The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by layuza_2541, 2022-04-19 00:03:38

portfolio 2

portfolio 2

There are no regrets in life, just lessons
The difference between what you are and
what you want to be is what you do.

PO RTF

LAYUZA O
SIMOH L
I

O

แฟ้มสะสมงาน
ลLาayยuูซzา่a Sศimรเีoหhมาะ

Intrคoำd�นuำc� tion

แฟม้ สะสมงาน (portfolio) เลม่ นดี้ ฉิ ้นจดั ทำ�ขนึ้ เพ่อื เป็นตัวแทนน�ำ
เสนอเอสารขอ้ มลู เกีย่ วกบั ปะสบการณ์ท่ีผ่านมา
อาทเิ ช่น ประวัตสิ ่วนตัว ประวตั ิารศึกษา ควมารู้ ความสามารถ ทกั ษะ
แ ละตดลฉิอันดขจนอรกบั ารรอพงฒั วา่นขา้อารมทลู างแดล้าะนเอตก่าสงาๆรภขาอยงใดนฉิ แันฟ้มสะสมงานฉบับนี้
เปน็ ความจรงิ ทกุ ประการ และดีฉันหวงั วา่ แฟ้มสะสม
งานฉบบั นเ้ี ป็นประโยชนต์ ่อทกุ ท่านในการสัมภาษณ์ หากผิดพลาด
ประการใด ดิฉนั ขอกราบอภัย ณ โอกาสนี้จัดท�ำ โดย
ลายซู ่า ศรเี หมาะ

LIST OF

สCารOบNัญ TENTS

1personal record

educational rec3ord

5performance
activ2it7y

PROFILE

ชอื ลายูซ่า ศรเี หมาะ
ช่อื เล่น ยู
วนั เกดิ 30 กนั ยายน 2541
อายุ 23 ปี สว่ นสงู 158
ศาสนา อิสลาม

Every obstacle will pass.
Not too difficult to say.

LAYUZA SIMOH

CONTACT SPARE TIME

0931763066 - วาดรปู
-ฟงั เพลง
yuza layuza

[email protected]
[email protected]
7/2 ม.7 ต.โคกเคยี น อ.ตะกัว่ ป่า

จ.พงั งา 82110

ABOUT MY

สวสั ดคี ะ่ ดฉิ ันมคี วามสนใจทำ�งานอกกแบบกราฟฟิกดีไซน์เนอร์มคี วามรบั ผดิ ชอบ
ในงานทไ่ี ด้รบั มอยหมายเป็นอย่างดมี ีความมุ่งม่ันละเอยี ดรอบครอบในงานทีป่ ฏิบตั ิ
สามารถยดื หยุน่ เวลาทำ�งานไดบ้ ุคลิกอธั ยาสยั ดี เข้ากับบุคลลอน่ื ไดง้ า่ ยพร้อมเรียนรู้
และเตบิ โตไปกบั บริษทั
ตอ้ งการใช้ความร้คู วามสามารถที่ตนเองมี มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน เพ่อื หาประสบกา
รณใื หม่ๆ และพฒั นาตนเองใหก้ า้ วหน้ามากขึ้น

personal record
ประวตั ิส่วนตวั

SKILLS

educational record
ประวตั ิการศึกษา

ระโรดงบั เชรียนั่ นศบกึ า้ษนาบปารงะกถมรกัศึกษา 1-6

ระโรดงบั เชรยี่นั นศดกึ ีนษลูามอัธิสยามม1-6
มสสสระถงาหดขขาาับาปลวอปทิัตาอรยยกิญากลแญรบยั ราเบมทตแศครฟาีโสนชตโัน่ลรแย์ ลรี าะสช่งิมทงอคลคศณรวี ะิชัย

perผfลoงrาmนance

1ออกแบบ Logo

2

ออกแบบลาเบลและนาน
บรัต3

ออกแบบ Banner
โฆษณา4

ออกแบบผลติ ภณั ฑ์5

ออกแบบเสอื้ ผ้า

วัฒนธรรมย่ามเมืองเก่า color technique
ตะกัว่ ป่ า
โทนสีพาสเทล ได้จากมา แรงบนั ดาลใจ การทอผ้าซาโอริ โดยเส้นพุง่ เปน็ ใยไหม
การพพิ ์ลายผา้ ดจิ ิตอล
inspiration material
Skate
ย่านเมอื งเก่าตะกวั่ ป่า บ้านเรอื น ตกึ แถวสองชนั้ ทมี่ ซี มุ้ โคง้ อยเู่ ป็นแนว ผ้าทอซาโอริ ผา้ ฝา้ ย ผ้ายดื
มสี ีสนั ลวดลายประดบั อยา่ งสวยงามแปลกตา เปน็ สถาปัตยกรรม
สไตลช์ โิ น-โปรตุกสี เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตก
และตะวันออกเขา้ ด้วยกนั อย่างลงตวั นอกจากนี้มีภาพวาดสตรที อารต์

ตามก�ำ แพง ตามเส6

ผลงานอ่นื ๆ

ออกแบบลายผ้าจากวจิ ยั

ออกแบบ
ลายผา้ ให้
ลูกค้ารับออกแบบ
ลายหนา้
ปกกล่อง
ผลิตภณั ฑ์

เคยทำ�บาตกิ
หรอื วา่ หรอื
วาดรปู ตรา
แบรนด์

รับทำ�ลาย
ปาเตะ๊ ซ่งึ ไป
แกะลายเป็น
แม่พมิ พท์ ำ�
ผา้ ปาเตะ๊

รับจ้างเย็บกระเปา๋

portfolio
กจิ กรรม

กจิ กรรมเพน้ ทถ์ งุ
ผ้าในการรณรงค์

ลดการใช้ถงุ
พลาสตกิ จัดโดย
องค์การบริหาร
สว่ นจงั หวดั
สงขลา

โครงการ
ภมู ปิ ญั ญาทอผ้า
ไหมนวัตกรรม
การออกแบบ
ผลติ ภัณฑ์ ชมุ ชน
ผา้ ทอผ้่ไหมบา้ น
ตำ�ปูง ต.นาดี
อ.เมอื ง จ.สรุ ินทร์

ออกแบบเสอื้ ผา้ จาก
วสั ดุจากขยะทางทะเล
ให้กบั เป็นตัวแทนภาค
ใต้ของธนาคารกสกิ ร
ไทย ในโครงการร่วม
รณรงคส์ ำ�นึกดใี น
การอนุรกั ษ์สงิ่
แวดลอ้ ม

โครงการพัฒนา
บคุ ลกิ ภาพเพื่ออก
ส่ตู ลาดแรงงาน

กจิ รรมจติ
อาสาเก็บขยะ
ชายหาดเทพา เพอ่ื
รว่ มสร้างจิตสำ�นึก
ดใี นการรกั ษาสภาพ
แวดลอ้ มต่อไป ช่วย
กล่มุ แม่บ้านชว่ ยกันออ
แบบลายผ้าจากส่งิ
แวดล้อมทีอ่ ยู่ในเทพา

thank you
please consider


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Happy Bday Adik Ros
Next Book
คู่มือสื่อบอร์ดเกมสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง