او وﺳﯿﻠﯥ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮي او ﭘﻪ ﮐﻨ›ﺮول ﮐﯥ وي ﺧﻮ ﮐﻪ د‬

‫ﳌﺮ ﯾﺎ ﺳﭙﻮږﻣ‪ Ȫ‬وي‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﻨ›ﺮوﻟﻪ وﺗﻠﯥ ده‪ ،‬ﻣ‪Ƒ‬ﺮ د‬ ‫ﻋﻠﻢ ر‪Ǯ‬ﺎ ده‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﻠﻢ د درﯾﺎب ﻏﻮﻧﺪې ﺗﺼﻮر ﮐﻮو‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮ درﯾﺎب ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﻮ˻ ‪Ú‬ﭙﯥ ﯾﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ‬

‫دا دی ﭼﯥ ﻋﻠﻢ ډﯦﺮ ﻟﻮی او ﻣﺮﻣﻮز دی‪ .‬د درﯾﺎب ﭘﻪ ﺗﮑ‪Ď‬ﻩ ﻻﻣﺒﻮزن ﻫﻢ ﻏﺮﻗﻮﻻی ﳾ‪.‬‬

‫زړﻩ ﮐﯥ ﻣﻠﻐﻠﺮې ﭘﺮﺗﯥ وي‪ .‬دﻏﻪ ﻣﻠﻐﻠﺮې ﭘﻪ زﺣﻤﺖ اﺑﻠﯿﺲ د ﻫﻐﻮ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺜﺎل دی ﭼﯥ ﻏﺮق‬

‫او‪Ɛ‬ﻤﺮاه ﺷﻮل‪.‬‬ ‫رااﯾﺴﺘﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻫﻐﻮ ﭘﻮﻫﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺷﮑﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﻪ ﻏﻮšﯥ ﭘﺴﯥ وﻫﯥ ﭘﻪ ﻻس ﺑﻪ درﳾ‬

‫ﮐﻮي‪ ،‬زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ادارو ﮐﯥ ﭘﻪ ‪Ĥ‬ﻪ‬ ‫ﭼﺎ وې دا ﭼﯥ ﭘﻪ درﯾﺎب ﮐﯥ ‪Ɛ‬ﻮﻫﺮ ﻧﺸﺘﻪ‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ‪ ،‬ﯾﻮ ‪Ú‬ﻮک ﺑﻪ ډﯦﺮې ﻏﻮﭘﯥ ووﻫﻲ ﺧﻮ ﻣﻠﻐﻠﺮې ﺑﻪ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﻧﻪ دي ﮐﺘﻞ ﺷﻮي‪ .‬ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯿ‪Ď‬ۍ ﮐﯥ ﭘﻪ‬

‫ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻮﺗﻮ ورﻧﻪ ﳾ‪ .‬ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﺼﻮل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ د دﯾﻮﺑﻨﺪ ﻣﴩ‪ ،‬ﻣﻮﻻﻧﺎ راﺷﺪ اﺣﻤﺪ‬

‫ﮐﯥ ﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي‪ .‬ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ډﯦﺮ ‪Ɛ‬ﻨ‪Ƒ‬ﻮﻫﻲ د ﻣﺪرﺳﯥ ﻟﻪ درﳼ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ واﯾﺴﺘﻠﻪ او‬

‫ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ šﯿﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﻣﻨﻊ‬ ‫زﺣﻤﺖ ﺑﺎﳼ ﺧﻮ ‪Ú‬ﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ زده ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د دې ﺗﺼﻮر ﻋﯿﺐ دا دی ﭼﯥ ﻋﻠﻢ ﺗﺮ ﺑﻨﯿﺎدم ډﯦﺮ ﮐ‪Ď‬ل‪.‬‬

‫ﻻﺳﱪی ‪Ĥ‬ﯿﻲ‪ .‬دﻏﻪ ﺗﺼﻮر د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ او د ﻋﻠﻢ د ﻟﻪ ر‪Ǯ‬ﺎ ﴎه د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺖ اړﺧﻮﻧﻪ زﯾﺎت‬

‫اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ‪›Ɛ‬ﻪ ﻧﻪ دی ﺧﻮ د ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ﭘﻪ ‪›Ɛ‬ﻪ دی‪ .‬دي‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨ‪ Ȫ‬زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ د‬

‫‪Ú‬ﺮﻧ‪Ƒ‬ﻪ ﭼﯥ ﻋﻠﻢ درﯾﺎب دی او ډﯦﺮ ﻟﻮی دی ﻧﻮ ﻋﻠﻢ ر‪Ǯ‬ﺎ ﯾﺎ د ﭘﻮﻫﻨﯥ ر‪Ǯ‬ﺎ ﺗﺸﺒﯿﻬﻲ ﺗﺮﮐﯿﺒﻮﻧﻪ زﯾﺎت اورو او‬

‫ﻋﺎﳌﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺧﻮ˻ ﺳﯿﻦ ﮐﯥ ﻏﻮﭘﯥ وﻫﻲ‪ ،‬د ﻋﻠﻤﻲ ادارو ﭘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ‪Ú‬ﺮاغ او ډﯾﻮې زﯾﺎﺗﻪ‬

‫ډﯦﺮ ﻟﻮی ﮐﺴﺎن دي او دﻏﻪ ﻋﻈﻤﺖ د ﯾﻮه ﻧﯿﻢ ﮐﺲ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د ﻋﻠﻢ ﺧﺰاﻧﻪ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ زﻣﻮږ د ﺗﺼﻮر د دې راز ‪ĥÚ‬ﺘﻨﺎن دي او ﭘﮑﺎر ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﻫﺮ‬

‫‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﻧﻮر اړﺧﻮﻧﻪ را‪Ĥ‬ﯿﻲ‪ .‬ﺧﺰاﻧﻪ د ﺗﯧﺮ ﺷﻮي وﺧﺖ ‪Ú‬ﻮک ورﻧﻪ ﺧﱪ ﳾ‪.‬‬

‫وي‪ ،‬ﭘ›ﻪ وي‪ ،‬ډﯦﺮ ارز‪Ĥ‬ﺖ ﻟﺮي ﺧﻮ د درﯾﺎب او ر‪Ǯ‬ﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎراﻧﻮ دﻣ‪Ƒ‬ﺮ واﯾﻲ ﭼﯥ ‪ :‬ﺑﻪ اﺟﺎزه‬

‫اﺧﻮﻧﺪ زاده ﺻﺎﺣﺐ ﺑ›ﻲ ﮐﻮټ‪ .‬ﯾﺎ ‪ :‬ﺑﻪ اﺟﺎزه اﺧﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﺘﻤﯧﺪﻻی ﳾ‪.‬‬

‫زﻣﻮږ ﯾﻮه اﻧ‪Ƒ‬ﯧﺮﻧﻪ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻ ﭘﺨﻮاﻧﻮ او ﺷ‪Ď‬ﯦﺪﻟﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ‪ .‬دوی وﻟﯥ ﻟﻪ اﺧﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﻪ‬

‫ﭘﺎ‪Ǯ‬ﻮ ﮐﯥ ﻻ ﻟﻮی ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ ﭘœ دي‪ .‬ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻏﻮاړي؟‬

‫ﭘﺨﻮاﻧ‪ Ȫ‬وي او ﭘﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﮐﯥ وي‪ .‬ﮐﻪ ﯾﻮ ‪Ú‬ﻮک ‪Ê‬ﮑﻪ ﭼﯥ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﺎﺻﻮ ﮐ‪Ď‬ﯾﻮ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ وي او ﻟﻪ‬

‫ﺧﺰاﻧﻪ وﻣﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻫ‪Û‬ﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﱪ ﻧﻪ ﺑﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺼﻮر ﴎه ﺳﻢ ﯾﯥ ﻫﺮ ‪Ú‬ﻮک د اﺳﺘﻔﺎدې اﺟﺎزه وﻧﻪ‬

‫ﮐ‪Ď‬ي‪ .‬ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﴎه زﻣﻮږ ﭼﻠﻨﺪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﺮي‪ .‬ﮐﻪ د اﺧﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ اﺟﺎزه ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ ﻧﻪ وي‪ ،‬دم ﺑﻪ‬
‫ﭘﻮرې ﻫﻤﺪاﺳﯥ دی‪Ú .‬ﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ زده وي ﻫﻐﻪ ﭘœ د ﻋﺎﻣﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ روﺣﻲ او ﺟﺎدوﯾﻲ اﻏﯿﺰه‬
‫ﺳﺎﺗﻮ ﭼﯥ ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﺗﺎوان وﮐ‪Ď‬و او ﺧﺰاﻧﻪ ‪ɱ‬ﺎﻣﻪ ﳾ‪ .‬ﺧﺎﱄ ﳾ او ﻫﻢ ﺑﻪ د دﻣ‪Ƒ‬ﺮو د ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﻟﻪ اﻧﺤﺼﺎره وو‪Ê‬ﻲ‬

‫او د ﻫﻐﻮی ﮐﺎروﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮاب ﳾ‪.‬‬
‫ﺑﻘﺮاط ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا دوه زره ‪Ú‬ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اوﺳﻨ‪ Ȫ‬زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺎﮐﯿﺪ‬
‫اوﺳﯧﺪه او د ﻃﺐ د ﻋﻠﻢ ﭘﻼر ﯾﯥ ﺑﻮﻟﻮ‪ ،‬ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮه ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬د ﻋﻠﻢ زده ﮐ‪Ď‬ﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻮې ده‪ .‬اوس ﻫﺮې ﻧﺠﻠ‪Ȫ‬‬
‫ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ‪Ď‬ې ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ ‪Ú‬ﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺑ‪ǯ‬ﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ او ﻫﻠﮏ ﺗﻪ د زده ﮐ‪Ď‬ې ﺣﻖ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی دی‪ .‬ﻋﻠﻢ اوس‬
‫ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د ﻃﺐ ﻓﺎرﻏﺎن ﻟﻮﱄ او ﻫﻐﻮی ژﻣﻨﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻪ ده ﺑﻠﮑﯥ د ﻫﻮا او ر‪Ǯ‬ﺎ ﻏﻮﻧﺪې šﻮل ﺑﴩﯾﺖ ورﻧﻪ د‬

‫‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯥ راﻏﲇ اﺻﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺣﻖ ﻟﺮي‪ .‬دﻏﻪ راز د ﻋﻠﻢ او ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ د ﺑﯧﻠﻮاﱄ‬

‫ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ د ﻋﻠﻢ د ﻣﺮﻣﻮزواﱄ روﺣﻲ اﻏﯿﺰ ﺑﯥ اﻫﻤﯿﺘﻪ‬ ‫رﻋﺎﯾﺘﻮي‪.‬‬

‫د ﺑﻘﺮاط ﭘﻪ اﺻﲇ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯥ دا ﻫﻢ راﻏﲇ دي ﺷﻮی دی‪.‬‬

‫ﭼﯥ د ﻃﺐ د ﻋﻠﻢ ﻓﺎرغ ﺑﻪ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﮐﯥ ﻋﻠﻢ د اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﺣﺎل‬

‫ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ‪ ،‬د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎد ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ او وﻓﺎدارو ﮐﯥ ‪ǯƐ‬ﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ دا ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﺮوﻧﯿﻮ ﻧﻨﻨﻲ او ﺗﺮ ﻧﻨﻨﯿﻮ‬

‫ﺳﺒﺎ˻ ډﯦﺮ ﭘﻮﻫﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬ ‫ﺷﺎ‪Ɛ‬ﺮداﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ور‪Ĥ‬ﯿﻲ‪.‬‬

‫د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﯥ ﻋﻠﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه‬
‫اړخ ﻟﺮي‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ورﺗﻪ روا˻ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻧﺪﻻی ﺧﺰاﻧﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ دی‪ .‬ﻋﺎﳌﺎن ﻣﻮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﴎه ﻻ‬
‫زﯾﺎﺗﻪ دﻟﭽﺴﭙﻲ ‪Ĥ‬ﯿﻲ او د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ د ﻋﺎﻣﻮﻟﻮ ﻏﻢ ورﴎه‬
‫ﺷﻮ‪.‬ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﮐﻢ وي‪ ،‬ﭘœ وي‪ ،‬ﻣﺮﻣﻮز وي او ﻧﺸﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﯥ دا دی ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ‬
‫ﻣﺤﺪود وي‪ ،‬اﺛﺮ ﯾﯥ زﯾﺎت وي‪ .‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﮐﯥ اﻫﻤﯿﺖ د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺎﻧﯥ ﺧﱪې ﻫﻢ ﭘﯧﭽﻠﯥ ﮐ‪Ď‬ي او‬

‫ﭼﯥ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺟﺎدو او ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ ﺑﯧﻞ ﻧﻪ و‪ ،‬د ﻋﻠﻢ او ﻋﺎ‪ ˮ‬ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وواﯾﻲ ﭼﯥ ‪:‬‬

‫وﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ زور ﺑﺎزو ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫روﺣﻲ اﻏﯿﺰ ﺧﺎص اﻫﻤﯿﺖ درﻟﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه‬ ‫زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﮐﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻋﻠﻢ د ﺧﺰاﻧﯥ‬

‫ﻏﻮﻧﺪې ﻣﺮﻣﻮز ﺗﺼﻮر ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﭼﯥ ﯾﻮازې ‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن‬

‫اﺣﻤﺪ ﺟ˴ل ﺟ˴ل‬

‫دﻧﯿﺎ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ او ﺷﮑﻞ وي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮاﻟﻪ ﺳﻄﺤﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬دواړو ﺗﻪ ﴐورت ﻟﺮو‪Ê ،‬ﮑﻪ‬

‫ﻧﮋادوﻧﻮ ﴍﯾﮏ ﮐﻮر دی‪ ،‬ﭼﯥ ﻧ‪Ď‬ۍ زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ده او ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬د ﻧ‪Ď‬ۍ ﯾﻮ‪.‬‬

‫ﺗﻮر او ﺳﭙﯿﻦ‪ ،‬ﮐﺎﻓﺮ او دا ﭼﯥ ﻧ‪Ď‬ۍ د اﻧ›ﺮﻧﯿœ او ﻧﻮرو ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ د ﯾﻮ ﮐﲇ ﺑ‪ǯ‬ﻪ‬

‫ﻣﺴﻠ˴ن واړه ددې ﮐﻮر ﺧﭙﻠﻪ ﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬ﻧﻮ دﻫﻤﺪﻏﯥ ﮐﻠﯿﻮاﻟﯥ ﺑ‪ǯ‬ﯥ ﻟﻪ روﯾﻪ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ‬

‫اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ دي او ﭘﻪ دې ﻧﯧﻐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐﯧ‪Ĕ‬و‪.‬‬

‫ﭘﺮاﺧﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ ﻟﻪ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻨﻪ ﻣﺎ‪ ȪǮ‬ﮐﯥ ﺑﻞ ﮐﻠﯿﻨ›ﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎﻟﯿﻮﻧﯿﺴﮑﻲ ﺗﺠﺎوز ﮐﻮي‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫زﻣﺎ د ﮐﲇ او وﻟﺲ ﯾﻮ ﮐﺲ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﮐﯿﺴﯥ ﻟﻪ اورﯦﺪو ﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯧ‪Ĕ‬ي‪،‬‬ ‫ژوﻧﺪ ﮐﻮي‪.‬‬

‫د دﻏﻪ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮر‪ ،‬دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ډﯦﺮې ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺑﻪ ﺷﻮي وي ﺧﻮ ﭼﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻟﮑﻪ د ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ‬

‫ژﺑﻪ‪ ،‬ﻟﺒﺎس‪ ،‬ﻋﻘﯧﺪه او ﺣﺘﺎ ر‪Ǯ‬ﻪ ﮐ‪Ď‬ه او ﭼﺎ ﻟﻪ ﴍﻣﻪ وﯾﺪه ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺗﺮ ﻏﻮږو وﻧﻪ رﺳﯧﺪه‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﮑﺎرو ﮐﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻧ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺧﻠﮏ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺷﯿﻄﺎن‬

‫ﻋﺒﺎدت ﮐﻮي او د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺷﺎﻟ‪ Ȫ‬ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ‪ËĤ‬ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮﺟﻨـﴘ‬ ‫šﻴœ او ﺟﻴ‪ ƒ‬ﺷﺘﻪ‪.‬‬

‫د ﭼﺎ ﻓﮑﺮ د ﺑﴩﯾﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮي ﮐﻮي او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د ﺷﯿﻄﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺮﺑﺎ˻ ﮐﻮي‪.‬‬

‫ﺧﺪﻣﺖ وﻻړ وي او د ﭼﺎ ﭘﻪ دې ورﺳﺘﯿﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺠﺎوز دﻏﻪ ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺗﺮ ﺣﺪه ډﯦﺮې ﺷﻮې او‬

‫ﻓﮑﺮ د ﺑﴩﯾﺖ ﺿﺪ ﮐ‪Ď‬ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮې‪ ،‬ﻟﻪ دې ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪﯦ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﻻره ﺟﻮړوي‪Ú ،‬ﻮک د اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺴﺎد ﮐﻪ اوس ﻧﻪ وي‪ ،‬ﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﻮه ﻧ‪Ď‬ﯦﻮاﻟﻪ‬

‫اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه وي‪.‬‬

‫ﺳﮑﻮن او ﮐﺮار وﯾﻨﻲ او د اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺴﺎد د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﮑﺎر ده ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐﺎر‬

‫‪Ú‬ﻮک ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ درد وﳾ‪ ،‬ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ددې ﻋﻤﻞ ﴎه ﮐﺮﮐﻪ او ﻧﻔﺮت وﮐ‪Ď‬ي او‬

‫ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺤﻔﻆ ورﮐ‪Ď‬ل ﳾ‪.‬‬ ‫او ﻏﻢ ﮐﯥ‪.‬‬

‫د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﻪ داده ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ ﮐﯥ زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺑﺮﺧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ده او د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ د‬

‫ﭼﯥ د ﺑﴩ د ﺳﻮﮐﺎﻟ‪ Ȫ‬او ﯾﻮ واﺣﺪ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﺎدﯦ‪Ĕ‬و‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬د ﻫﯧﻮاد د ﯾﻮ ﻧﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﻧﻪ‬

‫ﺧﭙﻠﻮاﮐ‪ Ȫ‬ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢ د ازړه ﺑﻮږﻧﻮﻧﮑﯽ ﺧﱪ ﺗﺮ ﻏﻮږه ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﭼﯥ د اورﯦﺪو ﺗﻮان ﯾﯥ ﻧﻪ ﻟﺮو‪.‬‬
‫وﳾ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻣﻲ ﭘﻮﻫﺎن ددې ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ دوه ﻏœ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ‬

‫ﭘﻮرې او دوﯾﻢ ﯾﯥ ﻟﻪ ‪ËĤ‬ﻮ ﴎه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي‪.‬‬

‫ﭘﻮﻫﺎن ﻫﻐﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪Ê‬ﻴﻨﯥ د ‪Ê‬ﺎن د ﻣﺎډرن او ﺑﺎﺳﻮاده ‪Ĥ‬ﻮدو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻫﻨﺪي او ﻣﻐﺮ‪ ɯ‬ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ‬

‫‪ËĤ‬ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮي ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﭼﯥ دا ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎه ده‪Ê ،‬ﮑﻪ ﭼﯥ زﻣﻮﻧ‪š Ĕ‬ﻮﻟﻨﻪ د زﯾﺎت‬

‫ﮐﻮي ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﻫﻞ او د ﺷﻤﯧﺮ ﺑﯥ ﺳﻮاده ﺧﻠﮑﻮ šﻮﻟﻨﻪ ده‪ ،‬ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﴍه ﮐﯥ‬

‫ﻧﻔﺲ او ﺷﯿﻄﺎن ﻏﻼﻣﺎن ‪ǯƐ‬ﻲ د ﭘﺮدي ﮐﻠﺘﻮر ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻟﻪ او ﻫﻢ ﻓﮑﺮه ‪ǯƐ‬ﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫او ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭼﯥ د ﭼﺎ ﮐﻠﺘﻮر او ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬ﴎه ﻣﯿﻨﻪ و‪Ĥ‬ﺎﯾﻮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ ‪ËĤ‬ﯥ ‪Ɛ‬ﺮﻣﯥ ‪ǯƐ‬ﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اړه د اﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ‪Ď‬و ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﺘﻮره ‪Ú‬ﻮﻣﺮه راﴈ‬

‫ﭘﻪ ﻧﯿﻢ ﻟﻮ‪Ú‬ﻮ او ﻣﻐﺮ‪ ɯ‬دي او ‪Ú‬ﻮﻣﺮه ورﺗﻪ ‪›Ɛ‬ﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮی‪ ،‬اﯾﺎ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﻧﯿﻢ ﻟﻮ‪Ú‬ﻮ ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ‬

‫ﮐﯥ ﻣﺤﻔﻮظ وې او ﮐﻪ ﻧﻪ د ﺣﯿﺎ او ﻋﺰت šﯿﮑﺮی ﯾﯥ وږو ﴍﻣﺨﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ‬ ‫ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻐ‪ĥ‬ﺘﻲ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﻣﻐﺮ‪ ɯ‬ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﯿﻄﺎ˻ ارﻣﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻮšﻠﯽ؟‬

‫ﻧﻐ‪ĥ‬ﺘﯥ ‪ËĤ‬ﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻟﻪ دې ﴎه ﴎه داﺳﯥ ﻧﻮرې ﺑﺪﻣﺮﻏ‪ Ȫ‬ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ د ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻨﺪه‬

‫داﺳﯥ ﺧﻄﺮ ﴎه ﻣﺦ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﺟﻮړوي او د ﺗﺒﺎﻫ‪ Ȫ‬ﺳﺒﺐ ﯾﯥ ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ‪.‬‬

‫دا ‪Ê‬ﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻐﺮ‪ ɯ‬ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻪ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی د ﺧﻮر ﻟﻮر ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮل او ﻫﻠﮑﺎن ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﯥ واده‬

‫د وﺟﻮد ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺮﯦ‪ĥ‬ﻮدل‪ ،‬د ‪ËĤ‬ﻮ ﯾﺎ اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﻮه ‪Ĥ‬ﺎر ﻧﻪ ﺑﻞ ‪Ĥ‬ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮا‪Ê‬ﯥ ‪Ê‬ﺎن ﺳﻔﺮ‬

‫˹ﻮد ﯾﺎ ˹ﺎﯾﺶ ﺳﺒﺐ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ دا ﺧﻄﺮات ﺗﺮ šﻮﻟﻮ زﯾﺎت وي‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﺳ‪Ď‬ﯾﻮ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د داړﻟﻮ ﭘﻪ ‪Ĥ‬ﺎروﻧﻮ ﮐﯥ د ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ‪Ɛ‬ﺪا‪Ɛ‬ﺮو د ‪Ɛ‬ﺪا‪Ɛ‬ﺮۍ ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺟﺎر او ﻗﺮﺑﺎن د ﻧﻐﻤﯥ‬

‫او ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ دﻋﻮت ورﮐﻮي او او ا ز ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي او د ﯾﻮ ‪Ú‬ﻪ اﻧﺪازه ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﯥ ﴎﺣﺪه ازادۍ او ﻧﻪ‬

‫د ﺷﯿﻄﺎ˻ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﻧﻐﺮی ﭘﻠ›ﻨﯥ ﻟﻪ وﺟﯥ د اﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ‪ ،‬ﯾﺎ د ‪ËĤ‬ﻮ او ﺳ‪Ď‬ﯾﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬د ﯾﺎراﻧﯥ‬

‫ﺗﺎروﻧﻪ ﻋ‪Ë‬ﻮل ﺷﻮي‪ ،‬ﭼﯥ اﮐ‪ɵ‬ه دوﺳﺘﺎﻧﯥ د ﻏﺮض او ﻻﻟﭻ ﭘﻪ ﺑﻨﯿﺎد وﻻړې‬ ‫‪Ɛ‬ﺮم ﺳﺎ‪.ɴ‬‬

‫ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د ‪Ĥ‬ﺎروﻧﻮ ژوﻧﺪ وي‪.‬‬

‫اﮐ‪ɵ‬ه د ﯾﻮ ﺑﻞ د ﻧﻘﻞ او ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﯥ د ډﯦﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺖ ﻟﻪ وﺟﯥ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﯾﺎ ‪ËĤ‬ﯿﻨﻪ د ﺧﭙﻞ‬

‫ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ دوام ﻣﻮﻣﻲ ﺷﻮم ﻫﺪف ﻟﭙﺎره ﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎ˻ ﮐﻮي‪ ،‬دا ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ اوږدوي ﭼﯥ د‬

‫او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د ‪Ĥ‬ﺎري ‪ËĤ‬ﻮ ﺑﯧ˴رۍ ﺷﮑﻞ ﺟﻮړوي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د اﯾ‪ô‬ز ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک او ﻻ‬

‫ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻪ ﭼﯥ د وﺧﺖ او ﻋﻼج ﻣﺮض اﺧﺘﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫زﻣﺎن ﴎه ﺧﭙﻞ ﺷﮑﻞ د ﻣﺒﺎﯾﻞ او اﻧ›ﺮﯾﻨœ د ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌ˴ل ﻟﻪ وﺟﯥ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﮐﯥ د اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺴﺎد‬

‫ﺑﺪﻟﻮي او ډﯦﺮ زر د ﭘﺮدي د زﯾﺎﺗﯧﺪو اﻣﮑﺎن ډﯦﺮ دی او ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻮر ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ ﻻﺷﻮﻧﻪ‬

‫ﮐﻠﺘﻮر او ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬ﻧﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫د ﻧﻔﺲ او ﺷﯿﻄﺎن د‪Ĥ‬ﻤﻦ ﻫﯧ‪ Ü‬د‪Ĥ‬ﻤﻦ ﻧﻪ ﻟﺮي‪.‬‬ ‫ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫‪Ê‬ﻮاب‬

‫ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺗﻪ ﺑﺰ‪Ɛ‬ﺮي ﻟﻪ ﻧﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﺮاث ﭘﺎﺗﯥ ده‪ ،‬ﭘﻼر ﻣﯥ د ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﻮ ‪Ê‬ﻤﮑﻪ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﮐﺮﻟﻪ او زه د ﺧﺎن ﺻﯿﺐ د‬
‫‪Ê‬ﻤﮑﯥ دﻫﻘﺎن ﯾﻢ‪.‬‬

‫زه ﺷﭙﻪ او ورځ ﻧﻪ ﻟﺮم او ﻧﻪ د دﻫﻘﺎﻧ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ رﺧﺼﺘﻲ ﺷﺘﻪ‪.‬‬
‫زه د ژﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮره او ﺳﭙﻴﻨﻪ ‪Ú‬ﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﺨﻪ ﺳﻮزم‪š ،‬ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د ﺧﻮب ﭘﻪ ارﻣﺎن ﯾﻢ‪.‬‬

‫زه د اوړي ﭘﻪ ﴎه ﻏﺮﻣﻪ ﮐﯥ ﻟﻮوﻧﻪ ﮐﻮم‪ ،‬ﺳﯿﻮرې ﺗﻪ د دﻣﯥ ﭘﻪ ‪ɱ‬ﻪ!‬
‫ﭘﻪ دې ﮐﲇ ﮐﯥ د ﺧﺎن د ‪Ê‬ﻤﮑﯥ ﮐﺮل اﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ دی‪.‬‬
‫زه ‪ ،‬زﻣﺎ ﺑﭽﯿﺎن او زﻣﺎ ﮐﻮرﻧ‪š Ȫ‬ﻮل د ﺧﺎن ﻧﻮﮐﺮان ﯾﻮ!‬

‫ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﻮ šﻮﻟﻪ ورځ ﻟﻪ ﭘ›ﯿﻮ ﻧﻪ ﮐﺒﻞ او ﺑﯧﺨﻪ šﮑﻲ šﻮﻟﻮي او دراﻧﻪ دراﻧﻪ ﭘﻴ›ﻲ ﭘﻪ ﴎ وړي‪.‬‬
‫زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ‪Ĥ‬ﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭼﺎودو ﭘ‪ĥ‬ﻮ او ﺳﭙﯧﺮو ﻣﺨﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ‪Ĕ‬ې!‬

‫ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭼﯥ اړ ﻧﻪ ﺷﻮ ‪Ĥ‬ﺎر ﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ زړه ﻧﻪ ﮐﻮو‪ ،‬ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭼﯥ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﯧ‪Ĕ‬دې ﻧﻪ ﺷﻮ ډاﮐ›ﺮ ﺗﻪ ‪Ê‬ﺎن ﻧﻪ ‪Ĥ‬ﺎﯾﻮ!‬
‫ﺑﺲ د ﻣﻼرﯾﺎ ﻟﭙﺎره ﺷﻤﮑﯽ ﺧﻮšﻮو او د ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻐﻞ ﻟﭙﺎره ﺳﭙﯧﺮﮐ‪ Ȫ‬او د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﻏﻮزه‪.‬‬
‫زه د ﺷﭙﯥ ﭘ›ﻲ اوﺑﻪ ﮐﻮم او د ور‪Ê‬ﯥ ﯾﻮې او ﻏﺎ‪Ĥ‬ﻮرې‪.‬‬
‫زه ﻧﻪ دﯦﺮه ﻟﺮم ﻧﻪ ﻫﺪﯾﺮه!‬

‫زه ﯾﻮ ﺑﯥ ﮐﻮره او ﺑﯥ وﻃﻨﻪ ﺳ‪Ď‬ی ﯾﻢ‪ ،‬زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ‪Ĕ‬م ﭼﯥ د دﻫﻘﺎن ژوﻧﺪ ﻫﻢ ‪Ú‬ﻪ د ﺳ‪Ď‬ي ژوﻧﺪ وي!؟‬
‫زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮšﻪ ﮐﯥ دﻣﺎل ﻏﻮﺟﻞ او ﻣﻨﺎ ﯾﻮ ‪Ê‬ﺎی دي‪.‬‬

‫زه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻟ‪Ď‬ﻟﯽ دﻫﻘﺎن ﻳﻢ‪ ،‬ﭼﯥ ﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﳌﺮ وﻟﻴﺪ او ﻧﻪ ﭘﻪ اوړي ﺳﻴﻮری!‬
‫زه ﮐﻠﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ رادﯾﻮ اورم ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ د دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﭙﺮاﺗﯿﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ‪Ď‬ي او ﺳﺒﺎ ﺧﱪ ﺷﻢ‪ ،‬ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ‬

‫زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﺗﺮاﮐﺘﻮروﻧﻪ راو‪ ɴ‬دي!‬
‫زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺧﻮﯾﻨﺪې ﻣﯿﻨﺪې ﺗﺮ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ډﯦﺮې ﻧﺎﮐﺮاري دي‪ ،‬ﺧﻮ ﯾﻮه ﻣﻮﻧﻪ دوه ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫ﴎه‪ ،‬ﺷﻨﻪ او ﺳﭙ˾ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ راﻏﻠﻞ‪ ،‬ﺧﻮ زﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺟﻮاری ﭘﻪ ډوډۍ او ﺳﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻻو ﺑﺪل ﻧﻪ ﺷﻮ ل‪.‬‬
‫دا ‪Ê‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ زﻣﺎ ﻫﯧﻮاد دی‪ ،‬ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ را ‪Ú‬ﺨﻪ ‪Ú‬ﻮک ﭘﻪ ﺧﺮ‪Ú‬ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮي اوﻧﻪ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ډﯦﺮې ﻣﻨ‪ô‬ې راﻣﻨ‪ô‬ې وﮐ‪Ď‬ې او ﭘﻪ ﺑﭽﯿﺎﻧﻮ ﻣﯥ ‪Ĥ‬ﻮﻧ‪Ë‬ﯽ وﻟﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی اوس دﺧﺎن ‪Ê‬ﻤﮑﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺮه‬

‫ډﻳﺮاﻧﻮﻧﻪ وړي او زه ﻳﯥ ﻏﻮا‪Ɛ‬ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ د و‪Ĥ‬ﻮ ﭘﻨ‪ô‬وﻧﻪ‪.‬‬
‫زه šﻮل ﮐﺎل د ﻓﺼﻞ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮ ﺣﺎﺻﻞ د ﺧﺎن د ‪Ɛ‬ﻮږ ﺟﻮاﻟﻮﻧﻪ ډک ﮐ‪Ď‬ي او زه ﻫ˴ﻏﺴﯥ وږی ﻧﺲ‬

‫ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ‪.‬‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﻨﻮاری‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺪې ﮐﯥ ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ دي ﭼﯥ ﻟﻮﻳﯥ او ﻟﻪ ده ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﴩاﻧﻮ د ‪Ê‬ﺎن او ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬د اﺣﻮال ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ‬

‫ﻣﯿﻨﯥ ډﮐﯥ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﻟﺮي‪ .‬ﻏﺮﺑﯿﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎدي او ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ د دوی د ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻫﻢ‬

‫šﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﲇ دي‪ ،‬د ژوﻧﺪ ﮐﺎوه‪ .‬ﺧﭙﻞ زوی ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ وﯾﻠﯥ ﭼﯥ وراره ﭘﻼر‬

‫šﻮﻟﻨﯿﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم ﯾﯥ داﺳﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮی دې ‪Ĥ‬ﻪ دی؟ زوی ﯾﯥ ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ‬

‫دی‪ ،‬ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬د ﺗﻮدې ﻏﯧ‪Ĕ‬ې ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺖ ‪Ú‬ﺨﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ زوی ﯾﯥ د‬

‫‪Ú‬ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ و‪.‬‬ ‫ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه ﻣﺤﺮوم ﺷﻮي دي‪.‬‬

‫ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﺷﻮل‪ ،‬اوﺳﻨ‪ Ȫ‬زﻣﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯿﺴﺎرې ډول ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻏﯧ‪ Ĕ‬ده‪ ،‬ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬اړﯾﮑﯥ ﺗﺮ‬

‫ﻣﴫوﻓﻪ او ﻣﻐﻠﻘﻪ ده‪ .‬ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﺴﯥ ډﯦﺮ šﻮﻟﻮ ﻃﺒﯿﻌﻲ او ﻣﻀﺒﻮﻃﯥ اړﯾﮑﯥ دي؛ اﻧﺴﺎن ﺗﺮ‬

‫ﴎ‪Ɛ‬ﺮداﻧﻪ دي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺑﻮﺧﺖ دي‪š .‬ﻮﻟﻮ ډﯦﺮه اراﻣﺘﯿﺎ او ﻋﺰت او ﺳﮑﻮن ﻫﻤﺪﻏﻠﺘﻪ ﺗﺮ‬

‫šﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﻫﻢ ﮐﺎروﻧﻪ اﺳﺎن ﮐ‪Ď‬ي او ﻫﻢ ﯾﯥ ﭘﯧﭽﲇ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي‪ .‬ﮐﻪ دﻏﻪ ﻧﻐﺮی ﺳﻮړ ﺷﻮ‪ ،‬اﻧﺴﺎ˻ ژوﻧﺪ‬

‫ﺳ‪Ď‬ﯦ‪Ĕ‬ي او ﮐﻪ د ﺗﺴﮑﯿﻦ او ارام دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯥ‬ ‫ﮐ‪Ď‬ي دي‪.‬‬

‫‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ د دﻓﱰ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ دﻓﱰ ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐﻮي ارز‪Ĥ‬ﺘﻪ ﺷﻮ‪ ،‬د اﻧﺴﺎ˻ ﺧﻮﺷﺎﻟ‪ Ȫ‬زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ‪Ë‬ﻪ‬

‫او ﭼﯥ ﮐﻮرﺗﻪ ﻻړ ﳾ ﻫﻢ ﮐﻤﭙﯿﻮšﺮ‪ ،‬آی ﭘ‪Ê ،ô‬ﻲ‪ .‬ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻏ‪Ď‬و ﺗﻪ ﯾﻮ ﭘﺎدﺷﺎه دی‬

‫ﺳ˴رټ ﻓﻮن او ﻧﻮر ﺷﯿﺎن ورﴎه وي او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ورﺗﻪ د اورﻧ‪Ƒ‬ﺰﯾﺐ ﺗﺮ‬

‫د دﻓﱰ ﮐﺎر او ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮي ﮐﻮي؛ زﯾﺎﺗﺮه وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﺨﺖ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯥ ده‪ .‬د ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ‪ Ȫ‬ﮐﯥ ﮐﯿﻨﻪ‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ ،Ȫ‬واﻟﺪﯾﻨﻮ‪ ،‬ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ‪ /‬ﺧﺎوﻧﺪ او اوﻻد ﺗﻪ ﭘﻮره او رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﯿﻨﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ زﯾﺎﺗﻪ وي‪ .‬د اﻟﻔﺖ‬

‫وﺧﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي‪ .‬اوس دا ﭘﻪ ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ‪ËĤ‬ﻮ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﻮﭼﻨﯿﺎن ﭘﮑﯥ ﺗﺮ šﻮﻟﻮ زورور وي‪،‬‬

‫šﻮﮐﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ده ﭼﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﭙﯿﻮšﺮ د ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ اوږو ﺳﭙﺮﯦ‪Ĕ‬ي او ﻟﻪ ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ‪Ɛ‬ﯥ ‪Ú‬ﺨﻪ‬

‫ﴎه واده ﮐ‪Ď‬ی دی‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﯾﯥ šﻮﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ده‪ .‬ﯾﻮ دروﻧﺪ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮی ﻟﻪ ﳌﻨﯥ ﻧﯿﴘ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﯾﯥ‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﮐﻠﯿﻮاﱄ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎن ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ راﮐﺸﻮي‪.‬‬

‫ﮐﺮاﭼ‪ ،Ȫ‬ﻋﺮ‪ ɯ‬ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ او ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﻏﺮب ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ ‪Ĥ‬ﻪ ده‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ‬

‫ﻣﺰدرﻳﻮ ﭘﺴﯥ ‪Ê‬ﻲ؛ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯥ ﺣﺠﺮه د دﻓﱰ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ šﻮﻟﻪ ورځ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺳﮑﺎﯾﭗ‪ ،‬ﯾﺎ‬

‫او ﯾﻮ ﻣﻮšﺮ وﻟﺮي‪ ،‬د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر˻ ژوﻧﺪ ﺟﻨﺖ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺴﯿﻨﺠﺮ او ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﯥ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬او ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮو‬

‫ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي‪ .‬ﭘﻪ ﻏﺰ˻ ﮐﯥ ﻣﯥ ﯾﻮه šﻮﮐﻪ واورﯦﺪه ﴎه ﺑﻮﺧﺖ وي‪ ،‬ﺧﱪې ﮐﻮي او ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﯾﻮ ﺳ‪Ď‬ي د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺷﻞ ﮐﻠﻨﯥ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ‪Ú‬ﺨﻪ دوی د د ﻓﱰ د ﮐﺎر وﺧﺖ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻮي او ﺑﯿﺎ ﭼﯥ د‬

‫ﺧﭙﻞ ﮐﲇ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و‪ .‬ﺧﻠﮑﻮ ورﴎه روﻏﺒ‪ Ď‬ﮐﺎوه‪،‬‬

‫ﮐﺎر ﻓﺸﺎر ﭘﺮې ډﯦﺮ ﳾ‪ ،‬د ﺗﺸﻮﯾﺶ او ﺳﻮدا ‪Ĥ‬ﮑﺎر ‪Ê‬ﻮرﯦ‪Ĕ‬ي‪ .‬دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﺗﺮ ﻓﺰﯾﮑﻲ روﻏﺘﯿﺎ ﮐﻢ‬

‫اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻠﺮي‪ .‬زﻣﻮږ دﻣﺎﻏﻲ او روا˻ روﻏﺘﯿﺎ ﻧﻦ‬ ‫ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د دﻓﱰ او ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺪاﺧﻞ دواړﻩ ﺳﺒﺎ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗﺮ ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې ده‪ .‬د دﻣﺎﻏﻲ‬

‫ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﺳﻢ ﻧﺪي‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎر او ﮐﻮر ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﺗﻮازن روﻏﺘﯿﺎ د‪Ĥ‬ﻤﻨﺎن ‪Ú‬ﻠﻮر ﺷﯿﺎن دي‪Ê :‬ﯿﻨﯥ ار‪ ɹ‬او‬

‫وﺳﺎﺗﻞ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻫﻢ ﯾﻮازې ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺟﯿﻨﯿ›ﯿﮑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬د ﴎ šﭙﻮﻧﻪ او ﴐﺑﯥ‪ ،‬د ﮐﺎر او‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﻟﻪ ﻏ‪Ď‬و ﴎه د ﺑﻨ‪ô‬ار او ‪Ɛ‬ﭗ ﺷﭗ ﺧﱪه ﻧﺪه‪ ،‬ﺷﺨﴢ ژوﻧﺪ ﻓﺸﺎر او روا˻ ﻓﺸﺎر‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ د زړﻩ ﺧﻮاﻟﻪ‪ ،‬ورزش‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ﭘﺮو‪Ɛ‬ﺮاﻣﻮﻧﻪ‪ ،‬روا˻ ﻓﺸﺎر ﭘﺪې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺣﺪه ډﯦﺮ زﯾﺎت‬

‫ﻋﺒﺎدت‪ ،‬روﺣﻲ ‪ɱ‬ﺮﮐﺰ‪ɱ ،‬ﺮﯾﻦ او ﭘﻮره ﺧﻮب ﺗﻪ ﻫﻢ ﺷﻮی دی او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨ›ﺮول ﯾﯥ ﮐ‪Ď‬و‪ .‬د ﮐﻨ›ﺮول ﯾﻮه‬

‫ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ‪Ĥ‬ﻪ ﻻر ﯾﯥ د ﮐﺎر او ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﺗﻮازن‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ وﳾ‪.‬‬

‫ﮐﺎر ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ دی او ‪Ĥ‬ﻪ ادا ﮐﻮل ﯾﯥ ﯾﻮ ﻓﺮض او ﯾﻮ دی‪.‬‬

‫ﴐورت دی‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﺗﻪ وﺧﺖ ورﮐﻮل د ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ‬

‫ﺳﺘ‪Ď‬ﯾﺎ ‪Ú‬ﺨﻪ د ارام ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ورﺗ‪ ƒ‬دی‪ ،‬د دواړو ﺗﺮ ﭘﺮﯦ‪Ĕ‬دي‪ ،‬د ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬او ﺗﻔﺮﯾﺢ وﺧﺖ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺗﻪ‬

‫ﻣﻨ‪ Ì‬ﺗﻮازن ﺳﺎﺗﻞ د ﯾﻮ ‪Ĥ‬ﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ژوﻧﺪ ﻣﻬﻢ ورﮐﻮي او ﭘﻪ درﻧﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ وي‪۴۷٪ ،‬‬

‫ﯾﯥ ﻟﻪ ﺳﱰس ﯾﺎ روا˻ ﻓﺸﺎر ﴎه ﻣﺦ دي‪ ،‬ﻫﻐﻮی‬ ‫ﴍط دی‪.‬‬

‫ﮐﻪ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ اوس ‪Ê‬ﯿﻨﯥ ‪Ĥ‬ﻪ ﭼﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ ﯾﯥ ﺷﺎ او šﻮل وﺧﺖ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬او ﯾﺎ د‬

‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻮړ ﮐ‪Ď‬ي دي‪ .‬ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ رﺧﺼﺘ‪ ، Ȫ‬د ﮐﺎر ژوﻧﺪﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي‪ ۷۴٪ ،‬ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﱰس‬

‫ﮐﻢ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي‪ ،‬اﺧﺘﻪ دي‪ .‬دا ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻪ ‪ËĤ‬ﻮ او ﻧﺮو ﮐﯥ ﮐﻮم‬

‫ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻴﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺧﺎص ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻠﺮي‪.‬‬

‫ﮐﯥ و‪ĎƐ‬ي ﻟﻪ اﺿﺎﰲ او ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻮﻧﮑﻲ ﮐﺎر ‪Ú‬ﺨﻪ ﮐﻮر‪ ،‬ﮐﺎر او ژوﻧﺪ‪ ،‬روﺣﻲ‪ ،‬ﻓﺰﯾﮑﻲ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎروﻧﻪ‬

‫‪Ê‬ﻮرﯦ‪Ĕ‬ي‪ .‬ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ ‪Ú‬ﻠﻮر ﮐﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ šﻮل ﻣﻬﻢ دي‪ .‬ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯥ د دې‬

‫ﮐﺎر ﯾﯥ ﺳﺨﺖ او ﻣﻼﻣﺎﺗﻮﻧﮑﯽ دی‪ .‬دا ډول ﮐﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﺗﻮازن وﺳﺎﺗﻠﯽ ﳾ‪.‬‬

‫ﭼﯥ د ﮐﺎر وزن ﭘﺮې زﯾﺎت وي‪ ،‬زﯾﺎﺗﺮه ﻟﻪ روا˻ دا د واﻟﺪﯾﻨﻮ دﻧﺪه ده ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ‬

‫ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي او دﻏﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﮑﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ډول وروزي او د ژوﻧﺪ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ دوه ﭼﻨﺪه دی ﭼﯥ د ﮐﺎر ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﻓﺸﺎر د ﻫ˸وﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ‪ Ď‬ﮐﯥ ورﺗﻪ د ﺗﻮازن درس ورﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وي‪ ۱۶٪ .‬ﺧﻠﮏ د ﮐﺎر او ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﯾﻮازې ﮐﺎر ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ورﮐﻮي‪ .‬ژوﻧﺪ ﻫﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ‬

‫ﺗﻮازن ﻧﴚ ﺳﺎﺗﻠﯽ‪ .‬د ډاﮐﱰاﻧﻮ ﻟﻪ ‪Ú ۷۵٪‬ﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻮي ﭼﯥ اﻧﺴﺎ˻ ﻋﺎﻃﻔﻪ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﴎه‬

‫‪ ۹۰٪‬ﭘﻮرې ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﱰس ‪Ú‬ﺨﻪ ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮی ﳾ‪.‬‬

‫ژﺑﺎړﻩ‪ :‬ﺻﺎدق ﷲ ﺻﺎدق‬

‫‪ .٤‬ﭘﻪ ر‪Ǯ‬ﺎ ﮐﯥ اوﺳﺊ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻟﻪ ﮐﯧﻤﻴﺎوي ﺷﻴﺎﻧﻮ ‪Ê‬ﺎن وﺳﺎﺗﻪ‪:‬‬

‫د ‪Ĥ‬ﻪ ﺧـﻮب ﻟﭙـﺎره‪ ،‬د ﮐـﺎﻓﻴﻨﻮ )ﭼـﺎى او ﮐـﺎﰲ(‪،‬‬

‫ﻧﻴﮑﻮšﻴﻨﻮ‪ ،‬اﻟﮑﻮﻟـﻮ او ﻧـﻮرو ﮐﯧﻤﻴـﺎوي او ﻧﺸـﻪ ﻳـﻲ‬

‫ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺎروﻧﯥ ډډﻩ وﮐ‪Ď‬ﻩ‪.‬‬

‫دا ﻳﻮ ‪Ĥ‬ﮑﺎره او ﺳﱰ ﺣﻘﻴﻘـﺖ دى ﭼـﯥ د ﮐـﺎﻓﻴﻨﻮ‬

‫ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺎ وﻳ‪ Ħ‬ﺳﺎ‪ ،ɴ‬ﻧﻮ د ﻳﻮ ‪Ú‬ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙـﺎره‬

‫ﺧﻮب ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ دا ﻫﺮ ‪Ú‬ﻪ ﺷﺎﺗﻪ واﭼﻮه‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﻮب وﮐ‪Ď‬ﻩ‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺳﺘ‪Ď‬ى ﻳﯥ‪:‬‬

‫وﻟﯥ ﺧﻮب ﻧﻪ را‪Ê‬ﻲ؟ ﻟﻪ ‪Ê‬ﺎﻧﻪ ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻞ او ﭘـﻪ ﮐـœ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ر‪Ǯ‬ﺎ ﺳﺘﺎ د ﻃﺒﻴﻌﺖ او ﺧﻮب ﻟﭙﺎره ‪Ĥ‬ﻪ ده ﻧﻮ‬ ‫ﮐﯥ او‪Ĥ‬ﺘﻞ را او‪Ĥ‬ﺘﻞ ﻫﯧ‪›Ɛ Ü‬ﻪ ﻧﻪ رﺳﻮي‪.‬‬

‫دا ﮐﺎر ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﺎﻫﻴﲇ ﮐﻮي‪ ،‬ﻟﻪ داﺳﯥ د ﺧﻮب ‪Ê‬ﺎى ‪Ê‬ﺎﻧﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ‪Ď‬ﻩ‪ ،‬ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ‬

‫دې وروﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺎ‪Ú‬ﺎﭘـﻪ ﺧـﻮب راﺗﻠـﻞ د ﺧـﻮب ‪Ĥ‬ـﻪ وړاﻧ‪Ƒ‬ﯥ رﺳﯧ‪Ĕ‬ي او ﳌﺮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ‪Ď‬ﻩ‪ ،‬ﭼﯥ ﺳـﺘﺎ‬

‫ﻃﺮﻳﻘﻪ ده‪ ،‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺮ ﺷﻠﻮ دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻮرې ﺧـﻮب دﻧﺪه اﺳﺎﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫درﻧﻐﻰ‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﺎ‪Ú‬ﯧ‪Ĕ‬ﻩ! ‪Ê‬ﺎن ارام ﮐ‪Ď‬ﻩ‪ ،‬داﺳـﯥ ﻳـﻮ ‪ .٥‬وﺧﺖ ﴎه ‪Ê‬ﺎن ﻋﺎدت ﮐ‪Ď‬ﻩ‪:‬‬

‫ﮐﺎر وﮐ‪Ď‬ﻩ ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﻪ ﺳﺘ‪Ď‬ى ﺷﯥ او ﺑﻴـﺎ د ﻣﺎﺷـﻮم ﭘـﻪ ﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ﺳﺎﻋﺖ ﴎه ‪Ê‬ﺎن ﻋﻴﺎر ﮐ‪Ď‬ﻩ‪ ،‬ﭼﯥ د‬

‫ﺧـﻮب ﭘـﻪ راﺗﻠﻠـﻮ او ور‪Ê‬ﻨﻴـﻮ ﮐـﺎروﻧﻮ ﮐـﯥ ﭘـﻮره‬ ‫ﺷﺎن ﺧﻮب ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮﺳﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ دې ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯥ ﻣﻪ ‪Ɛ‬ﻨ‪ô‬ﻩ‪:‬‬

‫د ﺧﻮب د ﭘﻴﻞ ﮐﯧﺪو ﭘﺮﻣﻬﺎل دﯦـﻮاﱄ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﻪ ﮐﻪ ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ وﺧﺖ راﭘﺎ‪Ú‬ﯧ‪Ĕ‬ې‪ ،‬ﴎه ﻟﻪ دې ﮐـﻪ‬

‫ﮐﺘﻞ ﻫﯧ‪›Ɛ Ü‬ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬دا ﮐﺎر ﭘﺮ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر واردوي‪ ،‬ﺗﻪ ﭘﻮره ﺧﻮب وﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬ﺧﻮ دا دا ﻣﺎﻧﺎ ﻟـﺮي ﭼـﯥ‬

‫ﺗﺎﺗﻪ ﺑﻪ ژور ﺧﻮب ﭘﻪ اﺳﺎﻧ‪ Ȫ‬او اراﻣﺘﻴﺎ در‪Ê‬ﻲ‪.‬‬ ‫ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ د ﻟﯧﺮﯦﻮاﱄ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دى‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دا ﻋﺎدت ﻟـﺮې‪ ،‬ﻧـﻮ داﺳـﯥ ‪Ê‬ـﺎى ﮐـﯥ‬

‫وﻳـﺪه ﺷـﻪ‪ ،‬ﭼﯧﺮﺗـﻪ ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﴎه ﻧـﻪ ﻣـﺦ‬

‫ﮐﯧ‪Ĕ‬ې‪ ،‬دا د ‪Ĥ‬ﻪ ﺧﻮب ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪.‬‬

‫ﺑﺮاﺑـﺮې اوﺑـﻪ ‪ĥÚ‬ـﻞ ﺳـﺘﺎ د ﺻـﺤﺖ ﻟﭙـﺎره ډﯦـﺮې‬ ‫‪ .٦‬ﻳﻮه ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﺧﻮب ﮐﻮه‪:‬‬

‫ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮې)ﭘـﻪ ﺧـﻮب ﴐوري دي‪ ،‬ﭘﻪ دې دې د ﺧﻮب د دوران ﻟﭙﺎره‬

‫ﮐــﯥ داﺳــﯥ ﺷــﻴﺎن وﻳﻨــﯥ‪ ،‬ﭼــﯥ ﻫــﯧ‪ Ü‬دې ﻧــﻪ ﻣﻪ وارﺧﻄﺎ ﮐﯧ‪Ĕ‬ﻩ!‬

‫ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯧ‪Ĕ‬ي ﻳﺎ وﯦﺮﯦـ‪Ĕ‬ې(؛ ﻧـﻮ ﮐﯧـﺪاى ﳾ ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﯾﻮا‪Ê‬ﯥ دوﻣﺮه اوﺑﻪ و‪ĥÚ‬ﻪ‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑـﻪ دې وﻧـﻪ‬

‫ﻳــﻮې ﺳــﱰ‪Ɛ‬ﯥ‪) ،‬ﯾــﺎ ﻟﻨــ‪ô‬ې ﺷــﯧﺒﯥ(‬

‫ﺧﻮﺑــﻪ ‪›Ɛ‬ــﻪ واﺧﻠــﯥ او ﻫﻤــﺪا ﺳــﺘﺎ‬

‫ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ده ﭼﯥ ﻳﻮه ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﺧﻮب ﻧـﻪ‬

‫ﺷﯥ ﮐﻮﻻى‪.‬‬

‫ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ دا ﻟﻪ ﻳﺎده وﻳﺴـﺘﯥ‪ ،‬ﺧـﻮ‬

‫ﻳﻮه ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﺧـﻮب ﭘـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـﯥ‬

‫ﺻــﺤﻴﺢ ﺧــﻮب دى؛ دوى د ﻳــﻮه‬

‫ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﺧـﻮب ﻧـﻪ دا ﻣﻄﻠـﺐ اﺧـﲇ‪،‬‬

‫ﭼﯥ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره وﻳﺪه ﳾ‪.‬‬

‫د دې ﻏﻠﻄـــ‪ Ȫ‬د ﻣﺨﻴﻨـــﻮي ﻟﭙـــﺎره ﺑﺎﳼ‪.‬‬

‫ﮐﻮ‪ ĦĤ‬وﮐ‪Ď‬ﻩ ﭼﯥ د ﻟﻨ‪ ô‬ﺧﻮب ﺧﻴﺎﻟﻮﻧـﻪ ﻟـﻪ ‪Ê‬ـﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ اوﺑﻪ ‪ĥÚ‬ﻞ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﻨﺪې ﻫﻢ وژﻏﻮري‪.‬‬

‫ﴎه وﻟﺮې‪ ،‬ﺑﯥ ﻓﮑﺮه او ﺳﻮﭼﻪ وﺧﺘﻲ وﻳﺪه ﺷـﯥ؛ ‪ .٩‬ﭘﻪ وﺧﺖ ﴎه ‪ɱ‬ﺮﻳﻦ او ورزش وﮐ‪Ď‬ئ‪:‬‬

‫ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﴎه ‪ɱ‬ﺮﻳﻦ وﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬دا ﺑـﻪ ﺗﺎﺗـﻪ‬ ‫ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اراﻣﻪ ﺧﻮب وﻟﺮې‪.‬‬

‫د ‪Ĥ‬ﻪ ﺧﻮب زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﺧﻮ ﺧـﻮب ﺗـﻪ ﺗـﺮ‬ ‫‪ .٧‬ﺳﭙﮑﻪ ﻏﺬا وﺧﻮرئ‪:‬‬

‫د درﻧﻮ ﺧﻮړو ﺧﻮراک ﺑﯥ ﺧﻮ‪ ɯ‬راﻣﻨ‪ Ì‬ﺗﻪ ﮐـﻮي‪ ،‬ﺗﻠـﻮ ﻣﺨﮑـﯥ ورزش ﻣـﻪ ﮐـﻮه ‪Ê‬ﮑـﻪ ﭼـﯥ ورزش‬

‫ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړې ﭘﻪ اراﻣﻪ ﺧﻮب وﮐـ‪Ď‬ې؛ ﻧـﻮ ﻳـﺎد ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﺑﺪن ﭘﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺸﺎر راوړي؛ ﻧﻮ‬

‫ﻟـﺮه ﭼـﯥ ﺳـﭙﮏ او ‪Ĥ‬ـﻪ ﺻـﺤﺖ ﻟﺮوﻧﮑـﯥ ﺧـﻮاړﻩ د ﺧﻮب او ‪ɱ‬ﺮﻳﻦ ﺗﺮﻣﻨ‪ Ì‬ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﺎﻳـﺪ درې او ﻳـﺎ‬

‫ﻫﻢ ‪Ú‬ﻠﻮر ﺳﺎﻋﺘﻪ وي‪.‬‬ ‫وﺧﻮرې‪.‬‬

‫د ﺧﻮب او ﺧﻮراک ﺗﺮﻣﻨ‪ Ì‬ﺑﺎﻳﺪ ‪Ú‬ﻮ ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ‪ .١٠‬د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺧﱪې‪:‬‬

‫وي او ﮐﯧﺪاى د ﺧﺮاﺑﻮ ﺧﻮړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دې ﻫﻀﻤﻲ ﮐœ دې داﺳﯥ ‪Ê‬ﺎى ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻪ‪ ،‬ﭼـﯥ روڼ‪ ،‬ﭘـﺎک‬

‫او ارام وي‪ ،‬ﻳﺎﻧﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ‪Ê‬ﺎى ﮐﯥ ﺧﻮب وﮐ‪Ď‬ﻩ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻫﻢ زﻳﺎن ورﳼ‪.‬‬

‫ﭼـﯥ ﺧـﺎﻣﻮﳾ او ارام ﭼﺎﭘﯧﺮﻳـﺎل ﺗﺎﺗـﻪ د ﺧـﻮب‬ ‫‪ .٨‬ﺑﺮاﺑﺮې اوﺑﻪ ‪ĥÚ‬ﻞ‪:‬‬

‫زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫ﻧﴫت اﻟﻬﺎم‬

‫ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي‪ ،‬ﭼﯥ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻪ ﻫﻮښ ﭘﻮره ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﳌﻮ ﺟﻨــﴘ اړﻳﮑـﻮ‬

‫زﻳﺎﺗﻮي‪ ،‬ﺣﺎﻓﻈﯥ ﺗﻪ ‪›Ɛ‬ﻪ رﺳﻮي او ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨـ‪ ƒ‬ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ را‪Ê‬ـﻲ‪ ،‬ﺧـﻮ ﮐـﻮﻻی ﳾ ﭘـﻪ ﻋﺼـﺒﻲ ﻓﺸـﺎر او‬

‫‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ي ډول ﭘﻪ ‪ËĤ‬ﻮ ﮐﯥ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺸـﺎر ﮐﻤـﻮي او د ارواﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﮐﯥ د ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺸـﺎر د‬

‫ارواﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪ .‬ﮐﻤﻮﻟﻮ او ارواﻳﻲ ﺗﺴﮑ˾ ﺳﺒﺐ ﳾ‪.‬‬

‫وروﺳﺘ‪Ú Ȫ‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯥ ‪Ĥ‬ﻴﻲ ﭼﯥ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑـﻪ د ﻣﻐـﺰو د اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﯥ ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨ‪ ƒ‬ورزش ﺗـﻪ‬

‫ﻧﻮﻳﻮ ﺳﻠﻮﻟﻮﻧﻮ د رﺷﺪ او ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟـﻪ ﻻرې د ذﻫـﻦ ﭘـﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐ‪Ď‬ئ او ﻧﻮر ذﻫﻨﻲ ‪ɱ‬ﺮﻳﻨﻮﻧﻪ ﻟﮑـﻪ ﻳﻮ‪Ɛ‬ـﺎ او‬

‫ارواﻳــﻲ ‪ɱ‬ﺮﻳﻨﻮﻧــﻪ ﻟﮑــﻪ د ﻣﺜﺒــﺖ ﻓﮑــﺮ ‪ɱ‬ــﺮﻳﻦ او د‬ ‫‪Ê‬ﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ او ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﯥ ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ی رول ﻟﺮي‪.‬‬

‫د ﻣﺮﻳﻠﻨ‪ ô‬ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬وﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﻣ‪Ĕ‬ﮐﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ‪ Ȫ‬ﺗﻠﻘ˾ ور زﻳﺎت ﮐ‪Ď‬ئ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ د ﻣﻐـﺰو‬

‫ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﻨ‪Ë‬ﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣ‪Ĕ‬ﮐـﺎﻧﻮ د د ﺳﻠﻮﻟﻮﻧﻮ د رﺷﺪ او ﻏﻮړﯦﺪا ﮐﭽﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ‪Ď‬ئ‪.‬‬

‫ﻳﻮ‪Ê‬ﺎی ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د ﻣﻐﺰو ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ د دې šﻮﻟﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣـœ ﺳـﺎﳌﻪ ﺟﻨــﴘ اړﻳﮑـﻪ‬

‫ﭼﯥ د ﻫﻴﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﭘﻴﺎوړې ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ .‬وﻟـﺮئ‪ ،‬ﺧﭙـﻞ ﻣـﺎﻏﺰه ﻻ ﭘﻴـﺎوړي ﮐـ‪Ď‬ئ او د ارواﻳـﻲ‬

‫دا ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬وﻧﮑﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ‪ ،‬ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬درﻣﻠﻨﻪ ﻣﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﮐ‪Ď‬ئ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻐﻮ و‪ĎƐ‬و ﻋﻘﲇ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ د ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻨ‪Ú Ȫ‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯥ دوﻣﺮه ﻫﻢ ﻧـﻮې ﻧـﻪ دي‪Ê ،‬ﮑـﻪ ﺧﻮﺷـﺎل‬

‫‪Ê‬ﻮاﮐﻤﻨﯧ‪Ĕ‬ي او ﮐﻪ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ šﭙﻪ ودرﯦـ‪Ĕ‬ي ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻮوﻧﻪ ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې وﻳﲇ‪ ،‬ﭼﯥ‪:‬‬

‫ﭘﻪ ﺟ˴ع ﻋﻘﻞ زﻳﺎﺗﯧ‪Ĕ‬ي‬ ‫د ﻣﻐﺰ د ﻏﻮړﯦﺪا دﻏﻪ ﺧﻮ‪ĥÊ‬ـﺘﻮﻧﻪ ﻫـﻢ ﭘـﻪ šﭙـﻪ ورﴎه‬

‫ﺣﺮارت د ﺗﻦ ﭘﺮې ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‬ ‫درﯦ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﻫﻤﺪارﻧ‪Ƒ‬ﻪ‪ ،‬ﺳﺎﳌﻪ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻪ ﮐـﻮﻻی ﳾ ور‪Ê‬ﻨـﻲ ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮو‪ ،‬ﭼﯥ ﻧﺎﺳﺎﳌﻪ ﺟﻨـﴘ اړﻳﮑﻪ او ﭘﻪ‬

‫ذﻫﻨﻲ ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﭘـﻪ ‪Ê‬ـﺎﻧ‪ĎƑ‬ي ډول ﭘـﻪ ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ ﮐـﯥ ﮐـﻢ ﺟﻨـــﴘ اړﻳﮑــﻪ ﻧﻴﻮﻟــﻮ ﮐــﯥ اﻓــﺮاط ﺧﻄﺮﻧــﺎک ﻫــﻢ‬

‫ﮐﺎﻧﺪي؛ د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎور ﻫﻐﻪ ﮐﺴـﺎن ﭼـﯥ ﻋﺼـﺒﻲ ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻻی ﳾ‪Ê ،‬ﮑﻪ ﻟـﻪ ﺣـﺪه ډﯦـﺮه ﺟﻨــﴘ اړﻳﮑـﻪ‬

‫ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﺳ›ﺮﻳﺲ ﻟﺮي‪Ú ،‬ﻮﻣﺮه ﭼـﯥ ﻳـﯥ ﻋﺼـﺒﻲ ﻓﺸـﺎر ﮐﻮﻻی ﳾ‪ ،‬د ﺑﺪن ‪Ê‬ﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ و‪Ê‬ﭙـﻲ او د ‪›Ɛ‬ـﯥ ﭘـﺮ‬

‫زﻳﺎﺗﯧ‪Ĕ‬ي ﻫﻤﻐﻮﻣﺮه ﻳـﯥ ﺟﻨــﴘ ﻣـﻴﻼن ﻫـﻢ ﭘﻴـﺎوړی ‪Ê‬ﺎی ﺗﺎوان واړوي‪.‬‬

‫ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺸﺎروﻧﻪ د ﺟﻨـﴘ ﻣﻴﻼن د ﺧﻮﺷﺎل ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ‪:‬‬

‫ﭘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﯥ ﺻﺤﺒﺖ ﻳﻮ ‪Ê‬ﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪه دی‬ ‫ﮐﻤ‪ĥ‬ﺖ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﻫﺮ ‪Ú‬ﻮ درﺑـﺎﻧﺪې ﻋﺸﻖ وي زورور‬ ‫ﭘﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺨﺺ ﮐﯥ ﺟﻨﺴـﻲ اړﻳﮑـﻪ د ﻋﺼـﺒﻲ اړﺗﻴـﺎ‬

‫ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ رول ﻟﻮﺑﻮي او ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ ﻋﺼـﺒﻲ او ارواﻳـﻲ‬

‫ﺳﮑﻮن ورﮐﻮي‪ ،‬ﮐﻪ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﻋﺼﺒﻲ او روا˻ اړﺗﻴﺎ‬

‫ﷲ ﭘﺎک ﭼﯥ ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮن ﻗﻮم ﺗﻪ ﮐﻮم ﻃﺎﻗﺖ ورﮐ‪Ď‬ی داﭘﻪ ﺑﻞ ﻗﻮم ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ دې دی ﭼﯥ‬
‫ﺧﺪای ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺗﻪ ﮐﻮم ﻃﺎﻗﺖ راﮐ‪Ď‬ی ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣـﻮﻧ‪ Ĕ‬د ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﭘـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮐـﯥ ﻧـﻪ اﺳـﺘﻌ˴ﻟﻮو‪ ،‬ﻫﻐـﻪ‬

‫ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ اﺳﺘﻌ˴ﻟﻮ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﯥ وﻳﻨﺊ ﭼـﯥ زﻣـﻮﻧ‪Ú Ĕ‬ـﻪ ﺣـﺎل‬
‫دی‪ ،‬ﻻﻧﺠ ـــﯥ دي‪ ،‬ﺟﻤﺒ ـــﯥ دي‪،‬‬
‫د‪Ĥ‬ــﻤﻨ‪ Ȫ‬دي‪ ،‬ﺗﺮﺑ‪Ƒ‬ﻨــ‪ Ȫ‬دي‪ ،‬ﺑــﯥ‬

‫اﺗﻔﺎﻗ‪ Ȫ‬دي‪.‬‬
‫ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟ‪ Ȫ‬ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﻳـﯥ‪،‬‬
‫زه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟ‪ Ȫ‬ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ‪.‬‬
‫ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘـﻪ ﺑﺮﺑـﺎدۍ ﺧﻮﺷـﺎﻟﯧ‪Ĕ‬ې‪ ،‬زه‬

‫ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺑﺎدۍ ﺧﻮﺷﺎﻟﯧ‪Ĕ‬م‪.‬‬
‫ﺗﻪ ﻣﺎوژﻧﯥ زه ﺗﺎ وژﻧﻢ!‬

‫ﻧﻦ ﭼﯥ زه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳـﯥ‬
‫ﺟﻮش ‪Ɛ‬ﻮرم ﺧﻮﺷﺎﻟﯧ‪Ĕ‬م‬
‫وروﻧﻮ ﭘﺎم وﮐ‪Ď‬ئ!‬

‫ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺪای ﻟﻮی ﻓﻀﻞ ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ﻧﻦ ﻳﯥ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬راوﻳ‪ Ħ‬ﮐ‪Ď‬ي ﻳﻮ‪ ،‬دا د ﺧﺪای ﺷﮑﺮ دی ‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﺷﻮی دا د ﺧﻠﮑﻮ ﺧﻮښ ﻧﻪ دی‪.‬‬

‫ﻣﻮﻧ‪š Ĕ‬ﻮل ﭘ‪ĥ‬ﺘﺎﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﺎﺑﺎ اوﻻد ﻳﻮ‪ ،‬ﮐﻮﺷﺸﻮﻧﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﮐﯥ اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﳾ‪.‬‬
‫ﮐﻮم ﻗﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﯥ ﻣﺤﺒﺖ او د اﻗﺘﺪار ﺷﻮق ﭘﻴﺪا ﳾ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﺗﺮﻗﻲ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی‪.‬‬

‫وروﻧﻮ ﭘﺎم وﮐ‪Ď‬ئ ﭘﺎم!‬
‫ﻓﺎﻳﺪه او ﻧﻘﺼﺎن وﭘﯧﮋﻧﺊ!‬
‫اﺳﻼم ﻣﻴﻨﻪ ده‪ ،‬ﻣﺤﺒﺖ دی‪ ،‬وروروﱄ ده‪ ،‬ﻗﻮﻣﻮﱄ ده‪ .‬ﺟﻨ‪ ƒ‬د روس او اﻣﺮﻳﮑـﯥ دی او ﻣـﺮو ﭘﮑـﯥ‬

‫ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﺎﻧﻪ!‬

‫>‬

‫ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﴎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬

‫د ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﻧﻦ ور‪Ê‬ﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ د ‪ËĤ‬ﻮ ﺧﱪوﻧﻪ ده‬

‫د ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻴﮑﻨﻪ‬

‫ﺷﭙﺎړس ﮐﻠﻨﻪ اﻧﺎرﮔﻞ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ د ﭼﺎرو ﻟﻪ وزارت ‪Ú‬ﺨﻪ ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑـﻪ ﻣـﯥ ﴎ‬

‫وﻏــ‪Ď‬اوه‪ ،‬ﻧــﻮ وﻫﻠــﻢ او šﮑــﻮ‪ ˮ‬ﺑــﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﴎه اﻧﺘﻈﺎر وﻻړه وه‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ آ‪ ɯ‬ﺑﻮرﻗﻪ ﻳـﯥ اﻏﻮﺳـﺘﯥ وه‪ ،‬دوې ﻳﯥ‪،‬ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﭼـﺎﮐﻮ ﻳـﺎ‬

‫ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ دﻣﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﯥ‪ ،‬ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ ﮔﻮا‪Ĥ‬ﻠﻢ‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐـﯥ ﻟـﻪ‬

‫ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺗ‪ĥ‬ﺘﯧﺪم‪".‬‬ ‫واده دردووﻧﮑﯥ ﮐﻴﺴﻪ وﮐ‪Ď‬ه‪.‬‬

‫ﻟﻪ واده ﻟ‪ Ĕ‬وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﯥ ﻣﯧ‪Ď‬ه ﻧﻮر ﻧﺎرﻳﻨـﻪ ﮔـﺎن ﺧﭙـﻞ ﮐـﻮر ﺗـﻪ اﻧﺎرﮔــﻞ د ‪Ĥ‬ــ‪Ë‬ﻮ ﭼــﺎرو ﻟــﻪ وزارت‬

‫راﺑﻠﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه د ﺟﻨﺴﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﴎﺗﻪ رﺳـﻮﻟﻪ ﻳـﯥ ﺗـﺮې ‪Ú‬ﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﻣﯧـ‪Ď‬ه ‪Ú‬ﺨـﻪ‬

‫ﻳﯥ ﻃﻼق ورﺗﻪ واﺧﲇ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺴﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ‪ ،‬ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐـﯥ ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﺳـﱰﮔﻮ ‪Ú‬ﺨـﻪ ﻳـﯥ او‪Ĥ‬ـﮑﯥ وي؛ ‪Ê‬ﮑﻪ ‪ËĤ‬ﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ‬

‫‪ÛÚ‬ﯧﺪې‪ ،‬ووﻳﻞ‪" :‬ﮐﻪ ﻫﻐـﻮی راﴎه د ﻃـﻼق ﭘـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ ﮐـﯥ اړه زﻳـﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـ‪Ď‬ی‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي او ﻫﻐﻪ ﻣﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﳼ او ﻳﺎ ﻣﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯧﺮﺗـﻪ دی‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬د دې ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼﯥ‬ ‫ﻫﻐﻪ زﻧﺪان ﺗﻪ وﻟﻴ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ‪Ê‬ﺎن ﺑﻪ ووژﻧﻢ‪".‬‬

‫د اﻧﺎرﮔﻞ ﻣﻮر زﻳﺎﺗﻪ ﮐـ‪Ď‬ه‪" :‬ﴎه ﻟـﻪ دې ﭼـﯥ ﭘـﻮﻫﻴ‪Ĕ‬و ﺣﮑﻮﻣـﺖ اوس ‪ËĤ‬ﯥ ﮐﻮﻻی ﳾ ﺧﭙـﻞ ﻏـ‪Ĕ‬‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﻫﻴ‪Û‬ﻮک د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﻏ‪ Ĕ‬ﺗـﺮ ﻫﻐـﻪ ﻧـﻪ اوري ﭼـﯥ ﭘﻮرﺗــﻪ ﮐــ‪Ď‬ي‪ ،‬ﺷــﮑﺎﻳﺖ وﮐــ‪Ď‬ي او‬

‫ﭘﯧﺴﯥ ﻳﺎ ﺗ‪Ď‬او وﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ وزارت ﺗـﻪ راﻏـﲇ ﻳـﻮ‪ ،‬وﮔـﻮرو ﻋــﺪاﻟﺖ وﻏــﻮاړي‪ ،‬ﭼــﯥ ‪ ١٣‬ﮐﺎﻟــﻪ‬

‫ﭼﯥ اﻳﺎ ﭘﺮ ﻣﻮږ او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﭼﺎ زړه ﺳﻮ‪Ê‬ﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺮ‪Ú‬ـﻮ دﻣﺨﻪ د ﺗﺼﻮر وړ ﻧﻪ و‪ ،‬اﻳـﺎ دا ﻳـﻮه‬

‫ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺟﻮšﻪ ]او ﻧﺎﮐﺲ[ ﺷﺨﺺ ‪Ú‬ﺨﻪ ﻃﻼق واﺧﲇ‪ ".‬ﺑﺮﻳــﺎ ﻧــﻪ ده ﭼــﯥ ﺧﻠــﮏ رﭘــﻮټ‬

‫ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘـﻪ ‪ ٢٠٠١‬ﮐـﺎل ﮐـﯥ د ﻃﺎﻟﺒـﺎﻧﻮ ﻟـﻪ راﻧﺴـﮑﻮرﯦﺪو ورﮐﻮي او ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮاړي؟"‬

‫راوروﺳﺘﻪ ‪ËĤ‬ﯥ زده ﮐ‪Ď‬ې او ﻗﺎﻧﻮ˻ ﺣ˴ﻳﺖ ﺗﻪ اوږد ﻻس ﻟﺮي‪ ،‬ﺑﺎرﮐﺰۍ ووﻳﻞ‪ ،‬ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ‬

‫ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﻧﺎوړه ﮐ‪Ď‬ﻧـﯥ ﴎﺗـﻪ ﭼــﯥ زﻳــﺎت ﺷــﻤﯧﺮ ﺧﻠــﮏ ﻟــﻪ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ‪Ú‬ﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘـﻪ‬ ‫رﺳﻴ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د ‪ËĤ‬ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن واﻳـﻲ ﻳـﻮاز‪Ê‬ﻴﻨ‪ Ȫ‬ﻟـﻮﻳﯥ ﺑﺮﻳـﺎ اﻓﻐـﺎ˻ ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻠﻮ ﮐﯥ زړه ﻧﺎ زړه دي‪ ،‬ﺧﻮ د‬

‫‪Ĥ‬ــ‪Ë‬ﻮ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪې ﺗــﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ‬ ‫šﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ﺟﻨﻴﺴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴœ ﻣﻔﻬﻮم ورﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬

‫د ﭘﺎرﳌﺎن ﻏ‪Ď‬ې‪ ،‬ﺷﮑﺮﻳﯥ ﺑﺎرﮐﺰۍ ووﻳﻞ‪" :‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دﻳﺎرﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ اوس ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼـﯥ ﻟـ‪ Ĕ‬ﺗـﺮ‬

‫ﮐـــﯥ ﺳـــﱰه ﺑﺮﻳـــﺎ دا ده ﭼـــﯥ د ]‪Ĥ‬ـــ‪Ë‬ﻮ ﭘـــﻪ وړاﻧـــﺪې[ ﻟ‪Ĕ‬ه ﭘﺮې ﭘـﻪ ﮐﻮرﻧﻴـﻮ او šﻮﻟﻨـﻮ ﮐـﯥ‬

‫"ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ"اﺻﻄﻼح اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﯥ دﻣﺨﻪ ﻳـﯥ ﺧﱪې اﺗﺮې ﮐﻴ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫وﺟﻮد ﻧﻪ درﻟﻮد‪ ،‬د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې وﺣﺸـﺖ او ﻇﻠﻤﻮﻧـﻪ šـﻮل ﻫﻐـــﯥ ووﻳـــﻞ‪ ،‬د دې ﭘﺮﻣﺨﺘـــﮓ‬

‫ﮐﺮﻳــﺪت ﺑﺎﻳــﺪ د اﻓﻐــﺎن ‪Ĥ‬ــ‪Ë‬ﻮ د‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ˻ ﮔ‪ǯ‬ﻞ ﮐﯧﺪل‪".‬‬

‫د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟ‪ Ȫ‬ﻟ‪Ď‬ۍ ﻣﺦ ﭘـﻪ ﭘﺮاﺧﯧـﺪو ده‪ ،‬د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗـﻪ ورﮐـ‪Ď‬ای ﳾ‪،‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻮن د اﭘﺮﯦـﻞ او ﻣـﯽ ﭘـﻪ ﺧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐ‪Ď‬ه ﭼﯥ ډﯦﺮ ﮐـﺎر ﺗـﻪ‬

‫ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ‪ ٢٢٨‬ﭘﯧ‪ĥ‬ـﯥ ﺛﺒـﺖ ﮐـ‪Ď‬ي دي‪ ،‬دا ﻻ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ‪.‬‬

‫درﺟﻪ د ﺗﯧﺮﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺧﻮرا ﻟـﻮړه ده‪ ،‬ﭼـﯥ د ‪ ٢٠١٤‬ﮐـﺎل ﭘـﻪ ﻫﻐﯥ ووﻳـﻞ‪" :‬ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ زﻣـﻮږ‬

‫اﭘﺮﯦﻞ ﮐﯥ ﭘـﺎی ﺗـﻪ ورﺳـﯧﺪ‪،‬ﭘﻪ ﻧﻮﻣـﻮړې ﻣـﻮده ﮐـﯥ šـﻮﻟﯥ ‪ ٩٩٧‬ﭘﻪ šﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺑﻨﺴـ›ﻴﺰ اﺻـﻞ دی‪.‬‬

‫د ﻫﻐـﯥ د ﻣﻨ‪Ë‬ـﻪ وړﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻣـﻮږ‬ ‫ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې وې‪.‬‬

‫ﺑﺎرﮐﺰۍ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﮐﯧﺪای ﳾ د ﺷﻤﯧﺮې د زﻳﺎﺗﯧـﺪو ﻻﻣـﻞ دا ﺳﻴﺎﳼ ژﻣﻨـﻮ‪ ،‬ﻧـﻮي ﻓﺮﻫﻨـﮓ‪ ،‬زده‬

‫وي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﭘﻪ اړه د رﭘﻮټ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻮې ﮐــ‪Ď‬ې‪Ĥ ،‬ــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد او د ﻗــﺎﻧﻮن‬

‫واﮐﻤﻨ‪ Ȫ‬ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو‪".‬‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن د ﺑﴩــي ﺣﻘﻮﻧـﻮ د ﺧﭙﻠـﻮاک ﮐﻤﻴﺴـﻮن د ﻫـﺮات د ﭘﻪ اﳌﺎرۍ ﮐﯥ ﺑﻨـﺪ دی‪) .‬وﮔـﻮرئ‪،‬‬

‫ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﱰ د ‪ËĤ‬ﻮ د ‪Ú‬ﺎﻧﮕﯥ ﻣﴩه‪ ،‬ﻣﻠﮑﻪ ﻟﻪ دې ﺧـﱪې ﴎه اﻓﻐــﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨــﯥ ﻟــﻪ زﻳﺎﺗﻴــﺪوﻧﮑﻲ‬

‫ﻣﻮاﻓﻘﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﺗــــﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﴎه ﻻس ﮔﺮﯦــــﻮان‬

‫د ﻣﻔﻬﻮم ورﭘﯧﮋﻧﺪل ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺎ ده‪ .‬دي‪(.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬د ‪ËĤ‬ﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﭽـﻪ ﭘـﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧـﻮ او وﻟﺴـﻮاﻟﻴﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﺑﴩــي ﺣﻘﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ‬

‫ﮐﯥ ﻟﻮړه ﺷﻮې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ‪ËĤ‬ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴـﻮ ﺗـﻪ ﺧﭙﻠـﻮاک ﮐﻤﻴﺴـﻮن ﮐـﯥ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ د‬

‫ﺷـــﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐـــﻮي او ﺧﭙـــﻞ ﻏ‪Ĕ‬وﻧـــﻪ اوﭼﺘـــﻮي‪ ،‬ﻫﻐـــﻮی د ﻣﻼﺗــ‪ Ď‬د ‪Ú‬ــﺎﻧﮕﯥ ﻣﴩــې‪ ،‬ﭘــﺮوﻳﻦ‬

‫]ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ[ ﭘﻪ اړه رﭘﻮټ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﺨﻮا دا ﮐـﺎر ﻫـﻴ‪ Ü‬ﻧـﻪ رﺣﻴﻤﻲ ووﻳﻞ‪ ،‬ﮐﻤﻴﺴـﻮن ﺗـﻪ ډﯦـﺮې‬

‫ﺗﺮ ﴎه ﮐﯧﺪه‪ËĤ ،‬ﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ وړاﻧﺪې šﻮل ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ‪Ê‬ﻐﻤﻞ‪ .‬ﭘﯧ‪ĥ‬ــﯥ راﻏــﲇ‪ ،‬ﭼــﯥ ‪Ĥ‬ــ‪Ë‬ﯥ ﻧــﺪې‬
‫ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې اﻧﺪ وې‪Ú ،‬ـﻪ ﭼـﯥ ﻧﺎرﻳﻨـﻪ د ﻫﻐـﻮی ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې ﺗﻮاﻧﻴـﺪﱄ دوﻟﺘـﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻮ ﺗـﻪ ﻻړې‬
‫ﮐﻮي‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﻗﺎﻧﻮ˻ ﺣﻖ دی‪ ،‬ﺧﻮ اوس ﺑﻞ راز ﻓﮑﺮ ﮐﻮي‪ ".‬ﳾ؛ ‪Ê‬ﮑﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ﻳﯥ ﺑﺎور ﻧﻪ درﻟﻮد‬
‫د ﻣﻠﮑـﯥ ﭘـﻪ اﻧـﺪ د ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯧـﻮزﱄ‪ ،‬ﺑﯧﺴـﻮادي‪ ،‬ﻳــﺎ ﻟــﻪ دې ډارﯦــﺪې ﭼــﯥ ﻟــﻪ ﻧــﻮر‬
‫ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﴎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﳾ‪.‬‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دودوﻧﻪ‪ ،‬د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﺎروﻧـﻪ )اﺳـﺘﻌ˴ل( او ﻧـﺎﭘﻮﻫﻲ‬

‫رﺣﻴﻤﻲ ووﻳﻞ‪" :‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮه ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻪ‬
‫ده‪.‬‬
‫د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ادارې ﺗﻪ د ﻳﻮه ﺷـﮑﺎﻳﺖ د‬
‫ﻫﻐـﯥ ووﻳـﻞ‪ ،‬د ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﭘـﻪ اړه د ﮐـﺮه ﺷـﻤﯧﺮې راšﻮﻟﻮﻧـﻪ ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻړه ﳾ‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ د‬
‫ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﺧﱪه ده‪.‬‬
‫ﭘ ــﻮﻟﻴﺲ د ﭼـــﺎل ﭼﻠـــﻦ ﻟـــﻪ ﺑـــﻞ‬
‫د وﻟﺴﻤﴩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻞ ﭘ‪ Ď‬ﺑﻠﻞ ﮐﯧـ‪Ĕ‬ي ﭼـﯥ د ﺗ ـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﴎه ﻣﺨــﺎﻣﺦ ﮐﻴــ‪Ĕ‬ي‪،‬‬
‫دې ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮارۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻤﻪ ﻻر ﻧﻪ ده ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ‪.‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘـﺮ ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ‬
‫د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ا‪ɱ‬ﻪ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ د ﻧ‪Ď‬ﻳـﻮاﻟﯥ ور‪Ê‬ـﯥ ﭘـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭘـﻪ ﻳـﻮې ﺟﻨﴘ ﺗﯧﺮی ﮐﻴ‪Ĕ‬ي‪".‬‬
‫ﻏﻮﻧ‪ô‬ې ﮐﯥ ﮐﺮزي ادﻋﺎ وﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧـﺮه ﻟﺴـﻴﺰه ﮐـﯥ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ د ﻫﻐﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ‬
‫ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺳﱰ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺷﻮی‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻣﻨﻠﻪ ﭼـﯥ ﺳـﺘﻮﻧﺰې ډﯦﺮو ﴎﻏ‪Ď‬ووﻧﮑﻮ ﺗـﻪ اﺟـﺎزه ورﮐـﻮي‬
‫ﻻ ﭘﺎﺗﯥ دي‪) .‬وﮔﻮرئ‪ :‬د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ د ور‪Ê‬ـﯥ ﭘـﻪ اړه د اﻓﻐـﺎن وﻟﺴﻤﴩـ ﭼﯥ دې ﺷﺒﮑﯥ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮزي‪.‬‬
‫وﻳﻨﺎ ﺑﯧﺨﻮﻧﺪه وه‪(.‬‬
‫ﻫﻐــﯥ ووﻳــﻞ‪" :‬ﺟﻨﺎﻳﺘﮑــﺎراﻧﻮ ﺗــﻪ د‬
‫ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻧﻴﻮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ واﻳﻲ‪ ،‬ﻟﻪ ﺧـﱪو ورﻫـﺎﺧﻮا ﻫﻐـﻪ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ؛ د ﻫﻐﻮی د ﺗ‪Ď‬اووﻧﻮ‪،‬‬
‫ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺑﻨﺴ›ﻴﺰ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ راوﺳـﺘﻠﻮ ﮐـﯥ ﭘـﺎﺗﯥ راﻏﻠـﯽ ﻗﺎﻧﻮ˻ ﻣﺼﺆوﻧﻴﺖ او د ﺑ‪ô‬و د ورﮐﻮﻟﻮ‬
‫دی‪ ،‬ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ‪ ٢٠٠٩‬ﮐـﺎل ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﺰا ﻧﻪ ورﮐـﻮل ﮐﻴـ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﭘـﻪ‬
‫ﮐﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن د وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮی و‪ ،‬ﺧـﻮ ﭘﺎرﳌـﺎن ﭘـﻪ دې ﮐﺎر ﻧﻮر ﻫ‪Û‬ـﻮل ﮐﻴـ‪Ĕ‬ي ﭼـﯥ د‬
‫‪ ٢٠١٣‬ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ‪ ١٥‬دﻗﻴﻘﻮ ﺑﺤﺚ ورﺳﺘﻪ رد ﮐ‪ Ď‬او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳـﺘﻪ ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﴎﺗـﻪ‬

‫ورﺳﻮي‪".‬‬

‫ﻟﻪ دې ﺧﱪې ﴎه ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐﯥ د ﻫﻐﯥ ﻫﻤﮑﺎره‪ ،‬ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ده‪ .‬رﺣﻴﻤﻲ ادﻋﺎ وﮐـ‪Ď‬ه‪ ،‬وزارت د ﺳـﻴﻤﻪ‬

‫ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧـﻮا ﺑـﯥ ﮐﭽـﯥ ﺑـﯥ ﻳﻴـﺰو ادارو رﺋﻴﺴـﺎﻧﯥ د "اﻫﻠﻴـﺖ ﭘـﺮ‬

‫ﭘﺮواﻳﻲ او ﮐﻤﺰورﺗﻴـﺎ ‪Ĥ‬ـﻮدل ﺷـﻮې‪ ،‬ﻣـﻮږ ډﯦـﺮې ﺑﯧﻠﮕـﯥ ﻟـﺮو ﭼـﯥ ‪Ê‬ﺎی د ﺗ‪Ď‬اووﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴـœ ﮔﻮﻣـﺎرﱄ‬

‫ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﮑﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﴎﻏ‪Ď‬وﻧﻮ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دي‪".‬‬

‫ﭘﺮﻳ‪ĥ‬ﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺼﺆوﻧﻴﺖ‪ ،‬ﭼﻞ ول او ﺑ‪ô‬و ‪Ú‬ﺨﻪ ﻳﯥ ﮐـﺎر اﺧﻴﺴـﺘﯽ ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬دې اﻓـﺮادو ﻟـﻪ ﮐﻠﻮﻧـﻮ‬

‫ﮐﻠﻮﻧـﻮ راﻫﻴﺴـﯥ ﭘـﺮ ‪Ú‬ﻮﮐﻴـﻮ ﮔﯧـ‪ô‬ې‬ ‫دی‪".‬‬

‫اﻓﻐﺎن ﻣﺤﮑﻤﯥ زﻳﺎﺗﺮه ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﯥ د ﻳـﻮ ‪Ĥ‬ـﮑﺎر ﺷـﻮي ﻓـﺮد ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ ﭘـﺮ اﭼـﻮﻟﯥ دي‪ ،‬ﻟﮑـﻪ ﭘـﻪ ﻣـ˼اث ﭼـﯥ‬

‫ﴎﻏ‪Ď‬وﻧﯥ ﺗﻮرﻧﻮي‪ .‬ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړه ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ورﺗـﻪ ﭘـﺎﺗﯥ وي‪ ،‬ﻫﻐـﻮی ﻟـﻪ ‪Ê‬ـﺎﻳﻲ‬

‫ﻧﺸﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻴﺎن ‪ËĤ‬ﯥ د "ﺑﺪاﺧﻼﻗ‪ ،"Ȫ‬د ﭘﻼر ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺗﯧ‪ĥ‬ﺘﯥ ﻳﺎ ﻟـﻪ زورواﮐﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳـﻮ‬

‫ﴎﻏ‪Ď‬وﻧﯥ ‪Ú‬ﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺟﺮم ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮي‪) .‬وﮔﻮرئ‪ :‬د ﮐﺎﺑـﻞ د ﮐــ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻫﻐــﻮی ﻧﴚــ ﮐــﻮﻻی ﻫﻐــﻪ‬

‫ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ دې زورواﮐﻮ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ‬ ‫‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ(‬

‫ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻴـﻮ ﭼـﺎرو د وزارت وﻳﺎﻧـﺪ ﭘـﻪ دې اړه د ﻣﺮﮐـﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﴎﺗﻪ رﺳـﻮﱄ‪ ،‬راﺑﺮﺳـﯧﺮه‬

‫ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﺨﻮا ﻧﻮﻣﻮړي وزارت ﻟﻪ دې šﮑﯥ اﻧﮑﺎر ﮐ‪Ď‬ی ﮐ‪Ď‬ي او ﻳﺎ ﻳـﯥ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې ﮔﺎﻣﻮﻧـﻪ‬

‫و ﭼﯥ ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘـﻪ ‪Ú‬ـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ‬

‫وار ﭘﻪ ﺳـﻢ ډول د وزارت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧـﻪ‬ ‫ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﯽ دی‪.‬‬

‫د ﺣﻘﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻌﺎل د ‪ËĤ‬ﻮ د ﭼﺎرو ﻟﻪ وزارت ‪Ú‬ﺨﻪ ﻧﺎﺧﻮښ ﻧﴚ ‪Ú‬ﺎرﻟﯽ‪".‬‬

‫د ﻧﻮﻣﻮړي وزارت د ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﭼـﺎرو‬ ‫دي‪.‬‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ‪Ĥ‬ــ‪Ë‬ﻮ د ﺷــﺒﮑﯥ رﺋﻴﺴــﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺎﻧــﻪ ﮔــﻴﻼ˻ ﻫﻐــﻪ ﻳــﻮه رﺋﻴﺴﯥ‪ ،‬ﻋﺰﻳﺰې ﻋـﺪاﻟﺘﺨﻮاه د ﺧﭙﻠـﻮ‬

‫ﮐﺎروﻧﻮ دﻓﺎع وﮐ‪Ď‬ه او د ﺑـﯥ ﭘﺮواﻳـ‪Ȫ‬‬ ‫"ﮐﻤﺰورې ﻣﻮﺳﺴﻪ"ﺑﻮﱄ‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ‪Ê‬ﺎن ﻳـﻮه ﭘﺎﻟﻴﺴـﯥ ﺟـﻮړووﻧﮑﯥ او ﻧﺎﺳﻤﻮ ﮐ‪Ď‬ﻧﻮ ﺧﱪه ﻳﯥ رد ﮐ‪Ď‬ه‪.‬‬

‫اداره ﺑﻮﱄ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭘﺮوﮔﺮام ﻟﺮي او ﻧﻪ ﮐﻮم ﭘﻼن ﭼﯥ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ووﻳﻞ‪" :‬د ‪ËĤ‬ﻮ د ﭼـﺎرو‬

‫ﺳﻮﮐﺎﱄ او ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣـﺖ او ﻧ‪Ď‬ﻳﻮاﻟـﻪ šﻮﻟﻨـﻪ وزارت ﻟﻪ ﺧﭙـﻞ ﻗـﺎﻧﻮ˻ واﮐﻤﻨـ‪ Ȫ‬او‬

‫ﭘﺮ ‪ËĤ‬ﻮ زور راوړی ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﮐﻤﺰوري وزارت ﴎه ﮐـﺎر وﮐـ‪Ď‬ي‪ ،‬وړﺗﻴﺎ ﴎه ﺳﻢ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ دﻓـﺎع‬

‫ﭼﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ ﻟﭙـﺎره ﻫـﻴ‪ Ü‬ﺑﺮﻳـﺎ ﻧـﻪ ﻟـﺮي او ﭘـﺮ ‪Ê‬ـﺎی ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻮی ﮐ‪Ď‬ې‪ .‬ډﯦﺮې ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﻳﯥ ﻫﻮارې ﮐ‪Ď‬ي‬

‫او ﻧﻮرې ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﻳﯥ اړوﻧﺪو ‪Ú‬ﺎﻧﮕﻮ ﺗﻪ‬ ‫ﺳﺘﻮﻧﺰې زﻳﺎﺗﯥ ﮐ‪Ď‬ي دي‪".‬‬

‫ﮔﻴﻼ˻ ووﻳﻞ‪ ،‬ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ "د ‪ËĤ‬ﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﻧﴚ ﮐـﻮﻻی د د اﺟﺮااﺗﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻮﱄ‪".‬‬

‫‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ د ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﭘﻠ›ﻨﻪ وﮐـ‪Ď‬ي‪ ،‬ﺟﻨﺎﻳﺘﮑـﺎران ﻋـﺪاﻟﺘﺨﻮاه د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې د‬

‫ﭘﻪ ﻋﺪﱄ ادارو ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﻮﺷـﯥ ﮐﻴـ‪Ĕ‬ي او وزارت ﺗـﺮې ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ د زﻳـﺎﺗﻮاﱄ ﭘـﻪ ﻣﻨﻠـﻮ‬

‫ووﻳﻞ‪ ،‬ﴎه ﻟﻪ دې ﭼـﯥ د ﻫﻐـﻮی د‬ ‫ﺧﱪ ﻧﻪ دی‪".‬‬

‫وزارت ‪ɱ‬ﺮﮐـﺰ ﭘـﺮ ﭘﺎﻟﻴﺴـ‪ Ȫ‬ﺟﻮړوﻟـﻮ‬

‫دی‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﺮې ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳـﯥ اﻏﯧـﺰﻣﻦ ﮔﺎﻣﻮﻧـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﯥ ﻟــﻪ ﺗﻌﻘﻴــﺐ ‪Ú‬ﺨــﻪ د ﺟﻨﺎﻳﺘﮑــﺎراﻧﻮ د‬

‫ﺗﯧ‪ĥ‬ﺘﯥ ﭘـﻪ اړه ﻫﻐـﻪ ووﻳـﻞ‪" ،‬داﺳـﯥ‬ ‫دي‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ووﻳﻞ‪" :‬د ﺗﯧﺮ ﳌﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧـﺪې د ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘـﻮره ﻻﺳـﻮﻧﺪي ﻧـﻪ‬

‫ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﺷﺎوﺧﻮا ‪ ٣٥٠٧‬ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺛﺒﺘﯥ ﺷﻮي دي‪ .‬وزارت د ﻫﻐـﯥ ﻟﺮي ﻳﺎ ﻳﯥ ادﻋﺎﮔﺎﻧﯥ ﺑﯥ ﺑﺴـﻨ›ﻪ وې‪،‬‬

‫ﻟﻪ ډﻟﯥ ‪Ú‬ﺨﻪ ‪ ٢٨٦٦‬ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧـﺪې ﻧﻴـﻮﱄ او ‪ ٦٣٩‬ﻫﻐـﻪ ﻳـﯥ د ﻻﺳﻮﻧﺪو د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ‬

‫د ﻟﻮﻳﯥ ‪Ú‬ـﺎرﻧﻮاﻟ‪ Ȫ‬اداره واک ﻟـﺮي‬ ‫ﻫﻮارې ﮐ‪Ď‬ي دي‪".‬‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪Ú‬ﺎرﻧﻮاﻟ‪ Ȫ‬ﻫﻢ د ﺑﯥ ﭘﺮواﻳـ‪ Ȫ‬ﺧـﱪه ﻧـﻪ ﻣﻨـﻲ‪ .‬د ﻟـﻮﻳﯥ ﭼﯥ اړوﻧﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﯥ ﮐ‪Ď‬ي‪".‬‬

‫‪Ú‬ﺎرﻧﻮاﻟ‪ Ȫ‬وﻳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺼ˼ ﻋﺰﻳﺰي ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﭘﻪ وروﺳـﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮﮐﯥ ﻋﺰﻳـﺰي ووﻳـﻞ‪ ،‬د ﻟـﻮﻳﯥ ‪Ú‬ـﺎرﻧﻮاﻟ‪Ȫ‬‬

‫ﻳﯥ د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې د ﺗـﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ‪ ٨٠٠٠‬ﭘﯧ‪ĥ‬ـﯥ ﺛﺒـﺖ ﮐـ‪Ď‬ي ادارې ﻳـﻮه ‪Ê‬ـﺎﻧﮕ‪Ď‬ې ‪Ú‬ﺎﻧﮕـﻪ ﺟـﻮړه‬

‫ﮐـ‪Ď‬ې ﭼـﯥ د ‪Ĥ‬ـ‪Ë‬ﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې د‬ ‫دي‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ‪" :‬د ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ﭘﻪ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﮐﯥ ‪Ĥ‬ﮑﯧﻞ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﱄ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﻪ ﮐـﻮي او زﻳـﺎﺗﺮه‬

‫ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﺮاد ﭘﻪ اﻋﺪام او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﺑﻨـﺪ ﮐـــﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳـــﯥ ‪Ĥ‬ـــ‪Ë‬ﻴﻨﻪ دي‪.‬‬

‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي دي‪".‬‬

‫ارﻣﺎن‬

‫درې زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻣﺰﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ ﻟﻮی اﺳﺘﺎد ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﺣﻘﯿﻘﺖ راز‬
‫وﭘﻮ‪Ĥ‬ﺖ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﻫﻐﻮی ﺑﺎﻏﭽﯥ ﺗﻪ وﻟﯧ‪Ĕ‬ل‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ‪Ɛ‬ﻞ راوړي‪.‬‬
‫ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ﴎه را‪Ĥ‬ﮑﺎره ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﻋﺠﺒﻪ دا وه ‪ ،‬ﭼﯥ šﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﺮ‪Ɛ‬ﺲ ‪Ɛ‬ﻞ‬

‫ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪.‬‬
‫اﺳﺘﺎد ﻟﻪ ﯾﻮه وﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻞ‪ :‬د ﻧﺮ‪Ɛ‬ﺲ ‪Ɛ‬ﻞ دې وﻟﯥ ﺧﻮښ ﮐ‪Ď‬؟‬

‫ـ ‪Ê‬ﮑﻪ ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ دی‪.‬‬
‫دوﯾﻢ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺦ ﮐ‪Ď‬‬

‫ـ وږﻣﯥ ﯾﯥ ﻣﺎ ﺧﻮﺑﻮﻟﯽ ﮐﻮي‪.‬‬
‫درﯦﻢ ‪Ê‬ﻮاب ورﮐ‪ :Ď‬ﻧﺎزﮐﻮاﱄ ﯾﯥ راﻧﻪ زړه ﯾﻮړ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺎد وﻣﻮﺳﻞ‪ ،‬د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﻓﮑﺮ ﺑﯧﻠﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ ده‪.‬‬

‫د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻨﻮﻧﯿﺎﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﯥ ﯾﺎراﻧﻪ‬

‫ﺧﻠﯿﻞ ﮐ˴ل‬

‫دا ﻧﻦ ﭼﯥ ‪Ú‬ﻮﻣﺮه اﻓﺮاﻃﯿﺖ او ﻟﻪ ‪Ê‬ﺎن ﴎه راوړي وو‪ ،‬دا زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ډول ﻟﻪ ﯾﻮې ﻏﺎړې‬

‫ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻨﻮﻧﯿﺖ د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﴎه ﻧ‪Ĕ‬دﯾﮑﺖ ‪Ĥ‬ﮑﺎره ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻮر دی او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﳾ او ﺑﯿﺎ د ﭘﻪ دې ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ‬

‫ﺑﯿﺎ زﻣﻮږ ﻟﻮﺳﺘﻲ ﻗﴩ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻋﺮﺑﻮ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ˻ ﻣﺪرﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻞ ﯾﯥ د‬

‫ﻻر ﮐ‪Ď‬ې ده‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻻرې د اﺳﻼم ﻧﻪ اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ‬

‫ﻣﻮ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ دي او ﻫﺮه ﭘﺮ šﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ زور او زر وﻣﻨﻲ او ﯾﻮ ﻧﻘﺶ وﻟﺮي‪ ،‬د ﭘﺎﻧ‪Ƒ‬ﻮاﻟﻮ‬

‫ورځ ﭘﻪ ﯾﻮه او ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﺑﻼﺧﺮه šﻮﻟﻨﻪ داﺳﯥ ﻣﻔﻠﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﺷﺎ وﻧﯿﻮﻟﻪ او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ‬

‫ﻻرو ﺗﻪ راو‪Ê‬ﻲ د ﻧﻈﺎم او ﮐ‪Ď‬ي ﭼﯥ ﻧﻦ د ﻫﺮې ﻣﺴﺘﯿﻘﻢ او ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻼﺗ‪Ď‬ه‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮي او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻫ‪Û‬ﯥ او ‪Ɛ‬ﺎم ﭘﺮ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د وړاﻧﺪې ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﺧﻨ‪ ô‬ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻏﺮ‪ ɯ‬ﻧ‪Ď‬ۍ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﴎ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻣﺮﯾﮑﻪ وﻻړه وه‪ ،‬د‬ ‫ﮐﻔﺮ šﺎﭘﻪ وﻫﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه دوی ﺟﻮړ ﮐ‪Ď‬ی‪.‬‬

‫د ﺳ‪Ď‬ې ﺟ‪ĎƑ‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮروي د ‪Ê‬ﭙﻠﻮ‬ ‫ﻧﻪ دي‪.‬‬

‫ﮐﻪ ددﻏﻪ اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ دوو ﻗﻄﺒﻮﻧﻮ وﯾﺸﻞ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﯿ‪ Ü‬ﮐﻮم ﺑﺎک‬

‫ﻏﻮر ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﻪ وﳾ ﺟﺮړه ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﯾﻮې ﺧﻮاﺗﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻲ او ﺑﻠﯥ ﻧﻪ ﻟﯿﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ډﻟﻮ ﻣﻼﺗ‪Ď‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﯥ او ﻏﺮﺑﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧ‪Ĕ‬ي‪ .‬ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺎﻧ‪Ƒ‬ﻮال ﻫﯧﻮادوﻧﻪ وﻻړ وﮐ‪Ď‬ي ﻧﻮ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻣﻮږ ﯾﻮ وﺧﺖ ډﯦﺮه ﺑﯿﻮزﻟﻪ او وو او ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ددوی ﺗﺮﻣﻨ‪ Ì‬د دﻏﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﴎه ﭘﯿﻞ‬

‫وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ šﻮﻟﻨﻪ درﻟﻮده‪ ،‬ﺧﻮ اšﻮﻣﻲ وﺳﻠﻮ د ﺟﻨ‪ ƒ‬اﻣﮑﺎن ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬

‫د ﻣﺬﻫﺒﻲ او اﺧﻮا˻ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪Ì‬‬ ‫د ﻓﺮﻫﻨ‪ ،ƒ‬ﺣﻮﺻﻠﯥ او دود ﻣﻮﺟﻮد و‪.‬‬

‫دﺳﺘﻮر ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ‪ ɯ‬د دﻏﻮ دوو ﻗﻄﺒﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ Ì‬دا ﭘﺎرš˸ﺷﯿﭗ او ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮﺗﯿﺎ د‬

‫ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﯥ دوی ﻫﺮه ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟ‪ĎƑ‬ه ﮐﯥ اوج ﺗﻪ‬ ‫ﺳﺎرې او ﺑﯥ ﺟﻮړې وه‪.‬‬

‫دا ﻫﺮ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻞ ﻣﺦ ﻻره اﺳﺘﻌ˴ﻟﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ورﺳﯧﺪه‪.‬‬

‫دﻟﺘﻪ ﺗﺮ دې ﺟ‪ĎƑ‬ې ﭘﺨﻮا د‬ ‫واو‪Ĥ‬ﺘﻞ او ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬او ﮐﻠﺘﻮر ﯾﯥ ﺗﻪ ﭘﺮې ﺗﺎوان رﺳﯧﺪه‪.‬‬

‫را ﺑﺪل ﮐ‪ Ď‬ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﺛﻮر د ﻧ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ ‪Ê‬ﻴﻨﻮ ‪Ê‬ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ذوﻟﻔﻘﺎر ﻋﲇ ﺑﻮšﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﯾﺎ ﭘﻪ‬

‫داﺳﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ وې ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﴎدار ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻧﻘﻼب راﻣﻨ‪Ë‬ﺘﻪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﻟﻮ šﭙﻠﻮ دﻏﻮ دواړو ﻗﻄﺒﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ داود ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د‬

‫ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎزه ﯾﯥ د ﻣﴫ او ﻋﺮ‪ ɯ‬ﺟﻮړه ﻧﻪ وه‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ رﺑﺎ˻‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد او ‪Ɛ‬ﻠﺒﺪﯾﻦ ﭘﻪ‬

‫ﻣﴩۍ ‪Ê‬ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ‬ ‫ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻧﻪ د اﺧﻮاﻧﯿﺖ اﻓﮑﺎر‬

‫ﺗﻠﲇ وو او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ‪Ê‬ﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ زده ﮐ‪Ď‬ې ﮐﻮﻟﯥ او د ﻣﻬﺎﺟﺮو‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وراﻧﮑﺎري ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ رژﯾﻢ راﻣﻨ‪Ë‬ﺘﻪ او ﻟﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﯾﯥ ﻫﻢ داﺳﯥ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬ﺧﻮ دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﯥ ﻟ‪ Ĕ‬وروﺳﺘﻪ دﻟﺘﻪ ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐ‪ ،Ď‬ﭼﯥ ﻟﺲ šﻮﭘﮑﻪ او ﺷﻞ‬

‫اﻓﻐﺎ˻ šﻮﻟﻨﯥ د ﺧﺼﻠﺖ او ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺮﻏﻞ وﮐ‪ ،Ď‬ﺧﻠﮏ šﻮﭘﮑﻪ ‪Ú‬ﻮ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﺎﮐﺎم او د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺗﺸﺪد او‬

‫ﻟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﮐﺮﮐﯥ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل‪ .‬او ﮐﻮروﻧﻮ وو‪Ê‬ﻲ او ﻫﺠﺮت د ﺟﻨ‪ ƒ‬ﮐﻮﻟﻮ ذﻫﻨﯿﺖ‬

‫ﺑﻮšﻮ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺳﮑﻮﻟﺮ او وﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬دﻟﺘﻪ ﻧﻮ د رﺑﺎ˻ او ورﻧﻨﻮﯾﺴﺘﻮ‪.‬‬

‫ﺳﻮﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و‪ ،‬ﺑﻠﻪ ‪Ɛ‬ﻠﺒﺪﯾﻦ )ﭼﯥ šﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ‪Ĥ‬ﻮوﻧ‪Ë‬ﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻟﯿﻦ‬

‫ﺧﻮا داودﺧﺎن ﭼﯥ ﻣﺴﻠ˴ن او ﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻧ‪ Ȫ‬ﺑﺎزار ﮐﯥ اوز‪Ɛ‬ﺎر ﭘﻪ ﴎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﻏ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﻪ‬

‫ﻣﲇ ﺷﺨﺼﯿﺖ و‪ ،‬دوی داود اوز‪Ɛ‬ﺎر ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﯧﺪل او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ˻ اﻓﮑﺎرو او ‪›Ɛ‬ﻮ‬

‫ﺧﺎن ﭘﺮﯦ‪ĥ‬ﻮد او د ﺑﻮšﻮ ﳌﻨﯥ ﺗﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې ﴎه ﺳﻢ ﻫﺮ‪Ú‬ﻪ روان وو‪.‬‬

‫ﯾﯥ ‪Ê‬ﺎﻧﻮﻧﻪ ‪Ɛ‬ﻮزار ﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬ﯾﻌﻨﯥ وې( ﻏﻮا ﻟﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﺷﻮه او د ورﻏﻠﻮ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ‬

‫دوی د ﺷﻮروي او ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻣﴩې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺷﺎره د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎن‬

‫رژﯾﻢ ﻟﻪ راﺗ‪ ƒ‬ﻣﺨﮑﯥ د وﻃﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺪوی ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ‪Ê .‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ‪ ɯ‬ﺷﻤﯧﺮه دﯾﻨﻲ‬

‫د اﻣﺮﯾﮑﯥ او ﻋﺮ‪ ɯ‬ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻣﺪرﺳﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې‪.‬‬ ‫وراﻧﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼﺗ‪Ď‬ﻟﯥ وه‪.‬‬

‫دا ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و‪ ،‬ﭼﯥ د داود ﭘﺮﯦ˴ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ را ﴍوع ﺷﻮې ﺧﭙﺮوﻧﯥ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ šﻮﻟﻪ‬

‫ﺧﺎن ﻟﻪ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ او د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴœ ﭘﺎﻟﻨﯥ را‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻟ‪Ď‬زه ‪ôƐ‬ه ﺷﻮې ای اس ای ﭘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮو وﯾﺸﻠﯥ‪ .‬ﭼﻮرﻟﯿﺪه د ﻋﺮ‪ ɯ‬ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ‬

‫وه‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﯥ ﴎه ﭘﻪ زﻣﻮږ وﻟﺲ ﭼﯥ د ﺷﻮروي او د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﺗﯿﺮاژ ﭼﺎﭘﯧﺪﻟﯥ او‬

‫ﺳﻼ ﻫ‪Û‬ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ې‪Ú ،‬ﻮ د ﻫﻐﻪ د ‪Ɛ‬ﻮډا‪Ɛ‬ﻲ رژﯾﻢ ﭘﺮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ او اﻓﻐﺎن‬

‫داود ﺧﺎن رژﯾﻢ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻟﻪ ﻫﺮې وړاﻧﺪې ﻣﲇ ﻣﺒﺎرزه او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ وﯾﺸﻠﯥ‪ ،‬ﻟﻪ‬

‫وﺳﯿﻠﯥ ﮐﺎر واﺧﲇ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ی و‪ ،‬دوی ﻧﻪ اﺧﻮاﻧﯿﺰم دې ﻻرې ﺑﻪ ﯾﯥ ﺟﻨ‪ ƒ‬ﺗﻪ‬

‫ﭘﻪ دوره ﮐﯥ د دﻏﻮ اﻓﻐﺎ˻ ﭘﯧﮋاﻧﺪه او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻠﮏ ﺗﺸﻮﯾﻘﻮل‪ ،‬دا ﻟ‪Ď‬ۍ د‬

‫اﺧﻮا˻ ډﻟﻮ ﻫﻠﯥ ‪Ê‬ﻠﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺗﻨﺪﻻرﯾﺘﻮب‪ ،‬دوی د ﺧﺪای د ﺷﻮروي ﺗﺮ ﻣﺎﺗﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ رواﻧﻪ‬

‫رﺿﺎ او د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد د آزادوﻟﻮ وه‪.‬‬ ‫ﺷﻮې‪.‬‬

‫ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗ‪ĥ‬ﺘﯿﺪﱄ اﺧﻮا˻ ﻟﭙﺎره ﻣﻨ‪ô‬ې ﺗﺮړې او ﻣﺒﺎرزه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﴫ‬

‫ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮ‪Ê‬ﻲ زده ﮐ‪Ď‬ې ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﴩان ورﺗﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﴩ اﻧﻮرﺳﻌﺎدت ﭼﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻧﴫﷲ ﺑﺎﺑﺮ‪ ،‬ﺟ˸ال ﺣﻤﻴﺪ‪Ɛ‬ﻞ ﻣﻘﺮر ﮐ‪Ď‬ي وو او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺷﻮروي ﻣﺦ ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻮﻟﯽ او اﻣﺮﯾﮑﯥ‬

‫ﴎه دوﺳﺘﻲ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ې وه‪ ،‬د‬ ‫او ﻧﻮرو ﺟ˸اﻻﻧﻮ ورﮐﻮﻟﯥ او د ﯾﯥ دا ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻨ›ﺮوﻟﻮل‪.‬‬

‫اﺳﺘﻮ‪Ɛ‬ﻨﯥ ﻏﻢ او ﻓﮑﺮي ﻣﻼﺗ‪ Ď‬ﯾﯥ دﻓﱰوﻧﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﻧﯿﻮل‪ ،‬ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ را وداﻧ‪Ƒ‬ﻞ‬

‫د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟ˴ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪرﺳﯥ ﯾﯥ ﺟﻮړې ﮐ‪Ď‬ې ﻫﻐﻮ او ﻫﻐﻪ اﺧﻮا˻ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎن ﭼﯥ ﺗﺮ‬

‫ﮐﯥ ﻳﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﯥ ﻣﺨﮑﯥ د ﺟ˴ل ﻧﺎﴏ د‬ ‫‪Ɛ‬ﻮﻧﺪ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﻓﺸﺎر ﻏ‪ Ĕ‬اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ دا‬

‫ﻟ‪Ď‬ۍ رواﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻻﻧﺪې وو‪ ،‬د اﻓﻐﺎن ﺟ‪ĎƑ‬ې د ﮐﯥ ﺧﻨﺜﺎ ﮐﺎوه ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺗ‪ Ď‬ﻟﭙﺎره را ﺧﻮﺷﯥ ﮐ‪Ď‬ل‪ .‬دوی ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﺎت‪،‬‬

‫ﻫﻐﻪ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎن ﭼﯥ د ﻋﺮ‪ ɯ‬دوﻣﺮه ﻣﺨﮑﯥ دي ﭼﯥ ﻧﻦ ﺗﺮ روﳼ ﴎﺗﯿﺮي ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ‬

‫ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻤﺪوی ‪Ê‬ﺎﻧﻮﻧﻪ ووﺗﻞ او د ﻧﺠﯿﺐ ﷲ رژﯾﻢ‬

‫ﺟﻮړوﻟﯽ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ ډﯾﻤﻮﮐﺮاšﺎن ﺑﻮﱄ‪ ،‬ﴎې ﺳﻘﻮط وﮐ‪ ،Ď‬ﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ‬

‫ﻻره ﺧﻼﺻﻪ ﮐ‪Ď‬ه ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻧﮑ›ﺎﯾﺎﻧﯥ ﻳﯥ ﺗ‪Ď‬ﱄ دي او د او اﺧﻮا˻ ډﻟﯥ اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺗﻪ ﺑﯥ‬

‫ﺟ‪ĎƑ‬ې ﺗﻪ راﳾ او ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺮې اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ او ارز‪Ĥ‬ﺘﻪ ﺷﻮې او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ‬

‫د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮو‪Ɛ‬ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻼﺗ‪Ď‬ه ﯾﯥ ﻻس واﺧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪Ê‬ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﯧﻐﻤﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫دا ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﻏﻨﯿﻤﺖ او ﭼﻮر‬ ‫د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﺴ‪Ƒ‬ﻮﻧﻮ اول ﺻﻒ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ وي‪.‬‬

‫ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻋﺮﺑﻮ او اﻣﺮﯾﮑﯥ ددﻏﻮ ﭘﺮﯦ˴ﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬روږدې ﺷﻮې وې‬

‫ﺧﺮﻣﺎوې او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮي ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﴎ ﴎه‬

‫ﯾﯥ وﯦﺸﻞ‪ ،‬دﻏﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺷﺘﻤﻦ د اﻓﻐﺎن ﮐ‪ô‬واﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬اړم ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻟﺴ‪Ƒ‬ﻮﻧﻮ زره‬

‫ﯾﻮې ﺧﻮا ﺧﯿﺮﻳﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ﻟﻪ ﮐﯥ راﭘﯿﺪا ﺷﻮل‪ ،‬ﭼﯥ ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ی ﮐﺎﺑﻠﯿﺎن ﯾﯥ ﺷﻬﯿﺪان او ﭘﻪ‬

‫ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﯾﯥ زﻣﻮږ دودﯾﺰ اﺳﻼم ﻧﻮی ﻓﺮﻫﻨ‪ ƒ‬او ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻻړه ﯾﯥ ﻣﯿﻠﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﯾﯥ ﮐ‪ô‬وال ﮐ‪Ď‬ل‪.‬‬

‫ﺗﺮ ﺳﺨﺘﯥ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې راوﺳﺖ درﻟﻮده او ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺟ‪ĎƑ‬و د‬

‫او ﭘﻪ ‪Ê‬ﺎی ﯾﯥ اﻓﺮاﻃﻲ او او د ﻋﺮﺑﻮ ‪›Ɛ‬ﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ‪Ê‬ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﭘﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﯥ ﻧﺸﻮه اﯾﻠﻪ ﺑﻪ‬

‫ﺗﮑﻔﯿﺮي اﻓﮑﺎرو زﻣﻮږ د ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ژﻣﻦ ﺑﻠﻞ‪Ê ،‬ﮑﻪ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻪ‬

‫ﺑﺮﮐﺘﻪ د ار‪Ɛ‬ﺎه ﺑﺎر‪Ɛ‬ﺎه او ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬رﻳ‪ĥ‬ﻪ و‪Ê‬ﻐﻠﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﭘﻪ دې ﻣﻨ‪ Ì‬ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ šﻮل ﻫﻐﻪ šﻮﻟﻨﯿﺰﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﻮي وو‪ ،‬ﯾﻮازې ﺧﻮاﺷﯿﻨﻲ ‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪوﻟﻪ‪.‬‬

‫اﺷﺨﺎص او ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ ﺣﺘﺎ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ زﻣﻮږ د‬

‫روﺣﯿﻪ د روس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ د ﻣﲇ‬

‫ﺟﻨ‪Ƒ‬ﯧﺪل او ﻣﲇ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬او ډﻟﯥ ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ‪Ê‬ﺎی ﭘﺮدﯾﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫درﻟﻮد‪ ،‬د ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﺣﺰب ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻣﺎﱄ ﻓﺴﺎد ﴎه اﺷﻨﺎ وو وﻧﯿﻮ‪ ،‬ﺿﯿﺎ اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻗﺎﴈ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫اﺣﻤﺪ او ﻧﻮر ﻋﺮ‪ ɯ‬ﺷﯿﺨﺎن زﻣﻮږ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻪ ﺻﺤﻨﯥ ﻟﺮې راﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺷﻮې‪.‬‬

‫ﮐﯧﺪل او ډﯦﺮ ﺧﻮ ﯾﯥ د ﭘﻴ‪ĥ‬ﻮر دوی اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې ﭘﺮ ﻣﺦ د ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ د‬

‫‪Ĥ‬ﺎر ﭘﻪ واšﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﻬﯿﺪان ﯾﻮړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻫﯧﺮو ‪Ɛ‬ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﯥ ډاﻟﺮ ﺟﯿﺐ ﺗﻪ اﭼﻮل او ﻣﻄﺮح ﺷﻮل او ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺦ او‬ ‫ﮐ‪Ď‬ل‪.‬‬

‫داﺳﯥ ﻓﻀﺎ ﺣﺎﮐﻤﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻓﺴﺎد ﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ور‪Ê‬ﻨﯥ ﻫﯧﺮ ﺷﻮل‪.‬‬

‫د ﻣﲇ ﻓﮑﺮ او ﭘﻪ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ‪ Ȫ‬د ﻫﻤﺪې ﭘﯿﺴﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺟ‪ĎƑ‬ه رواﻧﻪ وه‪ ،‬ﭘﻴ‪ĥ‬ﻮر‬

‫وﻻړ ﻧﻈﺎم د راﺗﻠﻮ ﺳﻮچ او ﻓﮑﺮ ﻻ اوﺳﻨﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ډﻟﻮ ﴎه ﮐﯥ ﭘﻪ زرﻫﺎوو ﻣﺪرﺳﻮ ﮐﯥ‬

‫اﻓﻐﺎن ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ دﯾﻨﻲ زده ﮐ‪Ď‬ې‬ ‫ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی او ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ داﺳﯥ‬

‫ﮐﻮﻟﯥ او اوز‪Ɛ‬ﺎر ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﯧﺪل‪ ،‬ﻧﻮر ‪Ĥ‬ﮑﺎره ﯾﯥ د ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ‪ Ȫ‬ﭘﻪ دوی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎن‬

‫ددې وﺧﺖ را رﺳﯧﺪﻟﯽ و ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاټ او د ﺧﻠﮑﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ‬

‫ﻟﻪ دﻏﻪ رﺳﯧﺪﱄ ﻓﺼﻞ ﻧﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﭘﻪ وﻟﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﯧ‪ Ü‬ﻋﺎﻃﻔﻪ او ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي‪،‬‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮږ ددﻏﻪ ﺟﻬﺎدي او داﺳﯥ ﻧﺴﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺧﱪه‬

‫ﻧﻮې ﻟﻮﺑﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ﯾﯥ دا ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﺷﻬﺰاده ‪Ɛ‬ﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﺳﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﻔﺮ šﺎﭘﻪ‬

‫ﻣﺪرﺳﯥ رﺧﺼﺖ ﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﮐﻮو‪š ،‬ﻮل اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻫﻲ او ﭘﻪ ﭘ›ﻮ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻮ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ‬

‫دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﯥ راﻣﻨ‪Ë‬ﺘﻪ او دوﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﻫﻤﺪوی ﴎه ﺧﱪه ﭼﯥ د دﻏﻮ اﻓﺮاﻃﻲ‬

‫او ﺗﺮ ﻧﯿ˴ﻳﻲ زﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دی او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻟﻮﺑﯥ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻨ‪ô‬ﺗﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﺧﻮﻟﯥ راو‪Ê‬ﻲ ﻣﻨﻲ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ‬ ‫ﯾﯥ ﻻﻧﺪې ﮐ‪ .Ď‬ﮐﻮي‪.‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ اﻓﺮاﻃﯿﺖ او دا دی اﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ دﯾﺎرﻟﺴﻮ ﻋﻤﲇ ﮐﻮي ﻫﻢ‪.‬‬

‫دﻏﻪ ﮐﺮل ﺷﻮی ﺗﺨﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﮐﺎﻟﻮ ﺗﯧﺮوﻟﻮ او ﭘﺮﯦ˴ﻧﻪ ﭘﯿﺴﻮ دوی ﺣﺘﺎ د ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻟﻨ‪ô‬‬

‫‪Ĥ‬ﮑﺎرﯾﺪو‪ ،‬ﻧﻪ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻟ‪Ƒ‬ﻮﻟﻮ او ﭘﻪ زر‪Ɛ‬ﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻧﺎﺧﱪه دي‪ ،‬ﭼﯥ اﺻﻞ‬

‫ﻣﻨ‪Ë‬ﻲ وژﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې زړه وژﻟﻮ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﻟﻪ ﮐﯥ د دوی رﻳ‪ĥ‬ﻪ او ﺟﺮړه‬

‫ﺧﻮږﯾﺪه‪ ،‬دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ړﻧ‪Ƒ‬ﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ رواﻧﻪ ده او ﭼﯧﺮﺗﻪ ده‪ ،‬د ﭼﺎ ﻟﭙﺎره ﺟﻨ‪Ƒ‬ﯧ‪Ĕ‬ي‬

‫ﺳﻠﻬﺎو اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺑﯿﻮزﻟ‪ ،Ȫ‬ﺟﻨ‪ ƒ‬زﻣﻮږ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻤﺪﻏﻪ او ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮي‪.‬‬

‫او درﭘﻪ درۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وژل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﺗﻪ دا ‪Ê‬ﻮاﻧﺎن د ﻫﻮﯾﺖ ﻟﻪ ﯾﻮ‬

‫داﺳﯥ ﺑﺤﺮان ﴎه ﻣﺦ دي ﭼﯥ‬ ‫ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﺧﻮ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﯧﻐﻤﻪ د ﺳﭙﺎرﻟﯽ دی‪.‬‬

‫ﺷﻮروي د ﻣﺎﺗﯥ ﭘﻪ ﺟﺸﻦ اﺧﺘﻪ اوس ددې وﺧﺖ را رﺳﯧﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪Ĕ‬ي ‪Ú‬ﻪ وﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻧﻮ د ﯾﻮ‬

‫وو او ﯾﻮ ﺳﱰ ﻏﻠﯿﻢ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ šﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻫﺮ ډول ﻫﻮﯾﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﺮاﺷﻠﻮ‬

‫اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ را ﻟﭙﺎره ﻟﻨ‪ ô‬د ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮ‬ ‫ﻟﺮې ﺷﻮی و‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﻪ دﻧ‪Ƒ‬ﻮ ﭘﺎ‪Ú‬ﻲ‪ ،‬دا ډﻟﯥ ﭘﺮې ﻧ‪Ĕ‬دې ﭼﯥ ﮐﯥ وﻧ‪ĥ‬ﲇ‪.‬‬

‫وداﻧﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ اﻣﺮﯾﮑﯥ šﮑﺎن زﻣﻮږ وﻟﺲ ﺗﺮ دې زﯾﺎت وﮐ‪Ď‬وي د ﻫﻐﻮی د ﻫﻮﺳﻮﻧﻮ ‪Ĥ‬ﮑﺎر ﳾ‪،‬‬

‫وﺧﻮړ او وﻳﯥ ﻟﯿﺪل ﭼﯥ ددﻏﻪ او ژوﻧﺪ ﯾﯥ ور ﺗﺮﯾﺦ ﮐ‪Ď‬ي‪ .‬ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ‪ ،‬د ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ژوﻧﺪ او‬

‫ﺟﻨ‪ ƒ‬ﳌﻦ ﺗﺮ دوی ﻫﻢ را ﻣﻮږ دا ﻣﻬﺎل د ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ او ﻫﯧﻮاد ﺗﺒﺎه ﮐ‪Ď‬ي او اﺧﺮ ﮐﯥ‬

‫ورﺳﯧﺪﻟﻪ‪ ،‬ﻧﻮ د اﻓﺮاﻃﯿﺖ او ﺟﻨ‪Ƒ‬ﻲ ﺷﻬﺰاده ‪Ɛ‬ﺎﻧﻮ ﻟﻪ درﯾﻢ او ﻫﯿ‪ Ü‬ﻫﻢ ﻧﻪ وي‪.‬‬

‫ﺑﻨﯿﺎد‪Ɛ‬ﺮاﻳﻲ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ‪Ú‬ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﴎه)ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ دوی دې ﭘﻮه ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﭘﻠﻤﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺷﯧﻮه ﺷﻮل ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ ﭘ‪Ď‬ﺳﯿﺪﱄ( ﻣﺨﺎﻣﺦ ﯾﻮ‪ ،‬ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ د ﺑﻞ ﭘﻪ‬

‫او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺑﯿ‪Ď‬ه ﻧﻮی داﺳﯥ ﯾﻮ ﻧﺴﻞ ﭼﯥ ﴎ ﯾﯥ دﻟﺘﻪ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻪ روان دي او ﻫﺮﺣﺮﮐﺖ‬

‫ﻧﻈﺎم ﺟﻮړ ﮐ‪ ،Ď‬ﭼﯥ ﻫ˴ﻏﻪ زړې او ﭘ‪ĥ‬ﯥ ﻳﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او د ﯾﯥ د د‪Ĥ‬ﻤﻦ ﭘﻪ ژرﻧﺪه اوﺑﻪ ور‬

‫ﺟﻬﺎدي ‪Ú‬ﯧﺮې ﭘﻪ ﮐﯥ وې‪ .‬اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫ﻧ‪ĥ‬ﺘﯥ دي‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻟﯧﻮال‬
‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ ﯾﻢ ﭘﻪ دوﺑ‪ Ȫ‬ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮړﻩ وداﻧ‪ Ȫ‬ﮐﯥ اور ﻟ‪Ƒ‬ﯧﺪﻟﯽ دی‪.‬‬

‫دوﻫﻢ ‪ :‬ﺑﻼ ورﭘﺴﯥ زﻣﺎ وﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﻫﺮه ورځ اور ﺑﻞ وي او ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺳﻮزي‪ .‬ﻫﯿ‪Û‬ﻮک‬
‫ورﺗﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨﻲ ﻧﻪ ﺷﻮل ‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﺧﯿﺮ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي‪ ،‬ﺧﻮاﺷﯿﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر ده‪.‬‬
‫دوﻫﻢ ‪ :‬ﻣﻮږ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﯾﻮ‪ ،‬دﻧ‪Ď‬ۍ ﻫﯧ‪ Ü‬ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻮ ﭘﺮ ﺳﻮزﯾﺪو ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ او ﭘﺮ دې‬

‫اورﯾﯥ اوﺑﻪ وﻧﻪ ﺷﯿﻨﺪﻟﯥ‪ ،‬ﭼﯥ ﻻ دﺧﭙﻠﻮ ‪›Ɛ‬ﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ﭘﺮ اور ﺗﯧﻞ ﻫﻢ ﺷﯿﻨﺪي‪.‬‬
‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﮐﻪ šﻮﻟﻪ دوﺑ‪ Ȫ‬وﺳﻮزي ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ‪›Ɛ‬ﻪ ‪Ú‬ﻪ وي ؟‬
‫دوﻫﻢ ‪ :‬زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﱪ ﳾ ‪.‬‬
‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ زړﻩ ﺳﻮی زﻣﻮږ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دی ‪.‬‬

‫دوﻫﻢ ‪ :‬اﺧﻼﻗﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ‪Ú‬ﺨﻪ ﮐ‪ô‬ﻩ ﮐ‪Ď‬ې ده او ‪Ê‬ﺎی ﯾﯥ ‪›Ɛ‬ﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ دی‪ ،‬ﭘﺮ دوﺑ‪ Ȫ‬زړﻩ ﺳﻮی‬
‫ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﯧ‪›Ɛ Ü‬ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي‪Ê ،‬ﮑﻪ ﺧﻮزﻣﺎ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﺘﻔﺎوﺗﻪ دی‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﻋﺮﺑﺎن ﻣﺴﻠ˴ﻧﺎن دي او ﭘﺮ ﻫﻐﻮی زړﻩ ﺳﻮی زﻣﻮږ دﯾﻨﻲ وﺟﯿﺒﻪ ده ‪.‬‬
‫دوﻫﻢ ‪ :‬ﻣﻮږ ﻫﻢ ﻣﺴﻠ˴ﻧﺎن ﯾﻮ او ﻟﻪ ﻟﻮږې ﻣﺮو‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی دﺧﭙﻠﻮ ﻋﯿﺎﺷﯿﻮ دﯾﻮې ﺷﭙﯥ دﴍاﺑﻮ او‬
‫ﮐﺒﺎﺑﻮ ﭘﯿﺴﯥ ﯾﺎ دﺗﯿﻠﻮ دﯾﻮې ‪Ú‬ﺎه ﭘﻪ ذﮐﺎت ﮐﯥ ﴍﯾﮏ ﻧﻪ ﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ‬

‫ﺗﯧﻞ ورﮐ‪Ď‬ل ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺑﭽﻲ او ﮐﲇ ‪ɬ‬ﺒﺎر ﮐ‪Ď‬ي او ﺧﻠﮏ راووژ˻ ‪.‬‬
‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﻣﻮږ ﭼﯥ ﯾﻮﺑﻞ وژﻧﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮی ‪Ú‬ﻪ ﻣﻼﻣﺖ دي ؟‬

‫دوﻫﻢ ‪ :‬ﺟ‪ĎƑ‬ﻩ دﻫﻐﻮی د‪›Ɛ‬ﻮ ده او زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫ‪ Ȫ‬او ﺳﺎده ‪Ú ȪƐ‬ﺨﻪ ‪›Ɛ‬ﻪ اﺧﲇ ‪.‬‬
‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ‪ :‬ﮐﻪ ﻣﻮږ ﻧﺎﭘﻮه ﯾﻮ ﻧﻮ دا ﺧﻮ زﻣﻮږ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده دﻫﻐﻮی ﺧﻮ ﻧﻪ ده ‪.‬‬

‫دوﻫﻢ ‪ :‬اوس ﭼﯥ ﭘﻪ دوﺑ‪ Ȫ‬ﮐﯥ اور ﻟ‪Ƒ‬ﯿﺪﻟﯽ داﻫﻢ دﻫﻐﻮی ﺳﺘﻮﻧﺰه ده زﻣﻮږ ﺧﻮ ﻧﻪ ده ‪....‬‬
‫دا داﯾﺎﻟﻮګ ﻫﻤﺪاﺳﯥ روان و‪ ،‬زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪Ĕ‬م ﭼﯥ ﮐﻮم ﯾﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دی؟‬
‫ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧﺪﻻی ﺷﺊ ‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻮم ﯾﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دی ؟‬

‫اﺟﻤﻞ ﻫﻮډﻣﻦ‬

‫د ﯾﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺳﯿﺎﳼ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﮐﭻ او ﻣﯧﭻ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د واﮐﻤﻨﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻨﯿﻮ ژﻣﻨﻮ‪ ،‬د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ‬
‫ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻮ او ﯾﯿﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐ‪Ď‬ﻧﻮ د ‪Ú‬ﺮﻧ‪Ƒ‬ﻮاﱄ او ‪Ú‬ﻮﻣﺮه واﱄ ﭘﺮﺑﻨﺴœ ﺗﻌﯿﻨﯿ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ‪Ú‬ﻪ وﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬ﺧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰې دوﻣﺮه زﯾﺎﺗﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ šﻮﻟﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻮ‬
‫ﯾﯥ ﺳﯿﻮری ﻏﻮړوﻟﯽ‪.‬‬

‫ﻧﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﻫﻐﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره واﺿﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻠﺮي‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ د دې ﺳﺘﻮﻧﺰو‬
‫د ﯾﻮ ‪Ê‬ﲇ او ډراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﯥ šﻮﻟﯥ ژﻣﻨﯥ ﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﯥ اﯦﺴﺘﲇ دي ‪.‬‬

‫وﻟﺴﻤﴩ د ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل او ﺑﯿﺎ د ﻟﻮړې ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه وﻋﺪو د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻮړ ﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫ﮐ‪Ď‬ﻧﯥ‪ ،‬اﺟﺮاات او د ‪Ĥ‬ﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ﺧﻮ ﻻ ‪Ú‬ﻪ ﭼﯥ د ﻣﺤﺾ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻫ‪Û‬ﯥ ﭘﻪ ﻧﺸﺖ‬

‫ﺣﺴﺎب دي ‪.‬‬
‫د ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭘﻨ‪Ë‬ﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮي ﺧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻠﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻠﺮو‪١٦ ،‬‬

‫وزارﺗﻮﻧﻪ‪š ،‬ﻮﻟﯥ ﻣﺴﺘﻘﻠﯥ ادارې‪ ،‬ﺳﱰه ﻣﺤﮑﻤﻪ او ‪٣٢‬وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د ﴎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اداره ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ‪.‬‬
‫د ارګ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ ﻻ ﻫﻢ ﻻزﻣﯥ ﻣﻘﺮرۍ ﻧﻪ دي ﺷﻮي ﺣﺘﺎ ﻣﻬﻢ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎورﯾﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﴎه‬

‫ﮐﯿ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻠﺮي ﻧﻮ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﺣﺎﴐ ﳾ ؟‬
‫ﭘﻪ ارګ ﮐﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول د ‪Ú‬ﻮ ﺗﻨﻮ ﻣﺸﺎو رﯾﻨﻮ د دﻧﺪو ﺣﺪ او ﺣﴫ ﻧﻪ دی ﻣﻌﻠﻮم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻼﮐﺎر د ﻣﺸﻮرې‪،‬‬
‫ﻃﺮﺣﯥ او وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﺮ ‪Ê‬ﺎی د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ وړ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ‪˴Ɛ‬رﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﴩي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ دﻧﺪه ﺗﺮ ﴎه‬

‫ﮐﻮي‪.‬‬
‫ﭘﻪ داﺳﯥ ﯾﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻴﻞ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دی ﭼﯥ ژﻣﻨﯥ ﯾﯥ ﺷﻮې وې‪.‬‬
‫ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﺳﺎﺗﻞ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دي‪ ،‬د ﻧﻈﺎم ﺟﻮړول او ﻗﺎﻧﻮ˻ ﮐﻮل ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دي‪Ĥ ،‬ﻪ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ‪Ú‬ﻪ ﭼﯥ ﻣﺤﺾ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻠﻮل ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دي ‪.‬‬
‫د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻧ‪Ĕ‬دې ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮي ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻏ‪ Ĕ‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ورﺳﻮي ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺗﻨ‪ ƒ‬راﻏﲇ‪ ،‬ﺧﻠﮏ ﺳﺘ‪Ď‬ي دي‪ ،‬د‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﻪ ﺗﻘﺮب ﮐﻮي‪.‬‬
‫šﯧﮑﻪ داران ﭘﺮﯦ‪Ĕ‬دئ! راﺷﺊ وﻟﺲ ﺗﻪ د ﺗﯧﺮو ﭘﻨ‪Ë‬ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐ‪Ď‬ئ‪.‬‬

‫اﻣﯧﺪ ﺣﯿﺮان‬

‫د ﯾﻮ ﻫﯧﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﮐ‪Ê ،Ȫ‬ﻤﮑﻨ‪ Ȫ‬ﺑﺸﭙ‪Ď‬ﺗﯿﺎ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺨﻲ وﯾﺎړﻧﻮ‪ ،‬ﻣﲇ ﻫﻮﯾﺖ‪ ،‬ﻣﲇ ﴎود‪ ،‬ﻣﲇ ژﺑﯥ او ﻣﲇ‬
‫ﺑﯿﺮغ ارز‪Ĥ‬ﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨ‪ ƒ‬ﯾﻮ ﺑﻞ ارز‪Ĥ‬ﺖ )ﻣﲇ ﮐﺮﻧﴘ( ده‪.‬‬

‫ﻣﲇ ﮐﺮﻧﴘ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻣﲇ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او دﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻨﺴ›ﯿﺰ ارز‪Ĥ‬ﺖ‬
‫ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﻣﲇ ﮐﺮﻧﴘ ﭼﯥ ﭘﻪ ور‪Ê‬ﻨ‪ Ȫ‬راﮐ‪Ď‬ه ورﮐ‪Ď‬ه ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻫﯧﻮاد اﺗﺒﺎع ﮐﺎروي‪ ،‬ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﲇ ارز‪Ĥ‬ﺖ دی‪ ،‬ﭼﯥ‬
‫د ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻣﲇ ﺛﺒﺎت او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪.‬‬

‫زﻣﻮږ د ﻫﯧﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﲇ ﮐﺮﻧﴘ )اﻓﻐﺎﻧ‪ (Ȫ‬زﻣﻮږ ﻣﲇ ارز‪Ĥ‬ﺖ دی او د ﻫﯧﻮاد د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ‬
‫ﭘ‪Ď‬اوو ﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ادﻟﻮن ﺑﺪﻟﻮن ﮐ‪Ď‬ی‪.‬‬

‫د ﻫﯧﻮاد ﺑﺎﻧﮑﻨﻮšﻮﻧﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑ‪ǯ‬ﻮ ﭼﺎپ ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﯾﯥ د راﮐ‪Ď‬ې‬
‫ورﮐ‪Ď‬ې ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﲇ ﺳﻨﺪ و‪ ،‬ﺧﻮ دا ﺳﻨﺪ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘ‪Ď‬اووﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎره او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ان‬

‫ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره ﺷﻮی‪.‬‬
‫داﺳﯥ وﺧﺖ راﻏﻠﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ دوه درې ډوﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﻨﻮšﻮﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺪل‪ ،‬ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ‬
‫ﮐﯥ ﺑﻪ د ﭼﻠﻨﺪ وړ وو او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻣﲇ ﭘﻮﱄ واﺣﺪ ﭘﻪ šﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﯾﻮه‬

‫ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎره او ﮐﻢ ارز‪Ĥ‬ﺘﻪ ﭘﯿﺴﻪ وه‪.‬‬
‫دﻏﻪ ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﻮرور ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﴎه ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﮐﻤﱰۍ اﺣﺴﺎس ﮐﺎوه او ﻧﻈﺮ ‪Ɛ‬ﺎوﻧ‪ô‬ﯾﻮ‬

‫ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﲇ ﭘﻮﱄ واﺣﺪ ارز‪Ĥ‬ﺖ ﮐﻢ رﻧ‪Ƒ‬ﻪ و‪.‬‬
‫ان ډﯦﺮ وړوﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﺑﯿﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﭘﯿﺴﻮ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ﺟﯧﺐ ډﮐﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﻞ‬
‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ Ȫ‬ﮐﺎﻟﺪارې؛ ﯾﻮ ﻟﮏ )ﺳﻞ زره( اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﮐﯧﺪﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﯾﻮ اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺎل او ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ زر‪Ɛ‬ﻮﻧﻮ‬

‫اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﯧﺪه‪.‬‬
‫دې ﭼﺎرې زﻣﻮږ ﻣﲇ اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺎت د ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻧﻨ‪Ƒ‬ﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﮐ‪Ď‬ی و‪ ،‬ﻫﻤﺪارﻧ‪Ƒ‬ﻪ ﭘﺪې‬
‫ﮐﺮﻧﺴ‪ Ȫ‬ﺑﺎﻧﺪې اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮره ﺑﺎور ﻧﻪ درﻟﻮد او د ﯾﻮې ﻣﻮﻗﺘﻲ او ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره ﭘﻮﱄ واﺣﺪ ﭘﻪ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ‬

‫ﮐﺘﻞ‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ داﺳﯥ ارﻣﺎن ﮐﺎوه ﭼﯥ‪ ،‬ﮐﺎﺷﮑﯥ! داﺳﯥ وﺧﺖ راﳾ ﭼﯥ زﻣﻮږ اﻓﻐﺎ˻ ﺑﺎﻧﮑﻨﻮšﻮﻧﻪ‬
‫ﻫﻢ د ﮐﻠﺪارو‪ ،‬رﯾﺎﻟﻮ او ﺗﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺸﺎن ارز‪Ĥ‬ﺖ ﭘﯿﺪاﮐ‪Ď‬ي او ﯾﻮه اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬د ﯾﻮې ﮐﻠﺪارې ﴎه ﺑﺮاﺑﺮه ﳾ‪.‬‬

‫دا ارﻣﺎن ﭼﯥ د šﻮل ﻣﻠﺖ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ و او د ‪Ĥ‬ﻪ ﺑﺨﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﲇ ﮐﺮﻧﺴ‪ Ȫ‬ﭘﻪ‬
‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﺎری ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ƒ‬وﮐ‪ ،Ď‬زﻣﻮږ وﻃﻦ د ﯾﻮې ﻧﻮې ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎره او ارز‪Ĥ‬ﺘﻨﺎﮐﻪ ﻣﲇ ﮐﺮﻧﺴ‪ɲĥÚ Ȫ‬‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ šﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﱰ وﯾﺎړ او اﻓﺘﺨﺎر ‪Ê‬ﺎی دی‪.‬‬
‫ﭘﺪې ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺎت ﭘﯿﺪا ﮐ‪ Ď‬او د ﻣﲇ ﮐﺮﻧﺴ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﯧﻮاد‬

‫ﻧ‪Ď‬ﯾﻮال ﺑﺎور ﻟﺮوﻧﮑﯥ‪ ،‬ارز‪Ĥ‬ﺘﻨﺎﮐﯥ او ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎره اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﭼﺎپ ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬
‫زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻫﯧﻮاد د šﻮﻟﻮ و‪ĎƐ‬و ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻠﯥ او ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﲇ ﮐﺮﻧﺴ‪ Ȫ‬د ارز‪Ĥ‬ﺖ ﭘﻪ‬
‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ درﻟﻮدل‪ ،‬ﻫ˴ﻏﺴﯥ وﺷﻮل‪ ،‬ان زﻣﻮږ ﺗﺮ ﻫﯿﻠﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ‪Ú‬ﻪ وﺷﻮل‪ ،‬اوس ﯾﻮه اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ﯾﻮه‬

‫ﮐﻠﺪاره ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﯾﻮه اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ روﭘ‪ Ȫ‬ﻳﺎ ﻟﻪ دې ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫اﻓﻐﺎ˻ ﺑﺎﻧﮑﻨﻮšﻮﻧﻪ اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ ډﯾﺰان او ﻏﻮره ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎﭘﯧ‪Ĕ‬ي او د اﺳﻌﺎرو د‬
‫راﮐ‪Ď‬ې ورﮐ‪Ď‬ې ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ارز‪Ĥ‬ﺖ او ﺑﺎور ﺳﺎﺗﻠﯽ‪ ،‬ﺟﻌﲇ ﭘﯿﺴﯥ ﻫﻢ ژر ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ‪Ĕ‬ي او‬

‫ﴎﻏ‪Ď‬ووﻧﮑﻮ ﴎه ﻗﺎﻧﻮ˻ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫ﻟﻪ دې ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯿﻮ ﴎه ﴎه د ﺑﺪه ﺑﺨﺘﻪ دﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ﺳﻴﺎﳼ اواﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻮ‬
‫ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اوس ﻫﻢ ﺑﻬﺮ˻ اﺳﻌﺎر ﭼﻠﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬اوس ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﺪارې‪ ،‬ﺗﻮﻣﺎن‪ ،‬رﯾﺎل‬

‫او ډاﻟﺮ اوړي را اوړي‪.‬‬
‫دﺑﺪه ﺑﺨﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د ‪Ê‬ﯿﻨﻮ ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ‪ ،‬ﮐﻮروﻧﻮ‪ ،‬ﻣﻮšﺮو او ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻮ ﺑﯿﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺑﻬﺮ˻ ﭘﻮﱄ واﺣﺪ‬

‫šﺎﮐﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ˻ اﺳﻌﺎر ﭼﻠﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬د ﻣﲇ ﮐﺮﻧﺴ‪ Ȫ‬د‬

‫دودوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻫﺮ اړﺧﯿﺰ ﻣﯧﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﻮړ او ﭘﻠﯽ ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬
‫ﻣﲇ ﮐﺮﻧﴘ زﻣﻮږ ﻣﲇ ﺷﺘﻤﻨﻲ ده‪ ،‬ﻧﻮ د ﻣﲇ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ ارز‪Ĥ‬ﺖ او ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ‬

‫ﻫﯧﻮادوال ﺧﭙﻞ ﻣﲇ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺮﴎه ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬
‫د اﻓﻐﺎ˻ ﺑﺎﻧﮑﻨﻮšﻮﻧﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ دا ﻧﻪ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ودوﻧﻮ او د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯿﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﺎد ﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﯾﺎ ﺗﺮې د‬

‫ﻏﺎړې ‪Ɛ‬ﻼن ﺟﻮړ ﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ راﮐ‪Ď‬ه ورﮐ‪Ď‬ه او ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ دی‪.‬‬
‫زه ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮم داﺳﯥ وﺧﺖ ﻫﻢ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ دی ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻣﲇ ﭘﻮﱄ واﺣﺪ اﻓﻐﺎﻧ‪ Ȫ‬ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ډول ﭘﻪ‬
‫šﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د راﮐ‪Ď‬ې ورﮐ‪Ď‬ې ﮐﺮﻧﴘ و‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ او د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﭙﻠﻮاﮐ‪ Ȫ‬او ﻣﲇ ﺛﺒﺎت ﮐﯥ‬

‫ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫‪ʈɳ‬‬

‫ﻫﺎرون ﻫﺎﻧﺪ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﯥ د ﺑﴩي ژوﻧﺪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪووﻧﮑﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ دي او ﺧﭙﻠﻪ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ‬
‫ﻓﺰﯾﮑﻲ‪ ،‬ﮐﯿﻤﻴﺎوي‪ ،‬ﻣﺤﻴﻄﻲ او ﻧﺎﻣﱰﻗﺒﻪ ‪ǯƐ‬ﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻨﺪﺑﻞ‪ ،‬ﺗﻮدوﺧﻪ‪ ،‬ر‪Ǯ‬ﺎ‪Ɛ ،‬ﺎزات‪ ،‬ﺣﴩات‪،‬‬

‫ﺳﯿﻼب‪ ،‬زﻟﺰﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑﺎدوﻧﻪ او اور ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ ﻧﯧﴘ‪.‬‬
‫دا ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﺎل د ﻫﯧﻮاد ﺷ˴ﱄ‪ ،‬ﺧﺘﻴ‪Ë‬ﯥ او ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﯥ ور‪Ĥ‬ﺘﻮﻧﻪ او ‪Ê‬ﻤﮑ‪ĥ‬ﻮﯾﺪﻧﯥ ‪Ê‬ﭙﻲ او‬

‫ﺳﻮﯦﲇ ﺳﯧﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ وﭼﮑﺎﻟ‪ Ȫ‬ﴎه ﻣﺦ دي‪.‬‬
‫ﻳﻮه ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﻪ ﻳﯥ ﮐﺎل وړاﻧﺪې‪ ،‬ﻫﺮات‪ ،‬ﺑﺎدﻏﯿﺲ‪ ،‬ﺑﺪﺧﺸﺎن‪ ،‬ﻧﻮرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺮوان او ﻧﻨ‪Ƒ‬ﺮﻫﺎر وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د‬
‫ور‪Ĥ‬ﺘﻮﻧﻮ او واورو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ زﯾﺎ˹ﻦ ﺷﻮي وو او دا دی ﺳ‪Ĕ‬ﮐﺎل ﻫﻢ د ﺗﯧﺮ ﮐﺎل‬

‫ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧﺮ زﯾﺎ˹ﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫د ﯾﻮ ﻋﺎم و‪ĎƐ‬ي ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ دې ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻮ ﴎه ﺣﺘﻤﻲ ﻣﺦ ﮐﯧ‪Ĕ‬ئ‪ ،‬ﭼﯥ وﻟﯥ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ‬

‫زﯾﺎ˹ﻨﯧ‪Ĕ‬و؟‬
‫وﻟﯥ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻣﺪﻳﺮﯾﺖ ﮐﻤﺰوری دی؟‬
‫وﻟﯥ د ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ وروﺳﺘﯿﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ﻧﻪ ﻧﯧﻮل ﮐﯧ‪Ĕ‬ي؟‬

‫او وﻟﯥ ﯾﻮازې د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﭘﻪ ﺧﱪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺑﺴﻨﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي؟‬
‫د ﻟﻮﻣ‪Ď‬ي ﻻﻣﻞ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ‪Ĥ‬ﺎﻳﻲ ﭘﻪ دې ډول اوﳼ‪:‬‬

‫‪ -‬د ﻧﻬﺮوﻧﻮ او رودوﻧﻮ د اوﺑﻮ د ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐ˼ﯦﺪل ﯾﺎ ﺗﻐﯿﺮ ورﮐﻮل‪.‬‬
‫‪ -‬د ﻻزﻣﻮ اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻮ او ﺳﯿﻠﺒﻨﺪوﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ‪.‬‬
‫‪ -‬ﭘﺮ ﺳﯿﻨﺪوﻧﻮ او ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ د اوﺑﻮ د دروازو ﻧﺸﺘﻮن‪.‬‬

‫‪ -‬د ﺧﻮړوﻧﻮ او ﺳﯿﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ د ﺑﺎدﻣﺎﺗﻮوﻧﮑﻮ وﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮن‪.‬‬
‫‪ -‬ﻟﻪ ﮐﻠﻴﻮاﱄ ﺳﻴﻤﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ ‪Ĥ‬ﺎري ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻪ د ﺧﻠﮑﻮ راﺗ‪ ƒ‬او ﺧﭙﻠﺨﻮ‪Ĥ‬ﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف‬

‫ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړول‪.‬‬
‫‪ -‬ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ د ﺧﱪﯦﺪﻧﯥ او ﭘﻮﻫﺎوي د ﮐﭽﯥ šﻴ›ﻮاﻟﯽ‪.‬‬
‫ـ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ د راﻣﻨ‪Ë‬ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺧﱪ ورﮐﻮوﻧﯥ د ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺘﻮن‪.‬‬

‫‪ -‬ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮ ﴎه ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﯾﺘﻮب ﻧﻪ ورﮐﻮل‪.‬‬

‫ژﺑﺎړن‪ :‬ﻃﺎرق ﻧﺠﻴﺐ‬

‫ﺳﺎﯾﻨﺲ او šﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺗﻪ ﺗﻞ د ﺳ‪Ď‬ﯾﻮ ﻣﺴﻠﮏ وﯾﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪Ê ،‬ﮑﻪ ﻟـﻪ ډﯦـﺮو ﻧﻮ‪Ĥ‬ـﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﯾـﯥ دا ﻣﺴـﻠﮏ ﭘـﺮ ﻣـﺦ‬

‫ﺑﯿﻮﻟﯽ دی‪ ،‬دا ﺧﱪه ﺳﻤﻪ ده ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ‪ËĤ‬ﻮ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ﭼﯥ ‪Ú‬ﻮک ﯾﯥ ﭘﯿـﮋ˻ ﻫـﻢ ﻧـﻪ او‬

‫ﮐﯧﺪای ﳾ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﺧﱪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د‪۱۹۰۳‬م ﻧﻪ ﺗﺮ ‪۲۰۱۴‬م ﮐﺎل ﭘﻮرې‪۴۶‬ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮﺑﻞ ﻧ‪Ď‬ﯾﻮاﻟﻪ‬

‫ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮﯦﺪه‪.‬‬

‫ددې ﻣﻘﺎﻟﯥ ﯾﻮا‪Ê‬ﯿﻨ‪ Ȫ‬ﻣﻮﺧﻪ دا ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ وﭘﯿﮋ˻‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ‬

‫ﺑﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﳾ ﭼﯥ ‪ËĤ‬ﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ‪Ú‬ﻮﻣﺮه او ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ـﻪ ﮐـﺎر ﮐـ‪Ď‬ی دی؟‬

‫دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ‪Ê‬ﻴﻨﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭼﯥ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐ‪Ď‬ی ﻟ‪Ĕ‬ه ر‪Ǯ‬ﺎ اﭼﻮو‪.‬‬

‫@ ‪ :(Marie Curie)@ɷ‬ﻣﯿﺮي ﮐﯧـﻮري د ﻧـﻮﻣﱪ د ﻣﯿﺎﺷـﺘﯥ ﭘـﻪ اووﻣـﻪ‬

‫ﻧﯧ›ﻪ‪ ،‬ﮐﺎل ‪۱۸۶۷‬م ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﻨ‪ ô‬ﭘﻪ ورﺳﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐـﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾـﺪﻟﯥ‪ ،‬دې ﻣﯧـﺮﻣﻦ د‬

‫ﮐﯧﻤﯿﺎ او ﻓﺰﯾﮏ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﭼﯽ د ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻧ‪ Ȫ‬ﻣﯧﺮﻣﻦ‬

‫ﻟﻘﺐ ﯾﯥ ‪›Ɛ‬ﻠﯽ او دوه ‪Ê‬ﻞ ﯾﯥ د ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﭙﻠﻪ ﮐ‪Ď‬ې ده‪.‬‬

‫ﻣﯿﺮي د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﯿﺮي ﮐﯧﻮري ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د رﯾ‪ô‬ﯾﻢ او ﭘﻠﻮšﯿﻢ ﻋﻨﺎﴏ ﮐﺸﻒ ﮐ‪Ď‬ي دي‪ ،‬ﭘﻪ ‪ ۱۹۹۱‬ﮐﺎل ﮐﯥ د‬

‫ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪ .‬ددې ﭘﻪ اړه وﯾﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻟﯧﺴﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﭘﻮﻟﺶ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ د زدﮐ‪Ď‬و‬

‫ﭘﻪ ﻣﺦ وړل ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻞ‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ دې وﺟﯥ ﯾﯥ ورﺗﻪ داﺧﻠﻪ ورﻧﮑ‪Ď‬ه ﭼﯥ دا ﯾﻮه ‪ËĤ‬ﻪ ده‪.‬‬

‫ﮐﯧﻮري ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫ‪Û‬ﻮﻟﻪ ﻧﻮرو د رﯾﺎﴈ‪ ،‬ﻓﺰﯾﮏ او ﮐﯧﻤﯿﺎ ﻋﻠﻮم زده ﮐ‪Ď‬ل‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﭘـﺎرﯾﺲ ﺗـﻪ ﻻړه او ﻫﻠﺘـﻪ‬

‫ﯾﯥ ﺳﻮرﺑﻮن ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ داﺧﻠﻪ واﺧﯧﺴﺘﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐ‪Ď‬و ﺗﻨﺪه ﯾﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪Ď‬ه‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪ ۱۹۳۴‬م ﮐﺎل ﮐﯥ وﻓﺎت ﺷﻮه‪ ،‬د ﻣ‪Ď‬ﯾﻨﯥ ﺳﺒﺐ ﯾﯥ د ﮐﯧﻤﯿﺎوي ﻣﻮادو ﴎه ﴎو ﮐﺎر ‪Ĥ‬ـﻮدل ﺷـﻮی‪Ê ،‬ﮑـﻪ د‬

‫اﭘﻼﺳ›ﮏ اﯾﻨﯿﻤﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ ﺷﻮې وه او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬ﯾﯥ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ ﭘ›ﯥ ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬

‫)‪:(Caroline Herschel‬‬ ‫‪ʈɷ‬‬

‫ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﻫﺮﺷﻞ د ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ‪ ۱۶‬ﻧﯧ›ـﻪ‪۱۷۵۰ ،‬م ﮐـﺎل‬

‫د ﺟﺮﻣﻨــﻲ ﭘــﻪ ﻫﻨــﻮر ‪Ĥ‬ــﺎر ﮐــﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾــﺪﻟﯥ‪ ،‬داﻣﯧــﺮﻣﻦ‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻧ‪Ȫ‬ﻓﻀﺎﻧﻮره ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﮐـﺎروﻟﯿﻦ ﭼـﯥ ﮐﻠـﻪ ﻟـﺲ‬

‫ﮐﻠﻨﻪ وه ‪ ،‬ﯾﻮې ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬و‪Ê‬ﭙﻠﻪ او د ﻫﻐﯥ ﻗﺪ ﴏف ‪۴‬ﻓ›ـﻪ او‬

‫‪۳‬اﻧﭽﻪ وو‪.‬‬

‫ﻟﻨ‪ ô‬ﻗﺪ ﺧﻮ د ډﯦﺮې ﻟﻮړې ارادې ‪ĥÚ‬ﺘﻨﻪ وه‪ ،‬ﭼﯽ ﺗـﺮ ﻓﻀـﺎ‬

‫ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪه او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ‪۱۷۸۶‬م ﮐـﺎل ا‪Ɛ‬ﺴـﺖ‬

‫ﮐﯥ )‪۳۵‬ﭘﻲ ﻫﺮﺷﻞ رﯾ‪Ƒ‬ﻮﻟﯿœ( ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﯿﺎره وﻣﻮﻧﺪه‪.‬‬

‫دا ﺳﯿﺎره ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ‪۲۷‬اﻧﭽﻪ ﻧﯿﻮšﻮﻧﯿﻦ šﯿﲇ ﺳﮑﻮپ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧ‪ĥ‬ﻪ ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ددې ورور ﻓﺮﯾـ‪ô‬رﯾﮏ وﻟـﯿﻢ ﻫـﻢ‬

‫ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻓﻀﺎﻧﻮر و‪ .‬ﮐﺎروﻟﯿﻦ او ﻓﺮﯾ‪ô‬رﯾﮏ ﭘﻪ ‪۱۷۸۱‬م ﮐﯥ ﯾﻮه ﻧـﻮې ﺳـﯿﺎره وﻣﻮﻧﺪﻟـﻪ‪ ،‬ﭼـﯥ وروﺳـﺘﻪ دا ﺳـﯿﺎره د‬

‫اوراﻧﻮس ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻟ‪Ĕ‬ه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه او ﺑﯿﺎ ﺑﺮﺗـﺎﻧﯿﯥ ﺗـﻪ ﻻړه‪ ،‬ﻫﻐـﯥ ﺧﭙـﻞ ﻓﻀـﺎﯾﻲ او د‬

‫ﺳﯿﺎرو ﻟ›ﻮن ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﻫﻤﺪا ﺳﺒﺐ و ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺟﺎرج ‪ ۳‬د ﻫﻐﯥ د šﻮﻟﻮ ﺧـﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮐـﯥ‬

‫ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎه ﻫﻐﯥ ﺗﻪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ‪ ۵۰‬ﭘﺎوﻧ‪ô‬ه ﻣﻘﺮر ﮐ‪Ď‬ل او دا ﯾﻮا‪Ê‬ﻴﻨ‪ Ȫ‬ﻣﯧﺮﻣﻦ وه ﭼﯥ د ﺑﺮﺗـﺎﻧﯿﯥ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ورﺗـﻪ‬

‫ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ‪ Ȫ‬ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫د ﺧﭙﻞ ورور ﻣ‪Ď‬ﯾﻨﯥ ﴎه ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ وه او ﺗﺮ ‪۱۹۴۸‬م ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه‪.‬‬

‫‪:(Chien Shiung Wu)ʈʈ‬‬

‫ﭼﺎﯾﻦ ﺷﯿﻨ‪ ƒ‬وو ﭘﻪ‪ ۱۹۱۲‬م ﮐﺎل د ﻣـ‪ Ȫ‬ﭘـﻪ ‪ ۳۱‬د ﭼـﯿﻦ ﭘـﻪ ﻟﯿﻮﻫـﻮ‬

‫ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ‪ ،‬د ﻓﺰﯾﮏ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾـﯥ د ﭘـﺎم وړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻪ‬

‫ﮐ‪Ď‬ي او د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ي دي‪.‬‬

‫د ﯾﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ د ﮐﻮﺑﺎﻟœ او ﯾﻮرﻧﯿﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﮐـ‪Ď‬ه‪ ،‬ﻧـﻮ‬

‫وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﻮﺑﺎﻟœ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدې ﺑﯿ›ﺎ ذرې ﭘﻪ ﯾﻮ ‪Ê‬ـﺎﻧ‪ĎƑ‬ي ﻟـﻮر‬

‫ﺧﺎرﺟﯧ‪Ĕ‬ي او دا د ﮐﻮﺑﺎﻟœ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺤﴫې وي‪.‬‬

‫دا ﻧﻈﺮ ﯾﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۵۶‬م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﺳﺎﯾﻨﺴـﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﻟـﻮرې ﺳـﻢ‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﻮ‪ ،‬ﭘـﻪ‪۱۹۵۷‬م ﮐـﯥ ﻳـﯥ د ﻧﻮﺑـﻞ ﺟـﺎﯾﺰه ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐـ‪Ď‬ه او د‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﻓﺰﯾﮏ šﻮﻟﻨﯥ د ﻣﴩې ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ‪۱۹۷۵‬م ﮐﯥ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﲇ اﯾﻮارډ ﻫﻢ ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻧ‪ Ȫ‬ﻣﯧﺮﻣﻦ وه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐـﯥ د ډﯦـﺮو‬

‫ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﺗﻪ د )ووﻟﻒ ﺟﺎﯾﺰه( ﻫﻢ ورﮐ‪Ď‬ل ﺷـﻮه‪ ،‬ﭼـﺎﯾﻦ ﺷـﯿﻨ‪ ƒ‬وو د‪۱۹۹۷‬م ﮐـﺎل د ﻓﯿـﱪورۍ ﭘـﻪ‬

‫‪۱۶‬ﻧﯧ›ﻪ د زړه د دورې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣ‪Ď‬ه ﺷﻮه‪.‬‬

‫)‪:(Dorothy Hodgkin‬‬ ‫‪ʈɷʈʱ‬‬

‫د ﻣ‪ Ȫ‬ﭘﻪ‪ ۱۲‬ﻧﯧ›ﻪ ‪۱۹۱۰‬م ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﴫـ ﮐـﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾـﺪﻟﯥ‪ ،‬دې ﻣﯧـﺮﻣﻦ‬

‫وﯾ›ﺎﻣﯿﻦ ‪ ۱۲ɯ‬او اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﮐـﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﮐـﯥ‬

‫زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ ‪ ،‬اﺻﻞ ﮐﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ د ﭘﻮﻫﻨﯥ وزارت ﯾﻮ ﻟـﻮړ رﺗﺒـﻪ ﻣـﺎﻣﻮر‬

‫ﺟﺎن ﮐﺮوﻓﻮټ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل وزﯦ‪Ĕ‬ﯦﺪه‪ ،‬ﭼﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ ﭘﻪ ﻣﺼـﺮ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻧ‪ Ȫ‬ﻧ‪Ď‬ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ‪ĎƑ‬ه ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻼر ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ وﻟﯧ‪Ĕ‬ﻟﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﺟـﺎن‬

‫ﻟــﯿﻤﻦ ‪Ĥ‬ــﻮوﻧ‪Ë‬ﻲ ﮐــﯥ زده ﮐــ‪Ď‬ې وﮐــ‪Ď‬ې‪ ،‬د ډوروšــﻲ ﭘــﻼر ﻟــﻪ‬

‫ﺳﺎﯾﻨﺴﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮﺗﯿﺎ درﻟﻮده‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐـﯥ ﺟﻤﻠـﯥ ﻧـﻪ ﯾـﻮ ای اﯾـﻒ‬

‫ﺟﻮزف ﻫﻢ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮه ورځ د ډوروšﻲ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ ﻟﻪ ‪Ê‬ﺎن ﴎه ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻟﯿﺪو ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ د ډوروšﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﯾﻮ ﮐﯧﻤﯿﺎ ﴎه ﺷﻮق دی‪ ،‬ﻧﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ‪Ú‬ﻮ اﻟﯥ ورﮐ‪Ď‬ې‪ ،‬ﭼﯥ ‪Ê‬ﺎﻧﺘﻪ‬

‫ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺟﻮړ ﮐ‪ Ď‬او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﯥ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﯥ ﭘ‪ĥ‬ﻪ ﮐﯧ‪ĥ‬ﻮده‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۳۲‬م ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟـﻪ اﮐﺴـﻔﻮرډ ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن ﻧـﻪ د ﮐﯧﻤﯿـﺎ ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ ډ‪Ɛ‬ـﺮي ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐـ‪Ď‬ه او د ﮐﯧﻤـﱪﯾﺞ‬

‫ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ‪Ĥ‬ﻮوﻧﮑﻲ ﺟﺎن ډﯾﺴﻤﻨ‪ ô‬ﺑﺮﻧﻞ ﴎه ﯾﯥ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ‪ ،Ď‬ﭘﻪ دې ﻣـﻮده ﮐـﯥ ﯾـﯥ ﯾـﻮا‪Ê‬ﯥ دا ﻧـﻪ ﭼـﯥ ﭘـﻪ‬

‫اﮐﺴﻔﻮرډ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ د دوﮐﺘﻮرا ﻟﭙﺎره داﺧﻠﻪ واﺧﯧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ورﴎه ﻫﻠﺘﻪ ‪Ĥ‬ﻮوﻧﮑﯥ ﻫﻢ ﺷﻮه‪.‬‬

‫اﮐﺴﻔﻮرډ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ د درس ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺦ ﺷـﻮه‪ ،‬ﭘـﻪ ‪Ê‬ـﺎﻧ‪ĎƑ‬ې ﺗﻮ‪Ɛ‬ـﻪ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯿـﺰو‬

‫ﻏﻮﻧ‪ô‬ې ﮐﯥ د ‪ôƐ‬ون اﺟﺎزه ﭘﻪ دې ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه ﭼﯥ دا ﯾﻮه ‪ËĤ‬ﻪ ده‪ ،‬ﻫﻐﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻫﻤﺖ ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ‬

‫ورﻧﮑ‪ Ď‬او ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻠﻮ ‪Ê‬ﻠﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ دوام ورﮐﻪ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۶۴‬م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﭘﯿﻨﺴﯿﻠﯿﻦ‪ ،‬اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ او وšﺎﻣ˾ ‪ ۱۲ɯ‬ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﻮ ﮐﯧﻤﯿﺎ ﮐﯥ د ﺑﯥ ﺳـﺎرې ﺧـﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗـﺮﴎه ﮐﻮﻟـﻮ وروﺳـﺘﻪ ﭘـﻪ ‪ ۲۹‬د ﺟـﻮﻻﯾﻲ ‪۱۹۹۴‬م ﮐـﺎل ﮐـﯥ ﻟـﻪ دې‬

‫ﻧ‪Ď‬ۍﻻړه‪.‬‬

‫‪ :(Elizabeth Blackburn)ʆ‬اﯾﻠﺰاﺑﯿـﺖ ﭘـﻪ‪ ۲۶‬د ﻧـﻮﻣﱪ ‪۱۹۲۸‬م ﮐـﺎل ﮐـﯥ د اﺳـ›ﺮاﻟﯿﺎ ﭘـﻪ‬ ‫‪ɳɳ‬‬

‫ﻫﻮﺑﺎرټ ﮐﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ‪ ،‬د ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺎم وړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي دي‪ ،‬ﻫﻐﯥ ار‪ ɹ‬ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـﯥ د‬

‫ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وﯾﲇ و ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐـﯥ د ﻣﻮﺟـﻮد ﮐﺮوﻣـﻮزوم‬

‫اﺧﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ‪Ú‬ﻪ وي ﻫﻐﯥ ﺗﻪ šﯿﻠﻮ ﻣﯿﺮ وﯾﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ددې šﯿﻠﻮ ﻣﯿﺮ ﻟﻪ اﻧﺪازې دا ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺪای ﳾ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﻧـﺎروﻏ‪Ȫ‬‬

‫اﺧﺘﻪ دی‪ ،‬ﻫﻐﯥ دا ﺧﱪه رو‪Ĥ‬ﺎﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ې وه ﮐﻪ د šﯿﻠﻮ ﻣﯿﺮ ﺟﯿ‪Ƒ‬ـﻮاﱃ ﻟـﻪ ﻋـﺎم‬

‫ﺟﯿ‪Ƒ‬ﻮاﱄ ﮐﻢ وي ﻧﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﯿ‪Ĕ‬ي ﭼﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬اﺧﺘﻪ دی‪ ،‬ﭘﻪ ار‪ɹ‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ šﯿﻠﻮ ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ وﺟﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐـﺎل ‪۲۰۰۹‬م ﮐـﯥ د‬

‫ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۲۰۰۷‬م ﮐﺎل šﺎﯾﻢ ﻣﺠﻠﯥ د ﻧ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ ‪ ۱۰۰‬ﺑﺎاﺛﺮه اﺷﺨﺎﺻﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺷـﻤﯧﺮﻟﯥ‬

‫وه‪.‬‬

‫‪ :(Gertrude Elion) ɳʱʈ‬د ﺟﻨـﻮري ﭘـﻪ ‪ ۲۳‬ﮐـﺎل ‪۱۹۱۸‬م ﮐـﯥ د‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ‪Ĥ‬ﺎر ﮐﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ‪ ،‬د درﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـﯥ ﯾـﯥ ډﯦـﺮ ﮐـﺎر‬

‫ﮐ‪Ď‬ی دی‪ ،‬ﻫﻐﯥ ﻟﻪ وړوﮐﻮاﱄ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـﯥ د ﮐـﺎر ﮐﻮﻟـﻮ ﺷـﻮق‬

‫درﻟﻮده او د دې اﺻﲇ وﺟﻪ دا وه ﭼﯥ ﻧﯿﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﴎﻃﺎن ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬وﻣـ‪.Ď‬‬

‫‪Ɛ‬ﺮšﺮوډ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻧﯿﮑﻪ ډﯦﺮ ‪Ɛ‬ﺮان و‪ ،‬ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ دا وﭘﺘﯿﻠﻪ ﭼﯥ‬

‫د درﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐـ‪Ď‬ي او د ﺧﻠﮑـﻮ دﻧـﺎروﻏﯿﻮ ﻟﭙـﺎره درﻣـﻞ ﺟـﻮړ‬

‫ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫دې ارادې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ‪۱۹۳۹‬م ﮐﺎل ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‬

‫ﮐﯥ داﺧﻠﻪ واﺧﯧﺴﺘﻪ‪ ،‬د ﺑﺎﯾﻮ ﮐﯧﻤﯿﺎ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻧ‪ Ȫ‬ﻣﯧﺮﻣﻦ ده ﭼﯥ د ﺳ‪Ď‬ﯾﻮ ﴎه ﯾﯥ اوږه ﭘﻪ اوږه ﮐـﺎر وﮐـ‪،Ď‬‬
‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ دوﻫﻤﻪ ﻧ‪Ď‬ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ‪ĎƑ‬ه ﻣﻨ‪Ë‬ﺘﻪ راﻏﻠﻪ او ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﯧ‪ Ü‬ﮐـﻮم ﻻﺑﺮاﺗـﻮار ﮐـﯥ د ﮐـﺎر ﮐﻮﻟـﻮ‬

‫ﻣﻮﻗﻊ ورﻧﻐﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺧﺮاﺑﯧﺪو ﴎه ﴎه ﯾﯥ د )وﯾﻠﮑﻢ رﯾﴪچ( ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐـ‪ Ď‬او ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﭘـﻪ ‪۱۹۵۹‬م ﮐـﯥ ﯾـﯥ‬
‫)ﭘﯿﻮرﯾﻨﯿﺘﻬﻮل( ﭘﻪ ﻧﻮم درﻣﻞ ﺟﻮړ ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﭼﯥ د وﯾﻨﯥ د ﴎﻃﺎن ﻧﺎروﻏ‪ Ȫ‬ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐـﻮﻻی ﳾ‪ ،‬د‬

‫ﻫﻤﺪې ﮐﺎرﻧﺎﻣﯥ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ‪۱۹۸۸‬م ﮐﯥ د ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪.‬‬
‫‪Ɛ‬ﺮšﺮوډ اﯾﻠﯿﻦ د ‪ ۸۱‬ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮد ﻓﯿﱪورۍ ﭘﻪ ‪ ۲۱‬ﻣﻪ ‪ ،‬ﮐﺎل ‪۱۹۹۱‬م ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﻧ‪Ď‬ۍ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ ﭘ›ﯥ ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬

‫‪:(Rita Levi Montalcini) ʄ @ ɷ‬‬
‫رﯾ›ﺎﻟﯿﻮي ﻣﻮﻧ›ﺎل ﺳـﯿﻨﻲ ﭘـﻪ‪ ۲۲‬د اﭘﺮﯾـﻞ‪۱۹۰۹ ،‬م ﮐـﺎل ﮐـﯥ د اﯾ›ـﺎﻟﯿﯥ‬
‫šﯿﻮرن ‪Ĥ‬ﺎر ﮐﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ‪ ،‬ﯾﻮه ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻧﯿﻮروﻟﻮﺟﺴœ )ﻋﺼﺒﻲ ډاﮐ›ﺮه( وه‪،‬‬

‫د ﻫﻐﯥ ﭘﻼر رﯾﺎﴈ ﭘﻮه و‪ ،‬ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮ‪Ǯ‬ﻮ ﭘﻪ درس وﯾﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪.‬‬
‫رﯾ›ﺎ ﻟﯿﻮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻏ›ﻪ ﺷﻮه ﻧـﻮ ﻟـﻪ ﭘـﻼره ﯾـﯥ د درس وﯾﻠـﻮ اﺟـﺎزت‬
‫وﻏﻮ‪Ĥ‬ـﺖ‪ ،‬وروﺳـﺘﻪ رﯾ›ـﺎﻟﯿﻮي ‪Ĥ‬ـﻪ ﻣﺤﻨـﺖ ﭘﯿـﻞ ﮐـ‪ Ď‬او د šﯿـﻮرن ﭘـﻪ‬
‫ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ داﺧﻠﻪ واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘـﻪ ‪۱۹۳۶‬م ﮐـﯥ د دوﮐﺘـﻮرا‬
‫ازﻣﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺎﻟ‪ Ȫ‬ﺷﻮه‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺎل دوﻫﻤﻪ ﻧ‪Ď‬ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ‪ĎƑ‬ه ﭘﯿﻞ‬
‫ﺷﻮه‪ ،‬ﻟﯿﻮي ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺟﻮړ ﮐ‪ Ď‬او ﺧﭙـﻞ ‪Ĥ‬ـﻮوﻧﮑﻲ ﺟـﻮزف‬
‫ﻟﯿﻮي ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ )ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻈﺎم ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی؟( ﺧﭙﻠـﯥ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧـﯥ ﭘﯿـﻞ‬

‫ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮ داﺳﯥ ﭘﺮوšﯿﻦ وﻣﻮﻧﺪ ﭼﯥ د ﻫﻐـﯥ ﭘـﻪ وﺟـﻪ‬
‫ﻫﺮ ﺳﺎه ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﻧﺸﻮ ˹ﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬دا ﭘﺮوšﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﺎه ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﭘﯿﻐﺎم رﺳﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﺗﺮ ﴎه‬

‫ﮐﻮي او ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ د)ﻧﺮو ‪Ɛ‬ﺮوت ﻓﮑ›ﺮ( ﻧﻮم ورﮐﻪ‪.‬‬
‫د دې ﭘﺮوšﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ‪۱۹۸۶‬م ﮐﯥ د ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪ ،‬ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐـﺎر ﴎه ډﯦـﺮه‬
‫ﻣﯿﻨﻪ درﻟﻮده ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﯾﯥ واده ﻫﻢ ﻧﻪ و ﮐ‪Ď‬ی او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د واده ﺑﺎره ﮐﯥ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﻪ ﮐﯧﺪه‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫وﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠﮏ) ﺳﺎﯾﻨﺲ( ﴎه واده ﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬
‫ﻫﻐﯥ ‪Ú‬ﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﯿﮑﲇ دي او ‪Ú‬ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﯾﯥ د روم دﻣﲇ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯿـﺰو šﻮﻟﻨـﻮ ﻣﴩـې ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﻏـﺎړه‬
‫درﻟﻮده‪ ،‬رﯾ›ﺎﻟﯿﻮي د ‪ ۱۰۳‬ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ د دﺳﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ‪ ۳۰‬ﻧﯧ›ﻪ ‪ ۲۰۱۲‬م ﮐﺎل ﮐـﯥ ﻟـﻪ دې دﻧﯿـﺎ رﺧﺼـﺖ‬

‫ﺷﻮه‪.‬‬

‫‪:(Irene Joliot Curie)@ɷ C‬‬ ‫‪ɮ‬‬

‫آﯾﺮﯾﻦ ﺟﻮﻟﯿﻮټ ﮐﯧﻮري د دﺳﻤﱪ ﭘﻪ ‪ ،۱۲‬ﮐﺎل ‪۱۸۹۷‬م زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ‬

‫‪ ،‬د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺳﺎﯾﻨﺴﭙﻮﻫﯥ ﻣﯿﺮې ﮐﯧﻮري ﻟـﻮر وه‪ ،‬ﭘـﻼر او ﻣـﻮر دواړه‬

‫ﯾﯥ ﺳﺎﯾﻨﺴﭙﻮﻫﺎن وو ﻧﻮ د ﺳﺎﯾﻨﴘ ﻋﻠﻮﻣﻮ زده ﮐ‪Ď‬ه ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﮐـﻮر‬

‫ﮐﯥ ﺗﺮ ﴎه ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﯥ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘـﻪ‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ داﺧﻠﻪ واﺧﺴﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ ۱۹۱۴‬م ﮐﯥ ﯾﯥ زده ﮐـ‪Ď‬ې د ﻟـﻮﻣ‪Ď‬ۍ ﻧ‪Ď‬ﯾـﻮاﻟﯥ ﺟ‪Ƒ‬ـ‪Ď‬ې ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ‬

‫ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮې‪ ،‬ﺧـﻮ ﻫﻐـﯥ ﺧﭙـﻞ وﺧـﺖ ﺿـﺎﯾﻊ ﻧـﻪ ﮐـ‪ Ď‬او ﺧﭙﻠـﯥ‬

‫ﻣﻮر)ﻣﯿﺮي ﮐﯧﻮري( ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﮐـﯥ ﮐـﺎر ﭘﯿـﻞ ﮐـ‪ .Ď‬ﭘـﻪ‬

‫ﮐﯧﻤﯿﺎوي ﻣﺎده ﭘﻠﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯿﺰه ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻟﯿﮑﻠﻪ‪ ،‬دا ‪Ĥ‬ﮑﺎره‬

‫وه ﭼﯥ دا ﻣﺎده د ﻫﻐﯥ ﻣﻮر اﺧﱰاع ﮐ‪Ď‬ې وه‪.‬‬

‫ﻫﻐﯥ ﭘﻪ اﺗﻮﻣﻲ ﻓﺰﯾﮏ ﮐﯥ ﺧﭙـﻞ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻪ وړاﻧـﺪې ﮐـ‪Ď‬ل‪ ،‬ﭘـﻪ‬

‫‪۱۹۳۵‬م ﮐﯥ ورﺗﻪ د ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰه ورﮐ‪Ď‬ل ﺷﻮه‪ ،‬ﭘﻪ ‪۱۹۳۷‬م ﮐﯥ د ﻧ‪Ď‬ۍ د ﺳﻮﻟﯥ šﻮﻟﻨﯥ ﻏ‪Ď‬ې ﺷـﻮه او ﭘـﻪ ‪۱۹۳۸‬م‬

‫ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﻪ وﮐ‪Ď‬ه او ﻧ‪Ď‬ۍ ﺗﻪ ﯾﯥ ‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪه ﮐ‪Ď‬ه ﭼﯥ ﻧﯿﻮšﺮون ﭘﻪ ﮐﻮم اﻧﺪاز د اšﻮﻣﻲ ﻓﯿﻮژن )ﻳﻮ ‪Ê‬ﺎى‬

‫ﴎه وﻳﲇ ﻛﯧﺪﻧﻪ( ﺳﺒﺐ ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ؟‬

‫د ﮐﯧﻤﯿﺎوي ﻣﻮادو د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﺗﻪ د ﻟﯿﻮ ﮐﯧﻤﯿﺎ ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﯿﺪا ﺷﻮې وه او ﭘﻪ ‪۱۹۵۶‬م ﮐـﯥ د ‪ ۵۸‬ﮐـﺎﻟﻮ ﭘـﻪ‬

‫ﻋﻤﺮ ﻣ‪Ď‬ه ﺷﻮه‪.‬‬

‫)‪:(Shirley Jackson‬‬

‫ﺷﯿﺮﱄ ﺟﮑﺴﻦ ﭘﻪ‪۱۹۴۶‬م ﮐﺎل د اﻣﺮﯾﮑـﺎ اوﺳـﻨﻲ‬

‫ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ واﺷـﻨ‪›Ƒ‬ﻦ ډي ﳼ ﮐـﯥ زﯾ‪Ĕ‬ﯾـﺪﻟﯥ‪ ،‬د‬

‫ﺷﯿﺮﱄ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﺑﭽﻮ د ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ‬

‫ﺟــﺪي وو‪ ،‬د ﻫﻐــﯥ ﭘــﻼر ﺟــﺎرج ﺟﯿﮑﺴــﻦ د‬

‫ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﱄ ﻧﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ وو‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠـﻮﻧﮑﯥ‬

‫ﮐـﯥ ﺑـﻪ ﺳﺎﯾﺴـﻨﭙﻮﻫﻪ ﺟـﻮړﯦ‪Ĕ‬ي ‪Ê‬ﮑـﻪ ﯾـﯥ ﭘـﻪ‬

‫‪Ĥ‬ﻮوﻧ‪Ë‬ﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﺎﯾﻨﴘ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﻮ ﴎه ‪Ê‬ـﺎﻧ‪ĎƑ‬ې‬

‫ﻣﯿﻨﻪ درﻟﻮده‪.‬‬

‫ﺷﯿﺮﱄ ﭘﻪ ‪۱۹۶۴‬م ﮐﻲ ﻟﻪ روزوﯾﻠœ ﻋﺎﱄ ﻟﯧﺴﯥ‬

‫ﻓﺎرﻏﻪ اود ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺨﮑـﯥ وړو ﭘـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﯿﺴﺎﭼﻮﺳـ›ﺲ دšﮑﻨـﺎﻟﻮﺟ‪ Ȫ‬اﻧﺴـ›ﯿ›ﻮټ ﮐـﯥ داﺧﻠـﻪ واﺧﯧﺴـﺘﻪ‪،‬‬

‫ﺷﯿﺮﱄ ﻫﻠﺘﻪ د ﻓﺰﯾﮏ د ﻧﻈﺮﯾﻮ ﺑﺎره ﮐﯥ زده ﮐ‪Ď‬ه وﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﺮ آšﻮم ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ذرو ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧـﻪ وﮐـ‪Ď‬ه او‬

‫ﺧﭙﻠﻪ دوﮐﺘﻮرا ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﴎﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۷۰‬م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ šﻮﻟـﻮ ﻟﻮﯾـﻮ ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧـﻮ ﮐـﯥ د ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧـﯥ ﻧـﻮم و‪Ɛ‬ﺎšـﻪ‪ ،‬ﮐـﺎل ‪۱۹۷۴‬م ﮐـﯥ‬
‫ﺳﻮﯾ›ﺰرﻟﯿﻨ‪ ô‬ﺗﻪ ﻻړه او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ اروﭘﺎﯾﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د اšﻮﻣﻲ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﯥ ﮐﺎر ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮﺗﻪ‪ ،‬د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﻮ ﺳـﻠ‪Ƒ‬ﻮﻧﻪ‬

‫ﻣﻘﺎﻟﯥ وﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې‪ ،‬ﺷﯿﺮﱄ ﺗﻞ ﻏﻮ‪Ĥ‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻻړې ﳾ‪.‬‬
‫ﮐﻪ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ ﺗﻮرﭘﻮﺳﺘﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾ‪ Ȫ‬وه ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧـﻪ ﭘـﺮ ﻣـﺦ ﺑﻮﺗﻠـﻞ‪ ،‬ﻫﻤﺪﻏـﻪ وﺟـﻪ ده ﭼـﯥ د‬

‫‪۱۹۸۵‬م راﭘﺪﯾﺨﻮا د اﻣﺮﯾﮑـﺎ د ﺳـﺎﯾﻨﺲ او šﮑﻨـﺎﻟﻮﺟ‪Ȫ‬‬
‫ﻣﺮﺑﻮط )ﻧﯿﻮﺟﺮﳼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن( ﻏ‪Ď‬ې ده‪ ،‬ﻟـﻪ دې ﴎه‬
‫ﴎه ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎد رﯾﻨﺴﯿﻼ ﭘﻮﱄ ﺗﺨﻨﯿﮏ اﻧﺴ›ﯿ›ﯿﻮټ‬

‫ﻣﴩه ﻫﻢ ده‪.‬‬
‫)‪:(Lise Meitner‬‬
‫ﻟﯿﺰ ﻣـﺎﯾ›˸ د ﻧـﻮﻣﱪ ﭘـﻪ ‪ ۷‬ﮐـﺎل ‪۱۸۷۸‬م اﺳـ›ﺮاﻟﯿﺎ ﮐـﯥ‬
‫زﯾ‪Ĕ‬ﯾﺪﻟﯥ او د ﻓﺰﯾﮏ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐ‪Ď‬ی دی‪،‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ‪ ۱۴‬ﮐﻠﻨﻪ ﺷﻮه دا وﯾﺮه ﭘـﺮې ﺧﭙـﺮه ﺷـﻮه‬
‫ﭼﯥ ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯧﻨﻮل ﳾ‪Ê ،‬ﮑﻪ ﺗﺮ ‪ ۱۴‬ﮐﻠﻨـ‪Ȫ‬‬
‫وروﺳﺘﻪ ﺟﯿﻨﮑﻮ ﺗﻪ د درس وﯾﻠﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه‪.‬‬
‫د ﻫﻐﯥ ﯾﻬﻮدي ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ورﺗﻪ ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ی ‪Ĥ‬ﻮوﻧﮑﯥ وšﺎﮐﻪ‪،‬‬
‫ﭼـﯥ ﺧﭙﻠـﯥ زده ﮐـ‪Ď‬ې ﭘـﺮ ﻣـﺦ ﺑـﻮ‪Ê‬ﻲ‪ ،‬د ﺧﻠﮑـﻮ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ او ‪Ê‬ﻮروﻟـﻮ ﴎه ﴎه ﯾـﯥ ﭘـﻪ ﮐـﺎل ‪۱۹۰۱‬م‬
‫ﮐﯥ ﭘـﻪ وﯾﺎﻧـﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن ﮐـﯥ داﺧﻠـﻪ واﺧﯧﺴـﺘﻪ او ﭘـﻪ‬
‫‪۱۹۰۶‬م ﮐـﯥ ﯾـﯥ دوﮐﺘـﻮرا ﺑﺸـﭙ‪Ď‬ه ﮐـ‪Ď‬ه‪ ،‬وروﺳـﺘﻪ ﺑﯿـﺎ‬
‫ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﻻړه او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﮐﯧﻤﯿﺎ ﮐﯧﴪوﯾﻠﯿﻢ اﻧﺴ›ﯿ›ﯿﻮټ ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ‪.Ď‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ داﺳﯥ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ه ‪ :‬د ﯾﻮراﻧﯿﻢ ذرې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎﺗﯿﺪی ﳾ ﺗﺮ ‪Ú‬ﻮ ﭘﺮې ﯾـﻮ ﻏـœ‬
‫ﻣﻘﺪار ﻧﯿﻮšﺮون ﭘﻪ ﯾﻮ‪Ê‬ﺎی ﺑﺮﯾﺪ وﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم ﯾﯥ ‪Ê‬ﺎن ﺗﻪ ﺟﺬب ﮐ‪.Ď‬‬
‫ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﮐـﺎل ‪۱۹۱۸‬م ﮐـﯥ د ﭘـﺮوšﯿﮑ›ﯿﻢ ﭘـﻪ ﻧـﻮم آﯾﺴـﻮšﻮپ وﻣﻮﻧـﺪ‪ ،‬دې ﮐـﺎر ﮐـﯥ ورﴎه اوšﻮﭘـﺎن ﻧـﻮﻣﯥ‬
‫ﺳﺎﯾﻨﺴﺪان ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ‪Ď‬ې وه‪ ،‬د ‪۱۹۲۴‬م او ‪۱۹۳۰‬م ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﻟﺲ ‪Ê‬ﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ دوی دواړه د‬
‫ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰې ﺗﻪ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺳﺎﯾﻨﺴﭙﻮه اﻟﱪټ آﻧﺸ›ﺎﯾﻦ ﺑﻪ اﮐ‪ɵ‬ه ورﺗﻪ د )ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﯿﺮي ﮐﯧﻮري( وﯾﻠﻪ‪Ê ،‬ﮑﻪ دې ﻫﻢ د ﻣﯿـﺮي ﮐﯧـﻮري‬
‫ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧﺮ د ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬
‫ﻣﺎﯾ›˸ د ‪ ۸۹‬ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﮐﺎل ‪۱۹۶۸‬م ﮐﯥ ﻣ‪Ď‬ه ﺷﻮه‪ .‬د ﻫﻐـﯥ ﺗـﺮ ﻣ‪Ď‬ﯾﻨـﯥ وروﺳـﺘﻪ د ﮐﯧﻤﯿـﺎﯾﻲ ﺟـﺪول ﯾـﻮ‬
‫ﮐﯧﻤﯿﺎوي ﻋﻨﴫ د ﻣﯿ›ﻨﯿﺮﯾﻢ ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﷲ ﺷﻬﻴﺪي ﴎه ﻣﺮﮐﻪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي درﻳ‪Ì‬‬

‫ﺣﺸﻤﺖ ﺷﻬﻴﺪي د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻞ ﻋﺎ‪ˮ‬‬
‫اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ دی ﭼﯥ ‪ ۲۰‬ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د ‪Ĥ‬ﻮوﻧﯥ او‬
‫روزﻧﯥ د ﻳﻮ ﺳﱰ ﺧﺪﻣﺘ‪Ƒ‬ﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﻴﺪي ﭘﻪ ﮐﻮر‬

‫ﮐﯥ دې ﻧ‪Ď‬ۍ ﺗﻪ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ دي‪.‬‬
‫د ﺷﻬﻴﺪي ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ډﯦﺮی ﻏ‪Ď‬ي د ﻟﻮړو زده ﮐ‪Ď‬و ﺧﺎوﻧﺪان‬
‫دي‪ ،‬د ﺣﺸﻤﺖ ﷲ ﺷﻬﻴﺪي ﭘﻼر ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﻴﺪي د‬
‫‪Ĥ‬ﻮوﻧ‪Ë‬ﻴﻮ د درﳼ ﻧﺼﺎب د ﻟﺴﻢ‪ ،‬ﻳﻮوﻟﺴﻢ او دوﻟﺴﻢ‬

‫ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻴﮑﲇ‪.‬‬
‫ﺣﺸﻤﺖ ﷲ ﭘﻪ ﮐﻮر˻ ﮐﺮﮐœ ﮐﯥ د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ وﻻﻳﺖ‪ ٬‬ﭘﻪ‬
‫ﺷﭙ‪Ĕ‬ﻳﺰه ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﺪاﻣ˼ او ‪Ú‬ﻠﻮر ور‪Ê‬ﻨﻴﻮ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ‬
‫ﮐﯥ د آﻣﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﻮﺑﯧﺪﻟﯽ‪ .‬د ﺗﯧﺮو ‪Ú‬ﻠﻮر ور‪Ê‬ﻨﻴﻮ ﺳﻴﺎﻟﻮ ﭘﻪ‬
‫ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ درې ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﮐﯥ د دوه ﻏﱪ‪Ɛ‬ﻮ ﺳﻠﻴﺰو او‬
‫دوه ﺳﻠﻴﺰو ﭘﺮ ﻣœ ‪ ۷۶۵‬ﻣﻨ‪ô‬ې ﺟﻮړې ﮐ‪Ď‬ي ﭼﯥ د‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ رﻳﮑﺎرډ دی‪.‬‬
‫‪Ĥ‬ﺎﻏﻠﯽ ﺷﻬﻴﺪي ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم ﮐﯥ د ﻟﻮﺑﯧﺪﻧﮑﻮ ﭘﻨ‪Ë‬ﻠﺲ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﭘﻪ ﻟ‪ Ď‬ﮐﯥ ‪Ê‬ﺎی ﭘﯧﺪا ﻧﻪ ﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ‬

‫ﻏﻮره ﻟﻮﺑﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴœ ﻏﻮاړي ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﲇ šﻴﻢ ﺗﻪ راﳾ‪ .‬ﻧﻮرې ﺧﱪې ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وﻟﻮﻟﺊ‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ ‪Ú‬ﻪ وړاﻧﺪې ‪Ê‬ﺎن راﻣﻌﺮﰲ ﮐ‪Ď‬ئ؟‬
‫زه ﺣﺸﻤﺖ ﷲ ﺷﻬﻴﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﻟﻮﺑﻐﺎړی‪ ،‬د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ وﻻﯾﺖ د ﭘﻞ ﻋﺎ‪ ˮ‬وﻟﺴﻮاﻟ‪ Ȫ‬د‬

‫ﺑﺎدﺧﻮاب ﺷﺎ˻ ﮐﲇ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯽ ﻳﻢ‪.‬‬

‫زده ﮐ‪Ď‬ې ﻣﻮ ‪Ú‬ﻮﻣﺮه ﮐ‪Ď‬ي؟‬
‫ﻣﺎ ﺗﺮ ‪š ۱۲‬ﻮﻟ‪Ƒ‬ﻲ زده ﮐ‪Ď‬ې وﮐ‪Ď‬ې ﻟﻪ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﻣﺎ وﺧﺖ ﭘﯧﺪا ﻧﻪ ﮐ‪ Ď‬ﭼﯥ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻮره ﮐ‪Ď‬م ﺧﻮ‬

‫اﻧﺸﺎﷲ ﭘﻪ آﯦﻨﺪه ﮐﯥ ﭘﻼن ﻟﺮﻣﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺨﺘﻪ ﺑﻮ‪Ê‬ﻢ‪.‬‬

‫‪Ĥ‬ﻮوﻧ‪Ë‬ﯽ دې ﭘﻪ ﮐﻮم ‪Ê‬ﺎی ﮐﯥ وﻳﻠﯽ دی؟‬
‫زه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ د اﺳﺘﺎد ﺑﯧﺘﺎب ﻟﻪ ﻣﮑﺘﺐ ‪Ú‬ﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ﻓﺎرغ ﺷﻮی ﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ ﮐﺮﮐœ ﴎه ﻣﻴﻨﻪ ده؟‬
‫ډﯦﺮ وړوﮐﯽ وم‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮږ šﯧﻨﺲ ﺑﺎل ﮐﺮﮐœ ﮐﺎوه او ﭘﺮ šﻲ وي ﺑﻪ ﻣﻮ د ورﻟ‪ô‬ﮐﭗ او داﺳﯥ‬
‫ﻧﻮر ﻣﯧﭽﻮﻧﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫ˴ﻏﻪ وﺧﺘﻪ ﻣﯥ ورﴎه ﻋﻼﻗﻪ وه‪ ،‬ﺑﻴﺎ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ اﳌﭙﯧﮏ ﴎه‬

‫ﻣﺎ د ﻫﺎرډ ﺑﺎل ﻟﻮﺑﻪ ﴍوع ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬دﻏﻪ وﺧﺖ ‪ ۲۰۰۷‬ﮐﺎل و او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وروﺳﺘﻪ زه ﻟﻪ ﮐﺮﮐœ ﴎه‬
‫ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮی ﻳﻢ‪.‬‬

‫د ﮐﺮﮐœ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د‬
‫ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ﻫ‪Û‬ﻮﻧﻪ درﴎه وه‬
‫او ﮐﻪ ﻧﻪ‪ .‬ﭼﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ د ﮐﺮﮐœ‬

‫ﻣﺨﻨﻴﻮی ﻧﻪ وي ﮐ‪Ď‬ی؟‬
‫ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﯿﺖ راﺑﺎﻧﺪې واﻳﯥ زﻣﺎ‬
‫ﮐﻮرﻧ‪ Ȫ‬ډﯦﺮه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ده او‬
‫زه ﺑﻪ ﻳﯥ اول ﮐﺮﮐœ ﺗﻪ ﺧﺎص‬
‫ﻧﻪ ﭘﺮﯦ‪ĥ‬ﻮدﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﯦﻞ‬
‫ﭼﯥ اول درس وواﯾﻪ او ﭘﻪ‬
‫ﮐﺮﮐœ ﺑﺎﻧﺪې وﺧﺖ ﻣﻪ ﺿﺎﯦﻊ ﮐﻮه‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ درس وﯦﻠﯥ‪ ،‬ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ ‪ ۱۵‬ﮐﻠﻨﯥ‬
‫ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﮐﯥ ﻧﻴﭙﺎل ﺗﻪ ﺳﻔﺮ درﻟﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺪاﺳﯥ د‪ ۱۷‬ﮐﻠﻨﻮ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ زﻣﺎ د ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧﻮﻧﻪ وو ﻧﻮ زه ﻣﯥ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺮﯦ‪ĥ‬ﻮدم ﭼﯥ ﺗﺎﯦﻠﯧﻨ‪ ô‬ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ‪ ،‬ﻟﻪ ﻳﻮ‬
‫اﺳﺘﺎد ﻧﻪ ﻣﯥ اﺟﺎزه واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﭘﻪ دوﻳﻢ ﭼﺎﻧﺲ ﮐﯥ ﻣﯥ اﻣﺘﺤﺎن ورﮐ‪Ď‬و‪ ،‬ﻧﻮ ﭘﻪ اول وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟ‪Ĕ‬‬
‫ﻣﺸﮑﻼت وو ﺑﻴﺎ ﻣﯥ آﺧﺮ ﻟﻪ ﭘﻼر ﴎه وﻋﺪه وﮐ‪Ď‬ه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮم او ورﴎه ﺑﻪ‬
‫ﮐﺮﮐœ ﻫﻢ ﮐﻮﻣﻪ او زه ﺑﻪ اﻧﺸﺎﷲ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ ﮐﺮﮐ›ﺮ ﺟﻮړﯦ‪Ĕ‬م‪.‬‬
‫ﭘﻼر ﻣﯥ راﴎه وﻣﻨﻠﻪ‪ ،‬ﻣﴩ ورور ﻣﯥ ډاﮐ›ﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﷲ ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻘﻮ‪ ،ˮ‬ﺑﻞ ورور ﻣﯥ ذﮐﺮﷲ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ‬
‫ﺗﺸﻮﻳﻘﻮﳌﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زه ﻟﻪ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﻧﻪ ډراپ ﮐﯧ‪Ĕ‬ﻣﻪ اوس ﻣﯥ ﭘﻼر ﻫﻢ ﺧﻔﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي اوﮐﻪ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ‬
‫را‪Ê‬ﻤﻪ ډﯦﺮ راﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺎﻟﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻟﻮﺑﻪ ﻣﻮ ﮐﻠﻪ ﺗﺮ ﴎه ﮐ‪Ď‬ه؟‬
‫ﻣﺎ ﺧﻮ اول ‪Ê‬ﻞ ﭘﻪ ‪ ۲۰۰۷‬ﮐﺎل ﮐﯥ ﺳﻔﺮ ﮐ‪Ď‬ی و ﻟﻪ ‪ ۱۵‬ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﴎه ﻧﻮ ﻫﺎﻏﻠﺘﻪ ﻣﺎ اوﻟﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﮐ‪Ď‬ې‬

‫وه ﭘﻪ ﻧﻴﭙﺎل ﮐﯥ او ﺑﯿﺎ ورو ورو ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻣﺨﮑﯥ راﻏﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺎ ﻣﲇ šﻴﻢ ﮐﯥ زﻣﺎ اوﻟﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﭼﯥ وه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻨ‪Ƒ‬ﺎﭘﻮر ﮐﯥ وه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻼف ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﺎ‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ی ﻟﻮﺑﻪ وﮐ‪Ď‬ه او ﭘﻨ‪Ë‬ﻮﺳﻴﺰه ﻣﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ووﻫﻠﻪ‪.‬‬

‫‪Ĥ‬ﻪ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ دا ﻧ‪Ď‬ﯦﻮاﻟﻪ ﻳﻮور‪Ê‬ﻨﯽ ﻟﻮﺑﻪ وه او ﮐﻪ ﺷﻞ اورﻳﺰه؟‬
‫دا ﻳﻮور‪Ê‬ﻨ‪ Ȫ‬ﻟﻮﺑﻪ وه‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﮐﻮر˻ ﮐﺮﮐœ ﮐﯥ د ﮐﻮﻣﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﻟﺨﻮا ﻟﻮﺑﯧﺪﻟﯥ ﻳﻲ او ﻳﺎ ﻟﻮﺑﯧ‪Ĕ‬ئ؟‬

‫ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻟﻮﺑﻮ ﮐﯥ ﻣﺎ د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ ﻟﺨﻮا ﻧﻪ šﻮﻟﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐ‪Ď‬ي دي زه ﺧﭙﻠﻪ د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ وﻻﻳﺖ ˽ﻪ ﻧﻮ د ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ šﻴﻢ‬
‫ﻧﻪ زه ﻟﻮﺑﯧﺪﻣﻪ ﺧﻮ اوس ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻟﻮﺑﻮ ﮐﯥ ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ راﮐﻮي ‪Ê‬ﮑﻪ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺗﻪ‬

‫ﭼﺎﻧﺲ ورﮐﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﻣﲇ‬
‫šﻴﻢ او ﻧﻮرو ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﻮي‬

‫‪Ê‬ﻮاﻧﺎن راﳾ‪.‬‬

‫راﺗﻪ وﻳﻠﯽ ﺷﺊ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ‬

‫ﻣﻮ د ﭘﻨ‪Ë‬ﻠﺲ ﮐﻠﻨﻮ‬

‫ﺗﻨﮑﻴﻮ ‪Ê‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ‬

‫ﺗﻪ ﻻر ﭘﯧﺪا ﮐ‪Ď‬ه؟‬
‫اول ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺎرډ ﺑﺎل‬
‫ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﮐﺮﮐœ ﴍوع ﮐ‪Ď‬و‪،‬‬
‫ﻧﻮ دﻟﺘﻪ زﻣﻮږ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ و ﻫﻐﻪ‬
‫زه ﺣﺎﺟﻲ ﺻﯧﺐ ﻋﺰﻳﺰﷲ‬
‫ﺗﻪ ورﻣﻌﺮﰲ ﮐ‪Ď‬م ﻧﻮ ﺑﻴﺎ‬
‫ﺣﺎﺟﻲ ﺻﯧﺐ زه ﮐﺮﮐœ ﺗﻪ‬
‫ډﯦﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﻮ‪ ˮ‬او ﭼﯥ ﻫﻐﻪ‬
‫زﻣﺎ ﺑﯧ›ﻨ‪ ƒ‬وﻟﯧﺪو ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ وﷲ دا ﻳﻮ آﯦﻨﺪه ﻟﺮي‪.‬‬
‫ﺑﯿﺎ ﻣﺎ دﻟﺘﻪ اﮐﯧ‪ô‬ﻣﻲ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑ›ﺲ ﮐﻮﻟﻮ دﻟﺘﻪ د ‪ ۱۹‬ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﮐﯧﭙ›ﯧﻦ و ﺷﯧﺮ ﺷﯧﺮزي او ﻧﻮر ﻫﻠﮑﺎن‬
‫وو ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ زه ﺗﺸﻮﻳﻘﻮ‪ ˮ‬ﻧﻮ دوی وﯦﻠﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ‪Ĥ‬ﻪ آﯦﻨﺪه ﻟﺮي او ﭼﯥ زه ﺗﺎج ﻣﻠﻮک ﻋﺎ‪ ˮ‬وﻟﻴﺪم‬
‫ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﻳﻠﯥ ﭼﯥ ‪Ê‬ﺎن ﻧﻮﻟﺲ ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ازﻣﻮﻳﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ‬
‫ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧ‪Ĕ‬ي ‪Ê‬ﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﻮږ دﻟﺘﻪ ﻫﺮه ورځ ‪Ɛ‬ﻮرو ﺗﻪ ‪Ĥ‬ﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮې‪.‬‬
‫ﺑﻴﺎ ﺑﺸ˼ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰي ﭼﯥ اوس د ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﻣﻨﯧﺠﺮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ راﺗﻪ ووﯦﻠﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ ﻣﻨﯧﺠﺮ و او‬
‫راﺑﺎﻧﺪې ﻟﻘﺐ ﻳﯥ ﻫﻢ ﮐﯧ‪ĥ‬ﻮد ﭼﯥ ﺗﻪ ﺳﻨ‪Ƒ‬ﺎﮐﺎرا ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ رﻗﻢ ‪Ɛ‬ﯧﻢ ﮐﻮې‪.‬‬
‫ﭘﻪ ازﻣﻮﯦﻨﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮم او ﭘﻪ ﻧﯧﭙﺎل ﮐﯥ ﻫﺎﯦﺴœ ﺳﮑﻮرر ﺷﻮﻣﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻮ ﮐﺎل اﻧﺘﻈﺎر وﮐ‪Ď‬و‬
‫ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻢ ﮐﯧﺪل‪.‬‬
‫زه ‪ ۱۷‬ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻤﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮم او ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﯧﺴœ رن ﺳﮑﻮرر راﻏﻠﻢ‬
‫ﺑﻴﺎ ‪ ۱۹‬ﮐﻠﻨﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮم‪ ،‬ﭼﯥ ورﻟ‪ ô‬ﮐﭗ ﺗﻪ ﮐﻮاﻟﻴﻔﺎﯦﻨ‪ ƒ‬راوﻧ‪ ô‬و ﺧﻮ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﻧﻪ ﺷﻮ‬
‫ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ وﻟﻮﺑﯧ‪Ĕ‬م ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﻮزي ﻟﯧﻨ‪ ô‬ﮐﯥ اﻧ‪ô‬ر و‪ ۱۹‬ورﻟ‪ ô‬ﮐﭗ و ﭼﯥ زه ورﺗﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑœ‬

‫ﺷﻮﻣﻪ‪ ،‬داﺳﯥ زﻣﺎ ﮐﺮﮐœ ﴍوع ﺷﻮ‪ ،‬ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻪ ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯧﺪل زﻣﺎ د ‪Ĥ‬ﻪ ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ وﺟﻪ وه ﭼﯥ دې‬
‫‪Ê‬ﺎی ﺗﻪ راورﺳﯧﺪم‪.‬‬

‫ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ‪ ۱۹‬ﮐﻠﻨﻮ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻪ‬
‫ﮐﯥ ﻟﻪ ‪Ĥ‬ﻪ ‪Ê‬ﻠﯧﺪووروﺳﺘﻪ ﻣﲇ‬

‫ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﺊ؟‬
‫زه ‪Ú‬ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﻧ‪ô‬ر ‪ ۱۹‬ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻪ ﮐﯥ‬
‫ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮم‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﻪ ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ ﮐﺎوه‬
‫ﻧﻮ د ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ ﻟﻪ وﺟﯥ ﺑﻪ زه ﭼﯥ ﻟﻪ‬
‫اﻧ‪ô‬ر ﻧﺎﯦﻨ›˾ وز‪Ɛ‬ﺎر ﺷﻮﻣﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺎرغ‬
‫وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﴎه‬
‫ﻟﻮﺑﯧﺪم‪ ،‬ﭘﻪ آﺧﺮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐﯥ ډﯦﺮ‬
‫ﻣﴫوف وم ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﴎه او‬

‫ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﻟﺲ ﮐﻠﻨﻮ ﴎه ﻟﻮﺑﯧﺪم‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ي ‪Ê‬ﻞ‬
‫ﭘﻪ ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻪ ﮐﯥ ﭼﺎﻧﺲ درﮐ‪Ď‬ل‬

‫ﺷﻮ‪Ú‬ﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻮ درﻟﻮد؟‬
‫د ﮐﺮﮐœ ﺑﻮرډ دا ﭘﻼن و ﭼﯥ ﻧﻮوﻟﺲ‬
‫ﮐﻠﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﺎﻧﺲ‬
‫ورﮐﺎوه‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﴎه ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ ﮐﻮل‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎ اوﻟﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﻪ‬
‫ﺳﻴﻨ‪Ƒ‬ﺎﭘﻮر ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه وه‪ ،‬ﻣﺎ ډﯦﺮ د ﺧﻮﺷﺎﻟ‪ Ȫ‬اﺣﺴﺎس ﮐﺎوه‪ ،‬ﻣﺎ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺗﲇ‬
‫ﺳﺘﻮري ﭼﯥ زﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﻮب و ﭼﯥ د دوی ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧﺮ ﺑﻪ زه ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ˹ﺎﯦﻨﺪ‪Ɛ‬ﻲ ﮐﻮم‪،‬‬
‫ﻧﻮ واﻗﻌ ًﺎ ﻫﻐﻪ ورځ زﻣﺎ ﺧﻮب او زﻣﺎ ارﻣﺎن ﭘﻮره ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻲ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ او ﻧﻮروز ﻟﻴﺪل‬

‫ﭼﯥ زه ورﴎه ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐﯥ وﻻړ وم ﻣﺎ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دې ﻏ›ﻪ ﺧﻮﺷﺎﱄ ﻧﻪ وه‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم وروﺳﺘﻪ ‪Ú‬ﻪ ﭘﻼن ﻟﺮئ ﭼﯥ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﺑﻪ ﻣﲇ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ راﺷﺊ؟‬
‫واﻗﻌﺎً د ﻫﺮ ﻟﻮﺑﻐﺎړي ﺧﭙﻞ ارﻣﺎن وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم ﮐﯥ وﻟﻮﺑﯧ‪Ĕ‬ي‪ .‬د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ﻏœ ﻣﯧﭽﻮﻧﻪ د‬

‫ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم وي ﺧﻮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ وه ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐ‪Ď‬ای ﭼﯥ دﻏﻪ ﻟﻮﺑﻮ ﮐﯥ وﻟﻮﺑﯧ‪Ĕ‬م‪.‬‬
‫اﻧﺸﺎ̀ زه ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ډﯦﺮ زر ﺑﯧﺮﺗﻪ šﻴﻢ ﺗﻪ راﺷﻤﻪ او د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ‬
‫ﮐﻪ ﮐﻮر˻ ﮐﺮﮐœ ﮐﯥ وي ﻳﺎ ﮐﻮم ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻣﻪ ﻧﻮ زه ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ وړﺗﻴﺎ ‪Ĥ‬ﻴﻤﻪ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ‬

‫را‪Ê‬ﻤﻪ‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﯥ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ‪Ú‬ﻠﻮر ور‪Ê‬ﻨﻴﻮ ﺳﻴﺎﻟﯿﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ ‪Ê‬ﻠﯧﺪﻟﯥ وئ او دوه ﻏﱪ‪Ɛ‬ﯥ ﺳﻠﯧﺰې ﻣﻮ ﻫﻢ وﻫﻠﯥ‬
‫وې ﻧﻮ آﻳﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﮐﻮر˻ ﮐﺮﮐœ ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯧﺪو ﺗﻪ دوام ورﮐﻮئ؟‬

‫ﻫﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﻪ ډوﻣﯧﺴ›ﻴﮏ ﻟﻮﺑﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﺎﷲ زﻣﺎ ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ و ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ زه ﻧﻪ ﻧﺎ اﻣﯧﺪه ﮐﯧ‪Ĕ‬ﻣﻪ‪،‬‬
‫ورﻟ‪ ô‬ﮐﭗ ﻻړو ﮐﺮﮐœ ﻧﻪ دی ﺧﺘﻢ‪ ،‬زه ﺧﭙﻠﻮ ‪ɱ‬ﺮﻳﻨﺎﺗﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮم او اﻧﺸﺎﷲ د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻓﺎرﻣﻨﺲ ﭘﺮ‬

‫ﻣœ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﺗﻪ را‪Ê‬ﻤﻪ‪.‬‬

‫آﯾﺎ د ‪ɱ‬ﺮﻳﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ‪Ú‬ﺨﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺮﮐœ ﺑﻮرډ‬
‫ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي ﺧﻮښ او ﻣﻄﻤﺌ˾ ﻳﺊ؟‬

‫ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ˽ﻪ ‪Ê‬ﮑﻪ ‪Ú‬ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮږ ﻫﻴ‪ Ü‬ﻧﻪ درﻟﻮدل ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻤﻨﻲ ﺣﻀﻮري ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯥ‬
‫ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﯧ‪Ĕ‬ي وې ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯧﺸﯥ وې اﮐ‪ɵ‬ه وﺧﺖ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘ‪ĥ‬ﯥ زﺧﻤﻲ ﮐﯧﺪې ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ‬
‫زﺧﻤﻲ ﮐﯧﺪل داﺳﯥ ‪Ɛ‬ﺮاوﻧ‪ ô‬ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﮐﺮﮐœ ﮐﺎوه ﺳﻴﻤ›ﻲ ﭘﻴﭻ و او šﻮﻟﯥ ﮐﻨﺪې وې‪.‬‬
‫ﺧﺎوره او دوړې ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﯥ وې ﭼﯥ ﺣﺘﯽ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﺎل ﻫﻢ ﻧﻪ ‪Ĥ‬ﮑﺎرﯦﺪو ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮږ‬
‫ﺧﭙﻞ ﮐﺮﮐœ ﮐﺎوه‪ ،‬اوس زﻣﻮږ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﺷﻮي دي اﻧ‪ô‬ور )ﴎﭘ›ﯥ( اﮐﺎډﻣﻲ ﻟﺮو؛ ﺟﻴﻢ )ﮐﻠﺐ(‬

‫ﻟﺮو ﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ƒ‬ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ ‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﻠﻮه šﻴﻢ ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯧ‪Ĕ‬ي ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه ﻣﻮ ادارې ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ƒ‬ﮐ‪Ď‬ی دی‪ ،‬ﭘﻪ اﮐ‪ɵ‬ه‬
‫وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ‪Ĥ‬ﯥ اﮐﺎډﻣﻴﺎﻧﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻣﺜ ُﻼ ﮐﻪ زه دﻟﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ وﻟﺮم ﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﭘﻪ ﻟﻮ‪Ɛ‬ﺮ ﮐﯥ ﻳﺎ‬

‫ﻧﻨ‪Ƒ‬ﺮﻫﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ‪ɱ‬ﺮﻳﻦ وﮐ‪Ď‬م‪.‬‬

‫راﺗﻪ وﯦﻠﯽ ﺷﯥ ﭼﯥ ﻣﻴﻨﻪ دې ﮐ‪Ď‬ې؟‬
‫ﮐﻪ ر‪Ĥ‬ﺘﻴﺎ راﺑﺎﻧﺪې واﻳﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ وﺧﺖ ﻧﻪ دی ﭘﯧﺪا ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻴﻨﻮاﱄ راﻫﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﮐﺮﮐœ ﴎه‬

‫ﺑﻮﺧﺖ ﻳﻢ ‪ ،‬ﮐﻮژده ﻣﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﮐﻢ ﻋﻤﺮۍ ﮐﯥ ﮐ‪Ď‬ې وه‪.‬‬

‫واده ﻣﻮ ﮐ‪Ď‬ی دی؟‬
‫ﻫﻮواده ﻣﯥ ﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬

‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ﻏﺬا ﻣﻮ ‪Ú‬ﻪ ده؟‬
‫ﻣﻨﺘﻮ‪ ،‬ﻗﻮرﻣﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ رﻧ‪ ƒ‬ﻣﻮ ؟‬
‫آ‪ ɯ‬او ﺗﻮر ‪.‬‬

‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ﻟﻮﺑﻐﺎړی ﻣﻮ؟‬
‫šﻮل راﺑﺎﻧﺪې ‪Ɛ‬ﺮان دي ﺧﻮ د ﭘﺮﻓﯧﺸﻨﻠﯧﺰم ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﯥ ﻧﺒﻲ ﻋﯿﺴﯽ‬

‫ﺧﯧﻞ او ﻧﻮرﻋﲇ ‪Ê‬ﺪران ډﯦﺮ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬
‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﻟﻮﺑﻐﺎړي ﻣﻮ؟‬
‫ﺳﻨ‪Ƒ‬ﺎﮐﺎرا او ﮐﻮﻫﲇ‪.‬‬

‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ﻟﻮﺑﻐﺎﱄ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ؟‬
‫د ﮐﺎﺑﻞ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﯽ ‪Ê‬ﮑﻪ ‪Ĥ‬ﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي او ‪Ĥ‬ﺎﯦﺴﺘﻪ ﻫﻢ دی‪.‬‬

‫د ﺧﻮ‪Ĥ‬ﯥ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﯽ ﻣﻮ ﮐﻮم دی؟‬
‫واﮐﻪ ﻟﻮﺑﻐﺎﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ آﺳ›ﺮﻳﻠﻴﺎ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي‪.‬‬

‫ﺧﻮږه ﺧﺎﻃﺮه ؟‬
‫ﺧﺎﻃﺮې ﺧﻮ ډﯦﺮې دي ﺧﻮ ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ‪Ĥ‬ﻪ‬
‫ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻐﻪ ده ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم ﺗﻪ‬
‫ﻻر وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﯥ ﴎه ﻣﻞ‬
‫وم‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﺣﺴﺎس او ﺧﻮﺷﺎﱄ ﭘﻪ اﻟﻔﺎﻇﻮ‬

‫ﮐﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺪه ﺧﺎﻃﺮه؟‬
‫ﭼﯥ ﻧ‪Ď‬ﯦﻮال ﺟﺎم ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﺑ‪ô‬ﻟﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺳﻴﻠﻴﮑœ ﻧﻪ ﺷﻮم‪.‬‬

‫‪Ú‬ﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻟﺮې؟‬
‫ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ دا ﭘﯧﻐﺎم دی‪ ،‬ﭼﯥ د‬
‫ﺳﭙﻮرت ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﻟﻪ ﻫﺮې ﺑﻠﯥ ﻻرې‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬زﻣﺎ ﻟﻮی‬
‫آرﻣﺎن دی ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دا˽ﻲ ﺳﻮﻟﻪ‬

‫او ﺛﺒﺎت راﳾ‪.‬‬

‫د ﭘﴪﱄ د ‪Ĥ‬ﮑﻼوو اﻧ‪Ë‬ﻮر‬

‫‪Ú‬ﯧ‪Ď‬ﻧﭙﻮه ﺳﯿﺪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ‬

‫ﻫﺴﯥ ﺧﻮ د ﮐﺎل šﻮﻟﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮی ژورې اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې راوﱄ او دې ﺗﻪ ﯾﯥ اړ ﺑﺎﳼ‬

‫‪ ɲĥÚ‬ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ﻧﯥ او ‪Ĥ‬ﯧ‪ǯƑ‬ﯥ ورﮐ‪Ď‬ي ﭼﯥ د ﺷﻌﺮ او ادب ﭘﻪ ﺧﻮږه او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫او ﭘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ‪ ،‬اﻧﺴﺎ˻ ژوﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻮرو ﺳﺎﮐ‪ĥ‬ﻮ او ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻮ ‪Ĥ‬ﮑﻼوې او ‪Ê‬ﻼوې وﺳﺘﺎﯾﻲ‪.‬‬

‫ﯾﯥ د اﻏﯧﺰ ﮐﻮﻟﻮ ‪Ê‬ﻮاک او ﺗﻮان ورﺑﺨ‪ĥ‬ﻠﯽ دی‪ ،‬ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ دی ﭼﯥ د ﻧ‪Ď‬ۍ د ﻫﺮې ژوﻧﺪۍ ژﺑﯥ‬

‫ﻣ‪Ƒ‬ﺮ د ﮐﺎل ﭘﻪ ‪Ú‬ﻠﻮرو واړو ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﴪﻟﯽ د د ﻣﻨﻈﻮم ادب زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ دې ارز‪Ĥ‬ﺘﻨﺎﮐﻮ ﻣﺮﻏﻠﺮو‬

‫ﻟﻮﻣ‪Ď‬ي ﻓﺼﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺳﱰ ډﮐﻪ ده‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ﭼﯥ د ﻧ‪Ď‬ۍ د ﯾﻮې ژوﻧﺪۍ ژﺑﯥ ﭘﻪ‬

‫ارز‪Ĥ‬ﺖ او اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دی‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗ‪ ƒ‬د ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ ﻟﻪ اوږدې ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﯿﺎ او ﺑ‪ô‬اﯾﯥ ﻣﻌﻨﻮي‬

‫ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻪ ﻣ‪Ď‬ه او ﺳﺎړه ‪Ê‬ﭙﲇ ﺑﺪن ﮐﯥ د ژوﻧﺪ ﺳﺎ اد‪ ɯ‬ﭘﺎﻧ‪Ƒ‬ﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻪ ده‪ ،‬د ﻣﻨﻈﻮم ادب ﯾﻮه د‬

‫وﭼﻠﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬د ﯾﻮ ﻧﻮي ژوﻧﺪ د ﭘﯿﻼﻣﯥ او اداﻣﯥ زﯾﺮی ﮐﺘﻨﯥ وړ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ د ﭘﴪﱄ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐﯥ د ﻃﺒﯿﻌﻲ‬

‫ﻣﻨﺎﻇﺮو او ﻧﻮرو ﮐﯿﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯥ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې‬ ‫او د ‪Ê‬ﺎﻧ‪ĎƑ‬ې ‪Ĥ‬ﮑﻼ او ‪Ê‬ﻼ ﻻﻣﻞ و‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﻲ‪.‬‬

‫ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﴪﱄ ﮐﯥ šﻮل اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﺟﻮړوي‪.‬‬

‫ﻃﺒﯿﻌﺖ او د ژوﻧﺪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ ډﯦﺮ د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ د ﻣﻨﻈﻮم ادب ‪Ɛ‬ﻠﺒ‪ ǰ‬ﺗﻪ ور‪Ê‬ﻮ‪Ú ،‬ﻮ ﭘﴪﻟﻨﻲ‬

‫‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ ﺑﺮﯾ‪ĥ‬ﻲ او اﻧﺴﺎن داﺳﯥ اﻧ‪Ƒ‬ﯿﺮي ﭼﯥ د šﻮﻟﯥ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮې راﺧﻮ‪Ĥ‬ﻮو او ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﯾﯥ درﺗﻪ‬

‫ﻧ‪Ď‬ۍ او ﮐﺎﺋﯿﻨﺎﺗﻮ ﺧﺎﻟﻖ د ﺧﭙﻞ ﻫﻤﯿﺸﻨﻲ ﻓﯿﺾ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮو‪.‬‬

‫ﺧﺰاﻧﯥ ﻧﻪ د ﻧ‪Ď‬ۍ ﭘﺮﻣﺦ د زﻣﺮدو ﺑﺎران ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ددې ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺤﺎظ د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ اد‪ ɯ‬دورې د‬

‫ﻣﻮﺳﻢ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯥ ﻫﻮا ﭼﯥ ﭘﺮ وﻧﻮ ﺑﻮšﻮ)ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻮ( وﻟ‪Ƒ‬ﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ‪Ú‬ﻮ د ‪Ɛ‬ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻧﻮ ﺗﺎزه‪Ĥ ،‬ﯧﺮازه او ﺳﻤﺴﻮره ﳾ او ﭘﻪ اﻧﺴﺎ˻ زړوﻧﻮ ﺧﻮﻧ‪Ď‬ﯾﻮ ﺗﻮﭘﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي راﭘﺎﺗﯥ او ﺗﺮ ﻣﻮږ‬

‫ﮐﯥ ډﯦﺮه ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻲ‪ ،‬ﺧﻮ‪ĥÊ‬ﺖ او ﻟﻪ ژوﻧﺪ ﴎه د ﻣﯿﻨﯥ رارﺳﯧﺪﱄ دي‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ دوه‬

‫ﺟﺬﺑﻪ او اﺣﺴﺎس راوﻻړوي او ﭘﻪ دﻣﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻮي ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ را‪Ê‬ﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﭘﴪﱄ د ‪Ĥ‬ﮑﻼ د ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ‬

‫ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﮑﺮوﻧﻪ او ﺧﯿﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻮي‪.‬‬

‫ﺷﺎﻋﺮ او ادﯾﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ šﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻧﻮرو زﯾﺎت ﻟﻮﻣ‪Ď‬ۍ ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﻪ د ﻏﻮرﯾﺎﻧﻮ د ﻟ‪Ď‬ۍ د ﻧﻮﻣﯿﺎﱄ واﮐﻤﻦ‬

‫ﺣﺴﺎس‪Ĥ ،‬ﮑﻼ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻮوﻧﮑﯽ او د šﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮري د درﺑﺎر د ﻧﻮﻣﻴﺎﱄ‬

‫ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮ‪Ĥ‬ﺖ‪ ،‬ﺧﻮ‪ĥÊ‬ﺖ‪ ،‬ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ƒ‬ﺷﺎﻋﺮ ‪Ĥ‬ﮑﺎرﻧﺪوی ﻏﻮري )‪ ۵۸۰‬ه ق( ﭘﻨ‪Ë‬ﻪ ‪Ú‬ﻠﻮﯾ‪ĥ‬ﺖ‬

‫او ﺑﺮه ﺗ‪ ƒ‬ډﯦﺮ ﻣﯿﻨﻪ وال او ﻟﯧﻮال دی‪ ،‬ﻧﻮ د دﻏﻪ ﺑﯿﺘﯿﺰه ﺑﻮﻟﻠـﻪ)ﻗﺼﯿﺪه( ده‪ ،‬ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎب‬

‫ژوﻧﺪ ﺑ‪ĥ‬ﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮﺳﻢ ‪Ĥ‬ﯧ‪ǯƑ‬ﯥ‪Ĥ ،‬ﮑﻼوې او ‪Ê‬ﻼوې اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮري ﭘﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ وﯾﻠﯥ او د ﺗﺸﺒﯿﺐ‬

‫ﯾﯥ اﺣﺴﺎس‪ ،‬ﺟﺬﺑﻪ‪ ،‬ﺑﴩي ﻋﺎﻃﻔﻪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ او ﺧﯿﺎل ﺗﺮ ﭘﻪ ‪ ۱۸‬ﺑﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﴪﱄ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﻪ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ‪،‬‬

‫ﻧﻦ ژوﻧﺪون ﺳﺒﺎ رﻓﺘﺎر دی‬ ‫اﺳﺘﺎداﻧﻪ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺑ‪ǯ‬ﻪ اﻧ‪Ë‬ﻮر ﺷﻮي دي‪ ،‬دا‬

‫)د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ادﺑﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬دوﯾﻢ šﻮک‪ ۱۸۲ ،‬ﻣﺦ(‪.‬‬ ‫‪Ú‬ﻮ ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ وﻟﻮﻟﺊ‪:‬‬

‫د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ رو‪Ĥ‬ﺎن ﳌﴘ او د رو‪Ĥ‬ﺎ˻ اد‪ ɯ‬ﻋﺮﻓﺎ˻‬ ‫د ﭘﴪﱄ ‪Ĥ‬ﮑﻠﻮﻧﮑﻲ ﺑﯿﺎ ﮐ‪Ď‬ه ﺳﯿﻨ‪Ƒ‬ﺎروﻧﻪ‬

‫ﻣﮑﺘﺐ ﭘﯿﺎوړی ﭘﻠﻮي ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯿﺮزا اﻧﺼﺎري )‪ ۱۰۴۰‬ه‬ ‫ﺑﯿﺎ ﯾﯥ وﻟﻮﻧﻞ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﻻﻟﻮﻧﻪ‬

‫ﻣ‪Ë‬ﮑﻪ ﺷﻨﻪ‪ ،‬ﻻ‪Ĥ‬ﻮﻧﻪ ﺷﻨﻪ‪ ،‬ﳌﻨﯥ ﺷﻨﯥ ﺷﻮې ق ﺷﻬﯿﺪ( د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ د ﭘﴪﱄ‬

‫‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ اﻧ‪Ë‬ﻮر داﺳﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي‪:‬‬ ‫ﻃﻠﯿﺴﺎن زﻣﺮدي واﻏﻮﺳﺘﻞ ﻏﺮوﻧﻪ‬

‫د ﻻﻟﻪ د زړ‪Ɛ‬ﻲ داغ ﭼﯥ ﭘﻪ زړه راوړم‬ ‫دﻧﯿﺴﺎن ﻣﺸﺎﻃﯥ ﻻس د ﻣﭽﯧﺪو دی‬

‫زه ورﯾ‪ Ì‬د ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪې اورﯦ‪Ĕ‬م‬ ‫ﻣﺮﻏﻠﺮو ﺑﺎﻧﺪې و‪Ĥ‬ﮑﻠﻞ ﺑ‪ǯ‬ﻮﻧﻪ‬

‫دا ﻫﺎړ د ﳌﺒﻮ داغ ﭼﯥ ﭘﻪ زړه راوړم‬ ‫د ﻏ›ﻮﻟﻮ ﺟﻨ‪ô‬ې ﺧﺎﻧﺪي ورﯾﺪي ﺗﻪ‬

‫درﯦﻐﻪ درﯦﻐﻪ د ﺑﻬﺎر ﺳ‪Ď‬ه ﺷﺒﻨﻤﻪ‬ ‫زرﻏﻮﻧﻮ ﺑ‪ǯ‬ﻮ ﮐﯥ ﻧﺎ‪Ú‬ﻲ زﳌﻲ ﺟﻮﻧﻪ‬

‫)روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪ ۱۳۴ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫)ﭘ›ﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‪ ۲۴ ،‬ﻣﺦ(‬

‫دوﯾﻤﻪ ﺷﻌﺮي ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﻪ د زرﻏﻮن ﺧﺎن ﻧﻮرزي ده‪ ،‬ﭼﯥ رو‪Ĥ‬ﺎ˻ ﺷﺎﻋﺮ دوﻟﺖ ﻟﻮا‪Ǯ‬ﯽ)‪ ۱۰۶۹‬ه ق ﭘﻮرې‬

‫د ﻧﻬﻤﯥ ﻫﺠﺮي ﭘﯿ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ او د ﻟﺴﻤﯥ ژوﻧﺪی( ﭼﯥ د رو‪Ĥ‬ﺎن د اد‪ ɯ‬ﻣﮑﺘﺐ ﯾﻮ ﺑﻞ‬

‫ﭘﯿ‪Ď‬ۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ‪Ď‬ﻳﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرزاد )زﻣﯿﻨﺪارو( ﮐﯥ ﭘﯿﺎوړی دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺷﺎﻋﺮ دی‪ ،‬د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه‬

‫اوﺳﯧﺪه او ﭘﻪ )‪ ۹۲۱‬ه ق( ﭘﻪ دﯾﺮاوت ﮐﯥ وﻓﺎت او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ د ﭘﴪﻟﻨﯿﻮ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ﺣﺎل ﻟﻪ ﺑﻠﺒﻠﻪ ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻲ‪:‬‬

‫دا ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐﯥ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﻪ وﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻪ دوﻟﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮی دی‪.‬‬

‫د ﺑﻬﺎر د ‪Ɛ‬ﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ‬ ‫د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ‪ ۳۹‬ﺑﯿﺘﯿﺰه راﭘﺎﺗﯥ ﺳﺎﻗﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﯥ دوه‬

‫)روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪۳۶ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫درې ‪Ê‬ﺎﯾﻪ د ﭘﴪﱄ ﯾﺎدوﻧﻪ او د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮو ﭘﻪ‬

‫د ﭘ‪ĥ‬ﻮ ژﺑﯥ ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯽ او ﭘﯿﺎوړی ﺷﺎﻋﺮ د ﺗﻮري او ﻗﻠﻢ‬ ‫زړه ﭘﻮرې اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ‪:‬‬

‫ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧ›ﮏ)‪ ۱۰۲۲-۱۱۰۰‬ه ق( د‬ ‫ﭘﴪﻟﯽ ﺷﻮ ﻏﻮﻧﭽﻪ ‪Ɛ‬ﻞ ﮐﺎ‬

‫اﺷﻌﺎرو ‪Ɛ‬ﻠﺒ‪ ǰ‬د ﭘﴪﻟﻨﯿﻮ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ډﯦﺮې ‪Ĥ‬ﮑﻠﯥ ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ‬ ‫زﻟﻔﯥ ﺗﺎوې د ﺳﻨﺒﻞ ﮐﺎ‬

‫راوړاﻧﺪې ﮐﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﯾﻮه ﯾﯥ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﻏﻮره او ﭘﻪ‬ ‫ﺑﻠﺒﻼن ﺷﻮر و ﻓﻐﺎن ﮐﺎ‬

‫زړه ﭘﻮرې اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬دا ﻻﻧﺪې ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ‬ ‫ﮐ‪Ď‬ﯾﺪن ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻠﺴﺘﺎن ﮐﺎ‬

‫وﻟﻮﻟﺊ‪:‬‬ ‫ﭘﻪ راﻏﻮ ﮐﯥ ﴎې ﳌﺒﯥ دي‬

‫د ﻧﻮروز ﻣﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﺎغ او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﻫﻢ‬ ‫د ﻏ›ﻮﻟﻮ ﻧﻨﺪارې دي‬

‫ﻧﻮرا˻ ﯾﯥ ﺷﻪ ﻟﻪ ﻓﯿﻀﻪ ﻫﻐﻪ دا ﻫﻢ‬ ‫ﺟﻬﺎن šﻮل ﺳﻮر او زرﻏﻮن ﺷﻮ‬

‫‪Ĥ‬ﮑﲇ ﮐﻪ ‪Ɛ‬ﻮرې ﭼﯥ ﻣﺦ ﭘœ ﮐﻠﻪ ‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪ ﮐﺎ‬ ‫وچ راﻏﻪ ‪Ĥ‬ﮑﲇ ‪Ɛ‬ﻠ‪Ƒ‬ﻮن ﺷﻮ‬

‫‪Ɛ‬ﻞ د ﺑﻬﺎر ﻧﻪ دی ﭼﯥ را زﯦ‪Ĕ‬ي ﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎر وﺧﺖ د ﯾﺎراﻧﯥ دی‬

‫‪Ĥ‬ﻪ ﭼﯥ راﭘﯿﺪا ﺷﻮې د ﺑﻬﺎر زﯾ‪Ď‬ﯾﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻪ!‬ ‫‪Ĥ‬ﻪ ﻣﻮﺳﻢ د ﭘﯿ˴ﻧﯥ دی‬

‫ﺗﻞ دې ﯾﺎدوﻧﻪ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﮐ‪Ď‬ه‬ ‫ﻧﻮ ﺳﺎﻗﻲ ﭘﺎ‪Ú‬ﻪ ﭼﯥ ﺑﻬﺎر دی‬

‫ﻧﻪ ﯾﻮازې ‪Ɛ‬ﻞ د ‪Ɛ‬ﻠﻮ ﺑﻮšﻲ وﻧﯿﻮ‬ ‫د ﺳﻮن ډک ﻣﻮﻧ‪ô‬ک ﺳﯿﻠ‪ Ȫ‬اﺧﺮي ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‬

‫ﺑﺎدام ‪Ɛ‬ﻞ‪ ،‬ﺷﻔﺘﺎﻟﻮ ‪Ɛ‬ﻞ وﻧﯿﻮ اﻧﺎر ‪Ɛ‬ﻞ‬ ‫ﭘﻪ ﺑﻠﺒﻠﻮ ﺧﱪ وﮐ‪Ď‬ه ﺑﯿﺎ ﺑﻬﺎر دی‬

‫)روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪ ۱۳۵ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫)روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪ ۱۳۶ ،‬ﻣﺦ(‬

‫د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧ›ﮏ د ﻣﴩ زوی او د ﺧ›ﮑﻮ د اد‪ ɯ‬د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ﻋﺎرف او ﺧﻮږ ژ‪ ɯ‬ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ˴ن‬

‫ﻣﮑﺘﺐ ﭘﯿﺎوړی ﺷﺎﻋﺮ اﴍف ﺧﺎن ﻫﺠﺮي)‪ -۱۰۴۴‬ﺑﺎﺑﺎ)‪ ۱۱۲۸‬ه ق ﻣ‪ (Ď‬د دﯦﻮان ﭘﻪ رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻮ ﭘﺎ‪Ǯ‬ﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ‬

‫‪ ۱۱۰۶‬ه ق( د ﺷﻌﺮوﻧﻮ دﯾﻮان ﻫﻢ د ﭘﴪﻟﻨﯿﻮ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ د ‪Ê‬ﺎی ‪Ê‬ﺎی د ﭘﴪﱄ ‪Ĥ‬ﮑﲇ اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ‬

‫ﯾﺎدوﻧﻮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬دا را‪Ê‬ﻲ‪ ،‬دا ﺑﯿﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﯾﯥ وﻟﻮﻟﺊ‪:‬‬

‫وﺧﺖ د ﻧﻮﺑﻬﺎر دی زه ﺟﺪا ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﺎره‬ ‫ﻻﻧﺪې دوه ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﺑﯿﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ راﺧﻮ‪Ĥ‬ﻮو‪:‬‬

‫درﯦﻐﻪ‪ ،‬درﯦﻐﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﯾﺎره ‪Ê‬ﯥ ﺑﻬﺎره!‬ ‫د ﺑﻬﺎر ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮ ﺳﯿﺮ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﺎ‬

‫)د ‪Ĥ‬ﮑﻼ وږﻣﻪ‪ ۹۵ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫ﻧﻮی داغ ﺑﻪ د ﻣﯿﻦ ﭘﻪ ‪Ê‬ﯿ‪Ƒ‬ﺮ ﺑﯿﺎ ﮐﺎ‬

‫ﺑﻠﺒﻼن ﭘﺴﯥ ﻧﺎرې وﻫﻲ رﺣ˴ﻧﻪ!‬ ‫ﮐﻪ ﯾﯥ ﻗﺪر د اﺧﻼص ﻟﺮې ﭘﻪ زړه ﮐﯥ‬

‫د ﺑﻬﺎر ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ ﺷﻮي دي ﮐﻪ ﻧﻪ دي‬ ‫ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺑﻪ وي اﻏﺰي درﺗﻪ ﺑﻬﺎر‬

‫)د رﺣ˴ن ﺑﺎﺑﺎ دﯦﻮان‪ ۱۲۰ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫)د ﻫﺠﺮي دﯾﻮان‪ ۲۹۶ ،‬ﻣﺦ(‬

‫د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺑﻞ زوی ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ﻧﺎزﮐﺨﯿﺎل ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ)‪ ۱۱۴۸‬ه‬

‫ﺧ›ﮏ)‪ ۱۱۲۵-۱۰۶۳‬ه ق( ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻞ دﯦﻮان ﮐﯥ د ق ژوﻧﺪی( د ﯾﺎر ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﺷﻮې‬

‫ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ د ﭘﴪﱄ د ﻣﻮﺳﻢ د او‪Ĥ‬ﮑﯥ ﻟﻪ ﭘﴪﻟﻨﻲ ﺑﺎران ﴎه ﺗﺸﺒﯿﻪ او اﻧ‪Ë‬ﻮر ﯾﯥ د‬

‫‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ او د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮو د ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ داﺳﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي‪:‬‬

‫دا ﺣﻤﯿﺪ د ﯾﺎر د ﺧﻂ ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ژاړي‬ ‫اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ي دي‪ ،‬دا ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﯾﯥ و‪Ɛ‬ﻮرئ‪:‬‬

‫ﮐﻪ ﺑﺎران د ﭘﴪﱄ ﭘﻪ در در راﻏﯽ‬ ‫ﻧﻦ ﺳﺤﺮ ﺳﺒﺎ ﻧﺎرې وﮐ‪Ď‬ې ﺑﻠﺒﻠﯥ‬

‫)د ﺣﻤﯿﺪ دﯦﻮان‪ ۳۷۲ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫د ﺑﻬﺎر زﯾﺮی ﮐﺎوه ﯾﻮې ﭘﺮ ﺑﻠﯥ‬

‫وې وې زﯾﺮی ﻣﯥ درﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺎر ﺗﯧﺮ ﺷﻮ داﴍف ﺧﺎن ﻫﺠﺮي ﳌﺴﯽ‪ ،‬د ﻧﺎﻣﺪار ﺧ›ﮏ زوی‬

‫ﮐﺎﻣ‪Ƒ‬ﺎر ﺧﺎن ﺧ›ﮏ)‪ ۱۱۶۵‬ه ق ﻣ‪ (Ď‬ﭘﻪ ﯾﻮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ او‬ ‫ﺑﻬﺎر راﻏﯽ ﭘﺎ‪Ǯ‬ﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ وﻟﯥ‬

‫)د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧ›ﮏ دﯦﻮان‪ ۲۱۵ ،‬ﻣﺦ( رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﯥ د ﭘﴪﱄ او د ﻫﻐﻪ د ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ د‬

‫او ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻮﻟﻠـﻪ )ﻗﺼﯿﺪه( ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺑﻬﺎر د ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ﻧﻨﺪارې اﻧ‪Ë‬ﻮر ‪Ú‬ﻮﻣﺮه ‪Ĥ‬ﻪ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ی دی‪:‬‬

‫‪Ú‬ﻪ ﻋﺠﺐ وﺧﺖ د ﻫﻮس دی‬ ‫او ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮو داﺳﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې‬

‫‪ɱ‬ﺎم ډک د ‪Ê‬ﻤﮑﯥ ﻧﺲ دی‬ ‫اﻧ‪Ë‬ﻮر ﮐ‪ĥ‬ﻠﯽ‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﻫﺮ ‪Ú‬ﻪ د‬

‫ﺑﻮرا ‪Ɛ‬ﺸﺖ ﮐﻮي ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮ‬ ‫ﴎ ﭘﻪ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻮ وﯾﻨﻲ‪ ،‬دا ﻻﻧﺪې دوه ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ د‬

‫ﭘﻪ ﻣﺮداره ﻧﺎﺳﺖ ﻣ‪Ƒ‬ﺲ دی‬ ‫ﺑﯿﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ راوړو‪:‬‬

‫د ﺑﻬﺎر ‪ɱ‬ﺎﺷﻪ ‪Ɛ‬ﻮره‬ ‫ﺷ‪Ƒ‬ﻔﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎغ اوراغ ﺷﻮ د ﺑﻬﺎر ‪Ɛ‬ﻞ‬

‫ﺑﻞ راﺗ‪ ƒ‬ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺎل ﭘﺲ دی‬ ‫ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎم ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻮ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ دﯾﻮار ‪Ɛ‬ﻞ‬

‫ﻣﻮﺳﻢ د ﺳﯿﻞ دی ﻫﻨ‪Ƒ‬ﺎم د ‪Ĥ‬ﮑﺎر دی‬ ‫ﯾﺎ‪:‬‬

‫ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ‪Ú‬ﻪ ﻋﻨﻮده ﯾﺎره‬ ‫ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎ ددې ﭼﻤﻦ ﭘﻪ آراﯾﺶ دی‬

‫زﯾﺒﺎ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ﺑﻬﺎر دی‬ ‫ﻫﺮ ﯾﻮ ‪Ɛ‬ﻞ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻮي ˹ﺎﯾﺶ دی‬

‫)د ﺷﯿﺪا دﯦﻮان‪ ۱۴۷ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫)د ‪Ĥ‬ﮑﻼ وږﻣﻪ‪ ۹۸ ،‬ﻣﺦ(‬

‫ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯽ واﮐﻤﻦ او ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮن ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻮی اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺣﻨﺎن ﺑﺎرﮐﺰی)‪ ۱۲۹۲‬ه ق ژوﻧﺪی( د دﯾﺎرﻟﺴﻤﯥ‬

‫ﺑﺎﺑﺎ)‪ ۱۱۸۶-۱۱۳۵‬ه ق( ﻫﻢ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه او ﻫﺠﺮي ﭘﯿ‪Ď‬ۍ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺧﻮږ ژﺑﯽ دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺷﺎﻋﺮ‬

‫رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ د ﭘﴪﱄ د ﻣﻮﺳﻢ او ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې دی ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ اﺷﻌﺎرو ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﴪﱄ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ‬

‫اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ي دي‪ ،‬دا دوه ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﯾﯥ را او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ي دي‪ ،‬دا‬

‫ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﻪ ﯾﯥ وﻟﻮﻟﺊ‪:‬‬ ‫اﺧﻠﻮ‪:‬‬

‫د ﺑﻬﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﯿﻞ د ﺻﺤﺮا دی‬ ‫ﭘﴪﻟﯽ ﺷﻮ زﯾ‪Ɛ Ď‬ﻠﻮﻧﻪ‬

‫ﻫﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﭘﻪ زﻣﺰﻣﻪ د ﻣﺮﺣﺒﺎ دی‬ ‫ﭘﺮې ﺑﻠﺒﻞ ﮐﺎ ﭼﻐﺎروﻧﻪ‬

‫زرﻏﻮن ﻓﺮش دی د ﺳﺒﺰې ﭘﺮ ﻏﻮړوﻟﯽ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﭘﻪ ﺳﯿﻞ راﻏﻠﻪ‬

‫د ﻫﺮ ‪Ɛ‬ﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﭼﱰ د ﻫ˴ دی‬ ‫ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺳﭙﯿﻦ ﺳﭙﯿﻦ ﻏﺎ‪Ĥ‬ﻮﻧﻪ‬

‫ﭘﻪ ﺑﻬﺎر دﯾﺪ ﻟﻪ ‪Ĥ‬ﻪ ﯾﺎره ﴎه ‪Ĥ‬ﺎﻳﻲ‬ ‫ﯾﺎ‪:‬‬

‫و) ﺣﻨﺎن( وﺗﻪ زﻧﺪان ﺷﻮ ﭼﯥ ﺗﻨﻬﺎ دی‬ ‫ﺑ‪ Ď‬ﺑ‪ Ď‬راﯾﺸﻪ زﻣﺎ ﺗﺎزه ﺑﻬﺎره‬

‫)د ﺣﻨﺎن دﯦﻮان‪ ۱۸۴ ،‬ﻣﺦ(‬ ‫ﭼﯥ د ‪Ɛ‬ﻠﻮ ‪ɱ‬ﺎﺷﯥ ﳾ ﻟﻪ ‪Ɛ‬ﻠﺰاره‬

‫)د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ دﯦﻮان ‪ ۱۲۴‬ﻣﺦ( زﻣﻮږ ﻣﻌﺎﴏو او اوﺳﻨﯿﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻫﻢ د ﭘﴪﱄ ﭘﻪ‬

‫د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻌﺎﴏ‪ ،‬ﺧﻮږ ژﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﯾﲇ او د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮږه او‬

‫ﮐﺎﮐ‪ ۱۲۱۶)Ď‬ه ق ژوﻧﺪی( ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻞ دﯦﻮان ﮐﯥ د رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻪ ژﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ‪Ĥ‬ﮑﲇ ﻣﻮﺳﻢ ﮐﯥ د ﻃﺒﯿﻌﻲ‬

‫ﭘﴪﱄ د ﻣﻮﺳﻢ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ او رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻦ اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ او ﻣﻨﺎﻇﺮو او ﮐﯿﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ‪Ĥ‬ﮑﲇ اﻧ‪Ë‬ﻮروﻧﻪ وړاﻧﺪې‬

‫ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﭼﯥ ﻣﻮﻧ‪ Ĕ‬دﻟﺘﻪ د ﺑﺤﺚ د ﳌﻨﯥ د ﻏ‪Ë‬ﯧﺪو ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺒﯿﺮوﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬د ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪Ɛ‬ﻪ‪:‬‬

‫وﯾﺮې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮې ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﻧﺸﻮ را اﺧﯿﺴﻠﯽ‪ ،‬دﻟﺘﻪ‬ ‫‪Ú‬ﯧﺮه د ‪Ɛ‬ﻞ ﺷﻮه ﺷﻤﻊ اﻓﺮوزه‬

‫ﻣﻮ د ‪Ú‬ﻮ ﻣﺨﮑ‪ĥ‬ﻮ اد‪Ú ɯ‬ﯧﺮو د ﻫﻐﻮ ﭘﴪﻟﻨﯿﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ‬ ‫ﺑﻠﺒﻞ ﭼﻐﺎرﮐﺎ ﻟﻪ درد و ﺳﻮزه‬

‫ﻧﻪ‪ ،‬ﭼﯥ د ‪Ĥ‬ﮑﺎرﻧﺪوی ﻏﻮري ﭘﺮ ﻗﺼﯿﺪه ﯾﯥ د‬ ‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ دې ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻮس ﮐﺎ‬

‫ﻣﺸﺎﻋﺮې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وﯾﲇ‪ ،‬دوه دوه ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﺮ ﻫﻮا ﺟﺎر ﺷﻢ د ﺗﺎ ﻧﻮر وزه‬

‫)روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪ ۱۳۴ ،‬ﻣﺦ( راﺧﻮښ ﮐ‪Ď‬ي دي‪:‬‬

‫د ﭘﴪﱄ ﻧﺴﯿﻢ راﻟﻮﺗﯽ دی ﭘﺮ‪Ɛ‬ﻠﻮ‬ ‫د ﺧ›ﮑﻮ د اد‪ ɯ‬ﺑ‪ ǰ‬ﺧﻮږ ژﺑﯽ ﺗﻮ‪ ɴ‬ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎن‬

‫ﮐﻪ ﭘﺎﺷﲇ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﯥ دي ﻋﻄﺮوﻧﻪ‬ ‫ﺷﯿﺪا)‪ ۱۱۹۴‬ه ق ﻣ‪ (Ď‬ﻫﻢ د ﭘﴪﱄ ﭘﻪ ﺑﺎب ‪Ĥ‬ﮑﲇ او‬

‫د ﭘﴪﱄ ﺷ˴ل ﭼﯥ زﯾﺮی ﭘﺮ ‪Ɛ‬ﻞ راوړ‬ ‫ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬دا ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﻪ و‪Ɛ‬ﻮرئ‪:‬‬

‫ﭼﯥ ﺳﻤﺴﻮر ﺷﻮ ﻟﻪ ﺑﯿﺪﯾﺎ وچ ډ‪Ɛ‬ﺮوﻧﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻪ ﺻﺤﺮا ده ‪Ĥ‬ﻪ ﻣﺮﻏﺰار دی‬

‫)ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﺣﺒﯿﺒﻲ( اﺧ‪Ë‬ﻠﯿﮑﻮﻧﻪ‪:‬‬

‫‪ -۱‬ﻫﻮﺗﮏ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﭘ›ﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‪Ú ،‬ﻠﻮرم ﭼﺎپ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫د ﭘﴪﱄ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺧﻮښ ﺷﻮ اﺳ˴ﻧﻮﻧﻪ‬

‫ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‪ ،‬د ژﺑﻮ او ادﺑﯿﺎﺗﻮ ﭘﻮﻫﻨ‪Ë‬ﯽ‪ ۱۳۵۶ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬ ‫دا ﭘﻪ ﺟﺎر ﭼﯥ رﻋﺪ ووﻫﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ‬

‫‪ -۲‬ﺣﺒﯿﺒﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ)ﭘﻮﻫﺎن( د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ادﺑﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ‪،‬‬

‫دوﯾﻢ šﻮک‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ šﻮﻟﻨﻪ‪ ۱۳۴۲ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬ ‫د ﺑﺮﯦ‪ĥ‬ﻨﺎ ﺗﻮره راووﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﯿﮑﯥ‬

‫‪ -۳‬ر‪Ĥ‬ﺘﯿﻦ‪ ،‬ﺻﺪﯾﻖ ﷲ)ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ( د ‪Ĥ‬ﮑﻼ وږﻣﻪ‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ‬ ‫ﭘﺮ ﻏﻠﯿﻢ ژﻣﻲ ﯾﯥ وﮐ‪Ď‬ل ﺗﻮر ﺑﺮﯦ‪ĥ‬ﻮﻧﻪ‬

‫)اورا‪Ĥ‬ﺎد ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ر‪Ĥ‬ﺘﯿﻦ( اﮐﯿ‪ô‬ﯾﻤﻲ‪ ،‬ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮر ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‪ ۱۹۹۷ ،‬م ﮐﺎل‪.‬‬
‫‪ -۴‬ﺧﺎدم‪ ،‬ﻗﯿﺎم اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬روﻫﻲ ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ šﻮﻟﻨﻪ‪۱۳۲۵ ،‬‬
‫ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬ ‫د ﭘﴪﱄ ﻧﺎوې ودﯦ‪Ĕ‬ي ورا ﯾﯥ ﭘﻨ‪ô‬ه‬

‫‪ -۵‬د اﴍف ﺧﺎن ﻫﺠﺮي دﯦﻮان‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ اﮐﯿ‪ô‬ﯾﻤﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮر‪،‬‬ ‫ﻣﺦ ﮐﺎﺗﻪ اﺧﲇ د ﻏﺮو ﺳﻮرﮐﻲ ﻻﻟﻮﻧﻪ‬

‫د ﻫﻤﯿﺶ ﺧﻠﯿﻞ ﭘﻪ زﯾﺎر‪ ۲۰۰۱ ،‬م ﮐﺎل‪.‬‬ ‫د ﻫﻐﻮ ﺑﻪ ‪Ú‬ﻪ ﺳﭙﺮﻟﯽ وي ﭼﯥ وﻻړ وي‬

‫‪ -۶‬د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧ›ﮏ دﯦﻮان‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ اﮐﯿ‪ô‬ﯾﻤﻲ ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮر‪ ،‬د‬ ‫ﭘﻪ ﮐ‪Ĕ‬و ﻏﺎړو د ﺑﻞ ﭘﻪ درﺷﻠﻮ ﻧﻪ‬

‫)اروا‪Ĥ‬ﺎد اﺳﺘﺎد ﺑﯿﻨﻮا( ﭘﺮوﻓﯿﴪ ﺟﻬﺎﻧﺰﯾﺐ ﻧﯿﺎز ﭘﻪ زﯾﺎر‪ ۲۰۰۲ ،‬م ﮐﺎل‪.‬‬

‫‪ -۷‬د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ˴ن ﺑﺎﺑﺎ دﯦﻮان‪ ،‬ﺻﺒﺎ ﺧﭙﺮوﻧﺪوﯾﻪ šﻮﻟﻨﻪ‪ ،‬د‬ ‫ﭘﴪﻟﯿﻪ ﺑﯿﺎ دې راوړه ﴎه ‪Ɛ‬ﻠﻮﻧﻪ‬

‫ﻫﺎﺷﻤﻲ ﭘﻪ زﯾﺎر‪ ۱۳۸۰ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺟ‪ ƒ‬ﮐ‪Ď‬ې د ﺑﻠﺒﻠﻮ اوازوﻧﻪ‬

‫ﴎې ﳌﺒﯥ دې ارﻏﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﮐ‪Ď‬ې ﺑﻠﯥ ‪ -۸‬د ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ دﯦﻮان‪ ،‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻮﻣﻮ‬

‫اﮐﺎډﻣﻲ‪ ،‬د ژﺑﻮ او ادﺑﯿﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ‪ ،‬د زﳌﻲ ﻫﯧﻮاد ﻣﻞ ﭘﻪ‬ ‫د ‪Ɛ‬ﻞ ﭘﺎ‪Ǯ‬ﻮ ﮐﯥ دي ﻧﻐ‪ĥ‬ﺘﻲ ﴎه اوروﻧﻪ‬

‫)اروا‪Ĥ‬ﺎد اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ( زﯾﺎر او ﴎﯾﺰه‪ ۱۳۶۳.‬ﳌﺮﯾﺰﮐﺎل‪.‬‬
‫‪ -۹‬د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ دﯦﻮان‪ ،‬د ﻣﻮﻣﻦ ﻣﻮﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ او‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ šﻮﻟﻨﻪ‪ ۱۳۷۸ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎ ﺳﭙﺮﱄ ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮ وﭘﺎﻟﻞ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ‬
‫ﺑﯿﺎ ﻏ›ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﴎ واﺧﯿﺴﺘﻞ راﻏﻮﻧﻪ‬
‫‪ -۱۰‬د ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎن ﺷﯿﺪا دﯦﻮان‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ šﻮﻟﻨﻪ‪ ،‬د ﺑﯿﻨﻮا ﭘﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺷﻮې راوﯾ‪ĥ‬ﯥ وﭼﯥ د‪Ĥ‬ﺘﯥ‬
‫زﯾﺎر‪ ۱۳۳۱ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬
‫ﻣﭽﻮي د ﺳﺒﺎ ﻟﻄﯿﻒ ﻻﺳﻮﻧﻪ‬
‫‪ -۱۱‬د ﺣﻨﺎن ﺑﺎرﮐﺰي دﯦﻮان‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ šﻮﻟﻨﻪ‪ ،‬د ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻦ‬

‫)اروا‪Ĥ‬ﺎد ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ رﺷﺎد( ژواک ﭘﻪ زﯾﺎر‪ ۱۳۳۶ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬

‫د ﺑﺤﺚ ﺧﻮره وره ﳌﻨﻪ راﻧﻐﺎړو او د اروا‪Ĥ‬ﺎد ﻣﻠﻨ‪ -۱۲ ƒ‬د ﻣﻠﻨ‪ ƒ‬ﺟﺎن ﺧﻮږې ﻧﻐﻤﯥ‪ ،‬د ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺟ˴ل‬

‫اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻓﺮﻫﻨ‪Ƒ‬ﻲ šﻮﻟﻨﻪ‪ ،‬د ﻻل ﭘﺎﭼﺎ ازﻣﻮن ﭘﻪ زﯾﺎر‪،‬‬ ‫ﺟﺎن ﭘﻪ دې ﺷﻌﺮ ورﺗﻪ د ﭘﺎی šﮑﯽ ږدو‪:‬‬

‫ﻣﻮﺳﻢ د ﭘﴪﱄ دی ﺧﻮﺑﺎن ﺳﻴﻞ ﺗﻪ ‪Ê‬ﻲ د ‪Ɛ‬ﻠﻮ ‪ ۱۳۷۷‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل‪.‬‬

‫اﺷﻨﺎ ﮐﻪ زه او ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺻﺤﺮا ﻟﻮرې ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ ‪ -۱۳‬ﴎ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨ‪Ƒ‬ﻞ‪ ،‬ﻧﻮروز‪ ،‬ﭘﴪﻟﯽ او ﺑﻬﺎر‬

‫)ﺧﻮږې ﻧﻐﻤﯥ‪ ۲۷۰ ،‬ﻣﺦ( د ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ رﻧ‪Ƒ‬ﯿﻨﻮ ﭘﻠﻮﺷﻮ ﮐﯥ)ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺻﺒﺎ ﻣﺠﻠﻪ‪،‬‬
‫درﯾﻢ ﻧﴩا‪ ɴ‬ﮐﺎل‪ ۱۳۸۱ ،‬ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﺣﻤﻞ ‪ǯƐ‬ﻪ‪.‬‬

‫> ‪@ʈ ʄ ʈɳ > ɷ‬‬

‫ﻧﻮر اﻟﺤﻖ ﺣﺪاد‬

‫ﻓﺎرﳼ ادﺑﯿﺎﺗﻮ د ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ادب ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﱰﮐﻪ ﻧﻈﻤﻮﻧﻮ ﴎه د ﺳﺎﻧﺴ‪Ƒ‬ﺮﯾﺖ ﮐﻠﻤﻪ ده ډﯦﺮې اړوﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮي‪ ،‬د ﺑ‪ƒ‬‬

‫ﻏﺰل ﻫﻢ ډاﻟ‪ Ȫ‬ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ﻏﺰل ﮐﯥ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻂ او او رام ﻣﺮﮐﺐ ﺷﻮې‪ ،‬رام ﺧﺪای‪ ،‬ﺑ‪ ƒ‬ﺑﺎغ د ﺧﺪای ﺑﺎغ‬

‫ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام ﺧﭙﻞ ازﻣﺎﻳ‪ĥ‬ﺖ ﮐ‪Ď‬ی‪ ،‬ﺧﻂ ﺧﭙﻞ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﻋﺸﻘﻲ ﺧﻄﺎب دی‪ ،‬ﴍﻗﻲ ادب ﮐﯥ ﺧﻂ د ﺧﻮ‪ ȪĤ‬دا اﺻﻞ ﺑﺎﻟ‪Ɛ ƒ‬ﺮام دی‪ ،‬ﺑﺎﻟ‪ ƒ‬ﻫﻠﮏ‪Ɛ ،‬ﺮام ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﯾﯥ‬

‫ﺳﻤﺒﻮل دی‪ ،‬ﺧﻂ د ﮐﻤﯿﺲ ﻧﻮم دی‪ ،‬ﺧﻂ ﻫﻐﻪ ﻧﺮﻣﻮ د ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ﮐﻠﯽ‪.‬‬

‫وﯾ‪ĥ‬ﺘﻮ ﺗﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ د ﺑﻠﻮغ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻫﻠﮏ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﺨﻮا دا ﮐﻠﻤﻪ د راﻫﺒﺎﻧﻮ ﮐﲇ ﺗﻪ اﺳﺘﻌ˴ﻟﯧﺪه‪ ،‬د ﻫﻐﻮی‬

‫ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻫﻠﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد وو‪ ،‬د ﺑﻮداﻳﻲ دﯾﻦ‬ ‫را‪Ĥ‬ﮑﺎره ﳾ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪس ‪Ê‬ﺎی ﺑﻪ ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام‪ ،‬د ﻣﺮﯾﺪاﻧﻮ او راﻫﺒﺎﻧﻮ ﮐﻠﯽ ﺑﻠﻞ‬ ‫ﭼﯥ راوړی ﯾﯥ داﻫﺴﯥ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺧﻂ دی‬

‫د رﺧﺴﺎر ﻗﺎﺻﺪ ﯾﯥ راﻏﯽ ﻟﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﯧﺪه‪.‬‬

‫)ﺷﯿﺪا( د ﮐﻨﺸﮑﺎ د ژﻣﻲ او اوړي ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻮﻧﻪ د ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ ﮐﻬﺪاﻣﻦ‬

‫ﺷﻌﺮوﻧﻪ دا ﭘﻪ ډا‪Ɛ‬ﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﻨﯥ ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام دی او ﮐﻪ ﺧﯿﱪ او ﭘﯧ‪ĥ‬ﻮر ﻣﺨﮑﯿﻨﯽ ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام دی‪،‬‬

‫‪Ĥ‬ﮑﻠﻮ ﯾﯥ د ﺷﻬﺒﺎز ﭘﻪ ‪Ú‬ﯧﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺗﻪ زړوﻧﻪ ﺧﻮ‪Ê‬ﻮﱄ‪.‬‬ ‫‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪوﻧﯥ ﻳﯥ ﮐﻮم ﻧﻮﺧﯿﺰه ﻫﻠﮏ ﺗﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫د ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام و ﻻﻟﻪ زار ﺑﻠﺒﻼن واړه‬ ‫ﭘﻪ راﺗﻠﻪ دﺧﻂ ﭘﺎﯾ˴ل ﳾ ﺣﺴﻦ ﻫﺴﯥ‬

‫د ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮش ‪Ɛ‬ﻮﯾﺎ ﯾﯥ ﮐ‪Ď‬ﻟﻪ ﺧﺎﻣﻮش‬ ‫ﻟﮑﻪ وﺗ‪Ď‬ي ﭘﻪ ‪Ɛ‬ﻠﻮ ‪Ú‬ﻮک ﻏﻮﯾﻤﻨ‪ô‬‬

‫)ﺣﻤﯿﺪ( ﻋﻈﯿﻢ‪:‬‬

‫د ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام ﺑﺎزار ﺑﻪ دوﻣﺮه ‪Ɛ‬ﺮم ﻧﻪ وي‬ ‫دا ﺗﻮر ﺧﻂ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ د ﻧ‪Ƒ‬ﺎر ﭘﺮﯦﻮت‬

‫ﻟﮑﻪ ‪Ɛ‬ﺮم دی ﺑﺎزار د را‪Ǯ‬ﯧﺰو‬ ‫ﮐﻪ د زړه ﭘﻪ اﻳﻴﻨﻪ ﻣﯥ ﻋﺒﺎر ﭘﺮﯦﻮت‬

‫)ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﮐ‪ (Ď‬د ﻫﻠﮏ ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ د ﻧ‪Ď‬ﻳﻮاﻟﻮ ‪Ú‬ﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د‬

‫ﺑﯧﻠ‪Ƒ‬ﯥ ﭘﻪ ډول راوړو‪.‬‬ ‫راوﯾﺖ زﻣﺎ د ﻗﺘﻞ ﺗﺎ راوړی دی ﭘﻮﻫﯧ‪Ĕ‬م‬

‫ﭼﯥ دې ﺧﻂ ﭘﻪ رﺧﺴﺎر وﮐ‪ Ħ‬ددې ﺧﻂ دی ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺴﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻨﻠﯽ ﻟﯿﮑﻮال وﮐﺮام ﺳﺘﻬـ‪ ،‬ﮐﺘﺎب ﯾﯥ )ﯾﻮ‬

‫)ﻣﻐﺰ ﷲ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻠﮏ( ﻧﻮﻣﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬اﻳﺘﺎﻟﻮي د ﺳﯿﻨ‪Ƒ‬ﺎر ﺑﺎدﺷﺎه‬

‫ﭘﻪ ﺻﻔﻪ د ‪Ĥ‬ﮑﲇ ﻣﺦ ﯾﯥ ﺧﻂ د وﯾﻨﻮ دا ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺎ ﺟﻮرج ارﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬د ﻫﺎﻟﯿﻮډ ﻧﻮﻣﻮﺗﯽ اﮐ›ﺮ ﴎﻻن ﻣﯿﮑﯿﻠﻦ‪ ،‬د‬

‫ﭼﯥ ﺷﺎه ﻗﺘﻞ د ﻋﺎ‪ ˮ‬ﮐﺎ ددې ﺧﻂ دی ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺴﯥ اﻧ‪Ƒ‬ﻠﯿﴘ ژﺑﯥ د ﺳﻨﺪرو ﻣﺸﻬﻮر ﻟﯿﮑﻮال ﴎاﯾﻠ›ﺎن‬

‫)ﻋﻔﻮر( ﺟﺎن‪،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﻓﻠﻤﻲ ډاﯾﺮﮐ›ﺮ ﺗﺎم ﻓﻮره‪ ،‬ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي‬

‫دې ﺧﻂ ﺗﻪ ﮐﺮه ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ د اﻣﺮد ﭘﺮﺳﺘ‪ Ȫ‬ﻧﻮم ورﮐ‪Ď‬ی او ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﮏ ډšﯿﻤﻮن‪ ،‬د اﯾﭙﻞ ﮐﻤﭙﻨ‪ Ȫ‬رﻳﺲ šﯿﻤﻮﺗﯽ‬

‫اﯾﺮا˻ ادب ﮐﯥ ﺟﯧ‪ ƒ‬ﻣﻨﺎر ﻟﺮي‪ ،‬دا د ﻫﺮې šﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ډی ﮐﺎک او د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﮐﺎﻧ‪Ƒ‬ﺮس ﻏ‪Ď‬ي د ﺑﺎﺳ›ﻦ ﭘﻪ ‪Ĥ‬ﺎر‬

‫ﻫﺮ ﭘﻮړ و‪ĎƐ‬و ﮐﯥ ﺷﺘﻪ‪ ،‬ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ادب ﮐﯥ د ﺑﺎ‪Ɛ‬ﺮام ﮐﻠﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ‪ ۲۰۱۲‬ﮐﺎل ﻫﻠﮏ ﴎه واده وﮐ‪.Ď‬‬

‫ﺧﭙﻞ ارز‪Ĥ‬ﺖ ﻟﺮي‪.‬‬

‫ﺟﺎن ﻫﺴﻦ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻧ‪Ƒ‬ﺮس ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﺷﻌﺖ ډﯦﺮ ﻧﯧﮏ ﺳ‪Ď‬ی ‪Ĥ‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ ،‬د‬

‫ﻏ‪Ď‬ﯾﺘﻮب ﭘﺮﯦ‪ĥ‬ﻮد ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ ﺗﺸﻨﺎب ﮐﯥ ﻫﻠﮏ ﴎه ‪Ĥ‬ﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻠﮏ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﺑﯧﻬﻮﺷﻪ ﺷﻮ‪ ،‬رﻧ‪ Ì‬ﯾﯥ اوږد وﺧﺖ‬

‫وﻧﯿﻮاو ﺳﭙﯿﻦ ﭘﺎšﺮک ﻣﺎﻟﻮﻧﯽ ﻟﻪ ‪ ۱۹۹۲‬راﻫﻴﺴﯥ ﺧﭙﻞ ﯾﺎر واﺧﯧﺴﺖ‪ ،‬ﻫ˴ﻏﻪ ﻫﻠﮏ ﯾﯥ ﭘﻮ‪Ĥ‬ﺘﻨﯥ ﺗﻪ راﻏﯽ او ده‬

‫دوﻫﻢ ‪Ê‬ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘ‪ĥ‬ﯥ ﭘﯿﺪا ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬ ‫ﴎه اوﺳﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫زړه د ﻏﻮ‪Ĥ‬ﯥ šﻮšﻪ ده ﻟﮑﻪ د ‪Ɛ‬ﻞ زر ﻣ‪Ď‬اوی ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪ ،‬ﺧﻮ ﯾﻮ ﺻﻮﰲ د ﺑﻌﺪاد ﭘﻪ رﺑﺎط ﮐﯥ ﻫﻠﮏ وواژه‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻗﱪ‬

‫ﺗﻪ ژړا ‪Ɛ‬ﺎﻧﯥ ﮐﻮﻟﯥ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻫﺮ ﮐﺎل ورﺗﻪ‬ ‫ﭘﻪ ﻟ‪Ĕ‬ه ﻣﯿﻨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎزه ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﺣﺞ ﮐﺎوه‪.‬‬ ‫د ﻣﺦ ﳌﺮ دې ﭘœ د ﺧﻂ ﭘﻪ ﻋﺒﺎر ﻣﻪ ﺷﻪ‬

‫ادرﯾﺲ ﺑﻦ ادرﯾﺲ وﯾﲇ‪ ،‬ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ زه ﭘﻪ ﯾﻮ šﻮﱄ‬ ‫ﭘﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮی د ﮐﻔﺎر ﻣﻪ ﺷﻪ‬

‫)ﮐﺎﻣ‪Ƒ‬ﺎر( ورﻏﻠﻢ‪Ĥ ،‬ﮑﲇ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ ﺷﻮﻧ‪ô‬ې ﭘﻪ ﺳﻨﺪره ﺑﯧﺮﺗﻪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺟﻮزي ﭘﻪ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﲇ‪ :‬د ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻏ‪ Ĕ‬ﺷﻮ‪ ،‬ای ﻫﻠﮑﻪ! وواﯾﻪ‪ :‬ﻻ اﻟﻪ اﻻ ̀‪ ،‬ﻟﻪ دې‬

‫ﻏ›ﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺷﯿﻄﺎﻧﺎن ﻏœ وي‪ ،‬د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ زﻣﺰﻣﯥ ﴎه ﺳﻢ ﯾﯥ ووﯾﻞ‪ ،‬ﮐﻮﻣﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻻاﻟﻪ وﯾﻠﻪ‬

‫اﻧﺪازه ﯾﯥ ﺷﯿﻄﺎن دوﭼﻨﺪ وي‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﻄﺎ ﴎه ﻣﺦ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﭼﮑﻪ اﺧﻠﻢ‪.‬‬

‫‪Ê‬ﻮړﻧﺪ ﴎ ﻟﮑﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐ‪Ď‬ي‬ ‫دی‪ ،‬د ‪Ê‬ﻴﻨﻮ ﻋﻠ˴وو ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﯾﯥ د ﯾﻮ ﻫﻠﮏ ﺧﱪه‬

‫ﮐ‪Ď‬ې ﭼﯥ‪ ،‬ﺻﻮﰲ ﺑﻪ ‪Ĥ‬ﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻠﮏ ﺗﻪ وﯾﻞ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﭼﯥ زاﻫﺪ دې ﺗﻨ‪Ƒ‬ﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ وﺳﻮاس واﺧﯧﺴﺖ‬

‫)ﻋﲇ ﺧﺎن(‬ ‫ﷲ ﭘﺎک اﺣﺴﺎن دی ‪Ê‬ﮑﻪ ﻳﯥ زه ﺳﺘﺎ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﭘﯿﺪا‬

‫دوی اﺑﻠﯿﺲ ﺧﻄﺎ ﮐﯥ اﭼﻮﱄ‪ ،‬ﻟﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮﻟﻮ ډډه‬ ‫ﮐ‪Ď‬ی ﯾﻢ‪.‬‬

‫ﮐﻮي‪ ،‬ﻗﻮل ﯾﯥ دی‪ ،‬ﭘﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻔﻘﻪ ﻻزﻣﯧ‪Ĕ‬ي‪،‬‬ ‫د ﺣﻨﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻮﺧﻄﻮ ﺗﻮر ﺳﮑﺎره ﮐ‪Ď‬ه‬

‫ﮐﺴﺐ او ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ دی او د ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې دي‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮه د ﺣﻤﯿﺪ دوﮐﺎن د ﻣﺸﮑﻮ‬

‫اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱄ ﺗﻪ د ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ورﻏﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ‪Ĥ‬ﺎﯾﺴﺘﻪ د اﻣﺎم ﻏﺰاﱄ وﯾﻨﺎ ده‪ :‬د ﻧﮑﺎح ‪Ê‬ﻨ‪ô‬ول اﮐ‪ɵ‬ه وﺧﺖ د‬

‫ﻫﻠﮏ ﴎه ﭘﻪ ﺧﻠﻮت ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ و‪ ،‬د دواړو ﺗﺮ ﻣﻨ‪Ɛ Ì‬ﻞ زﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي‪Ɛ ،‬ﻨﺎه ﯾﯥ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ده‪.‬‬

‫ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻮ ‪Ê‬ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻟﯿﺪه ﮐﺎﺗﻪ ﺑﻨﺪ ﮐ‪Ď‬ي او ﻟﻪ‬ ‫ﭘﺮوت و‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ‪Ɛ‬ﻞ ﮐﻠﻪ ﻫﻠﮏ ﺗﻪ ﮐﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫زﳌﻮ ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﱪو اﺗﻔﺎق ﮐ‪Ď‬ی دی‪ ،‬داﺳﯥ ﻧﻈﺮ ﻳﯥ‬ ‫ﺑﻼ ﻣﻪ ﺷﻪ دا ﺗﻮ رﺧﻂ ﺳﺘﺎ و ‪Ɛ‬ﻞ ﻣﺦ ﺗﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻫﺮ ‪Ú‬ﻮ ﺧﺰان ﭘﻪ ﺣﻖ د ‪Ɛ‬ﻞ ﺑﻼ ﻟﺮي‪:‬‬

‫اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ وﯾﲇ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱄ ﺗﻪ ﻟﯿﮏ راﻏﯽ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﷲ ﭘﺎک ﺣﻠﻮل دی‪ ،‬ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗﻪ اﺷﯿﺎو ﮐﯥ‪ ،‬ﷲ د ﺳ‪Ď‬ي‬

‫ﺗﺮﮐﻲ ﻏﻼم ﺧﻮاﺗﻪ ﻧ‪Ĕ‬دې ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻋﻤ ًﻼ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﮐﯥ دی‪.‬‬

‫‪ËĤ‬ﯥ اذان ﻧﻪ دی ﮐ‪Ď‬ی او ﭘﯧﻐﻤﱪه ﻫﻢ ﻧﻪ ده‪.‬‬ ‫ﻣﻤﱪ ‪Ĥ‬ﮑﻞ ﮐ‪Ď‬ې‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﺣﺴﻦ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﳾ ﻧﻮ ‪Ɛ‬ﻨﺎه ﺳ‪Ď‬ي ﻧﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ﻧ‪Û‬ﺎ‪ ،‬ﻏﻨﺎ او ‪Ĥ‬ﮑﻠﻮ ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﮐﺎر دی‪ ،‬دﻟﯿﻞ دا‬

‫د ‪Ĥ‬ﮑﻠﻮ ‪Ĥ‬ﮑﻠﻮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﮐﯥ ﺧﻮ ﺧﻄﺎ ﺳ‪Ď‬ي ﻧﻪ ﮐﯧ‪Ĕ‬ي ‪Ĥ‬ﺎﯾﻲ‪ ،‬ﺷﯿﻨﮑﻲ ﻟﯿﺪل‪ ،‬رواﻧﯥ اوﺑﻪ او ‪Ĥ‬ﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ‬

‫دا ﺧﱪې ﻧﺎﺳﻤﯥ دي ﭼﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻼ ‪Ú‬ﻮک ﻧﻪ ﻧﺎﻗﺮاره ﮐﻮي‪ ،‬ﮐﺘﻮ د ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻮ دﯾﺪ زﯾﺎﺗﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫دروغ واﻳﻲ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺘﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎوي دي ﮐﻪ دا ر‪Ĥ‬ﺘﯿﺎ ﳾ او د ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻮ ﴎدار ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎزار ﮐﯥ ‪Ĥ‬ﮑﻠﯽ‬

‫ﺟﺬﺑﻪ ﯾﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻪ ﮐ‪Ď‬ي‪ ،‬ﻧﻮ ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ ﻣﺮﯾﺾ دی‪ .‬وﮐﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻘﻞ ﯾﯥ وﺗ‪ĥ‬ﺘﯧﺪ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﯾﯥ دوﻣﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﭼﯥ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ دې ‪Ú‬ﻪ ﻋﯿﺐ ﻧﻪ وي رﺣ˴ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎدي و‪ ،‬ﺧﭙﻞ ﺟﺴﻢ او ا˽ﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ‬

‫ﮐﯥ اﭼﻮﻟﯽ و‪.‬‬ ‫‪Ĥ‬ﮑﲇ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﮐﯥ ‪Ɛ‬ﻨﺎه ﻧﺸﺘﻪ‬

‫زه ﭼﯥ ﯾﺎراﻧﻪ وﮐ‪Ď‬م ﻧﻮ ﻟﻮط ﳾ او ‪ɶ‬ﻮد ﳾ ﺑﻞ د دﯾﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﯿﺮازي ﺧﭙﻞ ﭘﯿﺮ ‪ǯƐ‬ﻲ‪ ،‬د ‪Ĥ‬ﮑﻼ‬

‫ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﺮې ور ﺟﻮړ ﺷﯥ اﯾﺎز ﳾ او ﻣﺤﻤﻮد ﳾ ﺷﺎﻋﺮ دی د ﻣﺠﺎز ﭘﻪ ﻻره ﺗﻠﻠﯽ‪ ،‬دا ﮐﺎﻣ‪Ƒ‬ﺎر ﻧﻮﻣﯧ‪Ĕ‬ي‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻣﯿﻨﯥ ر‪Ǯ‬ﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﺎره ﮐ‪Ď‬‬ ‫)ﻟﯿﻮﻧﯽ ﻏﻨﻲ(‬

‫ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﻣﺦ ﭼﯥ دې ﻏﺒﺎر د ﺧﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮ‬ ‫زه د ﯾﺎر ﻣﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﯾﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺷﯿﺪا ﮐ‪Ď‬م‬

‫د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺗ‪ ƒ‬ﻻري ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻫﻢ دا ﻻر ﻧﯿﻮﻟﯥ‪:‬‬ ‫ﮐﻪ ‪Ú‬ﻮک ﻣﺎ ‪ǯƐ‬ﻲ زه ﻧﻪ ﯾﻢ واړه دی دی‬

‫ﺧﻂ دې ورﮐ‪Ď‬ه ﻣﺦ ﺗﻪ ﻧﻮې زﯾﺒﺎﻳﻲ‬ ‫)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ (‬

‫زﯾﺎﺗﻮي ﺷﺒﻨﻢ و ‪Ɛ‬ﻞ ﺗﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲ‬ ‫دا ﺧﻠﮏ ﺟﻨﺖ ﮐﯥ د ﺣﻮرو ﭘﻪ ‪Ê‬ﺎی ﻏﻠ˴ن ﺧﻮ‪Ĥ‬ﻮي‪.‬‬

‫اﺣﻤﺪ دﯾﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﺮ‪Ɛ‬ﻪ دﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻮر دﯦﺮه ؤ‪ ،‬ﭘﻪ‬ ‫ﻏﻨﻲ واﻳﻲ‪:‬‬

‫او دا وﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﳾ ﺟﻮړ ﺷﻬﻮت ﺣﻮرې ﴍاب وي ﺣﺠﺮو ‪Ɛ‬ﺮ‪Ê‬ﯧﺪه‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮي ﺑﻪ ﯾﯥ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﯧﺪه‪ ،‬د ﺳﻮز او‬

‫ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﻫﻠﮑﺎن ﭼﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ‪Ĥ‬ﮑﲇ ﻫﻢ ﺧﺮاب وي ‪Ɛ‬ﺪاز ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻏﻨﻲ دی‪ ،‬ﻣﺠﺎزي ﻋﺸﻖ ﯾﯥ ﭼﯧ‪Ď‬ﻟﯽ‪.‬‬

‫‪Ɛ‬ﻞ د ﻋﺸﻖ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ دز ړه ﺑﺎزار ﻟﻪ ﯾﻮړو‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﮐ‪ Ď‬ﭘﻪ ‪Ê‬ﻮاﻧ‪ Ȫ‬ﮐﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ او د‬

‫ﺳﺘﺎ ‪Ĥ‬ﺎﯾﺴﺖ ﺷﻮ ﺧﺮﯾﺪار زﻣﺎ د زړه‬ ‫ژوﻧﺪ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر‪ ،‬ﮐﺸﻤﯿﺮ او ﻧﻮرو ﻣﻨﻄﻘﻮ ﮐﯥ‬

‫راﺗﻪ ﺟﺎم ﯾﯥ د ﴎو ﻟﺒﻮ راﺑﺤﺸﺶ ﮐ‪Ď‬‬ ‫ﺗﯧﺮه ﮐ‪Ď‬ه‪ ،‬واده ﯾﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد‪.‬‬

‫‪Ú‬ﻪ ﻣﻨﺖ ﺑﻪ د ﮐﻮﻻل د ﮐﻨ‪ô‬وﱄ ﮐ‪Ď‬م‬ ‫ﭼﯥ د زﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺎر دې ﺧﻂ ‪Ú‬ﺮ‪Ɛ‬ﻨﺪ ﺷﻮ‬

‫ﭘﺎﭼﺎ ﺧﺎن وﯾﲇ‪ :‬د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻏﺎزي ﺧﺎن زﻧﺪان‬ ‫ﻣ‪Ƒ‬ﺲ ﺟﻤﻊ ﺷﻮل د ﻗﻨﺪو ﭘﻪ ﮐﻮزو‬

‫د رو‪Ĥ‬ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ واﺻﻞ ﯾﯥ ﺑﻞ رﻧ‪Ƒ‬ﻪ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﯥ ﺑﯿﺎﻧﻮي‪ :‬ﮐﯥ ﺟﯿﻠﺮ ﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ واړه ﻫﻠﮑﺎن راوﺳﺘﻞ ‪ ،‬دا ﯾﯥ ‪Ĥ‬ﻪ‬

‫دوﮐﺎﻧﺪاري وه‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻏﺰار ﻳﯥ د ‪Ê‬ﻮاﻧ‪ Ȫ‬ﻧﻨﺪاره ﮐ‪Ď‬ﻩ‬

‫را‪Ê‬ﺊ د رﺣ˴ن ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ دې ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ‪ɱ‬ﺎﻣﻪ ﮐ‪Ď‬و‪:‬‬ ‫د ﺧﺰان د ﻟ‪ĥ‬ﮑﺮ ‪Ɛ‬ﺮد ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺗﻞ ﺷﻪ‬

‫ﭼﯥ د ﯾﺎر د ﺧﻂ او ﺧﺎل ﻧ‪ĥ‬ﯥ ﭘﮑﯥ وي‬ ‫د ﻓﺎرﳼ ژﺑﯥ دوه روﻣﺎ˻ ﮐﯿﺴﯥ ﺷﺎه او ‪Ɛ‬ﺪا‪ ،‬ﻧﯿﺮﻧ‪ƒ‬‬

‫‪Ê‬ﻮړﻧﺪ ﴎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ﮐﺘﺎب ﺧﻮښ ﯾﻢ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﺎﻃﺮ ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ ﮐ‪Ď‬ي ﭼﯥ د‬

‫ﴎﭼﯿﻨﯥ‪:‬‬ ‫‪ËĤ‬ﯿﻨﻪ ﭘﻪ ‪Ê‬ﺎی ﯾﯥ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﺗﻪ ﺧﻄﺎب ﮐ‪Ď‬ی‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﻣﯥ ‪Ú‬ﻮک ﺑﺨﺘﻮر ﺑﻮﱄ ﻧﻦ ﯾﯥ درﻧ‪ ƒ‬دی ‪ -۱‬د رﻧ‪ ƒ‬اوﺑﻮ ﻗﺎﻓﻠﻪ‪ ،‬ﭘﺮوﻓﯿﴪ اﻗﺒﺎل ﻧﺴﯿﻢ ﺧ›ﮏ‪.‬‬

‫ﭼﯥ دا ﻫﺴﯥ ﻣﯥ ﻧﺮ ﺣﻮر ﻧﯿﻮﻟﯽ ‪Ú‬ﻨ‪ ƒ‬دی ‪ -۲‬ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺟﻮزي‪.‬‬

‫د اورﻧ‪ ƒ‬زﯾﺐ ﭘﺎﭼﺎ ﯾﻮ اﻣﯿﺮ و‪ ،‬زوی ﯾﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧ‪Û‬ﺎ‪Ɛ‬ﺮ ‪ -۳‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰ ﺟﺎج‪ ،‬ډاﮐﱰ‬

‫زړه ﺑﺎﯾﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻧﯿﺮﻧ‪ ƒ‬ﻋﺸﻖ د ﻋﺰﯾﺰ او ﺷﺎﻫﺪ داﺳﺘﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﺎﺑﺎن‪.‬‬

‫‪ -۴‬دوﻟﺴﻢ šﻮﻟ‪Ƒ‬ﻲ ﭘ‪ĥ‬ﺘﻮ‪ ۱۳۸۹ ،‬ﮐﺎل‪.‬‬ ‫دی‪.‬‬

‫‪-۵‬ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺎﻋﺮي‪ ،‬ﺣﻨﯿﻒ ﺧﻠﯿﻞ‬

‫‪ -۶‬د اﺣﻤﺪ دﯾﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻣﯿﺎ وﮐﯿﻞ ﺷﺎه ﻓﻘﯿﺮ ﺧﯧﻞ‪.‬‬

‫‪@ɸ‬‬

‫اﻣ˾ رﻧ‪Ë‬ﻮر‬

‫د ادب ﭘﻪ ﻧ‪Ď‬ۍ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻨﯥ دوه رﻧ‪Ƒ‬ﻪ ﻟﺮي‪ ،‬ﯾﻮ ﻳﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧ‪ Ȫ‬او ﺑﻞ ﯾﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻦ د اﺷﻐﺎل‬
‫او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻏﻼﻣ‪ Ȫ‬ﺗﻪ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ˻ ﻟﻴﮑﻮاﻻن ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻧﺴﻴﻢ ﺣﺠﺎزي او د ﻫﻐﻪ د ﮐﺘﺎر ﻧﻮر ﻟﻴﮑﻮاﻻن د ذواﻟﻔﻘﺎرﻋﲇ‬
‫ﺑﻮšﻮ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ د رﺳﻤﻲ ﻟﻴﮑﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺑ‪ǯ‬ﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي وو او دﻧﺪه ﯾﯥ دا وه‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د روان‬

‫ﺗﺸﺪد ﻟﭙﺎره ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐﺸﻤ˼ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﮐﯥ وي او ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪.‬‬
‫دې ﻻرې ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺑﯿﻦ اﳌﺬاﻫﺐ ﮐﺸﻤﮑﺸﻮﻧﻮ د اړودوړ ﮐﻴﺴﯥ ‪Ĥ‬ﻪ ﻣﻮاد ﮐﻴﺪای ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻫﻐﻮی ﻣﺴﻠ˴ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏ˼ﻣﺴﻠ˴ن‬
‫šﻮﻟﻨﯥ داﺳﯥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐ‪Ď‬ې ﭼﯥ‬
‫ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ‪Ê‬ﻮان ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﮑﺎر ﭘﻪ‬
‫داوﻃﻠﺐ ډول د ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ‬
‫ﺧﻼف ﴎه ودرﻳ‪Ĕ‬ي او د دې‬
‫اور ﺗﺮ ﺷﺎ ﯾﻮ ﮐﺮﻏﻴ‪Ď‬ن ﻫﺪف ﭘﻪ‬
‫اﺳﺎﻧ‪ Ȫ‬ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﳾ‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ‬
‫ﻫﺪف د ﻧﻮرو ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﯾﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﺟﻨ‪Ƒ‬ﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻮل وو‪.‬‬
‫د ﻧﺴﻴﻢ ﺣﺠﺎزي ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨ‪ ƒ‬ﻃﺎرق اﺳ˴ﻋﻴﻞ ﺳﺎ‪Ɛ‬ﺮ‪ ،‬اﺷﻔﺎق اﺣﻤﺪ او د ‪ËĤ‬ﻤﻨﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﯾﯥ ﺑﴩا رﺣ˴ن د ﭘﻨﺠﺎ‪ɯ‬‬
‫اﺳﺘﻌ˴ر ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﺗﺮ šﻮﻟﻮ ارز‪Ĥ‬ﺘﻨﺎک او ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻴﮑﻮاﻻن وو‪.‬‬
‫ددوی ﯾﻮه دﻧﺪه دا وه ﭼﯥ šﻮل ﻫﻐﻪ ﻟﻴﮑﻮاﻻن ﺑﺪﻧﺎم ﮐ‪Ď‬ي ﭼﯥ ددوی د ﻣﺮام ﺧﻼف ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﻮي ﮐﻪ ‪Ú‬ﻪ ﻫﻢ‬
‫د ﻫﻐﻮ ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻧﻮره ﻧ‪Ď‬ۍ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر وو ﻟﮑﻪ ﺳﺒﻂ ﻋﲇ او ﺳﻌﺎدت‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨ›ﻮ‪.‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ زاړﻩ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ‪Ĕ‬ي او د دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯿ‪Ĕ‬ي ﭼﯥ šﻮل ﮐﺮل‬
‫ﺷﻮي ﺳﺨﺖ درﯾﺰه ذﻫﻨﻴﺘﻮﻧﻪ وﻣﻴﻨ‪Ë‬ﻞ ﳾ او ورﴎه ورﴎه د ﻧﺴﻴﻢ ﺣﺠﺎزي او اﻣﺜﺎﻟﻮ ﻟﻴﮑﻨﯥ او آﺛﺎر šﻮل ﳾ‪.‬‬
‫د ﺑﺪﺑﺨﺘ‪ Ȫ‬ﺧﱪه دا ده ﭼﯥ دوی اوس دﻏﻪ واﻳﺮس ډوﻟﻪ ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ﻫﺎﺧﻮا ﺧﭙﻠﻮ رﻗﻴﺒﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د‬
‫ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ژﺑﻪ ور وﻟﯿ‪Ĕ‬ﻟﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ‪Ú‬ﻨ‪ ƒ‬د ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠ˴ﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ‪ Ì‬ﻫﻢ د ﻧﺴﻴﻢ ﺣﺠﺎزي ﻧﺎوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ‬
‫درز ﴎه ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯿ‪Ĕ‬ي ﭘﺎﺗﯥ ﺧﻮ ﻻ د ﻧﻨ‪Ƒ‬ﺮﻫﺎر ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻟﻮﺳﺘﯽ ﻗﴩ ﭼﯥ ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎول د ﮐﻴﺴﻮ ﻟﻪ‬

‫ﻣﺨﯥ ړﻧ‪ ƒ‬ﮐ‪Ď‬ي‪.‬‬

‫د اﻟﻔﺖ ﺻﯿﺐ ‪Ɛ‬ﺎوﻧ‪ô‬ى راﺗﻪ‬

‫>@‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌ˴ن دوﺳﺖ‬

‫ﭼﯥ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﻣﯥ د اروا ‪Ĥ‬ﺎد ‪Ɛ‬ﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﭘﺮ ﻣﺰار ﭼﺎردﯾﻮاﱄ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻢ‪ ،‬ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دﻋﺎ ﻣﯥ ﻫ˴ﻏﻪ‬

‫ﻧﻈﺮ ﭘﺮﯾﻮ‪Ê‬ﻲ‪ ،‬ﻧﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣﯥ دا ﺑﯿﺖ ﭘﺮ ژﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﭘﺮ ژﺑﻪ وﻧ‪Û‬ﯿﺪه‪.‬‬

‫راﺷﯿﻦ ﳾ‪)):‬دې زﯾﺎرت ﮐﯥ وﯾﻨﻢ ﺑﻞ راز ﺗﺎﺛﯿﺮوﻧﻪ د زﯾﺎرت ﭘﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺳ‪Ď‬ی ﮐ‪Ď‬وﭘﻪ ﻣﻼ‪ ،‬ﻟ‪Ƒ‬ﯿﺎ و‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﴎه ﺳـﻄﻞ و او ﺷـﺎوﺧﻮا ﻧﯿـﺎﻟ‪Ƒ‬ﯿﻮ ﺗـﻪ ﯾـﯥ اوﺑـﻪ‬ ‫– دﻟﺘﻪ ﻣﮑﻮئ واړه واړه ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ((‪.‬‬

‫ژوﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺒﻪ دی‪ ،‬د ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻮ ﭘﻪ رپ ﮐﯥ ﺗﯿﺮ ﳾ ورﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻧﯿﺎﻟ‪Ƒ‬ﻲ ﻣﻮ وﮐﺮل او ﺑﯿﺎ ﻣـﯥ ﻟـﻪ دې ﺳـ‪Ď‬ي‬

‫او ﻫﺮ ‪Ú‬ﻪ ﺑﺪل ﮐ‪Ď‬ي‪ .‬دا ﺑﯿﺖ د ﻫﻐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻘﻄﻊ ده ﴎه ﺧﱪې ﴍوع ﮐ‪Ď‬ې‪ .‬ﺧﱪې ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧـﺖ ﭘـﻪ‬

‫ﭼﯥ اﻟﻔﺖ ﺻﯿﺐ‪ ،‬ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺟ˴ﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﺗﻪ ﺷﮑﺮو ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻮه ﺷﻮم دا ﺳ‪Ď‬ی ﻟـﻪ اﻟﻔـﺖ‬

‫ﻟﯿﮑﻠﯽ و او دادی اوس د دې ﺑﯿﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻢ د ﯾﻮه ﺻﯿﺐ ﴎه ﯾﻮ ‪Ê‬ﺎی ﭘﺎﺗﯥ ﺷـﻮی او د ﻫﻐـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ‬

‫زﯾﺎرت ﺑﻨﺪﯾﻮان دی‪.‬‬

‫د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﺳﻬﺎر‬

‫)ﺳﻠﻮاﻏﯥ ‪۲۱‬ﻣﻪ( ﻣﯥ‪ ،‬ﻟﻪ‬

‫ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪Ƒ‬ﺮي ‪Ĥ‬ﺎﻏﲇ ذﺑﯿﺢ‬

‫ﷲ ﺑﻬﺎر ﴎه ﻫﻤﺪې‬

‫زﯾﺎرت ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﺗﮑﻞ وﮐ‪.Ď‬‬

‫ﭘﻪ دې زﯾﺎرت ﮐﯥ زه ﻫﻢ‬

‫)ﺑﻞ راز ﺗﺎﺛﯿﺮوﻧﻪ( وﯾﻨﻢ‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﻫﺮه ورځ ورﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ‪،‬‬
‫ﻧﻮ ﻫﺮ ‪Ê‬ﻞ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﮑﻮن ﻣﺤﺴﻮﺳﻮم‪ ،‬ﭘﻪ دې ﯾﯥ ﮐ‪Ď‬ی دی‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ زﯾﺎرت ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻮر وي‪ ،‬ﻟﮑﻪ د ﻗﱪ šﻮل ﻟﻪ ﻣﺰاره د اﻟﻔﺖ ﺻﯿﺐ ﮐﻼ ‪Ĥ‬ﮑﺎري‪ ،‬ﺳ‪Ď‬ي د ﻫﻐﻪ‬
‫دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﺧﱪې ﮐﻮي‪ ،‬د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﱪې‪ ،‬دور ﮐﯿﺴﯥ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ دی ﻧﻮی زﳌﯽ و او ﻫﻤﺪې‬
‫ﮐﻼ ﺗﻪ‪ ،‬ﺗﻪ راﺗﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼ ﺗﻪ ﻻس وﻧﯿﻮه ‪ ،‬ﮐﻼ ﺗﻪ ﺑﻪ‬
‫د ﻣﯿﻨﯥ ﺧﱪې او د اﻟﻔﺖ ﺧﱪې‪.‬‬
‫د اﻟﻔﺖ ﺻﯿﺐ د اروا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻮ د ﻣﯥ وﮐﺘﻞ‪ ،‬د ﴎ ﺳﱰ‪Ɛ‬ﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﯾ‪ĥ‬ﻮد او د زړه‬
‫ﴎوې ﻧﯿﺎﻟ‪Ƒ‬ﻲ واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ .‬ﭼﯥ ‪Ú‬ﻨ‪Ƒ‬ﻪ ﯾﯥ د ﻣﺰار ﺳﱰ‪Ɛ‬ﯥ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮې‪:‬‬


Click to View FlipBook Version