The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผู้สูงวัย เป็นช่วงอายุที่ต้องได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย  มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ  การบริโภคอาหารให้หลากหลายชนิดในกลุ่มเดียวกันหมุนเวียนกันไป จะทำให้ได้คุณค่าสารอาหารโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมได้  และป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จากการบริโภคอาหารชนิดที่มีคุณค่าสารอาหารต่ำกว่าอาหารชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันซ้ำๆ ตามความชอบ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by librarymaeramad2020, 2021-11-04 04:42:56

8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย

ผู้สูงวัย เป็นช่วงอายุที่ต้องได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย  มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ  การบริโภคอาหารให้หลากหลายชนิดในกลุ่มเดียวกันหมุนเวียนกันไป จะทำให้ได้คุณค่าสารอาหารโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมได้  และป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จากการบริโภคอาหารชนิดที่มีคุณค่าสารอาหารต่ำกว่าอาหารชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันซ้ำๆ ตามความชอบ

ผู้สูงวยั เป็ นช่วงอายุทต่ี ้องได้รับการดูแลท้งั ด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการรับประทาน
อาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสมสาหรับผู้สูงวัย มีผล
โดยตรงต่อสุขภาพ การบริโภคอาหารให้หลากหลายชนิด
ในกลุ่มเดียวกันหมุนเวียนกันไป จะทาให้ได้คุณค่า
สารอาหารโดยเฉล่ียท่ีเหมาะสมได้ และป้องกันความ
เส่ียงที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จากการบริโภค
อาหารชนิดท่ีมีคุณค่าสารอาหารต่ากว่าอาหารชนิดอื่นใน
กล่มุ เดียวกนั ซา้ ๆ ตามความชอบ

ดังน้ัน นอกจากผู้สูงอายุควรกินอาหารแต่ละ
กลุ่มให้ได้ปริมาณตามธงโภชนาการแล้ว ยังต้องเน้นใน
เรื่องการเลือกบริโภคอาหารแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้อาหารท่ี
มีคุณภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุด้วย ข้อแนะนา
เพมิ่ เติมชนิดของอาหารทผี่ ู้สูงอายคุ วรกนิ ในแต่ละกล่มุ

1

ความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมของ
ผู้สูงอายุลดลง ทาให้ ต้องมีการบริโภคอาหารที่มี
แคลเซียมปริมาณมากขนึ้ แหล่งอาหารทีม่ แี คลเซียมสูง
บริโภคได้ง่ายคือ นม นอกจากนี้นมยงั มีวิตามินบี 2 สูง
และเป็ นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี จึงแนะนาให้ผู้สูงอายุ
ดื่มนมทุกวัน

2

ลดของทอดและผดั

3

อาหารกลุ่มน้ีช่วยเสริมสารอาหาร
โปรตีน ใยอาหาร แร่ธาตุต่างๆ

4

ปลาเป็นแหลง่ โปรตีน และยอ่ ยง่าย
ควรกินสปั ดาห์ละ 3-4 คร้ัง

5

ไข่อุดมไปดว้ ยโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ
ควรกินวนั ละ 1 ฟอง

หากมีโรคประจาตวั กินสปั ดาห์ละ 3-4 ฟอง

6

ขา้ วกลอ้ งมีวติ ามิน
และมีใยอาหารท่ีร่างกายตอ้ งการ

7

มีสารตา้ นอนุมูลอิสระ
สร้างภูมิตา้ นทานใหร้ ่างกาย

8

ผสู้ ูงอายุควรดื่มน้าสะอาดใหเ้ พียงพอกบั ความ
ตอ้ งการของร่างกายวนั ละ 6-8 แกว้ เพื่อป้องกนั การเกิด
ภาวะแหง้ น้า ท้งั น้ี หากผูส้ ูงอายกุ ินอาหารประเภทแกง
จืดเป็ นประจา ก็สามารถนับรวมกับน้าด่ืมได้ ควร
หลีกเล่ียงการด่ืมชา กาแฟ น้าอดั ลมและเคร่ืองดื่มรส
หวาน หากดื่มชา กาแฟ อาจต้องเพ่ิมปริมาณน้าดื่ม
เนื่องจากคาเฟอีนในชา กาแฟเพ่ิมการขบั ปัสสาวะ ทา
ใหส้ ูญเสียน้าเพมิ่ ข้ีน

LOVE RENAL รักไต
CPF

ที่ปรึกษา..

นายชนะ เปรมปรี
ผู้อานวยการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตาก

นายพจนารถ นกุ ลู คาม
รองผอู้ านวยการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตาก

นายจลุ จกั ร์ กลั ยาณะ
ครู ชานาญการ

รักษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการ
กศน.อาเภอแมร่ ะมาด

ผู้จดั ทาสอ่ื ..

นางสาวมณั ฑนา มลู กณั ฑา

บรรณารกั ษห์ อ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอแมร่ ะมาด
Click to View FlipBook Version