The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chiraphat.pim, 2021-03-24 05:34:13

Portfolio_004

Portfolio_004

Keywords: Portfolio_004

Portfolio

Songkhla Vocational College

CHIRAPHAT
วทิ ยาลยั นอางาสชาววี จศิรากึ พษัชราสพงมิ ขศิรลิ า

PREFACE คำ� นำ�

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)น้ี ขา้ พเจา้ จัดทาํ ขึ้นเพ่ือเป็นตวั แทน
นําเสนอเอกสารข้อมูลเก่ียวกับประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา
กิจกรรม และเกยี รตบิ ัตร

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนจี้ ะทําให้ทุกท่านท่ีอ่านได้เห็น
คณุ คา่ และความสามารถโดยรวมของขา้ พเจ้า

ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ ให้คําแนะนําในการรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจดั ทาํ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ฉบับน้ี ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ี ได้
กรณุ าให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและข้อแนะนําหลาย
ประการจนทําใหแ้ ฟม้ สะสมผลงานฉบบั นม้ี คี วามสมบูรณม์ ากยง่ิ ข้นึ

นางสาวจิราพัชร พมิ ศริ ิ
ผู้จัดท�ำ

สารบัญ

CONTENT

PROFILE
ประวัต

EDUCATION
ประวัต

ACTIVITY


CERTIFICATE
เกยี รต

ประวัตสิ ว่ นตัว

PROFILE

ข้อมูลส่วนตัว ครอบครวั

ชอ่ื : นางสาวจริ าพัชร พิมศริ ิ บดิ าช่ือ : น.ท. คมศักด์ิ พมิ ศริ ิ
ช่ือเล่น : เฟริ ์น อาชพี : ขา้ ราชการบ�ำนาญ
ว/ด/ป : 22 พฤศจิกายน 2545 มารดาช่ือ : นางอรอนงค์ พิมศิริ
อายุ : 18 ปี กรปุ๊ เลือด : โอ
ภมู ลิ �ำเนา : 88/2 ถ. ราษฎร์อทุ ศิ 1 การติดต่อ
ซ. 13 ต. บอ่ ยาง อ. เมอื ง
จ. สงขลา 90000 instagram : ftonfitn
แผนการเรียน : คอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ facebook : Tonfirn
วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาสงขลา
คติประจ�ำใจ : ไม่มคี วามฝันใดสงู เกนิ กวา่ 063 - 0797414
ใจท่มี ุง่ มัน่ เเละเพยี รพยายาม

ประวตั ิการศกึ ษา EDUCATION

ระดับประกาศนียบัตรวชิ าชพี 1-3
“ วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาสงขลา ”
ระดบั มัธยมตอนตน้ ปีที่ 1-3
“ โรงเรยี นเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ”
ระดับประถมศกึ ษาปีที่ 1-6
“ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ”

ระดับอนบุ าล 1-3
“ โรงเรยี นเทศบาล 2 (อ่อนอทุ ิศ) ”

ACTกจิ กIรVรมITY

กจิ กรรมกีฬาสี
กจิ กรรม รับนอ้ ง

ACTกิจกIรVรมITY

กจิ กรรม วนั มาฆบูชา
กิจกรรม ศึกษาดงู านวันสงขลา

ACTIVITYกจิ กรรมท่ภี าคภมู ิใจท่สี ุด

เขา้ ร่วมโครงการเสริมสร้างประสทิ ธภิ าพดา้ นการบังคับคดี
การไกลเ่ กล่ียขอ้ พพิ ากและลดความเหล่มื ล้�ำ
ในพ้ืนทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (จงั หวดั สงขลา)

เขา้ ร่วมพิธีเปดิ งาน Songkhla Sports Day
ณ สนามกฬี าติณสลู านนท์

CERTIFICATE
เกียรตบิ ัตร
ไดเ้ กียรตบิ ัตร
เป็นนักเรยี นผูม้ ผี ลการเรียนดี
เกรดเฉลยี่ 3.75

ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศอันดบั 1
การเเขง่ ขันคัดลายมอื

ระดบั ประถมศกึ ษาปที ี่ 4-6
งานสปั ดาหห์ นงั สอื ภาคใต้

สอบไล่ไดธ้ รรมศึกษาชั้นตรี

ไดเ้ กยี รติบัตรผ่านการเขา้ ร่วม
การอบรม 108 อาชพี วชิ า
พวงกุญเเจเคร่ืองหนงั

Thank you

“ความพยายามไม่เคยทำ�ร้ายใครสักคนที่ตั้งใจ”

“ Only i can change my life.

No one can do it for me ”


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tata Nama Senyawa Kimia
Next Book
TLS.8001-03-March