The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lailatulnoribrahim, 2022-03-30 08:19:05

SJKT Num Asas 1 Modul Murid

SJKT Num Asas 1 Modul Murid

KANDUNGAN MODUL NUMERASI ASAS 1

UNIT TAJUK MUKA SURAT
1 NOMBOR BULAT HINGGA 10 DAN 20 1-3
1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif. 4
1.2 Menyebut nombor, 1 hingga 9. 5
1.3 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9. 6
1.4 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 7
9. 8-9
1.5 Menulis angka, 1 hingga 9.
1.6 Membaca nombor dalam perkataan, ‘satu’ 10-11
hingga ‘sembilan’.
1.7 Menyusun nombor, 1 hingga 9: 12
a) Membilang satu-satu secara tertib menaik. 13
1.8 b) Membilang satu-satu secara tertib 14-15

1.9 menurun. 16-17
1.10 Mengenalpasti angka ‘0’ dan ‘10’ dengan 18-19
membilang.
1.11 Membilang objek dalam kumpulan hingga 10. 20-21
1.12 Menyusun nombor, 0 hingga 10 :
a) Membilang satu-satu secara tertib menaik. 22
1.13 b) Membilang satu-satu secara tertib 23-24
25-26
2 menurun.
2.1 Mengenalpasti nombor, 11 hingga 20. 27
2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 28
2.3 20. 29
Menulis nombor 11 hingga 20 : 30
2.4 a)Tertib menaik.
b)Tertib menurun.
2.5 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10
Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
2.6 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
2.7 Menyatakan pasangan nombor yang
menghasilkan jumlah yang sama.
Menyatakan secara spontan jumlah dua
nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18
Menyatakan jumlah bagi dua nombor.
Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.

iii

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 (sambungan) 31-32
2.8 Menyatakan pasangan nombor yang 33
34
menghasilkan jumlah yang sama.
2.9 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 35-37
3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 38
3.1 Menentukan kurang satu daripada satu 39
40
nombor. 41
3.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 42
3.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 43

TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 44-45
3.4 Mencari beza antara dua nombor. 46-47
3.5 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 48-50
3.6 Menyatakan secara spontan jumlah dua
51-55
nombor. 56-57
3.7 Menyatakan pasangan nombor yang
58-59
menghasilkan jumlah yang sama. 60
3.8 Menyelesaikan masalah harian yang mudah.
4 WANG HINGGA RM10 61-63
4.1 Mengenalpasti wang Malaysia. 64-68
4.2 Mewakilkan nilai wang bagi ‘RM’ dan ‘sen’. 69-71
4.3 Menukarkan :
iv
a)Duit syiling sehingga RM1.
b)Wang kertas sehingga RM10.
4.4 Menambah dan menolak :
a)Duit syiling sehingga RM1.
b)Wang kertas sehingga RM10.
4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
berkaitan wang.
5 MASA DAN WAKTU
5.1 Menyatakan bahagian-bahagian dalam
sehari.
5.2 Menyebut aktiviti mengikut bahagian-
bahagian hari.
5.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut
turutan.
5.4 Menamakan bulan dalam setahun mengikut
turutan.
5.5 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu
dalam jam pada muka jam.

PRAKATA

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya
Modul Pembelajaran Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi bagi Hasanah
Special Grant 2.0 (HSG 2.0) di bawah Projek Pemulihan Literasi dan Numerasi Tahap 1 bagi
Penduduk Miskin, B40 dan Golongan Terkesan Pascapandemik COVID-19 di Perlis berjaya
dihasilkan. Penghasilan modul pembelajaran ini merupakan satu usaha bagi memastikan ‘lost
generation’ Tahap 1 di semua sekolah di negeri Perlis dapat menguasai kemahiran 3M (Membaca,
Menulis dan Mengira) untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik
sebelum melangkah ke Tahap 2.

Kemahiran literasi dan numerasi ialah kemahiran yang penting untuk dikuasai oleh murid-murid
terutama semasa berada pada Tahap 1. Selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) yang memperkenalkan Program Pemugaran Literasi dan Numerasi bagi memperkukuh
kemahiran asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid, modul yang dibina di bawah projek
HSG 2021 ini adalah sebagai modul tambahan dan pengukuhan daripada modul sedia ada yang
dibekalkan oleh KPM. Semua aktiviti yang terkandung di dalam modul-modul ini juga dibina
bersesuaian dengan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid berdasarkan
sukatan pelajaran terutama dalam Kelas Pemulihan.

Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
pihak Yayasan Hasanah yang menyokong penuh projek ini melalui inisiatif HSG 2.0. Ucapan
terima kasih juga saya rakamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan modul-
modul ini terutamanya Wesser Solutions Sdn. Bhd., Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Jabatan
Pendidikan Negeri Perlis. Semoga objektif Projek Pemulihan Literasi dan Numerasi Tahap 1 bagi
Penduduk Miskin, B40 dan Golongan Terkesan Pascapandemik COVID-19 di Perlis ini terlaksana
dengan jayanya.

UmiFazara

Profesor Madya Ir. Dr. Umi Fazara Md Ali
Ketua Projek
Hasanah Special Grant 2.0

i

PENULIS MODUL

Dr Maz Jamilah Masnan merupakan Pensyarah Kanan di Institut Matematik
Kejuruteraan, Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan (FSGM), Universiti Malaysia
Perlis (UniMAP) sejak 3 Julai 2006. Beliau memperolehi PhD (Statistik) dari UUM.
Beliau banyak terlibat dalam usaha memantapkan pendidikan matematik
melalui pelbagai aktiviti bengkel STEM serta program komuniti dalam kalangan
murid-murid sekolah rendah khususnya di Perlis sejak 2017.
Cikgu Lailatulnor binti Ibrahim merupakan Jurulatih Utama Program Pemulihan
Khas Negeri Perlis dan kini berkhidmat sebagai Guru Pemulihan Khas di SK Seri
Tunjong, Perlis. Beliau berpengalaman dalam bidang pengajaran selama 14
tahun dan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan, UiTM dan Diploma
Pendidikan KPLI(SR) Pendidikan Pemulihan Khas, Institut Perguruan Darul Aman.
Dr Nursalasawati Rusli merupakan Pensyarah Kanan di Institut Matematik
Kejuruteraan, FSGM, UniMAP dan telah berkhidmat selama 19 tahun. Beliau
memperolehi PhD (Matematik) di UTM Skudai pada tahun 2013. Beliau terlibat
dalam pelbagai aktiviti STEM dan program komuniti di kalangan murid-murid pra
dan sekolah rendah di Perlis sejak 2017 dalam usaha memantapkan pendidikan
matematik sejak akar umbi.
Cikgu Nur Asma binti Zulkifli merupakan Jurulatih Utama Program Pemulihan
Khas Negeri Perlis. Memulakan kerjayanya di SK Jalan Muara Tuang, Samarahan,
Sarawak selama 5 tahun dan kini berkhidmat di SK Padang Kota, Perlis lebih 8
tahun sebagai Guru Pemulihan Khas. Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana
Muda Pengurusan Awam, UUM dan Diploma Pendidikan KPLI(SR) Pendidikan
Pemulihan Khas, Institut Pendidikan Guru Perempuan Melayu Melaka.
Dr. Nurul Huda Abdul Aziz merupakan Pensyarah Kanan di Institut Matematik
Kejuruteraan, FSGM, UniMAP sejak 12 Disember 2010. Beliau mendapat
pendidikan B. Ed. (Matematik) di UPSI, MSc. (Matematik Gunaan) di UKM dan
PhD (Matematik Berkomputasi) di UPM. Sepanjang berkarier, beliau banyak
menyumbang dalam menghasilkan beberapa modul matematik berasaskan
teknologi untuk pelajar sekolah menengah dan universiti sejak tahun 2009.
Cikgu Kweh Ci Yin merupakan Jurulatih Utama Program Pemulihan Khas Negeri
Perlis dan kini berkhidmat sebagai Guru Pemulihan Khas di SJK(C) Hwa Aik. Beliau
berpengalaman dalam bidang pengajaran selama 5 tahun dan berkelulusan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pemulihan, Institut
Pendidikan Guru Kampus Darul Aman.
Puan Nor Fashihah Mohd Noor merupakan Pensyarah di Institut Matematik
Kejuruteraan, FSGM, UniMAP dan telah berkhidmat selama 12 tahun. Beliau
memperolehi Ijazah Sarjana Sains (Statistik) di UKM pada tahun 2010. Beliau
terlibat dalam pelbagai aktiviti STEM dan juga program komuniti di kalangan
murid-murid prasekolah dan sekolah rendah di negeri Perlis sejak 2017 dalam
usaha memantapkan pendidikan matematik.
Cikgu Saanthini Vijayan merupakan Guru Penyelaras Pemulihan Khas di SJK
Tamil Kangar. Beliau berpengalaman dalam bidang pengajaran selama 10
tahun dan berpengalaman mengajar Matematik tahap satu selama 5 tahun.
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa
Tamil, Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.
Dr. Hafizudin Mohamad Nor merupakan Pensyarah Kanan di Institut Matematik
Kejuruteraan, FSGM, UniMAP sejak 1 Oktober 2020. Beliau memperolehi PhD
(Matematik Gunaan) di USM pada tahun 2015. Beliau pernah berkhidmat
sebagai Pensyarah di USM sejak 2017. Beliau terlibat dalam pelbagai aktiviti
STEM seperti jawatankuasa penganjuran program universiti iaitu International
STEM & Innovation Colluquia Series (ISICS) di peringkat antarabangsa.

ii

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்
அலகு 1.1

அ. அதிகமான எண் ணிக்ககக்கு ( √ ) எனக் குறிப்பிடு.
எ.கா:1.

2.

3.

மாணவைின் அரைவுநிரல () 1

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்
அலகு 1.1

ஆ. குகைவான எண் ணிக்ககக்கு ( √ ) எனக் குறிப்பிடு.
எ.கா:1.

2.

3.

மாணவைின் அரைவுநிரல () 2

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.1

இ. ககாடுகக் ப்படட் எண் ணிக்ககக்குச் சமமான எண் ணிக்கககை
வகைந்திடுக.

எ.கா:

1.
2.
3.
4.
5.

மாணவைின் அரைவுநிரல () 3

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்
அலகு 1.2

அ. ஆசிைிைை் முன் னிகலயில் எண் ககைக் கூறுக.

123

456

789

மாணவைின் அரைவுநிரல () 4

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.3

அ. சைிைான எண் களுக்கு வண் ணமிடுக.
எ.கா:

3 34

1. 96

6

2. 58

5

3. 27

7

மாணவைின் அரைவுநிரல () 5

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.4

அ. சைிைான எண் ணிக்ககக்கு வடட் மிடுக.
எ.கா:

34

1. 2 1

2. 9 3

3. 5 8

4. 7 2

5. 6 9

மாணவைின் அரைவுநிரல () 6

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.5

அ. எண் ககை எழுதுக.

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

மாணவைின் அரைவுநிரல () 7

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.6

அ. இகணதத் ிடுக.

எ.கா:

ஒன் று 6

1. 1

மூன் று

2. 3

நான் கு

3. 5
இைண் டு

4. 2

ஆறு

5. 4

ஐந்து

மாணவைின் அரைவுநிரல () 8

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.6

ஆ. எண் ககை எழுதுக.

ஒன் பது 9
ஐந்து
மூன் று
ஒன் று
ஆறு

இைண் டு
ஏழு
எைட் ு

நான் கு

மாணவைின் அரைவுநிரல () 9

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.7 (a)
அ. படதத் ின் அைகவ ஏறு வைிரையில் எண் ணிடட் ு எழுதுக.
எ.கா:

12 3 4

1.

3

2.

5

3.

4

மாணவைின் அரைவுநிரல () 10

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்
அலகு 1.7 (b)

அ. படதத் ின் அைகவ ஏறு வைிரையில் எண் ணிடட் ு எழுதுக.
எ.கா:

432 1

1.

5

2.

7

3.

9

மாணவைின் அரைவுநிரல () 11

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு1.8

அ. இகணத்திடுக.

0
10

மாணவைின் அரைவுநிரல () 12

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு1.9

அ. சைிைான எண் ணிக்ககக்கு வண் ணமிடுக.

எ.கா:

562

1. 3 9 7

2. 10 5 9

3. 4 8 10

மாணவைின் அரைவுநிரல () 13

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு1.10 (a)

அ. ஏறு வைிரையில் எண் கண எழுதுக
எ.கா:

0123

41.

62.

33.

54.

25.

மாணவைின் அரைவுநிரல () 14

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.10 (b)

அ. இைங் கு வைிகசயில் எண் கண எழுதுக.

எ.கா:

4321

61.

82.

53.

74.

5. 10

மாணவைின் அரைவுநிரல () 15

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்
அலகு1.11

அ. ஆசிைிைை/் நண் பை் கூறும் எண் ககை வண் ணமிடுக.
எண் :

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13

14 15 16
17 18

19 20

மாணவைின் அரைவுநிரல () 16

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.11

ஆ. 11 முதல் 20 வகை எண் ககை எழுதுக.

11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
13 13 13 13 13
14 14 14 14 14
15 15 15 15 15
16 16 16 16 16
17 17 17 17 17
18 18 18 18 18
19 19 19 19 19
20 20 20 20 20

மாணவைின் அரைவுநிரல () 17

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.12

அ. சைிைான எண் ணிக்ககக்கு வண் ணமிடுக.

எ.கா: 1.

16 17 18 19 9 10 11 12

2. 3.

8 9 10 11 12 13 14 15

4. 5.

11 12 13 14 17 18 19 20

மாணவைின் அரைவுநிரல () 18

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.12

ஆ. விலங் குகைின் எண் ணிக்கககை எழுதுக.

8

மாணவைின் அரைவுநிரல () 19

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு1.13 (a)

அ. எண் ககை ஏறு வைிரையில் எழுதுக.

எ.கா:

11 12 13 14 15

1. 13 14 16 17

2. 15 17 18

3. 12 14 16

4. 16 17 19

5. 16

14

மாணவைின் அரைவுநிரல () 20

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 1: 10 மற்றும் 20 வரையிலான முழு எண் கள்

அலகு 1.13 (b)

அ. எண் ககை இைங் கு வைிகசயில் எழுதுக.

எ.கா:

19 18 17 16 15

1. 15 14 12 11

2. 17 15 14

3. 18 16 14

4. 16 15 13

5. 20 18

மாணவைின் அரைவுநிரல () 21

அரைந்தாை் அரையவில் ரல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல் அலகு 2.1

அ. ம ொதத் எண் ணிக்கககை எண் ணி எழுதுக.

எ.கொ:

5

1.

2.
3.

4.
5.

மாணவரின் அடைவுநிடல () 22

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல்

அலகு 2.2

அ. கணித வொக்கிைதக் த எழுதுக.

எ.கொ: 1.

3+ 1=4 + =

2. 3.

+ = + =

4. 5.

+= +=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 23

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல்

அலகு 2.2

ஆ. கணித வொகக் ிைதக் த எழுதுக.

எ.கொ: 1.

2+2=4 3.

2.

4. 5.

மாணவரின் அடைவுநிடல () 24

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல்

அலகு 2.3

அ. சரிைொன விகைகை எழுதுக.

எ.கொ: 0 3
0+3
1 2+
1+ 1+
3+
2
1+
2+

4 5
0+4 2+3
1+ 3+
2+ 4+
3+ 5+

மாணவரின் அடைவுநிடல () 25

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல் அலகு 2.3

ஆ. சரிைொன விகைகை எழுதுக.

6 7
6+0 7+0
3+ 6+
4+ 5+
5+ 4+

8 9
4+4 5+4
3+ 6+
2+ 7+
1+ 8+
0+ 9+

மாணவரின் அடைவுநிடல () 26

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல் அலகு 2.4

அ . சரிைொன விகைக்கு வண் ணமிடுக.

எ.கொ: 1 3 5
6
3+2= 8
8
1. 4 9
0
1+3= 2
27
2. 7

4+2= 6

3. 6

5+3= 4

4. 8

2+5= 7

5. 9

6+3= 8

மாணவரின் அடைவுநிடல ()

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2: 10 க்குள் சேரத் ்தல் அலகு 2.5

அ. தீரவ் ு கொண் க.

எ.கொ: 4 3

ஆசிரிைர் நொதனிை ் 4 கருப்பு நிற 4+ 3 =7
க த்தூவலு ் 3 நீ ல நிற க தத் ூவலு ்
இருந்தன. அவரிை ் உள்ள மமாத்த
க தத் ூவல் கள் எதத் கன?

332 2 3

1. ஆனந்தன் 2 அழிப்பொகன
வொங் கினொன் . பிறகு, அவன் ம லு ் 3
அழிப்பொகன வொங் கினொன் . மமாத்த
அழிப்பொன் கள் எதத் கன?

44

2. ம ை் யின் தன் மபனொ
நண் பனுக்குக் கடித ் எழுத 4 கடித
உகறகை வொங் கினொள் . பின் , மீண் டு ்
4 கடித உகறகை வொங் கினொள் . அவள்
வொங் கிை கடித உகற மமாத்தம்
எவ் வளவு?

366 457
5 4

3. பகொர் 5 குப்கபக்கூகைகை பொலர்
பள்ளி A-க்கு ் 4 குப்கபக்கூகைகை
பொலர் பள்ளி B-க்கு ் வழங் கினொர.்
அவர் ம ொதத் ் எவ் வளவு கூகைகை
வழங் கினொர?்

மாணவரின் அடைவுநிடல () 28

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 2 : 18க்குள் கூடட் ல் அலகு 2.6

அ. ம ொதத் எண் ணிக்கககை எண் ணி எழுதுக.

எ.கொ :

16

1.

2.

3.
4.

5.

மாணவரின் அடடவுநிடல () 29

அடடந்தார் அடடயவில் டல

அலகு 2 : 18க்குள் கூடட் ல்

ஆ. கணித வொகக் ிைதக் த எழுதுக.. அலகு 2.6

எ.கொ: 1. +

+

+ = + =

2. 3.

+ +

+ = + =

4. 5.

+ +

+= +=

மாணவரின் அடடவுநிடல () 30

அடடந்தார் அடடயவில் டல

அலகு 2 : 18க்குள் கூடட் ல் அலகு 2.7

அ. சரிைொன விகைகை எழுதுக. 12
6+6
எ.கொ : 7+
8+
11 9+
6+5
7+
8+
9+

13 14
5+8 8+6
6+ 7+
7+ 6+
8+ 5+

மாணவரின் அடடவுநிடல () 31

அடடந்தார் அடடயவில் டல

அலகு 2 : 18க்குள் கூடட் ல் அலகு 2.7

ஆ. சரிைொன விகைகை எழுதுக 16
10 + 6
எ.கொ : 9+
8+
15 7+
7+8
8+
9+
10 +

17 18
7 + 10 10 + 8
8+ 9+
9+ 8+
10 +

மாணவரின் அடடவுநிடல () 32

அடடந்தார் அடடயவில் டல

அலகு 2 : 18க்குள் கூடட் ல்

அலகு 2.8

ஆ. தீரவ் ு கொண் க. 4
எ.கொ:

7

தனிை ் 7 நீ ல ககொப்கப இருந்தது. அவன் 7 + 4 = 11
மீண் டு ் 4 நீ ல ககொப்கபகை வொங் கினொன் .
அவனிை ் மமாத்தம் எதத் கன ககொப்கப
உள்ளது?

85

1. திரு தி தீ ொவிை ் 8 கத்திரிக்ககொல்

உள்ளது, அவரின் கன் க லு ் 5

கதத் ிரிக்ககொகல அவரிை ் மகொடுதத் ொன் .

தற்கபொது திரு தி தீ ொவிை ் மமாத்தம்

எத்தகன கதத் ிரிக்ககொல் கள் உள்ளன?

77

2. ஐகை கதவி தன் வகுப்பின் ககலக்கல் வி
பொைத்திற்கு 7 வண் ண ம ழுகுதத் ூவல்
மபைட் ிகை வொங் கினொர.் பின் , மீண் டு ் அவர்
7 வண் ண ம ழுகுத்தூவல் மபைட் ிகை
வொங் கினொர.் திரு தி கதவி வொங் கிை
மமாத்த வண் ண ம ழுகுத்தூவல் மபைட் ிகள்
எத்தகன?

3966 457 6

3. லி ் தனது பொை ஆசிரிைரக் ளுக்கு 9

எழுதுககொல் மபைட் ிகைப் பரிசொகக்

மகொடுதத் ொன் . க லு ் , தன் உற்ற

நண் பரக் ளுக்கு 6 எழுதுககொல் மபைட் ிகைப்

பரிசொகக் மகொடுதத் ொன் . ம ொத்த ் எத்தடன

எழுதுககொல் மபைட் ிகள் பரிசொகக்

மகொடுக்கப்பை்ைன?

மாணவரின் அடடவுநிடல () 33

அடடந்தார் அடடயவில் டல

அலகு 3: 10க்குள் கழித்தல்

அலகு 3.1
அ. ஒரு ப ொருளில் பிழையிடட் ு விழடழை எழுதுக.

எ.கொ: 3 யில் 1குழைந்தொல் 2
1.

4 கில் 1குழைந்தொல்

2.

6 றில் 1 குழைந்தொல்

3.

8 டில் 1குழைந்தொல்

மாணவரின் அடைவுநிடல () 34

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 10க்குள் கழித்தல்

அலகு 3.2

அ. கணித வொக்கிைதழ் த எழுதுக.

எ.கொ: 1.

4- 1 = 3 - =

2. 3.

- = - =

4. 5.

-= -=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 35

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 10க்குள் கழித்தல்

அலகு 3.2

அ. கணித வொகக் ிைதழ் த எழுதுக.

எ.கொ: 1.

4 - 2=2 3.

2.

4. 5.

மாணவரின் அடைவுநிடல () 36

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 10க்குள் கழித்தல்

அலகு 3.2

இ. கழிதத் ிடுக.
எ.கொ:

3–2= 1

1. 5 – 1 =

2.

6–4=

3. 7 – 3 =

4.

8–2=

5.

9–6=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 37

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 10க்குள் கழித்தல் அலகு 3.3

அ. தீரவ் ு கொண் க.

எ.கொ:

அலி கழடயில் 4 ஆணிழை 4- 2 =2
வொங் கினொன் . பெல் லும் ொழதயில் 2
ஆணி கீழை தவறிவிட்டது. அலியிடம்
மீதம் எதத் ழன ஆணி இருக்கிைது?

1. ரொஜீவிடம் 8 தொைம் இருந்தது. 5

தொைதழ் த தன் தம்பி இரவல்

ப ை்றுக்பகொண் டொன் . ரொஜீ மீதம்

எதத் ழன தொைதழ் த

ழவதத் ிருகக் ிைொன் ?

2. சிவொ 7 கொகிதெ் பெொருகிழை

ழவதத் ிருந்தொன் . அதில் 3 கொகிதெ்

பெொருகிழை ் ைன் டுதத் ி விடட் ொன் .

மீதமுள் ள கொகிதெ் பெொருகி

எதத் ழன?

3. கவிதொ 5 ரிசு ழவதத் ிருந்தொள் . தன்

ழதொழியிடம் 4 ரிசுகழளக் பகொடுதத் ு

விட்டொள் . மீதமுள் ள ரிசு ்

ப ொடட் லங் கள் எதத் ழன?

மாணவரின் அடைவுநிடல () 38

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 18க்குள் கழித்தல் அலகு 3.4

அ. சரியான விடைடய எழுதுக.

எ.கா:

13யில் 6ஐ எடுத்தால் மீதம் வரும் விடை________.

13 - 6 = 7

1. 12 கழிதத் ல் 7 வரும் விடை ________.

-=

2. 8ஐ 16லிருந்து பிரிதத் ால் வரும் விடை _______.

-=

3. 15யில் 5ஐ கழிதத் ால் வரும் விடை ________.

-=

4. 11யில் 5ஐ எடுதத் ால் வரும் விடை ________.

-=

5. 18யில் 9ஐ கழிதத் ால் வரும் விடை ________.

-=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 39

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 18க்குள் கழித்தல்

அலகு 3.5

அ. கணித வாக்கியதட் த நிடைவு சசய் க.

எ.கா: 1.

- = - =

2. 3.

- = - =

4. 5.

-= -=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 40

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 18க்குள் கழித்தல் அலகு 3.6

அ. சரியான விடைக்கு வண் ணமிடுக.

14 – 4 = 12 10 14

=

1.

12 – 1 = 11 13 16

=
2. 18 – 3 = 17 19 15

=
3. 17 – 4 = 14 13 16

=
4. 19 – 5 = 13 15 14

==
5. 18 – 6 = 11 12 17

=

மாணவரின் அடைவுநிடல () 41

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 18க்குள் கழித்தல்

அ. சரியான விடைடய எழுதுக. அலகு 3.7

Contoh : 13
14 - 1
10 15 -
16 -
11 - 1 18 -

13 -

16 -

18 -

14 15
15 - 1 15 - 0
16 - 16 -
17 - 17 -
18 - 18 -

மாணவரின் அடைவுநிடல () 42

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 3: 18க்குள் கழித்தல் அலகு 3.8

அ. தீரவ் ு காண் க.
எ.கா:

சுசி 14 எழுதுககால் செை்டிடய வாங் கினாள் .

அதில் 4 செைட் ிடய தன் கதாழிகளிைம்
மீதம் 14 - 4 = 10
சகாடுத்துவிை்ைாள் . அவளிைம்

எத்தடன எழுதுககால் செை்டி உள்ளது?

1.அமீரிைம் 13 துடைெ்ெம் உள்ளன.

சவள்ளத்தால் ொதிக்கெ்ெை்ை மக்களுக்கு 5

துடைெ்ெத்டத அவன் சகாடுதத் ான் .

அவனிைம் மீதம் எத்தடன துடைெ்ெங் கள்

உள்ளன?

2. ஐடய ராணியிைம் 18 சுலுக்கி இருந்தன.
அவர் கணித ஆசிரியரிைம் 7 சுலுகக் ிடயக்
சகாடுத்துவிைை் ார.் ஐடய ராணியிைம் மீதம்
உள்ள சுலுக்கி எத்தடன?

3. அலிசாவிைம் 15 ககாலிக்குண் டுகள்

இருந்தன. அவளின் தம் பி 6

ககாலிக்குண் டுகடள விடளயாடுவதை்காக

எடுதத் ுகச் காண் ைான் . அலிசா

டவத்திருக்கும் ககாலிக்குண் டுகளின்

எண் ணிக்டக எத்தடன?

மாணவரின் அடைவுநிடல () 43

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 4: RM10 வரையிலான பணம் அலகு 4.1

அ. இணைதத் ிடுக.
எ.கா:

10 sen

1.

5 sen

2.

50 sen

3.

20 sen

மாணவரின் அடைவுநிடல () 44

அடைந்தார் அடையவில் டல

அலகு 4: RM10 வரையிலான பணம்

அலகு 4.1

ஆ. பைதத் ின் மதிப்ணப எை் மானதத் ில் எழுதுக.

எ.கா:

பத்து சென்

1.

2.

3.
4.

5.

மாணவரின் அடைவுநிடல () 45

அடைந்தார் அடையவில் டல


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Room Sevice Menu at Bandara Phuket Beach Resort by Flamingo
Next Book
แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564