The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบสรุปการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chananya2519noy, 2022-09-05 23:15:52

แบบสรุปการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa สมบูรณ์

แบบสรุปการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa สมบูรณ์

แบบสรปุ ผลการประเมินการพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (PA)

รอบการประเมิน
๑ เดือนตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวนั ที ๓๐ เดือนกนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปี การศึกษา
๒๕๖๕

นางสาวทัศนยี า เจนดง

ตาํ แหน่ง ครชู าํ นาญการ

โรงเรียนบา้ นไร่

สงั กดั สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุ ี เขต ๓
สาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั พืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามขอ ตกลง (PA)

แบบสรปุ ผลการประเมินการพฒั นางานตามขอตกลง (PA)
สำหรบั ขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครูชำนาญการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบการประเมนิ ระหวา งวันท่ี ๑ เดือนตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึ วันท่ี ๓๐ เดือนกนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอ มูลผูขอรับการประเมิน

ช่อื นางสาวทัศนียา นามสกุล เจนดง ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรยี นบานไร สังกดั สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษา

กาญจนบรุ ี เขต ๓

รับเงนิ เดือนในอันดบั คศ. ๒ อัตราเงนิ เดอื น ๓๑,๘๒๐ บาท วทิ ยฐานะ ๓,๕๐๐

คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา ปริญญาตรี ศกึ ษาศาสตรบัณฑติ

ภมู ลิ ำเนา เลขท่ี ๑๐๖/๔ หมทู ี่ ๔ ตำบล หว ยเขยง อำเภอ ทองผาภมู ิ

จงั หวัด กาญจนบรุ ี รหสั ไปรษณยี  ๗๑๑๘๐

โทรศพั ท ๐๘๙๐๕๑๓๖๖๑ E-Mail : [email protected]

ชอ่ื บดิ า นายสำรดิ เจนดง อาชีพ ขบั รถโดยสาร

ชื่อมารดา นางหนูทพิ ย เจนดง อาชพี แมบ า น

เริม่ รับราชการครตู ำแหนง ครผู ูชว ย เมอื่ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

ตามคำสง่ั สำนกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั กาญจนบรุ ี ท่ี ๕๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

1

แบบรายงานผลการปฏบิ ัติงานตามขอตกลง (PA)

รายงานสรปุ ผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)
องคประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธภิ าพและประสิทธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตำแหนง

ดา นที่ ๑ ดา นการจดั การเรยี นรู

๑.๑ สรางและหรอื พัฒนาหลกั สตู ร

ขาพเจาดำเนินการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนบานไร สาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู เพื่อจัดทำคำอธิบาย

รายวิชา ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยคลอบคลุมเนื้อหาของหลกั สตู ร เพื่อใหผูเรยี นไดพัฒนาสมรรถนะและการ

เรยี นรูเต็มศักยภาพ โดยมกี ารปรับประยุกตใ หสอดคลอ งกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียนและทองถิ่น ตามภาระ

งานสอนท่ไี ดรับมอบหมาย

๑. งาน (Tasks) จดั ทำหลักสูตรและหนว ยการเรยี นรูที่สอดคลองกบั มาตรฐานการเรยี นรู และ

ทจี่ ะดำเนนิ การพฒั นา ตวั ชวี้ ดั หรือผลการเรยี นรู ตามหลกั สตู รเพื่อใหผ ูเรยี นไดพ ัฒนาสมรรถนะ และ

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ การเรียนรเู ต็มตามศักยภาพ โดยมกี ารประยกุ ตใหส อดคลอ งกับบรบิ ทของ

ประเมนิ สถานศึกษา ผเู รยี น และชมุ ชน

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผูเรียนไดร บั การจัดการเรียนรตู ามหลกั สูตรและมีความรูตามมาตรฐานและ

ของงานตามขอ ตกลงท่คี าดหวงั ตวั ชีว้ ัด

ใหเกดิ ขน้ึ กับผเู รียน ๒. ผเู รียนไดรบั การพัฒนาคุณลกั ษณะอันพึงประสงค การอาน การเขยี น คดิ

วเิ คราะห สมรรถนะสำคญั ของผูเ รียน

๓. ตัวชว้ี ดั (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผูเรียน มีความรูผา นเกณฑก ารประเมนิ ตามทีส่ ถานศึกษา

ที่จะเกิดขึ้นกับผเู รยี น กำหนด

ที่แสดงใหเห็นถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเรยี น มีผลสัมฤทธสิ์ ูงขึ้นเปนไปตามคาเปาหมายที่

เปลีย่ นแปลงไปในทางทดี่ ีขึน้ สถานศึกษากำหนด

หรอื มกี ารพฒั นา มากขึ้นหรือ

ผลสัมฤทธ์สิ งู ขนึ้

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. หลักสตู รสถานศกึ ษา

๒. คำส่งั แตง ตัง้ การสรางและพฒั นาหลกั สตู ร

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชีว้ ัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมสำเร็จตามวัตถปุ ระสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปนความจรงิ ขอรบั รองวาเปนความจรงิ

(ลงชอื่ )........................................... ผูรับการประเมิน (ลงช่ือ)........................................... ผูรบั รอง

( นางสาวทศั นยี า เจนดง ) ( นายทรงชัย บัวขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หงประเทศไทยอุทิศ

2

แบบรายงานผลการปฏบิ ัติงานตามขอ ตกลง (PA)

ดา นที่ ๑ ดา นการจดั การเรยี นรู

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรยี นรู

ขาพเจาดำเนินการจัดทำและพัฒนาหนวยการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสำคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ

คณุ ลักษณะประจำวิชา คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคแ ละสมรรถนะทสี่ ำคญั ตามหลกั สตู ร โดยมีการปรบั ประยุกตให

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียนและทองถิ่น และสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระ

การเรยี นรู เหมาะสมกับผูเ รียน บรบิ ทของสถานศึกษาและทองถ่ิน ตามภาระงานสอนทไ่ี ดร ับมอบหมาย

๑. งาน (Tasks) ๑. เนนผูเ รยี นเปน สำคญั เพอื่ ใหผ เู รียนมีความรู ทกั ษะ คุณลักษณะประจำวชิ า

ท่จี ะดำเนินการพฒั นา คุณลกั ษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร โดยมีการปรับ

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ประยุกตใ หส อดคลอ งกับบรบิ ทของสถานศกึ ษา ผเู รยี นและชุมชน

ประเมนิ ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สาระการเรียนรูสังคม

ศกึ ษาศาสนาและวฒั นธรรม ชั้นมัธยมศกึ ษาปที่ ๑ ตามเปา หมายที่สถานศึกษา

กำหนด

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผูเรยี นมีความรูตามมาตรฐานและตัวช้วี ดั ตามธรรมชาติวิชา

ของงานตามขอ ตกลงทค่ี าดหวัง ๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ

ใหเ กิดขน้ึ กับผเู รียน สำคญั ตามหลกั สตู ร

๓. ตวั ช้วี ดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผูเรียน มีความรูผ านเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา

ที่จะเกิดขนึ้ กับผเู รียน กำหนด

ที่แสดงใหเห็นถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเรียนมีผลการประเมินในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสตู รสูงขึ้นเปนไปตามคาเปาหมายที่สถานศึกษา

หรอื มีการพฒั นา มากขนึ้ หรือ กำหนด

ผลสัมฤทธ์สิ งู ขึน้

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. หลักสูตรสถานศกึ ษา

๒. คำสัง่ แตง ตงั้ การสรา งและพฒั นาหลกั สตู ร

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ดั (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมสำเรจ็ ตามวัตถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปน ความจริง ขอรบั รองวาเปน ความจรงิ

(ลงชอ่ื )........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงชอ่ื )........................................... ผรู ับรอง

( นางสาวทศั นียา เจนดง ) ( นายทรงชัย บัวขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผูอ ำนวยการโรงเรียนสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทิศ

3

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอตกลง (PA)

ดา นที่ ๑ ดานการจัดการเรียนรู

๑.๓ การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู

ขาพเจามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เนน

วิธีการปฏบิ ัตแิ ละมคี วามหลากหลาย สอดคลองกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดั และจุดประสงคการเรียนรู

ในแผนการจัดการเรยี นรู มีการอำนวยความสะดวกในการเรยี นรู และสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

เรยี นรูและทำงานรวมกัน เรียนรูและทำงานรวมกัน โดยมกี ารปรับประยุกตใหสอดคลอง กับความแตกตางของ

ผเู รียน

๑. งาน (Tasks) - มกี ารอำนวยความสะดวกในการเรยี นรู และสง เสรมิ ผเู รยี นไดพ ัฒนาเต็มตาม

ทจ่ี ะดำเนินการพัฒนา ศกั ยภาพ เรยี นรูและทำงานรวมกนั โดยมกี ารปรับประยุกตใ หสอดคลองกบั

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ความแตกตา งของผเู รยี นตามบรบิ ทของสถานศกึ ษา

ประเมนิ

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. ผเู รียนไดรับการพัฒนาตามศกั ยภาพความแตกตางของแตละบคุ คล

ของงานตามขอตกลงทีค่ าดหวงั ๒. ผูเรยี นมีนิสัยใฝเรียนรู มุงมัน่ ในการทำงานและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน

ใหเกดิ ขนึ้ กบั ผเู รียน ไดเ ปน อยางดี

๓. ผูเ รยี นเกดิ ความพึงพอใจตอ การเรียนวชิ าภาษาไทย มากยง่ิ ขึน้ และมสี วน

รวมในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning

๓. ตัวชี้วดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีความพงึ พอใจตอ การเรียนวชิ าภาษาไทยมีสว น

ที่จะเกิดขนึ้ กบั ผเู รียน รวมในการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนรปู แบบ Active Learning

ทีแ่ สดงใหเหน็ ถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเ รียน รว มในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น On Line On Hand On Demand ผา นแอฟพลิเคชน่ั ตา งๆเปน อยา งดี

หรอื มีการพัฒนา มากขึน้ หรือ

ผลสมั ฤทธิ์สงู ขึ้น

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แผนการจัดการเรียนรู

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรียน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ดั (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเร็จตามวัตถปุ ระสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปนความจรงิ ขอรบั รองวาเปนความจริง

(ลงช่อื )........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงชอื่ )........................................... ผรู ับรอง

( นางสาวทัศนยี า เจนดง ) ( นายทรงชยั บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนสมาคมปา ไมแหง ประเทศไทยอุทศิ

4

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ ตกลง (PA)

ดา นที่ ๑ ดา นการจัดการเรยี นรู

๑.๔ การสรางและพัฒนาสอ่ื นวัตกรรม

ขา พเจา ดำเนนิ การสรา งและพฒั นาส่ือการเรียนการสอนโดยใชโ ปรแกรมสรางงานนำเสนอขอมลู (Microsoft

Power Point) , บทเรยี นคอมพิวเตอรช ว ยสอน (CAI) และ ใชสื่อการเรยี นรูหนังสืออเิ ล็กทรอนกิ ส (E-Book) เพ่ือ

ใชป ระกอบการอธิบายเนอ้ื หาในการจดั การเรยี นรู และทำใหผ เู รียนมีทกั ษะ การคิดและสามารถสรางนวตั กรรมได

โดยมุงหวังใหผูเรียนไดรับความรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายของ

สถานศึกษาอยา งสงู สดุ

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารสรา งและหรอื พัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง เรยี นรู โดยมี

ที่จะดำเนินการพัฒนา การปรับประยกุ ตใ หส อดคลอ งกับกจิ กรรมการเรยี นรู

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. จัดทำส่อื ที่สง เสริมพัฒนานักเรียนโดยใชเทคโนโลยี เชน บทเรยี น

ประเมนิ คอมพิวเตอรช วยสอน (CAI) , E-Book

๓. พฒั นาแหลงเรียนรนู อกหองเรยี น

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผเู รียนไดรับความรจู ากการใชสอื่ ทหี่ ลากหลาย สอดคลอ งกบั กิจกรรมการ

ของงานตามขอ ตกลงทคี่ าดหวัง เรียนรแู ละทันสมัย

ใหเ กดิ ขึน้ กบั ผเู รยี น ๒. ผเู รยี นไดรับความรจู ากการใชแ หลง เรียนรทู หี่ ลากหลายและสอดคลอ งกบั

การเรยี นรู

๓. ตัวช้วี ัด (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผเู รียน มีความรผู า นเกณฑก ารประเมินตามทีส่ ถานศึกษา

ทจี่ ะเกิดข้นึ กับผูเรียน กำหนด

ท่แี สดงใหเหน็ ถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี นมผี ลสัมฤทธส์ิ ูงขน้ึ เปนไปตามคา เปา หมายท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในทางทดี่ ีขึน้ สถานศึกษากำหนด

หรือมกี ารพฒั นา มากข้นึ หรือ

ผลสัมฤทธ์สิ งู ขน้ึ

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. สอื่ , นวตั กรรม , แหลงเรยี น

๒. ใบงาน , ผลงานนกั เรยี น

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ัด (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค
 ไมสำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรบั รองวาเปนความจริง ขอรบั รองวา เปน ความจริง

(ลงช่ือ)........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงช่อื )........................................... ผูรับรอง

( นางสาวทศั นียา เจนดง ) ( นายทรงชัย บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทศิ

5

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๑ ดานการจดั การเรยี นรู

๑.๕ การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู

ขาพเจา ดำเนนิ การสรา งและพัฒนาเครือ่ งมือเพื่อใชในการวัดและประเมนิ ผลการเรียนรูอ ยางหลากหลาย

และครอบคลมุ ท้งั ดานพุทธพิ ิสยั หรือดานความรู (K) , ดานทักษะพิสัยหรือดานทักษะ (P) และดา นเจตพสิ ัยหรือ

ดานเจตคติ (A) โดยใชแ บบทดสอบกอนเรยี น , แบบทดสอบหลังเรียน , แบบประเมินผลการปฏบิ ัติกิจกรรม และ

แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค สอดคลอ งกับสาระ มาตรฐานการเรยี นรู ตัวช้วี ดั หรือผลการเรยี นรู และ

จดุ ประสงคการเรยี นรู ดำเนินการวดั ปละประเมนิ ผลการเรียนรูต ามสภาพจริง เพื่อปรบั ปรุง พฒั นา ตัดสินผลการ

เรียนรู ความกา วหนา และพัฒนาการของผูเรียนทีส่ ะทอ นระดับคณุ ภาพของผเู รยี น เพอื่ ใหผเู รียนพฒั นาการเรยี นรู

อยางตอเนอื่ ง

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารวดั และประเมินผลการเรยี นรดู ว ยวธิ กี ารทหี่ ลากหลาย เหมาะสม และ

ทจ่ี ะดำเนนิ การพฒั นา สอดคลองกบั มาตรฐานการเรียนรู ใหผเู รียนพฒั นาการเรียนรูอยางตอเน่อื ง

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. สรางเครอื่ งมือวัดและประเมินผลเพ่อื การพฒั นาผเู รียนตามสภาพจรงิ

ประเมนิ

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. ผูเรียนไดร บั การประเมนิ ผลการเรยี นรูอ ยา งตอเน่ือง หลากหลาย

ของงานตามขอ ตกลงทค่ี าดหวงั ๒. นำผลการประเมนิ มาใชใ นการสง เสริมหรอื ปรับปรงุ แกไขการเรียนรูของ

ใหเกิดขน้ึ กับผูเรียน ผเู รยี น

๓. ตวั ชีว้ ดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีความรผู านเกณฑก ารประเมนิ เปนไปตามระเบยี บ

ทจ่ี ะเกิดขน้ึ กบั ผูเรียน การวดั ผลการประเมนิ ของสถานศึกษา

ที่แสดงใหเ ห็นถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเรยี น มีผลสมั ฤทธิ์สงู ข้ึน เปนไปตามคาเปา หมายท่ี

เปลย่ี นแปลงไปในทางทีด่ ีขน้ึ สถานศกึ ษากำหนด

หรอื มกี ารพฒั นา มากข้นึ หรือ

ผลสมั ฤทธ์ิสงู ขนึ้

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบทดสอบ , แบบวดั และประเมนิ ผลการจดั การเรยี นรู

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรียน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมส ำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปน ความจรงิ ขอรับรองวา เปน ความจรงิ

(ลงชือ่ )........................................... ผูรับการประเมิน (ลงช่อื )........................................... ผูรับรอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชยั บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผูอ ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแหงประเทศไทยอุทศิ

6

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)

ดา นที่ ๑ ดานการจัดการเรียนรู

๑.๖ การศึกษา วิเคราะห สงั เคราะห เพื่อแกปญ หาหรอื พัฒนาการเรยี นรู

ขา พเจา ไดศ ึกษา วเิ คราะห สงั เคราะห ปญหาทเี่ กดิ จากการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรขู องผูเ รียน
โดยใชระบบวิธีการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ให
ผเู รียนเกดิ การเรียนรูอยา งตอ เน่ือง

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารศกึ ษา วเิ คราะห และสังเคราะห เพื่อแกป ญหา หรือพัฒนาการเรยี นรู

ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นา ทส่ี ง ผลตอคุณภาพผูเ รียน

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุ คล

ประเมนิ ๓. จัดกลุมนกั เรยี น

๔. วางแผนพัฒนานักเรยี นตามศักยภาพและความแตกตา งระหวา งบุคคล

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. นักเรยี นไดรบั การแกปญหาหรือพัฒนาในดา นการเรียนรู

ของงานตามขอตกลงทคี่ าดหวงั ๒. นักเรียนไดรบั การแกป ญ หาหรอื พฒั นาดานคุณลักษณะอันพงึ ประสงค

ใหเกดิ ขน้ึ กับผเู รียน ๓. นักเรียนไดรับการแกป ญหาหรือพฒั นาดานสมารรถนะสำคัญผเู รยี น

๓. ตัวชีว้ ดั (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีความรูผ า นเกณฑก ารประเมนิ ของสถานศึกษา

ทจี่ ะเกิดข้ึนกับผเู รยี น ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเ รียน มีผลการประเมินในดานคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค

ทแี่ สดงใหเ หน็ ถึงการ และสมรรถนะสำคญั ตามหลักสตู รท่สี งู ขนึ้ เปน ไปตามคา เปาหมายทถี่ านศกึ ษา

เปลย่ี นแปลงไปในทางทด่ี ีขนึ้ กำหนด

หรอื มกี ารพฒั นา มากขนึ้ หรือ

ผลสัมฤทธส์ิ งู ข้ึน

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบวิเคราะหผ เู รยี นเปน รายบุคคล (SDQ)

๒. วิจยั ในชนั้ เรียน

๓. ใบงาน , ผลงานนกั เรียน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้ีวดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมสำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปน ความจรงิ ขอรบั รองวาเปน ความจรงิ

(ลงชื่อ)........................................... ผูรับการประเมิน (ลงช่อื )........................................... ผูรบั รอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชยั บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผอู ำนวยการโรงเรียนสมาคมปา ไมแหง ประเทศไทยอุทิศ

7

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๑ ดานการจดั การเรยี นรู

๑.๗ การจัดบรรยากาศท่ีสง เสรมิ และพฒั นาผูเรียน

ขา พเจา ไดด ำเนินการจดั สภาพแวดลอม บรรยากาศในชั้นเรยี นที่สง เสรมิ และเอื้อตอการเรียนรู กระตุนความ
สนใจใฝรู ใฝศึกษา อบรมบมนิสยั เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิด ทกั ษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรยี นรแู ละ

นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ตลอดจนสงเสรมิ ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด จากการจัด
กจิ กรรมการเรียนการสอน ทักษะชวี ติ จากการใหผ เู รียนไดล งมือคิด ดำเนนิ กจิ กรรม และแกป ญ หาทเี่ กิดขน้ึ ทักษะ
การทำงาน จากการปฏบิ ัตกิ จิ กรรมท่ีมอบหมายทง้ั ลักษณะงานเด่ียวและกระบวนการทำงานเปนกลุม เพือ่ สง เสริม

ใหผ เู รยี นเกิดทกั ษะและกระบวนการคดิ ในการเรียนรอู ยา งสงู สุด

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารจดั บรรยากาศทส่ี งเสรมิ และพฒั นาผเู รยี น ใหเกิดกระบวนการคดิ
ทจี่ ะดำเนินการพัฒนา ทกั ษะชวี ติ ทกั ษะการทำงาน ทักษะการเรียนรูแ ละนวัตกรรม ทกั ษะดา น
ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ สารสนเทศ สอ่ื และเทคโนโลยี

ประเมนิ ๒. จดั บรรยากาศหอ งเรียนใหไดม าตรฐานหองเรยี นคุณภาพ (Onsite)
๓. จัดกระบวนการเรยี นรู

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผเู รยี นไดร บั การพฒั นาในดานสมรรถนะสำคัญของผูเ รยี น

ของงานตามขอตกลงท่คี าดหวัง

ใหเกดิ ขึน้ กับผูเรยี น

๓. ตัวชีว้ ดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผเู รียนมผี ลการประเมินในดานสมรรถนะสำคัญตาม
ทีจ่ ะเกิดขน้ึ กบั ผูเ รียน หลักสตู รสูงขนึ้ เปนไปตามคา เปาหมายทส่ี ถานศึกษากำหนด

ทีแ่ สดงใหเห็นถึงการ
เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ดี ีขน้ึ
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธส์ิ งู ขึน้

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. แบบวิเคราะหผ ูเ รยี นเปน รายบคุ คล (SDQ)

๒. สื่อ , นวัตกรรม
๓. ใบงาน , ผลงานนกั เรยี น

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้ีวัด (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค
 ไมสำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรบั รองวา เปนความจริง ขอรับรองวาเปนความจริง

(ลงช่ือ)........................................... ผูรับการประเมิน (ลงชือ่ )........................................... ผูรับรอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชยั บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแหงประเทศไทยอุทิศ

8

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA)

ดา นที่ ๑ ดา นการจัดการเรียนรู

๑.๘ อบรมและพฒั นาคุณลกั ษณะทีด่ ขี องผเู รียน

ขาพเจาปลูกฝงคานิยม และคุณลกั ษณะที่ดี เหมาะสมกับผูเรียนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมี
คานิยมท่ีดีงาม และปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ตลอดจน การสงเสริม

และเปนแบบอยางใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตางๆที่เกี่ยวของกับศาสนาที่ตนนับถือ สถาบัน
พระมหากษตั รยิ  ทงั้ ทโ่ี รงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ตลอดจนสรางแรงบนั ดาลใจและสงเสรมิ ใหผ ูเ รียนเกดิ ความมั่นใจ
ในการพฒั นาตนเองเตม็ ตามศกั ยภาพ เพอ่ื คน หาความถนดั และความชอบของตน โดยคำนึงถงึ ความปลอดภัยและ

ความสขุ ของผเู รยี นเปน สำคญั

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการอบรมบมนิสัยใหผ ูเ รียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนั พึง
ทีจ่ ะดำเนินการพฒั นา ประสงค และคา นยิ มความเปนไทยทีด่ งี าม
ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. จดั กิจกรรมทส่ี ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค

ประเมนิ ๒.๑ โรงเรยี นวิถพี ุทธ
๒.๒ โรงเรียนคุณธรรม
๒.๓ โรงเรยี นสจุ ริต

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. ผูเ รยี นไดร ับการพัฒนาในดานคุณลกั ษณะนสิ ัยอนั พึงประสงค

ของงานตามขอตกลงทีค่ าดหวงั

ใหเกดิ ข้ึน กับผูเรียน

๓. ตัวช้ีวดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผูเรียน มีผลการประเมินในดา นคุณลกั ษณะนสิ ัยอนั พึง

ทจ่ี ะเกิดข้นึ กบั ผเู รยี น ประสงค ตามหลักสูตรสงู ข้นึ เปน ไปตามคาเปาหมายทสี่ ถานศกึ ษากำหนด
ที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปลยี่ นแปลงไปในทางทด่ี ีขน้ึ

หรือมกี ารพัฒนา มากขึน้ หรือ
ผลสมั ฤทธส์ิ งู ข้ึน

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. แบบประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค
๒. ใบงาน , ผลงานนกั เรียน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้ีวัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมสำเร็จตามวตั ถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปน ความจริง ขอรับรองวาเปนความจริง

(ลงชื่อ)........................................... ผูรบั การประเมิน (ลงชื่อ)........................................... ผูรบั รอง

( นางสาวทัศนยี า เจนดง ) ( นายทรงชยั บัวขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทิศ

9

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอตกลง (PA)

ดา นที่ ๒ ดา นการสง เสรมิ และสนับสนนุ

๒.๑ จดั ทำขอ มูลสารสนเทศของผเู รียนและรายวชิ า

ขาพเจามีการจัดทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา ใหเปนปจจุบันเพื่อใชในการสงเสริมและ
สนบั สนุนการเรียนรูแ ละพฒั นาคณุ ภาพของผูเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ชน้ั เรยี น อาทิเชน ขอมลู การวเิ คราะหผ เู รยี นเปน รายบุคคล ทะเบยี นแสดงผลการเรยี น อน่ื ๆเปนตน เพ่ือใชในการ
สง เสรมิ สนับสนุนการเรียนรู และพฒั นาคณุ ภาพผูเรยี น

๑. งาน (Tasks) ๑. มกี ารจัดทำขอมลู สารสนเทศของผูเ รยี นและรายวิชา เพอ่ื ใชในการสง เสริม
ทจี่ ะดำเนินการพัฒนา สนับสนนุ การเรยี นรู และพัฒนาคณุ ภาพผเู รียน

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. จดั ทำรายงานขอมูลสารสนเทศผเู รียนรายบคุ คลและขอมลู รายวิชาทีส่ อน
ประเมนิ

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผเู รียนใชข อมูลสารสนเทศตรวจสอบและรายงานผลระบบดแู ลชว ยเหลือ

ของงานตามขอตกลงทคี่ าดหวงั นักเรียน

ใหเ กดิ ข้นึ กบั ผูเรียน

๓. ตวั ชว้ี ัด (Indicators) ๑. ผเู รียนรอ ยละ ๑๐๐ ไดใชป ระโยชนจ ากสารสนเทศในระบบดแู ลชวยเหลอื
ทจ่ี ะเกิดข้ึนกับผูเ รียน นักเรียน จากการเย่ยี มบา นนักเรียน

ที่แสดงใหเ หน็ ถึงการ
เปลย่ี นแปลงไปในทางทีด่ ีขึน้
หรือมกี ารพัฒนา มากขึน้ หรือ

ผลสัมฤทธสิ์ งู ขน้ึ

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบบนั ทึกผลการจดั การเรยี นรู , ปพ.๕

๒. บนั ทึกการเยีย่ มบาน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้ีวัด (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเร็จตามวตั ถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปน ความจริง ขอรบั รองวา เปนความจรงิ

(ลงชอ่ื )........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงชื่อ)........................................... ผรู บั รอง

( นางสาวทัศนยี า เจนดง ) ( นายทรงชัย บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียนสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทศิ

10

แบบรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตามขอ ตกลง (PA)

ดา นท่ี ๒ ดา นการสง เสริมและสนับสนนุ

๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลชว ยเหลอื ผเู รยี น

ขาพเจา ดำเนินการดูแลชวยเหลือผเู รียนอยางเปน ระบบ โดยประสานความรวมมือกับผูมสี ว นเกี่ยวของ เพ่อื
พฒั นาและแกปญ หาผเู รยี น รวบรวมขอ มลู จากแบบบนั ทกึ ขอมูลผเู รียนรายบุคคล วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลของ

ผูเรียน เพื่อแบงกลุมของผูเรียน ประกอบดวย กลุมไวใจ เปนกลุมที่สงเสรมิ , กลุมหวงใย และกลุมใกลชิด คือ
ผูเรียนที่ตองกำกับ ดูแลพฤติกรรมอยางใกลชิด ตลอดจนออกเยี่ยมบานนักเรียน โดยเริ่มจากกลุมใกลชิด กลุม
หวงใย และกลมุ ไวใจ เพื่อจัดทำและใชสารสนเทศของผเู รยี นรายบคุ คล จดั ทำโครงการและกจิ กรรมเชงิ สรา งสรรค

ดว ยวธิ ิการทห่ี ลากหลาย เพ่อื เสริม ปองกัน และแกป ญ หาของผูเรียนรายบุคคล

๑. งาน (Tasks) ๑. การออกเยย่ี มบา น คดั กรองนักเรียน รวมไปถงึ ผูปกครองเขา มามสี ว นรวมใน
ท่จี ะดำเนนิ การพฒั นา การใหความชว ยเหลอื ตามระบบดแู ลชวยเหลือนักเรยี น
ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. มกี ารใชข อมลู สารสนเทศเก่ยี วกบั ผูเรียนรายบุคคล และประสานความ

ประเมนิ รวมมอื กับผูมสี วนเกย่ี วขอ งเพ่อื พัฒนาและแกป ญ หาผเู รยี น
๓. จดั ทำชอ งทางการเผยแพรผลการประเมนิ ผูเรยี นตอผปู กครองรายบุคคล
เพอื่ การวางแผนพัฒนาผเู รยี นรว มกัน

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. นกั เรียนและผูป กครองมสี วนรวมกับครผู สู อนในการแกไขปญ หานกั เรยี นใน

ของงานตามขอ ตกลงทีค่ าดหวงั ดา นการเรียนรแู ละระบบดูแลชว ยเหลอื นกั เรียนรายบุคคล

ใหเ กดิ ข้ึน กบั ผเู รียน ๒. นักเรยี นไดรบั การสนบั สนุนชว ยเหลอื ดแู ลทงั้ ดานวชิ าการ ลกั ษณะนสิ ยั อนั
พึงประสงค รว มท้ังสมรรถนะสำคญั ผูเ รยี น
๓. นกั เรียนไดรบั การแกไ ขหรอื พัฒนาท้งั ดา นวชิ าการลักษณะนิสยั อนั พึง

ประสงค รวมท้ังสมรรถนะสำคญั ผเู รียน

๓. ตัวชว้ี ัด (Indicators) ๑. ครผู ูปกครองและผูที่เกีย่ วขอ งรอยละ ๑๐๐ สามารถรับรคู วามกาวหนา

ทจี่ ะเกิดขน้ึ กบั ผูเรียน พัฒนาการของผูเรียนและสามารถชว ยเหลอื นกั เรยี นไดอยางทวั่ ถึง
ท่แี สดงใหเหน็ ถึงการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ีขน้ึ
หรอื มกี ารพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธ์สิ งู ขึน้

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. แบบบันทกึ การเย่ียมบา น , แบบคดั กรองนักเรยี น
๒. ขอ มลู สารสนเทศนกั เรยี น

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมสำเร็จตามวัตถุประสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรบั รองวา เปนความจริง ขอรับรองวา เปน ความจรงิ

(ลงช่อื )........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงชือ่ )........................................... ผรู ับรอง

( นางสาวทศั นียา เจนดง ) ( นายทรงชัย บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หงประเทศไทยอุทศิ

11

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๒ ดานการสง เสริมและสนับสนุน

๒.๓ ดำเนินการตามระบบดูแลชว ยเหลอื ผเู รยี น

ขา พเจา ไดรว มปฏบิ ตั งิ านทางวชิ าการ และงานอื่นๆ ของสถานศกึ ษา เพื่อยกระดับคณุ ภาพการจดั การศึกษา
ของสถานศึกษา มีการวิเคราะหหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย

วิเคราะหตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู ทั้งนีเ้ พื่อใหส อดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ อีกทั้งยังเปนเจาหนาที่การเงิน การบันทึกการเบิกจาย เงินคงเหลือประจำวันตามขอบขาย หนาที่ดาน
งบประมาณ และงานอื่นๆ ทีผ่ ูบังคบั บญั ชามอบหมาย

๑. งาน (Tasks) ๑. ปฏิบัตงิ านบรหิ ารงบประมาณ (หวั หนาการเงิน) ในการเบิกจา ยเงินตาม

ทจี่ ะดำเนนิ การพัฒนา แผนการปฏบิ ตั ิการประจำป
ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. รว มปฏบิ ตั งิ นทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดบั
ประเมนิ คณุ ภาพของการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษา

๓. รว มจัดกิจกรรมการพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษา
๔. รว มกจิ กรรมการจดั ทำแผนการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. ผเู รียนมีความรู ตามมาตรฐานและตวั ช้วี ัด

ของงานตามขอ ตกลงทค่ี าดหวัง ๒. ผเู รยี นไดร บั การพฒั นาทดี่ ีขึ้น

ใหเกดิ ข้นึ กับผเู รียน

๓. ตัวชวี้ ดั (Indicators) ๑. รอ ยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีความรผู า นเกณฑก ารประเมนิ เปนไปตามระเบยี บ
ที่จะเกิดขึน้ กบั ผูเ รยี น การวดั ผลประเมนิ ผลของสถานศึกษา

ทีแ่ สดงใหเ หน็ ถึงการ ๒. รอยละ ๘๕ ของผูเรยี นมผี ลสัมฤทธส์ิ ูงขน้ึ เปน ไปตามคา เปาหมายของ

เปล่ยี นแปลงไปในทางท่ีดีขนึ้ สถานศึกษากำหนด

หรือมีการพฒั นา มากข้นึ หรือ

ผลสมั ฤทธิส์ งู ขึ้น

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. แบบรายงานโครงการ/กจิ กรรมท่ีไดรับมอบหมาย

๒. คำส่ังมอบหมายงานในหนาท่ี

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปนความจรงิ ขอรบั รองวา เปน ความจริง

(ลงชือ่ )........................................... ผูรับการประเมนิ (ลงชอื่ )........................................... ผรู ับรอง

( นางสาวทัศนยี า เจนดง ) ( นายทรงชัย บัวขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หงประเทศไทยอุทศิ

12

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๒ ดา นการสง เสรมิ และสนับสนุน

๒.๔ ประสานความรวมมือกับผปู กครอง ภาคเี ครอื ขา ย และหรอื สถานประกอบการ

ขา พเจา ใชหลักกลั ยาณมิตร และมีมนษุ ยสัมพนั ธท ่ีดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดทุกกลุม ทุกเพศ และทุก

วัย จึงไดรับการยอมรับจากผูบริหารโรงเรยี น ผูรวมงาน เด็ก ผูปกครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีความ

เออ้ื เฟอ เผ่อื แผ มบี ุคลิกภาพทดี่ ี มีความสามารถประสานงาน มเี หตุผลสามารถแกปญหาตา งๆ ได มเี ทคนิคการพูด

ชกั ชวน เสนอแนะ ใหก ำลงั ใจ ทำงานรว มกับผอู นื่ โดยสามารถวางตวั ในการเปนผูน ำ ผตู าม และเปน ผูใ ห ผรู ับ ท่ีดี

มีหลักในการทำงาน มีความบริสุทธ์ิยุตธิ รรมและทำงานอยา งโปรงใส ปราศจากอคติ ยดึ ประโยชนข องเด็ก และ

สวนรวมเปนที่ตั้ง จึงประสบความสำเร็จในการทำงานเปนทีมไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เปน

แบบอยา งท่ดี ตี อผูปกครอง และนักเรียน

๑. งาน (Tasks) ๑. ประสานความรว มมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรอื สถาน

ที่จะดำเนินการพฒั นา ประกอบการ เพ่อื รว มกนั พัฒนาผเู รียน

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ ๒. รวมกิจกรรมประชุมผปู กครอง ๑ คร้งั /ภาคเรยี น

ประเมนิ ๓. จดั ใหม ีชอ งทางในการตดิ ตอสื่อสารกับผูป กครองและภาคเี ครอื ขา ย

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. นกั เรยี นไดรับการสนบั สนุนชว ยเหลือดแู ลท้ังดานวชิ าการ ลกั ษณะนสิ ัยอัน

ของงานตามขอ ตกลงท่คี าดหวัง พึงประสงค รวมท้งั สมรรถสำคัญผเู รยี น

ใหเกดิ ข้นึ กบั ผูเรียน ๒. นักเรียนไดรับการแกไ ขหรอื พฒั นาทง้ั ดานวชิ าการ ลักษณะนสิ ยั อนั พงึ

ประสงค รวมทงั้ สมรรถสำคัญผูเ รยี น

๓. ตัวช้ีวัด (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผเู รียน มีความรผู า นเกณฑก ารประเมนิ ของสถานศกึ ษา

ท่จี ะเกิดขน้ึ กับผูเรยี น ๒. รอ ยละ ๘๕ ของผูเรียน มีผลการประเมนิ ในดานคุณลักษณะอันพงึ ประสงค

ท่ีแสดงใหเหน็ ถึงการ ตามหลกั สตู รสงู ข้ึน เปน ไปตามคาเปาหมายทส่ี ถานศึกษากำหนด

เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ดี ีข้นึ

หรือมกี ารพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธ์สิ งู ขึ้น

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบรายงานกิจกรรมประชมุ ผูป กครอง

๒. ชอ งทางการติดตอส่ือสารกบั ผูปกครองและภาคเี ครือขา ย

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวชี้วัด (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมสำเร็จตามวัตถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปน ความจรงิ ขอรบั รองวา เปน ความจริง

(ลงชือ่ )........................................... ผูรับการประเมิน (ลงชื่อ)........................................... ผูรบั รอง

( นางสาวทศั นยี า เจนดง ) ( นายทรงชัย บัวขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผอู ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หงประเทศไทยอุทศิ

13

แบบรายงานผลการปฏบิ ัติงานตามขอ ตกลง (PA)

ดา นที่ ๓ ดา นการพัฒนาตนเองและวิชาชพี

๓.๑ การพัฒนาตนเองอยางเปน ระบบและตอ เนอ่ื ง

ขาพเจามีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมีความรูความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชภาษาไทยและ ดนตรี เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชพี ครูและความรอบรูในเนือ้ หาวิชาและวธิ ีการ

สอน

ขาพเจาดำเนินการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะในดานตางๆ ของตนเอง เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะหและจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเอง
ตลอดจนประเมินสภาพปญหาหรือความตองการที่จำเปนตอการปฏบิ ัตงิ านในสถานศึกษา ทั้งนีแ้ ผนการพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษาและไดรับความเห็นชอบจากผู
บงั คับตามสายงาน

๑. งาน (Tasks) เพื่อใหม ีความรูค วามสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยา งยง่ิ การใชภาษาไทย

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนา เพอ่ื การศึกษา สมรรถนะวชิ าชีพครแู ละความรอบรูในเน้อื หาวชิ าและวธิ กี าร
ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ สอน
ประเมนิ ๑. พฒั นาทกั ษะการอา นออกเขียนได

๒. พฒั นาทักษะดานดนตรี

๓. พัฒนาการใชเ ทคโนโลยี

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. นกั เรียนไดรบั การแกป ญ หาหรือพฒั นาในดา นการเรยี นรู

ของงานตามขอตกลงทค่ี าดหวัง ๒. นกั เรียนไดร บั การแกปญหาหรอื พัฒนาดานคุณลักษณะอนั พึงประสงค

ใหเกิดขึน้ กบั ผเู รยี น ๓. นกั เรยี นไดร บั การแกปญ หาหรือพัฒนาดานสมรรถนะสำคัญผเู รยี น

๓. ตวั ช้วี ัด (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผูเ รยี น มีความรูผา นเกณฑการประเมินของสถานศึกษา

ที่จะเกิดข้นึ กับผูเ รยี น ๒. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีผลการประเมินในดานคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค
ที่แสดงใหเห็นถึงการ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษา
เปล่ียนแปลงไปในทางทด่ี ีข้นึ กำหนด

หรอื มีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสมั ฤทธสิ์ งู ขนึ้

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. เกยี รติบตั รหรือคำสั่งในการพัฒนาตนเองทางวชิ าชพี
๒. คำสง่ั มอบหมายงาน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเร็จตามวตั ถุประสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรบั รองวาเปน ความจรงิ ขอรบั รองวาเปน ความจริง

(ลงชอ่ื )........................................... ผูรับการประเมิน (ลงชอื่ )........................................... ผูร ับรอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชัย บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแหงประเทศไทยอุทิศ

14

แบบรายงานผลการปฏบิ ัติงานตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๓ ดา นการพฒั นาตนเองและวิชาชีพ

๓.๒ การมสี วนรวมแลกเปล่ยี นเรยี นรทู างวิชาชพี เพื่อแกปญ หาและพัฒนาการจัดการเรยี นรู

ขาพเจามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนรวมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบ

เครือขายทางวิชาการ หรือชมุ ชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ผานทางสือ่ สงั คมออนไลน เชน แอพพลิเคชั่นไลน (Line)

หรือ เฟสบุค (Facebook) เปนตน

เขารวมกลุม/เครือขายทางวิชาชีพหรือกลุมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ

ปฏิบตั ิงานท้งั ดา นภาระงานสอน ภาระงานอ่นื ๆ ท่ไี ดร บั มอบหมาย

๑. งาน (Tasks) ๑. เขา รว มกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยี นรู ทั้งภายในและระหวา งสถานศกึ ษา

ที่จะดำเนินการพฒั นา

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ

ประเมนิ

๒. ผลลัพธ (Outcomes) ๑. นักเรียนไดรับการสนบั สนุนชวยเหลือดูแลทง้ั ดา นวชิ าการลกั ษณะนิสัยอัน

ของงานตามขอ ตกลงที่คาดหวงั พึงประสงค รวมทงั้ สมรรถสำคัญผเู รยี น

ใหเกดิ ขึน้ กับผูเรียน ๒. นกั เรยี นไดรับการแกไขหรือพฒั นาท้งั ดา นวิชาการลักษณะนสิ ยั อันพงึ

ประสงค รวมท้งั สมรรถนะสำคัญผเู รยี น

๓. ตวั ชวี้ ดั (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีความรผู านเกณฑก ารประเมนิ ของสถานศึกษา

ที่จะเกิดขึน้ กบั ผูเรียน ๒. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีผลการประเมินในดา นคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค

ท่แี สดงใหเ หน็ ถึงการ และสมรรถนะสำคญั ตามหลกั สตู ร เปน ไปตามคาเปา หมายท่สี ถานศึกษา

เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ีข้ึน กำหนด

หรอื มีการพฒั นา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธสิ์ งู ขึ้น

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. แบบรายงานการเขารวมการแลกเปล่ยี นเรยี นรทู างวชิ าชพี (PLC)

๒. คำสงั่ มอบหมายงาน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเร็จตามวตั ถุประสงค เน่อื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปน ความจริง ขอรับรองวาเปน ความจรงิ

(ลงช่ือ)........................................... ผูรับการประเมนิ (ลงช่ือ)........................................... ผรู ับรอง

( นางสาวทศั นยี า เจนดง ) ( นายทรงชยั บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผูอ ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทศิ

15

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอตกลง (PA)

ดา นท่ี ๓ ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

๓.๓ นำความรู ความสามารถ ทักษะทีไ่ ดจ ากการพัฒนาตนเองและวชิ าชพี มาใชในการ

พัฒนาการจดั การเรยี นรู

ขาพเจาไดนำความรูความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ

จัดการเรยี นรู การพฒั นาคณุ ภาพผูเ รยี น และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู ใหเ กดิ ประโยชนส งู สุดแก

ผูเรียน และเพื่อเปนการพฒั นาตนเองอยางตอเนื่อง อกี ทั้งยังไดศึกษาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีใน

ปจ จุบนั ตลอดจน เพ่อื เพิ่มพูนทกั ษะความสามารถดา นการใชภ าษาไทย

๑. งาน (Tasks) ๑. การเขา รวมการอบรม/การประชุมรูปแบบตา ง ๆ ทัง้ แบบ On Line และ

ทจี่ ะดำเนินการพฒั นา แบบเขารว มอบรม ทส่ี ามารถนำความรมู าพฒั นาการจดั การศกึ ษาใหท นั กบั การ

ตามขอตกลง ใน ๑ รอบการ เปลีย่ นแปลงในสถานการณป จจบุ ัน

ประเมนิ ๒. การทำกจิ กรรมชมุ ชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพกบั กลมุ สาระอ่นื ๆ เพอื่

แลกเปลีย่ นเรยี นรปู ญหาการเรยี นรูของผูเ รียนในแตละชน้ั ท่ีรับผิดชอบ

๒. ผลลพั ธ (Outcomes) ๑. นำทักษะและองคความรมู าบูรณาการสอดแทรกในเน้ือหาสาระวิชาในการ

ของงานตามขอ ตกลงทีค่ าดหวัง จดั การเรียนรหู รอื ปรับประยกุ ตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใ หส อดคลอง

ใหเ กดิ ข้นึ กับผเู รียน กบั ความแตกตางระหวา งบุคคล

๒. รวมกจิ กรรมชมุ ชนการเรยี นรทู างวิชาชพี แลกเปล่ียนปญหาในการจดั การ

เรยี นการสอนของผเู รยี นทหี่ ลากหลาย

๓. ตัวช้ีวดั (Indicators) ๑. รอยละ ๘๕ ของผเู รยี น มีผลสมั ฤทธิ์รายวิชาการงานอาชพี ในระดับคณุ ภาพ

ทจี่ ะเกิดขนึ้ กับผูเรียน ๓ ขนึ้ ไป

ท่ีแสดงใหเหน็ ถึงการ ๒. รอ ยละ ๘๕ ของผเู รียน ไดรับการพฒั นาทักษะการคดิ วิเคราะหจาก

เปล่ยี นแปลงไปในทางทีด่ ีข้ึน นวตั กรรมทคี่ รูผูสอนประยุกตใช เชน บทเรยี นคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) , E-

หรอื มกี ารพัฒนา มากข้ึนหรือ Book เปนตน

ผลสัมฤทธ์ิสงู ขนึ้

๔. เอกสารรอ งรอยหลกั ฐาน ๑. ส่อื , นวตั กรรม

๒. ใบงาน , ผลงานนักเรียน

งาน (Tasks) , ผลลัพธ (Outcomes) และ ตัวช้วี ัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมสำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวา เปนความจริง ขอรบั รองวา เปน ความจริง

(ลงชอื่ )........................................... ผูรบั การประเมนิ (ลงชือ่ )........................................... ผูร บั รอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชยั บัวขาว )

ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนงผูอ ำนวยการโรงเรียนสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทิศ

16

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA)

องคประกอบที่ ๒ : ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปน ประเดน็ ทาทายในการพัฒนาผลลัพธก ารเรยี นรขู องผเู รยี น

ประเด็นทา ทาย

เรือ่ ง การอานออกเขียนไดของนกั เรียนชน้ั ประถมศึกษาปท ่ี ๑

ผลลพั ธในการพฒั นาตามประเด็นทา ทาย

๒. เชงิ ปริมาณ ผเู รยี นชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรยี นบา นไร รอยละ 80 ที่เรยี นในรายวชิ า

ภาษาไทย มีผลการพฒั นาทักษะการอาน การเขียน ตามเกณฑก ารประเมิน

๓. เชงิ คุณภาพ การปรบั ประยกุ ต/ เทคนคิ /ส่ือการเรียนการสอนเพื่อพฒั นาทกั ษะการอาน การ

เขยี น กบั เทคนคิ การสอนแบบ Active Learning รายวชิ าภาษาไทย โดยใชส ่อื

CAI ในการพฒั นาผูเ รียนใหเกิดการเรยี นรู

๔. เอกสารรองรอยหลกั ฐาน ๑. ผลงานนกั เรยี น

ผลลพั ธใ นการพัฒนาตามประเดน็ ทา ทาย (เชิงปรมิ าณ)
 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค
 ไมส ำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ผลลัพธใ นการพัฒนาตามประเดน็ ทา ทาย (เชงิ คณุ ภาพ)
 สำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค
 ไมส ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค เนอ่ื งจาก.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาเปน ความจรงิ ขอรบั รองวา เปนความจรงิ

(ลงชอื่ )........................................... ผูรบั การประเมิน (ลงชือ่ )........................................... ผรู บั รอง

( นางสาวทัศนียา เจนดง ) ( นายทรงชัย บวั ขาว )

ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหนง ผอู ำนวยการโรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทศิ

17

แบบรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตามขอ ตกลง (PA)

แบบประเมินผลการพฒั นางานตามขอตกลง (PA) PA2/ส

สำหรบั ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครูชำนาญการ

โรงเรยี นบา นไร สำนักงานพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบการประเมนิ ระหวางวนั ที่ ๑ เดอื นตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึ วันที่ ๓๐ เดอื นกนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอ มูลผูรับการประเมิน
ช่อื นางสาวทศั นยี า นามสกลุ เจนดง ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครชู ำนาญการ
สถานศกึ ษา โรงเรียนบานไร สงั กัดสำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
รบั เงนิ เดอื นในอันดับ คศ. ๒ อตั ราเงนิ เดือน ๓๑,๘๒๐บาท วิทยฐานะ ๓,๕๐๐

ใหทำเครือ่ งหมาย ✓ ในชองทีต่ รงกบั ผลการประเมิน หรือใหค ะแนนตามระดับคุณภาพ
สวนที่ ๑ ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง (๖๐ คะแนน)
๑) ภาระงาน  เปน ไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไมเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) การปฏิบตั งิ านและผลการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานตำแหนงครู

ลกั ษณะงานทปี่ ฏบิ ัติตามมาตรฐานตำแหนง ๑ ผลการประเมิน ๔ หมายเหตุ
ระดบั การปฏิบัติที่คาดหวงั ปฏบิ ตั ิได ปฏิบตั ิได
ต่ำกวา ระดับฯ ๒๓ สงู กวา ระดบั ฯ เกณฑผ าน
ปรบั ประยุกต(Apply & Adapt) ปฏบิ ตั ิได ปฏิบตั ไิ ด ตองได
ที่คาดหวงั มาก ตำ่ กวา ระดับฯ ตามระดบั ฯ ทคี่ าดหวัง คะแนนจาก
๑. ดา นการจดั การเรยี นรู ทคี่ าดหวัง ทีค่ าดหวัง กรรมการ
๑.๑ สรา งและหรอื พฒั นาหลักสูตร แตล ะคน
 มีการจัดทำรายวิชาและหนวยการเรียนรูให ไมต ่ำกวา
สอดคลอ งกบั มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วดั หรอื ผล รอยละ ๗๐
การเรียนรูตามหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ
พัฒนารายวิชาและหนวยการเรียนรู ใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศกึ ษา ผูเรียน และทองถิ่น และ
สามาร แกไขปญ หาในการจัดการเรยี นรูไ ด
๑.๒ ออกแบบการจดั การเรยี นรู
 เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลกั สูตร โดยมี
การออกแบบการจัดการเรียนรู ทีส่ ามารถแกไขปญหา
ในการจัดการเรียนรู ทำใหผูเรียนมีกระบวนการคิด
และคนพบองคความรูดวยตนเอง และสรางแรง
บนั ดาลใจ

18

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนง ๑ ผลการประเมนิ ๔ หมายเหตุ
ระดบั การปฏิบัตทิ ่คี าดหวัง ปฏบิ ตั ไิ ด ปฏิบตั ิได
ต่ำกวาระดับฯ ๒๓ สงู กวาระดบั ฯ
ปรบั ประยุกต( Apply & Adapt) ทค่ี าดหวังมาก ปฏิบตั ไิ ด ปฏิบตั ไิ ด ท่คี าดหวงั
ตำ่ กวา ระดบั ฯ ตามระดับฯ
๑. ดา นการจดั การเรียนรู ที่คาดหวงั ทคี่ าดหวงั
๑.๓ จดั กจิ กรรมการเรยี นรู
 มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู และ
สงเสริมผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกั ยภาพ เรียนรูและ
ทำงานรวมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี
สามารถแกไขปญหาในการจัดการเรียนรู ทำใหผ ูเรยี น
มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง
และสรางแรงบันดาลใจ
๑.๔ สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวตั กรรม เทคโนโลยี
และแหลง เรยี นรู
 มีการสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรูสามาร แกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน
และทำใหผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสราง
นวตั กรรมได
๑.๕ วดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู
 มีการวดั และประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการ
ทีห่ ลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู ใหผูเรียนพัฒนาการเรยี นรูอยางตอเนื่อง
ประเมนิ ผลการเรยี นรูตามสภาพจรงิ และนำผลการวัด
และประเมนิ ผลการเรยี นรูมาใชแ กไขปญหาการจดั การ
เรยี นรู
๑.๖ ศึกษา วเิ คราะห และสังเคราะห เพื่อแกปญหา
หรอื พฒั นาการเรียนรู
 มีการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือ
แกไขปญหาหรอื พัฒนาการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนและนำผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห
มาใชแ กไ ขปญ หาหรอื พฒั นาการจดั การเรียนรู
๑.๗ จัดบรรยากาศทส่ี งเสรมิ และพัฒนาผเู รียน
 มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ความแตกตางผูเรียนเปนนรายบุคคล สามาร แกไข
ปญหาการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
ทกั ษะดา นการใชภาษา

19

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA)

ลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานตำแหนง ๑ ผลการประเมิน ๔ หมายเหตุ
ระดับการปฏิบตั ิทีค่ าดหวัง ปฏิบตั ิได ปฏิบตั ไิ ด
ตำ่ กวาระดับฯ ๒๓ สงู กวา ระดบั ฯ
ปรบั ประยกุ ต( Apply & Adapt) ท่ีคาดหวงั มาก ปฏบิ ตั ิได ปฏิบตั ิได ทคี่ าดหวัง
ตำ่ กวา ระดบั ฯ ตามระดับฯ
๑.๘ อบรมและพฒั นาคณุ ลักษณะทด่ี ขี องผูเรยี น ที่คาดหวงั ทีค่ าดหวงั
 มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม
ความเปนไทยที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และสามาร แกไขปญหาผูเรียน
ได
๒. ดานการสง เสรมิ และสนบั สนุนการจัดการเรียนรู
๒.๑ จัดทำขอ มลู สารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา

 มีการจัดทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและ
รายวชิ าโดยมีขอมูลเปนปจจุบนั เพื่อใชในการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผเู รยี น
๒.๒ ดำเนนิ การตามระบบดูแลชวยเหลอื ผเู รยี น

 มีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน
รายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวน
เกยี่ วของ เพอื่ พฒั นาและแกไขปญ หาผูเรยี น
๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศกึ ษา

 รวมปฏิบตั งิ านทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษาเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพการจดั การศึกษาของ
สถานศกึ ษา
๒.๔ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคี
เครือขา ย และหรือสถานประกอบการ

 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคี
เครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพื่อรวมกัน
แกไขปญ หาและพฒั นาผูเรยี น
๓. ดา นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๑ พฒั นาตนเองอยา งเปนระบบและตอ เน่อื ง

 มีการพฒั นาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพ่อื ใหมคี วามรู ความสามารถ ทกั ษะ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชภาษาไทย และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวชิ าชพี มาใชในการจัดการเรียนรูท ี่มี
ผลตอ คุณภาพผเู รยี น

20

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA)

ผลการประเมนิ

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนง ๑ ๒ ๓ ๔ หมายเหตุ
ระดับการปฏิบตั ทิ ค่ี าดหวัง
ปฏิบตั ไิ ด ปฏบิ ตั ไิ ด ปฏิบตั ิได ปฏบิ ตั ิได
ปรบั ประยกุ ต(Apply & Adapt) ตำ่ กวาระดบั ฯ ตำ่ กวาระดับฯ ตามระดับฯ สงู กวาระดบั ฯ
ท่ีคาดหวังมาก ทค่ี าดหวัง
๓.๒ มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ ท่ีคาดหวัง ทคี่ าดหวัง
เพอ่ื แกไ ขปญหาและพฒั นาการจัดการเรยี นรู
๓.๓ นำความรู ความสามารถ ทักษะที่ไดจากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มีผลตอคุณภาพ
ผูเ รยี น

สวนที่ ๒ ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (๔๐
คะแนน)

ผลการประเมนิ

ลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานตำแหนง ๑ ๒ ๓ ๔ หมายเหตุ
ระดบั การปฏิบตั ิทคี่ าดหวัง ปฏบิ ตั ไิ ด ปฏิบตั ไิ ด ปฏิบตั ิได ปฏบิ ตั ิได
ต่ำกวา ระดบั ฯ ตำ่ กวาระดบั ฯ ตามระดับฯ สงู กวาระดบั ฯ
ปรบั ประยกุ ต (Apply & Adapt)
ทีค่ าดหวังมาก ทีค่ าดหวงั ท่ีคาดหวงั ที่คาดหวัง

๑. วธิ ดี ำเนินการ (๒๐ คะแนน)

พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอง ครบถวน

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวในขอตกลง และ

สะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตาม

ตำแหนง และวทิ ยฐานะ

๒. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง (๒๐

คะแนน)

๒.๑ เชงิ ปรมิ าณ (๑๐ คะแนน)

พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ

ไดครบถวนตามขอ ตกลง และมีความถูกตอง เช่ือถือ

ได

๒.๒ เชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)

พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ

ไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผลตอ

คณุ ภาพผเู รยี นไดตามขอตกลง

รวมผลการประเมินท้งั ๒ สว น = ................. คะแนน

(ลงชอื่ )......................................................... กรรมการผปู ระเมิน
(นายทรงชัย บัวขาว)

ตำแหนง ผูอ ำนวยการโรงเรยี นบา นไร
วนั ที.่ ........... เดอื น...................................... พ.ศ. ...........

21

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ ตกลง (PA)

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จดุ เดน จดุ ทีค่ วรพัฒนา และขอคิดเห็น
ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................
๑. จดุ เดน
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๒. จดุ ท่ีควรพัฒนา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๓. ขอคิดเห็น
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(ลงช่อื )......................................................... กรรมการผปู ระเมนิ
(นายทรงชัย บัวขาว)

ตำแหนง ผอู ำนวยการโรงเรยี นบานไร
วนั ที.่ ........... เดือน...................................... พ.ศ. ...........

22

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามขอตกลง (PA)

PA3
แบบสรปุ ผลการประเมนิ การพัฒนางานตามขอตกลง (PA)
สำหรบั ขาราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง ครู
โรงเรียนบา นไร สำนกั งานพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษกาญจนบุรี เขต ๓

ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบการประเมิน ระหวา งวันท่ี ๑ เดอื นตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึ วันท่ี ๓๐ เดือนกนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอมูลผูรับการประเมนิ
ช่อื นางสาวทัศนียา นามสกลุ เจนดง ตำแหนง ครู วทิ ยฐานะ ครชู ำนาญการ
สถานศกึ ษา โรงเรยี นสมาคมปา ไมแ หง ประเทศไทยอุทิศ สงั กดั สำนักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3
รับเงินเดอื นในอนั ดบั คศ. ๒ อตั ราเงนิ เดอื น ๓๑,๘๒๐ บาท วทิ ยฐานะ ๓,๕๐๐

ภาระงาน  เปน ไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไมเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ผลการประเมนิ

การประเมนิ ขอ ตกลง คะแนนเต็ม คนที่ ๑ คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ หมายเหตุ
ในการพัฒนางาน

สว นที่ ๑ ขอ ตกลงในการพัฒนางาน ๖๐ เกณฑผ านตองได
ตามมาตรฐานตำแหนง ๔๐ คะแนน จากกรรมการ
แตละคนไมต ำ่ กวารอ ย
สว นท่ี ๒ ขอ ตกลงในการพฒั นางาน ท่ีเสนอเปน ละ ๗๐%
ประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู

ของผเู รยี น

รวม

สรุปผลการประเมินท้งั ๒ สวน จากกรรมการ ๓ คน  ผา นเกณฑ  ไมผ านเกณฑ

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการผปู ระเมิน
(นายทรงชัย บวั ขาว)

วันที.่ ....เดือน......................พ.ศ. ......

(ลงช่อื )............................................กรรมการผปู ระเมนิ (ลงชอ่ื )..........................................กรรมการผูประเมนิ
(นางสาวบุญรี วุฒิธรรมฐาน) (นางสาวพรพไิ ล ชูใจ)

วนั ท.่ี ...เดือน..............พ.ศ. ……….. วนั ท.่ี ...เดอื น..............พ.ศ. ..........

23

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)

ภาคผนวก ก

- สำเนาคำส่ัง
- สำเนาเกยี รตบิ ตั ร ประกาศนยี บตั ร วุฒิบตั ร
- สำเนาโลร างวลั
- สำเนารูปภาพกิจกรรม
- อ่ืน ๆ ท่เี กี่ยวของ

24

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอตกลง (PA)

สำเนาคำสั่งแตง ตงั้ ครปู ระจำช้ัน

25

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)

26

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)

ใสรูปภาพกจิ กรรม ผลงาน และเกยี รติบัตร

สำเนาเกยี รติบัตร ประกาศนยี บัตร วุฒิบัตร

27

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
สำเนาเกยี รตบิ ตั ร ประกาศนยี บัตร วุฒิบตั ร

28

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
สำเนาเกยี รตบิ ตั ร ประกาศนยี บัตร วุฒิบตั ร

29

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
สำเนาเกยี รตบิ ตั ร ประกาศนยี บัตร วุฒิบตั ร

30

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
การจดั การเรียนการสอน ในชวงการแพรร ะบาด โคโรนา (โควิด ๑๙)

31

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
การจดั การเรียนการสอน ในชวงการแพรร ะบาด โคโรนา (โควิด ๑๙)

32

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอ ตกลง (PA)
การจดั การเรียนการสอน ในชวงการแพรร ะบาด โคโรนา (โควิด ๑๙)

33

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)
เขา รวมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ช้ีแจงแนวทางการปฏิบตั ิ ตามกฎกระทรวงกำหนดงานการเงนิ

ณ สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารประถมศึกษากาญจนบรุ ี เขต ๓

34

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)
เขารวมอบรมสมั มนาทางวิชาการในการพัฒนาตนเอง

35

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานตามขอ ตกลง (PA)
เขารวมอบรมสมั มนาทางวิชาการในการพัฒนาตนเอง

36

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอตกลง (PA)
กจิ กรรมเย่ยี มบา นนักเรยี น

37

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามขอตกลง (PA)
กจิ กรรมเย่ยี มบา นนักเรยี น

38

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอตกลง (PA)
มอบเงินเยียวยานกั เรียน สำหรับเปนคา อนิ เตอรเนต็ ในการเรยี นการสอน

ในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา - ๒๐๑๙

39

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอตกลง (PA)
มอบเงินเยียวยานกั เรียน สำหรับเปนคา อนิ เตอรเนต็ ในการเรยี นการสอน

ในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา - ๒๐๑๙

40

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอตกลง (PA)
มอบเงินเยียวยานกั เรียน สำหรับเปนคา อนิ เตอรเนต็ ในการเรยี นการสอน

ในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา - ๒๐๑๙

41

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตามขอตกลง (PA)
มอบเงินเยียวยานกั เรียน สำหรับเปนคา อนิ เตอรเนต็ ในการเรยี นการสอน

ในสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา - ๒๐๑๙

42


Click to View FlipBook Version